Skip to main content

Full text of "Neues historisch-biographisches Lexikon der Tonkünstler Bd.4 1814"

See other formats


BSB ■ 

2 c p i f tt & e r 

n 

/ » e I (^ e « sRrtc^n'c^ten ton tf^m £e&cn unb tocn ?5Jerf€n 

+ 

muftfalifdjer ©d;riftfi(!Icr, 6eruf)mtec itoraponiftcn, ©anger, 5}fcifter auf 
Snftrumenten , f»nfit>oUer SiUttantcn , SOIufiberUger, <iud} jDrflcU 

unb SnfirumcntennKic^er, 

AU< alleii SlatiDnen cnt^dlt; 

T 

V Q 

(Ernff €ut)n)ig ®tvhtv, S — Z. XSX4. BSB ElELIOTHKC.'Vl 

tMO\'ACi;,NS'KS BSB 2 e y i f n b e c S n r ft n fi I e r. IV. BSB BSB 9? i c c t c ^pdnumerantcn'Serjfi^tM'g, €16erfe(b. J^m £. 5J?. ©re6t juniuc. 

+ 

iemUts* ^eri" 9)cter fftnft ^erjig, 
gjlofifroa, ^m- Carl Submig Sef^n^olD- 

■ 

^Qnticiffawfm. ^ccr ajiafanileir con Sicgt^r- BSB BSB S, lertb, ^djircritifcOcr J^of\avicn\it ^« Siifc/ 
wigiiiilt, madjtefc^on 1798 Donbflaiiibc; 
iannt, it^iccc looStiicfe ffit tic^arfc oJ)nt 
QJcbaljumSrucfebereit licgeit^abr, rod; 
d)m, H)cnii (le iSei;fa[I fdnbcn, nod> gvigecc 
©ofo'tf, Xiio'tJ^ iiuaiffncn^ CLutntctten 
mt atoiijertc mit ?>f3ldfung^ oon fcinfu 
&omp0[itto»,fol3ett foUtcti, tiamit ee Cduf; 
tig ben SiiiiifjaSfvn 6iere< fd)6ucn 3h|Ivu; 
tnenWmc^tanjroetfmtl^igetiStucfm fzf)f 
Un m6d)te. 2tucf; i)at er brteit^ fol^enbe 
©ammlungerft^eincrtlnjTen : XXV@tii; 

® a a I CSgn^i) ^«iirin9cc 6cv t>tr Hal 
Oper unb bem Snationali^eiitft ju ^ien 

ftit 178 r^ge&.irt^flV^rn, (am fcfcDni 777 
i79Si)iclc2(c6;uii9juiBicm 

* 3 a a I (Dem.) Jodjtcr 6e3 IQov^zvQtt 
^fnbcnj«2Btfn/^attc, n(3 ei»e jungc ta/ 
ImtuolleSdngfim, &rv bcrei|ifn bofigen 
3IuffiSInmi3 uon ^nijbiU .^QdjCpfuiig 
un6 3af)i^icitm" bit g^re, bicSopran; 
pflvtie fticfcr SJerfe^ wa^ifc^einlic^ iiic^t 

ffi^ren. 3m 3. 1801 rombe fic nli @aiu 
gdtu am SBiener 91ntionalt()eater tnit 
150051. ffie^altaitge(i€,t(f,uni i()r ©ilb; 
ttiB i» 2Gien in iiiipfei gcfloc^en ; bod) wit 
ti ^ci(;t,o|)iie i^t baiiii ju fi;fttiind)cln.®cit 

i8o5i|t|7e»ei^(«raf5ft unbuomX^Mtei' 
flbqtgoiigciL 

5 a b b a t i n i (Galenzzo) ^ ©einc 

ScnntnifTirroi^Jo^I in ba ifym'ttiid)en al^ 
prfl((;r<feen^O?«fifmcrOcn uon fctnemSiCun; 
beitirc^civ T. I. p. 460, auijne^mcixb 
f rftobf n, tt?o iugleicft gemclbct mirb^ er ^a; 
tieein^IaDiei' nfunben^ luornufman atlc 

3fitenbei'.§flimpme\>ocftelIetif6nne. 5>a4 
3flO>^beterjlen^n«3fl6efeinev Regola i(t 
nid}tbeU[\nt> SJon feine n praffiftfecniffieiv 
fen tSntien fiber nod; fol^en^c flU* 9>ac; 
flocffcvtf iCatfll. rtnqefil^rt mecbfn: 1} 

Sacrarum Laudum Lib* 1, et Jl. aa^S, 4ct5roc, fl)SacrcLodii Voce tola* 
3)Litanift4 3,«,5tGVocJ. -OMadri- 
gali conctrtati a 5 Voci, con alcuno 
Canzoni concertate con Sinfonic ed 
Ritoriielli,SBcR*bifl, i6j6 imb 1637. 
S a b b at t u i (Luigi Antonio) Srtf 

peflmciileran©. 3fntonio ^u Pafcua, ^at 
im 3. 1 80 1 jemcinfiijafrn^ mir bem par, 
3lnfe(mo 3Jlar|anb tint nine fomftc 
Ttu^ga&e becXWSaJmi be3 35enebeto 
9KaccelIo beforgt. CBlan Dergf tta 
3frti(el Marcello.) 23om ©abbntini 
f}eii}iHU9biffm&s\'d)&itt: il quale ha 
ridotto il Tcito a niodema Lettura, 
unbtomMariand: da cui facorrct- 
ta e ritoiretta la Slainpa- f, ?fipi, murV 

3nt.5^iNVI.e,39i- 

S a b i n o CHippolito)f in itJlianifi^ec 
Sompomtl^gegcnbft? Sribe bt^ iS.^ahvs 

^imbma, Jflt in ben Stucf grgebrn: i) 

Madrigaliie voci. fi) Magnificat a 4 

voci,bei;De£8enfiNg, 1584-4* tfcrnct ber 
finbcn ]\d} Jii?^ aijf bev ?}ti5nd)iifr ^ibliij/ 
t^e( tort i^m : 3) Madrigaii a 5 voci. 
Veiiez. 1570 — 1580- 4)Madngftli a 
5et(ivocj. Vcn. 1583. 5) Madrigali 
iGvoci. Veji.TS79— .1581, 6J Can- 
tionei divac Marlac4 roc- Vcd* z 58 j. 
Sac obetSacq(..Oein3n(lrumcn/ 
tflU|lju^aii6umS3.i7io, ^^r 3 SBcrtc 
fill bie gI6(e (iedjen (aOVn. f, Caial. da 

Sac a da a, cin altSi-Ud}i(<^ct 'siitcns 

fpicleninb 5)o«, gcb- JU 2[rgoS, lufit Cei-et' 
(tc, roeldjer o^ne g^egfeimng bei ©e ftngc*^ 
bloDmitfeincm ©picle, Uen 95iYi^ in ben 
]>i)ttf\(d}m &piclm ei-^celr. 2l"trci fbff et 
bin ^ipolio, wcid)ev feitfemem ©treifc mit 

6em3]l4rfi;a*roroiber bie gI6r? cingf/ 
rtommen roar^bur^ tinwn i^m gefclted ^01 

Q^nannUip^t^i^OftmibMietif^manfbcr: 
jI5te roi-gefpiclf ^aite, ganj roicber mi( bier 

fern 3nfii'iimertfcauigef5^ntfmben. ®a/ 
^cabaiwar «ucf>6frCrfinberfme< bre^j 
tfjciltgen aiomn*, befTenetrop^cntn fcec 
bonfc^cn, pEivi>iif(^f n «nb (pbifi^eu ?onart BSB 5 - & a c ' ^ 

fotl fv eifimlrn unt lUfitjoupt &rn;nial ben 
^reisitt DijrI/M'rfKn ^^pielen Caij£>ii qma; 
gen l>abm. '^aii}'ania^ fanb fiiffn 
©Utile, tnit rinet- Sifirt- itt CiT Jpa;t^ oaf 
feenr^clifon uitD ffin (Srflbmal in itnio^. 

S<iccIi;(D Giovpnale) — gn feu 

Hcn Sdji iften j^eQSven nod) : 5) DpI'^t na- 

tura eperfezzione della antica Musi- 
cs df' Grt-c^e delld utiUtd ctiL^ ci TIO- 
treniiljo noi profni-trere Aeila nostra, 
ap[)IicQiido secontio il loro esompio 
ultaediicazlone de'Giovani, Olsser- 
tasIonilU. InMiJaiio»i77S-307<5n/ 
ttniu 8. 1- ^^o^"^' de' Lett rati. Ta^n. 

XXXIV. A11-1779- P-i'7— M5 6) 
Sj^eciraenTheoriaerausicac, inCom- 

mentai.Bonun-Tum. VII- p-i39' ^^I^ 

ger ticicm Ijiittc cr and) no* ^nrhcii an 

famcn, un&im iliufel Zaiioiti ju fiufcen 
finfc- 

Sacchi(SalvatoOChi]onannfi,:Dat 

aa&wont>inci 2[ibeit in&eu SrucE: Mia- 
M,3lcm^i6o7, 

*SaccbiniCAiitonio Maria Ga- 

sparoj -- €cinEunuot!cnC)ftt)intedatTene 
OpuvArvireet Eveline, ^ar J?i", 31 ci), 
<inei- fciner ©cljuiec, «n6 Sitcttor fce^ 
Oprrnorchcitri* jippaiia, erqanjr, itiiein 
ctfccm nad) lUiitien iinfaear&citaen ievte 
etng(onij>o|ltionen aiie fltitein>£?acd)ini; 
fc^tn ^a'ten^fln8ci)a§t ^at. ^nf ftMrfje 

aS£ifciioU£iibCt,i»ncbe fie 1787 Jti'P«^'^ 
mirvMemSSeijfntlc (iz^zbm unt)£)nmi gci 
flochcn. 2(uf &eui1'cl)fn Itjcatcin wciden 
nun and) uenfiefTf" Albeit iu&a llfbcifc; 
lung gcgeben: No. 13, fcic olvnipifdjen 
epielc; No-^S-R'^naud, imb No. 41, 
Oe<iip*^ a Colone, torn £im. ^ c t f 1 1^ 

interim i^^ybiaibeim: 2Ba^i»onfeiiier 
aibcit flit i>ic -iVammcr gcirodjen n>orDcit 
ift, )"djrAnItfidjn)fl^ifd)eirjlid) nuf folgcnbc 
giumeinvin: i) VlTtionfor it V. antl 
B. Op- 1- £o)ibon, and) ©etiin. 2) VI 

Ouattetto* for ^ V- A- aud B- Op. l, 

gbaib- 3)VISonat-:p. JeCiav, av.V. 
Op.^.'PanJ, auf^fionbon. .4) VI tcrgl. 
Of. 4. £t^«lO. j)MenutU in 6 |>arta. Sa 4: Sai 4 Sonbotu 3(nf6ifinndni*r vonCacc^ir 
jiT^ XotJ^iPrti' i) i ccini^ fcinbii^[)mjiei: 
.rijDil, bcr eifte ju ^J)avii/ii\ic^Fi" tcffni ■ 
Salenten l)iil- i^rt'. ir:^cm n ciiu' iio[)rd)iift^ 
luddjc i^siina? tew fui'jqffrt(jwn 8ctenSfauf 
a c d> i n i' 6 tntljirJt, in i^ai loumal tie 
Paris eiEtii^cfi^, ©is t|i ju weiilanfriii/ nm 
Ijici auf-^f nomniit: "i^iOtNi ju E6nncn; matt 

EaimjlC J&etin >•; Ginguen e Noti- 
ce? aur !n vifid^ Picrifiij p. 131. finCicn, 

huA) ^iii}i'tin bie Zi)::tihi\ilcv Jii 'Pmid tit 

ficr Mitcfte *£jinicn^]i'flne am 11- 3an, 
i/gSiufcintni 2lii£:en£eneini|oknnc2oJ)? 

fenmeiTefltif. Unb 6a *S acdjiiii nie eitt 
Retjuit^m 5cfJ}t'iLbcn i}am\ fo gab matt 
ein^ con Cei* ai-fccit fcincs licijieve^bce 5> lu 
I" ante, iiiouon min au^Ccm 'Sonferuatoi 
rij jii 31trflj7el nadj wi'let yjixM^c eine ^((u 
fdn'ifrecljalrenijfircr, twclcfee fottfr jugctcit 
bafcl&|r CiiLcftaii^ ueibotcii i|l- ©eitic im 
fl. l!ev. fln^ejei Uf '^Prtiie ifc nicftt ju ^paiitf, 
fi>nC)evntm^}>antt)ec}nju3tom ciLtf^eitetlt. 
S acelius '^M. Leo) ,SflveUinci|la' 
mn^otnju Sjiceiijauni 1600, curt fteiT.ti 
adfcdtviebiiicftrooiicnfini) : Florea 2,5 
tt ^ vocum. ^tttroei'pen/ 1619* f- 

Draud, 

^ad)U OftnDrofiui) cin l)cutfd)a: 
Somponi|r &es 1 6, 3at)i'^unDeLt3^ i)at tun; 
cfni IctfiVn bcn^^ffllm: Ad te levavi, 8 

vocum, CDl'e6^cn^ ^595- 

,S acrati(Francesco)~ SBalt^Cf 

mmn (t)n einen SapcUmcittei bti J?crjog5 
con ■fflioOcttft^nnb mclbetnodj^ bag c i- 1 6 5 d^ 
("ciiKnErgasto (ycimut^lidjcinc OpctOiil 
SSencbig ^flbe bvurfen laffen. 

deSainne (Lambcrto) Cin ^Oli; 

fcn^^DrnpofitionmanCBefiingc obci^Jotcif 

ten in Novi Thesauri mualci lib, I- U. ill 
Petri loanelli collectac, Venct, 156S 

finbct, f,®ei&crtdeMu»,Sacr.IL p- 

35 s. 3iOt, 

Saint-Ama nt(tj-L) — (f, im a*. 

Sc;\AmBntOtua^tft^einUd)»odjfie{)«ta!tt 
SRaiionnlinpittit jn*])atiS. ^flt (it^S^flnu 
tuiiiig biU'dj bU *^cvflu^3flt)c be5 folgen; 
ten ^cifdand} al$ ©d)tift|kUeL- gejcigt: 

Table eleiM;itairedes accohls, conte- 
nant la nomenclature, les n*tes sur 

lea (£UQlles iU aont e£]aployei| leurs 

■ aons ^ i*f f . * BSB Sai S&l lona fonJamcntaux , I'enumeration 
dfsinterralles qui les compo*eii(, Ic 
thilFre qui let desigue; Ics ob^eiva- 
tions Buria prrparation dts dlssotian- 
cfls { la manierc de lea sauvt^r, ei l^s 
CKeniples qui y lont relatifsj [)ar etc, 

5)aii«f/&. ^3>otrt)/ 1800, ADikto^iT^ffi^v 

^SaiDt-Evreoiont* f. Evre- 
inont. 

■ ♦Saint-Ge orges(fIe)f. George* 
. ' Saint-Mord- f, Mard. 

S a i n t w i X (Thomiii J ciucr bcu alte; 

fIcH ©oftcien bee ODiurifju eCambrib^f, 
tjoitbcmmannocfi 3?ac^rtct)rcnfinCcr,muv 
fee im 3- 1 4^* ? iJDi> t^*^i^ Unroevficit an Cem 

tor eiivAijIr. t>S u r n c 5?'* (ittr('(^id;feVQK 

li.p.4^5' 

Sala(Nicola) — UJar jm S^ 179< 

njii((ic6er ^ape[lrnf(|Tef ju DTeapcI, t^f- 
Sflpctlm, 9i c i dj a r 5 1 bcftf^t noc^ ein Di* 

xitj Credo ct Magnificat, Ulibeine IVli»- 

«a a 5 voci in 3}?|l, uori befTcii 31rOeir- Sou 
feiiicn Stramatirc^eti 5Bcifen a6cv ifr nictjt^ 
feetaimt, £1 ijlnod) eia£d)ulci- iH gvotjrn 

uicUcit^t jii^(€ict)bas bcbcuunbfte miijTfa^ 
lifdj;t(>coictirtfjESBa'f/ ivcfdjci bjencaeifc 
italiitni)"d)e iluerauiv aufiiirodfrii [)af^ i(i 

,fnnf"2lnIeit|[JigiiirAtompuiltion, wcldjcm 
32>anbcnmgrot55oLCjiifQmmciiiit>ei'4oo 
©citca) jiiJar n«c fmje 'kc^cUx, a6cv bcfio 
niffjv ?5ci;rpic(c fntfjdit, 'Sdei gvo^ im& 
fdlin gcjtodjen, Sei A^nis voti JHcapcf 

,^flf Oct) Beffcn^ludgiiDc, jum ®t:6iauc(jc bee 
ht\)i>c\\ bafigcn iEonfei'Datoricn, bie JEcr-' 

Aaqito\lcn fcibfl getrajjen. ©at; Sj;emplat 

.fo[ict cMai flOer ro i^Iv, fad))', Set Ovu 
ginaltitcl^fc itJic bnd ®i utf jo^i-, i\t i^bn &cy 
ticra;nacf)iic^tCr£c;pi.mul",3cit.33^i-3^ 

VII- S. 5&9O fltijumeifcu unuilaljcii 
.ii)oibcn. 

Salantin CA-) ^onjcrt.s^o&oiil ntn 
D;rije)tct bcr grogcn Opcr itrib ^rofclTor 
filibicJjoCoeflm SonfetuJtoiium ju Q>jf 
li^ 1800, ^atbuid) belt 0tidj brfmnit ge/ 

niacfjt: Premier Concert p. FL piincip. 

av. ace. QJariii^ 6cij ^ilcijcL 1797, imb 
^iaiinfd>tvcig, 6cij ©pc^r. gr fofi cin 
'Svofif t J^iinlilev fofix, \mb eiiicu ff^r japtcu 
%Qix mi feiiKm 3»|iiiimcnte jic^eit, , Sal £ 

S a 1 a r i (Francesco) — gt6, ju 23v'io; 

ha, roitbfi^on Kit i7>i3 in Sralicn unuv 
6fi3f!i;IbcrtiQrnari|"cfft;ii.iiu:nponticcniiitc 

® alblingerCSijiSmiNtb) — 97oc§ 
roabtriDOJi Tenia' trj^iicnjtofupofuton auf 

»fL- SibUot^ee 311 OJIilnrfjm auftjntfal>it ; 

Cantioiic* 5 — 7 voc. Augu*r. Vindcl. 

1545.4. 

Saldanha (Gonfalo Mcndts) cill 

poitu^ieiifcbcr oiojnponistgefi, i^i 'tuTat jti, 
lUJt ciiiSi-OiJler bre 3)i(ai-te to 60^ lm^ 
fclutjrc ala f (HlT bn- bcitni oUmpoiiiiri^n f^it 
nctf a3atcrhute3ii:n baS 3- i6^S- ^cine 
ptaffirdjeti 5Scifc, TOc(d)e aui {Kiifra, 
*pffllmcn, 'SJiifmie, SGii^andfosic. bcfiCt 
^cn, n>nbcn in berS5uy[, iMt^i, bet OJEufTE 
juSJiffabijrtautTJctjaktfn, €(rimi&ciT>ycii;ct 
aQvif:; Tonoi a '* Vozp*,FuI. 4 ©iuSc, 
n?flL mbci^SiSI. bf^iiaibirtaW te ^ou: 
J a. \\ Macbado Bib^ Lus. 1\ 11. 

p. 34^^ 

Sale (Franciicu*) .ftapcUmeifcei- tcif 

@C. iOvagbalrnenjUJpailni iurrf^u^nbc 
bzi 16, 3^i^i1)««bett^, lyai ciii D^c;cLUnr 

Ici ^^oii 6Je&uit, uitb gab ciitcii ^^iani; iQJ;|> 
fcti untcv bcm Zitcl : Pat rocinium 3f uni- 
ces 1 589, f}cvau4. liw^n- biejcin SD^i-fc 
lua-bnifolgeitbcyoii fnnev ?lLbcit auf bee 
^ibtiotf^ff ju OJiuiidjfn a:j)"&eDtif)i't: 2) 

Officiainissalia^et f* voc. Pjuf;. 1574. 

3) Sacrae CaQtiones. Prng, 1591. 4. 

4) AJissae solcmniorto, Monaciii 

iS89-'"eg'foI- 5)Motcftaft5 voc. et 
Mlssa. iVlonaihi 1 598-reg, ful, 

S ale« Cl*ietro Foinpeo) — m^ jjJe 

StanjofcniiiSoHcnjetniifkii, flilcfjutc tv 
ncb\t fciiiet Qiattixx m^ J^awaii, uon \^o cr 
bQ(b jlitruFiuFc^fcii ^offfc, afj i^iT ittt 
*^cib|li797 bet Job il&emifLt!!?, ©ein 
S5cifpicd)cn, mv fiTt fciiicri Jjrnrt^ bert 
fli)inim'\ttih in fdntikn^ in bcOea {Oliir 
fiEflidjitjc leine HSfite vubcn, §at urrr 
mffldjt, bog fcinc Xakiite mfniaciv al« fie 
uabirntcii, &cfaiiiit qciDotbcii iTiib. 9Soir 
fcuicu OiacodcH, tD(ld)f fatfunbcrS ^cr 
ifl^mt roci'ben, luutbe 1711 aucft Gioaa, 
RedIGiuda,ju itobl^njaufgrfil^if, 2llS 
SC|Iod)£tt fanii ntir bie cinjige »3>flrDbie ba- 

alia polacca: Ledoime han* tant* in- 
gaani» 130U © cO " [l ^ IV *>»" l>incL' '^r6f ic 

atiscfft^rttpctbeiu a)Je^me Sii^if ppji jVi>- 

^'i ■ nciu BSB i iSai ■ - ■.' 

^ - 

nemS^araheraW SKsnf*, fitib«t man im 
attn 30^1-3. b. 2cip J. muf-Scil. ©-378 ». f. 
tooiimtct fccfotibcv* fcine 2li-l, {idj Biirc^ 
angetijf)mc ©cfcm'c^flft aiif feinem 3inima- 
jur itompofilitfii anfjuljeKcin, iinB iioc^ 
roAtji-enb t^itt Qlegeutunvt in feinem ilatu 
netfe ju fd)«tbcn, mnfiDiliOig i|h 

Sales (Mad.) bie ftSatttn 6e^ SSoc^ccj 
gt!jciibni,etnc«oitteffliAeJllii|iintin64of' 
■fiingevin \\\ ^o&tcni. ^at jtd) won 3iinen6 
oiifunter bei fifiiurtij tea ^i-n. sS n I ee ge < 
tilbct, bee unlet bie vovjilalicljcii 'Stn^ei 
meiifcr grfjSctc, bclonberd abet fie IWx^xm 
wenn>o()l |U unutrt^eiben unb ju be^am 
belnwti^te. 

*SaUeri(Aiiton:o)— 9^od) i|Ki> 

ciUcinerunfereF eti^en brnmatifdjcnJiom; 
Vciiitiirn,bcr ■sStolj unb bie.Sicibe bet jvuni'^/ 
unb nicfjtS njiitbc un« an (t)m, Cff lange 
fc^on afd nationali!utei:beitt(d)er^ti»|tffv 
- flngcff^cn werben (anii, j» tuimfcijcn iibvig 
feijii, eviaiibten ittiu iiage imb Umft^tibe, 
una !>ine ffllfitterttilcfc in beiitfcfjei- ©pia-' 
(^cjii fdjenfen. ©enn o& man fl* fllnf^ 
KtiftLt^at, unS feltiigc /a|l b!U-d)iiii5 aud) 
fiuf beutfc^cn ^^eatci-n, in bcvUcfceiie&ung, 

Wif bei'iiigebrn, .I'u iiciit ""6 botf) t>iir* bieS 
SOeifa^cenSSieHBonbci-aBatjiljcitlfinftf 

atuflbrudS unb feiner gro^en JKunfr in 'Sr-- 
^anblung ber leibcnfcljaftiidjen'^fceentc bet 
SHcbecti-Ioren, unb iiurfcltcnroivb ti gW; 
den, bagbec nad) Ccm Stalidnifc^engciit^i 
fete 2t>f(nt feinei- Wlufif aiic^ anf b.i^ i[)m 
cntrp«tftcnbe 5Boi-t tu bci beLit)d)cn Ue&ec; 
fe^ung pagtc. ©ati a^ei- bennoc^ frine 

'©tflcfe mit fo Dielcm entjiSdeti gefjort mv 
benutib foId)f f)lnieii5en?e 2i5ii(ung, nnc^ 
mitberUebeifeijiuig, aiifben %\x%Un ^a.* 
Jen, feciPelfl i^rcn iiinein wortre fflirfjcn ®ej 
\<AX rtuc urn bepomefjr. SJlct'e ci-Ijafemen 
SJoriflge, al3 .KilnlKci-, wnbfn nun nod) 
euri^ manege Sfigefdnei liebcuotlen ^eiv 
jf nfl terf*6ncvt, inbem eiv bei>. Kinen witfej 
tiqcn^cruf^gefcfiiJftcn unfc fcep fcec jditlij 
^tw eorgfalt fiJi- bieSEi-iif f)iing feinn- jnljl* 
«i*en Samilie, nidjt nnrl)ic beijbcn ^6d)/ 
tti- fcines i^m unwcge^lidjcnfic^icttf,® a g; 
tti n n tt, mentals 10 Safjve lang unentgelt/ 

:«* im ©efan^e unm-i-it^tct, fenbrvn ju; 
glcii^ an ben 6eybeit juugen-ttapeflmciliern, 

m a r, trr «unfl tin ^aar fdjd^bave iinb Sal » 

Belictif Somponiften geBilbet ^flt,ft»e3fln3' 

iingcungevtdjnet, luelcfte aonScit ju 3eiC 
&(i; i^rem ©tubttim feine {£iti|id?rcn unb 
CifflfjcHngen in 2lntptud) neijmen, unb be; 
ten Xolenieer otjni .illen Si^fnnu^ jn leii 
ten ppegt. 'DieeijiensDUe ^(ufna^mt feinei* 
Danaidfli ju>panal)atieum5 3.i79ofln 

i^n rincn nciien 9tuf ba^in \ox Solse.'^Cutft 
Itiiemalroau bci Scvfati/ ^t^^ ei' (id) bafelbfl 

ei*!CrtibJijaui;ei''>i'fcf'itli'&/ bag manfeiite 
2t'rt won Bovttyeil^aften 'Sntvagen «ni>er; 
fudjt lictl if)n i« beiregcn, in 'pai-i^ ju ble't,' 
bi-rt. 3iUeinevtili.&5Bien9rtteii. iladjew 
nannte i^njeaifci- Sofep^ fag'^i* '»'"^) 
feinev ^ui'iicf fu»ft so" t-iefcv jTOei)tcn 3teife 
in ben e^venuijUc^en 2tH^biuften jnm rotcf-' 
Iid)cn Jpof(opellmci|lHv mitaoo ©ufaten 
Siilage, nn Sofcpt) 9> n 0' < ©tcae, ^iet,- 

juefiiein^'i ^79^ ""^^ fieopolb benki 
fdjweilidjm i^eil feinei 2(mt8pflidjt, reel-' 
e^ei' in bet lliieftion ber italiiSniK^f n Opeu 
am Slflgel blotter beflanben ^attr. ©icfet* 
feincigliicflidjen Sage fjafeenwii' nod) fol* 
flcnbe SJevf c ju oribanfen, weft^e ft* an 
^ie im a.Ser. betcits angefii^tten na^ ifjvei: 
Seitfolgeanf^Iicpen. 

I. ^lic bie Sird>e: 3)LeIuge- 

weiit dernier. Oiatoi'ium filf'pm'iS 1 786 
gcfcfjlicben. 4) Te Deum laudamus, juc 

^aireift6nungjuStanffutt, 1791- ' * 

II. Slits I^catee: i9)IlKicco 

d*ungiorno. Opera buiTa. 2Bien, 1785 
aufgef. '3o)Priraala Muaica.poile pa- 
role. I ^ft.€6en6. 1786- 30^' Paitor 

iido. Drama tragi-comico.lEbEnb.i 78 8. 
% 1) Le Couronncment de Tarare. ©air 
(etfui'Pan«i79o. 33) " Mondo alls 
novestla. 2^{fK, filr9!3ien, 1792. 34) 

Kraclito.eDeinocrito, file SlSien 1795. 

TLxA im iUauiei-amtjuge bafelbft geiloc^en. 

3S)Paluiira. Opera tragi-comica, fi5r 

95ifni796. ©icwfi-bauc^j in betUekw 
fe^tmg auf bentftfjen '^^eatttn gegefieti. 
©ec 35evfall,mit bembiefe Oper aufgcnonw 
men rooibch i|t, f)at mahc^evlev 3[u«gabeti 
beifelben «eriirrad)t,flW: i)im 5la»ievi 
flujjuge won Sflcefc mit itaf. unb bcut? 

fdjem Xnii. in 55onn ; 2) im .SEIauierauflj. 
BonSulc^nev, in^main}; i)S^xi§.\u 
»ier, in!J)ve«ef n, 6et; .^ilfc^er; 4)Ridotra 
in Quart«tu a aV.A.etU., in95taun/ 

f(^»ti<i; 5) fill- 3 SIStco, in ^amfturg; 6) 

tie BSB 9 S^^ 

bieOurert. ^mOv6)e^m, inOfftnUd^ ; 7) 
biciclbe fiiv* AlatJin-, in mm. 3 6J Catali- 

n». Op. tragi-comic5, fill- bA-S aBicuec 
.^oft^ffltei-. 37>CubIai.Op.eroi-con>i- 

ca.rtenfaHB fiSi- BatfaSimEV ^oft^catcc; 
tod) fdjeinen bepbe ttoc^ nicfit aiif^efiifti-r 
t^)or^eI^Jufevn. 38) H Moro, ju aBim 
1797 aufgefii^i-t. 39) Fal»t"ff os'^ 'e 
tre Burle. Drama gioco*o, jil SJien 

flU^JuSC geiiodjetl. 4°) Ce»are in Far- 

i,iacu«a, ju5Bicn 1800 aufsjefil^it, gc-' 

flod), 4O AngioHna. Op buffa, iU-piag 
iSoodufaef. u.f. ftlau.geflod). 
. ajon ^en im a. Sw. fc^on atigcfiS^t'tm 
t^iimecn fintj tiD(^fel9fnbeau3dfl&eii ouid) 
beiit25tid)iii mcttcii : No. i7. H Talis- 
mano, 9e|iiJcJ)fn : fiii-3 Slaciti- bCHtfd) unB 
itfll.Simuu&'Scvliti. No. 25. La Grot 
ta (li Trofonio, ill ^pai'titui" gcilo*. JU 

OiT.nfiA*, besgl. ©«vm(labt, auc^ 3^(ll^tl. 
3No. 36.2lrui-, .sSmgconOrmus, Oti'iv^ 
5:lauier mit ital. Zen ju 9Sien, a) \&vS 
^Inv. mit bemfc^emlcrt. ^oiin. No. 1 8. 
5ja* .UtWn mit bev 3iff"V fiii* *(nt>Ur 
fcieijmii gefhdjcn, jii Sicn, Offenbadj iinb 
Berlin, aiot^ tine ^JJJcnge cinjclnci- Om 
•citareti aUei- biifet Opan iinjcrcdjnet, 

weldje fill- tad ^Iai>. gcilo^cn teoiben, 
^uc!>iu93encbisI)atman\)onl)C(rcn^i:6rit 

gc(lod)cii: Sinl'onia.No.l?. Hnb Duet- 
nuoiQuelviiino e da ritratto. No. 
ti. La Semtramide. i(t ffli bad J^eatCf 

|U iIRiin*en jcfc^ciebcn. 31od» ifl tjon fci; 
tiL't '^(rfceit girllDdjen ; 11 Genio d-gU Sta- 

t i Veneti all' Eotcata delU Truppe au- 
filriache, con accoinp. di Cembalo. 

Sgicri, b. "itvtaria, 1800. 5>rcij ©cbic^tc 
aus iR c ig i g « ^iflmcbni bee €iiiram[<it, 
m. 'Pf. Ceipjia, bei? Siltjud. ' 3m 3. 1 80 s 
iBmbm-»onbem3uftiWIbecaBi(reiiWflf- 
tcn imb .«:iln|t. ju pai-is jumausipdvti^cn 

9Jlit;j(icbc filv bir SlalTe bn ^Unjlc flufgc^ 

itommcn. 

d e S a 1 i n 0- F.) fin "Xonfilnlilev Ju 
^aritf, ^at fl* feit 1 8o? bui'(^ bic^uSciabe 

folgmbcrQBfifebefanntgemacbt^ 0^'* 

Variat. p.l* Fl.«v.'acc..de aV. A. Vc. 
et 2 Con ad lib. Op 1. a>XIl Variat. 
p.laFl.av.V. A.erVc.Op. c. 

,. SiHna8(F"oci«ciii)— ©a^ft^fi-' Sal 10 ne <Dciflt(«uo ffiitem Ztbm, mtlt^iiS^\:_X>. 
g 1- E e I au^ belTeti cigeiic i- SSorrebe ju ftU 
nem 2Ccifc auisgciesen mib mi in fciner 
Sitn-atui-iuicbetgegcbrnhat^mnd)! c3 miu 
bifeniQl kidjicr, al5 c^ t^emals 'BnU 
t ^ c I n njiiibc, ben Jcfer mit ben ©t^iicf fa* 
lenbicfe^ ^ikllenbcrX^coretifEr, iuiett)n 
©oiiuS nannif, Bcfannt ^u mad) en, 
©fin a3ater wai* 3lentmei|ier ju ^ucjd3 
itt iSpanien, njo ei umd 3. 1 s i = gc&oceu 
luiiibe. ©d)i)n in fcinei- itinb^eit litt eir 
©djnCen an feinem (Beftc^te, roeldje* lUt; 
g(ilcf,tt)tcci-fel6rcra3t,eine53l3efr«<ingc; 
faugicn 'Slil^feinecinfttirten Jlmmewni, 
©djii'crlic^ aber ill CieiS uon eiiicr ginjli; 
djcn 95[itib^cit ju rerlle^en, roogesicn me.f); 
i-cieSJoifdllf in bcm Saufe frineo Sebcn^, 
befon&ci'ij fein ©cubium Bev grtrdjifiicii 
iKanuflfriptc JU iHam, (ii-eitcn. SnbefTen 
fiidjtcn i[)m feine gitevn biefi a)li8igff*ic? 
bBt!urd)crti-i^gItd)jumad>en, baB r>^ K'"e 
gute Jlnlagc unb befonbece fiiebe iur iKiifif 
butc^ Untei-nc^t im O^cfange uiib auf bet 
Orgcl jii untcc^alten tmb ju bcffitbein fuc&/ 
ten. Siifdifiijei'ii'rire cifernte cv *ad) bit 
latciiiil"dje©pi-adje,bcmiman, be^ ftiner 

?5c|timmimg jiit a^upf, cntte^ren 311 f6itf 
nen geglaubt ^atte. Sin juiigeS, biefet* 
©pradjc f unbigeS Srauetiiimmev ndmlic^^ 
iDfldjcSfDcbcnim^^cguffioaivbEniBdjU-ijee 

fliiiune^men, miinfcfttc roi-^ei- bie Otgcl 
fpielen ju lerncn. 6ie bcbiente fltft alfo 
^ierju fcinei Untea-idjifl, unb rei-gaft ifjm 
felbigcii babui-d), ba|j fie ifim bafiit Catci* 
nifd) (c^itc. ©tc« cntflammtc feine ^f 
gieibEiiad^sffiifrLiifcbrtftenimmec mefjr, fo 
bflf.ci'fetnen£ltcirtrtnlas, i^nnacti Sala/ 

manca ju fdjirfeti, tpo cv einige Sa^*" ^'"' 
bmdtfludjbifgtiedjifdjciSpvacftcncbiibCL' 
g^^ilofop^ie mit befonbccm SteiBe frubirtc. 
i3>a Ei i^m abci an ?]ittteln fc^Ite, fit* Idnf 
gri- in ©iilamatica jn cvfjalten ; fo na^m cc 
aliS Wiifidid Sicnfie beijm |Ei-;|bifdief von 
eompoilella, QJitev ©avmentul, bee 
i^n iiid)l nm- gcffl[Iig bf^anbclte, fonbectt 
aiidjmttnadj'^omiia^m, al^ec balb b«K 
fli;f itflibinal iBiirbc. .^iei fanb ci- nt<bt autr 
vomcffitdje fflclegeii^citcn. buviljbfn Um-- 
ganii mit gele^itcn Sitinnein feine ©cgriffc 
jii crrreitcvn, fenbcin «iidj nodj iuifbcfonbcf 
le bm(f> ben bafelbjl befinbltcftrn S3trvat^ 
son 9i-ifd)tfd)fit mnfif.ilifc^en SKanuftrip/ 

ten. i *■ BSB ill ' t S a] Sal 13 unb?15nl(i^ ()ctanntci:^ea^ctbcnfm&. feu 
tit ^cgicL'bcnadj mufiMIifdjen otcnnmiiTen 

ti}tz ct ficb 2 J, narf) bcni ^ iiv n c i^ ober 
flat 10 3af)rfUngjU iSom.&ia finer feincr 

0}5niiet niicf? tem rtlt^ctn^ unici' tc« itatbi^ 
n^lcngcjiot&enaMLv tie i^namtEnbcbocf) 
inet)i: nnr t)5ffid)eii 5ffioi-tni,als mil tt)arMcc 
Unlet |riiijuii3untci"t)alteii fjaticii. C^u cntj 

y^irdjer SiM^c ju tnle&ciL ©li^cflidjeiv 
njtiic iiaf iidjj nun bcij fcinev 3liif unfr^ tap 
foiUix bk mnfifalifdjc KefjriMlcinSfllci; 
manca evictigt n?oi, luo (i foglcid) <ii6 $ioj 
felToi fcci3Jiuiif,untijii3rtrnuttcit)DPPeItcm 
@c[)nltc^flitje|te[lrn>nrbe, 2)a crpdja&ci' 
itifcincmUnretTic^te/ riad)fnnfm tiidjaf)-' 
ri^eii 0tabiitm bcr olten @aird)cn nnb bH 
_^ e 1 1) i u ^, H)af)tfd)cinltd) mefjv ii&cv 
fprfaiari^if ©ri&finbij^fcitcn imb ^35cbante.' 
lepcn autJtJvetrctf/ ali flbnpiafii)'d)c2ci)icn 

jurJivompofitiDii; fD btdugtcn fic^bicS"-' 
ij6itrebenJU£fet|>f)r.nad)lViiiemUiit(rnidj/ 

UAW$ if)n f nMid) bnoo?, fcin 3Sf if fliKju; 
orbcitrn^ uniCrv^elt tucntgilcn^ ftufeinc 
31; t mit fcincii cilciiigtcn SBiffenrdj^fteu jii 
Mrnciu ?ni* ^at cv brtini flUcs gclciiTct, 
n)a£nun)oneineni@c^itftftc(Iei'<tugfcttinn 
Scitaltcr gcfobrrt njcibcii (ann* Uebcrbic^ 
war cv aucfc, nacfj me^tcif ii Scuatiiffeii, ein 
fcf)f gutft i?la^}icv.' urtb Or^cirpiclfi m^ 
bamaUqev 'iix% t?r bic Seibciifcf>aficn Tfincr 
Siif)5rcr iiad) fficfadcn civcgcn foitiite. 

ffnMic^ [iaibcrim 5c&i'- 1590/ iin??^^^ 
S«^rc |"citiesSr6cn3- SSon fcinem 5fflafr^ 
beficn ^iitel tm 0. Scr, unb be O'ni 3ii^alt in 
S?oiffl5 Citfvatwr nadjgefettcn wcrbcn 
fanny ^nbct man and) cine 5(u5^abc tson 
T592rS(j(< tton *Pat. a)Urtini flitgfj 

" fii^rt. 

Salingre(F.H0 3n|lrtimentaIfom^ 

^ pon[ff(HQ>flri««mj3, 1798, ton bcfTen 
SBafcn rtngefrtfeit rocrbeii f6nnm: 1) 

Grand Trio p. Fl. V- et Vc- oblifte. Op. 

p. 2 Vc.Op-5."^ramifi:&Tci3. 

Sallanttn* f. Salantiu. 

Salic, y • wa^tfc^einlic^ ^arfenifl 

|u5>flri5,f)atim5 i787bfl|dbti ^cratij; 
$ec\then: TEZSonat. p.Iallfirpcav, ace, 

de Violon. 0[x 8. ' S almas i us obfr deSauoiaiso 

(Claudiusjcmgvollcifficlc^rter mib jtii/ 
tiEfi", geb. jii ^eiiimv in -Jlarois nm 15. 

ii^nl 1538, ^aite fcic ef)ic, an Jofep^ 
© f a 1 i g n- »Sf ellc nad) icitct] bmifen ju 
iDCiCeti, icddK eL'flU^ittitt isielcr nuDcm 
2(nndgc onnafjm unb lebeiislong bn;6c/ 
[)iclt,6iijfrjn@pa, wo ci ba^ aGnfferge/ 
brauc^en woilre^am 3,©ept. 1653 |lirl>» 
Svai" finbct}ld) nic^tJS ^ift)cr ge^Siigea mt 
ra'bcrIangfn3Tcif)efnnfigrbincfren 2Berj 
fe. 5)cnnoi:& miib in ffincr, feiiicn ^^rieffrt 
i^orgcff^tfn ficben^gefdjit^tf fluflbnlcflic^ 
benmflybaSei cincn irafpt de ln*tru- 

mentis muslcis Velcrum ill bfl" "Jlrbfit 

gci)abtyantcfren2JolIenbun9 i^m abcf bet 
5:ob Dcr^iilbm[)abe. . 

S al in on (Thomas) nicftt Williaoi, 

n>icil)n€orn.a 56eiig^Rcnnr, roar^Dtrtx 
gt|icr am Xrinijatie.'SoItrgiiim ju O,rfofb 
itm 1677 unb in t3fi5oIgc3icftor jn ^yttps 

fall in ?5ebfotbf[)iL'c, iinb (jar fjcrane^u^gf*' 

btn : i)AnessaytD the advancctment 
of Music, by casting away the perple- 
xity of diiferent cliffs, and uniriug all 
Sorts of music, hite, vioI# violins, or- 
gaujliarpsicliord voice etc, in one uni- 
versal character-London, 1672. 8. ©et; 
bfv «on 9Ba(tf;ev angcft^t)iten Disser- 
tation; de augenda Musica, fioubbli; 

1667. g.fdjeinttrinSrtt^unijum ffitiinbe 
jiiliegcn, bafic^bcv^tmt fiber bie in biff 
fcmSfflcife^orgefdjhgenen ncuni ©d^Iilf/ 
felcrjtnac^ bcr'AuSgabe pon 1672 er^o& 
unb 1673 \^^^t foitgeff^t iDiiibe. f, ^a w/ 
(iufi ©cfd). Vol, IV, P.4V9. SSatjrcnb 
bicfcS ©trcitcS gab cr noc^ ^naui ; 2) A. 

vin'lication of an essay to the advan- 
cement of JVTusic from Mr. Matthew 
LiOcIis ohservationSf enquiring into 
the r«al nature and most convenient- 
practice of that Sciency. London, 

1672. 5rt Soim rinc^Suieftf aw bcu its 
iil^mfmDr. So^Mi Sa5alli0, 3) A pro- 
posal toperfonriMusirk in perfect and" 
mathematical Proportions. London, 

1688.4' SinfuXrafMt uon ifjin muti' bcjii 
itjnlidKn Xitc! : The Theory of Musick 

reducc^d to Arithmefical and Geome* 

trical V-roportions, finbft man in ben 

Fhilos. Transact, Nr. ^Joj. p, :i072. 

*@flIomonC3o^ann 'Peter) — ©i; 

rc[r:^L' BSB i3 Sal ' Sam S an t4 fta^ tiad) tt)iii gcnauntc SaiouioiU'Con' 
cerr« in midfcm imt'ci' ^lObTr .^at;btl 
frtbft 23flf)ic tiad) einan&n tiii>jii(e,iuonrt 
9nu6l)n(i4t>iL^critcn tnMm^m(:cii Si^n^jft 
tmb SJirtuoferi \>m IJoafcoti^ cinr Slaia 
nub cin SB i r t i ■•.!'. id *n;i> ci- irlbir ajf; 
(rmn, unb tffiT^nOidjriiei- ilbcrhiiiipt &i« 
4o^pci'|onfncnth^ilMic!icn ;8iit)tn cnyur-' 
ben- 3nt SBoitia^c ^^iijtmr^i^i" <)^omvoiu 
tiPiim foU cr unil&miqi&ai kiih. ^cin 

St5cm^6er5ecOpctntufi6:£QUcfjbaTirufi. 

- dft Salvai (MadJa!ena> — (na<if 

if)icv cijjcnij dnbi Lie nUntcifJ) rift) fian:; ucm 
S^ilJi'C 1736 0ifi 19 ill bcr ^^V'flJc fci:iJ 
ganbqcafctiSa u 1 ja Sal^i mit 1060 Xtja; 
let OJcI)alr- ^tc \ar\<f c^Qii-tbfl jiim ci-|tcii 
?)?i.ile hc^ itv .siichfnmufTt tine ;Olot:tfe : 
Kxultateetc- Dou2>ti & e v e jwrn Sntiil; 
(fm |d)5n, Ob^lcifDAontiMirifEin.glaiiiti; 

fi£C)od) mDctgiD&enO^^fial^ prima Don- 
na, utti) crfjii'U jcbcismal etn bcioritacsSc/ 
fc&fnf. ©cfTcn nngeftrf)rct :va\\bte fie |ld) 

km£afrclfrfj.2onfan|rU 

S a I V - 1 1 i (, , Uiiter McfemSTlrtmen 
iflmbcn Philos. Transact. No. 87- P- 
5064. etiijiriiicft: A oew Tuning of the 
Lyia-Viol. 

Sal villi (PloiD^r) einc cnglifc^e 
©aiigeiin, mcrdwiUbig rocgen bc^ m^cv^ 
rr&emli*ai Umfangc^ i^ie i Stjmmc, xDiU 
djevoUc ttctj Ottaycn fapt, uon fccneii \ic 
niit ^losci" ^^rrtuouv uiTfiiigcfd>rdii(tcii 
Gcl)raui ji*madjcnpflcgtc, bcfaiiO ilcf) ju 
3(Hfmge 6cb isoo.^ahvc^ ju Utrtiidjcn. 
f,ecipj.niiif.3rit.3afn'g.n 0.297-@ic 
iftjjwiiiinbhcitaiifin ^talicncrjo^invmb 
fptirfjr fefutfdj, fiflnj6rif:^. itnltinifd) imb 
cnfilird;. iSoi fmbmaiii^mi ©clang iii 
•Igiflmbui"^ luibcbciucnb. 

©q m b tv (iOIiigiilet So^atm 3?»nptifrl 
giiL'itL .^ammtt&it^ttcr, aiidj Somr iinb 
©Hft^ot-ianifl jii Saijbmg iinic ^a^v 
1 700 ; m^'/ cin @ft)tlJer \>cv be i)t en .*^apc EI; 

meiitCL'iL^oforgfluirccti, :^[IlO^■ca^,^Dfcv QC^zbiW : ) Manuduclio ad Organuni, 

ctn ficf)eic ilnU'traiig jiu- cDltn ^chlag/ 
(iiii|C,Qiiid> tie ()6d)|r iiori):tcntije SoliniJ 
(fltbn, ©alj&iiig, 1704,4. i)(Jonriiirirt; 
tion^bf jccij^nb au5 4 ■^niu^itunjcu, (Jtnib. 
1704, 4. i illpfjQb- 7 55o/»en^ mit Hiipf- 
^tcL'in i}aubdt cvvion bcv'iipplitaxm^vm 
bcu^eLinmip iinb bcm ©ebiaucfif iJcrOrj 
grlr.^iftei^ von bem Ci)ai'aEtci' iTil'^ic/ 
beiici fitilcfe^ a[£^ ^Ufmnnbciiy Sottiaw 
ten u,r. ti>- ""byon Cci- ^DinpoiTfion. 3) 

Elucidatio muticae ch^jralis etc-Salzb. 

1710. M: nodj aiif Bci" i'liinrljnct ^u 

blior^cE- 

San arelli (Pompeo) tiW itMlawU 

fdjci" Dr, bCL" J^ro(i>ij[e mib C^er 3?cdjre jii 
Ciii?c bcs i7icn 3fi()itjunterr^, ^at ()er/ 

aiisqebcn : Lcttereercleaiastiche- Na- 

poli, -u '=<:. 4. 55a" ncuntc roii bai 40 
SSiicfcn, ivcld;e bteiJ ^nl ciuf)A(r, f^anbclt 
bie S^'agc Cib: 05 r^ gut fc'j, bcym CBotr 
tc5btcn;tiM fin^nv unb bcja^cr nic^t iiirt 
fdbigC/fon&ciJifiTtM atui> ttc5niii-UGU"nr 
taimniif Hitter gEiuiiTen Sinrc^ranfimjiett' 
jtildflTg. f. jouni- des Scdv- p. I'Au. 
i6^|v,T-XX. p. 440. 

Sancasfiani (.-O 33timofe flllf 

bem 5tJaIbf>onu^ blti^ce unx^ 3al)t iSoo 

jii 2J:roiM, aU ciucr bet crficii i\An|lkr bier 
fee !jn[li'um£iU5 untcr feincn iiaubeleiitcn. 

Sauces (Gior> Felice) .«tipe(ImctJ 
(iei h£6 ^aifcv^ 2c op ( b I. jn aSicn^ gc&- 
jii3tom, iTnub fd}onnmi638 fllsiSlnfi/ 
fu^ bei; Jcvbirtflnb HI- in 3icu|lciv 
bcr ttju gegcn 1655 i« fctncm 93i«;^cpcU? 
mei(tcict'naiiuff. wcuiif cii^onSeopoIB 
it)citct b:f6ibcL"t murbe. 3Bon fcinen ge^ 
biucfrcrt at'ci-fcn Efnncn nccft uamfj'.ift 
gcmncfttwcibctt; ^^otf^tti. aScucbig 
163.S. fi) Capricci poetici. Sbeiibiif* 
1649. 5)Salinilirevi a 4 vociconcer- 
tali- 4) Motelti a Voce sola con B. 
^) Motettia ly tf, 3 et * voci conB- 6) 
M'jietti a £, 5, I ct 6 voci. 7) Ami- 
phone. Litaaie a ft,3i 4i 5* f^i? et 8, 
voci. fl) Antiplionae sacrao B.I\L V* 
per totuiii aTHiuin, a Vf>ce<ola» f ''^avt 
(ioiffci- .^UtaLunb Gabi-B ucelini 
Genn.Topo Cbrono Stcmiiiaio-'jra- 
phia.'-acr. etprofEiu, F.III.p< a7<).im& 
P.lV-p.3CtJ. 

San- BSB 15 S a n^^ S a a 16 S a n c h o (Ignatius) tin JUcgetfHfllsc, 

gfb. 1729, tnurbc von cinem ©djiff^/ 
^amitmann Mcbfiunfion flrbtadjt, two ec 
in ten fc^fincn Jitiinttcn unb 2Siircnfd)aftcii 
fo lucit film; Cup ft nidjt uui- ttftfd)icBcr 
ticQXoUn ill bei^ic^tfiinil itblcgff , fon; 
tern flud) tinc^^conc bcr 5fi»rit fd?iic6, 
mb fie ducv^6iitgL^35ttiijffim im ?l]I|t 
fibciTcidjtc. 91ac^ i>iritm Xobt mutfte not^ 
cinr ©ammlung fcinev ^liefc gcbvncEt- €r 
flarb 1780. 93on fcLium mui^faL aSevfc 
lit nidjtg mcitcv tcfaniu gntSDibcn. f. 

Jourij, encycl Mai, i784- ©.46. 

tfjitigci'Sflnfrlctjujfigen. golgenbeneue/ 
reSBcvfe von ifjm (inCj no^ anjufflf)ven : 7) 
^mje «nb 3rfltiMjd)e2fnmdfimg jaiSin; 
Sciff ^ung fiJi-^lauierfpielcr mit gircnipdn, 
S6ve^lau;i 791. g) VI ^toict fonatcn mit 
5&Cfl(eitiiii3 Einet S8iolinc, 35rcdiau, 1 790, 
9)©ott ©ibio i>on SHofalija, ffli baU 
.^crjogL^fjcatei- ju Otli gcfcfji-iebcn unb 
1797 b«fftb(i aufgiffft^rt, nodj in ®ft, 
3 0) Sic StesQfa i« iBenebig f. 51flV. gc/ 

© fl n be t ^ D f Cff^ri(iop^)5;aflenin(lru; 
mtntmd)n ^uBtcdUnbttQUi) duchlins 

t\xts,btfTcn^ovte\>iano'^fd\voi}t i^rm in; 
ncin alfl diigcrlic^eu JBoriiigcti nac^ tmi 
Sativ 1803 fc^i Qcx&^mt itjutben. 

S a n d er B o n (. ;.) cin Cttgljff^ci bia/. 
illfttifd^el•Sompo^ift,6cf^l:nO^»cl■£tteBIack 
Beard fiJte Slauicv iimiJSfl^r 1796 bey 
Clem'enti ju Sonbon gcpocfjcu ttjot/ 

Sandonati (.„) cinct bcr ailcn 
SSirtuofcn Sfalicng anf bcm ajioIonrcH, 
■ filil^M |« Sciona urn* 3a^t i8oo, 

Sand onl(PictroGiuseppe) ^.3^* 

^nglanb i(l and) folgcnbf S 2Berf wn fcinEir 
3r6rjt gefloc^cn mcrbert: Cantate da 

Camera a Senate per il Cembalo. 

London, njfld)e* ct bee ©idftti ison ^)em; 
' fccoff jiigceignct !)at, 

SaDdrini (Paolo) SfittlgL Jtflm/ 

mei:mu(ifii6 inS>re<bf n,^*t 1 8 1 a im Mf}f 
nrlfc^cnaJfrlagcrfcfceintnlalTfti: i)Duft 

p. Guitarre etFl-Op. 13. a)VICava- 
tjnec«acc.diCIjitarra. Op, 1^. 
_ S * n e *(FtIicp) tin iwIi4nifc^*rfiomr 
Voni|t, bl^u gegcn bai Snbc bctf i7ten 
aa^i^iinbfrriJ HJa^ifdjcinlicfj jn SSenebig. Sofgrnfef ffinec SBerfc (ommm rto(^ itt- 
ZxatQi A<kiaU(SBitn 1799), abet allt 

mit im 5)i|r. dol-: iJMissa a i?l con- 
cert. 2. Sopr. 1 A. 3 Ten/ 2 B. e 5 
Strom, oblig, £)Miasa it 4 Voci coni 
Organo. Vcuetia i(ig4. 3)MagniKcat 
a a Concert. 6 Voci, 2 V. con Organo. 
4)MtiereFe mciDeus, aQConc* 4 Voci, 
1 Viol. 3 Viole. 

San Juan (Don Joirph de) fitj. 

fpanifcfjct 3tiid)enf omponifo wclc^fu 5) t ir 
flute in feimmSebic^re, la !Vlu»ica,imr 
Ux bicertien.^iintilcv Tcina' irt-iiriDii \ei}tl 
crmnrflbcr i779ni£^tmr^r,unbi)jellPic&t - 
lanqe ti\d)t mef)r am fieben, , 

S an R om an t> (Car]o Giuicppe); 

jule^t jtapellmeiftcr uttb Organift an tex 
Siidje ©. €cffu jn ifllailanb, geb. bniElbfl, 
nm«3at)t 1630, mac^te im utenSti^t'c 
feine^ 'Ulteii \o gufe S^vtidixitu im Qfefanr 
gc, bag ex im foliirnbcn 3(i^vc |um ©il/ 
[Anti|?en nm ba|igen©omr flufdenommett 
n>urbe. ^n bier^* ©tcQe vevtvcilte ev 5 
^ai}tt Iflng,n>d^i"cnb n>dd)€x^nt ev nodf 
bae Xlauiei: unb bie j^ompoHtioti unter 
brn bamflltgen dej^ben ^apellmetllein ant 
3>ome, Unmic aRm-ia ^uvflto nn>: 
Sllidjel ^Ingclo Oirancini, tlubiL.tc, 
3)ad)bcm tv nm bai lite Safjr eirreidjt ' 
^atre, tcnvbe iv i3tgani|f bei fcew £5[e|ii/ 
ncin. ^o\ti)iei'cv^\€lt€vi6$o eintn siiif 
ali Organifl inbem JletfenCaforiite, roo 
cr |ng(cicf»/ mit rtnem jd[)Llic^en ^et)alte 
von 1000 Sire, 6ffem((i^e SSodefniigcn 
tlbei bie @frammatif ^alten mutate. 3llf 
abev 1655 bie gcanjoffn ini 2anb ficlen^ 
flil^tete er fic& nflc^ 33Ifli/fln6/ reu tv bUOxt 
ganiflenjteUc an ©. Kabila, ml ba\b baxt 
aufbiei?apel{meifirifleBecn©,@iouanm 
inConca ct^ielt.^ififlnf wuibc eit jmiiOi; 
ganiflcn mib iEflpenmeifler fln©i.'3Kfliiii 
bella Q>(if[touf: bafel&jl befdibctt; a\S 
flber 1667 bie ntimlii^en ©lelleni an ©. 
Cdfo cifebigt muiben, fo melbetc^^ nntei* 
anbern jungen Oiganiften^^ aud) ,er fid), 
unb muibe Don ben f)ierju riTianiUen 
unb vtxv^idittttn Qdjitbixidfinn , bem 
cbigcn JEapeOmrijieL* &van€ini, bem 
2)oni / Organiften Xeoboia £ a fa ft mil) 
bem Drganillen bei; ben ©emiten, 3fngeIo 
SSiaxia ^oxnavo, alt ferr gefc^icfteftc 
ben iJSt'igen^atibibaten t^Dtgcjogcn/ uitb \ 


BSB 17 5a a San ar 18 ■ ■ 

«n btffe <BtcUm Q€hvad)t, m mld)cr\ n 

it7oitod)tcbte. S3ottfciiien9B«feu tbxu 
ncn gEnanjttnJct^eri: i)llCigtiOfiacrO| 
Moiettta piuVoci, IVIilaoo. l668, 2} 
H piinio libro diMotetti a Voce iola, 

&ci\b, i6rS9. gum ^mcFe la^cn nod> 

1670 bfvcit; ^) Un Opera diMotetti» 
Messa, Saltnietc, a 6 Voci- 4) Ahri 

Scilmi a a Chori unb anbrrcMotetti a 
piuV'oci. -p Picinelli Aten. dci 
Lrfterati Milan, p. ui. ' 

Su nta Mar ia T f.Thomas. > 

i^mgpbriuft; ^Pialmcn unb 3(ntip^otun^ 
ttift 1 uni) 2 SQioIincn mb\l Qictn ^a^. 
1659.4. ■ ,^ 
/ S a iU er r e (Pierre) fin ^Mihfii^tv 

£ompLMU(t ttt i6tfti ^A^r^unbeitg ju 
^oitia-^mgjoitoii, ge6,bafelbfi, ^artjer; 

flu^qegcben ;JOescentcinquantePaeau- 
mes. linprimea i Poitiers J5S7. f. 
y crdiei' Bibl- ■ 

. Saiiti (Alfonso) — wicb fdjon feit 
1783 uiittv brv 3<i^I bev itai. Optvntompos 
nijIennHtaitii^f^^tt. 

. *^Sa ntiago(Fr,Francisco de)fin 
SniniclitCf aui iiifahon gctilirig; mat 
^Ap:UmcirifL* an ben .^art}ebi'alfit-c^ai ju 
Qilncciija inib ©ftilda^ an lur Idjnn lefefcvn 
Oitecc 1 646 |lflib. iUiiig 5 ^a n u IV. 
voiv$)ottugaI ddjtttc iljn (V^i- wnb ^af in 
fcitict muf.'©i&liDrf)ffbEfren®fmfitbeauf/ 
(tellcn laHen. (S&ntbnfcl&il bf^nbeii ^d) 
tiwd) mitf iic nKifim Jtompofttioncn i>oti 
©rtntiago, bit flUg?WDt«Kn,'>Ottfrcn, 
Q)ffllmcn :f, bcilc^cn. f. Machado 

Bibl.Lufl.T.IJ. p.274. 

Santinelli, — €tro«reiliitaWnu 

fc()rr ^ardKfC/ am^ofebt^bamald noc^ 
junjtnt AaifaS Ceo)>olb <iH ^aifcd. 
jtammer^rt angc fiellt : <tIfo bloffrr ^ikt; 
tant. , Urn bffio meifnjtitbigcv i|t eiv ba 
t)urc^i()n bif SStcnev ^Lo^eOpcr^cincum 
ferri: 9i:&i3tfit unb (lA^ciibjlen/ thid}M 
ivuvbc. 

Santini(Marfti]io}ge^&r(e ini 16. 

Sd^i^unbfitt unter bit voijilglic^flen 
£:ompomtlftt3caIifn^, iviMmJ€crrcto 
infcinemSBeiff, ifioi^ijcrfic^irrf- 

Santini (Pro&ptro) tin imi 1600 

fcliS^nibtr itrtn(Snir(^er.SDmponiil,»>i>n bffif 
Jen HviiU man in bti Fab. Comtan- ti ni Selentae Cantiones cxcellentii* 

fiim. Auctor.g, voc.(9tom^ 1614) SScrf 
fc^ic^cnriS eingciiM't finbet. - 

Santo Lapis.— 2(uS SQeifc^cn i(l 
bieici" liniM im a. 2ey. jroeimal/ ajl 
muei'Lapift imb bmin untei' Santo 
Lapis gcti)cilt n)tibcn/ixselc()c bciben ?fr; 
tifelabfi* fo jtcniIid^3lUe; fif(^5pfen^n>a< 
munueii i^mrocift- 3ii ftinrngcfrori^cnen 
Sffin£cn8c^6i'fn noi^; XSoiiate a Vior 
lino e Basso, poteodo seryire ancora 
perilTraversier, rOboa et altriStro- 
menti, ^ug^^iirg/bfp^copolb i74i- 
, Santos CFnManoeldos)nn5iW- 

Iinci;iOl6ndj iinb gntsr ^ompont|t, geb, ju 
2ilTfl(u)n, gcnog aWjstinigl- «^Dffcmpont(l 
eineja^dic(>e35cfoIbnng uon 60000 SHea/ 
len, na(^ unfei m®tlbc iioljf an 3 5 ooXfjlr., 
unb fifli& 1737- .©ciTf -Sompofitipncn tjw 
frc^fii aui 3)2tlTen, OTofmcn if- unb befins 
beil ficft gv6gt€ntf)ei[^ in bci" Jtinigl. ©i/ 
fcfiori)- in Sijfa&on. f, M a c h a d o flibl. 
Lus. T. III.p,365. 

Sard! (GiU56ppe)X)irfni9lanien foQ 
ctn nnn rfrfcot&fncr Xonfilnfrlci gcfilfirt 
[jat)cn,icflft)er(id)iims3a5i iZSoju^Prag 

niifge^altrnfjaben foil, 'B^iebicdiutiffidj 

bn-^ci'li/fo mi^iitfn feiucJtompofttioncn un^ 

tcv ben SBcifcn betf nntcn fofgcnbcn ^apc([j 

mciflersSarti gefndjt rocibcn, mitbcnm 

(icnjflf)ifd;einlic^ buvdjSiJtrtfoge bcr3)i«r 

ftE()4nKet iJcrmird^c tvovbcn finb. 

S a r d u I (Alexander) fin itaL ^3i§iJ 

Icfopi), gtb. ju SevvQifl^ Mtt nm 1 570 jU 
SScnebig, unb fd)m&, aucci- mibfrn aCcv/ 

fen: De rerum invenloribus Libri 
duo: de iis maxime, quorum nullam 
Polidor, Vergiliufl mentioneni fecit. 

Ncomagi, 1671- 3n bcfiVncvflrm^ndjc 
^rtnbdEcivonalfniSIaS/unb^aiteniSnf 
(Uumenicn bet- citen ®iiEd>fn, 

Du Sart (Pierre) cirt vcntic|Tti(^« 

^frtoifi^ngfi' in Sfinigl. ^picut;, Sifufrfu 
jn Berlin, geb. jn SJnfcncicnnc^ am ii. 
3n[. 1763 / iJfifmigt mil Tcinei' fi^Sncn 
^timmc fine gvoge Jertigfcif, vom ^lattc 
jn U\c\x, unb eiue ijolffommcn tcntlictic 
3luSl"prad)f. Unbfdjon brtfifr^gtc fingu; 
tf5SBormt^fi(frtrfnncZflIenfe,Nig 1796 
bic tcyben grofjni j(ilu|llcr ^^inn unb 
?ilrifd>micbt in feincr ftJefeUfdjiift 
fin A'onici't ju ^^amlmi-g ga&en- 2(udj 

- wnrfcc BSB >9 Sat S a r ad mtiut. 

> ■ SartiCGuifteppc) — juk^t DvwfMfrfj 

ttnb ^iJiitgUetJ ta'ilfaCjemie bci SSiiJcn; 

utuevbvocfceit mif^afall \(ti' bm'^anit 
fciirgcc ^of flcaibciret, cIS 1786 Mad, 
<£oDi ta^fn tarn ii»b |ItO Ne@un(l Urt6 
tQ5 3uttfliien tjei-^aifcriii en foldjem Qixatt 
±n ein)fi(>enrou6re, tali tic fclbil fccm^flj 
f fllmEiihr furdjtbflv TOiirbf. Benigfien^ 
mupte (IE l»en23cibad>t in t^m fvvfgt fya/ 
ifn.ols ob (if i^n bei bcr^aifmn fjeub; 
jufeuni fadje. fonft f)4ite tr ftid)t i^ren 
furdjtbaiTn 91f£jen&u^IeiV ten 5)1 a v die-' 
fini, bQ^in grjogcti/nm ifnen SOnjtlevj 
(lolj ju t)cmilil)igen, ©ifo bvfl*te ofccr bti 
5:obi fo le^v gegcn i^n fluf^bag fie mm 
OI0 feine eiflaitc Seinl in ^ftntelre, if»i bei 
tjcr -Sflifciin q|5 eincn iiSnfet>ollcn 9Jtflnn 
iinfd):^iiiite. ben fdjon ter.stopen^flgfnev 

fie C6 Olid) gai" biilb r>J meir bL-ii*tf;bfl& auc^ 
tie ^ctifanti i^m ben 2tbfd)if b gob. 

3n bicret" 93cLiCiienf)ntivrtif cv fic^ in 
bifTfime {€in€i &&\inevi, beigiitftcii ^p d; 
tcmf in. bei' i'^n ami} nic^tnuvfogleid? 
mitbcnie()ain(cfv<iIg^fiifci'l.Obit(tluutf- 
mnt in ffineSienjlc natjm, fonbctn i^m 
fiUdsiubaUfuainc.mo bie )d)6iien©ttm.' 
men glcic^ram ein^timifc* ff^n follcn^dn 
S)ovffc^enftc,nni6flfeI6ftctnfgrol;c@ing.' 

fdjnle nad) Hxt bei' italidnifc&m ^cnfct^^a; 
(oricn jn crvidjtcii inib ju birlgiicn- 'HH 
fiber nac^ bctSrii bicfnSilvll pHM) fwvb, 
wonbtcfidfSavti 179^ wicbcvnac^Qic; 
tci"«b«r9,unb mifitc ftd) 6ci> bcr jtaifeviii fo 
gut in rednfmtgen.bap fic i^mnicfjt luu- 
"eiuc ®*uibfDbci-ung mi ben ^iix\tm ruu 
15000 3tuM f^kid) Miiaf}Un liclj^fom 
fcern i^n audj jtim JC^offapcnmeifceiv niit 
3ooo9lMbfIn®c^Qltn-fmcm^oflDgi«von 

14 Simmein mir ^cm bftjti niti)igcn ^oljc 
nnb flnbernSjDrr^eifen.miflmue. 

©eil McfcrScit f^^i^n if)^ ^^^ ®'^*' 
flW feintm ©iV.flling / mft jcbcm 3flfjtc 

fceunbficficr jujuMdjclnr benn im 3a^r 
1796 rombecr doii bcrba|1gcij^fflbemie 
tec ^ifTcnfrf), jum ^Jlitglicbe aufgenom; 
mem bd tceld;er ©flcgcn^tit ct eine Mii i^merfuiibene ^Olflftfji^c i^^^ geitftiictn ©c/ 
(timmung fccr ionfdjiuingnnyfn fibi^rg^b, 
luonon mcttci unten &rt?91af)f re folgen )"oIL 
geincr luuifte ei 1798 StU|(f]pi)Lfr bcr 
(^LofSf'^iilcnnen mit bent etjaiiifwt' einc* 
ilaijcil AoacgifnL'att)^, ©ai; ca inbi'ffm 
mitfctnerXlcnfuiig^actu ^^anblungfirorifc 
bodjntdjtfog^n^ fdjiic^t unbredjt gejian/ 
ben (jaben mng, bcmcifet bai '^dtiulyaim 
bci voxUc\\lid)tn ii lcj:ct \xb e L' gcgen t^h, 
ajciin ali oicfev 1801. jiir iHegceiMng fam, 
^iefi eS fluf einma! : ^^r, © a t t_i foUe |m 
nei @c)imbt>eit — roegcn feine anfefjnlic^c 
QJeniTon anricr^nJS besfiantee. untcv eincm 
milbem >§immel tiei|e[)ien, roovaiif ec Q5ex 
tctebtivg fo^lHcfi bciiiet; nnb txad) ^Bevliti 
tnm- 2)a* balTgei'Utnfl modftt aUv noc^ 
md)t milfcgeniig filrffiite gcfcfeivdcbff Oie-' 
funblheit fcyn; tcwn cv |laib bafelblt flm 
3S- 3"'' r8o3 an bev^SrnjtnsaiTeiUidjMm 
7j|ini Sahie, narfjbem er 18 %^l}n in 
3tiit5(nnb Y'nUU i)ane.. 

J>icv mm noc6 eineganjeSRei^e feinec 
Opein, njclc^e ev aUv gvoijtcni^nld fcfeou 
vol- in- 7ii\^ci\:c bc5 rr. Jcrifon^ gefc^vic; 

bcnijat, iO)La Giarriiniera biillante, 
Gp.buffa.QUfgef.jnSreihen 1781. '^9) 

I Conlratempi, Op. buSa^ M\^cf. jll 
IMcib^n X78i» 3*0 " Trioufo della 
Pace. Op.aer. 1785 fur ^ItintimgefrfnifJ 
beii. 30 Difip'ie, Op, ser. anfgef. ju 

€ftaf)flj 1785- 3:j) Amor timido. Can- 
tata a Voccsola, i7«7 fili23mccnjn ge; 

fc&licfien, 3l)irrtrendentideluai. Op, 

buffft, fltifgef. jt] iibbiarcgrnffo i788. 
34)CIeomene. Op.ser. aiifgef ju^O/ 
logna 1788- 35)L'aC3l3oIajodiSuas- 
turgo. Op. buffa, aufgcf. ju ^^iawxi 
x788' 56)LaClemen2a di TitOp Op. 
fier.flufgcf.iuffiemrt i7fiQ- .37)Idalidc, 
Op-ser. 1 705 fill' ])f fertbnLj) gefd)ric6en, 

38)LcNozze diDorina, Op,butfa,4 

3(fre, nm 1790, Sftmic^ m«5i'ani5fiTc&c 
I'tbeifc^f iinb in*]>ni'titur iittteibem Xitel 

gci^odjcn : Lea Noces de Doriiie ouHe* 
Icneetrranclquf:- Paris, 39)IRivaU 

delusi. Op. buiFa, jn fionbon gejloc^en. 

4o)L'Avaio. Intermezzo- 2)ic^ fiJ()rtc 
179? beubefannte diUngei'SUnc^i ju 

95evlin auf. 41) CrAmanti consolati. 

Op. buffa^gcgen 1799- 4:^)Epponina. 
Op.scr.fi^v:Sui(nc^emaId$et^viet^en^aber 

- 180 J BSB 0.1 Sat . S a'r 12 limn in SniUnfc ton ^ofecbtic, flW 
franj. Opcixtrc jii ^pctoieS^uri) tctuljcirct 
1794, 44)iime ungnmitntf Opcr, 1799 

gamilif ju ^ctri^buig aufgffiiljrt/ gcfifl 
fo luoljl, bap i!)n tsfi" itnifci" mit eincr mit 

grbitift D. 55 u i" n c v veLl"d)tebnifr (Icittet 

ti ill jurm von-ifaiuatm jn ^i3n)erten^ 
iinb auebviu'cUrt) filt tie ^tiniiiint izi 
^ ^1 c rf? t c T r r i , OH a i eft f li un& 3t ti/ 

tuicllt geff^CiinbCiUKonette ^fnonnC 
^abe, *^iiineij euflart bie:f ©liicfr m 
iebn-jMcffi^tfi^r btcisoUfommniiien^Siiu 
fier \>oti -SUmmeimnftf, m\d)C fi je 9cf)6it 
Ijabc. S8011 Snjtrum.'ntaljhlrfcn, ircld)c 
untci feincmSlamen cifdjicncn finb,iBdtcn 
nod) aitjufM^nn; ;Ol"trcccio'li diver- 
se Idee d'Oj^iere favorite ossia Sonata 
per il Claviceinlj.coiiViolinoobligato, 

Op- 2, aCicn 6/liwna. LaCaratteiU 
Mica. (f. &. fl.2crO ttJ-it Op* ^' *0^1I 

Sou, per il t:einb, e V. Op. 5- cbcubaf. 
7) IJlSoii- p. il Ceinb, c V- Op. 4. 
cbcnbaf. 8) Variozloni delMinuf.ttola 
rd per it Genib* con V obi, clicilba|, 
g) Aria : Come un-ngnelJo, ron Varlaz. 
peril Cemb, cbcubnl'. ^DrJiiDfigL^ictbfv 
bcnobi3Cn?(tfi(d: Gins. Sard i. 2(ui3Cf 

ticicn |mb nod) ucvfdjtcbcne ©iiifciuciv 
aud)cmiclnc*Sfenrtt, Uvim imbSamcn 
ju aic-ipcI.SJcncbtd imb in^Svc^bni, tl)dI5 
ni^timmctt^t^cili^ and) nur filid ^Uviev 
gcbturf t tinb gcftodjcn morben, SBon fciiict 
3Siird)irte, uermittcljt welc^ci" cr bic Stnjctljl 
ber ©c^itJiiigiingeii bcftimnife, lUflcftc eiu 
5on meiiKv ©etimbe macftt^ f^i^ben wit 
in aj i jj t « ^Dlagajin bet ncue||cn2flfltiirf- 
C5cna 1797)/®- i02.foIi)cnbf2Hfld)iid)r 
trn; /.©icfc ^Kafcftinc Dcfcebt awi jmci 
Di'sclpfcifcn urn ^Suf^ firifniiliOnDcijoLb 
imb rtncm @cfunbfnpcnbrf. @ob<i|brine 
tQtt ben ini genattrficn tlnifono tieiTimnuen 
"pKifen \)n"mitKi|r tinci ©djicber^ uei; 
frtiit, unb al\o i^i ^Jon Eii)6()t wiib; f^ 
tx\t]lci)t cine SifFunftuj, bic ^dj bnrd) tronu 
mclavti^ie ©djli^f (batt^ meua) bcm 0()ic 

fd^Ibni niat^f- ©life ©cblcisf (^^^ bt: ffiiiv 
fun:; fine^ biitmi Xon^, it»dd)cr i^ii< bet 
SDeiiinbun^ bcr bcibm Orgcltdiu rtftfret^t/ lucnn bic Scftitiingungen jcnec UAen Xbnt 
luicber iufammcn tttffcn, 3c tlcincr bic 
Sijfcirmj t|Unn3cldJ^i'llED0lleinanberab; 

iiieid)cn,be[loIiiny|"Qn»erroei:bentic©d?I^; 
gf bcjbiiffen i-^nMnbbcrrolctdjtciifi eg, 
|lc ju j^^t)lt:n. Ss fflnb !ld)ijevmiml|t be« 
^>JJonud>oi-bo, b^ig^ n^tnn bifSc^Idgc bc3 
btittcnXoiiSmitCcniSdjIAflenbefSchnu 
btnpcnbcU gciiau ju)annncniTflfen, ' bic 
5Snf bet beyben Ot^elpfeifcn |ld) ivic 100 
ju 99 Ktljieltfit, l>a^ folglid) bfi fjfit^lTe 
Djn briben J.6nen in cinct ^Sedmbc too 
@d)ti>i»'unii}i^ii nxad)ic, \vt\d)C$ alfo bit 
®c|dnuinbiifeit bcs ione cincv ^iitmm 
Ov4clpfnfc ifr. 2^ folate cnblicft au^ bev 
ua-mirtdtt bes 3)iunocftotbiS angc|rfllrc5 
93fV9lnd)un9bieK^ton^mitcinet0timm; 

gdbd, biiO bn-XcB, md) wfldjcm bic 
A©aite bet^iolinc in betbrtfidtni^iipellt 
gffnmnu njiub, in ciner (ocfnnbe 436 

©djimngnngeii niad)C, luotautj fi^ ^i^ 

©c^mirigimgenfllfcrii&tigcnSSne, bcij i^^j 

ten bffanntm23ei-^rtln!ifl;n, Ictdjr^ctleu 
t€» laffcn/' <£vil nad) fiincm Jobc fam 
nod) fcin mctfiurttbiailcS 2Betf fifion*/ 
cin fflJaf , im 18. Sa^rr^unbevtf, in bcf 
g}Ianicr iinb ©ttengc t>ciS 15* Sa^iftun' 
bciW 9cfd)vifbcn. nnb bod) fo, bap e^ tto*^ 
im 2o,3a^t^tinbct're Cenri(bcn5BfrU) be* 
fjfluptfit nnb feinc gtilnblidjcn .^entUniiTc 
bci Sunfltued bof.imfiuiLcn luifb. *5^ ilt 

bici fcine io)Fugaa otto vocireali, di 
Giua.Sarti,Partitura.5)Iit6cmXcm: 
Kyrie elcisoD- Ecipitg, 6,^Ji'td 1S07- 
€t' luai' alfo nidjt nut cin gcfaQigcr, ge^ 
fcftmacfuoQct unb gcnifllilUer Somponifi:, 
fonbcvn and) cin mit alien ^I'inftcn bc5 
iionttapuuftiS iuib bcm (itengcn ^irc^cn*' 
flylc umtnntcr nnb gclffjtter JSrtnfrlcr. 
Urn fomet)ivilUnnc €ntl)rtlt]am(cit unb 
Sffi;i5^cititi til^mrn nnb ju f mpfc^len, mit 
bet cv fid) aliS Opctnfomponi|l: gcgcii ba« 
^ublif-an ^ctabijclaiTcn/ i"ib fdne licffii 
itcnntmlTefm;iyiUigmIfugnctf)at. Sum 
©fi)fpic( mag fcin bcfanutct Qiulio Sabi- 
no bicnfn, bet flbrtauc^. nac^bcm cc 
glctd) fiufangiJ wo^I f)unbcrtmal in nu^.- 
Vinnfi^nbftnrtufgcfi'j^itiDDrbennjat, nod) 

bieyfiig^^J^re bainad)_njiebcr fltif^I^ca; 
tcv gcbiod)t wurbc, ©ciTcn angeadjtet f lai;/ 
tcfcton bflmaU (gfatnijSo) artca^a BSB a3 S B E - S a E S a u Bi flfctc bie 2rtiftaufmt9 bev^IrtorBc mb rt6etr 
bmSJIiaBrnuc^ bevSniltumenWlnmrit in 
b(n itaUi5rtif*ett Oueniy Die eS imm6!ilid) 
tna<i}ten, ben ©inti i^er aSotK unt> iei &ef 
fangs jufii^lcit. SBaijiviii&cevnunfdflcn, 
tuenncc iSioeiiie 6ei-neue(len teiitfcbcn, 
in iUi j a i- 1 ^ obei- ^ t) e v ii 6 i n i' s ?OIa.' 
nier 9cfd)«eben(i; Optrn f)6iK ? 

S a r t o Dtcr S a 1- 1 i (Giov. Vincen- 

zo)cin ums3at)f i63obliit)enbci-«Dni; 
poitiff, »on beffen gebviid tf i- 2(tbnt nod) in 
q5avtloi-fftrg IXatal anief&ijvt mm 

6en: i)Messe eSalmiconcertati a 3 
e4voci, j)Concertia J, 5*'^ e Ovoci. 
3) Liitahiae Mariales 8 voc. 

Sartorius (Paulus) Ovgamfi bit 

QtifycvioQ^ 93t « c I m i I i a n son Oeftcf'' 
teid;,ge&.Jiitnfiiiit'cf9, Mii^te urn 1600, 
luocv eon f(tna-Sonipo|ttionl)ei-(iue9n&: 
i)TIl?iKifreit ffli' 8 ©tinimrn. -XRiindKn, 

l6oo. Sol. a) Sonetti spirituali a 6 

voci. Sft^vnbetg, 1601. t]. 4. ■j)3leue 
beutfc^c Siefclein mit 4 *3iimmen nac^ 'ilit 
tec welfc^cn SanjonctK/ auf allerlcij 3"' 
ftriini'iite i" gebraudjen. SniSi-nbcii?, bftj 
g(iu(fmann,i6oi. f.DraudiiBiW. 
■ ©fl^frt^orci- C^riebv.) ein imbc 
ianattt .gonipoiiifr/ roenn nidjt etwa ^r. 
© a 6 e n ^ D f c r bnmit oemeint i|i, reel.- 
c^er 179 s al6 SSufifbii-ef Ml bei;m ©t^jcr 
^^eatec rngagift roar, I)at »0Hfciii(i.-3[iv 
6at (led)eii laflVn : OXIVBalli Tedes- 

chi con una grande Coda per il Fp. 

i?58. B)Vl£ieberffir««fflmn-. ai-'S^: 
Jtugsbutg, 1799. €iiieebenmc()tempf4; 
lenbe Siejenfion biefec 3[ibdt ftnb^t man 
im 3.3a[)rg. bn- Seipi- iDiif. 3ei(. @. 1 73. 
3)5>ie traueftirte 2friiJbne aiif SRajroiS — 
f.^Uoier. 9Bien,&eijS6cr, iSoi. ' 

ea6l C^ifvi^a^^) r01ii|TfbirffWc- bf3 
a6nigl.'SrauenjimmctfliffiS ju ^qII in 

^pioI,blftf)teum bic9)ti«e bei iT-Satji"' 
^uttbcvtS al9 fin friiAtbarf rfiirt^enforafjo; 
nift, »ott befien scbi-ucfteit^ctfcn noc^ 
f8l3enbc,9i;6gtent^cil^ nedj »ov 165° ^i'^ 
fdjienene angefil^rt roerbm fBnncn: i) 

Ecclesiaatici concentus, iji^S.^et 5 
vocibus concineodi. 3(ugsburg, ifiji. 
a) Concert! a 2 \oc\ e 3 Stromenti. 3) 
CantionesQenethliacaeadCtiriflticu- 
naa, 5voc. 4) Hortu* pensilis, s. Mo> 
tetti a 1, 3, 4, 5 e 6 roci, con VioHnl. 5)CaDtateper!Pasqua aSeGVoci. 6) 

IXMe3Beil,«,^,4e5yoci. Mpcuf; 
1640, 7)Iubi!uf! Dauidicua 8. Vsalmi 
2-5 vocibus, mixtoChelium binario 
modulandi. Oeniponti, 1653. 4, 8) 
Missao quatuor novae, 4, 5 *t pluribui 
vdcibua concinendae. Compositae a 
ChriBtoplitro S a t z 1, RegiiPartheno- 
nisHalae adOenum Sacellano JVIusi- 
caeijue Praefecto. Snfpruf/ 1661. f- 

©raubiu«imb'patfloiffer«^ataI. 
©aucr (€ail ®ottlob) ein ein\id)tif 
injUer lOIet^onifufi unD ZaitininfmimmU 
madjer ju ©legben, geb. im SSranbcnbur.' 
gifdjen ; wibmttr fi'i) onfaii^^ bev XJl'djIet; 

piofffltiJ"- Slac^E'^in <i' fiber bnib nocb 
iiber|ianbner Set)vc Sekgen^eit fatib, fic^ 
bie jum 3n|h-umentenbau gettfirigen me< 
t()4nifdjrn Srmibfnfee }U eigen ju modjni; 
l"o flbeilieil er jic^ gatijlicO Ciei'er ^untt, aeU 
t^efeinen t^eoietirdjen .slemUtiifTeti in bet 
5Re(I)anit fo .sielen ©pielraum gab, unb 
lieg fid) iimi 780 jn ^vciben gaiij aH 3n^ 
(tiumcntmadjcv niebei. €1 fiid;t befoiibcriJ 
feinen Sortepiano'S me^rere ©tdtfe im 
<£Dncjugf6en,o^nc bag ifir Icidjte^ Xiaf/ 

tament babcij oevlieren Barf. Siigleid) fi'tfl' 
cr feinen 'iicjug nnd; roenig abwcdjrrlnbfii 
gimtiein einjuric^ten. ^efonba-^ nbct 
werbcn fcine gcnou abgemeffenen tt^oiio; 
d)ovbe gefiit&t imb fiir bie bcften gefjoltrn. 
S a u n d e r s (G . . .) ein engl. ?ti(^i/ 
tilt, ()at ^ei-fluegegeben : A Treatise on 

Theatres , including some Experi- ' 
ments on Sound. London, 179°- *• 

mit.«"Pf- JSoftetin2cipiig4'X^ir.i2Qii'. 
© a u p e (£fn-ifl, ©oitl.) — 91o* ew 
fc^ieiicn »on fciner 3(rbeit : fiefdnge bt^m 
^iauicr jit fin9en,ne*(i eincm 2fn^ange m\\ 
©onatinen ju a unb 4^dnbcn. Sfipiig/. 
beijQJveit(opf,i793. Scitiei: 35er Abenft 
uontOlatt^ifon mitJfiegkit. be^^InD. 

1801. 

0au(t (...) ein feraycr ^l^tfufpifl^L' 
iti bf r ^apelte beS^rtriTcn ooit 5)effait, ge6. 
in^aUenflebtbepaueblinbrn-g; ei- Icrntc - 
feine^unflin feinem ®cbucWoitc bei bept 
beriltimten ^vn. XanBert in ©ienfteit 
bti SiSrflen son ©ei-nburg, beffcn Uatevf 
tid)t rr fieben Sa^ve lanj gcnoij. 9?ad> 
fpdtevn SRac^ridjten aui fionbon UiU ct 
{\d)i8o$ balVI&liauf/Utib ^Mte [\(f} baftlbft BSB iS Sa Sea S c a aG PriimcnM kffltinr gemadjr. 
■ S a V a u X (. . .) roiv& a[« Xonfunfller 

|ii -pfliia angefi5f)rMDci(&ci: 1795 filt ^fl' 
figes SfjCfltet bic Opcmu; Demon et 
Nadine, in 1 HiL gcfeW ^aben foU- 
Savcttfl (Antonio) Kupcllmfilleir 

fln b« iEit(^e 3ncororMta ju So&i ju 2(n^ 
fiingc be3 * 7. 3A^vf)iinben^, ton Btffen gt/ 
6mcf tf n ^*vf fln man not^ folgeiibe angc^ 
filI)itfinfcet:0IIIVIifl8e. 23cnebidyi6^6* 
B)Salmi. €I>enfcflf. i6io, 3) Miiw c 
Salmi. &tnb. 1638. Utbtxtu^ finbew 

4)Me>sea i-flVocL 5)MessaeSal- 
Bii a 9 Voci- 1 (i.^y. 6)xMcs3C concertatc 
ksVoci. 7} Salmi a 5 Voci, 7)Lit«- 
nie et Antifoiile i 8 Voci. ^j) Madri- 
galiag-oVoci. S3enft)i3,i6io. 4, 

Sayiic(Matthiat de) tin iUiUtfl/ 
|>unfti|ite^ 16- 3a^v^unbert^,^ar von I'cu 
na- Sfibfit in ben '^I'Ud geijcben : 53iotEt/ 
tcnfilrs^^timmm. U'X^ciLpva3,i59S- 

Sayve CLamberliu de)Ot)afapcU. 

mei|lcvbf«it^iM33Utt^ia5 jii SBien 
uma3af)ti7ii; ^at()nau6gcgel)fn: i) 
©entfc^c gtcMfin mit 4 ®rimnien- .^am* 

6iUiI^ 161T. 4, 2}Sacrae Syoiphonjae 
4, 5-i6vocum, 31iliii6crg, ifiia.Sot- 
f. Draudius, 

Scacchi (Marco) eiit gi'oOcrSon/ 
tvftpunttiit/ 9c6, (u ©aUcfc im pilpfriic^en 
©fbietc, bliitjtc um bie^Ditttc bci 1 7.3ci^r'' 
^lin&cite in bit 10 ^ci^re na(^ tinflnber alS 
Sapetlmeil^ct fcct feeijbcn auf einftnbec foU 
gcntcn JitSnigc tjon polcn,© i 3 i^ m u n b 
. III. iiub U U b i d U u (S IV. , TOO ev cine 
bcr fceiil^mtelten ^Qpctlcn bnma(igei 3cit 
'j«baigive»&pue. ©d&i^ebcilanb 1643^ 
cii6«bem23iccfapcl(m€ittci:^cfeUmem 
SJfutfdjtfn^ w$ laiSdn^cvn unb36 2tti; 
flr«mcntflli|len, jufflmmni 50 'Pcifoncn, 
XOild)e man afic fcecSict^c nacfj in^OJa t; 
iljcfDn^C^rcJipfoibtc, ©-71. nament/ 
lic^ angefii^vt finDct. 3End a6cr badJftiUcr; 
ocbentlid)|le imb53Ieirroiivbig|leau biefcv 
^flpcUc roar, iinb n)a4 in Uimv i^npelU In 
SSJdf, uor unb nad) bicfc r,gcf»nbcn woibf 11 
i(t,rt)ar,ba6ficyonKt|tcii bU jtim (cwni 
i()tfv iSiitglifbet Mi latuci- ktb^aftigen 
^ontiflpunftipcn iinb ^aiioni(tfn bctlanb, 
Sffifnispsni ^abcn (itf am Snbc btlCri- hraoi i^re?SflpcIIinn(In"*^tJonp- 104-^ 
^48,unrerbem^t£ci: Xt:nia Ap'^lliiiea, 
it)re ,:Romp(}fitioti6pioDeny jebcr nad) bfC 
Stei^e^angeijan^f^mj imuKveincbieanbcre 
an Ruti|t iti Del' fanoiafc^ett SBeibinbuns 
bev ©timmfii flbfi-ticff^n foil, mBimgm 
and) iOl.itr^c )on wiin}'d}tt, bap rtnem 
jebcn bcrfclben cine iSrcUe im u. Uej:- €in\c^ 
t&xmi werben mJc^rc- Ss i|t bie S abf t nid)C 
geCdjfl)en, inbem ic6 mil' bic Srep^tit ge* 
nommen ,;fl6c, einigen 3f ^iffl in iit totalc 
imb gUid) )tatEc itunihtf ifTmlc^aft alUt biff 
frr so OiJIiinnci: ju legen* 2Sa^tfc^einIic^ 
Ijattc ber <^r- iSicffapfKmcifcci', fiei- •^r. 
ObcrfapeUmet|iev |>lbfr,U]ib beHenSi'^nnl)^ 
bfrA'apcUmeiitir 3io&aeii5, einen gu-' 
ten Xfjcil bicfct :\?anond/roo nidjt alfc, vei^e 
fcrtigft, 5;ic®clfv]tnt>cit ju birfev Pia^r 
ift'Ci; gu& iPfitjifc^finlTcfi bru^SfyfaU, i\>cU 
djen Paul ^ e y f e 1 1 ^ ^ompoiTiioncn fan; 
btn, unbanmd<ijfm£afpai"5oL lUt'-icn, 
unb bev .^r-JSapclim,@f acd>i '^crgrw 
mlina^mctL Urn nun ben Organiften jil 
bcmitx^i^en^imivbebai^icbfabiicivttrvikt 
MvigcnS bemSSerfdfTec wcbcu t)on@d'eii 

bii 3n(^altd, noct» vdu ^titen bn ^tplf 
unb bei- il»efijl)tung bf|onbn'f ii'i)ic ma; 
d)cn Totl, nite fan ©egtift- bnuieftn ^ar, 
97ac^bem nun © c a c dj i ju ^fi^c i m "Jtlter 
gtlangt n?ar, utib iTd) ti>a^rf(^f inltdj auf 
^ut italtdnifd) fiii-btcS^funfc £>ebad?t^atf 
H; libfrlifl; cr fcincStfllc tDicbCf cincttl 
anbecn Staffdncr, fo mie ff[6igc»oi" (f)m 
Vfcancitfco 2( nc r i befcfTcn^attC/U, gifng 
in fein ^atCrlanb juriUcf^ rao er jiatb, S3on 
fnticn9fbrucffen2B:rfen fSnnrn norfigc/ 

namtt mcrben: t) Cribrum musicum 
Dd triticumSiferticum, seuE^taiuiDa- 
tio succinctaPAalmorum, quos non ita 
pridem PauluaSifc rtu« Danti&ca- 
uusi in aedoParochiali ibidem Or^a- 
noedos, in lucent edidit, in qua claro 
et perspicue multa explicautur, quae 
suminenecesaaria ad artcm melo^poe- 
ticam esse soIent^ Auctore Marco 
Scacchi Of Romano, RegiaeM^ijea-^ 
tatis Poloniae et SueciaeCapeUae Ma* 
gistro, Venetiij, apud Alc^tandrum 
VincciUiuin, 1643. 64 ^agcn in ^^ol. 

roouon fafl 2 4*Sogcn9Kifren/ QHae^riga/ 
k, ^lotcittn unb bic Xenia ApoHlnta 

cnt[)altcn. a}IVIad£i£ali coacertati <!i 

cm* BSB a? 5 ca Sea fib cantarsi sii gli stromenti, a 5 VOci. 
23enei>ig, 1634. J^Cantileiu 5voc,et 

lac!irymaesepulchrale-.2JfiieCii3,i647, 

entf)ieltcine J:t'auci-;;3tOfciu cufCeii£oE> 

sive Lachiimac sepulchrales ad Tu- 
muluin lolianiils StoLaei "mir finer 
SobfdH-ift auf CeiilellJtn, HJoviii ea fjcijjt: 
■inter lui seculi musicos fiicile pmi- 
ceps. ^iti^ciifpicl von fditci' I'vev^^n '?:);o.' 

liiilation fill- ffin .^ciraltcv bat ma -0 « i^?-' 
fine in ^dnii Qic\ii)id)te Vol.IV.p.«6. 
in citiemftladrlgale, a jvod,aiif6i't)altni. 
. Scafferus(l'*u1)UntiTtJi(re3^^omj 
poniilcn SUamdi fflJjit D r n u d i u s Bi- 

bliotli, Class, an : XnintradaeetCou- 
lantessuptriuorfoe 11 consaetos cum 

tinaCanzon livoc. 5>realaH, l6i9- 4- 

Scalabiiiii (Paolo) — liniiDC Ut 

bcm ^OlQildniJifctjcn ludicede' Spetlac. 

teatr. ttddj 1791 ""tci' M" iRci^E C*ec 

DptiiitomvoniftEn mit aiigefiit)!'!. 

S c a 1 e 1 1 a (Orazlo) — gc &. JU 35er.' 

gamo, raav aiifange itdpcanifiitci- ntt bei- 
5iiiiipt(ii-rf)e 3U ealo im ©rtfcialiircijcn 
tim63fl!)i'i6oo.rvljie(tDiemhnlidjeotL[[f 
i6oOju ^i-etnti im SQenetianiidjeit, tfjot 
tflnn eine iReii'? nai) ■pnvtEi, un6 itjavb nac^ 
fcinci Siiriidfimft .Kapcllnin|tci- flii @. 
g)Iatia ■ffiaaiiiovcju '5n-gamo,iititt eiiblidj 

(ini^. -IntomiJ ju'pa&iia,n30 ei- 163° «n 
i)er'pe|t|taib. (^t ^intaiici; fcinm (bitten 
metjreic (Efn'cnmebaitleu, (JCeI|lfine mb 
:golt)nc.victtcii, itJoniit et jn BCifdjicbeneii 
Seiteit kfd)eiif t wotbcn Rjar,unb cineSleiu 
ge gebi-ucfterafiafo von tenni a&ci- nuv 
,'nDd)fol3eiitJe,flUca- bemima. fie*, ange-- 
jcigten, geiwniu roccben t6nnen : a) Sca- 

la di Musica perPriijcipiaiiti. MUano, 
x599. ScaladiMusicamokonecessa- 
ria , fatta con ogni brevita di etc. la 
Veiietia, 1600. 4. bc^gl. i6d8. be^gl. ; 
Quinta impressione corretta et am- 
pliata. InMilano, r6io.4. bcegfadjnt 

1^47.1656. beegUKoma, 1666. 1677- 
Ot}ne\:ad)Ut biffci- »iclen2(upagcn,ftii&ft 
©ui-ncrj bies 2Ba-!cftcit boc^ t)6<^|l tin.- 
roUfommen. 3)IVIadiigaUati voci 93c; 

nebig. -*) Meesa breve da morti a, 4 
Voci. &iabcif. f.Scena Letter, de gli 
Scrittoti Betgamaschi del Donato 

Calvi. P.I.p.330. Scan d alina (Ma.l.) ffne©iinge/ 

vin atieSScncfcij, itac i7^j/ i\\ ta- diim 
\}m ^paiiiello ju ©rmt^air mit ^11;!^' 
mnium i)Ct;fa-*e aaf. ^ir qicwq baiaiif 
im Ofrober nadj Starffuii am i)iflin, im 

tci' bcm 3inmi!ti ^lu^elinq, ^lot^' 35ef 
n>imbn'umi, Sinejv'cmictuvCiejte Qci}hxt 
IjfltL', filiiei) mitDDiT i\)]:: .J^bie *Srimmc 

abev e^ i|t ntrf)t m6jltcl)^me^t ^niirf^mlid).' 
fcit im Qi:)flnge imb mcbt ©flcijimiif in bep 

fdjiif lie juv ^cjau6mm3fd:fiiuim/' 

Scandell iCAiiloiiio) — get. Jlt 

SialienJiim im ^a.jr 1560 gcgcn 5!Ud^; 
nact^teti iiaJ) St-eetni aid ^^JiUfiEcu'cftnc 

tiu^. itndjcinjnncc i{)nb£f}iltmii1ad)s 
foiled ^i)"tn^t'|i '^"Uiiit|t/ Jii retncm:iin; 

miavi5 8oi"raib. f. D.ffileidj 5>rc^£m. 
SKctotmaL ^ijtot. Soitci. p. 95- ^011 
feinm iiSeifeji tfinnen nod) anaefij^rtwfi-' 
ben. s) Epitppliiuni Mauiitli, Mi&sA' 

6 voc. portScoi'sSa&iiciiis n58^m 
mfl^u'cvabeifdjoiifiii^ei" ftdjju^^ifflbcn 

befiuiecii tfaben, 3)Ca»tiones germa- 
ntcae 4et 5 vocum* i.57o- '*) CatiliO" 
nes germanicac. * voc- 3llil'n6fl'3^ 4, 

fdjciiifn ^ie ima.^c}:. fltt*jcfiii)iten jw [c^u, 
lucldje auc(( 1567 ju a^iUuba-g gcbiiicft 
roofbenfmb. 5)<!inffIidjE 6eutfd)c Stcbec 
fiJr 5 mib 6 ©fimmen milSnjliumcntcn, 
nc&|l ciiicm Dbiogo mit 8 ©timmnt- 

CDic£!bcn^ IS7S- ti) Liber primus Can- 
tiozmm Neapolitan. 4 voc. Slllrn&efg, 
1583. 7) Canzoni ncapoliUne i 4 
voci. NoHmbei-g. t5/^6. 4, 8) 3?cuc 

bciufdjc tiicbcv mit 5 — 6 ©timm. 3lrtinj 
bcr3, 1565.4- ©ieSnumerii 5/6/7"'ib 
8 bffitiCien fid; nod; auf bet 'ID!tinc^])er $t; 

tlioi^cf. ' 

ScapittaCVincen2o)^uri(tlJJUrt& 

,SAiJc(Ian bc5 ffiiljeijoa^ Seopolb wn 
O.iTai'cidj.gegen baiJSafjv 1630, tcav jit 
5Salcn)fl im ?KAiiAnbifd)en gebpren, uiiB 

ga& bcrami.' Musica di Camera. 93enc/ 

Et3. 1630, 

Scarab e u i CDamLaQU&)n?ii'b tiom BSB Jig Sea Sea 30 (£et'L'C(o ifior nntei* fcie DOi-jflglicfjIIcn 

tiienf&mponi|ten. -m^ii ^nbn and) cincn 
Aompcmfrcnrtamcn; ©amiaiio ©ca'- 
fd6e fcijn foil- Jfioc^ abei: ^^i&e id} tueCicr 
untd' t)em eitirn nod; i[iuei 6cm anbcrn 
Slamfn etwai auffinbm f6ntim. 

Scaramella C^Iuseppe) ettt Ud; 

liditifcbci tonfunlilei^ ivelcf^cr in 6cm'?Jfau 

I^nbifdjcnliulice de'Spett.teatr. fciti 7 8 S 
imtct &te OpcinFomportiitengeja^it wivb, 

ftflt im3a^rT7S5 ju SSevona easjQ5nllct 

:^)ti? t)on feiitci Jtotnp^iuiuu au\^ ^t)eacci 

g«6iad)t. 

S c ar a n i (Giufieppe) Oi'3aiM|t b^i 

tfjcijogooort^^JIantiM tit bev cvjlcuJ^AIftc 
3ti&eir iti 6cti ^vutf ^eqcbtn ; i} Motetti. 

SScneti^/ 1641- 3) Coucerti Ecclesia* 

stici i£, 3, *h et 5 voc. 3) Sonate coiicer- 

talc a a e 5 Strom- ]\ p fl ifiocffc l- 

Scardeonius (Bernhftrdinus) 

ciu ^anomtii^ jn O^^bita, luflv in bic 
34 3al)L'C lang Jluft>t)ciut>crbic9^iomun 
in bcm bflfigen StIo|?er ^l ©tcp^oni^ unft 

ftav6 am 39-9)iiii iS74 i"i 96ftcn3af)rc 
feinefi 2cbcn5. Uiucu nicf)vevcn bctidi^tli-' 

c^miQafcii/ mld)C im^36cfjcvL^oni[jm 

be(annttjcmadjtljiitfcf)(t9Ciabebfl6jenigo 

a^eldjcs jur nntfitaltfclKn Sircrami geijBvt, 

bacu bavin inobtfonbcic Don t^toxai]d)m 
iin& pvfltttfdjcn mnfital, @d>iifr(leflein 
^)anbclt. *E(i fi%t ben ^iitri ; De vacia- 

rum Scicntiarum Scriptoribu* Libri 
III. Basilaeapud Nicol-iiiinEpiscopum 
Juniorem ifySQ. fol. ©e^gUidjcn bci 
cbcnbcmKlbcnVenetiis 1553. foL Apud 

Yalgrisium U-ibl. Bibliothecar, Phil. 

Labb. p, 47 ft 48. ^0 f{tl)n bie^ 3Bcif 
@d>acf)t in fnnci'Bib)iottteca iuuslca^ 

?01tl. i687/(in. a3*cinctfaiiffcn^^fltnorij 
feincc unrcicf Sitcratorcn biti Sfieif g'e/ 
Eannt unbbnmi^^ uitb bod>f6mitcetirunii 
wHtid)t mitmandicmZutoviinbmaiidjcn 
SBetfeit, bic un^ bi^^et: t>cr&oi-gcn geMicbcn 
(tnb^ bffanntmacbcn. 

Scarlatti (Alessandro) — SiiMirf) 

^(\t luiS 55 i c c i n i nodj cinige 6c|limmtc 
SRa(^k1(^tfn voj) bm UnfMicimb ^H bit 8e&ei!« bicff^ gcot^n SilnflWiJ gw 
fdjcnft. illfln finbct jclbige in bes Abb6" 
deNon ^^dicapcl imb Sicilien/' 3^; loeiDc 
nmt mit tiictVm mtb btn t)m unb n)tcber/ 
b c |"oii be f:3 im *S « i- n c i;, gcfunbeiien ^I'pg/ 
mentm feinen ZvtiM im ilt £ei\ nai^ 
^33t63Ud)(eit ju evginjcn fudjen. Siefem 
«ad) roai' Scarlatti in bem 3. 1658 
jn Sficapcl ^itorcn, 2tnbere nennen il)n ci; 
mn ©kilianei". 9bc& bfm ^iuvncij 
fiiljtte cr rfigo ju 3lom, in bee ilinigin 
£1) iiiiinc»on®djavbcn^PaIlajlejcmc 
eiltcOpcr,rOiiestanegrAaiore, auf. Sa 
et abet, me ein Uugcnaumet (f, (Sia^ 
met^?aiagaj.b.{inu|,3a§rg,II.e.6S30 
mclba, tin ni'.nlit^cn 3at)veaud) ju XUiinr 
djen eine Oper auf9efi^f)vt fjaben ('oti; fo 
^hitt ic^ Cie^mal mcl)t Si'fiaucn jn ^ ut j 
neij'^Hn^alif. 3nbe(fen fonnte 2cavj 
latti aiic^ gat iilglid> fine Opcv 1630 et|l 
im3anuatiuiSom,imbbannim©ecembev 
jn \Ciilnd)cn aupfjien. OJIfln fago et 
fc9&Evn|ie gcroefen^ wcld>ev ju ftinen 0; 
pcvnarten einc eibnufid)e 93iolinbe,k^Ici/ 
tung mit Stitotiirllen nnb 0i;mpI)Dnin^ 
jml£if)oItmgbrrS(Sngfivgcfd)vicbtn f)abe, 
©einet tJOL'tteffiitftcn ^d):lt ftabcn roir 

tiid)rnuvunfevngtDiJen4 ffeiubanlen; 
aiidjber un|icL'blld)c2eoiin t lo^eDtuai' 
fcin©d)flkr. ©effenun^^cac^tet untcrnafjm 
crcijnidjt,feiii(rnfiijcnen©t>^n jumiiilnjt; 
Uv jti biiben, fonbein fc^icFrc i^n nad) Stem 
jri bem bftil^mtni QJa^patini in tie 
®d)uk, gegcn iDelc^en ct etne aucevorbent' 
Iid)e J^od)ad)tmi^ ^egte. ©ie fonbetbarc 
.ffiantatcn/ivotterponbcnj, ivddjcbci bitfet 
®clegen()fitjWifcbcnbiffeii6eiCen9)fei|letn 
ent|ianb,i|t fc^oii oben im ^trifel® a ^ p a; 
tint bemeiftiDotben. S^icv alf^nuxnod), 
ta|]©catiattifeme2fe^6cti|lMn(iIidjf, 
ober uielm'c^i t)5d)fi ucr(iin(fclte ittmtate 
fo(x)enbeimaj5en ilbctrcftiiebctt f}Attc: ^e^ 

condaCantata del Sign. Aless. Scarlatti 
in IdeaEumana, ma in regolaCroina- 
tica,ed c per ogni professore* Sai^ € lis 

m a n a fd^eint eitt von i^m an^enommcf 
nee SffeKrc^aftenflmc geroefcn ju (cijir. 
53iefe Iffitcte-itompofifion legte man eiii|l 
bem^ acd)ini \)qv, bcr^nac^bemcr bad 
^etbjcnflltd;ebrtfelben in ben tarin anitef 
6iad;ten pebantifd>en^iUiflckuen^inliliijf 
iic^ ^f mcrft ^attr^ fagrt ; f^^ian imig miti 

umft BSB St Sc c a Sch uuteu fofc^e SRufifcu fc^tn, per non csse- 
resorpreao/' SJie ^ ucnc i; ftumerft^ 

iafd&(l M\i Zifmtn bind)re. ^iiige^fiu 

1728 unb |tBarmba57c|tefcttic^t'el)eu#/ 

tcclcfta- 2[ngabe man iro^I mit mft)terfr 

©ic^ft^eitfolaen E«nn. 4'^ '""^"^^"^ 
Uiaf, un&^ wie ici) t>efftv fiU' ben Ccfer inte-' 

I) 3urdtifit,^ii(&ctifa<^cn,rodc^e 
von me^i'eien 33fci|lerrt aUcn fritien fibi'i.' 
gcn3Beifen uoi-^fjoAen n?f ibcn.ob fie iilficft 
n}etti3fr6efamttfiitMeI)&i'rnoc^emitaIii!l/ 

tiocH/ rocIdjciJ ^ uin c i; in bcv ©ibliot^ef 

terChieta nova )U ^^m in ^\i. faxih, 
unb WCi'AU^ fi' cine Cavatinai p. t^i| 

'Vol- IV- fnna'Sei'djidjtennsevflcEtfjat. 
; U) 3ii ftinenO pern, bcrm cr i^6cn 
^aup£io9 3efi:^ric&en ^flbcn foil, gc^fivm 

nod); i) I'Oneita negl* Amore, fcine 

crflc Oper, i6goju3tom; 2) Pyrro e 
Demetrlo, ftSr 31fapel 1694 gefdjncOcn 
unb ba|»6tlaufdfri^^it,bannabri*t7o8jU 
Sonbon auf3Cfi5[)rr, unbmircnglirdjem unb 
iialiAntfcf)Cmicrte3erroc^£n;j)Theo(loro, 

fliifgef. 1 693, roorin er i"fi'|i batf ©a Sapo 
gcbratidjt.ttJfltf man fctt biefetScit AUt^ in 
«nbct:n Opeun ^dtifry finbf C. 

HI) SBon fcincn .T?anfaten bcfibt 
© u r n c y XXXV StncC uon bcffcn eige; 
net^anb in eincni ^Suc^c, TOcI<^e er roil)' 
tcnb einciJ,55?fucfteS bcijm ^flpellmcilla' 
3( n b r, 2( b a m i j» Xiuoli, in btv 3f it ^s*tn 
Oftobcc 170461^ jnmaJidij 1705, its 
fdji'if &cn f)atfe. 97ac^ bem Saturn, roelc^ic^ 
. il&ci" jtbtm ©tilcfc angemctft i|l, f<(jiic6 cv 
nidii lingcv aB einenXag fln ciuf t-Santate. 
©if fern Sunbc De« ^utncij fja&cn luir 
mef^ierc merfrndibije Stccitatiue unb2f lien 
mU birfcn^antatfnjubanfen, wdd^cav 
urn bie ^rtanntfc^aft mit bemtifritle unb 
bfriKanferjnciIeidjmn^VoLIV.p, 171 

■■' — i74,mit,t>inen?(nmEt(un9incingcnWt 

'^at^ ^odf 6crticifrQ>iccini etuc San; 

tatt mit einem Be^tfitenbf n^agottc unb mi£ 

ttvUvU: QiiandoilTorojmuge» aJScif 

tie bcc Tporjiifllic^ficn betf.Scarlattt- 
!Dre9 feiner^olof antatcn it^nitn fic^ 4U0 in bem^icfi3cn5Ar|ir,11)Jiifi^3ftc^ii)e, f. 
lV)@epoi:^c!! finbnod)i*onfcinm 

SIGcifcn: VI Concerti ecclesUstici, 
fiortbonbei 2>cniam,3LooE um6 3olji r 7 lo, 
•^ei5glcid)cn bn«3)iaiMijaC Cormio, fflr 
,4©opraiie unb 1 itomralr; im 2. t^cilc 
u. 'J>. ifllaitini'g Sag^lo diCoi»tr-ip, 
mbit einecSrlAutetung ailcLberbrtiin bei 
finblid)fn »Sc66nf)eircn, Slad) 9i n r n c 1/* 
S8ei|ic^ctwng libeitiifft biea ifltat)i1>)al alfe 
ilbiigen an:*£un|rfv^5n^eit. ®.r Jiuiibrnif 
beiaBofte unb 6ie.panagetmnC)3lad?af)i 
mnni)en bavin {dnnfn ncc^iiJtncugeitcn. 

Scarlatti (Domenico) — ba|5 ts 

tin 0cl)illci' t)on Qt a ^ p a I i n i lyyav, ifluV 
ttoi'^fncf»cnt(n2fi(ifcI fc^onEcmcrlftivow 
ben. Stfd}eintjutDla:tttgf|b^^enju)Vi:n, 
fSon feinen Olefin fann nui tic. einjigfj, 
SRaiiiifi), an^jefiJ^vt lUCiCen^ roeldje 1710 
ouf baaSoubDnctX^eatage&rai^t wui'br, 
©dne.3tlavia"TCL'fi^ rociten feit 1803 jii 
aSien fjeftnjcife iicftoc^cn, , 

S carlattiCGiuaepp^) — S^ifcincn 

aBetfengeljSrtnud): La maglie Padro- 
iia» Op. bulfa, auf^cf- jtiSicn 1 768/ ^9' 
Beij ci" nod; fclbji bitigiite/ roie mir .^u ijon 
3mf)off»eijicftert» 

Scarpa (Antonio) plofefTui'JuQJp* 

»ifl/ Ijat bafeI6|t 1789 ein ^cvt: Dc au* 
ditu» ^erauEigegcbfn^ baij mitev bic flaffu 
fd;cn gej<S^lt n)iib unb allnbing^ ^ie^cugr; 

Schabtai benjosepb, eindid&i 

Since nnb?>arri|tiu^i"ag, gcb. in ^olcii 

1641 ; tam 1655 nac^'Prag^ t&oerinbet; 

31ftncn.'®d;ulc bit ©tctle cinc^ ^af|T|l(ii 

O&ccnatjm. <&v buirfjreijtc baiouf €niopa, 

imb fammdte fic^ au^ ben wvnci)m^m^})s 

nagogm litecaiirc^e unb jnfeinem^n^ecfc 

' bif nlid)e Slac^ric^tm. i^ietauf eecic^trl^ 
erfuv@cI)(tf(eneinen^U(^^anbelunbi6g9 

ju SSyienfurt fine ©mcfeL-ey, et^iclt aud> 
bie Sieijfjtit in ©re^Iau jw luo^ncn, unb 
(iat£mm*3fi^i'i73i- €ucL"n)at6fi(tnii^t ' 
roenig 3lu^m aW ©djriftlleKer. Unter fei; 
ncn SBei'fen ge^ict auc^ ^ie^et: Labift 

dormicntium g^ Cant. VII * 10 » obet 
Bibliotliecarab]nnica.?fm(tei'bam/i6St 

4. in beien3>^^<i|x>[t'et2.®etti0Q.atic^ 
miipfalifc^e ?>ild)er bev ^nben angcfil^rt . 
tverbcn* !ba«SS!<ve i|l ^efti'ai((0 s^r^rie^ BSB 33 - S c L a 

6cn, f. Acta Erud, Lips. iGG2: lul/p. 

503- f.3ic(>?r- 
. ©d^flc^t (^Jiattffiai ^einricfv) julc&t 

Stffroijir Jfmcminbe mCDiliicniflif, gcb. 

ju^JBiborg am 59. Slptil 1660; iru&iitc, 

bt|\nuiae imts pvomoriite jii^opcnt)ii3eii^ 

b^^iii) f)icraiif fciL* UntucifUiSteii :3\ic\, :Hd/ 

ijfli^iif etnc SL'itlflng ju Upffll aut 'i^o cv 
iiS82 iii^©tf)nlto[k^*:nad>9iSiLJDr3, femfi" 

bijcie <3fcUe bclb iuicCjcu, un& gicng narf) 
©anita,S6m5?bei-g,.'flopcn^rti}cntmc»^L>lj 
I^^UCi un6 enbitc^ nad) giiitilanb, iinb iia[)my 
baeJUjm^bcijutclmcintmiJffiiiT^nl'tfjflfmi, 

nidjt fet)[(f, 1683 iuOti)enfee tic ©tcUe 
cinf & itAtimS unb ©djiiltoUfgcn an, Abcv 
aiid)i)ki'bli:bcvm\v b\6 ifig^^bacr alo 
SlcEfou iiad) ^cctcminbe feenifcii wuibe^ 
ttj& evamS. 31u3 1700 \taib, ^^ iii mu 

nic^t atlc^, btij fciiKi 4ojat)iigct( iirlieitflicic 

unb bcij feineumiautt)6LUd)f»2Cfl(ibfiin:; 

9en;qefdjiif bf tt i)*it, unb lua^ ini6 5 6 d) c c 
bauoncLiat}Ir. Uiucu biefcu ninnnidjfaltii 
gcntitdinDivbmanmd)mjcni9flbriiAf*t/ 

iliiclj Gompo&itlones variai inusicateSt 

ja fo^ai £ia mujiE*iltrd)f e iiefitmx jii fintrn. 
QilijiilidKnij^ifc &in ki> Mirrf) bic (J^iUe 
bf^ S^i-n. .ftflmmcrmutTfiife ^ d) i 6 11 i u 3 

iu.Stopcnf)iigcn, als bc5 qfjiewavtigcn ?5cj 

bcinilefci' einigc nAfjci'C^iiiifiinft baiibcu 
ju^cbcn- Sfi fiif)vt bcii Xitel: ,,Matt bi- 
as H e n r, S c h a c h t, Musictis Da- 
nicui, illct Saiiffc Sa»3mc|EL>ivii&t4Ct' 
Q^aitci. Bililiotlieca iiii\sica, sive Au- 
tlioiiim musicorum Catalogue, i]ui ve\ 
ill Theori.i vel Praxi Music<^s Scripto 

ii^^aiuenmt. ^icvtcminbc^ i687mSo/ 
lio;" iMibciuIjdltcinc 4'£)ncmlait3cX)Cf 
bifatioii, bami einc QJoL'ixbf, 12 ®atcii 
liirtg^ tai CosiEiSii 113 ©cifen, uiib Hi 
SCa( fcl&ft =3^ ©fitcti, bmc^aiiS latci* 
nifd), SSoimabec ba^Sc^r, "iib ba^SEcif 
felO|l \}0U einanbcv iinrci'fd>icben fttib, ifl 

nidjt aiiiic<lf&fiu Sea ftftcii 34 ©citcn 
ttdc^, tt^oL^oii rincilopie itt mcmciui^<ittibcu 

\% ivAvc ju rrfmrdKU, bull id) bnsGJiinjc 
tn;bicra'?(rbm^atrcuubciif6jtncn,inbfm 

mil fdiDrt nuffiicfuiuDnu^ftiSeitcumff)' S c h a 34' ra-c intn-cffante, Ui^n- nod) imBefiinnlc 
2tnfoi'en ifnb SiScitc aiif^l*" ibj^en fiiib. ^nj " 
i}tf\^n if: C0 nirijr \n(i}t^ fie fja-aiie iJin«i 
bni, iiiiJemtjbcmiBcif. g^fallcnljnt, bu-fe' 
■^iitorcn ^luarandj iiadjbem'JllL^tjabe^aLTt 
nad) itjt'ni JSornamcir, j« oi-bncn, Sic3 ■ 
iiJih'f alfo bcr cvfrc muiitaH\d)S iciif^si rtp^, 
^nbeffni will man ii)m tirfc Sljie ttoc^ 
iiici)t ganj inibftliittcn ^uge|if()eiT. 9J?aii 
glaiibr namlid), n- ^abfauffciiien litaaitf ' 
I'dic" 3Banbcuun9ert bie ^^anLfc^rift ocn 
■aJIeib om'e Lex.Musicum aiEf^cfunr 
bf II, (irf (djc^ ').li f i b m in If micit burner; 
(tmgtn u&^r bc^ Gaudentii !ntro(I. 
Harmojiic- p. .^o^enyA^uQ uitb mic |"cir- 
x\m eigcnni Suf'^^cn DCime^i t, fiSr {tine eu 
gene ^"ibdt ausvjCLicbcii. T^ici abn' mi:iHc 
iMilcic 'iUifmn-tiamteit anf tUe 2B(rf inic 
um fo mf[;i- ciregcn. 23ifIIcid}t finba |Tc& 
mbciSoI^c in bci37d^c lu\\i ^Rjis- eiit 
Scnnrv, tcr bic Simami noch mitbLmbe^ 
fdjciift, lua^ mir b^i) 3>CiubeifutT£i bicfcJ 
SQaf'ifrcnibgcbliebcn, imtMnbtDcra 5}I|K 
nod) ut'tboL-gcn (fr- 9hir f£i)lt ci kibn \i\U 
fciTV Sirccanu- an ciiui- g^ingtnifn ^-Jcit^ 
fd)ti|"f> ftnja nnc^ Jlit bcj Ctamer; 
fc^cn5}?agfljin^, o&fibciiPiin'pnrt?i)ftjcrt 
Q5nitfoge, intudd}crbcrci{ad)cn fia,^ma:r \ 
tavi)d)C ^cytiagc jui" ffiod>id?tc mib Uitcr 
vaniL' bci" 2]iuilf cufgcnommen «?eibcii 
fdmttcn* 

, 2Son @djiid)t (^35flron) — SSoit^ 
fcinci" iivbeit ifr nadj tcv Beit nod) gifco; 

d)Cnn?OL'bfli: La Rosiire de Saicncy, 
anang. p, le Fp.> 2V-1;. CoiseiVllo. 
^33?itbieKii-Sicnnnurren nnf5ivPmponi[im 
\jci-6ujbet cc abet «nd> SaS Xfllnit cincf 
©rtngciL^, iiibem ev 1792/ bcDCinci ilnfr 
fil^ruug ba- iVoiairfrfjrn Siufil^rnng 
bai'cft jungc ^eitfdjaftcn ju Sligensbiitg^ 
alS O^minailftiiit. 

© d) a cf, f iijenrl £ j i a cf C^5.Vncbiff) — 
Jpof^d?aIIfptc(Cl'JU^)^lind)€Il, 3lma>cnigc 
iinbinijm"Cid,^cnbcD7:idjviducn jiiibcc man 
tjcn btcfeni Rci^i^icn ^EbfqtcL■fump^}ni|^cn, 
belTen Jlibeittibci^aiiptmdjtgftitjotHuCyff 
Ijaltfepn (ann,ba5Bcrfd>iebeneJ bai?oubi!r(^ 
rtiibtic jimi Smcfe befStbeit luotbcn i(t. 
gi ifr aui^^6^mcn gcbditig, unb irai- fiftoa 
gcgrtl 1790 ©Aaufpidrr am S^jrionaU 
tfjeatcr )ii ®icn^ iud fr fid) jam Alomv'onJ; . 
|tcnflctiiectiuI>abcnfil;nnf,HHi>)einemfu 

^ ' . Pen BSB SS ^■ / Sch S cha 35 (ten Opcrttten in ^Hu^it scff^t ^a t. .3m 3. 
i794finn&ci fliseaii^a* am X^ciitci- iu 
©i-dj, wo man fciiiem GSeinnge \'ef)v ^uU 
ti^tf. ^vauf tarn er an Caa 'Xfiind^nev 
J^ofttjcatecvoniBD et ir^^aHZtnw^&ai 
giTauiiecot&eiitti:^ griil^mt wurte. ©o 
^etgt e« j.^.tton ba^ec: „Cr fcetlamUt 
vortvcfflid), unb ffine iStimmc ijl ekn fo 
Jfegfflm, nW meloCif*, fo bflfi « mit bat 
fdjipeifrfn 'PafTngfti tnii- glcic^l'dni jn f|)ic* 
Icn fct^etnt." JBon fcincn Optretrcn finb bii^ 
^erfoMmbf auf^ X^fater gcfctiimcn. unb 
- Detff&iebcncmitx-icIcm^cvjfaU ; 03»e9/ 

m ^^fil DOn Una coaa rata ; 1789 i" 

aeicn. 3) ©a-j ©ctiai-iiffenMnb, imb 3) 
2)ic a3ien?v3"t«n3,&ei!beOpftcttenum^ 
3.1 7SO "rti'lJ? e r I gemcinfdjaftHct) filr ^a^ 
SSiencr ^(jeaKr in tOIuiK ficK&t. 4) 

Don Quixote. O^Tftte, 179^ i"253''"* 
5)tDi:r ©tein Cf v S5ctl"en ; ctenbaf. 6) Sic 
btpfernTtmon^, criTccXf}eil, obecbicbutK/ 

mcittjiirmec; iiiaBteui79s- S^i'^* ^^'-^^ 
BiErwDnSrtccfe artang. iin& sqtodjni ju 
(Bonn, 1795.7) Sie &f racn?i"tt(i".i^, jiun;; 
m-X^pil/ cbaftcrSlanie tfiiit nidjtd juc 

©oi^e; Si«i 1793- 9M Sict"* e^ i^'ff 
fJ^ciU »on bicfcn &fpb(«2lntDii8; tueldjei 

flkciouterlogenannte^Pafnccii linb, unt) 

wo man nii^t wei^, 06 unb in roicfein cv an 

fciefrn ^licfwcvren niit Sfnt^ctl gciiommfn 

^af. 8)*5ragunb?fntn)ort, cber emailed 

2Sei6 fanii aiic^ ii)a«®u(e«|ltftea; Ope/ 

re«em 22lfKn,i794gf|'*f«&^" u. Jii^rd^ 
fliif«Xflfafecsebradjt.Dbera6ei-3leid?6en 
SliHer £i f n a c tfel&ll ff^r met|teit)afti?DVJ 
(ieffKUnbrang; woUtebo^) ba^enlcEini 
GJanjen nic^t rcd)t gefaHen. 2futf) fcr;cn mic 

filler* 6caiJct^ompc(Ition 1768 t«« 

imb 6Iie6 eiJ tot^ langrocili!!. g^a^icSa"* 

tertf ommel^ ob« bie St^eilnifappe ; Ope/ 

,rerte, umi796, tuoiauS jii©te»bmfra-« 

«Ifl«.3effo(tieni|t: Komanjc. einSi'mS' 
iin9fcif*wieOTtIc^:c. 

* ed)a&(3o^. ©aptifl, Docfjei', al3 
SKiJitdj flbec Stoman) enlPi)(> am i a-Blos.- 
j 798 auil temtloft'ev, imb toanbte fid)nac^ 
Senfly wo f r 6fy bcr Unicerfitt^t Dr. Pbil. 
unbQ3ri»tttboccn t tjenjoibcn it't. 2l'ugev mr^^ 
mnnictit (jteljfF flf^&n<ien @d)iiftni ^at 
fv flUt^ ^eiaufigegEtcn : CEin 'iiaueviieb auf 
£ u 6 n> 1 3 XVI., juciletc^ inOJjHfif fiefelit. 
€e6uP3/J794.<l-SoI. . _ - Schadaeus (Abrah.) e^cmaL^tcf/ 

m an ^f t®c(>iile ju *Sper)fr, gc &. jtiSenffj^ 

altci^, axii jctjn ^invcifungf n jum ©ingf rt 
Fine cilfte iufammcn^ tvoju &ci: Organill in 
@l)n;cr, Cafpai" 2Jince«tiuj^ J57 

m:ii fc^ricB/ imft gaB buSSSerf nadj un& 
na(^ m 4 l^cilf n uutn- bf rti titd ^ciai:^ ; 
tmmptuarium musicuni. Crfter*Sf)t'i[. 

©trapburg- i6xi- 4* btc flbrigcu ^^cil;; 
folgtciii6i2, I6!^untll6f7- 
|u3(dCflm IcbtaCcr BctufjmtcvOvgelmadjciv 
au^ ^eilp^atcn geMirig, ^at folgcjibc 

SEci'tc trtauct: O &ey ^cn^icg^(ierclIl, 
2) 6c9 ten i^annclircni/ 3) &rp ben roeipdi 
Srauc:i juSiui'cmonb, 5J ju (txtkm, 6J 
in Cf- ajiolanf, tcat)rfd)einlic^ ju 3fad)fiT> 
Don 17 ©timmcii^ fur isoo^tadjmc 
^aler, 7)batSSEf cf im^JtiSnftcL' ju^lac^cn, 
von 24efimmcn, bai bamaliiibevzGoo 
%f}alfv JU pefjeii tarn, unfi anbcrc aSafc 
me^r. |- 3-3^oppii Zad}€v €f)XQnv:^i. 
©.as. "^ ■ ' ' 

©djaCc (3o$. ©ortfiicb) iSflirinfrr 

munMiuQj5t|)a/u^vtebal>I&fnm3,i8oi 
^ a V b n ^ ©djSpfimg mit cine m Ovdjfftfv 
tjoii 60 &i^ 7J3 55aT*>nfn aut 'ilUiij f)at ct 
einigc^/rtnigfeitenudurciira'^omijofition 
^crftu^gegefeeii / aK: XII nfue cnglifdjc 
^^atijM^uilflimmigimbim&lauicvauSjngf. 
2tc©fljnml- ©cf^a, isoo. 

©djabccp (3c^0 (finbigte fid;^ nfiii> 
&f mUi'ti;eiIc Hi Stcceitfcntcn int V. ja^rg. ' 
tciCcipj. OiUrScit- 1 «c 1/ gK^i^ bc\) Ut &xs 
f.:^cinung fatiev f rf^cn gciJUitftcn ©onatf it 
a[iJ cin Eunltyffliin&Tger nnb fcmi^t\\tvui . 

ponitiflit/ „n)clc()cv t»eL't)tnuc cinnn (Zlcs 
mcnti iitiB ©e*tf;oueii en bic ©eile 
gcftelltju loeiCcn/' Sentget gftiifliga^ci'' 
iamtic tai Utt^ejt £^etr feinc SQioIitifac^f lu 
Sufe^ciT^tinSicifobcr njcmg(tni« in bat' 
figcr fficgcnb j!iii&en, Qjf(foft)m (inb 6iJ 

je^tDonfcinrr^i6nt!OIIIiti'O|)*0^jna^ 
ten fur bfl^Stlaijifr- aSieu b, (Jbrr, 1 gor. 
ajlll Qiiatuor* p. 2 V. A-etVUe, Op.' 
i.cbcnbal"- i802.3)XVi]ritft,p.leClar-' 
surun Theme duBall, tic ©pamci: duf - 

ff^rifrianfl. No. 2.f6cn6flr- ©cttbcmS,' 
tgo/f&Ucrnic^tmf^ramSf&enfiyn. ' BSB 57 


S c li a 5 c li a 38 S3rtt ©(^rtbctt (?flm\cttc') Qciovnc 
ton ^Prflnf au^ ^alibnia, c(iu55ilcu 

timgcn wn nK^vau^eiimi fill ticiji&^r? 
filiit>irifpiclmiui'Eli'ittunr6, a>rld)i: fdttt 
tie ^patt|>i'tnncn AbeiCinini iiii5 qti S^f^ 

i7SSj>i26a[Iei|lcin.i£m nntaTrSeujcbej 

SBod)cnM.'^,]o. ^Stitbicfcnnu^gfjfidjnc; 
tm Jflkntenuetfeintct [7ceinf»au£tL'ucE^j 
roUen &e{anq, au<b ift fie JAomponifrin vcvt 
fc^tebencr QrtigcL>^aut|hlffein \Olfr,> iinb 
folgcnbcr fli'6|}n'evgc|tocf;fnerS©."i(e, mo* 
jii alier JlapcHm. 9io)'e tti fcic bealetteti/ 
feeuSrimmcusefcbncfceJi bat: OConcert 
'pJeFp, av. flcc. rlefiV. iHaulb, f ors, 
A, et B, compose p. Alad. de Schf*<if^n 
et Mr, Rosetii, a Spire t'pi. i)t£iTt 

lergkidjcii iic^ i^ouieit ill ic^ ^d}nnU in 
3lm|retbflin 9cfrocI)en;* 

® c^ A f f c I CM«g- ^fldjariae) cin nm4 
,3, 1600 Ic&cn&ctJvomiyov;ijT, hat fefvou^/ 
grgc&eii : ©ic jror en t^cijh-fidjru ^Pfjlnicn 
D.i'^^.iUicoIai a;5;/i3Biet"c!)enIencb; 
tct ber ^Koirgcnilci 11, x>\\^ ; aficvl): aulf* nift 
miDbic^tiii;inc:c<ni4^liLiiU)CuvlJcr^^r. 
J^ambur<i, Kjii.S^-f. Uiii udii BibL 

Clagft. g^rai, ■ ..',':■_ ".r" ..■ '-' 

© d) ti V f L" (Mag, 33;el(^iot3 fin.^omf 
ponift ill 3l'iiW"^K be3'i7/Sfl1)i5«iibci"tS, 
^at Ijciau^gcjicCcu: TriciDia, fccybc^ JU 
^niK"Wb ai:|| Snitnimaiteri ju f)>Kifn. 
Sti^inbctij, i&03,4, f. Draudii Bibl. 
Class, n;prm, " ' . _■ 

ju^^JInffti^ct)cnkN6eii; bat ini 3. 1791 
in brr <Srt)6Rbutiii)"c[>c:i:5fnDt Sicl)re!i|hnn 
finilnifupn 3 2-i^timmcii,fAf2"'K?n«aIe 
in:b ^Pc5a! er&auct/ iv-wm jbie Sifpoiitiun 
in -It i c i\\i "Uymiz bet ^lu^t ;"£j* 1 &i/ 

@ <& rt f f e n C^^ciniic^^ cin^pntmnm(i 

tiilbrS I6.3nbl'^J»n^clr^^^on.^ef^n ilvUii 
Sfbi;iffni^oitcn|mb: Motetti a,^ vocK 

Lib. I. e Lib. IL aSfrtcbia, iS^S- 4- f- 
Draurl-Eibi Class. 

(2^d)affnif> (•-..) emSauteniilbca 

17. 3a()il)mi&crti, mav tf^^^^^Ejaiieiirdjcr 

Kif«tfnflnf imb fdjiicb mrl>ieic c^cfrtlliiic 

^iMt fill- fcin STTiliumnir/f, ©(irou 

, ^)ou bU' Kaute. 6,76. man in tciJ Jjbfr ini.ihd;rid;t: ton 
bcvilitci-at, bee Zfiv!e\u ei. 340. 
■ _© fi? a I e (Jif)ri|tran ^^riCLJiitf)) — J>:ef 
fcr anubigc JGeteian fcer^^Aunir |iaf!> \\i 

fcinco i^L'Oene. \^a\]qc f)auc it J.Vfti' bie S&c/ 
fcienung Ceir ©omoft^cl cincm s£u&(iuu; ' 
ten {\beti\ci>cu;bc\mod} .ibcv icfhte'ev imaxi^ 
I'ctnegeiiJetjnrpnUnm'hdlnin^^cnrfiiiOTufif 
fi\t fi(^ fort. *Jine /5i-iici)t tk]~n ant)sittn* ' 
benlfic&cjurjtimit n^ar imfucid^ ft-ljcn; ■ 
te^ 3?a(, u^omit eu im Sj. i^hre jcinc 
riM)mlidje2aufbfl9n6rfd)!oB; ilda>t(Sjri 
fpickftJctieDigefimbc^fl^ivUmei. 1. Sfj. 
1794.2. itjeil, 1795. j.^t)Cil, i796;riiB 
4-5l?eU, 1796 Sctlinb. Sflilc^-q-^ol, 
0d)fll€nL-eutcr(PAu|)einoijnaMr 
pun(ti|c urn bic "t^Ute bc^ i6.3^i^;utr 
berrS/ l\at mif \Oiartiu ^^vif oU 3W 
nKuiidjafflicI) m-Sttifif gefiV^tunOljei-aj^f 

gc^tibfrt : Gfoigii Tliymi Cantioiieft " 
cum McioiliUelc, Zuicaviae, 1553, f, 
DraudiiB-M Class. 

S c h a 1 1 (Clause) j£onjf t tntf'frcc bey 
bcrfSni^lI «flpc(leju.>^cpcjn)a.;c«,BPb,bar 
ftllfr, i^i crn 'Kanii von vkIcix laknicn^ 
befonberf^ abcr eimt bet erfcfii ^tnii^.cr* 
©cine leinc SntomuiiMi unb [Vin vomcijli* 
(Ijcr :ani^biuj im Hbam bnedniii ii)\x 
flbublefi andj ju dna"rui'in>]jiJ^cn^::ae - 
untei ben ^olofpiekin, Si i)^t r«crfdjic6e# 
no B^^Uadiriruicleni ^ji;Mliw ^ncl} ^:mt 
fi^e Opamen,23ioiinr, ^jlirn^ano j?o:n/ 
tonjctte gefitiicbcn, Uub li:)a- hftrcji^inil; 
Ice ift babei? cin ^fliij uoitrci|ii*ct ;mi& 
nMu'bi>uv ^"^^innn. ^Ilc3 bie); firibbte^DStW 
lidjrn^SffifffectnniKn vi>n bemiVi-riiM-^tm 
X fi t f I d) m : f'b c. ?Son ^iricii ^eir*>dirnert 
SSevfcn fann id) nod) nenncn : O iMusi- 

cjue du Ballet: Tlflolr r!e Ceiton, ex- 
Irajte p- Je CI**^. sulpnce p. I*au- 

teur C. Schall i?opcn^a>in!, 17^0. 
2) VI Soli per II V. rou B. Sonbon 
b.^:!Mjnb T7f??. 3) V Concerti p V. 

princip* h gn Orch. .No. 1. z. 3. 4, 

5. Sie k^u 37/nner in 'Pmi b. ]Moc( 

'798. ■*) lir Duo* concert, p. 2 Viol* 
£eivit^^ &, i^uitrDvf,I8oo. ->) X Chan- 
*tni» liiecs dea Oe. Ae Mr. \ eonan?, 
mis^s ^n .Vlusi^^ue pJeVf* ou ilarp e. 

5> a JJaoi; * ^ BSB ^_ Sft &eha Sell S c'b e 4a JJflmSttrgiSoo.' 6)Crand Solop.leV. 
av.sec. V.Op.i.cta. Jjiambiirg 1800. 

7) III Duos cone. p. 2 V. Op- 2. i<)Ex- 
ercicea deVArcbct et de Doigter ou 53 
Exemples, melesdeCapiices p. le V. 

ifioi. 9) GicoeeS ^aCft, jum ©e&iutS; 
W3c6eSJR5iiigSi8oomit^ct)fafl3e3eten. 

?Ot[l. io)*£-icfi-ib/ gvofieiS^jCct. 1802. 
^Oitl. 1 1) Sev ©9tnt)ei:t von 53tai!flnC, 
tdiufc^e Operin 1 "Uttcn; i S02. OJiit, 
© (^ a m 6 d d) C2So^. €^rrficpf*) cin utu 

Ijflt in ten 3>nicJ gcfleben : XHncn&u Ad 

Veteris lecentisquo Eccles. Ilymiio : 
TeDeumlaudamus. 2Bittcil6. ^686.4■ 
ed)ameIiu« (So^ann ^IJIartm) ju.' 
(i^t Obeipfanet jiimaiimbiiva, sf. ju 
SKciifelwiS im^iltenburgifc&cn, am 5 .3un. 
1668; infoimivtreineSatlflng, nodjCem 
fv lu gcivjig iriitirt ^atre i:n5 S?as<ft't 
gciporbcti real*, mib gicng 1701 md) 
^alfe/ ronwoer i7o3fll3©infomi!Jnac^ 
giaumburg bctufeii nnirfce. €f nlcf te 1 7 og 
^afcafi mcbige^Kiif/ unb iMtfc i.nrfl&i^ 
xiad) vitlm fid) fclbt^ 6ai'd> feinea ^PifiT jux 
gfiogenm23vTfciinK,am J^Olicimge 1743* 
31ugei vidcn aTl^el■^'SJ^ateru;^/ wotin tr 
gcaibeiKt ^at^ bf fcfjiftigte (i [i(^ eine Scib 
' lang mil tm Sict^ttiiieDci-it un& teicn Gie; 
fdjidjte, reoi« roa^rf^cinlicft few Snaum; 
titrsifc^f* glofiu-ic^ (^fangbu^ ncbji ma: 
futigcfactcn J&tpoiie fefc Hymnopoeo. 
rem bit erjtfSGcrniilatTiitigsoft- Siefem 
SBecfe folgten Cxivfliif: 1) euaitgelifd^ci- 
Sie&«r(€otntiientai-tii s, fianmicu vocttJm/ 
Iic() Di( flUen ^ift^en; i"»& Sa-ntii'6ei- fcei 
f<l.£ut^it anb aabmt Xt^colo^tn, mit 3lii; 
mevfiuigcnu. £eipji3,i737.8.7»6©cU 
ten. .^icrauf folgtcin 3([l^rul:ECev 3 cificn 
lut^erildicn QJcrang&iStt)"* ' tinfecntlidj: 

^liijgcfaiiteHuCoria bev Hymnopoeo- 
nim.etc. 148 ©eitcn. StUfyret^bcUte^ 
Skben'^onimematU. Seipjig. i7J7'8. i 

aip^flb. 9 ?5i)St"- 2) Vindiciae c^ntio- 
num S. ccclesiae evangclicae, *. i. t^cc; 

logifd)* Stmung unb SBcantwoL-fuiig eir.ii 
grr rd)»cvfd)eincnbcr euUen bee cwftngi'I. 
' fiffEniL^ivdjcngcfdngeic Ecipiia, 171V. 
8. i5i©fit. SwrneViN. €ifie2tutl. 
171S- 339©"'- ffiiaS ODnaDcnbiefen 
edjrifKn inebefonbccc (jie^ec ge^Sft/ 1(1 
bte alte unb ncHe SSof tebe ju felnero Sittnv 
^omnuntar, . - ©cfjatti C."0 '5aj!miR(Iriimctir< 
raac^er iu ® icn umg 3. 1 75 5^ loiib roc^en 
fees angfnf ^mf n %m^ unb Icic^tcn icaf ta* 
mentg feincr iia^ ©teinS '^Jlattift gcbnui 
ten Sortepiano"* geni^mt. f. ^o^rb. tn 
tDni. e. 8S. 

Scliardiii6(SimOB) (in '3{ed)tii2lf 

Iftjirer, geb. in ©ocfefcn umo 3. is';5> 
war anfftrtiia ^lati)in^mi)kMin,mit?ve 
^in nbec ^IffeiToi b?i) ba- iUmmci- in'©i:e?/ 
rr, miB fwb am ifi.Kaij 1573. Untctr 
bcr Sfliciigc firincr ©c^iiffcn ji^It J^. 

D. S i> t f f I ^i<'i)ti' • Siin.Schardii Scrip- 
tores' rcrmn germauicarura , (^nfff, 

1574, 4 Vol. ill Sol. ©iegcrt, 1673, t,it 
gletdjcn 4 Jolicbiinbe) rot^di bcv maad)(vt 
Iti) in-\ttnmn D^id)tic^tfn, roddje baiiri 
Aud) vcQi ^it|iFtre)>n vortomnicn. 

df Q m'f (. . . Untft bieffm^ompw, 
niflenBamen finbet man gcjlodjen : Xll 

Variax. p. ilCIaviccmb. f. ZtaSQ^^aUlL 

SSStcn, 1799. *• 

e d>a u m (3- 0. ^.') SJcn feina- ^unu 

pofition u'Uffce 1795 'onf Ccm Jjcrjcql. 
'Zl)eatn- juOe(3bieOpet*: 3frv i;itb ^At 

tf li; flufeeffifirt. f. (iic4 t5f fit.^fil. > 75 S' 
©.31?. ©ebcucE t fmb ton i()ni ; (iJffiiSnae 
unb fiiebec amiSlav. ^Jiesfaii, 1 802 . UebfC 
ten V&au bci' ajiolinen, ^Jiair-^en, ajiolim* 
ceaiSmibS3ioIon«. 37ac^b.3tal, SKita 
^upffvlafdn. ?iiu JJil^nfr. 

©c^cc^inger C3dE)0 "'» Somponiil 
b!$ i6.3«^tr^unbeu3^ belTenJtibeitinci; 
nei- ©ammluRg reelUidJft' fiiebci- fiif 4 
©ciraracn, in ij. 4. gebmcfr nm 1 148, doi' 
lommt, roeWjcfid) mH) nuf betSroii-fauci; 
SOtbliot^efbcfinbft. . 

©ct) e cf, f. b. a. Sca, ifl nnvidjtig. ®cc 
vcditi 35ame ^eifit it 1 1 a f d) c cf, uiib be* 
finbf t (ic^ fotuc^jl in bicfcm aJJiTte, aii aurf> 
inifl. Scv. 

*Schedlu8 (Pculus Mcljisus) — 
SRot^ ^at fid) in D r a u d i I Bibl. Class, 

p, 1613. fclgenbc^, ai!q>acbi-ucfte^SBei*f 
b«s© d>cbi«ig'lunben: Cantiones 4 
et 5 ,voo. SSittcjibcrg, isJiS. 4., njcli^e 
i5bafcicfi nod> anfberSibliot^ceju^Jliiw 
djcn nufbcnsa^tl loci-bcn. 

©{OcblicO (^ininb) Cignnifl mb 
^ompiJtulI an ©t. liaiiienj ju SrtutnbfiJ 
um bie niiittc' be* i7.^a\}i^v.nitvtS,i}at 
^evau^gegcbcn ; ^ful'ifalifi^eg ^Clteblatt/ BSB 4t Sch« S cli e 43 ■tiiit^tnb in ^aUcttcn. CourniiKit Hubert/ 
.cagjiiben, ftU' 2 SJtoInten itnb i ^iofetta. 
■3li5i-u6ci9 auf f igenc it^licn, 1 66 5 , in q.8. 
. © c^ e b 1 i d; Oflfol') ci!i :sivdjfiitotn* 
.por.iit lira 1600, gnti vonfciuci''Ait(itin 

lien!Sn:tf : Magnificat etintonationes 
jirecutn vespertinarum, fliei* bie 8 Stitt 

■d)entbne, fur 4 ©timmcii. Sfipjig, 1613. 

4, f.Dra ud.Bibl.Class. p. i(»32. 
,■ ©djcffcit e6et ©c!)C3pf It (..,.) 
It'itei bicfcm imtetanttten unb imicfrimnw 
reti SUameit fii^ut SS a 1 1 f) e v cincn Tva(* 
tatpom ^^rDportional-'iSii-ciil on, in ivel; 

(^cmBonp. 1961*21. deLineaMusica 

gef)anbtU Kv" fo"* 

V Sch.effer (Hend. TheopMlus) 

tua^irfdjciiiiirf) cm fd^wcbifdjei: @e!c^i-tcr 

bc6 1 8.3a^E^imbftt«, ^at in 6en 2(lJ^anbi 

limiieti bcr itininl. rcOireBir>tf- 3lE«bcra. bcr 

SffiifTcnr*. 25.x. p. s/cingctilcft: ?Jlfl/ 

lS)e«iatif*c 2J;cglcid;!m.n jTifcfefii 6eni na/ 

tfttUdjen 13of^(ilrnilTe bci- iflnc segcii ciiw 

antcr in ber ':9iiinf . 

■ Schefferus (aiartlaus) f. @£§cf|/ 

If r im «. Cej. 

Schefferus (Paulas) cin^oinpo-' 

fttflumiiSio, t)at ronfeinev3fr6citirttcn 
iOvucf gcgtben ; i)Lib. Let II. Melo- 

dUrum Biblicaram 5 et 0" vociim. 

^tcfilflu,, 1619.4- 2) XII SiUialwn iinb 
l£ouranKn, nebfl cmcm 6|hinmi9fn €(in* 

}on. e&cnbaf. 1 6 1 9. 4. f. Dr a u d. BibJ. 

Clasi. 

- 0c^effIcc(3D^.>tt»atJ?pmpont|lim6 

.^anwr an fcct©Wbtfi*ulci«5Ka3Be6itv3 

i!m53. 1670. 

d) c f f k I- C3o§. ®o«Iie6 SSit^elm) 
Di'3?I6aiier «u6 ©vieiJ, wrfevtigte 1752 
fcasffl5ciMnben-cfi)tm..Rti'd>cjii95i'c»Iau 

pon 30 ©timmeii mit 4 ^ilgtn; fcvnec 
fcag ju SUtitnOcU im ^Bi-icgifdjcn, «mi 1 6 
tStimmen, mit z QJilgea. f;©vMlaaa' 
S^a^r. ». Ov3- ©.21,71. 

- ^dieibet (®ottfrtcb £D^-aint) — 
'^^m aU ^^anbibatenjit^reglaufc^int 
Sic Stitdjtv.maiii unb bic ^ctrac^tiutg bet; 
felfctn i^m Cic&lingsuutctfinlwtts gemefcn 
JU fe?n, inbcm et fc^on bamalfl ^cwu^gaS : 
3iiM!Ifi1« SJcCanfen son bcr iJic^emnufif, 
»ic r« ^«>ii9f * ^"3^* tefdiafffn i|l, flKen 
redjtfd):ftffenm tieb^abein bcs S3iu[if jut 

ma*(cfcu.ium€i*fla5<n*tt*2ii^t3f(le[[t. 
•frmiff. II. ?firit3, 172.1. 84©eitcni!»S. eiii5GiolinifiiniOe|h'cid)if^en,vonbcinfin 

23iolin(Dnjcvi in COllt. fcctoniit gea'ovben 

ift. f. ^raegs^ataf. 

ad»ci6^j««ct (T^rifrop^) ctn Or^jcf/ 

tnticcjuSreelaugegcii 1750, tjat in tern 

esaiigel. Sflffant'e jn !SJii|lrt)d(t^cicbDtf 

finaScrf son 13 iSiimmenmit4Q5(iIjni, 

iinb ntd) ju^Sceilau 1743 eins ron 14 

etinimtn mit 5 SSatgcn erOatict. f. ©tctfl. 

3lad)r.«. Orgfln. iS. 19- 

• ©(^ctbl ( ) ^c^itt imttt bie ISk: 

luorcnnamen, inbcm 3U ^kti © d) e i b I, 
bec23atcr,um 1796 aB SSipfoncfUifl ini 

^ofoudKllccur.baWSGsiipidcc&fvni'-'^i'!* 
rcn ^^eatctn nl^rafit&it ftanb, inbcfi bet 
@ohn <£fl e f.0 dje i b I filSauOeroibetitli^ 

fcrtijjev Slaoierift tiu^te. 
. @ (t> e i b ( c I (30^. 5)a»iB)'— (Inc6 jn 
(liotf)a am m.Ofl. igo3, i'li 54-3«^« 
fcincfl tctenS/ an eincc fiunseMrntiun/ 
^^llg. 
* c^ c i b t C'^amuel) — ^'> i" ^"f"« 

^tuig r^inctf ^fluvtffnfi, Ccr TabuTatura 

nova, bci-Sefcr im a. Srr- ni'f ben Sal< 
t^icr tcircicfcii wctbcn lit ; fpiftc^iUij, 
ten Snhalt betfclbcn ^iet nac^juf)otcn. 
3?(id) tfi* Iaieinifd)cn3ufc^i-ift an fcen Cifiiir? 

fiirften 3o^flnnQ5eorg Don^ad}\cn 
folgt ciiic Sntrc^ul&ignn^, ba& cvnic^t fed)* 
Sinicn, reir ticEngiinbcr unb Sflicbwlan/ 
bcv, funbcvn luir 5 Einien, »k fcic 35eut* 
fcfecn *?e&taui^f, tucil 5 ^inicw »«-(i«nbIt/ 
t^.-i finb. ?Ifle« i|iil&rigm^ inrcUi'iflnbiger 

';^.utitue ftufigcbvudt, T" b8P K^e 0timme 
i^cc tefenbercEinif ctiiiummt, beten Ttni 
ja^( t"f ften untf E 4 (ommt. Scc^nfiattbe* 
I.^hfif^: i)IVi3aciationcn fiber: Jffiir 

Staubrn afl" an cinni QJott. 2) (?antfl(i«/.' 
wcld)c aiii tinei- wcrfac^cnSiigc &f|?c^et. 

3)IXJSanflt.il&.r SSatcr imrctiin.^im« 
m^Ircic^. 4)SttnW)Tei'i&er: ut,cemi,fa, 

iol,la, a 2, 3. 4 voci. 5) XII SJatiat. itb, : 
Saiiim6emi&ilbubid^,metnJpci-j.6)P3»- 

6ameazo!i4, con lavaxiat. 7) ein nie* 

fcn(dntifd;f3g(fb mit laSSaviat. 8) unb 

9)lIiJauLrtnii:nwn46tim'"en/ lojefn 
niE&n!.TnCri|'ff)c3Ciebmit7i8ai;i«t.ix)ein 

fiai:j&tif(^"ilicbmttio23amt. 13) VI 
S3ar \M:n :©a3cfu3 an bcmSrcujc |tim6. 
1 3)c:nc lan3«ganta(tc fiftec : 3(^ mfi" bir, 
J^f i-i-StftV i 4. 1 *) XllJCanon* »etlc^£cbe( 

■' - net BSB ■ss S c h^e S c b e ^ > ♦4 :tri4ria*voc. aj tklio, 3) ^^iiijiia^, 4) 

\ II aSaitar, ilt, : ^a^Uclj licb i^ab tci) Md), 

■tce6all^c^, 6j5anwtiea3. ;)IXajautat, 

■tlbei- : ^niii, Ui tn biit Jaj imt liidju g) 

^'';GuijI(|<i;ce ilicC" mit5 23anar. 9^) VIU Q^^ 

3iilemanl)en nitt SJtinflt. i r) Toccrita, 
Sjtv lll/5:l>cii mf}Mn i)KyrieD.mi^ 

flt^i" : €f)n(t"m toiv lullcji Ubcn frfjijit. +J y 
- .£3iuiar. litct : Dluti Pomnit 6:i-J5cijtJiiJ?c(j.' 

tiif ias inMrmn. 6) V2}aHat-tit>ei;Sa 
■4^Hli^ni£i&nnI;ut|rrtfiic, 7_)lil3.iviat- 
fiber; ^omni@on^d-6pffi,i§eiii3ci®:t|t. 
S^VIISJiiti.ac- i\oci : ©tx tu btic Diey mSu 
jiiiUlt- 9)3BitfjIaubeitairfliiemm(yi>;t. 
ac)VISdnat, ubcl■:^el^ia<iln'lIri4^^ll^|a 
•^elJlQnb- ii)Af>voci. vSme^JJaiiiCLadf 
Icm ganger vc^Drn SSclE mil Dem ^VOal j» 

; .6ftoii6ere ^inicn gerd)i'ttbcn, ivovcn tic 

■ «ni,-fo Ctifi tabei; fcuidjau^ cm ^oppeirc^ 

tni£tepudtfin$)*:tiiis. X^tcwif folgtiiod) 
ciw .(Ennnci'«rtg ;an tie Organ ififn/iutc 

. -'leu 5)oi£!f tra<!c« n^^l^cll foHc 11, «?ci»n:f r cr 
<iruc?^ fitieg)?jrUetvmTd?lJgt,fii;cn^l)oinr 

' 'iin 2(I.« 4rtinimi3 au3jufiil)ten:. ndnilid) 
fo, caij cie ill fe J>rtn& ten 2Ut auf beni 
■31CcEp»|uiw^ tic ied)tc Uii.SiSfant aiif 
tern Ohn-manmk; unb tit tcpBfii S&^c 
fuMicf) ten icttcr;tinD ten S>aB Auf bcui 

' ^^ebalc penmen, Ser fjmoi* mulTc abei' 
,bitinad> fttioittevd gefr^t fe^n, imii biiife 
■ilidjrfl&ci:6a«cmge|b(dxnf c 8rl)nu Un/ 
.<lbid> t)%c ater f)itli tv bieiCiflnici, ten 
:<S^ci'ol tm A\te cui. tem ^Pitale ju fpte-' 
■ Icn^ i»tfm mftn ju fd&^trti tcinc tUUvn iils 
■4fiig^cn(£.r(miucn3i4t^ iDojiutncctjctii 
6c|cnbef^ 4lUmmi^£i ©fpfvicl <tii3ff^t. 

. fc^Lu^' Uambtir^i^ excuflelidtLauren- 

. "tiui'Pfeifier- Anno 16^4, ^te gtitc 
.ant dtfuiarf 2(u6jiitnmig tifffo iircycn 
.53erfS firingt ^feif*:rn £^m ^7an n?iIJ 
■mil} euifJtXiactatu* defompositionc. ^ ©(^eiffel^u t(3aco6) — flatib U\f 

ta- ■Uiicr.Uiii),! iu^u^i^iiiti m^^ui\tiii. 
, 3u icineii ^Hi-t^'u gcijfiien nod) i 3; ja^fijj 

m coet ^i*mmi:ctt)ctJ tee bellmen Scfii^ 
;O0vXijei^i>nnn4<jfLci;£)c. .'lu^rtmg 1684* 

^JSonatKflii V, eB, £bi?rtt, 4, ' ' 

©ciiu'ii iiarav iur!d)L-c ^Piijror.jli Qpiilnr 
^avnii?Lnv ^I'sergctiOfirn ;our6f,. »ffJot' cc 
iall\ moi'^r.^f ii)nti*; ^Hturtrr nadj 'iDitsten 
tLfldjiLV tvo ifjn bcr'abArrljjjfpre6i3ei%.D* 
^Pol^fflvp. Scpffr it;ileid) aia Sit' 
-t.uuijim in &ietL>iuri'<i'|ti, :Tta\>cik aufmif: 
mni liec, in trield)ci: cr vicv 3a!)ie fclUb, 
Son tjia film ci am iS.VUx) 1603, q||"i> 
im iz.if^t^Lt, al( 2iliJninu3aufC(e®.t)iif/ 
pmu unb l)i:iaur iii& "g^ruCfnt nftdj tciips 
ji3, S^n i)ici bnisf if)ii 16 lj bcv Jjtrjog 
5 ^ fl n n £ r ti fr md) SBumav jn iciium 
^jtraycan(C[|tcf. ^'Joc\}^at}i:ebXiVAfabn,' 
nat^ bi'in 1615 f.folgtfuSobcbcSbciilffnu 
trn^antoro in ilcirjig, 0et^»5 4^rtl; 
Dili 11 , "cii;iflt cv bciTcn@rcI!c, tint irat& 
tafdfcll, nad)Ccm ci (aum tftiS43nc3iif)t 
jutiitt.jele3tJ)(ittf, im3, 1630,. ©etiic 

gebniilifn ^atc {Int: ij 23fnaS itianj; 
Icm, Dtsct Rjcltlidjefiiebcr mir 5©timmcrt 
netfti ctlic^en 3ntiaben, ffiiillirtitcn jc 
Scipjig, 1609, 4, 2) eoncci'tcn »&n 4 
©timmcn, Sbfnb,i6i2,4, j)Cym!>a- 
lixm Sionium, autf 30 f)aib Uinidfs unb 
i)alb lardrnfi^cn, niit 5,6, s;rounb 11 
©limmm gcitljtt^n Caniionibus 6c(Ie; 
l>cnb, ilcipjig, 1615. 4)BanchettoMu- 
filcale, iifmfv anmut^igti- paC>uancn, &as 
giiaibcn, (Somccntcn vnb ineraauben mit 
setimmcn, fifij^jig^ifii?. 4. 5;)Opel- 
.lae.flQV'aer J()tiJ, otcc gn|Htd)cS!oncciv 

miuwi3/4"nb5®HmmeiT-i;eip5^,i6i8. 
3"X5re <!lup. S&enb.i62 7. fijMuiica 

Boscareccia, aealfilkccilfin; nff it^iliiiSi 

mVd)e,uiU^!cUifd;f3OTrntior:,mit3etim/ 
men. KciPitg, 1611.4. imb in S^at^ti 
fuvt c^ne 3^()L' "0C& rinmal ge^iucff- 
7) Srvaclrf ^nmlcin , flii^cdctenc 

.©pri3d)Icinuon 5 vnbfi Stimmen, fampt 
benOjcna'aibngauff Viabngalifd) ^Bjanicif 

:rortiponirf. Sianff. 16a:. 8) Opellao 
novate II. ^f)ei(, Ota gh(tl.(£uncmen ton 
f^ 4, S nnb 6 ©timmcn. Sie^jS^i^S "- Sf<P^ 
Jig, i6i6.4, enr^iilt 17 mitfdw imb J 
tarcmijc^e ^ffAngf. 9) CanKional uber 

■ Or*' BSB 45 Sc h (i mi<i)m S$tn. D, OT. iatt^m imfc antttn 
frommen Cftiifien, auc^ &f « 3(uicrti f i^ent 
SfcOci- unb ifalmcn, fammt e tlidjcn ^ym; 
Ki« tinb ©rtetlein, fo in C^ut( unfi Xilrftrn/ 
tt)ilniCEn ©at^fen^infonbci-^cit a6f i- in betfi 
ten ^itc^cn unb @emeinrn A(it)in; ju £eip.' 
fig flcMm$ii(^. 2fip|ig/ 1617* 8. 10) 

Muiica Boicareccia- sacri von 30«m* 

men, »oit tintm iieb^aber btt ^a\\t mit 
gciftlit^en 'iectttt gciiem. gvfurr, 1651. 
S(l inXnfe^Hn^ berOJtufif c&igc fite 31u* 
tiwr. Obabtxbitin^aaimanni^h 
«^i'»frjfi(^ni6 flngffii^rtf n) Manu- 

ductio »A mtuicam poetlcaoiv ^l^> <i4|t 

jeffcfm iil, ffliw nidjl te^auptet iceitcit. 
©idjcia- bafle^en fann i^m,aug«- ten fcfjott 
im JfE. nnjefiSftrttn ?Kciobten, aud) bit, 
ton : lid} Jjerr, nii(§ armei; ® ilnber, ju^e/ 
fvhricbrn werten, ta cr btr SOerfafTit bcS 
<;i;ctr4i|l, f.DrauJius. 
■. ecttrinpflug(iI^n|lian(?iott5e(f}— 
iwfli' iic&oicti 17J1 unb fc^on tEncti|l 
lit tVi' giir(tlid)eti ^aptUe jii Kubolita&r, 
c^c ® c 6 « i 1 7 s 3 flatfr, unb « i^m im ita* 
f cIImeilleraniK fsf^tc. €i' DcrWRltetc cJ 
mit b«m »oB(ommculleu ^cyfaKc fctiuS 
^ru'tlftt, H^ jiim 3. 1 770, ba cr im 48!t"» 
\t'm!i tebtni fldi-6. ©eitie lalente ali 
Stamponi^ Wfvbcii unS vpit taf)tv feljt ucr* 
iViltjoft 9ef*ilb(vt, in ^^nfe^ung frincc 
©tirfe tn bee ^ai-monie foiuofjl, al^ Tein" 
Scuc^lbaittit art m:lobtrd)en €ifiitb»Hgcn. 
SSon frinen 9Bet:f*n fuc b<n@efaii3 imb fiSi- 
Snlttnnwnte,' won bmrn abrv mcl)ts SJpj 
briirfr i|t, fBnnenaiisefii^vt wec6en: i) 
SiverfSa^i-gdngc »on5Eif^(ii|tilcfnir wo; 
coit, flbet bcr ite flbft: Dr. aJlilnterS €ri 
. muntei-ungen jiim QilauUn unb gutcn (Bci 
luifTftt/ nuv biiJ jiim 4tert ©onntase md) 
^ctnitat. ferliij fiCiDcvben t(t. 2) ^ie Opa-, 
?OIit^ribateiJ; aufsjcfiJ^rt iu Svubo[|latt 

am s.'i!0Javi754. ■ 

■ © ^ e f ^ a m m f r (Dr. &&titf}tv €f}rii 

frop^)— Sorgcnbc* ijl bit ^luSgabc feincK 

^vadfltd: De Audita. Lugd. Batav. 

Scheliua Clacotm) Santor Jit 

Sififrfb inSraitfen juJinfanjc bci irtctt 
3a^i-t)imbcrM/ ^at inben^Srucfgegebirn: 
C^rii^li^ft SJBmifd) unbScgin aittf bem 
iai.?>fa(mgenommenimb mit 63titiu 

men f omponiit. <£ifftcl^ 1 C i s- 4> S e h e ' /j!? 

©<fre[/eC3ofianiO I'll^'^t .ffitntcr ati 
tfc^^omasfdjule juEf'Vjt^, gc6. jiiSrp-- 
(ingen itn '3JI(igiiifl*ctt Avsit*/ K»o fein St.' 
tfi', befffltien ajovnamcn*, Cantor rear, 
tarn in fciiier Sugcnb, waf)vid)!iaiid) ai* 
©iBfautijl, inbieiJf>urfi5rlil.i\Qp(Menac^ 
5)rcebcn> itub wen ba nad> SBolfeii&Attcf, 
\vo if)n .5f rjog 31 n I n III r t c^ fcf ij bet 
StbreircmirfiicmjRingjuon/triwmflinjcr 
bffdjeiifte. €1: fiubicte ^ifrftiifinScipjig, 
iTDfi beobenibamaiiiienOrgaiiilicnanbcc 
^hom««ir(fte , ©(rtjaib '3>teifcna,' 
frei?e :^o(l nub SBo^natii? gcuog. ^iecatif 
rr^idt er benSluf alfij?antac na*eifen? 
biirj, bann aOct al5 Cantor ustb^Jinfifbt.' 
Iff tot an bici^cmasrc^iUc-nac^ ^eiPiil, 
iBDCE 1700 cbcr lyor |Iaib, ba iE)m.S?u§/ 
nan im Zmtc foljtJ. ®rt abfr belTea 
ffloi-^an^cr im amtc gemrfcn i|l, fann nic^t 
bc]iiitimtirerben. "SJiicijacI ftar&i6j7- 
ZU bcffen 92ad)fol3cr neimt man cinen 
5oE).^riegcc. Unb u«n crjt rcice bie 
atei^e an e> (f) c I U n, SScRfeincnwrlea 
Sa^vgangin unb anbent ^mpofitienm 
iftnidjts gcbtucft luorirn, aW bie 3);eIor 
bicn ju 3oa{^. gcHerS anbic^tiwn 
©tubentcn. f. 31 ^ I e n < fiiintfcgcfpr. O. 
39. snot. 57. luib U^f cn< Dlcbncr. p. 

0(^cll<r C34(o6)— 3(& fann mm 
bie &eSd)idite bic\cS augctcrbcntltc^enS^tOf 
liniiioi and befiVn rigcnemiSiunbegfbfn^ 
bie cr benn auc^ ^clbft vcrantwortcn mag. 
J?r. © (§ c 1 ( c r rear jnSth«tal,ciRcni ba 
SLliffcnbcrgilc^cn ©lUer, unweit 9ia(ni$ 
in 3>&^mert, am 16. iKso 1759 gc&eren, 
unb anfang* bcm geiitJic&cn ©tnnbc gw 
wibmct, tuciivjcgr n cc ancj) in bie Sefuitcw 
fdjulc nad^^ta^rara, unb bafelbfi Sl^etof 
tie ffubiric. ■ ©cine tntentc jnr gSiifiC 
madjtcii, bag crfid^fc^rfrfi^ bcniifirigm 
SBifTenfttafien cntjoii unfc. bec^unft 
tPitniffE. 2tuf fctc^e SJcifc fam cr no(§ 
f:fn- jiina al« ^hift(u* nadf ISien. S8o» 
fjicv ginflcc nadf ^Jhiucfjen, too ec fein 3n/ 
ftviinifntnntec QSrinee ftubirtf.- Sac/ 
auf fam er nac^ ^ann^eim/ too n Jtee^ 
^ai)vt i.mg am baligen X^Mtc«cd)c(ler 
an'vrlhflt war, wptie^fr bra llnitn-icftt 
be3?l6r^S3ogter nu^tf. aJwi^ierScgafr 
ei- fu-^ in bie edjroeii, nac^ Stalien nnft 
enbli^n.i(5'35ari«, wo a |tc^ bveuSa^re 

I«i3 BSB *7 . Scli s ch *Q mit ten arB^rcn OJfciikiti/ fincm ^ i o r t (, 

,t5t. Qeovgc u: a. jtlfiimmcii ju fpic; 
Un, 9hd>tcincr3iin1i*ttiintnod)5)e»t(cl)/ 

, Iiin& crat ev in tie ^icn|lc tefi J^fcjoga t^en 

,£yiVt?mber9 in befTen J>rtuefflpcUc ju 

?3;5!npcl3nrt),,mit bcm titcl flUSonjcrt* 

mnirci'. (fv modjtc nun ^iec una^ta^c 7 

licbenbcn S^tnn jugrbvfliljt tjabtn/ fl«rf> 

fdfKn fcinShW fiiu feme Scbm^jeitficsntn/ 

tzt ju fcpn/al^iiie fvatti6il|cf)cn. Eiiippcn 

. 1791 ttacb SiSmpfl^avb (amm, beti Jpcn 

,J<^J J«v Sludjt n6tt)igccn, imb (Silrtrf mib 

SifubeaufctiKlnngcSeitiJCiltDtraiib, Jpv; 

^©cbcllcr, bcr fi* ""bfcincri^unflnun 

iricbctilkvlaiTnuciUvfingmmfcine^Sftiu 

fccrfit^ntin Sfuifcbfanban." <£cin ^ang 

|iim irunfe fdjtcn ja^r oiif fcine .itMnjt 

ncc^ fcificn idjdblicfeen (JinffuO ge^aOt ju 

■ ^^^U\\, bfib nie^r flbtt auf Ttm^ctvascn 
nub feinc 6foTtoinifd)Cn llm|Wnbf, Sirff 
tiMrfn 1799 (d)on fo fef)v gtfuiitfn, bag 

' . <r (ein twnce 3n(tvumen: nw^r 6eij fid) 
fi5^<-«, wo^l flbcr ctiuSi'^B, tie bn-^ irenige 

tctcn^Nmifn enifjrK ©cbabc. um fcinc 
itimft, bagrcmnJerftanb.wibi'eitte.Simtt 

V fognujuncictilbetgettU'fccnfinfc! SS.Wftt 

imS«Ii 1 794/ -il# CLM^dj ^Ifr irt S^onbcrfi* 
l}aiifm jum crflcnnialc ^6itti Uc6,*Er fpif Ite 
tines bcr ^eiilidjiicn .itoitjcvtc ven ^ f f ' 

■ mriflciv \t:dd;ci bmd) bif ^rflft ("cine* 
.©ogcnrfunbiuuf) ftitieit Ic&f)flftcu SQorj 
. tidi no* inc^r ftfffiann, 2>enganjcncv.' 

(Ifn^&bcS Sionb'ofpidtccvin SMg^oIcti 
tSncn airf fcincm 5n|trumcnre fo rjn^tv 
Kncfjrunbrcin, bapciSauf (cint ®fifc ron 
^pffinPerffnjnunt£i(*eibfnlpcir- llrbnv 
I ^aupt famen in bicfcm itonjctte a(Ic tnSglii 
j:E)en Tirccn uon ©c^nsiensMten fiSt' bie 
ffifiije por. unb wag ber ^empontfl nicijt 
KI6|1 gcfcW ^attc,ljurfite tr in fcinc (Angctt/ 

V^t gcar&citettn Sabnijcii ; piqwirte fian-' 
' fer ron nu^r al* 1 Ofiaucn in ^6<I)ftcc ^e* 
fcfjirinbigfrit^flnf eiti^n @trid) , Offauftu 
.firiffe in ()idjfccv OJef^^inbigfcit, tl}citi 
lm'd)Zcnlcittv\i wn 2 OEtaucn unb t^ciW 
in ?Oidobivrn^ 'Jcrjicnct^nfic »on nmn; 
djcvlci; Zvt, . gunfri- barcb ^fll&c Xint liter 
fca«ganjfGi:ijfbrftbfi:QSngf^ anfjaltenbc 
^cftjge ^fliTrtgeW in ©priln^cu ven bpu 1 I ^fi^f"" Sagifii^ i« tiefen tSneti ; w, feint 

..gcbtodKticn nub laufcnbcrt''pfi(fagcnfi!if)itc 
fcin ^Sogcn mit foldjer itiaft, balii lie rimni 
^cfttgen ^^ujlopcnmttttiv im vinpi alien an 
bic flcrtifci glidjcn, Unb btcS aUcs? tntif iitcL' ' 
G!Uitl)i>eir,J>emlid>ffitunb/Jrtl!e bee Xoni, , 
bap fliidj bei'ber i)Iu|itunf»nbi,g|Ef 3uij6/ ^ 
icrbayonbeiiscgtrotivbc* ?)abeij fi^irc c« 
iltc^I am Tempo rubato unb an T>o^cni 
frtnitcn. '2)avaiifipifltccr,jur^^du,nfiitiia 
btrSamcn, roie a fa^jtc, bfn 531 ail bo; 
lonst) unb anber? bdicbte ©rtlcfc, mit 
mahnidjfaUigen 23atifltionen, tbrilfi mit 
©fglcitung finer 93iuline unb tijeil* gauj 
ftllciit. ffinbUd) Ugte cr fcinc ©cfe auf bie 
fiScigcnnbfflntafurfilj, bi5frbciiftUd)ier/ 
lichen tf^oigtfaitg bcr aitcn ^apiiiinnnoni 
nen anitimmte unb bamU bass ganjc n«bi* 
iwinni nbtf)l3tr> in cin laurc? OJclitd^wr 
auBjubvcdjcn, Sen ©ffd^fu^ maftre cp 
mitfciner f&gcnannten Jpaimonita^ inbcm 
tv frincn S&ogen flbfd)caubte, ti? S^aavc 
fiber bie ifiaitcn nnb ben ®(ccf untet tcit 
Sobcn bcr SfigtbraAtc^ nnb fo, bie ©ofu 
ebenfall0 anf ber S3ioIinr Itrgen^^' ^[le 4 
©attcnauf cinmal in langfumen. wo^Igc/ 

DXt^ltcn ^ffot'brn unb '3)!;Dbulationcn, cine 
SciUangcrtSncnlieg. ^^ae itcaSaLol^ci: 
ancincm fctjr ^cigcn lagc anftrat, n6t^i3te 
i[)ii ber 3iifall/ fine neuc 55i"Obe frinci^cvrr 
fdjaft fiber ba6<*}riff6rc^«gebrn, . 3nbem 
er ftin Sonjert jn ipif Itn anpeug, ^eng icin 
©mten^flltep an, immet uic^r anb meljr 
nac^jnlaffen , inbeg er ifprner jm Xone 
befi i\bi igcn Ord)e(lcr* fortarbe itete, bi^ fci^ 
ne @cigc am <£nbc beg ^onjertiJ urn cine 

Xcri ticfer ftanb. Unb and) 1799^ 'il** cr fidf 
jum jwciten OlJlilc ^iec befanb, jcigte cr 
mit ciner ^ter gcborgten @!ctge nod^ immcr 
bicnflmlidieJKunif- . .^ 

Schelliq* f.©rfje(fe. ' 

^ct^cmenanep (3Dfep^0 Pi« ^off' 
nun^iu-^tlcv'iungcrSilnillcraufbetaStolirtc 

jU'Siilnc^cn, i|t cin ©cfjiilcr i^on bem be/ 

rilt)mten bafigcnSonicrtmeifter "£■*- 

. * © (ft e n cf (So^ann) — tjiellcic^t war 

cvfin?>rnbcrbe^ aucft jn3fm|icvbam am 

17CO kbenben Snpferitcffeei^ ^cter 

© eft c n f^ au« CJbcrfelBe gcbilrtig, bcr iftn 

AUdj in gonjcr'Sigtnv auf ber3Siolbigam6« 

fpielenb^ in iiupfer ge[li>d)cn ^at. €r frcfjct 

Mntcr cincm tabouret/ auf r^elc^es er bad 

' 3nr BSB /iff S ch e Sch 50 flrument (jfltcrit ^at, 25ftr tic* ftirfltc^ 

ffine ^tix fca£!3n|h"miifjit6e9m©pidcn 
jii ^altfn; lb lit^t \l<i) tbtn ni^t wl, bc^ 
tk\n uti|"icl)ern lint r*iiifl»fcnC(n£age Ui 
^n\lx\mttiti, t>oii fcincritunfl emarten. 
SSiclleidjt x\l abev tinfcZtmbt cIneSbfe 
fccfi iiupffr|led)ft^. -*^ia" nt^ cinigefciner 
SBctfe ^em Xitel nfld;; i)Sang-Anen 

van d'Opara van Cerei cnBachas, Op. 
\i, ji^Konit^oeffeningen, quinzeSo^ 
nates kune D- dc VioleeB.connOp, 
'3, '^^Scheni Muiicali, oaSuittcfl p^ 
uneB.de v., otune B. cont. cotrpoi. 
de FieluHe9> Allcmandea^ Courantes, 
Cbaconnci etc. Op. C, cmf}Mt <tnf 4i 
^fitfii Ccr fBifll<2timme loo ©tilrfc, 4) 
XVIUSonatea V- »o]oeB. conn Op, 

7. ;>l'm|^frb. 1693- Sol- 5)L'aNimpbe 
del RhffTio, contenant douze Sonat*k 
2B.de Viole^compof. dePrelude&fAl- 
lf.niande&f S&raIjande3fCouT3nteB|GU 
qups, Chaconitcs, Oiiverturea^Gavot- 

ies, MenuetSj PafisacailJcsetc. Op. 8' 
' (1) Li "Echo du Danube del Sonates a 
laue B. dftVloleeB, cont., a uneB. de 
. V.etB. Cad Libit- et a une B, de V# 
aana B- C- Op, 9, -7) Lea Biaaflreriea 
dela goute, contenant dou7;e Sonatea 
a uneBsAse de Violeet B4 C' Op. io« 

3m SSotbepge^cn frjatjlt nod) ^I n ril) ti 
f e n in fcinem nmfifal. paniotcn, 0.3 ^ 8. 
rcn i()m; /.'Kan f)ftljctljnj«3(m|krbam 
jnm ^Kai'fvogt &l>tv tie ^ift^er ertiannt, 
ii>ftierdtTC fctj6ne^tcl 6i^fimbe srfptMt 
^flbc/' 2(«f fcinein fiten 3Gcife iwnnt cr 
full it£(mmevfemmifflir(ii^ iinb^dmmevct 

^ @d)ciicf (3o5iatin) — i|l ntfei'Mng* 
^apcllmetilei: cier ^33Jiifi(bircftoi: bci? bet 

tci'3 ju2Sicn^ luetiigilentf iDar. er 6ie^ im 
3af)v 1796* ^r^flt nicftt mir cidefcent; 
frf;e Operti fiSr bie iocifd}kbcnm X^eatcr 
SiJicna mtt S&fpfflH sefc^riebcn^ fonfcevn 
Aiidj @iftfonie» mb aiibfce 3n|Ttumental; 

ftiicff- So'S^"*'^ feinfvDpcrnffinnennDc^ 
itn^lffu^rt i&crtcn : i)3m Jiufletn i\l nicfjt 
fliiitappeit^ ffti'g Sffiiencv JgK)fdje<itEr^ «m 
i79r*3)5)(caB£inJefe,fiSr^aKaiinellird>c 
' X^cat Jii^icn^ iimirgi.mit.^e^fatL 
4) ^ie3Soi)I)niid)t auf 6em£«nbe, fiit baU 

|cl6t i^^iit./ wm 1792, mit ©epfad. 5) tanrbevfd)eX|)*at.)u^ten,um 1790. 6) 

©n- :^erntf franj, filr bai iiimlic^c Z^eftt-; 

iim 1791- 7)3tc^mebuiit) Jflntfiniine/fili* 

,ba« SRationad^eat. ju 5Bicn, 1795. 8) 

©cr ©etleJltubtnt, iuSJ(en«mi796. 9) 

Q)ffdii3e )um Vulcan Hdfmtt, ober Zd}s 

OictutibScmbc^tanSRlanB, f, fflJien^ um 

1797, io)25ic Sagb, i?on 3Beige^ tteue 

tOJufi^um 1798. ii)3>er ©ptf&ai6ifr^ 

179^ JH 3Bten unb^erlin mit^e^Anfluff 

gefil^rt, i|t auf^ (m-Alat^tcraLKju^c jfjlDf 

d)en. .^ambms, b.3)Injn 1798- 3tud>eiti 

IHonbo <|ii< eincr biefet Opern, fdr^opran^ 

mit Ord^ctierbcsleil. tfi ju O^^n&fic^ ge|lc/ 

rijcrt. ji)ScrSfle&inber- iffiltK^acj. 

<S4encf C2So^«ntt ©eotge) ^oforgeU 

iauer tittb 3rt|ltttmentmad;er ju SJcimat/ 

gcb^uOjl^eimimO^crlanbe 1760^ iftein 

@dj^Ier t>&n bem betil^nitm @tcin m 

3(u3^burg, uhb mat fdjon um^S. 1 790 iter 

gen fcinei- fc^6nert ^^i^^^cfortc'i? imXk'oim 

format imS^ufe, bn man fanb^ bagfiebie 

euitifdten im Zone mit Hbmtafen. 3m 

3, 1800 mvbc aUv feiu iieuevfunbetie* 

^pianoforte mit ber ^c^tocbmit) fclgenbcrf 

maijen fcefannt; //©fr ?on fann bamit 

cntfcrnt unb fteiBevfommenb tJorgeileKt/ 

aiic^ bai, tvatf in brr Orgd UnbamAri; 

mdc^t, fe^r ^d)iix bamit uorgciielfr^ cn^ 

gdjo gemac^t roerbcit. ©ic Wrigen 2Jerf 

Anberungen im %ont fommcn bcnen glcicfe, 

we[d)e flnfeinemgcttS^ttlicfien^Jirtnofortfi 

^crvorge&rac^t roerben finncn. Sie 3?tci 

djauit biefetf Snllrumfntfi weitfjt afcer in 

rcife^ifbenen ©ttlrfen ron bem geitS^nltf 

<ftcn 9>fln bei ^Pianoforte's a6. Sn^ar ijt bU 

gotm ten gcrofi^nlic^en ^(auirren glricfj ; 

ber3lefona«iMen^itiflfgenld«fti^,bcr ba« 

gnnjc 3nOi'i^n'f "t' SJenn ber ©ctfel gc* 
ilfnet itl^unb t'u a.m^oben befinblic^eZiij/ 

I&fmi3mitber>Oai;b6etiS5rtro(i:b,fofpnngt 
bai ^Ifluia- wn fcl&|l jum €JpieIcit ^eiDor, 
nelc^ed bft;m Snmdc^en wtrber ^tnein ge^' 
brilrftrotrb^ bii etf cinfcftnappt, ^i-wrfccj 
tiget bergfeirfjcn von 4^ Otntun, 3 3u(5 
gSoU lang^ tmb yon 5 Offauen^ $ S"i; lang, 
ffir 14 bis 3 1 gtiebri^b'or. ^(nfifii^rli^ct 
finbet man biffe ^cfdjreibnng im HOIobc* 
joiirrtrtl,gTIaij, 1600, ©,263 — 167, 
©c^enfirf A (Pater 3t"iiguftin) Oy 

1795; BSB 5t Sch iS c h e 55 '\' Scherard (Giacoino} f. Slierard. 

'^ @ d> M' b a u m C3of^p^) (in ©eipitfc/ 
tiiSncftunb grflnbli^ftJJ&mtJoaift, gcb. in 
ljfr®e3PnbvDn^uMfein©J^mfn, hli^tt 
ilmMftti- 1760, imt> fc^nc6 alU feinc Sfl'- 
tfjntvierflimmigunbmfiiw fclji: gcaifccw 
Ictcn 3Jtamfr- ^(fontn#a6rrIiftJteei tif 
Tanonif^c ©c^rfftart ; ia\)£i n avt^ fine 
SRengc uon ^aiteni ^ihtcrltcg, tit aUvbc\) 
tcr Ttuf^ebung tei kh^eve a*. SJIidJcI, 
iraftrf<*nnlid3 jn '^vns/ jcDlicuct wetbcn 
fltiE); f.etatirLr.S&&^m.^;XU, 
'- ©^ e V c t (J?ang) ein 6rai)f rOi§d6au/ 
tiKi|rerbe«i6-3*i^v^Lmbeit^/ ()aCDDnfcu 
tier Hthtii a\%i\\dit : i) ju ^nnau in 
-lerSJIarf 1576/ fin ©eif \?OTi 3 5 ©Urn/ 
tnriT.fiiratOIan.un&^itb.iinbOiuStrn' 

■ talinbtr5vauenfird?c 1580, fin ^eevtron 

a9 ©timmeti. f. Praetor. Syntag* 

Tom.IL p- 176, WD auf^bitf^^ifpofiriof 

iTcnlictfrlbfnangefjS^rtroabcu. 

' @(f)cvei" (^e6ajtian ^nton) — pil'' 

natijitte flnfang^ urn 1655 juUIm, nt« 

tou(flii|tIa. tMvb fiScc gegctt 1664 roit 

■ Um bailgf n^flgitlratc jum SStc coiganittcn 
tvmnnu gr r**int cm t^atigcr ^ann 
gcwefcti ju ffpit^ inbcm « boS untcn 
f olgf nb*' jrocpte fcitiev SBerfc fdbfltnSm 
pfcr.' oberSmnpI^ittettgejlocfefn^jiit, £inc 
geroij; nic^t Icit^te 3ti:6eit, 6fp ben i?ic[cn 

, IHotcn, biec^ubacinanberent^iilt* 2lui5cr 
tfmima-?ergfnanntcn^erfe finb nod) 
f jlgtnbe ^sn tf)m anjuffifitcn : ■ a) Musica 

'sacra, h.€,Missae,Pfialmi€tMotetUe 
3,4ct5voc. cum IbstruQientiA, Op. 

J- Ul5i,i656- 4^ CEnt^Att 9 ©tflcfe. 3) 

'Scfcait. AtiuScbereri Vice-Organ is ta© 
TJlinensisiOperummusiCorumfiecun- 

<Ium, distinctumiti Ubrosduo*: Ta- 
, bulaturam in Cymbalo et Organo Iji- 

tonationum bre^ium per ocloTouos, 
•et ranituram octo Toccatamm uiui 

aplam cum veUincPedali. Admoder- 

uam Buavilatem concinnaturn, ct ad 

petitionemniuitorum luci datura 1 66 i. 

Ulmae- Typfs^^att^. Si^nm. ©icJ i(t 
^erdiitjcrcgebiiicEtclUfl. 3nrocnbic!fdgt 

nun fin ge[bcl;cnev jn bem eif^fn ©ucljc hicUi SStyM. mit tittcfOi-gcI b^rilSfr, dlfo : 

Tabulaiura In Cymbalo et Organo In- 
tonatiouum brevium per3toaos,Lib,I^ 

a S- A. Scbcrer Vicc-Orgau. Ulm. ejui- 
.dem(|ueAutori«iumptibuAetmanibuti 

propriis aeri inciAa et iDiculpta. U1-* 

m.*i0 apud Autorem, i664< g^ogcnitl 

gDlio.^Siefefifrjbfnlitclffl^rteSJnltftei: 
aU xt^nfc^ifbnieS&ft'fe an^ inbcm er |U 
frflcrm ^inj»ff&t, ba^ fsl 26 ©ogcn \tavt, 
iinb brmCbllegio mu»ico juiDiminmi 

gen lattnifcf) jugcfdjricbcn ftp. ©a ic& 
fl&ei- ba< SBctf 8 55ogen [lacf mt( bctjbftt 
*fcigfrt *J;i£fIn voi" mir -^abc; fo^bnnte 
SS3altf)et mic baitnStr^t^a6cTi, wixtt 
in bet golge nod) cin irocvjEe^ ^u* mit bifj 
fern ftften vcibunbcn motbcn iv5it% iro/ 
buic^f*mf(Ifi<^tiubn@tdiCevcn263^j 
gen ^iite anwac^f^rt (Snnen. Siibcffeii 
blHbtc^bod) nwr immer fin unb bflnVltc 
QJeif. ^ertiDiUtig ilt no4 bie©c0rci6; 
flrt, inbcm ei b:u'd)aua; QUf i4Shu:n gcfcfee 

ifl. 3cir2)i<fflntn(Smltdjatif6bffoi'bei*;^ 
bannbn:a:it/mitbfmQ5a|5frf;rftnclijet6im; 
ben auf 8 Einirn, 4) ©uitctt ftlr bit £aufe, 
5fugfiburg b. ?ortet in JoL 

S8on@d>fi:ffcn|lEin.f. ^innfTi. 

©rf)ctIi§(3o^^SJaIentirt;)ju(c^t^m 
(03ii<fifrJtfimma'm«|ifiiinnE>JJ)Dfoigani(l 
ju ®ot^a, geb. jii ©oflcl im ©ot^aifdjen ; 
bilbete pd) uon frill}f r 3ngf nb an untcr ber 

gfimng be* biflvcn Orge I; iin5 S"9e»fpw' 
IctJ, *Jietei" Sfffneiv Ju ©vifcnvobe, 
gnm Organtflm, unb )tt>{iE: mit fo giuem 
Grfolge , bail ec fdjon im r,*), 3afn'C cine 
©t^uDfitreiv unb Organ iflrnftrlle im.^c|f 
pfc&en er^iflL Sfficmge 3ai)re bflvauf roiitbc 

cc bein gdrpen uon Jpo^enio^ic b^fannt, ber 
MmaM in Orbruf rejibirte- ©if fa* befon/ 
bccc SJerc^ier ber ^onfimft ernannte i^n 
jum ©irettor feine^ J^oboiftenc^ora, lUii 
^a(i(^bicfc^SI5^(l^ftcriaud)inQ5ot^aAuff 
^icU, fo Iic6 et ifjn noc^ auf fcinc So)lcA 
berim ^apcHmcijler ©cerge ®cnba 
jm ^UvifE' unb SJioIinrpirlen, fo tt?je in ber 
Sompofttion^ unterricbteit. llnter bicfe* 
grof en 8ff>vf r^ Seitung madjte cr im fur/ 
|cn^ 6efonbft< auf bet ^ioltni*^ fo otiigr/ 
jeidjnctc Sottfc^tiUe, bap i^tt be r bamaligt 
-^erjogjuffiotlia in feine .^offapcllc fluff 
na^m. 3"tf^ter^tcUer no^ bfe«^ofotga/ 
ni|hnttelle,anb jlflrij jm3a^it 1793/ in^i' 

neni BSB 53 S c li o Sch 54 ■ 

WAV eiii )ct)i' t>rAud)&auv imb go^i^'^L' 
©ftgri" «nt> jtlfluicrfpielc i, hc\)bc(i in 5> c n; 
6ft ■« folibct SKanifv Ucfactbic* WJi-. a 

gi<! gearbfitcKit SSioItn^iiiancttc Omicfctt 
^flt. Unb itaj nfle bicfc tftlcntP i;ocl) im 
!fficrtf)f eri)6^c; ev roar nti r<??Ji" fctKAct 
SPitiriii. 5Son tVincn ivompofuioncn^tou 
-wcldjen fll>fr nidjtfl gcbiiicf r iii^fSnncn noc^ 
gcnannt mertftt; 1) mr^m-e ^ucfKnfrtri/ 
fateu; 2) olien Scmerttc^Cluftttm fiU a 
93ioIim-Alru. ©, 3)mc^mc5Siolintno'(»; 

4) ctnigc JtlrtV(eL|Dit.itcn^ ittit) iulefet nod) 

5) VI nioittdjiije ^f^oialoDi-lVielf file tit 
Orgel, rodc^je cv m^^1\h auf ^Prinnmcia/ 

-'^(ftcrtt' (3of)fltin) — f. it\ a. ficjc., 

.inlctu6ie^li^t^lt*em^Cl.S4pff[cJ^l5:af^e^ 

* <S cfj e I c (. . . OiijcII>*i"'r juj^opcu^ 

firtgtil i794y f^finr itidjt vcrbienfilnS ju 

firyn, inbcmonri) i^ii iwC^ft anbcm bxavzn 

SL\\n}iiQxn J)i\^iM (f)I^g tihmedailloa 

■■inffiijpfiabijfbii&ftftat.'. 

©djcrjcv (....) Orgfltiffl ftn bee 
t^omfirdjc ju -JDirvrfbiiig, vfifci-rigteum* 
3,i78ofct)tfc^6»cwpfiIfI(ngeiibc^iJviciTy 
ipcldfc roTi ^rnnr en gf ^t^^^t rouiBf n. ■ 

■ ©c£)CtM;C*£5)i"i|r£^p|))— warumr74o 
5U©^im|ta5tge&oiTu,irofcni23iarcntamj 

iiif if:f tctfliv imb SfjiorfAngcr bet) bcr J?of* 

ftrc^cnmtiilfiunt/yonbemcr aiirf), fo nJie 

ffnieSc^OTi^fcrr, Ctfu ciftcnUnimicbt i« 

..' fccv93lu|1frnipfiitg, 3>cfonbere Jtnroafutig 

mif fcem5SioIoiKft(c abcr ^atte nnicmali 

tv^alcci!, man mi^pcc tmn bf 11 Uiuerridjt 

bd^iti If d}ite]i/ written tv einmal tinen-)So' 

nat lAttg t>0ti bcm bf r^rrnren 3(n t D n S i U 

JU .IJIaHiibeimauf biffcm3nTtcumfnte er; 

^ ^iflt, iSiiicn unglejc^ wic^tigcm.Sinflug 

fcmStutium beS QjcneiaJbftiTi:* unrcr bee 
i;cimn3Dce55arm|?d&tija)en.^apeamciflfr« 
i£abpUv gfi)abr ju ^abni* rocmgflcnS 
jrigtc fid) bie^ in bet^olgc an fcince ^titmoj 

.nuretdjm Sfgkitung beS 3?fdtarti^3 auf 
fcfm ajioloncfUe iiub aii fcincn itomprfltio; 
unL.Uiita'bte)>n?icrti(ifj(ingen,K(n€ ia: 
Icnte jaiilSen, modjtccL" etWLi fittj bfm ao. ffinc be?bcrt 0djttc[lcrrt alt ©iSnjcrinnrB, 
nadj JJambiu-g trrfdiricbrn iriirfcc, 35ic 
rtltcfle, Souife, ver^cvirtt^cKStricfl^tAt^iri 
.<i? c m f c, voat @oprani|Itn, ^at« fiitcZciu 
Icitcrtjomcin; mb bU jiim fcrrjjgfiTriclje/ 
ncn g unb rig bie SuIjSrf i in bf r ©racouri 
mUiumSriiflunciifjin^ (laibtibrrnad) if); 

rft3wiiicf(nnftroiTbift>r3ififei»n berlJmT/ 
flcn|"iid)r, ivcld)c fw fid) burd) ju groiJc ifn; 

(ttcngung jugrjogen ^atte, aSon ber jiltr 
gciti ©djTOCttcr f)mtjcgen gicbtbcr foIgenCe 
i^h'tirel aii^fiiljiUdjerc 31ad)rid)r. Sicfc 
^flmiiicidfiefllfo 1761 iiQ^Jpamburjunb 
cviD^i'fa fid) Bafclb|l nicftr tucnigen ^c:;f£i^ 
!Diefcr l)ntte nun fincn fo n)o^U^4rigcn 
eittfluB ftuf bcnglfig b'c«0c^ctti) inir 
6efonbnc/6agertflgiinb9?ad>ttieUe6utt? 
gen ftuf fcmcm3nrrrumcntff fowff ^tc^ roe^u 
noc& bic ))ielen burdjretfenberi SSittuofcn, 
tucfd)e cr ba ju (jfircn OJffcgfti^fit f«nb, 

biud) i()vcn tmit^&oUcnajiiitcfig* ^^toff unt> 
Tlufmuntcriinggabcit, Sl^dj einem ^a(b; 

(Afjrigcn Jlufcnt^alre jn Jpainbnrg, fc^rte 

bicjamilic n«c^©arni|lflbt jma*. llnb 

man fann£tBau8geniad)tftmif[)tnfQ> Dag 
© d) c I f 1) bfli, lUftS cr iil^ jKiin^(cclci|lcte, 
cinjig biefem itiifcnf^altc jii Hamburg j« 
Ktbanff n f)attf. Sr ronibe imn jwar auc^ 
bc9 bec'Dftrmttiietifcbcn J?ofmafif af« ^iiu 
glteb angctteUty Itep ^cb flbec bJbdrc^ fo n>c/ 
nig binben,' bat; er Di?lmcl)r roii 3eit ju 3cit 
(leine^ Wctt)n nic^t unemtrdg(id)c Sveifeu 
nftd) ^Kannfjcim, St-anffiitt ^anan un& 
Se^Ur untfena()niy -rcobcp ftcfj abe^ fem 
^flng JU @picl imb ^raueniimmceti gc; 
TO6f)nJtd) ill bfn®f irinn }u tijzikn pflfgren. 
-SnbUd), n£id)bem ^ater unbif)2uttrr tnrj 
nad) ciuwbrr gctt3rbcn ronren.Hntfvna^ni 
cr T768 cine jtPfijK Stctff Hrtd> *^amburg 
nab — r frttn nie iriebcr. 5)rnn nad^bem ft 
bftfelb|ljwci>3a^icucr!cbt I;at[e, gieng cc 
nad) ii«>nboii ilber/ fjnbflnrfjba, butd) 

©ad)* Unfrrfd^^nng, giitc 3[irftta^mc, 
un^ vombtt \idf batanf nac^ Stinbnrg^ mo 
tv cine vcicbcSSittire Ijerrafljctt^ bertn SSer-- 
mSgcn ifjn inStanb fc§tf, bie iffinfill fiic 
feine fibeiiic gcben^icit bioy aW Sieb^abtc 
nod>jHtmbem Siemd)tf(einc9lcitiefdj 
nev ill Snglanb bcfanrjf gcnm^ten ^cr?c 
bmnilinbeffen, bn|3 fv [\6j boc^ noi$ njit 
bei: ^ompojicion unb ber^orge filt-(ic2(u^f 

, gabe BSB <65 Sell e S c h e 50 gate Wrfelfim mflfTe Cffc^iiEftigtC ^dficii. 
£Ra(^ ftftt Ic^tett i^ii fccd-cffcirteii fiiadjt 
ridtttii, mtld)e icim Znvevmanttcn ani 

fcuvg ira 3. 1 7 7 3 gqtovtett fcyn. SGi? ff ^v 
■ec frtiie^ 3nilrumtnrt mdc^tis war, fccioictf 
tv mc^rmaW ^fl^ll^d^ bnfj tx feci) au««t< 
ten 6ic ertleSSioItnffltiffctnemSSioIoiKcIle 
a prima vista a&fcvti^if. ©a&ep tB«t feln 
%on in tcv ^fi^s 6ec Son tei- S^dct, fo wie 
iii ber licfe Ccc tcS fdy6ii|icn ;Soturn6ftfie<, 
wciiia&ft vieQci^t iciit ti-efflicfje3 3nflriu 

■ rwnt »on J^iercnvniuS ©tvabiwri audj ba* 
feiiTige fcrimaj^n m6(t)te. ^ogegcn woe 
itit ®tSi(e untj ®cf(f)reiu6igfeit feint J ©w 
gcnS unb bU Jertigfeit, womitee »oi'i imb 
liicfiDArtS batf ©taccato (iljfiritigtf, : ftanj 
fcin tigne«!8crbienft,n5ii< um fo mr^r ju 6c/ 
iBunberrt tBar,ba « fc incn^ogen nooj^nac^ 
tec aUm "Hit ber ©ambiltcn, ben Saumcn 
fliifbcmSccfc^ mibbiebKijmitevnSlH3«i' " 
ouf bf n ^aflren fi^m. ©ein Qiiegvap^ 
■neniu i^n jiuar ben fd)4ncn S3iolon«[U|lfn, 
IBofilc if)n nimlidybieOnaffiett gc^alten ^it^ 
ttn; iitteffett itav feine^liitb^ritftufbrm 

4inlcn2lusc bec^ f cin f leiner tfltafd an titt 
ii!r®(l>*nfjcit,bcHCtKbiMJ>babiitd).bflecc 

tEtjm €.;:iclen bai linfe 3(Hfle ^tiitrt ben 

■ ^al« bf 3 S3ioIonceII« uevfiedte, jy Devtfn 
Scnfut^K. SJonfcinen3c(to<^eMn5SScv*en 
fiBl)ncrf)fol3enbt ju ben im a. Cey. fc^on 
angeffi^ttcn ^injiijiifc^en : 5) VI Duett* 
for V. ■ndVc. Op. a. Sonben. 6) VI 
Sonat. for Vc. andB. Op. 4- Sbenb. 

7) VI<}uarteUii«Viol.A.etB. Op. 

ti, ij&enb. 8) XII Duftn for 3 Vc. w-ith 

AomeObiervationiandHuletfot pla- 
yingthatlnsttument. Op.?. Sotibon. 

2t(fo aiic^eineZlnweifting jum QJieloncetl/ 

(piden. 9)VISonat.'a Vc.etB. Op. i. 

i%^avi^. lo) VI 3>crjle(ef>cn. Op. 13. 
€6enb, 179?-. 3)ieS frfjeinen bff bri SRac^j 
flidje Jii f£^i. 3n ?^l^ ^ingcgeii ^at^eir 
jBieUcic^t tfeen fo oiel, unb i)iellcic(>t ftitie ■ 
roidjtigilni S?cr!e ^interlafTen ; twin fee; 

' fonbcrS fEitif tlcEen SicIonteUf citjcriS unb 
feine 0tnfcRien ju ge^Sren fdjeinm' be** 
pjeic^en VI Itw'fi filrt e&Iigatf SBiolonfcU/ 
^callffecBUb ^ag. 35«D tt md), Wt-nigj 
ftcnS in ttv Su^eitb/ nitfct c^ne ©lilcf filt 
ecu ©ffans gearkifet ^&e, hcmiH fcine ^d)cn;i%lbtcn, ^^imevn mits i obJsut, 
IK ©- 1 3. S I. «rt& ^Pririrontf Catal. Lon- 

(iflftt,im6 lulc^t ^ct^evrrtt^et an trcn o^emi ^ 
O&tifnuacfttmciftei- vou 95 u ri;, n>at l^ic c 
teiicnben^ilfiung^i^rcfSuovtvcfflit^cii^^a/ 
tatter^/ i^rcr feitencn itontt'cltttimme w. 
i^retitimll m<^ wn \ibix bizftv fo mnn/ 
tifd^faltigen ^eitm ^Icitfy mtcr:fTdnt iitit> 
Iic&cnSttilttig, <Dcii llntatirfjt im ffiefam 
ge tertanttc (te i[>ctm SSatci, 6cr 9liiWt 
fliicc icncn «ii6ft"DiOcnt(:c5en Umfahg tec 
©timmf, md)t»cl^cm ff f 3if c itatii>^ tom 
imge|Uirfjfrtcn 6i« }«m jRJriJscfhidjeiifn c 

pngcn unb mituittei" tas bveVi'ffti't^'^^^ 
erreidjen fonntc, @egar foil fie ime!>t:Tai 
gc tai gioge F ^afecii angcbfti tSnnfit. 
^ietjti ^Atte ftefic$tuvc^i^r@tubiiimbie 
S^fti^Wt a prima vista jufingcnciroor* 
fcnvwoju noc^ i^tfanftetf, cmpfin&mTgiS/ 
rolled ^crj citiettauibiutfeyoDcoSSottiag * 
^injm^at. 3t>i:6i3an i^cm^ot) nurbem 
bf rflfjmtcrt mb talcntvellcn tD c &c irtSBcu 
mai" untcr^atfpncL'Sviefroccfcfcl misdjt i^^* 
vcm ^crjen c6en fo viel ^f)vt, aW iftrem: 
SSet|lanbc. QJcn atten fciffcn i^rcn !6tpccj 
ltc{)eRU.gcJ[itgcniSQltfommen^eitm(finnte 
motian t^rnuL'biecinii5eUnrD[Ifi>mmem 
^rit it)af)rnc4^mcn, bag ft? ndmlic^ fcirtcn 
^riao^»cnig)icti3nic^£6ffmtIi(6^i5LmIap 
fen (ortntc. ^^iain tjattc fie ber ajfitci Beijttt 
Untenidjtc bard) feine ©trcngefclftjlvn'* 
TOft^tioft/inbem tiijivfcctj terltchmabef; 
felbenemeO^jtfcigc gegeben im&fie bctiit^ 
auf immcr boDtn flbsEfd3i:ecEt ^atte, @ic 
cntfagte be? ifyvtx S3er^f prat^ung mil J&rn. 
von Surl i^uv &ttlie <\li S^offinicvin, 
fiarb <iber fc^oii im i^t^ttn S.inbhtttz, f, 
£eipj.muf,3eit. Sa^tg-II. @- 82. 83. 

® i:bcuflei:(^aitin) einOv^clhuuct 
)» €nbe be< 1 6. 3d^rf)iiiibeiiJ^ banete obcr 
ijoffenbcte vtelmeljv im 3ii^ 1600 m ber 
^aticn-'^agbalenf nf ii'C^e ju S&t'e^Iaii ein 
2B*rf vott 3& ©Hmmrrt/ weld)t€ abcv, 
mifbem ei 1 2 iS^^i"^ gcltanbcn ^artt. ton 
916 b e r wiebet abgcnommen mib 1 72 3 fo 
pvidttiswUbcvubaii<txt>o;benitViil6man 
<4noc^.je3entv4Hi3baffI&llfinb€l. 9);f^c 

bierr BSB &1 3che Sclii Sclii 5S i^itx'Q^w firtbft man @. 76- bf* ^fn^anjj* 

©(^eijecmaint (3-.) cin brmfc^ct' 
^onfiinfller jii^fltt*, fjar 1801 ^erau^gc/ 

gcficti; VI Romances avccacc. de pia- 
jio, tzrees deGontalve deCordoDC. Op- 

© c^ c y t c r (3>f vn^avB) f in SrMciSfa/ 
itfrmSiid) Dom iSIinontenerften, lefcrcaW 
SJIuufycL'iHnOigcr urn Bk^Sittc beS 17, 
Sa^r^imtrrca.inScurfcfjIan^un&gaSinjn 
fcincLgcfccrinticn3>tucf; Musica cho- 
, loUftthcorctico-practica: o6ctml^li<^C 

Untcrivfifung jnm S^ocalgefangt. SOJrtn/ 
A)tn, 6ci; Softnnn 3flm(ie, 1663- 4' f- 
© d) a dj t i Bililioth. Mu»icB, imb (omit 
wdrcn alle Sivcifcl il6ec fciefcn Slutoc gc; 
^o&cn. . . - - ' 

Schiapparctti (. -.0 lIiUer&(f/ 

firm Seamen ^nbet man ein um 17^0 |u 
^ari^setlodjeneSSon|frrfiU'&ieA(flitn«/ 
tt . f. SatflL tj« ©cil^X^Infitfjanfcl- 0. 1 6. 

. Schia»»i(CajetanoIVIaria)— lUitr- 
SSioImift una xJJIit^Iteb Dcv Acadcmia Fi- 
larmon, jii ^oIugnn> miB 9^& Ttod> ^cw 
auj; XII Conceitia V-priucipalc* V, 
I dlripieno, Viol- a do obllgato, Alto 
Viola»Vc. o'Cembalo. Op. i. 2(nil!(t/ 
fcam, &JcCene, mni7io. ^c^rcre ffi^ 
nri" nnct(tict> iric^ttacvn S3cvfefilf>rri"d;ou 

' Schiatty (Luigi) — Untev Mcfem 
Stamen, ircldjcrwat)ifd>ciulic^ tet im a. 
£cv. untct ®, @(t»iaiti flngcffl^rre ifl, 
^bct man nod) in X 1 2 g 1! j!ara[. IVSSie; 
linfolo'S. aUft, angejcigr, ,: 

■ ScliiaTcttu«(MJuIIufl)cmSotW 
ti'flpnnttift nm bie ^Kittt bed 1 fi-Ja^t^unf 
%ixti, ^at ron feiner 3frb(it in bni ^lucf 
gegcbcn: MotettiaacGVocu SBcncbig, 

156;* 4. f. Draudit fiiU. Clasa. p* 
1659- 

*ecf)irfH(3o^ann®ottfneb)— (23 
fi-futmit^^ bafjictt^iet njjct) cine Aiidfd^vj 
iii^c 3ln<^ric^t von cinrm 5)tannt bci)bttiu 
gen fann^ bfrftd>>nc4)immcvaufmef»r4i|j 
cine 2Qetfe cittf t^^tigeiv 'vfaf^rncr unb adj/ 
tnngSffliivbiga" Silnjllcr bnueifi; tl)etia 
(urcbbif jtuecfrndgigenTinilafcen bf\v ben 
unrfr feint v ©ii:c(tion iU|)enbcn Siicbcn* 
unb ^0njetf;D}!ufift'n^ t^ci{0 nuc^ biircb ci/ 

sent, tpp^ljievar^fnf Kompofuicuca %xh^u E 

rpt 6irt5jifliff, bcrtftt aucfi US Celpjigfc 
^ublifum ben vrrbifnun ^t^faU ncc^ tiie 
uafagt^at. SU cigcn^lnbige ©efd)!;n/ 
bung fcinc^iEtiti|cIerlebcuj i|l n»2rtlic^ fcIi 
Stnbc; ,,3^3- »7S^te"a9.ecpt. bin 
ii) )n ?trtc^enau ben Sinau geborcn. ^ein 
aSfttcrnMrgriebric^edjit^t/fingfin/ 
^ n)cbrt unb (I^cEabjut^ant bafdbft/ unt> 
meinc^utter^ Tinnt^axit, fleb.ffijfcb/ 
mni^. 3f(0 id> trn;tjifi"fd 3ia^r alt war, 
nfl^mmic^mcin0nffl,i£^r|i;)^.2(pflr, • 
bcr meinctf aSatfiS 0djmf)fer jnr Jrw 
^arte, al^ g^flrgefo^n auf^ unb erje^ unb 
unrerflu^te mi^^ biJ in niein adjt^eftnftf 
3af|r; 93If incn citlen Unmtidjt im £f fm, 
@^rfiben, SICiftnni.SIcIigiDiiiinb gKu(if 
ecbtcU ii) iJon ben bei;ben ©tb'*linei)lcn!/ 
3(bam (grbmiinn S7o$tunb3o^. 
S licbr. DtidkLv^cn n^cfcbrn leigterev 
ntjd) ( 1 80s) am Ccbcn iff- 35iefcn Untti* 
I'ic^t genoB ic^ iic»n mf iiinn adjtim bi* jum 
bvctjic^ntni 3a()rc/ ttJO mi^ bann mcinc 
Qiflcgeattnn mrf t>as Oiijmnafinm nac& 
Sittftn fitiif ten^ anf roddjemidj^ imtcrbcn 
tdmaliiien Sc^rcrn, Bern ©irf f tor^ 2f b a m 

©anul9lit&tcr, enbrrftor Jnl^f 
atif^ Cantor ®&gel imb bem duinmf 

•as iH kvy ie^rt 3a^iT (ang (iubirfe. 2E% 
icnb birfei' 3(it ^attc i^ bie QitU^tn^ixt, , 
Uniniic^r ttn it(a^?ier? unbOrgetipielfn bci> 
bcm bamfllts^n, mc^runbcni^mttnOiga; 
nit^fn unb ?JIiififbiirftor, 5d^. ^ricr, 
)u bc(ommrn,njcicf)en ic& abet wegcn feinn: 
©aumftligfdt balb quirtirt^ imb mir e« 
felbft angelegen fevnliep, in btx 'Sl\x{\trotu 
meScrrfc^cittcjnma^cn. 3m 3. 1776 
ging icbanf btcUnimM^ficipjig, woic^ 
untcr btn bamaligen ^^rofoToren, SSar/ " 
rdfcr.©c9bU&nnb ®ammet,SoU 
Icgia f)5m iinb mi^ htx 3iir(*pnibrnj itib/ 
men todDw. fficlcgen^fit utib Umflinbe 
fl6erverdnb#tten mcincn$Ian, fo, bagic^" 
micttgdujlid) ber'STufit wibmete. ©djw 
in ben erpen 3fl^vcn meincc flfflbemiTctcu' . 
2aufbaf)n TOiS^Ue man: mi* jnmfionjm-' 
fpieiec a«f bemgJilgel in btm ©reijftftwa/ 
ncm^onjertf. 5)a biefetf mm f inginj unb - 
bev:^apcam.^iUcr^ anbenic&^gmilflfi 
pcllm. d7 au m a n n na<$brilcf Itc^ cmpft)^; 

kn irar^einA^nlidjceSn^irutimapclfdjer^, 
jebt S^omdifcbcn^aufe crndjtctc ; fo iibcrr BSB 59 S c h i So hi €o 04JICM Qicmnii)axi)\i, won 17S1 f)i* 
1785/roo id) rtjic^ Jiiglcid) bey biT crftcii 
a3iolmcftn^3C|rcIItiyfti\ 3m3. i785lC9tc 
^r. j£aj>cnm. -^ i I le i fcine^tmtcr nicbc r, 
urn ciner onbci'roriritjrii ^finin'nuiiij ju 

tcniim bcv ajlmif l^cv"i gr&Ccn ^Synjctt, 
unb6^II) Caiauf dUct) bicOrgani{lfm imb 
?0?u|Tfbttvftoi')lfIIc an bfv Jieuen .- ifiicfjc, 

1 7S6vcc^cirfttIjcte idj mid) mtt bee bamalS 
am iJonjrrc ftr^cnbai ©dngeiin^ So/ 
flanja ^Ueffflnbca Dttciuia SQaU 
bcjliuU/ gci^t^irtisauts^ifd, ircK-^c mir 
vifr X6rf)'^' g^t^a^r, vt^n ipcldjcri md) (-tnc 
cmii3e,J?enrtee£c9fiil^cImuie^am 
£c[)cn i|l, biemic in Sti^cfi'tc^ti^icj nuiiita; 
Ii)"d)miaI:nWfcboti maudji: ^afa-fL'cuCfii 
Sfmad)t()af. Sic ©tabic ^Pifci, S'oifni, 
©clogna, *Prato, 'Stenfl,fiiooim>,5^ienja 
iinb€t^ci()a^pittUti3arti, too metnegimi 
fc^^ Sa^te in fiSiftlicfccn ©iciifint aU 
OptvmuttbAammfct'dngcriiicntjagiitTOiir/ 
wabcnflo*lc6c»bc3ew3cn^t^ticn, w^i^Sflc 
mit ii)vtv fc^fincn, foncren ©rimmt imb \i)t 
rem au3bvucf fluoilcn QScfattgc fiber buJpri'; 
gen i^i'cr3iitj5t«vermi?gtc.^3Ji(!()riu i^vem 
£c6e ju frt(ic«/ cevfeictftmir bie ^^efdicibcn; 
f)ciu 2)i^3 Smjigc ivitl id) nod) ^injnfiigcn/ 
bag (ic imScipjigcr groisctt s;onjcit i g^a^*^ 
vc lattg gcfun^iEn ^at," ©0 tvcit fcv^i'. 
fflliifitbir. ^ d? i<!) t, ©einf wrti'biiie Qiat; 
tin jlf(v6 im Sonimci' bee i So^te n!jat)tc5. 

3<*ffi"^" '^^•^'^^' temtfirtugefif&nieu 4" 
SSJafen gef)6vcUy nflc^feinercigcntiiilnj 

, gabc, mmnod)fol3enbe: 

Litnn!l;©tubieit. 5)*P(n;eIg 
SlaDieifdjulc, ijcibeffeit uiib ijcrmeljit. 

■ ib.Mi)nzl 6)(£Uraenti'«^lJunofovtc; 
fc^uk, vcv6cffe«- e;benb. 7) }>el I e g r i n i 
€tIoni(ilnria ®am) ©ffaii3nmf)Dbe 
0bcc2tmuciftm^ J. re_flcImdi3Jg;3iitcnGiefaii-' 
gciibcrfc^t- Q^ajii^^nel, . , . 

IL Sii'cljeu / itomvofitionen. 
8) 5)fl^ SJawmif^r unb bic-Cinfc&ungSji 
tvoite, fiJr riue @ing[iimm^ nlit Sicgla; 
tung ber JOcgcL 55. iiii^jncl* 9:) ©vcy; wnb 
ricr|UmmigE S^oiafmdobien^ ffit 1 ®ov ^ ^ ► >^> ' J ^ p W(c, flud> fur jcbni ^Infungcv im ©ingcn» 
?5ei) jliJ^nf I, lojSIofcrfaiif ©inai, cbcr 
bic ffiffcfegcbimg. Sramntifdjc* Oiato; 
liinnA^on &cni am 3 5.T))ltirj 1 793 vci'tlor; 
&cnn: ^imfifjdnMci" S (t in SrU'^Jtg, im 
n^tinlidKn^-^fTrc im fcailgcn^RonjCite mr^r/ 
m^I^ mir ^ei;frtl(e tiufgcfii^ft, aSfT- 11) 
SjQtJ Snbc bcs ©cici^ten , fcta:nfttifii)rS 
Dvacoimm. ftJIfr u) ©ic Sf^ct- ba 
(I^iilUtt flirf ftolgatf)*!, OraturiHm im 
^laijieiaiiijuge. ©eijivtlljnel. 1 3) S^eiif 
)(t^i6tantate, nad) bcv 5>ocf(f beS S^vn, M. 
J^ciirtg, 9?i|h 14) Te Dcum lauda* 
mus, nac^ JSlop(focf^ Ucberfe§nng,tnSorm 
finer gi'Open^antarr, bepQJelegenfjcifb^S) 
^nbildum bet neucn^irct)C iu)!ei)>jig i goo 
aiifgefiif^vt unb im afonjeitc luicberholt- 
g3f|t; Sine SleceniTon biqetf ^imfnuertiJ 
fiiibctmanimn.3flf)r3 berSeipj. muf.g, 
@. 456, 15) Aiintafe jum 3ubtWo bet' 
ncnen ^irclje^ nad) ber ^>oefie bC0 ^rii, D* 
Zittmamt. ?Jt(t. 16) Sum jweiidiCngen 
fflfifetcrc tco Sconaifco 8co, nod) IX ^d^e^ 
visi; unb gftiuimig baju gcfdjricben, unb 
jiuavbteSSeifCy bief^^nf^, nac^ bee fat^ofti: 
fcfeenSifuvgif, bciQiietigcv am3fltoic in^ 
tonivt. ©a« ®anje i|t rr.it einef n€U fjiajiu 
gcfrtgteii'Sicglntnngiion^Ki^infrriimenrctt 
perfe^cnrooiben- iXTi|t- i7)S"nfii3i3ier^ 
jtimmigc (£^otalm:lobicn, fdr ©ingcfiBve. 

cinet ^vrifm^g Im jct tnge !c. tton ©eUert ; 

bettc^€nb ailS ti^dfjfii, vm 9/ 4-^5/^/7^ 
nnb8@timmcn-3)Tth i9)CSioSeti!^oral/ 
. ?)totate: 3eMmeincSuKtfid)t3c. beftc; 
^enfiautS 8^^^cn;mitj iinb4'^timmi'tt." 
"ijlll. 20) ehoial.nJorctfc : Jpcijlidj (ic6 
^ftV id) bid)/c JJciv Jc.bcfie^cnb auS y' 

©i^en,5}I|l.'3i)Motctto: Venl^iancte 
Spuitus,ftU'4©in(3fcimnieti. ®..ftii()iid/ 
1 809 ; geitoc^en 3|i |e^v getfl^mt wovocn. 

111. Sfiv bie ^ammev. 22) Qirei« ' 
bet5>i*rfun|^ gro^e,Wantatcin 2?:t)cilen, 
nad) bci 3>oe|te be^ <^"iim Don31o|ti^. 
3m ■iiIatiierauiS3ngc, £eipjii,&.©ieicfopf, 
1796, gebrnift." 25) tiaucifantatc, anf 
ben tob bcr Mad Sucfer. ^attit, Kjl, . 
'34) Iiauermnftf, fcetic^cab aus 6 ^f)5ieny.: 
mit II 'SBlasiujliumentcn^ auf ben Job 
b^SXpm,^3)iof.Sani«,^Pai'f, 9R|t 15) 
' DleuiahrS-'SantatCy nad) bcr 55of[u' &c(J 

, : . Bene-* 


+ 
^ BSB 6i Sell I S c h i ffZ ictiitjthtenCotillfl. Q>artit. 93l|l. a?)®" 
ne ifiiL Kflnwte^ nrtcfj Apostolo Zcuo : 
Si, Tempo e Sorte, Amore e Fcde» sag- 
gio e glotioBO Augusto- Q^art. 3Rjl, 
a8)©rtnc,nfbjt3lonbo,nac^OTcMftflfio. 

gSai'tit. ?02(l, a9)Vl3to6eifaLimbbeut* 

(^eiMf^flntateit.eint ba\>on irnliditifd)- ^atr 
timiv 3Kft. 31) 1^^ ©)>rid)ns6vm', fiir 4 
eingtlimmen^ im fu^lrtcn ©tplc, Swe? 
Cnuon iwlidtiiftft, 4in5 cin« bcutld). ^axtiu 
ffijfi, 3^) E5«frfjie&cnc Oben imft Siebcr, 
jmdj GJeaerr, aGcilJf, ^Mn ic. t^ctlsJ im 
^in&mrf»inCeimb in beimuf.S.gcbrucPt, 
t^cilt^nodjin^aitl. 3 3) ^mitonject fiiti 
?pia«ofoitc- OTlt 34) Sin Cappriccio 
in gulsa d'uiia Sonata- ^Ti\h jO^'*' 
ilatioiten fitter cin ei3enf«lft*m:i filr^ itia; 
vtfr. 9i)itl. 36) t^iiieiidjee ©Iflcf, gtoile 
^antote in 1 5^cikn, nfldj ^Tb, r. 31c)iib'^ 
gjocilf. 3m 3- 1 796 jum ©f|Ten bcjJ lom 
fi1n|llermittn?cn/3iiilimr3 iu2cii>^fi flufgC'' 

cljcrSmcrfcuub ?ln|talfcn upn ifjm Kvfcr/ 
tU}i mb auficfii^vt xoovUn, aU No, 30, 
jum^eftcrt bPL'^tltcn^iiiTfcr^ uiienMbJ 
licf) fomponttt imbr?93iU"<<^i"(t*^n^XtaI*r 
(nficipiiaauffjcfilfnt. No. 9,itJ»rbeciitem 
tiAmli^cn "^a^ve baf:[[>|l jum crilm 03Mle 
wtib irtjat jum Qifjlcn bn- bafjgen 3fimen 
fluf^efiifiir, 5i" neuc^^ScrbtenflymSeip/ 
jia ^rroirbt pdj ^r. © dj i c^ t biiidj feine 
SJirrftion 6ei:fciti8o3 bafcl6|^ci'ric^tetcn 

IV. S^ocfj ffnb uritcr fmxn SRfbtiftion 
folgenbe SScrfe flnbftcr"30Iei|Ur/ mit bcf; 
ffin 5^rtch, iiruen Unteilfgmtgctt ^ uiib 
nai) imn- iifuen SJIctfjobc bic ©*i|Tc jufie^ 
liffertt/ im2)rucf imb ©ti^e ecfcfjteiicn: 
i)3Jtojflrtj33l€flV, in F dur. No. u 
Q^m-tit. &< Mi}mL 3) Jpapbn CaofO 
Siatar mater, ^Part. b- ^drteL 3) M a t- 
t i n i (Vlncenzo) II Sogno, ^antate im 
itlaiDici'aufijiigcmirbeutfdjciHebftft&iitig. 
S&ep ^ixuL 4) ^ J a t c £ i^onateii^ 
Xl^cftc. ®cij itil()ncl- 5)'^cct^o»en^ 
@cenf in ©timmrn nc&[l ^laoieiauiljuge^ 
b. Sb'i^ncl, 6) SH i 3 ft i n I, @«nc in Stiim 
men nfbji ^Iat>{«i'nudjuc[e^ rbenbaf. 7) 
S& A df ( (€;? kjlO at^tt^immiDe iOtgtctttn, * '. a®amml. 6. ^irteL 8)I>ffri:f8cn C^ovafc 
tjorfpide, 4 ^eftf- Sbenb, 9) 5>c(Tdbin 
^ jroe^c^6iiSc93icfrcmirOrct)etler. ^artit 
(E6cnb, I o) S a r t i (GiuacppO Si;cie fur 
8 ©rngpimmen imb Ot^^cL *p>irrtt. S&enb', 

iiJiBJi>jflrt/ III ^v"in^n/ in ^*>rtit- 
Cbf nb. 3ni3. 1 8 1 o wurbc i^im tJoniStabtf 

magiflvflte bie bnvdj bcn^bgangbctf^^rn. 
gSflllf r erIcbi3tr®tcllf,<iU Cantor an 
ber Z^^mai^djuk m\b ^ufitbivett^v an 
bcnfietjbtnJpauptfitc^enjuEeipiij^wvticn/ 
tcvninijfn ilbfrtragen. 

©c^icf («,,. (is...) ein no* unCci 
tdnntrr Xonfilttjtifr unb tVA^tfcfjeinlic^ 
Slflijictitl/ I)atim3- 1798 ficrauSgege/ 

ben: Andantino p, le Qav^ av. VIU 
Variat, 2iuse&iitg. . - . ^ ' 

© d; i cf (SrnfO — gcgcnw^rrig frftet. 
93ioltniji u; berit&nigl.'^Pi-ctiij.j^apfUeju 
QJeclin/ unb®altebfr junAclj|l fclgenbfn 
jjrogcn ©^ngain, fanb gcijcn 1770^11 
Slmfccibafti ©elegenfjcit, fic^^ awd} md)<Bff 
[erutibCDlliiu6ilbfn^^f)atabfrfcfeon)eiC 
gf laumcv 3f it bie SSanicr bee lectern ane* 

* S rf) i cf (^ai'^atct^a Smff) c^emaliA 
ge ]\Iademoise)]e ^ a m ^ I, gcgejtiPiittig^ 
1800^ ^SmaL^rrufi. ©Aagerin^^ bei". 
gvDCenOpa' mb Ccm SRationfllt^efltec ja 
9&ctliu, iflgeb; jir ^IJJainj am a6,3fpri| 

i773,imbbmatbflrfIbfti793flU£iIIajijm. 

iinglflcflid)»r5neg bi^aJlufcn von 6a wr 
fc&cu^tt, roantte (i^ fid? luctil itaiJ) ^am^ 
turg^ TOO flc 1794 tcttcbicb?nc@a|lroflf'rt ' 

freiywar, unbesflliVMmiiMinbcmSffiillcri. 
bcL" J^in. v^ambuiger (ianft, biefe ^erilidje 
' Sfffliiififtun jiir Sierfce unb jiim Mu^mt 
ii}Kti XtitMti jii maiden: gcnug flc ginj 
nad) Q^nlfn, nio |(£ noc^ tm ndmiictKn 
3a[)ic pom ^Sntgt aH ©thtgciin 6cij &cc- 
gti>t;fnOprran8ctMtttJurbe.©aflbrrb(t*rc. 
©teU^treli^e fie (log bie ^aat ^mixtc 
tea SarneDaii 6Ef*4itigeu,(onntt^ i^rnr. 
nsai'incn itun|Utcbe Wnb jugc nblic^cn Sraft- 
imb^£[)dtigfeitmd}umcnig3la$run3ver/ 
fpra^; fomrt^teftebendamaligeniOIangfl' 
einecViilcti@angednam©frlincirgi^tioi: 

iTflltfje^f^^ ""fi ^1'**^* i»c^ ^om ,^5rti5C tic 
Srlnnbnt^/ fic^dut^ 'an bieftm "^^eoter jU 

nmii BSB €3 S'c U 1 Sell 64 wmbt. ®if tclnltittt batauf am 1 1. Oft. 
i794auf felbigcm mit ^ct2(ltll|T'l, itrtcv 
6emfct)enOi)cu Arut von ^alitvi, unb 
i|1fe(t&cm, A\itev ^tolj t>k)'ti XfjcatciS, 
ununicc&roc^cn fcabeij geblictcn. 3lui- eine 
«Reifen(ic&^ic«auiiI.iii6tciK(ic^i roofic 
amjo.Smi. 1800 im^dum bctSiana, 
tnit it)m unWcmrffljnrert Qjtfttounbflc, 
jum"ei'ften3)Iak aiifttflt. ©ieljtnrcipenee 

SBirfun3,n)eIt§e(ii:t)flfeIbilaufCte3u(j6i-eF 
niQi^te, fc^Ubei'leinatovrcrpon&cnt in &cr 

Keipj; iiiuf. 3eit., Saljvg. II. ®. 81 5/ fo 
itffl^v imb ric^tig, UndfiemiiV l*" i^t mid) 
tcS gftttlicfjen ©enufTc*/ fieme^imaliunB 
in c6en fciefen SvoOf n jc^fcit jii ^abm, I'ii^i 
menlann, gan^ auiJ bemJ^cvjen gtfdjittfccn 
|u ftijn fdjf int. Unbbai^ bcim bortj ben; 
jcnigen jum ©f pen, tueidje biesSci-gmlgfU 
niegenDffen^abEn,nnc^'3Spict)t,»vcnig|liinS 

einen©djflticuiig Bon bev SBiJiticfTlicl)(eit 
tiefer JtSiinftlcvin ^tbtn mnj;; fo m&gen 
^icc einigt Scilcn flu« jciiec ©cfcfjreiljitiiu 
fiit midj cebcn :„3ifl« -puljlif iim wnc flbnv- 
taft^tunb ^ingeiHTen/ foTOo^l biii-c^ itji-cii 
MBcterbemlitl) ^d)tnm ©cfang, flfti au(& 
burd) i^r seiti-f fflidjeiJSpicI, 6a* fie CefeitJ 
|ec« tn bcc Slolle 6er ^Ii;tt^n jeigtc. ©ic 
ftt^ttU aUcincvoQenbetc^dnlllrriu. ^tv 
tt jjoUtinettbe, fi^Bne ©fimme, ber SfolJe 
Umfang bti-felben. I^re gleic^jjeSilbcttn XS; 
nc, bie'Seroifi^ttt, mit bcr jie bte ^h^c mit 
terXiefc, bie Xiefe Wicfcci mit ler ^&f)c 
wrfeinbet, fcci* fcfjmdjfnbe, jctrte SSeitvas 

■ te\j fanftcit etellcn, fo wie bai t)iiuf tiJenBc 
S5eu« in itirem^ra»ouigetoniic, bit^tu 
jtgfeitunO 'Prdcijioii, mit bev fic bie fdjmctf 
(ten 'Pflffagen uomijit, biefe groijcn SSoiv 
jflgf jcidjneii fw ttortfielcnanbcrn^dnge; 
rinnen aii*, uiibEchefeen fiejubmiSlange 
tsnev flu^gebilbcttrn gtpgen SJirtuofin h. f. 
»/' SSiteinemSSortc: ifl no* tine SAn* 
getin, «clc^e©eiitf4lanb filr ben SSctliiil 
(Viner ^Dlata ent)"d)A6i3e»fann, fo ift c^ 
Mad. © (ft i cf. iBte&rete, ('f funberfl tjcvlii 

, nif^e ©ihgetiitncn ^a&eninmiiaJei-gniV 
gett uttfc fifter* SJcannbcnrng bncd) ifjven 
©efang ettcgt. 'Ziici i^at a&cr a?* fic 

■ m(fttnm>fonficrn|iecrfc^ilttertenifdjf»gQr. 

■ JCuti) ftaiib jic fiamaW in ii}vev f}h<b^en^l^ 
t^tyUnC!Ktft>i'ai&,6«V '^'■<'n gefunben^uS; gcfiiiajiig'en 8c6cn3arf, ben ^aliriirin nod) 

maiuijcii ^dI)c» ffimuti mit i^tev Sim|U 
?(f)icm35iI&niffe^i3t)cnja^aime()vmgioi5c 

a3;nitcr it)fcn(arfl&|tid)cl ^c^iJiMnf I; tmcm 

SiSgc gctrcq iricCcr jii gcbnu ^^i^n l>i)e am 
finbcimtev ben ^ilbuirten unb ©iljteiu 
©iefeuoctrefflidje itiinftlcrin (iaib, jimi 
tnicrfc^lidjen Scidiflc betSeilitie i"35ii^ne^ 
amtg. 2lVvi(, 1809.. 3lnd> fcdjamoiwiIU 
d)Cn tcibeti, itoCci; fie bem Jote m^c gcrve/ 
fe:i waiv Ti^irn i^rc .^fUunfl bfieitfl uollen; 
betjufajn, fll^ficpl5&(id) an rincm 7(fcn'j 
fprtnt<}£ ill flnbcrt5^a(6'I^l(^UKn ijciiiljieb- 
SJiod? ttJcmgcSyodjcnvori^iem tijbefang 
fic in bCL5)cmfu'c^e, bt\} tcv 2[nfi6t)tims 
be«TeDcumvon3ti^^ini,a(^^lti|lin, 

bae Te ergo quaeiumui^ mit lolcfecfitlfirj 
^ctt imb St^y.^cit bed ioaSunbaJoitvagi/ 
6fl|) man fiittfjc^n 0dji (rte t)infcr i^r jebcn < 
5;Dn iinb (ebi'O SSoif^ tittdj cin ptdjc|ia' 
itm *illciii Qrfjtjtfl 23ioImen, tu6|t btn flOti; 
gen baju ge^CngcnSnjh-nmcnien, auf^i* 
(Senaiu'tic u»teifd)eibcn fontjK- Sic'^'t 
i^rcd ©EtH:A&ntl]ei3 cntlprflcft ganj bci"^2(e&/ 
tung bet^fVlincr iHv if)vm cblen C^araftei; 
iinbi^i-egrotjcn Xaletice. Sti^^nm 8 U^r 
ern^nmrc bai ^dngerc^or bej 01acional; 
t^eatciS bteSeidjc amOranienburacrXfjore/ 
jog VPt-bf^ni Selc^enirflgcn ^rr, unb fanS' 
Xcvincr^^mncn, ©f^m ffiiaOe wiirbc 

JKUj!!t*>»^* £icb' SiuKrftftwi/ (a aufew 
(Ic^n :c. nad}^raun« <kom()i>fitian ^/ 
fnniien ; bann ^ielt *pto&|l 5£ I fl m 6 "fine 
tAf)?enbr^rbe/tt)oranfbeci)on)tD6lfjungen 
©dngctinncn im ^wrigen QSewanbe'mit 
QJiiimcn befrtemftSiari) eingcfenft nsnrbe^ 
wi^renb ber £^et SRolUng; ajiebcur 

fetjn, fci; une gcfegtict ic. fang, ilm 9- 'K^v 
roar in face fat'{)cl\]'djz\\tivd)t fin Caatrum ^ 

doloris enidjtet nnb t?cr einer fe^r <anfc§n; 
Hdjen Sjerfammfunfi wjuvfte ^>on ben noc& 
AbrigeniSIttjIiebeutiberfint^L^ap;;UciinI) 
bet gtoD^n Opet/ bcm-®ingperfonal bet!; 
g^ationaltl^eAtetrd tin^ \>kUi\ tteff lichen 
©ilcttanwn^ tintct 3(nffif)inn9 beS S^vxt. 

3Ieqnicmaii^9eietd>ttetrd)6nf>cEutir£-Dm^. 

I c n ^ (£^ov : Sffiiebcifc^n 3C. nut uon <^ ingr . 

ftitnmm AU<3efi4bi:t* ^bvSSatcry beL*d)uiv 

mi BSB 65 S ch i , Scht €6 teiridjtcte \\t |et)i fift(j im illattteifpielen, 
tinCi fc^DTt im ad}trn^di;re cv^idt |lf von 
fcfr ifl^mlid) bcfanntm^53tabame .^dl/ 
muti) UnUiL'idjt im ©itiflcti. ©a il)ve 
©timmf bfllb rinf K Ifcnf "cdtii^ unb )fflae 
seiTAnn^ fo r4)icFre fte bet bamaliyet^^uiri 

iurg-ju, bem 6afl5^niff« ':Smgma|t*t. 
6teff4ni, ber fie fiinf 3a^ie lang im 
©ingeit u: in anbern mutifalij'djcn Xcnnu 
liiffm untf iiidjtf tc. ilia |w grgcn ifjr t'unf; 
|f^nte^3a()t wicbrr nad) ^^Uiuj tarn, n?ur/ 
t« (If foglcid) mit 500 <SiuItfn, ali JpofiAm 
Seiiri b*v ber itiic^emunbitammcrmuilf/ 
«nb nadjbcm ber (E^urfilrfl bas 2)Iiiinjt)djc 
£[}CAtf r|um 37ationdIt^ratrr eitjobrti ^at; 
t€f md)mit gooQfuIbfn aud) bep bie)Vm 
angqirllt. ^nbefRn ftatrrftcftd) 1791 mit 
^rn. E^ (6 1 cf, ri|lem SBJcli»t)tcn ber d^un 
ffli-fU. Jtdpf He, )?eif}f ir a t^ety tin6 mit t^m 
mf Ijrrrf ituntlreifen nacfcJ^rflanb unb fln/ 
' btm Ovten atif fur|e S^tt untcinommen* 
3(nd)i?on bfm iim birfeS^it in djuifilrfrJ. 
!E>iiniten flngcflelltcit ^frtn.itapellmn|trr 
SRig^ini evi}Ult [xtwd) mr itetn Unter/ 
ridjt im Qiff^jngr ©irfcflH^fii^rlidjaf ®e/ 
rc^i($»i^i;fc@<^i]le gidubtt jc( bem Eefer 

noi^ Mi bet SeiPiigcr m«f, 3'it*/ 3*i5»i"3* 
XL .No. 4$. mitt^eifm |u mutiVn^ iro 
man nod) mf^rrrc 3la<^rcd)tfn fiber i^re 
(unilrotleit ©ai'deamtgen ber ffllucfir 
f c^ c n Opecn finbrt. Si n)at tf)r n4mli(4 
miglic^/ t^ermtctelj! ber in t^i* tveceinfen fel/ 
tenenXalmcr finer ebenfogrogen^c^ati; 
fpielerin, al^ fir fd^on giege ©ilngerin wat, 
bieSloIIfnbetSp^igfma^ 2tke(te, 2fcmibe 
v.Dti ®lucf, fo roie bec55ibo t>oti *picf ini unb 
bn: ^tntigone uon ^Ac^int^ in ^bd^flet: 
33DlIfommenl)eit au^ui\^i'm, 0ie war 
«(ro bie erfle betitfc^e fSdngerfU/ n»e(c^e 
^uniWerfc, bie feit brrimg3(i^i''n niir wt 
bcmgiof^en $ariffc Opernt^eater bmnns 
beet roa-ben Fonmen, i^ieSanb^Ieute juerf{ 
foEcnncnlctjite^wiebeibemfc^en Slucf^ 
bvamfltifdje ^crf c eigentli^ gegcfeenweu 
ben mfifTen. ©er alt grogec X^earcn 
Fenner beftinntf -i&err ^apeQmel|Ier^e/ 
htv fe^t in eiticm ^Sriefe ^inju: ,^SeiJ 
lie beutfcbr ^Angerio ipor i^r ^at bai 
Stecttattp fo leibenfi^cftlic^, fo au^brucfj/ 
B&tE unb mit fo t»tf( ^fnrejgenber <£tnpfirtf bung ftor^etrflqcn, wie |Te; unb tieCeicfic 
folgt t^c ^ia- fiine fobflib wfeber nadj. ^t^t 
be trtiuein roir er(t mit bem Pubfifum un/ 
fern nnei fe^ltc^f n iSerIw(i ; bena alle unfe/ 
regcoijCnOperti, bie SifibenunfeterSSufjx 
ne, liegen/' ;«ud)J&t. ^))rof. ^eroejoio 
^at i()ien iiunflfaletiten ineinet befonbem 
©c^iift: Ceben ber Jrau aJlargair. tomft 
*3d)iiic. ©alirt, i809-gr-8„ wtlc&e 
an* i[)r ^ilbnig jiert/ ein efevenDoIIe*. 
©enfmflrgeilifter, 

@ d> I rf I> fl V b (3o^. C^dflian) fin 3n/ 

(Inimenialmufrfu^nnbffeilligfrJitomponijl 
ju .^ambuig, Ithtt bafelb|lno* 1710^ 
nfldjbem ei' vcvhtt ju Jimfleibam be p 31 0/ 
ger folgenbe SCeife ^atw (ifd;ea unVn: 

i)Sonites a un# Flut.etB. C. 0|i- 1, 
fi) Sonatei a Hautb, el B- C- Op n. 
3)Siinatef a 1 Flut etBC Op V 4) 
Sonatea a :*FIuLrtB. Op. 4, 5;Sona- 
tcs i F\uU 2 Hautb. ou Vioh Vinle de 
Gambeet B.C. Op, ,5. 6;Sonat«ia 
Fl. et B. C. Op, 6. 7) XII Sonat- a 3 
Hautb, B. d^ Violon et B. C. Op, 7. 8> 
Sonar, a j Hautb, er B.C- Op- 3, -y) 
Sonatei ^ 2 Fl. et B, cont. ad libit. Op. 

9. io)Sonat,aaHautb, etB.C, Op. 

10, ii)Recuei] deMenuetaaHautb, 
ctB.COp, II. I8)PrincipesdelaFlu* 
te, contenapt den airs k 2 Deasu* s^Di 

Ba«*e,proprciiipouiierunfico]iflrtre» 
avant et la maaiere de faira tout Jfl«, 

Tona et routes lei Cadencej aur cet 
Initrumfint. Op. la, ig) Concerts it 
fl Hautb. 3 Violoni, Basse eth. C. Op. 
13. 14)X1V Sonat. i_un Uautb Fl. 
B. cB.C. Op.'i4. 15) Principes du. 
Hautb., contenastdesAirias Hautb.. 
aansBatie, trea proprei a apprcodro' 
jpuerdu Hautb. etia maniere de fairo 
tout lea Ton* aur cet Imtrunient. Op^ 
15- »6)XnSonataiFI,etB.Op.i6. 
i7)VISonat,a4Fl,ttB,C- Op. 19. 

I8)Sonat a iin Hautb, et B, C. Op.20* 
im) Airs SpirituelidpftLutberifni aa 

Fl. etB^Op.au to)SonaLauaHautbJ 
aFleiB-C- Op.fla. ' . 

@ d) i e,b m a 9 e r Oc^ann^atib)— " 
»mbtim3.i797 55ilwtjn SSflrnbets^ 
unb i}^t fic^ jeitbem gdnjii* bafettitntebei:; 
getaffM- 3«r^(iuptui fa*e biefcr Ortii^trr 
4nbfrutt3gie6tep «n; ©og bcr"5ifc§I«, BSB t 57 Scb! Seh Hi' ^u fcincnSn|^ii"«enttn^a6e redjtma^cn 
l^nncn, \td) run fca n.idj 'JUitibn^ geiucn* 
bet l)a&c,me^n)Cdin er itjni bn^iii ijefolat )Vv. 

©d)on &ic6 Nun tinen ■■teaiiff gf^*"/ '"'t 

. tt?eld;cv ©enauiafeir, roclt^e nnSiscnfmn 

Sfinjt, ct bfpm S&aue feiner 3ti|tiumtnte 

■ ju aBeifc geiji. iOtcijr rtod> tSimen jidj abcv 
tifjeiu^en Uccn ubrrjiugcn, wdctjc i'^it in 
feina-2Sei-E|iartfrH>|taiiffi;4)en. ^arij^i^e* 
ffinc f iBeifiCuge pnbet mnn ba mit matl;w 
mflttf^ei- Qjenauiyf I'it, fo Wie ti fiintt '^c) 

■ (timmuns nad) eigentliii feijn fcU, jutirvicfe.- 
Ut. \lmiioot)atKnUuitii&i:ad)tvo]it 
Sa^vc ^cbfiC ScilcCungen. Xco^ bie|e« 
ffiiingcii^ R4d> fcincnjc^t im ^Pmfe R^c 
^Dd) vitifgencn Snfttumentfii, njofieij dob 
900 ,51. bit ^ebe i|C, unb tio^ feine^ franf* 
(idjcn ^5iT(i->J- 6ct i^m 6frfi« ©tillfianb 
im Jfr6atcn ^tbimt, tfr i|)tn bod) tVi" S^ tf i* 

, SRufwiei jy tijeuct, al* baO et [icij/ Jiu- Sir' 
tecunti leinn- 2hbiit, einti {iJctjiilff n tcbie/ 
ncnfoUte: TOobep batin ^ptt^u^i!nbi3 m4it 
fo, irtiT iiifytt, aUc, and) bie fleinfcen jui- 

■ «ffitd)flnif ge^iStiscn >paiiiW(^en burc^ 
ffinecijlciifn^iInbege^cnKnnieti.-Xiaffif 

(inb abet auc^ fciiir 3nttt:mnenH con iiiiiEit 
unb Miifliipen, filt« 3(u3e unb ffliS'O^v, 

baiNonplin ultra in ifim-^fit.Ha^&ef" 
gomptano uen femtr ^onb fbU bet ^cdf. 

tJj; e m e I in (gtlangen 6t-fi^en. €t |tai& 

i!(os,amio.9JIdci,im'53flett3a^i'^ 
e d) i ( b m e V " C^fbam ^cftat(UiJ) 3"' 

(humentmnc^er j« Stlangeii.bot 179? f"' 
- neAunfiati, SDrtepiatiVrf, aiidsaufSteu 
iit)d>«2(rt, Bom Contra- 6i3 jum bcei>ge; 
fitidfcnen F.'mit eeifdjiebeiicn tutdf bai 
Snie JU fccmiifenben SBerdnbetURseo* J" 
ttpvfmigen. tliJianDecrB'et^irelcafeeirbieren 
nic^t mil ficm 'soE&tcge^cnben^eillft bie/ 
feaSRanieni. - ■ " ' ' ' ■■ 

©(&icfrcbcdn(So^".€^"r»fln) — 
jut(§t Orgaiiiflan bei: ^JlfiiieuEiic^e m fifi; 
Ua, Uitt *oc^et, urn* 3. 1 702, ju^aitii 
iurg, wo <r imOpcrncr(^t(lec algSlftgel-' 

■ f^ieln anst^tUttoav, ©ieee^nfiidjto&cc 
na*«inemtu^i,i«lri2e6cnbeTO03i^nw«^i-; 

f*eiiili(^, bie ©ebingung, ein ©djniiesev.' 

fc^n be* Wcfl^mten Siiberfifi&tn Oi-gamV 

liens ^ i) y t e ^ u b < jn n>«ben, an reeled 

mm ben luHnftigm^Efi^ bn ©teife bef; 

felitn sttn&pit ^ant, einjHfle^en. J«aum 4 ■ * 

war a(fo ^ u j: t e f> u b f g? jlortcn, cU n 

(ommencn ® r ft u p n * r iUbftiicg, nad) Sfl* 
6ecP jog mib bftreibiUiLfinSJimttawMf^ 

iTctlima ta^ terOpcr JU Hamburg Ijat « 
fiii: bie^ ll)eatct fofgt n&r ©tiltfc in 9}iU|if 
gcfc^t; i) ^llavicui, Oper; ^pocfie Doti 
3Uf()na3Cl^auf3Cf. 1702. a)SJtftor^ 
ten 1, 31ft; tie fibiigcn bft;bfn2l(tr fticfer 
OppL-aiaitntson'JJifttt^cfoti u.©ioni 
ncr gefe^t, mb fbenfafl^ igda ju -^am/ 
burgcufgcf. 3)3tjgiimi^. Opeivganiim 
nAmlidjen 3i;if)vc gc If §t luib baff lb|l w^ts 
ffl^i't. ©if t^u-flut foli^en^cnbe ©ettnicf/ 

iveld;ei[)mi)Ut^t)onSaltfycv)ug7eunet 
roUb, iiJav aben)on35tonner*.*cmpoi 
fition, irie ?Di«U^efon in ftci S^ictii 
pfoibte6cm<m. Unb noc^ in bfm Sfl^rc 
femci 2lbt'cbicte< ton .^ambnrg; 4) 3u' 
(limrs* Sbenb. (Hifgcf. 1706, ©ebrurff 

i}at rnati uonifjmnurbftieinjigeSHJeiffilr 
bic itammcr : 5) XII Concern. *^amf 
imq, 1714/SoIio. - 

©t^icfctberf er C3o^. 3>awb) ju/ 
li^tDr. iinb^rcf- terX^^Ioqif juScfi 
fienfel3,^el(. bofdbll am 9* SRot. 1673^ 
ttar fin t^dfigf t ©effirfcf w bei Airc^cngr/ 
fflng^ uitb bf L- ^iidrfnmufl! , nK{<^r$ er 
nidjt nuu 6urc& fcine^eforgung bcr 2(ird/ 
gabcCti Sffierijf nff (fifc^f n ®f fangb«c^ J mit 

g}lf(ob(en iiub 6fl|n gf^ftcigm ©afTeauf 
3lorfn (2fif(DcnfeM^ 1714, 4.) mitftintv 
^if^er ge^Srigcti SJotreb^ brtoiffen ^<it, 
fonbrrn AUC^bui'<^citirngcbrucftfRS&dnb < 
^antqcenuirte &bn bie ^Dangdia, wel^ir 
cr AUgei' t)ie(fn anbem gele^trrn SSerfm 
^eran^ga&. Hv^axbam tt.^un.ijzu 
f, 2(blting^mn|;®ctfl^t^. 

Schietzkiut (Gregorius^ Wix^. 
wm S t a u fi in ^ af^^omponift folgcnbeti 
geBinrfim SBeif^iingfffi^rt: Mifsa «u- 
per: Dem no*t*rrcfugium, 5 voc. et 
Mafini&wt6voc. ©anjig, 1607; SJlflil 

Mtrglcid^c f)\ixmxt Un livt @ ^ r i ^ ( I u < 

*©<^itflncbct (36^<2manu<0-™ 
@eitbfi"^u«g<ibfbf^fl-S^J^- fpiflte « un* * 

untei-bi'ocl)cn jti ^if n tm S^t^l*® tft^iem^ 

(jtrgtfc^cn SrcV^^r*: <ittf ber?ffiicben^ mit 

(inetOJcfellfc^aftvonl^Jngem^ S^^tu 

serin;; BSB 69 S chi Sell 70 tinb*2d)aufpiclftinncnuttb cmem ^ijcneit 
Ovd)t\Uv, 1 5 *35f i|"onen |tttit, niitSubegilff 
bc^ J^apeflmeiHai Sp t nn € h 1 1 s , ol;n* 
tai anfct)nlid)e '^dnjrrc^or unb tie libLigen, 
ju leittem Ihcoret 3eI>6v(g*n})a')oitfn )u 
vtcfenen, tiUi \t^ti^nin^unb, (imge; 
fatijIicbenCiJ unb fc^auluftijce -publitum 
ntcf^t nur bftni mitnruen^ittjipielen^lon; 
tetnauc^mitdUem nur mSslic^enOpn-nf 
|iibel)5r an ©cFomtiontrt, aSei-roanblun icn 
ntiti ^lufiDtfvtm MfitiMm V)iattvi\xnxt/ 
tcr^^iltcrt* ^olc^em nad) 1>ai itjmnud) bie 
Xonfunlt, wo nid>t uttmittelbar, bod; mlu 
Umt, fc^oti mnndje ri:!)finc jlompofittort in 
jtiftm pt\)l jii ianten^ bercn n>ir an^ 
Wflljifdjeinfidj, c()iie ffirte SntrepriTe, o^tif 
frln t^itwi^enU unboi)ntUiniUb^afu 
3nmgiti4ticn, r<^mfrlidj jctpilibtn ju eiv 
fiTuen gtfjabr ffa*fn, ^ian mnnere p*^ 
tturanbie t>on t^m s^biihteun Opevttten ; 
©if 3«w&f tpitf, irunbarXtjeil, fompo; 
nirtt»on '2)70^arrunb^tntcr;b(£bev^ 
tfnJtnton^, t^i, 3unb4ter^I)riI, fomp. 
VDti ®c^enF unbanbrrn ^ttdnfdern; btr 
©pirgd ron 3frfflbicn, fomp, von ©fig/ 
in a U c ; bctSiniggfo^ uon ^t^flfa.fomp. 
MnJ&offmrlflet; bit ^^^ramiben tjon 
Q>ab^Ion^ (omp. t>oh3Gintei* unbSal' 
I u < ; ba< ^onauwf iBcQcn it. a, trtv um i^m 
Mn bicfer @fitt ®f rt ^H^ff it wiberfa^cf n 
}ulafRn. StMt^dtbte^nrifanaQcnbiej 
fen@cbic^cen t^iel unb mandjrrfei; au^)Uf 
ff ^f n gcfunbf H, unb ba< bcr 'Stt$tl mdj mit 
9le*t- ■ QJIic wetcftcnt SRci^te fann abcr 
Wcf)I bie itrftit »ott ben taufenbeniec 2iit/ 
ftj4"'"=®*'*'* fobertt, 6iag (if flffegltic^en 
ISefc^tnacf ^dien foacn? 91atiJt(E<^ xoiib 
cm jfbrt bciijcnignt ©pcifcwitt^ duffucftcn, 
6fflrcnQienc^tefemem3fppftit(ammci(icn 
fcetjagcrt. Unb ^r, ©c^ifanf be r roirb 
feinfn ^fli^enjeml [i^r tlUqliif fo langc 
6r9bef)a(ten , aK et feine SJeimmber 
rung m bev 3a[)J fein^r ^dfl^ bcmerft. 
Unb ba man flbeibie< noc^ gar ni*t eittuetr 
flanben ifl, obe^biegspicfetbcr^a^ntift/ 
ben(Ser4)niacf bei^u6lttum<, ober bie 
^mt be« ^PuWif um«, beitfflefcftmatf bee 
«5ii^ne ju tnOefTern ; ' fo biciftt JJr, @ eft i* 
f a n e b c c fciner unregelmigigen^Ptobufte 
toegeR,6Unac^au^gemac^teir@ad)e,gin)/ 
1i(^Quger@c^u«); unb^ii-^ritifmaji^c ^ 4-H 3fufm(rfr«nif eit ittbefTcrt tiur «uf bie ftn* 
|tcn unb lEiielmdBigen ©tftrfe udjwn, teeU 

btxi vo'nbtn. Sog ilbrt^e n« J^r. 6 * i ( « 
nebec nic^t fclop ©Ktjter, lonbem aut^ 
iioinpoiii[t t|*i^ beweiic (djoii bo« a, ge^ i£c 
ill flbei ttei aucftcidnjCf. ®(^;Bfiltd) mSdj/ 
te aUv bite feitic bi-iHaittqle etite fri?n, 
roenn, wie jentc i^pbKf r fast; tn Ion ft i/ 
nfc etimme ba« iBiittel iirircftm ciiKm 
©MtcttiocnbfriinbcineiJBeuerffl^nc^alt. 

2Ba^tfc^fmltdj«i>&rerbas, wa«it)m^im 
(inab9f[)t, bucdj Tfinf 2fWpn unbiminiif. 

er Ijat ifitbra wiTpro^fn, feint i&iij^ia/ 

pf)if felbd ju f ntmci-ftn unb f)ti;au»iuseben, 

Ct fiatb ju aJien, am u.^ept. 1311, 

in cinera Ulter wit * i ^ifitcn, ali &iiint 

bee unb Dielji^rigec 5Sot|IeOfr bfibafi^ert 
l^eateiianbfrSIien. ' 

Schild (....) Unfev bitfem Tflamen 
pnbetman urn 1790 fol^enbt geitocfctne 
gBeite : III Sonae. for thf- Pf. with VIoJ, 
Opi 1. Ssiiboti. in bergleitfien, <>p.a. 
Cbenb.lWan wigL^iermit bf n'a«. SJ i 1 1. 
e fi i e 1 b, ^(f r unb im a. ge;., bet m^it 
fdjrinlidj bcrfrlBe frpn micb. - . 

@ 4 1 lb (aJIe^ior) «omponi|t unb Ori 
ganiflan bet ISeorgen* unb ^accUtiv<i)e ju 
•^anttouee urn bie 3)IiMf fic« 17. Ja^t^un/ 
bet«, ^aue leine «untt ju Xm(Icibatn be? 
bem becii^mfcn 3o^. Q^ct @* toe ling 
,evlernt, unbjwatfo, bag cvnacfjQJefadett 
bure^ fein eptcl Sa^en o6ec Beinen erte< 
gen fontite. Zad^ ecwocb ec fi4 biitcft biefe 
feineSefc^tcftidjfeit bie ©unit tc.i^frj»9« 
C^rtTiiartCubwig in fo «r|fi3li*>nt 
Oliabc, b«g i^n biefer 6frer in fcinrm SBa* 
gen nad) Jjef ^olen lieg unb mdhlidt itt 
fdcftnttt, unb, oli e (^ il b im 3a^r 1 658 
llacb, er ni*t nur feinem @9^ne unb feinec ' 
^oditer finrfine«23erm6nen tjon iiooa 
t^alern, fonbecn <iu* noi cine^ttftuns 
JU eitiem fa^vli^en ©tipenbium »:n 80 
X^&Uxn ^inwi-Iieg, 06 er wo^Ifein Mtnt 
long an ©efoibunj nie mefyr aU 100 Xi^tt 
kv ji^rfi* tinjune^men ge^abt ^atir, 
Sfl^i-^iiftig ctn fettrffltene* ©epfpiel ! ©» 
groB «ber immec feine ^unfimaggeweren • 
fepn; fom6gen bennec^ au* a:>.bft:ctlnif 
fianbe |u biefon «ugewr6ent(i*en3lei4' 
tftum be^^eu-a^cn ^a^«u lUbrijeDl finb' 
€> bie BSB ?» Scbi Scbi 72 tie 97a*ri(ttcn tjon fciefem ftflitfHf r, nnb, 
b(|>nfcert wn ffinen aUcrteit, l)6c^|l ffltcn. 
SBft^rfrfjeinlicti mag ccwo^lnieetiMi^w 
tenftiHrfenlafTcn, ®flbrt in mctnrc nicljt 
f Icintn ©ammUing ^Untv ^iin|trerf e |.m 
be i(fr 6I0D in finem run ctnf m gdriffrn &. 
S3, edjatfff jufammfrigmaiienen Ovt 

untcr me^tcrcnSDotilfn tjon^ i e tf c & a (* 
6i,®fllluS,^animeEf^mit)t,Sto* 

6er9«r, 0djmeIing, ©tniitrf u.f- 
tt. «udj i)on 5K < I <^ i 1 © d) i I b bif Stjoi 
rile: €^ri(l, b?r *h bifl b(r tjcUeXag ic. utiB 

. •0cf)i llcr cSi'ieliv. Don) fill &«tl^ni' 
tf I- juCnbe tee Berfleffenm unb ju Jtnfange 
bf* i(§i3cn3af)c()unbeit< blii^enfcerSicfjtf i* 
unb.idc^riftitcntt, jeJ. jii JabwigiSbiu-g, 
^at aiipet eielctt nnberti in bit fcftStten Kif/ 
sfenM»aften cinfd^tflgcufcenaSerfwaudjtie 
SJIonaWfdjrift • Sif-^cicn,f)ei-flii^9egf6en, 
in beren^.^tilcfe con 1795 foi^fu^'tjie/ 
.^ecgc[)5v(tieSniimein pocfommeii: N.6. 
llc&ft €ljai-atttrbavp(liitns in i>fv \PiU(if. 

fcie Svcube jufammengefcrucft erfi^jienen. 
€tfi«tbimSaf)ri8os. 

edjilter (3Dfi.)4«lc§tg5rofeirot in 
©tcapurg, seb.ju'pegaabe^SdiJiia «nt 
ap.Jtug.ifijs, ftubttteiu£eipiig,»m;b« 
tionn 3lbi>ofat ju 3)aumbui% tmbbaiauf 
^of( unb .itammertot^ ju SJeiraar. €nb» 
. lid) tcut'be tv 1 S S & ah bbige^. 2mt natf) 
■©tra^burs bfcufen, n)o ec om h- 3Ka9 
1705 fl«rb. UnteefetncnKidensebruiftm 

SBccfen g(I)ilrt b<6 retctj^ajrigen mujilali^ 
■fd>en3n^aIt«»(Scngan|&efonber« (jie^ev 

(tin Th«auru» a^ti(^uitat^m teutoai- 
Canim ecclesiafttlcarumf ciyilium, lite^ 
rariarura. lUm, 1767 — 20. Tom.,!. 

,ii.in.foK \ ; ;. : .^ . ., 

@ c^ i m p e 1 1 tnCS|i'itlian) ejnSEontca/ 
punftill juanfangeOrt i7.3a^i-^«nbert^, 
Qtb. ju Od)frnf)aMfeiv ^ot oon feinir ^ly 
6«t ^ccausgcgtben : IV SlifTen won 8 
©tiramen. 3t ug«6utg, 1 6 1 6, 4. D r « u- 

■ SJecjtii&niti fe§tmic()tn©tanb, flut^bterf/ 
nial (inisc ^titc bit\xi SJif i{twi iti ^{l. iu nennen, C« (itib : n ©infonieii ; V 
Steiiittit fill- 6if,©i-att"<fte; III Xeniti'tc 
fdco SliolonccK; I .«»»]»-( file bic S^tboe ; 
II ^onif oncertf unb IV ^ajotifoliicrtc. &: 
|larbiTir3a^vi7^9. 

e d) i n be I f cf e r f. @*iitbI5cffr. 

e tfe i n b I 6 (f e c C ) ^litslieb tec 

^aifetU i?animci-mui'if ju Sffiicn, wurbe 
tia|db|t um8 3.i796fiScbengi-6ptrnIi;r[i 
flrraufbemS>ii!lo>Kelf>)e^flllen^ unb}eigte 
fi(J> aiid» aU JRomt'omit in (olgcnben biii-# 
^ I- 1] e g^ bod) nur in 1Si\t. bcfannt gemat^i 
ten SBecEen ; 1) Concerto i Vcprincip, 

c. 1 1 hti oin. accompt 3> Sonata » Yu 
cB. ,^}Roi)doa Vc.eB. , , . 

^ 4) i 11 b 1 ^ cC rr C'lBolfgang) SSioIoni 
(ttii\l unb @ceBl)eijDgti(t>ci-^ofi unb ^anw 
meimu^fu* ju 5Bi1iilnii-g, geb. ju 2Biet? 
i7S9,ri'[)ielt nad^ i^tlernung ber n&tljigert 
SJijrbeicitung^fnitUiiifre, im vin-je^nmi 
3af)i'e Don fcincm3}atci: aiifiingfii^ im tSiof 
linfpielcn Unteti-tt^t. 37ad}bcm aWc feitt 
itfii-pec an itc^ften jugcnommen ^atu.vcrf 
taufcfjteeiv tmKrberfiritimg feitie* roilibw 
gcttOnCcU^^i!at)i-fd)!Cinlit^6cdS}ot'()ei-ge^fn( 
ben, bie Violin mit bem SGielmceUt, unb 
mac^tc auf ciefrmin j?Hriemfogiite5«t« 
((^MtK, bac er Mon im fanfjfi|nten'3«^tc 
ald^i>njei:|i|lantSten<r^ortl}eat(rAnge« 
fledt Rsiti-bf . ^araiif tvi)ielt cr im ^4r| 
1S07 ben 3tuf nat^ 9Biir}&m-g an o&ise 
©ceKe, ts« etr &e9 feinrt 3ug(nb, buti$ fetne 
gertigteit unb fcinen SUig, ju ben fdj6n|teti 
;^offnungen bm^tigt. f. c. @te&o(b< 
arti|ti)'4e5M4ttecf. Sranfen,! so8. 0. 5 8. 
. S,chinettiCL...).Urttrebiefera3la« 
men ttuvbe 1787 gejloc^en ; Concerto p. 

une Clarinette princip. ^r. ace. Paiii, 
Bignon. , ' 

©c^ i n m e p e c (So^ann Xbofp^) D. 
tecX^eol. unb 0apcnn't(nbent jti Sd6c(f,. 
^eft. {11 Stettin 17 j j, war anfangi bafclbfl 
.Stonpi^lonalrat^, ^([(^ibiaf. unt> Q^cof. btc 
eEtrnt. @ptac^(n, wutbe bactuif ^tebtgce 
bee bfm|'cl(jcB QJem^tnbe |U ©torf^elm, 
1778 @eneraffuperintenbciit in Q^wee 
bif^/'Pimmern trnb StiJgen, at)<^ ^niany 
ier b<ir UniDerjttfit ju @rriflitt«Ib, 6i< cc 
rnbltc^ 1779 obig; 0te&e »'^iel|: Uitttt 
biv ^enge fciner gebi-utften 'jSrebtgteii Uf 
finbitt fldj aut^ : in ^^I'ttigtcn ; . i) ^e? 
(» Sittwei^ns tim ntuen Orgel in bcc 

. ' .SKatien^ BSB rs S chi 5 o h i 74 *OI«i(en;@rifit«fiv(^c ju ©tcttiit, «m i. 

tfitt Bon anbcin ffirgtniltiiiben, 

■ ©(^ihti C®foi'd) tinunbttanntn Tiu 

©djroaben, obep bee CJjf gcn^ ^cit}id)xmS 
S. 1799 b"rd> fDljenbci^tiicfi,' ti^m ni^t 
fe^t ju feinemCuitljtil bc(aimi gftnadjt: 

itlauicr. 'Jtugi&urg, h. ©umbort. j) VI 
fflcutfc^p ©cfiingc mif -Brjlf imna tit $,Ui 
vUri. khtni.iioo, 

© d) t i f 1 i n (. . . .) Ov^elhmtv jn tini, 
f8pin^m@ci)ntfbcniim«3. iSoo, geijJit 

unKi- bit vcriiiglic^en i^-it ci|iri' \eintv Stw\\t. 
• 0d)i6rring (Snirls) — 2)ie 10/ 

Jciiittilcbi^e 2Ei§tic3iribc unb bte audgt/ 
fti-eitrteti liKcarifi^cnitcnntnilTf biffci w&vi 
tigen .ftiinjtlcri oei-bienen ^if r al« SKufif r 
flufaeiieDt ju tufrbeti. 3«illei4 (ami matt 
«n i^mln-tien, was Siebc jur SiKMtur iiiiti 

tinb tiacfj fJv @(ftii^e fammcln (ann^bf fotii 
b(xi in einec giopf nSefiben;.* unb^atibeJSJ 
(tabt. ©einf mHfitfllif'^f S&i&Itot^ct,.fine 
«ttff^nlt(t)e ©ammjunii son AlaDicrfac^en, 
5Pflttttmrn unb anbem ni?tfti>ai-bi3fn 
Ijrattifuften SBerf (« iingercrfjuct rear ixmi 
Sfl^t 1 790 f*9n m auf 800 ^inbe ange* 
Wa^fen. Sffia* bie« fa^enwiU, Wfvbcn bie 
©((i^t mufifai- ©ibit')l!)efeit rrrile^en. 
■ X,a$et bUftP Sfic^fw unb ^JJujiffammlung 
Jefal ft flier no*^ emranbcic toon fcc^nafjc 
aiooo&tAi£®E)ftngbic^rrn in aUrn^ptoj 

^tia, -mit unb o^nc iCtelebif n, unb faji aOc 
jebrmf «n€^oraIb<l4'r,ne6ft rinrr anfcf^m 
lichen ©ommfilng wn £iebrtfd)riftcn juv 

Scntn^iSf^crti jufammcn^fnonimeR ^atte 
tf.M bai £(mg1. iOlufititf^iv lu ^oixttf 
i^isen »erf fliift, wobc^ i|m n)fl^ift*tlnli(^ 
>irf«Iben®t;brau(f( notwic nat^frlirt, ©«< 
ne aKufifoIienfammlung i^tnjegeij ^atw w 
in ber^6nt(iI.J^Qnbbi£li»t^tf aufbma^tt 
unb aU U\n Ctgeni^rtim i(5alKn> al« an 
terauniWrflic^cn26,Se6c»794 taS il6/ 
|t(3l.@cblo^ luitfiptn^ftgctt tmSeuerauf/ 
■fling, fo, b«6 ni*t nuc birf aUei, fonbfcn 
AUib ftDf KM vfin@c^ri&e, ®artt, 
C ^ R ( I unb anbeiti fot^lttg ftlr Jxxi ^it 
tii(?f, 'iKufifar^ifl gffammclteu, mitutiKr tneii tBurbeit. €< 6efon6frt fic^ fcarurtwr 
bic ^foimcn tti SRaicetlo, ride sefdjriefie' 
n; unb gcbrncFte SQerfe von £)t e i n ^ a r 5 
5 e i fc r, iTOf? grogeOuflttanten eigenijin/ 
bi3 run 23, €afp. *P r ( n J stft^riebcn, unb 
eine ?(JIcngc meifreilrbiget'SCbrucfKv^tr' 
c^fnlacfcen von grogen ?L*I«fft(tn aflerCin/ 
bcv unb 3al;c[junbfrtf. 93on aaeti bieffrt 
ifl nif^ti, a(s ber Catalog tmb bie Solianten 
unb duflrtantfrt ber ?5ili^er burc^ bie 31nr 
(Ircn^ung be^ veremlgfrn bamaligen Sint 
TpeHmti^ei-i ® t& u IjgereHet »erben. llnb 
fdjon nai)r(e i* bit angenc^me ^offttunj 
in mir, meine Jrfer mit benunfererrttfta* 
tax noc^ frembtn ©elten^citf n bef annt ma* 
(^(njlif6nnrn, melcfee bie<3fi-d)i» tutf}<iU 
ten i)attt, bajumal Tt^on cin eigen^dnbfj 
pom ^rn, ©(i^u(| wrferttgtfv 3Iu«ju3 
mi bif fern ^alalsg, tttelcfce r wm A 6i« jum ' 
M tf it^re, in mrinen ^Anbcn rear ; ali mit 
auf ciumal ber tob bed »octrcffIid»ctt 
iS (^ « I J aud) tiffcn 23unf(ft, in 2(nfe^un3 
ber ijbdgtn "HxtiUl Hi j«m Z, ttercitelt*. 
S3oRb(eremgrogena3crluf>e« ben bie^unft 
bur*btefcn?irmibfcIiJten f)at, ter fiber,- 

Bfrmi^e bet gregcn UnwifTirnfjeit unbgro/ 
gen ©leif^gfiltigfcjt ber 5i'tifHct»(lt gegttt' 
tm, rca* bicCiteratut ber .'ttnnfl bettifft, 
too^l son ben rocnigjten in '".rfa^rung ge; 
biflcbt u. «on nodf wenigern !ffl()lt worbrn 
i% ttf^tt ic^jubenIobcn<m^isen©emiii 
(lungen betf^ni.S«mmcrmnf(M@ d) 18 r; 

r i u g wiebet jiivfirf. aSa?i^m6a«Se«« 
wrfrfjoaet ^at, fcfennt feine ^onWrtfller? 
^ilbnigfamltifung 311 fepn, rteltbe jU 2(u«a 
gauge be* t794flen3atrt^ r'** auf mc^t 
ali iaoo©tiiife belief, 11 OSemdlbe unft 
3cu^nun3Enunbi3«IcBfliaDn<UttbOJt>p«i 
obbrflrfe ^it eingefr^Iefren.: Uftb »6 i>ni 
ft^on bie* flt»gtUn$IflcJ, «Jie er 9e(tan6, 
aUt fiufliu fftWclnQftmme(nbe*t«nmm 

^fltte ; f» belief (i(^ M feioe rtuf* neve ec- 
rirfjtete.inniifaIi("cH5Si6Hot^rffcb«n«)(e6er 

(inf 47o,^^tifre. UntetbefTen l|t tt"B(4t 
blo6rttiterot*r, i»ic ««* ticm bt*^ gef«3» 
"ten nicljt e^rt^'Srunb gefolgert wetben 

ffinnte: tnbemfi*onfeifi794 fefn»ieff«' " 
. c^e* ff^oi«lbu<^ filr bte ©c^^n«3'J&efit«' 
mfcf^fti, iti>i'cn^a3cner,©erItBei;unbaBt"M 

■ ner ffiefangftfit^ li"" -©ru^ tetett la j. 
3u birfetti ^at ec/Wie Bet feinem 9tei(%/ 
t^iimc flit CUielltii'urtd ^Alftftnittels- iu BSB 75 Scbl 3ehl 76 dIcriiciT sfbriKften 3lU(isaben totttltjcial^ 
. tflchan^ fficiux bifl jum^afjve 1519 rcu 

tftfn, (fiae allcieijEC it?ai' 1534 ^jcCrutfO 
Sffdmmdrunb Aufgefcf}ticE^fn, iruju bantt 

jdfigijj, tie ©fiiffmmg^injegfrtbiici^flui 
. uaffityer imt irflc&tfr cviifn.^uMvbci/ 
ttiii^nod) jroevmal buvcbseicfjfn unb pclv 
fcefTatfjflr; jb, 6ag n^ic ^r. @(6i6r/ 
f i It 9 wrpd)f ir(, SB a c^' s bavqti flcmatibtet 
JRunllflnf; eine €^rrnf4ule tvabienf. 33ieli 

ttiinftbie4*Jfl9abcfciefed|"^c^4^baven3GfrM, 
l>fl«.ftlrben®rbiaud)nieijei«ltciiwir6/ fo 
laujc ^£icmonte harmonic h\zibu Sie 
miiabei lao! fin Jceunb mcl&m, foKtcet 

mcrtfittbgebrinfrwoibcn: Vll^attatio' 
jirn flit* Slflvier/jw bem®efrnf(^aft«lLCbf i 
gtf ut f udj bci ^f ben* :f /^Jnnotfr^ 1 79 5 •. . 
. Sol. e« fdjcincn abcv wn fcincc Jlcbeit 
Jd>i>jmni«3.,i752jSlattierfonafcntc(annt 
gcttifldjt pjcibcn ju fepn ; iuenigiitn(ibcfi6e 
id) rinrn f^albcn %ogcn> auf ivclcftem bie 
Shrma'etDtt 7@(t^rn ju 2 @anatrn ait 
getcuift.^nb. @ic fc^jcinen in ^Ir^el* 
unb Xo|clud>6 d^amer ge|'d)mbcn )U 
fetjti, Hrintrn olfo ducf) nw^I ucn bcm im 
fi. £er. augcfiAfirteti @ 4) 1 1 9 « t aui SStcn 
fepn^ ten i^ inbcfTfn in einrtn iOerjfic^niffe 

6frSftifctl5apeilc oon 1796 audj ni^r 
jnc^r(inbt, , . ,;'-.. 

© (^ U 3 tl CeiiaO 3n)tnimenmifld)rt 
4U,^Ufnbflig, ttfrcnSortcpiaito"*fi*onim 

.3.. 1793 »?om ^m, Otgfltiiftfn J&.Sl. 

. ;SI ay er in ©*i^crm s^fi^mt tmrben, 
vtnac^te im folj^nBenSa^rr tmi neue ^rfirt; 

,. .fcunsvon^nftvumenttnbetanQt^ wel^^ert 
-^ertepiflnoi&laisirrf tiflntuc. ®irt 3nfttu< 
inemt(mnnAd)i&fliebertfl!*xlat)ifr, obcr 
Decmittrlft emt« XnieMcf 0, tmee ^4nb?' 
?|ii9l pbtV:SHgailt#.ai# Somi^iatto se; 
6rauc^twrtbrtt, :3w«vf9mmt;6int lone 
:ften gew5^nU*enSft«epiiSii&'^ ftn0tJSr(e 

. .nicbtgltidj; 6aj<genA^fitrtfft f*, Mtmit 

^SC feinci fct)n)c|jenbfn SUaDictauibLUrfj, 

Alle Sortcpwno'* Ajn 3(uebru(fe,,: 21ugtr 

. birfm $At ed Mdf ben ^rtv6^nlii:^n .^^ir; 

fctii MUbHautf njug. gici^ befTen^fpfrtifrim. 

?^ml6ftm6^cnrI>*n^.^794; ©cplflgiiu ' ©AffgetC5-3(0r b.«-Cfrv ^ei^t: 
Srietitc^ 2Incon. @etn ^cvfc^eu i|i )u 
(^ri^t^ ijerauffgrFommcii. 

Sc^ugel (3aemiaO cm feerfl^tntei' 
SnitvumentmadjCf unb fcabt tj gciibtet iUIflr 
rercv'^rinfi' jirBafel^ [iaib bflielb|l^am 4, 
^Se&t.i79i.6i3ii^rffllt- 

® * I f 9 e I C3o^nn 3fbo(p^) .«ortfi(loi 
ruIrati)/^iTPfriiurnbrnt imb'Pa|tov pvi/ 
mantij bcr 3^fii|tiibt ^annouciv grb* ju 
OKeificn 171 »> w<it ftnfangi ^rebiger 
unb 5>roff iToL" ju 3ci*ft/ wmbf borauf nacft 
^annotev bctufm, too cc onfflng* an bcv 
ffliaiftfiicfee JJi-ebigf r wiirbf, (jictauf abtx 
obi^f i^TtHen nljielt^njflcfef fr bio an ffinta 
'^ob betlcibtrf, Sv tlflib ju ^annorci am 
i6.@rpt. 1793. llrtteibcr ^SUfngcfemct 
©^dftcn9el)6itl)ie^cr; 2>atttur €in/ 
fc^tiiSnfiing bei- fc^dnmitLiniie aufnncn tint 
|igen Qfninbfa^; auii ^em Si'anj5it|V^eii 
{Ibnff^ttinl) mit vrrfd^icbrnen rtgnen bar 
mlt wtroanbten 3tb^anMungen bt<\kiuu . 

I75i.3it5ft)tcvfi:6-i[ufl. 1759' 8. ^litte 
2lu(L pom ncutn »f rbeffcrr unt mmeljr^ 

ficipJi«/i77o- 1 ©iinbeins. ©cr3n^«lt 
m.5er(fl<£iKr. 

@ c^ I c g c 1 (SSalenHn) cin Jtomponl(l 
«u«ein(munbe!anntcn3ettaUri-. n?ar ron 
SSalb^aufeh gebflutig unb ^at XlII $fQl^ 
mcnbriicfcnlaffcn. 

©rfjl^nnscr C3}JaHin) einer bet 
, (tir(|len SJittuofffi awf bfr fSiolitit, geb. |U 

Sajil6cnf*roctt, bsfani) fid) im 3- i78t 
in^iicnflcn »e< Sarbirtdl/€rjSif<^of0 )« 

^tet3btU'g^ imb f)at ^erduiSgegeben: Xi^tt 
ma.mitVl^crdnbcrunsea fiic bieSBiotiit. 
©teSbcn^ >799-- . ■ J - : .. 

. 6c;)lctt (3ofep^) 9>rofeiror m bet 
Slimratabcnrif iuil01ind)cniso4^gr()6rt 
)u t(nitrAnbltd}m:X^fomifcrn/ un^ ^ot 
fd)cn mcljtcre grifeece Sompofiticnen bet 
itnflcn Sottung, na()rtd)emiic^ fdr bie 
XifA**,gefd)nebrn* Sebrucftabrr^atman 
uonfdnet^vbcit nur: II Sonates pour 

I'harmonici. L«ipiic» >B'>5* nseldje in 

bn £eip|. muf. Seir. S^rg. VIL ©. 474. 
gerA^tnt toctben. 

. e*Itd)t (Set*, 3o^O ^ gjle^icK 
?!\{xdixid}tciifinvitnicir. set: i§n! (nSBM/ 
|e [* Scbmberd^mt: i^iebcibit^tei:.^. IV. 

"-©d/lic^ teg coif C5nfbrf(^):gf3m> BSB 77 Schi Sc hi 78 .ttjftftl(i^oftat^un6Wttc;I.&EvXfabemtetn* 

■«n dec £jnb«fd>tilf juOiot^a, 3c*. jii 5Ba(/ 

t^Eifl^aufen bf V ®«.j« am 8.35ec.i765/ 
nwbe anfangj t^s^ aU ime\}tet ^oHohof 

ratoi'fltt bfliTger ©djttte nngfilctit/ bli n 
X791 ine&igeSKlIeeinnltftf. Ci-ge^jfti-et 
^iii}tx aU^ec(X»i:\cht\: bti 'Sieholoc^, enU 
I)«lHnb2fliid)rtd)tett»i>ti bem fie&ett mcrti 
ttfli'&igfr in fciffem 3(t^tc «tv(li)rCfnec 
93ei-fon«rt, wovutitft au<f> mntn'iJrdigc 
Zentlm^ltv vovtommcn, alalmaiefroJog 
(Hr 1791 He icben9r\ad)viAtsn von^oi 
jart, Hn6filvi79 5 t>te von % S^iiibp^ 
©ad), QJeo. -^J^ ( n b a unb Sri.^^r. SH ( u; 
I a u c r. @f tneStogiapljten finb Ic^tte ic^ 

unE) «ngcn(I)m. 

©c^lid (Hrnolb) ein Slaqii^fr unb 
SonMrtt^ler, geb. in ©S^mett, bl-M)te um« 
3. 1 5 3 S flW (un|bo[l« Oic(am|t am 'Pfdt* 
jir^rn ^ofe- 3n tea Qrnitbo par- 
ch i Microlog. Liti. IV. iPtrb (r fiC^ 
"nannt: Mimicni consummatissimm, 
»c Palatini Principi* Organists prob»» 
lidimui. 

■ ©*Hrf (38^annConcflb) — 3lDC^ 
immfcfinb bifitjiBiitbigen SflnlileKlar 
itntt jum ^ecgnihen feiner tDIitmcnfcften 

in X^dtifttnt. Bt unter^ielt ec jtieTli 1 79 S 
(U-Sot^a fin n)o^lbeift:e*3Bimftfoiijfrt, 

leotin bic ^mlidjllen SSofalf UIt^ 3n^riu 
mmtalmufifcn au«gifiliJ)vt wurbeti. ^c* 
fonbertf Sidtijten er unb Mid. @c^Itcf 
oufi^rftiSniti-umentcnfiaiirt. ©ogartjati 

«nlite3ii[)6cer mitimtet ba« aJfv^iJ^c"/ 
tie ganj* S«t»tli(,93ater, 5Kuttfr uitbXo*/ 
tev auf (inmal, in Hntm )x\avinttio mit 
s6(i3ater93ioIinunb SJtolonceUr rrtctcn }u 

^6ren. 3m 5Bintci- ron 1799 ("i* »8oo 
. gotten fi(^^r.unb Mad. et^licf bfijm 
Sctptigcr Slonjerte engagict, wo ffe nicfit 
wemgec^c^fatleiiiiinHtcti. SJoti fcincn 
beiiebten SompAfitioncn f ann i«* nun oh A 
folgenbe geilo*ene 2BaEe attfii^rm: 1) 

Concerto p. ViolonetVc- priticip.av, 

ace. du gr.Orch. Op. 1. QJot^a nnb 'Pw 

tdhmSflTt^. 3) VI Quatuors con- 
cerUQip.a V. A. etVc. Op. a. Lit- t. 

eta.€6fnb. 179^^. 3) III Sooat. p. le 

Clav. av. UTi Violon et Vc. oblig. Op. 5; 

eOmb, 1797. SJi'nfdncn ^ompofitiotien 
in5)l|l. flicbt ^ c a e 5 iU JSSien att; s 33io/ fonreWoitifrrt, s dnavtetten fiSr BJc. 5?, 
ajicfa unb ^., 1 'SappcIfoni?tte fi3r 53. 
tin6 93e., 26 Sialonfedfijlo'a unb Sonar, 
per li Mandoiina e B. ' ?fuc(t i(l gc; 

btucft ivorben; . 4) Recucil «les pc- 

titeit Pi^cei p. la Guitarre. Cabier 1, 

£eipii(?,b.©reitfopf/iSof^. j)inSonar. 

p. le Vc. av. ace. At B. 1803. 6) UI 
Qoimettip. Violon.Vc.FK A. ttB. pa.' 

i-i«,b.©DUin 1787. 2Iu(I«*t ^i» «!«* 
geitodjenfS aScrt. 7) Cone, p. Vc. Op. 

S.inEmin. ChezKiihnel. 

. © cf) i i tf CSo^ann ffiottfrieb) 'Xittillie& 
bf r S^ttioql ^npelle jii SReuitHli^ in ^et/ 
(en&utgum« 3.1799* foU e&cnfaa« mw 
bit braaen SQiolonHUiflin 9(()Sv<n* »K n^if 
wotVba tfi grmelbd worbeit. 

*0t^"ricf (Dlegina) — Cf- btnebt^fii 
^i-tiffl ihrrt ©flttcn unb baS a.££)0 Oft 
fi^.6ctmnrt9Icijc in ®iIbnifi"fH, ro«l<&e nie 
nm Onriinalt eiiilirt ^a6cn,unb Sftcrrf ftn/ 
bfimflnfi;tI)Mna[)er(c^etanntf4aftm»t 
Jrrii^mKn 5iint>Iein, in 2Infet)un9 be* 
©(ftBnen unb taovtt<^ii<i)(ti, butd) betiDlHf 

<(at fe^i- gei4ufd?t. ® a*" «'*' 6fP ■^^"^• 
©c^licf. ©icfc Sfiniilcviii Wft«c ni** 
nut iai afiti im §o^cn ftiabe bet 3JottL-eff< 
Iid)(fit,iya«feni^r ima-Seir. unbanber** 
wo becf its gefagtnwrbcn i|l ; fonbcrn iibctt 
raf*tc mi* autfc n»c& obcnbcein but* i^t 
iiicblidteS unb fun(hieIW ©piel auf ber 
©uitfltrc, aWic^bajQJfrgndgcn ^nttc, fie 
im ^51Ifli> 1 801 jn ©ot^a (ennen ju (nnm- 
■ (^ I i (f (SlHboIp^) Dr. bet attebijitt, , 
flus "iDieigen gefeflrtig, war jtMc aW muf- 
0*vift(icaer befaiint> obci-feinev btcSitei 
raforcn ^atte fcin aBrif *en. ff Ibfl 9'(c^(b^ 
bideSbcmJ^jrn.Dr. gorfelyglirft iff* 
rtjuer^alten. "Mu* befielbenSiteratuc wifi 
fen rcip nun, bag ei nacfe bamah^cr act, , 
B^nciJte§e»nricf)Kn:»Dnbcm®cr«i bet 

^n^,ou3 ber^&cl unbeiuigen 'ptofatti 
fhibenten jufammen geUlVn unb bent 
gjl«gt(hate ber Slei^fpabt SKfi^Ifjaufm 
(iigeeignet ifl unb fofgenbcn ^ite| fii[)«: 

Exercitatio.tjuaMusiceiorigo prima, 

cultu* antiques slmus, diguitti maxi- ' 
ma, et(tmolmDenta,''quae tana animo, 
quaincorporihutnaQOCOnfert smnraa, 
breviter ac dilacide exponuntur. Spi- 
rao typis Bernh. Albini, i s 8 8. 48 ©eu 

ten in S. ©i"" ift «»'^ bev nimlit^e.SchUc- BSB 79 ^Sc"hl Schl Schm 80 iiui, terft^trfcfton ima: EfFv o^ft p^ttc 
SBjrTiamrn isorfommt. ■ 

e * ( i m i fl c^ (®. C,5i-) Sanm mxb 

3^798,^- jr. bf»3jitfUt3Cnj;^^latUiUm 

ctitcn 3a^iq* 6f u Hctpi- mill, hiu fol jenCe 
' SSJetff,Ql^j«m©ru£ff&fr*it, auf'Pt^inii-' 
mrrationan: i)J?anObii4 filt^antotrn 
imb OvganiiTen. ©cffea ct|lcu ttjeU()ani 
Iflte uon ben 1>fli*reit bti i^anmt ali 
SSorfingtttbcijmStioiale^imb flifi ^ufif' 
, fciifEtorSbc9bfrJSird)tnnmi^(. Seviwe^tc 
' 5^^eil(ntf)tdtbic>pPicijtfn bcftOtganiiicn/ 
in Jfnfel)ung|>incrOi"3fl,b*ren€i^altun3/ 
Ctimmung, ^Pulfutig u.f- w* un6 in ^n* 
fr^uRj bf6 QJebvdud)^ berrfll>fn bct^m €t)Of 
tal mb bei; bet -lOIufrf, ©fr biitte Xtjeil 
fmtyieItnnmuf-3B5mt6u*in'bcfonbem" 
SlflJjidjtfluf jJatituven u.Oigrtniitcn, Zli 
finf 'Ptobe von bif)>m SSeife bet ft ben 
stcnS^rtlfoqleid; )um ^(ucf e an, imtev 
. Kmiittl; 2)U*bfcbu@trutmr, €r^al/ 
tun9/ ^tintmuntr unb 'PrAfuns bev Oi^ul 
hfbileinei* ^nkitung jurCDUpon^ion btvs 
fclbcn, mtt4Supffrtflfelrt, in 4. f&v 1 Xf)Ir. 
16 @tr.'Prdnumeration, miz^ aH 3u; 
Sabf noc^ einjein scbcucft wn-bcn fotlrc: 
3)Sftr ^ircbenpattcnr, SSor^c^tr, 3tbmi; 
tiiltratovcnu.bfrgl, flbft ajerbingung unb 
^rflfung newer Oidflbfluten unb iridjtigcr 
SRfpar(imKn,filr4©r, ©teffr 2ln(iinbi/ 
5ung ^attt be r ^^r. JEnpeflm, 31 e i rfj rt r b t 
cine Wrbcn JSnfoffcr unb befftn ©d;rift 
tffvemcUz Smpff^fun^ am(£ntr Bcpciffd^t. 
Savon i|l i8oi 0613? No. a.auf 300©*!/ 
Kn in g* ju £eipjt3 bcijSueitfopf crf^ienen, 
cin ^tttf weldfti fid) biiid> fcinr iynxtlid)^ 
ffirnnbfa01ic^f ^arfieHung gar fe^c aiiif 
jeiti^ne't/unb jungrn unerfa^rnenOrgani/ 
fren^ benrn an be r fo n5rl)igen ^ennmip in 
inncvn ^etle ,ii)V€i .^n\lvumenti gflfgen 
ifi, unentbrf)i'Ii{^ bleibt. ^t. 861 im; 
6ac^i(lju0^rbvuffiimi3.i74ogf6orcn> 
wo et auct) Up bem baftgen Ovganifien 
15fl <f) Ben frflcn Untari*c in ber STiifif 
(t^telt. Cr^atabci: feineSSaterfiabt fi^on 
tjSi verlaffcn. Sl^ocb vfifc^afff miu beu 
ifcrfpdKte ^L'ucf Ciefe^ 0Berf^ bic Sclegem 
^cit,auc^ auffrine c^&tige 3)7itmtrfung 629 
ter Vu^gabe von ^tn. 3i r i d» a r b t t^er^ 
lincfcfKr muf.Sett. von 1805 unb 6 ouff 
>Kft:Eram|uma<^cR. :X)irfe SCufmertfam/ ' ^ ^ - Wtvfvbicnfnbefonberi feint bafclbfl No. 

59,u.f* tmgcvidtcn //3b*cn unb SGDvr 
fd)IiHge ju ajerbefferung bti ^Stiidjen^ie^ 
l"angi/' emnutfoviciajatji^citunb^'Stcu* 
mAtj^igfeit entiVi>rfenetf (^emAlbr^ bag ti 
nnjctn^toljunbt^igrnbAnfel ii\>tt \\n\ttt 
HuftlAxm^ unb befTct fetjn foUcnben €in* 
fid)rcn VDc ben A<igen unfcier D^ad)fonu 
men nid)t menig bcuvien^ fa vevdd)tlid) mai 
(bcnmtip. 2Jtetlcid)t i]\ nad) bee 3tuc% 
XiaEtarenntdjte jn^ecfmigigered Abcr bit; 
fen®cgen|taub gei't^ntfcen ivorben,al4 bieft 
3been* '^5d)cen fie boi$ aucb von benrn 
gclcfen meiten, tveldje (tier ^dfen (5nnen 
unbt)eifcn mOiten! 

©djlfliter(S-®0^at«m«3. T79i 
^erauSgegeben : ^irbet-mit'iOZelobien ncbjt 
(mtgcntinjenfiH'S. Clavier. 

@ A In pp e r (3.^. SJ ein Unbefann/" 
fei% ^at (leraulgegeben : XX Sieber mit Q>e/ 
gleUung befJJtifimevJ. £eipii9/ 1794. 

ec&maf}l(6$eorgeSmbri^) unb 

© c^ m fl |) ( (. . befTen ©o^n, Uv^c 
OrgelmaE^erjuUlm^baurten ^73^ imbcu 
figcn grogcn ^Kflnfler, unter 3uf|ldjt be* 

SKufifbiL-efiDrJ ffenrab * n e i B c r, (lart 
bei 1560 von- 2(nbr. ©djneiber er/ 
rit^teten fdjlec^ten, abcr fo^baren®etW, 
binnenaSatn'fiftn ntwi wn 4S©tim/ . 
men,init 13 ®3Igcn von 9@*u^en, filt 
3 ^an. unb ^eb. f. SRa^r. von ©regL 
Orgeirt* ©.93. 06 unb in wiefein biefc 
ben ima.£ejc, angr^^rten ©d>malan/ 
ge^en^ijlnicfctbefannt, , 

©djmali (3o^annSameO ein bitf/ 
ver3K(ftv£et(|l tn:3.i7«6 inCDien|len bef 
?01atfgrafcn ^einr id? JU ©edin, un6 
jugld^Organifian ber franjbftrd)en JCirr 
d}e, i\t tva()rfd»einnc^ ber Skater bee bafigett 
V3rtvffflt(ben©dngerin (f. ben folgenbeit 
Uttittl). Urn 1797 roarer Organiit an bet 
bafigen Sai nifonf itcfcc. 

©djmqij (Xmfllie) bie Xocftter be* 

Sor^crgcfjenben, SfinigL ©ingciin am 

gro^enOpcrnt^eatec ju Q5er(in,geb. bftfel6|l 

umi 3. * 77 1 / eit)ielt ben er(len Unterri^^t 

im ftefange vom JJrn, Sammermtififu* 

Sannengie^cr, unter befTen fieitung |Tc 

fidj bereits cine ungemeincjertigfe it erroeri 

ben^atte.al^t^eber &im nod) urn 1789 
feem i^rrt. ^Kapedm. siaumann in 

Sre^bcnd^rraab/umfie, tvo m&$Iic^ bee 

9Jor/ BSB fli S c b m Sch m 8B ISortreffncfileit no* ni^c jii firittgrfi. Uit6 
tt)(f )cl)if>at fie biefc Qfrmfli-mng m*t cii 
fflUtt ^m%i7^7i)aMaiii)iitiba«^cvt 
gnflgni^fie nicf)t nuv auf 6cm groficnOpetm 
'tIjtatCL-/ in ber Opcr „@mivamibe"' tjon 
^immf L al«3tjfnia, ronbftnftu*, unb 
|)ict fojl nod) me^Cy im irtittcrfaalc tti Sibt 
!ii;ll. ©chlofTrt, itt jwrif grogcn itantfltcn 
von cbrit biefem^}}iri|cer, ju bewunbcin, 
_ Um 10 fidje icr laun i* bas (jchAftigcnyWrt* 
\^t. ^ofviitl) iiS p a I f e r ®, 6. Kinet J^er* 
lin- mufi 3eit- N': /.S^tf tioUe, (larc, 
unb gaiij bfm If)catfi: angcmefTenf ©tim-' 

me ^at fccn unscw5f)nlid)*n Umfang^O"! 
iingrihtdjfnen bitf jflm brnjtteftridjnicn 

g, 6. Ij. 3 t*DlIeOfraTDcn<" Unb alle bicfc £6; 
ite^abe i^umlbfctrrffbav |d)tn, (lar unb 
glctcfjaitia tson i()t: *if6iflud)en t)&ien. 3lo* 
inimer tBnt mir line i^ret iJloulaben im 
Dljif, rodtbcDDm fin; fcitf jum bm;gcllnj 
djfnm <lrci*tc, fic&baim inS bmjgcihu 
c^fttf lis ci'hob iinb bfliin fine lange ^tit 
veimfiltf. ^ii^iIeidjEflnrt lie biffeXBnebti 
jut Aqfiei'iien ®tdife <mfd)n)eUcn unb fie 
toii'btt glcidjfam in Icifr Jiben auSfpinnen, 

3l6n" 6ep flllev biefec iinumfd)idnften ^mt 
fdjaftiSfeetSflofcniinbiEf^lebki&ti^rSSor/ 

ti'og bentiod) immer fimpel unb bcf<fjei^ 
ben/Htc fihtvMin, mb allejeit bfrau«iUi 
tvilifenbcn ffimppnbting grmig- ®it tm 
bient geicig tim bcr rrftrn ©tcaen untec 
fccnadngcnnnen. 3m3, 1803 wiiibefif 
fctfp bet ilaiferL Opfr jn S3ifn fluf jroep 

Sa^ce cnga^irt. 

-. @*maI^(3o^attti ©tep^an) prim 

Uc,iiW Or^elmfl^er im Jiirfleni^ume 

' @djm4rjbiirg;0onbcc8f)aufcn , get- ju 

^ SBanber^leben am €rfurtifcftcn, Icbre jn 

ZtnflaftttJonroo «ii« er, auger mefneren 

f leina-n unb gcfigem ffierfen ffii' umlie gen/ 

fceju 3(rnftabt un6 ^mt'QJf^rcn ge^firige 

OnttVf audi tin betri*t(idjf^ unb rooftfjc; 

tttt^fne*3Pecf fitO^rbiuf bev ®otf)a eiv 

' fcauete, btfTen 3lig fo mofjf gcfiel/ tnjp er 

^ nacfe,)e(bigem i754JuJ?s>Iit^aIlfbenmf)tcr 

(igct ®cgcnb ein nc uetf SJcif won 1 4 ^timt 

menfilvs^Kan. unb^cb. um S7S ^^'i'* 

uerfertigen mu&te, irel*e« t^m nii$t wcni/ 

flev €^re ma*te. S^flc^bem cr na* ber 

Scit uod) ein ^aar Hcinete Sf ifc in ^-olj^ 

fugia unb ^ohenrtra in hie(igct ©cgenB 

er&aHet^«te,llm6« im3.x78S |i*2trn/ ft4b(,&DC§ f^atte et ror^cc no* ftfnctt ^tiep 
{o^nJ^Hnev infciner<:itunic gc^Srig unf 
teittdjten (6nnen. £r rcav Hn guter ^timt 
mt)t, ctn gemanbtei' xopf in Jlttlegung einer 
0ad)eunb(n©mu^imgbesKaumd, unb, 
^eriUnb bie intonation fcined Q)fnffn/ 
roerfftvoUfommcn, 3?ur ju fnnet Iif*' 
Icvarbfit nidre i{)m mt ^r aleiB^ ^ffuifltefje 
iinb 3?ctrt3feifjuroilnf*€n gcroefen. 

*®d)mcUer (ie^ann Jpeinri*/ 
unb ni*t anbrtfl j, luif im a. I'er. fle()en gc; 
bltcbcn ittj folgte 6cm ®io. Jclice 0an/ 
cee ale jtape(lmfi|ter r*on gegen i6;g^ 
irtbcm ci* imn4mli*en 3af)re ben iJaifer 
^eopolb I. Mi 93icefapfllmei|ler jut 
Jftrfinung na* i^ranffnrt beglcitere. ^ie 
2(*tungyUJcl*c i^ni tiefer fcin tunperfa^r; 
ner^mben?tfl cnuccftein gutclSJoim:/ 
t[)etl fAv 0d)mel^ec6 Xalente* ^cint 
I J ®onaten fil^ren eigenrli* bin Xit^h 

Sacro-profanui Concent ua mn^icua 
ficlium alionimque Instrumentorum* 

@*m el&er (JlnbieaS 3tmen) 6ec 
&ot)n bes SJori) rrge^en ben, bill ()te)uSten 
um< 3. 1677/ «I< ©tttftor bfc Aaiferf. 
3n|irumentalmuttt unb ali erjlet ^w 

lini|l, . 

0*mel6er(5D^anti®i(^e(m)3fu* 
biefijlein JComponi|lautf jencm ^citalut, 
TOie (i* in be^ 0tabtn*tei:« ^^ecjog 
g}liifih3eE|cid)ni(re pnbet. 

^ti}mtt^(i^i)ilipp)cinJc^ticitnbtv 
Somponijl^ wa^rfdj^inli* im ©aljburgi/ 
f*en^ Ijat in SJufif gefe&t: -SrAmer* 

.^nbErtneueS^uigef'Sns^ n^^ft einigen 
JBeraerfungen iiber ben @*ulgefatig, un6 
einem 21nf)angc, ^it 3)lcle6ien terfe^en 
tjon *p^. © d> m c 1 j- ©aljburg, 1 goo. g, 
:- ©*metbaucb C&tttlob *^einn*) 
Slcftor ber ®d)ule ju Siidau in bcr 31icber; 
laup&, get. ju ©ommern am 12. Sebc. 
i7i5,I)attcfcictfKmtim3-<7S3'itigetrcj 
rcn,unb|tflibflmi2. 3unii78i. Untec 
ben wkn (£inlabungtf*rifteny mel*e ei- 
^at brucffn laffen, bffinben ft* folgenbe; 
Prolusiol. de Organic unb Froluiio II. 
de Organii hyHmulicis, um* 3* ^77^ 

gebrudt. f. 5}i e u f e U geh 5)cutf*Ianb- 

© * m e f; e r (®f org)— pfit6 ju ^ug*^ 
buL-g umi % 1701 obcr 1701 flnStciiu 
f*mfijen. f* ff^renpfotbte. ' "; 

feptov BSB 85 S c h m 5 ch m 04 (tpttt nn tern StoHe^iura tit ^fr ^t\<S)ii 
(I«tt^§lin3en^t^rti'6i79> in fcincm 83- 
Sa^temit fccmStu^m^MB er fcmtf) fein 
gartieiScbcn mit Cnt^ufio^mufl iiafi55cfle 
Uv 53iurit unt) Kiiiei- Sigling' »« beffii'C«n 
fijfuc^t Ijabf . ©ein ©o^tt, bcr bafige ^r. 
wlog.untSonrefiov, 0(^mib, flon bef/ 
fenSeberri*fin2l"nii^ im cv|lfn Sal^tg. 
ttv ©petjetf-ijci! muf. Seif. finbet, folgtt 
i^m im ^mte. f. muf. Aocrefp. 1793. 

■' d) m it) (. . .) ^ufifbivrftPi* an ter 
©cep^anl^uiit'Ssnajtfivdjc jit ^raiium* 
3- 1796, TOivt bafclbi^ untev tie ^3Jlfiit(t 
auf bcmSIOBiVrt unft nntci bie fccflm Or* 
ganiilcngrjA^It, rocie^ ju^Icids fcinegute 
©abeimUntmit&ten gtvii^mtnpiib. €c 

■iftfin'S<&iSIei:©e3«rt(J. 

©(^mib C^auib) 33on biffcmUnte/ 
fanntcn befa^ 31: a t tf) c fo n tinen "Zi-att 
tat in SJljl. iintcr bem t\K\: QJvculJifdje 
Ot9d.S6m3ln, beffen 3)i-ucf ft nicfjt if/ 
fiaiiptcn (onntf, in TOEHem «ber wn bm 
SKingcm unb ®c6iei^cn bn- Oweln tinb 

. fcetcn Slei&efrmmg ba- 93cif. mtt Bidcm 
?Rad)fci'ucff gf^anbelt i^aUn foU. f. ?SK n t/ 
t h e f n 3 ooKt. SaccUin. @. 469. 

© d) m i b C-^ierenvmiK ffiil^tm) ein 
gele^rter 91ftinber(ifr Snt^tidjer, sefe. ju 
DbenM am 2. 3iili i68i/ flubirte 5 
3a^ce lans ju aitborf unb SSitKn&cig, 
wuvbe barauf w%fnb rinec 3lfife nii:^ 
g5ni3fi6erg«ou cincmfeintr Uniijcv(TtilM/ 
I6e(annten an einen ©(Mtat ecttawft, tf 
ci- a 3a^rflang an bfc (*5cani( Sla^Mnb* 
unter ben ©olBnten im gelft! mit fampireti, 
fcncauf in aSatfdjau bic -^eit fltcrfte^en 

fam, I7i4iwffi ^ia\:tf}enn an ©t. ^He; 
Kfl,i7i7 ftbcr na<& Slfltnberg jum ®u< 
ben;ii-ebi3« im ncuen ©pital 6cr«fen 
n?urbc,in TO(Ic^cv©MUe « am 28. ScBr. 
173s (tac6. SSon ftintn ©c^riften gf^6ct 
ftie^er : ^ifloctft^f S3otrcee»etn Uifpcun/ 
ge, Zltntf)um imb fonbfrn ^HeitrttilEbig/ 
ttitm be* S^oraN, tsor €ovrt. ^r inr. © r tf 
\eli coangel. ff^oi-albuc^e. fflfii-nberj, 

1731. Wngl. 4. 

© {^ m i b Ooffp^) eirt 5onMnft(ci* ju 
gBi«nunb\»icaei4tein©o^n son bcm im 
A. £cp. angefa^iten Jerbinanb © tf) m i b t, 
wti bem miP fol3(B6e gellot^eneSEBKre vHt Sf fommtn finb : i) tiic ?drten«f(i)er. fin 
!)aimonifdje« ©cmdlbc fill- Das ^laoier, 
ben 'pah.'iotfn be« SBaKdanbf* gewibmet. 
ffiJiEn^tep 3irtaria, 1798. 2) VI Polo- 
noisesp.lePf.S6enb. i798-Op.8» 5) 
II Sonateip. le Clav. Op. 6. &enb. 
1799. 
*Schmi<liu5 CIoM ^at gerc^dff 

(ftt : CoQcionfls de titulo, originc et 
uiu Pialten. %tliS)tt ©c^mtb bit< 

feVyi(lf*»«lid)flujjiimac^fn, ba c<me^/ 
rere ©cfjriftiteUer bieffiSIlamen* uutcv btti 
Sfjeologfn gcgeden ^at. Snbifffn ^ar fr ' 
rea^tfd)einltct» inbetfvlltn^ilftf bfS 18. 
Sa^rijun&fcWgdcbt, ba ifljflcfeior J^aff* 
n(c betfen ^ilbniBgrftet^fn I)ftt. 

© * m i b t (5>ei'nf)«ib) — iSon fdnrm 
iabuIatun^iicftcH. |iiib« fid) auf bfi- ^i/ 
fcliot^cf JU iPiilnc^fn bif fid frfl^frt 'MuS/ 

gabe : ©ttajiburg. i s 77 So'. 
*©d)mibt (^Sevn^arb) bfr (ifttrr, 

^cfoi-gflmadjft bfc^finrgin 2Inna v$n 
gnglanb (fit 1703, geb. fn 3>eutfd)lanft, 
(am ncbflfancnifieffcH, fflfttjafb im& 
© f t n ^ a f b, fluf f inf Sinlabung, mel<i}t 
pon Xonbon auS an frembc Sanfltf c f i-goni 
genwar,um9 3. 1660 6a^in>unb hauett 
fogldc^ mit ^filfe trrfdSf n cin 28evt in bie 
Sfemgl. ^apcUe ju aB^ite^aU, aber in foL' 
d)cr €i(c, bajj ti unm^glic^ jut S5ff5rbe< 
rung fdncdSiu^mdaudfaUfn fonntc. Um« 
3. 1680 wjitbe bavauf bcfc^lofffn^ fin 
fflJerf in brn Xempd fe|rn ju raffen ; nur ■ 
war ti fcf)»fr, untcc btn bepben tamaW 
giftdj bfrfl^mKrt iSZeiflftnju Sonben, bem ■ 
iBatet @ 6m ib t unb bem Slenatu* .§ a " 
r i i, |ii wi^fcn- Cnbli* wucbf man ew 
nig, bag jebfr fin bffonbetffi SJa« an »ew 
fcfticbenen ©dtm bfc $.iti)t aufbauea 
fotlte, aiadibfra nun betjbc nadf SSedauf 
son bre? 33ierte0fl&ifn i^ren^aii vtUtnUt 
fatten; tod^tte dn jebfc von i^nen fintu 
berfi^mten Organtflen, urn feinSSf r( ^6r«ti 
juIafTen. ©ifrewettdfcmn nun einga»> 
)e«3fl^t langum ben ajorjug ; aber man 
f am batum niffet »dtf i- in bevSSalfl, reel* 
4it Oi-gef man ben SSotjug gebenJoQ". 
Cnbli* f^Iug ^arrii bfm aitcii 
©t^mibt no(^ ffflgenben ffljettfampf 
ror: cin jcbcc voa iijnen fotltc in dnec 
6e|limmtcn 3cit noc^ fine vox hum«- 
na, cin Cromarna Hub finni double Bm- 

iOQa BSB 8S S c h m S ch ni 86 jon,Iau(frbamaIartcuevfunb*hf3lc9i(lfr, 

fdai), ©a aber and) Dif[L' ytfgtltn an bc\}t 

ben "^citm gif id? tioitrcj^id) au^ftclrn, unb 

Alio uidjt^ ent|ci)ifben ; )b ga6 ntbli<^ bcv 

' £uL& Q:i)tef3Hftirt 3f ffiir * Dcm aiw 

' Jii «Stjio "tit tf)*Jt bpn 2tiurpi'uc(j^ bci$ 
©(()mibti 2Gci( (Jep&rt>alren irerbeit 

, iolitc.yii\d)biei€xB^itbaiittccvnod) r/oo 
inca i3t.*3>aui^(ircf)f cin SBfrf^ njf(d)c* 
Totifd)!!!!^ tone imftaiijfnbcn cCiet|tcn 

' dioni«au^mac(j£n tinD cinen ^c^n?cUfir 
^rtben fop, iiifldjct bif angnu^mitf 2Btiv 
fuiig utiiei flUm ert^lildjen Oiqcin (jcivuti 
Jringt^fobalj fienad) aUtn St'iiflmlTfn bit 
l&etic nad) ftinn On^l im Icmpd 111* 
©cintffibvijjcti^eifeitefjcn itt bet Cf>n(lf 
fti'c[)e^ in bci OJlaiicnftvcfte ju Orforb^ in 
©t. JOMi^J^iU/ in bnbintfc^rnCirmrnt*; 
Tii'djc jH^unCeiTunb ln^U''$>ctn jii Oiv 
foib. €i" tlar& baraUf im 3, 1^09, unb fcij 
m6n)t^^" obcn gcnanntrn 3?ffffn, tvclc^e 

' «Ue biiff SEa-fc mir ifjm gfriifinfdjnWic^ 
eibanct fjflitrn, Sffcfedfri^tcn flcft feitfiem auf 
fccm ilanbf, mt^tji' mir 3ifparafuten,alg mil 
fccm^aue neiif I SJerff. ©itJ tisftrf flifo 
tie ei^mclic^e ^^efdiidlte bti im a £e)c, noo) 

' unbciUmmt an3efill[)ttrn fcrutfi^cn Orgcl/ 
mafifivi ^ern^aib^cfemibt. ©ringf^ 
malt^^ilbniB^^n^t noc^qcqenm^tiig in 
Ut ^Ollqlfr^ule jnOjcfofb, f, H a w k i n a, 
Vol IV-pag.j5j- 

®d)mibt C^^rijlop^) gjlaaiflec unb 
Stcttoi- )u <^Dnbet«f)au)>R um i6go,nac^ 
SBafttter gc6, ju &evi^, ma^ifctjanlic^ 
iaWt JU 2(mt®f^rrn im SAiflmthume 
@cftroai"jfcui'3, ftdt in ben 3)i'utf fiegcben : 
FrogrMinaia de Mn^icdi.&mbevUfau^en, 

fcin^frnt^idjufeincm 20^^/1698. 

* © (^ m i b t (e^rifllan fiSrntl) ^Jlag, iittb 

JU iRa&rhaii ie^ Bte^ben om 14.^^9 
i7i5,wmbf i7392Jffprrpi'e6igec an ber 
Q)iiQlinfL7,nnb f74i\^ated)ft on ber^f/ 
■ fcr-^fiidje jnfictpjij, fv^ieit 175a bcnSIaf 
had) S^aumbui-g Mi Zi:di\Hatowu6 an bie 
IHJtrtjeJefivdjc, wixtbt 1757 ^iipcrintcnx 

lentju£ikn6m4»vontt)Der 1771 in oiu 
$26 Ami ttciff^t roiiibc^ innjelcftem tv ju 
SJJeifAur.^ (u Jtnfange bt§ . 787- 3flf)veS . 'gc^itet ^[C^et: De rim cantandi per 
noctes dierum festorum «pud He- 
bra»;os» ad lea. XXX- 39- Liptiae. 

©d)mjbl Oarob) JpofmuftfuS brtf 
(T^utfiititcn »on ©lanbcnburg ju ?StiIin 
um* 3. 1610, Ufovstc bie iliiegabc ton 
3?ic. 3 a n g e n 4 ^UDbliberen. 

i3d)mi&t (3of)an«) tin ©o^n be* 
^ontnifr{ienidt9& jri jibnic^bbets in PrfUi 

gfn4ei^tcf*ortaW3iln3ting in bcr«om/ 
poiition etne« 33o. fpicis mit Aitcn unb€^5; * 
ren^ n>eldj« 1796 tjon bcr ballpen t^c^u* 
d)ifd)eti ti?ct"cllf{^aftmtr^ci>faa oiif^cfii^^rt 
xcixvbe, ni<i}t genuine ^alcnte jum Xenr 
WniUcc, 

dj m i b t C3i>^ann) -Ooff ""^ 8*»"bJ 
Dr9c(6ftuer|n@al|bmg^r,eb. JU ©tilfjltn/ 
gen im ^djitjaritcalCc i7S7,-teiwte atu 
fangtf bafi ^Sdjrciner^flnttrfrf nnb bann 
betj ^«m. Oe;tie jii@c^6m6crg bte Or* 
gelb*ufun|t. ^teraufflibcifcte uin 2Bicrt 
unb Scipji-1, aud} in 'Jlugrtur^ bep 3 1 e i n^ 
mobcv cr (i^ immer bncdj eigenee3?ad)bcn* 
fcnflbcrfccnbloi^fniDifdjanifcrju eifjebcu 
fndjK/ 6itf f r im 3. 1 78 5/ ^"f Sntpfe ^limg 
be* i^apdlm. ic^v* '33^ ) a 1 1/ bbtge <^te(Ee 
in'^aljbuigci^ielt, ©iefcr-^ilniHei jeic^i 
ner fid? nidtt nuv in feinem ^auptfadje, Ton* 
bctn QU(6 Abet^aupt al* n^a^ie* me^f^nif 
fc6e» Senie aui. <iv Ufx^t aUe jum 3n/ 
^umenten(»au fletjBdge ©t^rtfren^nnb^nt 
ftc^bcien 3n^£>lt JU eigen gemaf^t. SJott 
feinet ©cfc^irf lic^feif jeugcn feinebcliebtrn 
Seitrpiano'tf unb JbClaticte^ inebefonbeve 
afcei feineppromibenffiinugcn^ortrpiano * 
mil^Pcbal^ wegcii ifjre* fc^jSnen unb gleii 
^cn^tctie*, roegcn i^rrr iugecn Sleganj 
unb babep billigcn *Pmff. Z\i iOie/ 

d)anifeibef<^ftigtei:fic6^nebflber33ect70(f; 
fommung be* 3n|^umentenbauf*^ audf 
9}eifeitigung flVosrr aJlnfc^inin, toth 
d>c felc^c ?(t6eitfn fficbmi/ bie iii^ev burc^ 
tKfnfdjenI)dubc ge('c()f^en mu|5ten, @o 
^flCerj.^.fineaiBinbrige erbauer, welc^c 
einfn ®vatt)ju3 unb ©c^Ieiftlein jugleic^ 
trieb. Sic Surest cine* bcnad)bamn 
£Doimenflo)iei*,ba|j feine tOi^^fe b(n ^li^ 

fferbft>jic^f, nStfjigtc i^n ftber^ bie* ffljert 
n)iebctabUdgeu)Ulaffen. Unbt»<t er feitf 
bem mit rinem ^mei^ten 5Setfud)e in ber 
^a^evon ^rttflm^n^rn ui^t glAcflit^er 
(jeroefcn i|V; fo (Innt ec je§t batanf, frincn BSB «7 S c h m ,8 c K m 88 3ipfrf 6ur*flnbcre |!l)pfi(ftlif($e ^ittct ju 
ciTcicIjen. — Sr it«bHeI^|l am s.^3JIAi'j 
1S04. 

■ *iSd)mifct Oo^ami ?(tibtedO — 
Sled) tine wextc friner <3ctinften tftMvt 
^ic()ec unicr bem titfl: DiHertatid hi- 

etorico-th^ologica rfcmodo propagin- 
diteli^ioiiem perCarmina. Halmstad. 

1710. 0irben©oi?fiiin4. Dcv DltfpBn; 
bent war £ubnj. ®ilnt^. Qiel^ub au* 

. e*mibt(3o^anti'S()ti(lop^)^5nist. 
9>elit. unb €f)iu'f. (Sd^fi)'*ei- .RapeUitKu 
(Itiv geb. 1664, toa\; roie ^r. jRapcUm. 
•^ifiCE in ,^eintc^'en« ®f)'c^tct)te het 
imvtt; J»«c (in 3tfin6(id)cr Somponifl, bee 
feitien .itontcapuntt woUfomnifn BH-fianb, 
fcnlieij obec ein tcecf fnr t unb unfiuc^rtart c 
^opf. ©ennoctt ^ot ti- SifleS ffit bie^itcfte 
itHbfo^ac tine fiani6ftfc^e Opcr sef*"f/ 
Ur\,wil<i)t i7»8 |u ©reiben aufgefil^vt 
iDurbe, »ic Xclemann ©. 3*4- bee 
eijrenpforbtc mdbct. 3(ud) roar bie 
^vlbunii ber5£apelltna6en mit feinem llmte 
»evfnflpft. €i- ftav& ju ©ce«t>en am 13. 
3(ptil 1 72 8- SBon feintr gcCec fJn&et man, 
flugeceinrm ®riefe in aJlott^efoni 

Crit. Mus.T.II. p. s66. ni^ti gcbtucft. 

SnUJIfl. fjingege n bcfanben fldj in © c> i u 
topfi 0ammIuni^noc()fol3(nbe©tilcEe: 
i) €attMtc :3iort,fpn(^^b« ^em^at mi* 
wtrlaffen, a A. Ten, B. i V. a Viol© ed 

Org. a) Miisa, Kyrie cum Gloria, a a 
Sopr. A. T«n. B. j Ob. s V. b Viole ed 
Org. 3)Mii»a,Kyri«eiimGloria, a 6 
Voci € 6 Ripieni, con aV. B Viole ed 
Org. 4)Kyriec,Gl»ria, s 2 Sopr. A, 

Ten. B. ed Org. j> ^otetti 3(uf &f>tt 

^offe ill), unb fiirc^te midj nii^t, a 4 Voci 

e4Ripieni,con'*Trombe,fiTynip. 2 
FK 2 V. 3 Violet Fag. concert. Violon 
«d Organ, o Tiorba. .£r toat i/QO 

C t c u n f ^ SQAtfrfol^ec im ^aprUmetilert^ 

omte. 
® 4 m t b t (Mag. So^ann SRi^aeO— 

flflr6j«93iat(f6mt im3a&cei799. 

. © dj m i b ( CSo^ann S3Ji*eO ^iii iff 

«uc^ bet 3lame eined trfft lebenben ^pfer/ 

pcc^ectfunb OJtuttfverEe^evd |U Snilrttbei-ft. 

2Sa< lafi^enbu* fiSc greunbe 6(r Xonf. 

sen 'Slaejiuj/ 1786, ge^firtunut dm 

lem jufeinen Don i^m jefto^tH^ti^EvIas^j 

miiteii. ©4mtbt C3. 15.©^) *in €t^af« 

von STtflumann/ auS Sitniiibng in 
9>i'eut!(n gtbiSniii, unb Wft^vfdftittlicfe S3it/ 
ttiofe auf brm Stiauietr, von beffen 3fi'belt 
1798 bt\} TInbre' getlet^cn wuvbe: Cr. 

Concei to p.Ie Clav. av. 9 V. 2 Hautb. 
aFag. fi Cors, A. etB.Op. 1. Offenbac^, 
©ecgl. '3)^ono(ijii bee 3ungfca« son Oc* 
lean^. 1 803. €c ititi 1 806 ali JEammer' 
affefTor ju ©ei-lin. , , 

©d>mibt(3orep^3fbam)^atfi£$ ^tt ■ 
genroictig burdj folgen"* gfbiucfte'^evN 
d)cn bttamt gemadtt: i) Qirdliibium file 
2fnMng« imb foli^e, R*rl^c fd)on etma* 
Sffibtlmb.No. I — VI. Sol. Sfiirjburg, 

b, StUj i7^i. 2)VlDuo«aiBC«p..aFi. 
Op. *.Offen6a*,i78S. 3) Concert p. 
It; Clar. av. accomp. Op. 1 Sftenb. 

@cf) m ib t(jt.3.) roar im 3. 1 798 |U 
2(m|Terbam €nttcpi'eneuv unb ©iceftor 
bft bafigen beiufn^cn Opet unb i^fc* 

® A m i b t (Snbwig) — aufi be m ©raw 
benbutgift^en/ t^at feint ^efeOff^aft ft^en 

urns 3. 1785 aufgegeben. aBofralfrjrit 
UbtA\i ni(i)tittannt. . 

©c^mibi(3SflK^iaO'in ZcntHnilt 
Uv, ma<t)te Ttc^ 1796 befannt btitc^ cine 

Sonatep.le Clar. Op. i. (Kot^H unb 

g>ercr«&urg. ". ' ■ ■ ■ ■. 

@ (^ m i b t(\i7iaria ^ufdnna) grSerne 
3 an itf(^, fine Cnfelin bti htt&^mttn 
©f i-linn- 3i>^. ^pttlirt 3'a « i t f *, tft bie 
%oiS)ttv tti 'tOlufifbireftijr* 3 a n i t f (t |ti . 
S&cvn ill ber©cf|»ci|,geb, bafelbjl ^7<»j 
unbeine@d)tDeftci; tti grgcnwiirtig aucg 
biir^fyne ^tnbcc 6eiil§mten 93«Iinfpi« 
Uvi unb ^onjf itmeitlert. ©ie fpielt bit 
SSioIine in einergro^n unb ebfen 'SHaaiet, 
wptiev t>it ©cnbaifc&e @c^uie umtthnnt 
bas i|i, lirfl fertig vom ©latunb Seft^t tH 

fiU-cin Si-auenjimm» fo feftrtic. intent cii 
nei gutctt Jittfi^titi, midtet ©(elli^ pt 
mietlid) bcp bcm Ovd)r(l» ber ^annfiBeiEj: 
fi^cti Zruppe gint Seitlflitg wi-gejlanben 
^at. Mrbabie* iilfie'ttudj JEomponrfliff, 
inbemfv 1799 ^,d}avat(evipf<^e Zdn^ff 
jiiteiPiig tn ben^rucf gegeben ^a(. 3a 
i^rem 1 ^Un 3a^ce rouibe (le ft^DO |u Qctn 
t<9m bajigen giofica Senjerte, ali tSioUnii 
fiia, angefteat. JSoni^rcmengasementiu ^ 
l2(^ajf^AUfeti mxW fie {An ^urc^ ben 

*rie3 ' BSB 69 S c h m S c h m S» Jtri(3 utMtUn, feit rotlc^er 3(il fit, ^Itlify 
mantferm «n6crn Wfltftcn ^tflniKtr^lJicRfl* 
hii)mm tirt. 3(uf foldje SGcift lernte idfi 
fie isoo auc^ I)iec tu ©cnfcerl^aufftt 

@ c^ m i < b f f n e (f> tOo^ftttnTOatt^f 
Stuntav ]u QJot^a, deE>. vn Dem )u tir|>E 

©Mttge^firtgen 3>oiff, ©tume, ttat fein 

3fnitim2t. iiS6an,unt |latf> i727,iiacf»i 

Urn tv ^etfluSgegebm ^attt: Tyroci- 

nium Masicea* ^. i. €i|ler 3(nfAnq Jtic 

litbtnitn 3u9(n6 |um Se|ttn aufi tiir^rflc 
iinb 6ciulic&(lc flifo prvfaffft votj k. ffloi^a, 
|um iQ(«tcRHJa^[ getruif t burrf; ^ti)i}ttn, 
1710. in s. riir^ogfn, wwm abtx Ut 
Untcrridjt in '^ras unb^ntivort ftih^t nuc 
. 3 3 SSciteneinnimmt. ^Kc«nf folgt netft 
cin 6 Seitcn Ian9ed93tt|etd)ttt|loon J(unfl/ 
ntftitern, an befTen i£nbr er ben ^ufitiiia 
tcnbfnfe^c tlflghc^^m.itapetlm. Mylii 
Rudimentt Musices, ju me^rewr STlacfe/ 
ttitt unb gutcn Perfection befteima^cn 

ttcoin mend tret, ©tc flbcigcti ^o^m^nb 

mit »iec lltftuntjfn angefilllt, totldjt btt 
Vittf. mtff uxit nasi} btntnidfieimtnUuf I 

(agenbevgeft^mtim^at. tbie cifte bavon 
tnt\}&lt bicg bif ^Dttleitern unb 3tiKi-»«ffe. 
iDwiJ6vt^(n brc^ t)nbttt tine 3e6e ben 6« 
fonbrrn Zit^I: Uebunji uor bit litbt ^ui 
Senbburc^ rinigt Meinf jitimmige Jtigen 
lufinjcn, nt&|l bem Fundimtnte. ^iet 
noc^cin'PaarStagm jur^ro&e au< bier 
fern 2Bei-(c(fm : fffienn i|l bee ©efang du- 

* rui? ®cnnt)ojBfeinbfie^et. SSenn ifl 
fcer ©efanj mdUU ? SBenn im 5(nfftnge 
bei ®cfang< ein b (te^et. Sa« iflfctt 

' ^«(i? Cine eicfctige ^Jereegiins be« 2(rm<, 

fo ba im Sflitbeefcljlagen unb 3{uf()rben Ut 

'pt)et. 9Bf((^c« ifl berungkic^eTact? 

SBcniiim 31iet>evf(^Iagen me^e grfungen 

: »it6, alfl im Xuf^eben, »irb genennet Xvit 
iptUTict. Untccbeti baju gc^&vigen 53(p' 
ipielen finbct man and) |, f unb V*' '"^'' 
matffUiii tveil barinne tm 0lieber)(^lagcn 
nH^rgefiingenivii-b, aliimTiaf^cUn u.f. 
t». ^i ifl feit ^iinbeirt 3a^ren boc^ tine 

^mi anbevB ©a^e iim iinfcve Sunft; 

.. ■ 0d)mitbec(^einct(^®ottIieb)Dr. 

tee dlecgte unb feit i goo !QtreCtoe unb Un/ 

ifvne^ntcrbedSnationalt^caRrliu^ltontC 

(tcU fit^ antrnji ju<£i-fut:t au& tvitebe bunti 1786 ^reniiedieu tenant unb Slegimento 
qaactiernieiflev U\) btm ^lit^f, «. fl|i3>et/ 
le3«tif(*)en «ilMrriervefiimeme iii-Cflfcen, 
weldje eteUe er aWr 1788 mit Cer eine* 
XI)eatcrbid)ta*jii'i)iaiiijBei-laHf(f):e.93iMi 
5ier|'(&einter(idj not^ Jjlannljeim $ta>ini 
bet jn [)aben, biS i^n bic itiieieunnibert 
tnbIi4umi797au^»onla fmunbnflc& 

^ambutg ti-ieben, too er cine J.ithnd pvi/ 
»ati(Icte, bid ee ofiigc ©teUe jum na fibeW 
na^m. ©ielonfunfl ift i^mfiir bieman/ 
nid)fttlti3ert ©teniae, nuldjc eir if;r^ jwac 

nidKunmittdf»ai-,bo(^mittetbac unb vUU 
Ie!(^tmancl?m3lfeJb|t»iber |Wnen ^illfn, 
ieij feinen Ifjeaifrgefchdftcn Ijor Iei(tttt 
miiiTen, ©an( iinb ^t^tung )'djuibi^. ^Wan 
erinnere p£^ nut bet ^nja^I »on Opeiette n^ 
wel(^e er i^rilj felbfl gebiduet, t^eil* 
auJfremben ©prac^en il6er|>§t imft ber 

OriginaImufi(an3epa6t^ftt,feif^e^i)eater/ 
(flknbev unsereii)ntt, worin er git nic^t 
Umgang i^abtn fonnfe,^ie mib ba Stwa* ju 
mclben, wai auO) bee £ieb^a6er bfr muf. 

Siteraturiufcittem3»efff nufeen fonnte. 
gnWic^fatin man fijglidf feine uetll^i^'bei 
net! 3a^rgiinge eon i^eaKr/oHrnalen, fei* 
neScifungen Wr ^^eater unb (d)bt\e n&nr 
fie unb fetne 4 ©dnCe Sl^finifie {Otufcti 
ijie^er re c^nen, roorin^in unbrotcber, aii/ 
fier Dielcn cinjefnett 9?ottj(it, auc^t ganje 
a^^anblungrn iSberffierang, ®(Sn3e^I^^^ 
X^eatcrmujif u. f.w. porfommeii, wuuon 
noc^ tieuerbingtf in tie fieipf. muf. 3fit. 
Sa^rg. 11. ©. 1 97. ^twai flier Opetnwe/ 
feneingerfliftwotben i(l. ©a ic^ in mei; 
nem Sfufl'a^e : Ueber, ben &f^<i}maa bti 
QJublif um* an ©ingfpielen (f. llitecar. Zxv 
jeig. 1797.®. 833.). aterfc^iebenea fl6er 
ben3n^o(tunb bie ginric^tung bet i^ea* 
tecfalenber Remerft tjatte ; f* eett^eibigte 
ee fi<h imSoutn, f. ^ratet. III. ©anbe« 
3< ©tflrf, 1 797, @. a 1 1. fo gut er fonnir, 
vetmieb inbelfen bo4 in feincm neueileti 

iadjfc§en6H4 f, i^eat. tjon 1799 aUen 
2tnfto^. ' 

e*n]iebnn(3o^.X f. im a. Seic; 
e*miblin, .. ■ ■ . ' 

© (& m i e b t (®icgftie'b) ein ' 6i'a»er 
^omponifi file ben ®efang, stb. ju @u^ 
nm«3. 1756, eetlebte feit ungefft^t 1786. 
je^n feiner ietlen Eebensjafjre ju Seipjig^ 
iVQirbep^ecitfopfbem dttern tieS^oten^ 

Untlt BSB 9» Sch S c b m s» t 

torteftur flBctnommen ^attc, tpoBry tv in/ 
teffen mandjc^ fd)6ne '^mgiiildf fdjiitb/ 

UI1& ton mancbet Oprr .ftUiviaMii^jil^f 
rcrfhtiiitc unc» jum Stucf e bf fflufccvre, mie 

&ae untcn folfic^t'c r^injeiiliniiJ tVinct- ^cxt 

tcbcjFPget, '^uUffxenidjUttct in 9tau*fl 

@eKlI|'*rtft 1796 E3aKlb(tfineei*;fne ^Sim 

fittjanblimg. Sit'* Qic;rr.6f (djeirt abfc 

fit fcttie itim|r nidjt yOtiiH^ tjeirefiH ju 

Jid)CTt ^tt{I|lan& in feincm .Hotni)o)\rion<; 
■ gf)djAftEbcmtfifte, STIad) cinidcn ^a^im 
gabcra&etaudfttcrcni^in&rl tuicb^r auf, 
ginf;nacf>\6uf)I JUviJct, ft.vrat^ite bolcIb(l 
tie S&ttm?e cmc« £i|cnt)dnblci9, |t<u-t> abec 
fd)ottx799*Jtrtinfn be|tcnSflt)ifn, ^etn 
a}ecluiiwarbcr5li5n)iUnrcIt am fo iccmi 
grvskid)3i5lii9/ba a mit fciiifn nicftr gr; 
mcinc!! takntfri aH:st(ai)im|t unb ^om* 
ponilt Atid; aue^rjcicbiim :3\fEtntnifff in 
tenfcfeMicn^ffiilTmrAamn Dcibanb. 93on 
feincngtSfecin.abcr ungebvucfttfti aSeifcn 
fflv bieSird)c tbnmn gentinntrociijcn : 1) 

fu. i)©a' 67fK $falm, 3) 2^a' 8tC 

^falm, 4) SflHwtc; dlun ttinf t^rane 
mc^r- TffiitpfliobJE. 5)Dbe: 2fin- fann 
bidj,grD^fr®ott2c. 6) jSanMHi 2Benit 
idj, ©c^6pferjf- 7) J&immdfat)rt«fam 
tatr, Sunt ©rucf aber ^at tx bertrbert; 
8) ^lauierj unb ©inqflOrfe. iflc ©amml. 
Seipjig, 1786- 9) WI i£lat)icrfonflun- 
€6enb. 1787* io)Aatwa1)l aui gatigj 
6 c i R &ibid)tm in aSu(i( gef. tEbenb. 
1790. ii)VUleinc;SlaiJiciiotiflten. zm 
5^eil-i78S. i2)^9mnfarbic^onfunfl 
uon @ c^ u b a r t, fiU' eitte ©(ngjtimme mit 
ilduifrbegL€benB, 1792, 13) 5lla»)icrr 
oii^ju^ tjon ^^itter jbotf^ io£t»em 
^dppc^en, €bcn&. T79a. 14) «(at)ierau5; 
jug t>DU ^iccer^borf^ ©djifepacrett. 

€benb- i79J- M) 5)*^ Seifc bc< igtcti 
3a^tl)unecrW- €m ^ijlorifdj/aUegotifcfteJ 

SKdobram tJori©*lciiferf. ^ni^Ia; 
vifwurfjugf- (Ebenb. 1794- €trnj fcinet 
vorjAglidjjiett Srrf?. i&) Qicfatig am 
©rflbe bcr ungliScf lidjcn^Sntgin uonjiattf; 
reidj, 3R<rie Jfnwiuettc, mtr ^(aijicibsgL 
Gbenb-1791. i7)-SIamer unbSingfiil; 

de,i«®ammLebcnb.i788- i8)5t5^ 

^ lic^funbgcfflfelisollegifber- €bcnb- 1794, 

19) VI £onatiae» p. la Clar- Op. 1, gSftmbutgu. 0iot^a, 1795, io) ^rinfr^ 

(ic:?: lu optima forma tttc filii^laviav 

ileipjig, 1796- 11) iiIat}iao\i5iug ber 
Oper'iKcltbCL Cbenb. 1797. 

©djmitt Oefjann 53;idjLl) — trat 
4U6 PiflgATebilititj^ «nb cr^ieU beii 3luf 
1741 naci) ^Xiftiiti alfl .«flp€llmci|ter, in 
ttJcldjfi 3Bilibe tv gcgcn ba< 3- 1780 gt; 
jlorbcnith 

d) m i 1 1 C3oRp^) — war ni*t nur 
Sompottfit fonbern auc& JSalfgcu unb 
Jjcrttu^ficbfr )>tner unb a^^clcl aSfife, 
^ind) fcinc niotentt^'c^eiep in tmftccbatn 
tijaicnfdjon 1787 fine b«idd)tUi4eUi*cni 
gepoit ^JBafen ju Jagf g^T"6l■^crt/ tccen 
AnjQt)! fid) !793 biff auf joo et|hftfte. 
Sria^ieinimaSevjndjnifTe, gtbiucft t793> 
rociLTn ff incn imu-fitr, aiigcfflljit^n kom: 
pofltionen mm nod) folgenbe bei^jufiUcn; 

i6)GrandeSinfonie. Op, is. 17)111 
Sinfonie*. OpL I4, i^) Concf^rt p- 3 

Fl. Op- 15 I'O in 5l6rcntrio'j. Op. 
16. 10) Wffjvftc ^infontfn^ 5tonjcite^ 
Xiio'fl unc ©uo'fi fiii 33- obcr gl- e^jnc 
Sflumctn gi'ftoc^ni. ai) Principe du 
Violon, Srt«auji^mimb fcincr ^anbi 
lung m<f^renb unb n^d^ ber un tldcf lichen 

StcrolutiongeiPorbcttWftivbliebiaftgejmeU 
fflljaft^ hii mon 1803 nfu^v, ba^ er jtt 

Stflnffurmm Wflin al^ ^JDJufifbivefnn am 

X()fater angfffcflf fci;, roo fr fcitbrm ba< 
6ofigcbrat)cOrdjrfler rait eitt(ic^^^rflft 
unb^Sfuerriif;nili(i|ldn^1^it, - 

©c&mitt C2o«tiJ) f()fm«(igeir 5iir(lL 
Si:ir|burgifd)et ^otijei tmeitlec iinb 'Z^in fi 
lor ber ^aftapclk, fin brapfr SJirwofe imft 
2taf^^rrr wfbev iScoIine, gcb. ju Qbitti}t^ 
tei im'Si&iibm'0d}€n am a7.?fpn(T7yr, 
lic^ fd?on ale &nabe b£\)m mufiUliidfttt 
Untvnid^te in bent bfiiiidjbaifftt &to^et 
^^rtedrine vot-jdgli^f^nfage jur^unft 
iporalleufemrtttDiitftflillcrnbemrtfen^tDaC 
iljmbie^rgiinftigungjuwege 6rad&tc, fic^ 
fdjonim istcd3a^ve oor betn5Uv|letiSr, 
V. ©t'Ciftf nflau )u SKimbevg ^Sreit 
laflVn ju biSrfpm Sicftr 5iJr|l foiib au^ 
fumfiafio^IgefaUenati btcfem j*ingcnS8iv< 
tuofen, bag et f^ti titc^t rtur }ur ^rjte^uns 
bem Suliu^fpitale ju 3Qiit-jburg^ uub ju 

wdraet 2(uebilbuttffitibec'33Juftf bent be; 
riS^tnten SBiotmit^cn €»bcrlc fibrrgaO, 
foo&em i^n au<^ jugleii^ aU®ub|tituun iti 

ftiiur BSB 99 Sc h m S c b m 9* nuntci'i, m«*te Her junge 65 eft m i 1 1 f* 
fiupetorbentlidje govti'djrittt ituf ffitiem 
3n|U'umenK, bag i^n 6rc 5ilr|t Hbam 
g r i e 6 c i * »on 5Bflrj6ur.q 1 7 5 5 «1^ -Oof' 
violinillett in ftim !Cicti|ie na^m, unC) 
1757 aiif feitic 5o|len, mit eigen^intiiif n 
JtbbrtlTen on bit wiititi^attt[Un aJie(i< 
ni|len, auf unfic^m3tt 3»t nat^ 3taiim 
nnfc anbtfc Devtrr,nM) gtofeOttiser lebten, 
aufSfldfmfc^itftf. ^ ra i 1 1 6ca(^te auf 
^tcfel: Slelfe 4 3a^« jU/ unb uottenbete 
na^cenb biefer 3eit fcine £un|t6([bun3 
ln<bf fotibete untcc bttfieimns ttt twilcbt/ 
flrn iartint. IRadiCiem i^n fein Sflr|t 
tulcbei-jurflcf bctufirn ^atte, fudjte et mit 
■ Bnel■mli^eKm Sl«i5e T""* ernjct&enen 
fienntnifTeinJlusfl&ungju btingen. Die 
(eltene (Bv&ge R inet .^anb frietrfjteite i^m 
tie f&cfTegunii von ^cftwierf^feiKn, welcbe 
filr ^nbeie undbcrwinblicft toatm. @ein 
(lat(er/frdfti3er^6rpetbau^alf i^n jenen 
mic^figen ^on au* iunn SStolinc jie^en, 
Wel4» bad fiavtfte Dic^eliei: biird)bcanDy 
unbnjelcften |u mAfiigm tr gr»6^nli(t ju 
^aiife 6epm ©mbiitti ftine SSiolitie mit ei* 
ntm tu^f flbevfpanntf. 9Kit fifecnera 
jlei0t futftte (c iebcl neu ccftttientne Son* 

jftt, gleic^Did «"* wflc^er ©((lulf/ mit Au* 
ferltrc^enauistciteinjufpielen tinb fl^ 

enjucignrn, toai et ununterbco(f)tn 6i< an 

ffintlf^tenjrbfn^tagfforrrtlte.^ierbm-*^ 

6ra^t( ei- ed fo ntit, bag et ffinem untct 

bectER'engc grcflcr SJioIint)trn, wclc^e am 

S^oft bei grogen ^unflftcunbe^, feinefSdrf 

' fttn,iam&ci}bttamtn, nac^flf^en bwftf. 
Unb bag $Atfi 3( b a m S r i c b r i (6 birfm 
feinm Stmx{tent^a^aimui UmnUt uni 
(u iM^en n)u0te, beniefen nic^t nur tie 
i^m»on 9(it ju 3rit oedte^cnf nQJr^alMju/ 
iagenjonbernaut^ im 3. ^774 bie Cc^w 
(ungjii ffinem ^onjertmeifffr. 3a nacft 
ImHiUitn bti SapfUmeifler^ 2Bfl(:* 
ntu t^ &UtQab tt if}mtic uneingefi^rdnF* 

. te ^trcftion Teinei' J^ofFapeQe. !Bec £oR/ 
Jonec cbacft, tprlt^tr iim biere 3cit Seuge 
son bcc^taft unbiem glilcfli<$rn ^rfolge 
nav, mit wddjem ®cftmitt bte JHIapeUe 
MrigittC/ trug t()m untcc ben einlabenb^en 

' Cebingniffcn bie e^renvoQc @ie[I,e eined 
^6nigl. iCon|ei-tmei|lEr4 in Sngfanb, ne&ft 

tn ^iuttitn tn (ffentii(!&cn J$Qn|ett( in xiif)mtt Ztamtt €ti}kU, naUtiem fit 
* m i t f, fu n?le mf ^rrve anterf an^ttvai 
gene StiUcn^aw* :0anfgefi5 1)1 gegetifeinm 
gaiTtfefiitjifn^aftgde^mt^attc, '^chmitt 
fdjm&flbcrbifimffjitrc^onjctte fiir fcin 
3n|tcumfnt,tK»i6encn aitv Mitjgfbcurft 
i|t, Un£?r iXncn vtf len wortrc ftlic^f nSrfjiU 
If rn fann man, auiJCL' mcI>meTr im 2tu5lan/ 
bcfc^rijorcfjfil^aflengagirtctt, fccn cfjemax 
Iigm Rambftgiic^en ifonje rtmrift^i: ^ 4 u; 
mf( URk fcicSflrjbursifcfccn JJofbioIinU 
fieii/ iDemar unft Slcufdjel nrnntm 
Sieretf lectern voUfcmmene ^Cu^MIbunS/ 
tDcIc^cnn icfjon a[4 :^nakn ton 1 1 ^a^/ 
ten mtt flu^gejeic^netcm -^e^fflDc ol* rci* 
nen@(4ilIer6|Tenc(i«^proMtlirt^at£^mugf 
te f r fi&et'Jfnbf rn fl&fvlaffen,in6em UvXib, 
imSuni 1796 r^i^fi* rii^mlic^enfiftufta^rt 
fin 3id feBtf. IRac^ ^rn. Dr. d. e i « 
6 1 b « '2fiti(iifc^cu ^litt. von «. filr Scfltv 
(en^ 1808. ©.137. 

^^mxtt C'J^icoO itt wa^rfc^cinlic^ 
SSittuofe auf bemjctgotte ju Q)<i:i< ; vozmp 
fttni f)at f r folgtnbe feintr^evfe bafcI6jl grrr 
^f n lafRn : i) HI Goncerti p. IpBaisoo* 
No. I. a. 3, '^atii, 1791* 3)ni Quiu- 

tetti d'Airs concertans arranges p.Cla« 

rill •ttc,Baiaon»V,A.«tVc.£&en6-i 791- 
3)inQuatuoriconc, p. BassoD, V» A* 

etB.Op.ft.€bfnb. 4)111 Quat.jgj^ic. 

p.Clarin.V- A.etB.Op- 3,€6tnb. 5) 

HI bergl- Op. 4. etcnb- i797- 6) VI 
Duos dialog- p. 2 Fl* ler Llv* de 

Duos, ebrnb. 1788. 

*@c^mitibflurr (Sofep^ ?tTop(iuO 

— JofgenbcfeinerSSJevfc (Snncrt w^ mt 

gefii^rcTOcrben! i)Sftntate: bic@flb|l/ 

t^nUugnun?, 1784 ffic ben ^c^merinrr 

^offomponiit. 3)fptIo3 am ^axlitaqr, 

T783 atif bfm ^abifc^en X^tativ aufge/ 

fil^irn 3)IIISB(en(iuartcttf* SBicn, fccp 

3rrtaria- 4) XXIV aSoEx «nb Sladjfpide 

f^3rbieOrgfl.^ri;&ronn,i797. 5>Sinfo- 

Di« In Ct a gr. Orch. btif &cr SGftmi^IUTtg 

b«d S^urfArflen Don ^a^rm. ^fil6ronn, 

1799. i)iOlc()Wf Jtir(ftfnfad>enmiS?|T. 

Srftarb ju€<id^ru^</ 4l4 ObrrtapcQmei/ 

jla be J (2trog(»er jogi ron^ben, am 14* 

Oft- 1 809, na*bfm er fcin 9 1 flea 8f brn^/ 

ja^ccitfi^t^afte- €m3llwr^ nwlt^f^/ ^^ 

mtitmiin (^ciii^tni^ xtiify^ Umi nnw BSB 95 Sclim Scliu Sch a SS till ^dufcntscn beu {n'biefirm ^ctte ijocy 
fommft^^€n bcbciitcnbcn ^omponifleii fti 

' @d>monC5mbri*) - (laib im.3. 
X791 oWOr^fini|ljuJftnd)hinmb3la»iB- 

ed)mul)IC,J 3nrnunifntniad)eL- 
|u3ena, ^ateiiic ftlr^ Jdige )4r qefrtUigc 
govm fill' flrti'ififBimige loiKptanu'tf tXf 
funbeti/ welcfj^ cr Bureau -Forte-Piino 
, hctint. 3iii3Diunal ber ^2)Jo^tiT, 3ttmiai: 
i8oi.@-48-fi«ter man von lev ^"Siidfc^t 
nH unb ^cm (djinen Zm biefrt Smri"' 
ment^ einc treitMufttiic, )cl?r tfm?fff)linbc 
fflarfjitditimbju-jlfid) bie 3aAniini) ton 
tern ^eugecn «nb 6er gi3"r bcffdlJeit^ 

©djmiisci Oot^ami €!)n|Ior^) — 
gin^ttm2i.0fLi79Sftiif) intiicitirdjf, 
urn fcin J(mt abjn iiaitcn^unft in rm:f23trr/ 
tfl|lanbf bva^U man if)ti foi?t roietci ini 
;§aug- €mv£«:bI«!ifl«E tjrrmfndjre btffert 
gtffcfewinbcn tob ofjncHampf lm^ gcibnu 
€1 mac 1716 acboren, ftarb alfa im 73|ten 
Sa^refein€4£cbctifiju UfSan. 

@c^nalC-0 Utiter fiiffcm Snamm 
pnbetman in 3m bauds Seitig^fata^ 
loge fin urn 1790 ju *Paii« <iC\h^inU 
Sla^jirtti'io mitSQioline anqcjcigt- 

©c^neefing/ gcnannr Cliiomu- 
»ui (Dr,3of)flnn) |lai6 im% i597i« 

IrtMrju (Sot^a al« ISifmni, wo er r 5 ^ » 
tine "iR:ii:cI)enor6nimg mit cigner ^anfc 
f^rieb, bet ft bn« fe(b|l geti^^tetc urtb fclb]! 
in jiine no* scfciAucbticW/ fo ril^renbe-iKr/ 
lobte gc6racf)r^ £icb; aitein ju tit', ^crir 
3efu£t)ntt:c. an^Sngte, 2l«c^ nacft bei" 
Scitfcic^KW unbtompomm tv noc^ me^^ 
mt£ieber ffirbie@ct)uU jn'Svicmar, Its 
ten TtufitA^me ctmit ta^mltf^jlem '^letpc 
jubefSrbcrnfuc^tt, 

©<&nega§,auc^Snegaiiu»(Cy- 

ilacusV^agitlct unb onfan9«3lbjim(m« 
bcr Q>ot(jaird)en3upetinKnbnitui- jiiSvif/ 
btic^irobB um 15 79/ ^^^ "'^^ nur ein 
tff&iiszt fiieb^ftber unO ©cfStbercf berSSui 
(if. fonbei-n «U(^ fclbp Scmpotiitt unb 
©(^rift|leaer. f&v rowtbe nac^ bet 3nt©«^ 
yerintcnbcnt ju Sriebricl)gioba, wo et Tei-' 
Hf n^Iap. 6U Blufit in Jlufnahme ju biim 
genunb ii>r«Srnntmgja *)cr6iciten, rt*t 
JU wi'bippfln fi^irn. Cr floib i« SnfJ von feinen gtbrucfcfn '3rrffn it^Qf^t i% 
"iJiufif urttmnf. €:d)iiftfn, ^it: i>No* 

■if>. €rfurt,i?9o. 1 3>ogen in'3- tino ift 
fcn^m ^(tjmagcr, bcm mamov in ®oi^^- 
SoIjmmlJinbcnunn O.bflTcn Jlitifd> 

jugcfdjlicbem a)lMgr>ges Musicae H- 

brill,ijifiu'(,i59i.6anb^'^04cn in 8: 
brm nijd) ctn bt- fonbtiei £> fttr^tJifn Don s: 

*ap. bepg^fUgt i!t btft 3nl>ilt«: Cap i< 
decantucomposito. C. c, de vocibu* 
aive partibua cantua compo-^itu C 5*- 
d*?Fugii. C-**.df consoiiantiiiet Hia- 

lonaiitiis, C. ft- declauiulif. (Ein ite 
rnmi't)rteiufTagc biifcr l»agoge crfdjieii 
1596, fbenfalla lattinif*. 3) Scmfdjc 
" Music* fiir bie fiinbrr «nb anbrro fo nidjt 
fonbFdicfegatirin peritc^fn unb bod? gernc 
a>»>IlKnna4>bci"^un(t ftngen Ifinen- 3n 
Sia)iunb.^ntn?eiigff1rQfr uitb mitaimvt 
leiVnm £,veaipdn erN.Ur binc^ M,€;jriai 
cum ^ * 11 c e g a E' ^ibiutfr f^n (Eifijvb^ 
Ciudj ®CDV9 ®ouman,i s V2- tL 8- 43t£ei* 
irn. and) t)ievvon tail} x$^4€mt ittiiuis ^ 
gabe^eratie. 4) Panlmi praduurnXV, 

|ii nnbf|timmKv3.'tr,flbfr fiOftfi^grtiurft. 

S)VPsaU;,ebettf*ilJ*. 6)XXXX3Jn;/ 
tiflc^jr^ unb Sncti;3^0r^j3K?«ttert \>on 4 
erinimen. ^tfuvt, bc\f ©coi-g ©aumanrt^ 
i59S.St|iErunb2rcr i^eil, Slnt einige 
beifflben finb i»oit fciitcr Jtom pc|i tion ; bit 
flbrigenfinbuoH Scadj. a ®ut(, Soa^t* 
©tfucr(jri«« unb 5)$iL 2fttcnfl/ 
ciu*gefr^t. - \ / 

® <^nciber (SfnbicrtO tm Orgcfmar 
c^er QU9 £u(ca in ^dlfU^xm grbdrfig, fepa/ 

lirtf (m3> M95 bic Orgd imaKilntlfrju 
U(m gemcinfc^aftiic^ mif bem beril^rattti 

blinben Conr.&c^otr unb Q>ftei: @i:i!i/ 
nen>alOev au< d^di-nberg. ^an vctgf^ 
ben 2(rrifcf©(ftott. . ^- ; 

© <^ n c i b c u C€onvab SJiii5<ieO— (»>* 
fludj bie ff(^(te 95atii^ Kmct -StJammUe* 
lunaen flec^cn (affen, ^lugtfbitrg^ bep £€a; 
polb. 1741. .. 

© d) u t i b c V (®. 3f6ra^am) f i»ev nni 
fet£rflfirUg|ifn nnb talenluDDcllcu S.i^flLuif , 
mentalEomppntfien. ^i giebt trine, 9fatf 
tnngjn »dd?er, «nb tein ^n\lvummt, ffli: 
i^d^e^eimc^trec^twl^djine^utibf^ui: 
te^ gefc^rifben ^dtte. T^ief bejrugen bie 
ifKm Stuft^t^runsen feinu' ^ompoftiiouf 11 

in BSB y7 S c h a + i S c fa a ftB in £fff niMrn ^onjerten, too ti Un Tiaii 
fAtticvrt utn Sf»rr utib ^elof^nung ju tt)un 
i|l. iOIin tann Atfo vot-ausrc^rn, but) bcr 
^cnnec^ifinbung unb ^un|l, To wie ber 
tUbi^abniktify utibSJeiiiniljeii barin |tnfie. 
^v r4}rint urn ba< 3. 1 7S0 qcborcn )U Utfn, 

in ttv sictptHc tui 'Ptinjm ^ettittd^ 
11 D n p I- ( u g ('n ju iKtH'in#bcr3, urn* 3. 
179*/ unb TOurbr nad) brffcn tcbt, in"^ 
Stiirfiicfti fciner ialente, igoj oU iltK' 
llirbinbie^finiql. JtaprUc }u^:j>;<'lin aufs 
Smommtn. €r gab in eintr grtrmften 
Stnjeiqr cini Ucbei-|icf»t fcintr iimmttiHitn, 
a»d} ungrbriicftcn iCompo)Tttontn, In btr 
3ti>|t<&r, f{c nad) unb n<id> Ijeftwcifc bet) 
SBittid) ju <5»lm (led^en ju lafVm. 
0(i)ivnUd)mhdittabtrit^t ba» veratmte 
IDratff^lanb bie« Untrtne^jmrn (» beffip/ 
trtn im Stanbe fr^n. Urn fo not^wrnbu 
$tv fdititit eUa ftpti, ium^entma\ frinrr 
SJrt'birntU urn btr ^im|l, mnii^cni bird 
Scrjrtd^ntg von i8b7^tei; aufjubr^altrn. 
fti i\i folqrnbr* : 1) Silctic SBiolinr : .«»«/ 
|rrtr, 0,u«rtrtt(n, Ztit'* fdir a S). unb 

iSc, filr S3.©p«tf4eunb SSc. unb ^uettrn. 

3) jiip bir ©r«tf(ie: Jtonjrrff, ©ufHcn 
fflr 1 ©r. aiKfe filr ©r. iinb S5c. t) Pr 
bad SJiofoncrU : ^onjertr tmb ^urttrn. 

4) rt^r bIr pitei S>opptlf unb rtnfat^r 

ktnievtt, CLUntttttke^evt file SI. J&o&, 
^otn unb^aq. mitnoEIilimm.^c-glrimng ; 
^oniect ttilt^iiltiu von lautet SSladin; 
flrum.;ermtt fiit; SI. ^latin: Jag. S). 
©r, u. ajc; anintrtten; auarttttrri flic 
g(. 33. 95c. unb 2Jc., filr jr. .^eft. JJorn U. 
Sa3*.> Wr a g(. unb » J?6m.-; Xdt'd Wt j 
Sbfilt S1.3J. unb aJcv fiir SI-u.i ^5cn. ; 
Suetten unb (DivfrrifTrmrnt*/ mil wiUf 
f&M. f^rgleit. 5) jflr btr jt(ai;inrtte : 

t&oppctfonjertrfilri^Iar., filrJCIac. unb 
gag. (Einfflc&r JEonjri'te. jiuintetttn fie 
Stlai: 3J. 3 58r. u. SJc. CLuatrcttcn, Xrib'd. 
tmbSJuettrn. 6) Jflr bit ^oftoe : Moppet/ 
anb rinftfc^e Sonjette, Q,iiarte«rn, tvlo'i 
HnbCDurttrn. 7)?ili'ben S*5ott:^enjett 
fAt 4 SadotU/ mit ^rgleit yon Uuter 
SB(a«in(lr. ©oppclfonjettfiira Jag., bed; 
glrtc^cn filr'Sag. unb ^0^.^ brd^l. file S03. 
unb ^lar , bcdgl. fir Sag. unb S^ovn. €in; 
facftr SonjerH, Q-uintettrn, Q,uaEte«cn 
fAr 4 Sasotte, brdgl. file Sag* ^- 9r> U>i^ 9Jf., trto'd filr J Sagettr 5)urttcrt- 8) 
'Sfiv baadJiDi-n : itenjrirfilr ^.^irncc'Oop* 
pf|( unb rinfad)riton|fi'rf ; ©rrtetKn fill' t 
^6rn. 1 3v. SB. unbiOc; -^untrtten fiir 
^lom, SO. ^i-. unb 2J^ ; iri»-« fflt j J&6» 
nrr, ©nrtirn, wn wrKfrrn Ir&ir in rr lAon 
iSoi won iK^dndbri-g «ud rin Sournat 
t)tcitcljAf)iiLj in 12 ©icinirn^ antfinbtgte, 
9)5iipba»«a(Tct^orn: iten^rK. t^emtf 
fir 1 ©affei^Brn. 2 SBalB^firn. j Jag. nnb 
t AontiabaS. 10) Seinrr: Ouvrnilrrii 
unb sSinfonirn, unter mefdfcn fltj> eine fcfjtf 
biillantr tilr lamer •JMaflin.tr. fcrfinbrti 
mf^mr4, 6, g unb lojlimmigr J^nimw 
nirn, and) einigr .«Ia»irii"onatrn mit »r/ 
gMwttg. 2fugrr btrfen wArrri fthon isoj 
brrriti* foJ3r^^c wn feinrn XompefitiearR 
gr|b*rn: j)I1I Qointiior$ p. V. a A* 
et Vc. Op. 3. 3(ugdbm-3, 1799, 2)111 

Duo» concert, p. V. et ;4. Op. 4. 3(ugl/ 
fcaig. i)niOuarf.p. FI. V. ^. et B, 

Op. 5. ^ftenb. 4) VI puo» concert, p. 
a Fl. Lir. 1, et i. Op. 6. &tnt). j> 
Concert p. & FI. princip. Op.?, e&enb, 
6)VlPieceid'Harin.p.«CIar. aF.ig. 

et B Cori. Op. 8. €(trnb. 7) Gr*nao 

Sinfonie in D. No. i. &tnb. 8)111 
Quart, p. 2 V. A. etB. Op. 10. €bfnb. 
1 801. 9) III Quart, p. FI. V. A. et B. 
Op. M. €£>fnb. loj Concert p. Fl, 
princip. iv. gr. Orch. Op. 11. ftfienb. 

ii)niSJ(olin(iuartettrn.Op, 14. ffbcnb. 

I j) III Sonat. p. I'Alto, av. ace. ri'im V. 
No. 2. €6rnb. iSoj. i3)Vari«t. avec 
tout let coupi de langue (mit atlrnSun? 
8rntH&rtt)p.laF/. Op. 44. Ctiez Kiih- 
nel. i.|)XXIVDiTertin. p. la FI. seu- 

le.Op.45. €6rnb, 15; III Duo* p. 2 
Fl. (ou FI.et V.) Op. 46. ffbcnft. 16) 
III Quat. p. FI. V. A Vc. Op. 47.€brnb^ 

1 7) Pot-pourri No. c. p. Bai ton princ. 

•T.V. sA.B. Op.48.ff6rnb. igjQuin- 

tetto p. Fl. V. 2 A.B. Op.4y. fibenb. 

1 9) III Quat. p. FI. V, A, Vc. Op. 5o. 
€6ni5. ao^IIIQuit. p. detti. Op.71, 

€tKnb. 

tdc^neibrr (Qleoiig £aurenj, auc^ 
Eaucrnj) ^Jluftfbireftorjn Sobur^, geb. |u 
©urgprrppatfe iti Jranfrn 1745, ge^firt 
)u brn fril^ gteriften ©rmed. 33enn f aunt 
t^atte er bad ai^cr ^a^c rrreit^t, ali tt ff&oti 
Am ®tns(^orr 111 dte^me^urg aufgenomr 
^ ntes BSB M S chn S cfaa 100 ^ fcie©i^ulenad)3it\tnbecg, unb )"d>on im 

1 3Kn wurbe ccuoti bee SiHjlin Don^o^cn^ 
|o^e;3ngflfin9tnflM2Ktififbii-e(toi-inIiini; 

(legen&mmen, rcnmo ci- im i8ten Sa^ve 

rufcti tDiirbe. etiblid>eil)ielt fi- 179> e&i-' 
ge etcDe am J^evjcs'- ■?'off ju €o6uc3/ wo 
ei- fd)OU mc^reic In-beutenbeaScrfe %tW\tt 

(en unb SSdi'tftifbenc^ ^r i-«u«gfsc^f " f)*^- 
Citijungei, «icr fd)on fccfanntetSompo-* 
iiijl,btm toil- biefe S^adjcicljrfrt ju baiiten 
^aben, rii^mt, vcif^ticbcne etilcEe niifi bf f; 
fen OpeVn, befonbcrf abci ein Oftett unb 
fcie "Mcic nnee JiSStiisJ mil cinem ©afTet; 
^ovne, |um SSewunbccn fi^6n gefunben (U 
bflbtn. 9Sen feitiec avbfit f 6nncn gcnannt 
Wfrben: i) 35ie^ijd)iCirim?5abe. 1798. 
Operette. ^\^. 1) 3ilfoI. Opet i %ooM% 

(dfflft mitSeiif.i[l auf^cftl^rt. %zxnzx an ge/ 

flodjenetiaSeitetl : 3)Conrert p. leClar. 
iiiC.^ettl)tonn,i794. 4)1*1 Duos p. fl 
Violons.Op. 4. €benb. 5)111 Sonat. p. 
leClav.No.i.av.V.etVc. No.a.ar. 
A.etVc.No-S.aV. V.et 8 Cors. Op. 5. 

ZugSbui-g, 1797- 'Mud) Offenba*, jfOe 
finicln. 6)£(ebctfat Sinter jurSilbung 
fc(6 ^erjene, am Slauier. 1798. 4« 7) 
Sinfonie k gt. Orcheit. COlann^fimy 

© * ti e i b e c Oo^ann) ein 6ra»et Or/ 
flani|i, jiilifetan berS^ifotaiftrc^eiufieip/ 
Jig, geb. iu ganber bey Sobm-g am 1 r.3«Ii 
1701, eclecnte bie ^nfatigsgifitibe berXiu; 
fit bei) tern barigf" ©cfjulmeiller unbOcgai 
nilten \0I fi 1 1 e v, fe^te bflcauf ba« 'SXuxxvt 
ncbli ber JKompofition »on f(inem ifiteti 
5iaite an, untci- bev Seituhg be« ©aalfelbi; 
j^en ^apellbii eftor^ K e i tt m a n r., biea 
Saf)ic langfort, gin>i bacauf nad) Seipjig 
unbvoflenbetefcinStubium be3 SlftBiet* 
uttter bem gvogen ©ebaflian © a c^, reobcv 
ci- er|i beo ^irn. ftvaun, unb bann bfv 
© I- a f Unrcivi^t auf bet SQioltnc na^m. 
Slddjbem ev fit^fo jum braud)bavfnXon( 
f ilrilki- gcbiltet tjfttte, ging ev roiebeu nnd) 

' ©adfelb,n)oevlogld* 173' aU^ofovga-' 
ni|i itnb 55icmtcvtioIiniit ange|U(It wucbe. 
5m 3. i7i« (am « ala SSioIinifl m bie 
J^erjotil. Slifimaiitdje SapeUc, wd ec fo 

.|angeMiiBeUte,bU« i7»9 itn ID«(mb« fccn Sluf iiirn Organijlen nat^ 8fip|ig en 
\jxt\i. ^iev fanb id) i^n in ben 3at)ve« 
1766,67 unb 68 noc^ bet) roller aJJunter; 
feit; fe bafi ev, ob et gleidf lange fdjon an 
bem I'ilngcvn ©djneibei- einen ^ubi^ii 
ruteii (jatte, bodj in (einci- 3iill5''i*<f'' ^ 
fplclcn vevfiSumie. ©a ev gero6t>nli<& ju 
infange bes (BotK«bicn|te(J cine vegelmdi 
gi9eS"aen»it^i'oft imbSeben ddiIiu^, ft 
B(i|iiumte id) felten, mid) babep einjuftn/ 
ben,felbilni(itan benSBctt)nad)tifci;erta; 
gen, »o bie iiivd^e 53iovgena 7 ll^K noc^ im ' 
^tnilevn anging. ^abei) rear ec ein emller 
Smann,t^ne»ielc50oi-te. 35ie 2tmt6otf, 
wieec fid) bepm ^6nige 5rtebri<& II. 
bena^m, ttel^e ""8 m bev Seipj. muf.Seit. 
Sjaljrg. 1. 1^. 850. u.f. erjibKwitb, <^a< 
ratteiinrti()n»DlI(wnmrn. evfd)eini|»l! 
fdjcn ben Sa^i-rn 1770 wnb 1780 9^(1"/ 
benjuTepn- tSDnfeinen^ompofltionen ift 
meinei! 2BiflVn« nie €wa^ gebcncft wor* 
ben, »6 (ie e* gleic^, feinen grfinbiicften 
Senntniffen na^, gewtg uetbient ^aben 
mflOen. 

© (ft n e i b e r CSo^ann e^riflian Jrieb/ . 
ri(^)ge6. ben 3. San. 17?$ ju aJaltei-«f 
borf bf9 3ittau, ^ein a)atev3e^ann ®o«# 
(06 S(^n fiber war.anfang* Swillid)/ 
webcv, ^atteabec eine fo gvogc SReigung jur 
gRufie unb wenbete feld&en Sleig barauf, 
naraentlid^ auf ba« OrgeirpieJ/ bag er, ge* 
leitet burt^ ben Unterrit^t Ui bamalt<](n 
Organilten Xriet inSiKau, ju bem ft 
»&c^ent(i<^ m'e^rere ^a{ )u gel^en beit 
brcvftiinbigen SSeg nid)tfd)eute, bie ©teU« 
be^ Organiftcn ju 9Ba{rei'^borf anne^men 
fonnte. SiicffS 2(mi»ertaiifcft(e et 1788 
mitbemeineSO&erfii&ullc^rcr* unb Orga/ 
niften in 2l(t; unb 3^eu.'®ev6bovf, ebenfaOS 

bcmSittauerSKat^ g'^^rig. ^iev fanb et 
ein bcfleves €ii\f omraen, unb, waSfiir i^ti 

grcScrt SBevt^ I>atre, cine fcftiSnc Org*!.— 
©ein €ifcr filv 'ajiutie foQte aud) auf feine 
SinbCE Cbcrge^en. aSes^olb mugte S c i e bi 
rid)fcftonmitfeinem4ten3af)re ben 3(n? 
fang im Slaoierfpielen mnrf)en, unb ba bie< 
glilcElic^ T)on©tatten fling, fo jfigfrte bee 
ajatei- mtt bem Orgellpiel ni^t, unb bft 
iSIeincmugte ben ©cfang bet itarfen .«ii< 
dtengemcinbe (eiten, c^e er no* im ©tanbe 
' war, bie 'PfbaUa(len ju evveit^tn: ^i« )U 
f(tnemiaten3a^ceblifb er tm dltftltt^en 

- ■ ■ ^ftijfe . BSB lOI Sch u ' ¥ * Scl m tofi i 

J^iiiite, unb btv Cf^ie feinei ^meti ttti 
tn\itK ti- no<if iie e^ttn Vietnam fa\l aiitt 
Snihumenti', fe luie ev (ineti tidytinin 
©lUiifc im fflfueiai&afi legte. 3m 'Siof 
tftn&a- t79S tiiiti fr auf ftaa t^ijmnaimm 
ju^irtau, .^iei'^atti*ei-n.li*|t bent guten 
ffOiJi^ieffliige ^ele^enljeit, in HOiiiiatfn bit 
naifiKit 3ti|h-umentaliBeife aufm^vcii )U 
56i?ti. "Sa (t fci»t)a- t»i>ti fblcti.r 3n|hii; 
inenta(mii|tFC)Ui;i^iiug ntdjt^ .tci?6ir t)a[tey 
|b TOOi- bie« fill- ll)n dm mm 3ijelt. — Slun 
nai)m eir fidj mit gntijcm Jleig 6c« -piano* 
foitefpicU an, um iid) in tiefcn .ffonjev< 
tin cinmal fiffentlicf) jrigcn ju f inn? n ; Cie4 
. i»urt>rit)mabeniic^tgf|ta»et, obidmn il)n 
,tnil)Lcie 6ci- fcafi-ieii ffi.iiitfennev, Aantor 
©d)6nfe(b, Oiganiit Ungcr, (ter 

ttntjcenbffines JluKntljtaltS In ^ittaii \'cin 

Se^Ecr tm Oittdlpiel unb im 4irimmiaen 
©a6 rouice_),.itanbib«t 5lard)ner unb 
Saufmann gjcnet, ifjm- 2ld)tun3 unb 
i^vtS 3^fl)fa^9 rervt^ ^iclteii. X>irl> 3u' 
tflcfif^ung TOiifK nacbttjeiiij aiif ^cin&ct 
niiS[^,unb ti vnav moi)[tiiiLtis fOr t()n; oil 

ci- 1 8f j.bctt bf r auffatjvimgDon ^ a p fc'n * 
©djftpfunji in 3i«au, butd) btn cantor 
© (i)6nfc(b ©riegcniitit ei-fjicli, mit (u 
nem gefcilbeien ^untliifiinb bcEannt fu 
»erbcn, befRn iftm nadjljfr grfdjentK 
Jrcunbfci)aft ff itien gebnicf ten®ei|t roif ber 
jut)cbtn»fimifc()te. ^iciVn ^feunb fan6 
«r in ^rn. JfbDofat U i n 9 tc, iHUtev^uUbes 
ft^er won 2flifbfiv-ffi»i)fi b(p ffi6rlij, ©if 
^ol^t von bitfn ^efanntfdjaft max : bas 
. e eft n e i b f r oft noc^ ©iilij ceiflf, bort 
»onfeinpnient^ufIfl|lif4rn ^mmbr tagej 
fcilbcKnSii'lElneingefii^rt, mir ben autfge* 
jfitfcncttlcn (unftlicbenbcn T3Mnnn n biefec 
©toMbftanni wuibf, iinb (i(iibievtnef)vct:e 
'SSialt in ben Sonjfi-ten fiffentlidj ^5ren Iaf« 
' fen FDnnie. 3(u^jetc&tiu ni^m mancbeiiev 
irt, untei-an5fi-n etne rfyrenvoUe i^ttfi^/ 
nunq in bee Obeilaufiiifdje n OTonatvfdn ift 
»on bem bamalitifn 3tebafreuf,.^i-R. Dr, 
Snebel in f^5t% mimtmen il^n nun 
auf, bett begonnenen SBe^r nidft i» vrrlaf'' 
fen ; er aibciietc nun Rci^tger <xU \c, anb bo 
fucbte oft feme $i-eiinbe. 1804 wui-be er 
^I'lifeft bei Singec^oi-3 in 3iMau. 3" ^i' 
iflcl 1 80 5 gittfl ei- na* Sti|)jiii, wai-b (Stu; 
bent,b(fa<i)tc, iieben fe inen nun forfitjdhrfm 

Uxi mu{ittiH|d)cn Hxbtitta 6ie iSotltfurt; $tn ton *Pf«tnfr, <£ttut, SBent 
yiibidec :c. unberfreutcfid) ber befotw 
bern t^eilnal)ine be^ ^tn.^ofcatrii yt c^< 
lij, 2);ajif6ii-. OT il 1 1 e r- nnb iUIuiihtr. ; 
*:5cf)ici)t.— 1806 libf mug iljm ter5>U 
tcftot 'Plato ben tae|"ang«untet.id)t an 
beri)lai96ftevf4uie. — i807ei-tiieltecb(C 
Oc aniitenilellcanberbailgmltnittfifitiifo 
tiid)e.— i3o81>wlieeibfl3fr(te3Jlal in 
bem gvog(n.i<Drtj«t ein Pianoforti fonjeit, 
nacfebem man in ben »Dif)eiLifj)cn ben 3a§i 
ten feints JJiifenttjaitS in Sci&jig mrl)ie« 

23iJtaI.'Unb3ii|lmincntalfompo!Uiijnpnttet» 
iDm auf^efii^tt Ijatte. eeitbem fpielt er 

alle3Binteiinben9eir6&nItd)en'>ton,CLteti 
einigeiflial. i8iona*Siici)acIil&ein>i^m 
ei-beijbei- ntuci'iirfjteten Opei-njiefcai** ift ' 
bed^in. 3ofep^ ©econbo, tie ii>ien' 
:aufentl)alt wec^ffUrDeife in 2ei?in un1> 
55ce8benl)at, bai Hmt einei 'SiUfTtbiref* 
toii,umi'idfl)ieinfue Sifa^jrimgen jn err 
reeibi-n. — 5ni Jebtiirtt igij ilbemuj 
i^mbefSIai)i|hatimiWp|ig ba«3ftnt tf* 
Oiganiilen an ber banqen Uonmstiidit, 
rocltfeei cr niiti fcit 0,htn b. 3. wi-rBsIret. 
SOonbenia^(retcftert.fl;ompofttionen, bie er 

beijna^e in alien ©atmnien rerrerfiat ftar, 
jinb frit 1 804 folgenbe im ©uirf eifdjie* 
nen: OlHSonar.p.iePf. Op. i.iJctpi 
tiii.Sreitfopfu.J^trtrtel. ijISon»te p.I« 
Pf. a ■* Diaint. Es dur. O;-. 3. €6enb. )) 
IIISon.p.I.Pf. Op.3.€bertb. 4 Ron- 
deau p. lePf. Op. 1. GEbenb. 5)tSo '. p. 
IcPl.Esdur.Op 5.«bpnb. S)Gr.S'm. 

p.lePf. Gmoll. Op h. (Ebfnb.' 7) VI ■ 

W;fU. et VI March, p. \^ pf' <!,,. 7. 
ebenb. 8)Sonatea4 malnv Adur.Op. 

8.2ripjiii,6.j4iil)ner. .•)%}} Ecro«oE- . 

•eii,(>Wa'gf.run6 'IfPoIonoi'scn Op.- 
o.. &tnb. 10) Trio p. Ip Pf. Clarln. tte 

etBa«on(oii V.«Vr.)Op. 10. (^brnb. 
I DieTiliJmen aiif 5+i[((i-S(iJi-ttbf. CSff 
b(*tD..?eibelmitpf.fff)ettb. ii)0.iT^r- 

tur.^ a gr. Orche^trr. On. , 1 . gjonn, l)fB 

eimiocf. n) VI Waists i ( mfl;,.s. 
Cbenb. I4)K"ph'■ovi^e(|)^erI2^ie^cr) - 

liS^tft. 15) 6 Polonoiies 1 vnnini. 

Op 1 9. fifipj. 6. .itO^nel. r 6 > Son«te k 

4niam« Frfu? Op. is.iJipj.b.^ofmeU 
fler. 17) Gf. Son. pathrti^i. p. pf. 

K moIl.Op. 14. ttipiii^, 5. jtiilind.- 18) 
dim. iitbttimmluni {Av bit 3u>ienb. 

9 3 9i!)rft# BSB »5 & « hn S «hB t04 (tcr. ao) Xli 3(limmi9e ©ellinsc.fur a 
*tene« u. ^. Veipj. b. ^Sf-rritf. u. ^ai-tel. 

jl)Gr.Concmof..lePf. av. gr.Oich. 
Cdur-Op. i8.€6(ne. aajSonste bril- 

Jaatep.Pf.etFl.Ddur. Op. 19. ^tiH- 
6.^ofmci(ief. 2 1) a So"- P- ^^- ^ ""^ ^ 

aur. op. fi<»- Sbtnb. a4)Gi. Sooatc p. 

Pf. F moll. Op. 6 r . ?5ft lin, im3nbu|ln:J 

fomptoic. a5)Conceitop.l<'l't. CmoU. 
Op.2a. Sn|)j.b.S%el. 3&}6Poloa. 

p.orf. Op.as. ebme. a7)Gr.9ua. 

tuor p. Pf. V. Viola et Vc. Es dur. 

Op.a4.tSbtnb. ig>8ifi>ei-. 3" ©amm* 
(utig.Op. 15. ^vciben, b. ^ill*n-. 29) 

Gr. Son. brill.ute p. Pf. C dur. Op. s6, 

£npj, l>. .ndiind. 5o)Gr. Son. p. P£. F 
xnoll. Op. 1.7 I).^»iC(rt. ii.^irtcl. 3 O^icz 
ftet.4te@amml. Op.'iS. ©tegcenb.Jjil/ 
frf)(t. augeifctm fitift nod) m^m-eAlaDier; 
(ju«iii96un6 2(tMn3emeitl^BonOpctnu«& 
SBetren anbecec itomponiircn won ifjm vttt 
fmigtroovbfn: i)©.i*aSairent)au«.Opec 

Cpei- 0. "3? e i 9 1- 3)Ximi>«o, uBti 23 in,' 
ttr. 4)8eonoie. Op« ».©"tMBcn- 
5)©a*unterl)riJ*eneOpr«fe|l. OptiMit 
SSSinter. 6) ©eet^otienj ©infonie 
No. ^ fiii: 4 ^inbe avtrangut. 7) I So- 
oatc von© u f f e t flic ^acfe u. 'Pianefoc/ 

tt aleSonate ■ 4 maiut (flmmtltcl) inSeip/ 

lig bfij^rfiif. unb ^(Sttel). iDtJiiSBejia.- 

' - lin, ». © p n t i n i. Orf i* im XUviewtii' 

luge.fiiiPiig, M Su^tiel. 
©(^nr iber(3.».2G. Weblog 35ir-- 

fi e 1 m) eirt jiinger, taletitBoUft'Singfcinpo; 
niitjir^alle, ber fi* bi*^tr jroav nur bui(^ 
Eieberbe^m^laDifi-c brtanni gemacbi^ai, 
b« abet in bitfm .^Idnigfeircn fo w\en 
i(^ni\^tn^innbenmtenH^t, baij man 
ihm bie^raibcimng aud) cine«8rbgcrn brn.- 

©evbem ganjlidjen '^Jlaniwl an£(la(6tt*' 
«n pon feiticm Sebtn fofgen^ier nut no* 
fcinegebvuiften.^Eompotttiflnen, fo ml idf 
beten in Ccfa^vuitg sebracftt t)abe: O 
QKcIobifn bee U\ien ^ommntliiitv.Spaat, 
1801, a)2(r(on.3lomanjef.itla».€bettb. 
1801. 3)Xll£itbcr, nebil Zai}ame oon 
a tdnjtn f. ^Ifl«iecflii< SeibrnJ laftfeen^ 

biic^e. I80J. i)2Ji<Sifb«inbcn^cfteii bf«^poBonMn®rtbm. OWof'*** ^^^^ 
finite afabcmi|d>e iittct, f. 'Pf- n< 28. 
CeipjiS, 6. ^u^ncl. 6) Walzei et Ecosi. 
p.Pf.No. i4.€bEnb. Urn Ca« 3. 1807 
^ielt eiil* iii'Sctlin fliif, reo f c im 3- > 8 1 » 
tnr"«"©lilt^c|tav6. . 
e d> n ( 1 1 cSo^ann C^iriflopft) 3nflnu 

nKiitmadjci- ju 3iwv6';>5'*cn "nitf 3. » 788/ 
i)frfei-ti3te gtitc SoitEpiano'i. 

e^tnell (3oiiQtin Safob) ^ifrtbct 
bei Anemn-Corde obfi*. ^inbllni 

t>tev*,»ovmali:]eirS6mjl. 3vanj. ^ofiiw 
flvumEntfumartjei- ju'PariS, gcb.ju iCai/ 

^inscn im SJiitembeigirdien 1740/ wor 
bet "iit'tftleiptofelTion gcmiBnut, unb fam, 
njclj fiberftanbcnfr Sc^fjcitim 3. 1760 J« 
bcm OrgelbflUfi- ffi c B i n 3 c f in Mot^en* 
bui'S an bcrXaubcc in ^ibeit. ©« it)n» 
CicsCKfrdjaftimglcidtbeffec, «W InnwociJ 
ge« gejiel ; to occroedjrdtt er lVtne'profrf|t»rt 
balb mit biefci: .Hun|t inbrm ei- uict)t nuc 
alien ^leipanf ben Oi'Sd' unb 3n(lrumeiu 
tenbau luanbte, fonbevn audi bn; mf^terf ti 
Sdnfriein biefet Xxt ai-6eitetf/bt3 et cnblicft 
nadj^oDanbiu pan 2)ilff n fom, berj 
bemerfi »oIIe 3a^i'e aririteH. ©eine tts 
langttn Scnntniffe f^ftiene n i^m nun jutci* 
t^enb ju feijn; nm fi<^ aW '3S«fl(r Tel^t* f" 
|fn JH Hrtnen. St glns fllf" i7?r nat^ 
iparii, iittbflng baffle (I «n,aa(rIc9SIft3fk 
injci-umenfc fiJt fit^ felbfi |u verfertisen. 
Unt caf'i'KSfrbeitffl siitm X^gang fanb, 
bag et fK^ julettgen6t^l3t fa^, flc^t fte^tSU 
fen anjuitf ^mcn/ unt feint itunbttt bcfrie; 
bigcn |u f 4nncn ; fo luuvbeet nit^t nuc Jit 
^Avii ^ficget unb 'iUleifler, fonbern auc^ 
bc\) bet @emnlilin bef Scaren von Srtoitf 
Stimt. .^ofmitvumcntfnmatftet. Slluti , 
flbtcwanf^te ev,ni(^t bioB bey bet imtf^m 
li^enatbeitfle^cnjableiben, fonbevn fid> 
bur4 einceigeue neue Stfinbung au(^ eiit 
bleibmbfgiDetifmaljU|ltfirn. Sine juf(ll<: 
ligecuJciK an fjcverfiuft (jdngenbe ^ncfe 
gab i^m bie et|tc 3bee,ein ©aitenlnfltm 
ment ju fectigrn, TOe(*f« ben %m bloS 
butdibie vomSyinbe beilticbfneit ©aiieii 
von ficb 3&bc. fHan avbeiteie et nebft feinett 
&cljillfen 4»oIIe3a^rc baran, bH et b«# 
Anemo-Corde 1789 voflfommen |ii 
©tanbe bvadiit. 3!on bet Qefct/offen^tit 
biefe* fonbetbaten Snftrume«W Hm i<i> 

A^et ni^ti mittv fugcn, tU loai ttn« bet. BSS jo5- S c h n Seh ieS S^t. 'Paftot €^rifVm«nn(mi flmSfl^" 

Kv iitgem 'Jotiu bciTd^En Brpsf 1^5* Mi* ^< 
ill dlfo 7 fuu Iditg- 4i 5ug ^0*, ill butdii 

dUiJ liiTVii>5iii), uiiEi fjftlt s Oftaoen, 3»c9 

f^igtn SBinb, roclrfjtr Cuicfc mtfiingcne ^&i 
■ tiflle an bie ©aiteti dcliim roii-6. ©tilcft 
man nun tine Xa\lt nitbtv, fo i^ntt tin 
'SStntil tinea Stana), »a6m-*6ec®int an 
(te fatten ti-tngtunb fie in 5Dibiatioit le^t. 
JDtr ton, hjcldjec ^Kcburd> (ijeugr wirtt, 
iflo^nitreitiiftftangene^mile imb (c^meU 
lenBlle in bet Slatui-. 'Ham blefem )wb 
H0(^ guf?ni«c baton anithtaiit, utrmit/ 
■telll»rl(t>ermanbic93entU«nur tia* utib 
ttat^ Sffricn (ann, fo bay ei fcfjeint, al< »> 
fid) bit ^avmonie auS eini^erSntfetnung 
ii(ll).n-K. ailactibem biti Smttumetit ganj 
tJiatU&ewunbci't^attf, autfttie ff)i-enp»lJ.' 
(IfnStujniffcoon bca 3(fiibfmifn ber Sflri' 
ftf unbaBiffenr*aften tlDei- bw 93ovttr("f(ici)' 
fett bifTelben in fdtien ^dnbtn reai-en; fi> 
lieg i^n bie .i*Sni9in etfucfjm, bag f c cfl fiit 
tfn'5Pm« son ioo,oc?o£i». unb Eine itf 
fonberc ©califtfatiffrt oon 50,000810, bii 

oufm^i3*re3eit«;n fSf fie<»if^f^e« ""^t^- 
te. 3nb«frenna^m bit Stewlutiod mit jc-' 

fcem iagc cine f^tr rf iit&ere Senbun^, btc 
^tftragin fam M ©cfangcne jii ben Itmt 
yd unb wutbe cnb(i<^ ftin^ettc^tet; fctne 
aiftt'Sefedenmiifitcn ali ©olbatni mit in* 
Selb; n fel&jl mugte a\i 2Rationa(flai-bift 
liSglii «uf bi( SJadje, fs baft fein panjitf 
QimtvU bacnitber la-:t> Unb nut bee ^nu 
fdjIftfTcn^eti fcinrc ©attin ^atte tx <i ju 
»ei:ban(f n. bve tv nidjt gleic^ feinrm Si-eun* 
it, bem betil^mirn Slaotctjpifiep ^btU 
«i a n n, gullottinitt njiitbc. Snclitb, nac^^ 
lemer s 3Q^v<(iefd)ultect^QKf, gciang t* 
it}m, 'nac^ mi^amen bv(p»iecteij4t>ti8(H 
S3crra*en,i79i«nen3leif€pfl& ju'ft^afe 
ten, ura mit leinemSiitltumente aui^xantt 
m*iu(ommen. Cr fam, nun juetfl reit* 
6f c in ffin 2JaKvIanb> fc^ie fi* in £Hbnji9«i 
liUf3,bot fein^ni^i'iintent fiit 6000 ®uli 
fcen wi, unb fjig :5icbfv an, gewS^nlitte 
aisTjiettttflfiimenti'iii madwn. 3m3a^i' 
1 799 befaiib cv fid) mit fc inftn 3R|Tnimen' 
tegu 3Bten< roo f4 nidft njeniger ©evf"^ 
gefunben ^at. 3m % 1 803 ^at ti ^r. 3ti6cttf6rt, finreit^cr ^ngMnbct/ |ii 
^att< getauft, iim ti nac^ Sonbon |ii 
fdjaffen. 

(^ n e ( I i n g c r (93arenttn)3ef)6it imi 
tt'c tie ilteflen i(ontt4Vunfti|lcn be« 16. 
3a^tt>uiib?rtj, inbem man fcfton in b(* 
©alblinget* Concentua 4 — 8 voc 
(Kugtfbiivg, I S4S) ©cfdnge twn feinec 3ft; 
beitcingetiicttfinbet, * ■ 

©cftntllerC-O— IfStebot^ gegeit 

1760 juJonbon. Snatft bem -O* •"'•"''' 
I)at ft nmS 3. 171S ju £pnn (n STlorfolt 
tin 2Seif won jo ©timmen fdc 3' '3R«nna; 
If, vcrmut^lidf abet natfr citjlirc^ct Wa/ 
nier, ot)ne 'Pebal, file 700 'Pf. ©letl., un-- 
gcfd^v 44JO 'i^alet fiirfije^ ®jlb> ew 
bfliKt, wobutcft tv fid) auf feine ganje Zn" 
brnijeU in ben nlleinigm '^t\i^ betitunb* 
ft^aft im DigcfSauc bafe (b{t gefeitl fjat.. 

e d) n c 9 b r f (®. X) f. (Sdjneiber. - 

din it get: f. ©(ttnitfer. 

e c^ n i t ( e E C^rv) fin groger Orgef' 
6aumei|lcr ju ^ambntg, blA^tc ^n 31nfan« 
ictti i8.3af}r§imbfrl</ imb |lat^ 1750. 
golgenbc»octvcff[id)e?Set(e fciner ^4n0e • 
(inb 9tb$ttMi}ti\i twcft gegcnffiiirttg Seui 
gcnfeineraunfi; Oju^amburs in ©t. 
aiifolai 1686, fin SBetf ton 663timmen^ 

3)im©omjn©i'craen, wni6946t«98^ ' 
fittJBerf fit Sooot^lr.. flattbeffen abet 
2Si3cnti7fieinneiie3nfeaurt^r, 3} 

ju @t. *3tepf)«n in 5>rf men, tin ffiJetf roii " 
43 ©timmen fiir ? 5Ran. unb 'Pcb. mit S 
©iigen, 4> ju ^ambnrg in ©f. 3a"6)- 
etn aiSf i'( wn 30 Stimmen mit .6 ©ilgcn> 
5) ^u Hamburg in @t. .®erti4Ht- 1700, 
ctn33fV(»Dnio@timm.?©4rgfn/ Op 
OTagbeburg in@t. St^^n, cin SSeif von 
.6i@timm,filr j®Ian.unbg5eb. mit 12 
SJdtgcn, filt 5000 tfylr. 7) j» ^rlin in 
©t. 9)ifolai, 1 70 8, 8) ju Sranffurt an 
ber Obec in bet 'UJarienfttc^e 1715, ein 
Sffievf »ou 4s ©timmen, file 5 ?01an. imb 
9>eb.mit®ubfemtton(en, nt&)l tinecSe)»/ 
pel jn atfen 3 Slaaiecen unft 4 ©(Slgen- 
giJnf 3a()H^(«.ee ait biefem SHJecfe juge* 
bratfet, ill ttteld>?m {tint ^filjecne '])feife jtt 
finben ijl. .. . ,' - . 

© c^ R i I « e r CSranj €ftfi>«) — mt 
bet jn3cptc©o^n betf sot^rge ^cnben gtor 
gen Orgetbaumeifier*/ unb ^atte wa^r; 
\d)tMi(^ bnj gr Jgten ^fnt^etl on bet Una 

ffl^ung BSB i07 1 

S c h n Schn Sclio loS 1Sacciunifina£}m. ^afUi iTd; nad) bfffen 

fcboiurtia- tfr. cn^fjci^i roi>i-6en. Seia 
ditcvct ^Suufiet t'djemt itjm bat}m scfolgt ju 

■ ftpn, i»o fif foiTfu^renJn (Se|>llicfj^ft iu at-/ 

(^iren. J&^r fokeR fintqr itfier 2EftN ; 
i)ju3tfeU in ftri 'Illicftrttlfttir*^ 1711 

^ 6f u&e 'Stiiter ^mf infdjafrlid? ; tin ®fv! 

iiiift^ec|Mi()tfn ^Bartinffmopfl. Augec 
(fmNnn bfnnMid)cn fAnttlid^rn Jtoppel^ 
ipeidjfff bflfl a, itx- i"d>ort ein)dl>H^ iji an 
fcierem SSfifc nod) mciCicdcbij: ») fine 
SSttflattjamttd.einSunsennteiCimUntama; 
nuak, b) riti Xicmuiant^ meld)ci' thermic/ 
Ulii nnco befonbcvn ^lAcffiJ hn^famrir 

etcr gefdjminoci auh iiai^if SJci'f nJivfr, 
unb c) tie 1 3 ^d^e, g jjup 3^ Sofl lang 
iinb45«M3olfbtett^ tteld)e nuc i43oU 
«iifgc{)em 1) ©fl$ svopc sSflimmije 
^(vt in 2(Ifaiaft, 173; veifeeffrrtutib m 
gfgenmditisen ^tmb gffc&r. 5)3n tie 
6auE)mte i)iaitiMiOv^e\ ju ©iJ'^inqen 
1719 311115 nine ^ISm&fabcn^iur langen Of/ 
tfl»>et>eifci'tigetmi6 tai ^cvt mit 9 flflnj 
ticu^n ^rf mmrn verme^rf . f* HcsftDis- 

poiitien, 

*Sdjnit(erC3o^arin®cor3) termite/ 

te ©oOf* wn Hvp «^d)nttfer. ©eine 

*<e)"d)icftte ent^altcn tie U^btn ^joijjerge/ 

^t-nben aVtiff I. . ' 

© cfc n i § e r (^timiint) finer ber tSlte/ 

, ften befdnnten pfetfenmadrer^ blil^re um 

■ 1 150 jii Slilrnkfrg. ©cine uoijiljiIidj|te 
©eidjirflid^feitt'eirfe^ er in SBerfeiti^tmg 
tei'^a^otte bi^ju einer Qu^erorbenrlii^en 
®t6f.r, fvcviiti man befonbei-^ feme netce 
2>i'i:^/Jfibeit^ ti^ rrfne <^cimmun^ unt tic 
leic^w Sfnfpcadje tev ^ct^tn £6ne ^emum 
tern, ©eine 3nitriitnenrt roaien te^roe/ 
sen diiqemetn beltebr, trnb wurbeti buxd} 
gati) t>euctd)Ianby ^?ranfi'eic^ unt^Mlien 
flet«d)t«ntt)ccfentft. €r|l*iv6flm j,©cc. 
X578tij0lilrn6erg.r, ^jjpp^Imaper* 
a>i cerSa^ott fctjon tint 1 j 50 in fo torjA^i 
Itcbem Qjrabe ter SSoDf ummen^eir bcav&eii 
(ft rourbc^ to f ann man t&n jn ben ilteiVn 
^:t|lLumcnten reci)nen unt feincnUtlprung 
«m? 3-i4^o(p§en- ' 

Schnitaki (Grpgorius) ein Ski 
dwnfomponi,; ju ^nfangc be< 17, Jfl^V' -- 1 r -r ^nnbert*! gefe, ju Sanjig^^^at ton feiner 
^Lbdi Diurfcnlaffcu : x )Cantioii«*^ Sa- 
ciflp4, 5»S - m voc-^vinjiflr 160V, 4. 

l)Mi«&a 5 voc, etMd^iiificflt (i voruid, 
^.inii9/t6o7. 4.L f. Draudii Bibl. 

Cla^i* - 

©d)nijer (p. SO ^on frinei- Jlrbeit 
ftnb ju unbeitimmtei' Si'it gf|ted)L-n wavt 
ben; VJSontttesp. leClav,f, ii' aegfi 

5£ataL38ifn.i799. €iToareiti8o7nlcfjt 
mei)r am ^eben fn^ii. 

©d(noi)i(^, S,) fin-3)i'etfant ton 
SSJiffenfdjaft unt ^tun[t ni*^r oljne £alcnf, 
aba mit bcfonbeim ^ange jiir ^}J!ui'if,'t?ae 
anfflngsScPiTtiiii beijm piinjen tjoii *£o/ 
ttirgy fam tarauf 179& nad) J^ambuig^ 
fd}Iug aber bait ^crnad; fetnen ?SSoi)n\^ |ii 
'^Itona auf, tt>o er ba ^ me^refh bev mitett 
verjndjneten Sietetfammlungcn in ^tUfit 
K(jte>audjiu einigen teifflfcen^befonbeteiit 
No 4, tie ie«e Klb/r tic^nete. 3m ?floj 
i^emba bftf nftmltf^en ^afyvei t^erliei; er 
lIlUDnd fc^onn^iebeiv internet: em Engager 
mcnt bep bem Jtaiifmann ©auermann 
|U &m\}}l in Oftfiitilanb antvat^ wn n)o 
ei" forrfu^ivbie ^rilcfcre feinei- ^ufc ff tnem 
93et'leger i)}i e p n nac^^ambmg lum'ZJvUf 
<f e ju ilbeifcbidFen. Selbjge (inb nun: i}, 
XII Sietec be« ®rafen wn ©rolberg. 
Hamburg/ 1788- a) 3Ru(ifaIcfd)e« ®Iu/ 
menftrdii^i^fn filr Jttrnner unt iitb^abiv 
filt^ Xlarier* i. a, jter .^efc, ^amiutg. 

€beno, 4) dieter, tcm ti'auIidjcnSitfel w 

mibma, f&xi JSIawiev, €6enb» 1 796 ; Wfc* 

ten fortqefe§t. i.a. jter ^eft, i)Sieii 
maurctlieter in ^Diufif gcfe^t. iie5 «^eft, 
€bent. 1797. f. iiitec, ilnjeig, i797» 

0d)o6ertC.»O •" ^i'6 eiqentli^ 
d) n 3 a r t/ ta et: JU ter ^amtlte bti be/ 

ri!k^mten @ (^ u b a r t |u ©tiutgait ge/ 

^5cce. Dn ^ u t: n e p itdjnet i(>m nod} al< 

QJecbienflan, H^ evten ©pmp^onienfivf 

auf tern ^lavtere tinqtf&^it, unb tie Sffeff 

te beiOvd^efler bntd)$id)t unt ^<bafim, 

^en^rgung unt Stu^e nad)jumad)en ge/ 

fii*t Ijflbe. ©cine SJeife finC nod) bi^ pio, 

eS, gefioii^en; aU: 16) Sonatea p. lo 

Op* i**- 18) >th Gouceii;u> witU ac- 
conip. Op>.'»8i > * 

6*0^ BSB 104 S c h o Sc h o HO imb "JJcroatte^m- |ugeit')i3um8 3. 1795, 
^at untfi' anberti (|e|'ct)tieStn : &oU Me 
fUtbe auf immei- tin imiflet C^efcing hleii 
Ua, o^fr tJnnen i^r? 'Artcn, ©ange^unb 
®eii3ungrn nic^t anj'c^aulii^ gemad>t unt> 
nacftai-tbcc toifunilgrjeiriintt wrrben? 

4. €1 ilacft uoi- rinigen 3<i^t'cn juiHiiunu 
bui-g. ^ 

. e 4 8'6 e r (©auia ©ottfueb) fin ge/ 
kilter ^uracmeittec |ti ffl?f« urn 17S0, 
jiubU-Kbiefiie&ei-9cWtt(>temitBicIem'5lfi6* 
iinb iintn-futfeteauf feittenSlciren bic<£ta6t/ 
unb ^iccf^enblbliot^eFen ju bUfem 3n>ecf. 
©03 Dlefultat biffri- ©rail^ungfn eiw^al/ 
ten folgtnbe Beofie ©cftttftcn : ©epirag 
juv2ie6et;^i(torie 6(tre|fcne tie ffpangrli/ 
fc^enSefang^fBilc^eMtjelc^c 6cij ficbjeitrn 
imf^ni |um 5>rurf &f fJr6n-( tuorbf n, ttuft 
geft^t son D. G. S. Stipjig, 6e9 Seto^i/ 
X759-n8®«itf«>"8. @f lit a^ame ift 
untet bemaJoi-fieddjte aii^gcbi-ucfe. ©ffif 
fflfren jwcvtei- ©fi)ti-(ig juc 8ifber^i|Tocie 
K. wiceben. Ctipjig, 6e? gico&f, i?fio. 
i4oi^etteitts8. @ot»D^( im ft|tfn, al* 
Jcffitbcri im a ten Q^evtrage finfcet 6er Eic&/ 
^ab€i: bcf fiiteratinr be* ^ivtfteiigefange* 
f(r)i*intei-efrante97ac^i'i*(en, mc^r/aWiit 
. tern SSevf e Irgtnb eine<<35(lc^tten iiti bits 
fen (iJegettiUnb ; „b«ec/' wteecfagt/ ^be; 
tien, fo it"* ftuf bie OTufif gelege ^afteif unb 
bie dftei-n i£emponi|ten gem tennen m6gi 
ten, ju gefaflen" mc^rere SSJecfe Don Sign/ 
ttiV unb ^^otalgrfange «ud bem 1 6. Sa^cr 
^unbem, nic^t wtv btm Xitel nac^ angei 
jtigt, fonbetn«uc(j bie bacin »oc(omraenben 

jitompomllen genannt ^t. 

^ @d|i6n(...)iZ)ccOpernf«mponiflbi« 

fe« Stamenl foil Sanbfc^afHbot^e ju 3n.' 

fprucf fetjn. 
0(^&n6crget(M.g.UIf(<^) — €c 

Ton bfe Orgel in ber ^omfirt^ )u SM^it 
htv$ oerfetrtiget ^a&m unb aud^ ^omponilt 
getucfen feijn, wie JJ a r t f n ot^ in feinem 
3(lt URb neuen ^reufjcn (Sriuit. unb ^eipj. 
Tftg4)mclbet. 

fifticfter 3n|ttumentmactier,^at feineSnn(i 
hep ^ottfrieb @iliccmann iu^n^t 
ierg erleint, unb ^auete anfangS mit 
@(^ubcrt' gemetnf<^aftli(^ cm ^m ^tvft ju J^rcjogiwatbe unb .Qatni^cn. im 

2eipjigec Sreiff. 3" bfr Solge ft^eint « 
jidtj nai* Jonbon gewenbel |u ija&en, inbcm 

1794 »pn ba^ec beffen rieine viciectige 
Sortfpiano'i/biicBiergcjlndjen^auijctDK 
bcntlid) gcril^mt wucben. ; - 

© * 6 n f b e tf {€ar( ^iegemunb) 9Si» 
tuofe auf bem SBielftncefl unb fccliebter 
@ingrunb3n|U-umentalfomponi|l|u£i:i6( 
Un in ber S^iebeirlaun^/ ge^' bafclb|t ant . 
a6.0ft. 1758, njac jirar »im feinen €U 
tevrt minjiberi-ufltdj jur Criemung bet €f)t/ 
i;utgiebeftimmt;a[Iciti fcine gi-opeS^etgung 
unb Sicbe j jc^iiftf njuljtc etf ti^in jtt bt in# 
gen, bag eir in fetnem 1 4Cen 3a^ve bennod) 
fcepnuStabtmufifiifl |ur ?f^re aufgtbungm 
wuibe. Siefec fein 2e^i-^ctt* feeWmmettc 
fit^ aber fu wenig um ibn, bag, wenn er (it^ 

nac^ ben 5 tdmmerlic^en S^^'i'*^'^^"' ^'"^ 
1 771 in 77a fcljon auf n';fd(»iebencn 3t" 
flrumenten jiemlic^ ttr^Uc gemac^t 
^atte,e<ein^igunbaU»n i'i QSett feine* 
f igenen SletS" »«r. SRflt'> flberjlanbenep 
Se^te reclieg et feine33ater|latt, ba i^n feiit 
gii(e« &e(<i)uf jnm ©tabtmHjJfu* ^ iJ [/ 
let nfl(% fSriJn&erg in ©tljIefTen filfjrte. 
©ieFer shann naniit^tnur ein gutecXlu.' 
fifui, fonbern auc^ im ©eft§e cinrt anfe^n* 
lidfen SQovvM^i au^ilefener idtutltalien 
unb idf&nn 3n|li-um(nte.. ©ie« unb bee 
Sleii cine^ gutgeattmn^itgefcQrn ^dtteti 
nid)trofttig bajMfieMrtragen, bag et ^in 
foWB^Iauf 91d<inflrumenten, ali auf ber 
!8ieIttte,ff5rmfrfI(c^fJortf4ritfegema(^t 
^atte , ali bat O^ngefd^r einen SStrtiiofert 
aufbemaJtoJonfeanac^ &t&niets f^^rtc, 
befTmfiic i^n no(^gani neuctf @piel t^it ' 
fft bejaubette, bag et ftc^ unmibertle^Ut^ ju 
biefem3ntltumente^ngf|og«nfa^ke. ©a 
aber »eb« in ®f iinbe rg^nodj in bet *a|igett 
ganifn QJegenb ti-genb (emanH ju . ftnbet? 
»ai-, bet i^ in bee ^e^anblung unb 2tp/ 
pfiratut bti ^iakntetU ben n&e^gen.Uti/ 
KtridK i)itte nt^eiltn tixxaen ; fb fa^ cr 
pcfe abcvmat fiacin felbll flbeilaflen. b(U met 
nige abgeret^net, »«* i^ «twa noeft uon 
bem ®ptete tei ^-emben ajtoloncellillen 
«oi-f<&webte. ^ennot^bra^iefrelfonjeit, 

ba^ et nat^ SUetlauf son a Sa^ttn |U JEoje/ 
nauaW3Ritg(ifbbev^au8(apetIetei(Bra# 

fen von ^ ^ n a aufgenommen nuibe^ 3>i 
biefem feititn crfien iDienUe ■ »tt»ci(te er 

a 3*5; BSB lU S c h Sch9 st» a Sa^ro intern tx 1780 )u @ovau bic 

®tcUc br« &CaEitaiu[tEu3 i^bcina^m. ^nt 
tieln- ShCa DftlTtftm .^c. >d 4 6 n c b e cf^ 
f(i^ trjl fcinc eiAtntIict)c it^xt auit-yaxiizn, 
€i' vriiic namlid) naA ^PocAbam^ t)6i-» bii/ 
felbfr ^rn, Ouport, unb gicng l^ictauf 
nad} ^cei^bf n^ ito ct mel)rm;ilf (Bekscm 
^tii fonb, mil ^in. IricCUr ju fpirlen 
iiuO ltd) babf9 man(^eiSovcl)etU |u ctt^cn ju 
mac^en. Jtucbverfi^uinie cvt)in teine^ci 
k^fn^cify'v(ro^e'Siufttcn {ti tjSicn* ^jcbrn 

«(^ ci:i;8r rincn Auf in cie xaptUt bti 
*^erjo«;tfvon^m'lant) nad}^a9aner^[clt, 
tern er wdj Mgte, unb n?o ft 45affve in bci 
(tdnbijct 4n|trcngung |uv ^ciwUfom/ 
mung in fein^T Stuml jufcuadjtf, €nbli^ 
obcr nit^igtcn i^n manc^erlCQ unjdrtittgf 
llnvUnbr, ^ii ^an luitbcr ^u vnlaffen itnb 

S£B:i]b&iiid bf i; Kbni<t<ber3 in'Prrugen ju 
Jretfn- »^Ur blic b ft abf c nur 1 3^?)rc* in* 
tern nad) biefer 3f it tie 93i0(onccat|ten(teQe 
in ^5ni^tibers crltbigt wmht, XDttd)c cr foj 

■fort dnna^. Saum ftbcr mar ev in .Jti^ 
nt^d&frg angclangt, alil cr cincn 3tuf in bie 
SlinisU JStapdle nad) Berlin irr^ielr^ ben ev 
nbrraufan^altenbedSureben be^ ^bniji^; 
hititt Oidjrjlai ablet»nt^ n^ofilr cr jur 
(Eiufii^dbtgting btc Organi|ien|lr[(e An bet: 
ba^jtn £6benid)tfd}en jfirc^e anna^m. 
.^ier fe^Ite ti if)mnunjwarnjcf)t an man; 
itic^falrisen IBevanlafrungen^ jufrifDen ju 
fepn ;nurf41ehbad^[inia unb biebortiqc 
Scben^art a:if (cihe iinB feinrr ffiairin ®c/ 
funb^cii einen hQc^t^ftfi$en !£influ|^ )u ^a/ 
6en. ffladftem fie Ijifc alfo 4 3af>tf wrtlcbt 

- I^Qtten,taufteerauf3tu-ebenfnner ®attin 

. 6e9 £^b6fn Vine £Anbmirtbrd)art. ^alb 
abernfit^Mteitftebiffiirn^^anjneiienunb 

4tfo urn ib btild!enbem ^cfd^wcrben biefer 
£c(enHrt, t^er Sdn^el■cl)en rrf) ju Dcrpa<t' 
ten, bann cAtv dAn}lii:t> {u ttertaufen unb 
na^ Z&hitn ju jie^tn^roo tv ntin ff in? 3^tt 
t^ec!^ auf ba^ Swbium feinec ^unfl in 
^flcfjerlt unb ^arittiiren unb auf bie Sterns 
yofitiotr, t^eitd anf multfalifc^en Untnxi^t 
vetn^enbete. 3m 3. 1800 unicrna^m cl' 
^ tic* elne jHeife^ rod^venb melcftfv er fic^ 
attc&)if£eipii4mit feinen efsenen .fiompof , 
fttionen auf feinemSntliumente ^Aren licg. 

©c9 tiler .fflclrgcn^cit war e« anc^, iro l^n e(n Sunftfrrunb uermocftte, biefe 3la(^^ 
i:td)£cn von (id) fJrd Sej^iCan aufjuii'^en, 
^!S!an liep ba|'elb|t iVinen ^ompofitioncn foi 
n)ot)l, alfl feincm ^piele ijoUfommeiK cyci 
recbct^teit ]i?iberfa[)rcn ; ben erttein, inbent 
man lie filr gcfatlig^ bod> oljnc ijemein jii 
fei)n, eitULte, unb leinem )Qortrade^ nic^ett 
feined f(f)&ncn Zoni unb fcinei mi^emcinett 
Seitijtcit. ^eine gebrucfren utib uti^e/ 
bviicftcn itompontioncn finb; 1) ©ec 
JBunbeiigel. Opjrette, fik ^Sni^idbafi 
i78Sse)d)neben unb bafclb|tmit^Lpf*ia 
aufgeftjhrt. @ic i|t aud) bafelb|l im^l^it^ier/ 
audjuge gebrucft, 1793* 3) ®ev ^iljleu 
im ^tri>() Opcrette. iSI|l ? ) Concerto a 
Vc.princip. Op. i,Oifenbarf), 1797, 4) 
lU Duos p. Viola et Vc. Op. 2, ^^fLlin^ 
b.J^ummeL 1798- 5) Coijcert p. Vc, 
princ. Op. .^. Sbenb, 6) Concert p. lo 
Baiion princ Op- 4, Sbenb. *8oo. 73 

IlIDnotp. fi Vc, Op, .5, (Ebenb. »8oi- 
8) Concert p. Vc. priac. Op. 6. €benb- 
1801. 9)111 Duo* p. VioloiJ et Vc. 
Op.8.5eipjt9,b.it)l^ne(. 10) III Duoi 

cone, p.t Vc, ii Tuitgedeg amateur* 
et commen^antfl. Oe* is. Liv. i, &« 
£benb. 1 HI Duos cone. p.ftAho'K 
Oe. 13. €benb. i3)lIlQuat,conc. p« 
FI.V. A.Vc Oe. 14, ebenb. Hn md^ 
itngebvucften, auger me^rern -^onjeriett 
fdr iai mwkmtU, % ^Ronjette i&v bic^lite* 
^^Dnjme filr bie B-Xlarinette, i Xcxu 
jert farba^SSalbt^orn. 

^d^bner CO ein mibvuctiwUet 
^hliniil jti Sonbon^ unb @c^n?eijer von 
Qiebiirt, beflfm Dr- ©nrnei; 1788 Cf- 

Geiicr. Higt. of Mui. Vol. IV. p, 

683) uiiter bm dbrigen bomal^ ju Sonbon 
lebenben erften ajirtuofen biefe^ S^tli^u^ 
ment* rfl()mlicb|l eiwif>nt; 3nbcfr*u rtt \'€i$ 
nerin^eutfdjlanb no^ niryenbtf gebac^t 
woiben. Srlcbteitoc^isoi bafelbfl. 1 

@d)6nf?lbctC@regDriuO"nA>nie 
poni|l jn Tlnfan^e bti 16. 3^[)i'^iinber£<^ 
vonbeffen 'Jfrbeit nocb 9}£clobien in emrc 
&ammlung Wfltlic^er £teber fAr 4^ttmJ 
men^ um 1 548 in t&ml 4. gtbrucff^ v^k$ 
(ommen^ toelcfic ii<^ npi^ auf berawirf^wei- 

©iblioi^efbffinbet v --, ' ^ 'i" 

© d» 4 n 8 a il ("5tiri(lop^^nbre^<)wa|jr/ 

f«:f?eini((^ein^ebicinei:, ^ateine '^ttThtoi 

tion vcn ber J^eilims ded XatontulbifTci BSB 113 S c h Sch* "4 fd^cr <dptaite biucffnlafRn. 

e d) & n ^ c t E C® .utli>b<$riebri*) JSatti 

tor, i)3turtftu-fttor, Ocgani)!/ tsi^m btt 

^ biuienTiUffirja^^er unbijutcr ^ud)rni 

{Drnpcnifc, leb, iimS3 1760 jugtcpbcrs 

in ^acbfcn^ f)ftt iit fcinrm 13. 3^^*^^ tie 
^ompogUion aucjuilbcn an^tcf^n^eti tinb 
bouon in ben ^lucf gr ^fbfn ; ^flan^frAcFc 
mil Seglcitung beii jlla\}ifi'«. ^cdci:, auf 
{igmc JCo|ien^i799* COtaitftntftt)iertnciti 
4lUmmist'4 VenI «ancte ft;>irituft, unb 

mi^ijrm ctnjcinc iSffi^nsf. (£1 |cavb Am 5. 
gcliMSo; aH OpKi" bei fdiglic^cn I'o^^ 
rie0/ benitjmfeinemer Jtrmte tr g^ibcn/ iittb 
ttun fubfriibii'te m<in in ^ever^ 3ei-fJ^t'tt>oti 
feinfa!8fLbicnjlen/ gefc^minb 100 i^aUv 
}u finer iiauermufif, 

^ d) D I J ((£a)'pai05ottlieb) ']>apirt; imb 
^UTifi)dn&lev juSI^ArnbcL-^, gcb. bafclbjl 
Am 15. ©ec. X761, ill Stlctt4nt,un6 roiib 
tn lenier S^atfritttCtaitf buai^ei' S3iolonccUi|l; 
jffdj4&t,. ^nbtfTfrt ^flter AUe*, v>ai ev in 
bft^uniUfrniagy fd&iifcine 2Jerfud)« in 
bcr .Kompofittort/fciRcni eigcnrn Jleific ju 

banten ; ab jrrrd)nft, xoai er in Kincn ^in; 
fceija^vcn bem UnteiricfeK be* -O^n, 3o^, 
Cdfp.SSolIan&tf im ^efan^e unb cinetf 
9>i-it)(itle^m< auf ber ^iDline fd)ulbi9 
ifl-^ Au£^ tear rt* wd^irnb feinrr ^g^rfjuN 
fa^re im dtabt^^orr ali ©dn^ei* hufge; 
nommen* 'id^r^tdicv wutbeernun 1774 
ticbjt no<^ )tpci» iSZttfc^i^Icrn nat^ Cvlangen 
|uu ?(uff Af)vun3 bf i Xoberi ^cf^ / ^^^ 
@i:aun, bmbm. ^aftc^^iec feinebev^ 
ten (Ser^Qfd^afrer bte md^i^en ^ttmScn 
tnit Slioltnci-iD^* )u tcrMrjm fut^ten ; p> 
ierndt^tigre er fl(4 (ine4 bfibcp Uxiit (irctnu 
ft«n S3iDlon(eU«, auf bem rt bann bie in 
trr^agjlimme nDrfommrnbfn Slotcn >« 

id. B» c mitiufpielcn pc& angelegen fcon 
lies- ^t^* ^^^^^ i^ni inbelVen fo vielcn 
i^pag ctemac^t bafi na4» feiner Su^auff/ 
funft fein f r(letf ©efcftdft roar, ficft \>on bem 
.^tn. 3K ( i n b c r 3 c f/ f£^^iflem JitflprCmf i-' 
flfr/bie Xpvlitaturauf bem^tolonccQ jei; 
j|cn JU lafTen, um fi^t) barauf mic oDen ^idf; 
tcnjudben. ^a eft i^m burd>fm4 an SJio^ 
loiucli)ac(}rnfcl>Ice, fobebientc ei* fii$ (latt 

' if^ret fricfltei' ^t3tenr ober SSidlinrDrrjerte^ 
ftieltc abcr 2tlte« o^nr ©ebrauA bei 1)au/ 

- mcn</wovon» nocff fdncn^r^ntT^^ttf, n^obet) i^m abf r bep aUevUnfitttiium w^^i ^ 
wenig i)elungen fe^n mag. ^nNtdj fanb er 
Q}flf^cn^eit> auc^ bte)en S3orct)eiI einent 
reil'enbcn SJicIonceUiiten abjufe^en unb 
nac^jumadf^n.' £bcnfomiid)te i^n tn rei/ 
fetn filter bte Stoutine jum Xomvoni|len< 
€r fin^ndmUct^ bamjtan^fi)rJ!<latiier au^f 
gejogene idnjc fOr meljrere 3n(irumenK 
mil bev in 'paitirui |u fe^m^ t)ei-)'tjd>te baiiu 
immer mef)i> bte cr ti enbliiy magre, ein 
AConjert ju fcgen Solgenbe feinev Jitompo^ 
fitionen, abcr alle nod^ ungebru<ft/ |d^It - 
<^i:.®d>olifdb|lauf: ViajiolonceUfon/ 
jcrce, I duatuur, frtr 4»orn* SJialinc, ^lau 
fcbc unb aSiolonccU ncb(tt»«rt'd)ifb(nen @o< 
lo'^unbSn^riaiionen fdrtf !8ielenceil* 3n/ 
beffeniitauc^unrer bem3lamen @cbi>I| 

Um<J3. 1795 ein Concert p, leVc, av- 

accomp. ge|l6£b^nivorben,batf o[)ne3treif 
feli^mauc^ange^ftrt ba bie £ompD|TtiDr 
nen bti t)jer folgenbcn ® (f» d I ) j^ tinmt 
gan^ anbern @!entre gei)&rrn: 3Iact) einem 
i>om >^rn. eon 3m^off eingeft^tcften 
2(uffa§e. ' ' 

<S5 dj e I J G - OU"Kf biefem 3^amtn pn; 
bftmanfolgrnbe gebrucfte <«ompo{ttiDneit 
angefi^rt: i) VI ffeine ,itI(i^>irrfonaten. 
^reilau, 1788- ^) Sieber am Slawier. 
SBevlin, 1791; >. ■ 

(^ m 1 r r (^nrt^filomduO ein^om; 
poni|lju 3tnfange be* 17, Sa^r^unbecW, 
^at in ben ©tncf gegeben : Stlic^t 95falmen 
tnb (Bei|lli4^ Sieber^ aug bem ^tmeinnt 
^55ta(mcnbuc^ in i(»rer geirft^ntic^en 'Bleloi 
be9aUjf4iStimmen componirt. J^ivhoxn, 

i6oSmi« r Dravd. Btbti german* 

@ c& n a t (.^an< ® olff) Orgelmatftet" 
au* .Ai^initcn bey Sranfent^al gebflrtig, 
mad)ie im 3-^ 6 5 3f bie ertlc Infaf^c ju bem 
grogcn i6fi1gigenSJer(e in ber Sieuenf ir/ 
c^e }ii ^tm^erbam, bamal* abrr nmr erfl 
mit 16 0rimmrn,filr z ^Shn, unb'P^bat 
EBierje^n 3^^re baraufmurbr et frft wn 
'X>ii\)ti<i)Ot, buxd) i^injufiigun j ton 1 7 
neuen Btimmeiv in ben bevmaligen ^tanb 
gefe&t. f. H e i s Diiposiu ■ 

Schonsleder(Wolffgan{r)cirt3e; 
fuit, gcb.jn^Kiindjen iS7o^trati59o in 
ben Orben^nnb bvac^te e*Cmcb frinenjiei^ 
in berlateinifc^eii unb griecbifc^en Siteva; 
tur,unb, nirfDlgenbe^^Scit Ui)tcu auify 

in bee ^ompoOtion nac^ bamati^cr Zit 

ivfit BSB ii5 S c h o Scho ' Schr 116 fcine« ZtUni fu ^aUc in ^dfwabtn aufit/ 
" ^al«n|u^a6ett, worram i7.iDcc.i65^ 
(Iflrt. ec in aS^rf foH, trie 2B a 1 1 ^ e r 
mtiitt, in ben Sit^iln (utj, in bcn^€]})pUs 
tmf)inititn btp wdtUuftiger fepn- €* 

ffl^rtbfn^itfl: Volupii Decori Mu«- 
gctiiArcMtf-ttonice Musices univer- 
»alist ex qua Melopo^iam per univeT- 
«aet ioUda ffundamenta Muaicorumv 
pi;opTio marns condisci^re potais. 3n^ ' 

go(|labt, 1651 unb 168J- i Alp^ab. 7J 
' 1&ajenin4. 

@d)oori*6fl(^f..O®ottttbbfirSom; 
^onillron 6 SQiofittquartrmn in tr « e 9 « 
93fririrf)ni(rc s^nnnt, meldjti wa^rfc^ein/ 
ltd} ber etgrntlic^e d^ame b? ^ im a.Su, an/ 
^tfQf)vttn^ii}oatibQd) i|h 

. @<&0)jCinber0Sar(lI.33Zfcrien6«r9ii 
fi^cr^oforganifl, I)at in ben ^©rui ge^c/ 
6en: €r(lfcS^fti ber aK«;^c/2(nba*tcn 

a voce sola c Contin. dtoltocf, 1666. 
fD^inn no4 • E^cercitla voci§, o&€t bcut' 
fc^« uttb lateinif^c Soncecte n. Sc Wav a"^ 
.^amburg geSfirtig, '\ . 

^ *e>4op(3o^ann) — SlifK ^immV 
lifdje £iebrr mit feinrn ^elobim^ woif 
arxi and) aOe bit am (£nbe fcinr^ 2(i:ti.' 
fcW tm alteti Scriton genannten no^ 
gtbrduf^Iic^rn ^irc^cnmelobien genom; 
mtn finft, ^or 31 i fl 1 6 5 8 )u Mnebuig jum 
btirten ':U2ale auflegm lafTrn. ^ieiSielobic 
unb Ut ©flg, roeltfjer jugleic^ bcjiffei t ill; 
(le^rnni<^tuntcci fonbern scgtn einanbec 
ilbct. ©a*®rtnie^ilt 3S^ ©eiten in 8. 
3m 3. 1657 1(1 bie< ndmlic^e aScrf auc^ 
tnit '3>«ftmann«^laccimfc^€r Uebevfc^uns 
)u Sdm burg gcbtucF c tforben* 

' ©c^or(fe(®wgO fon na* ^tlU 
^^aii i£Jlii[i(Beirieid)n. 0, 176- ju OJff n; 
'bfltfcllSouatcftp. IcGlavj ^6cn ftecjjen 

(affcn, we(<^e man mbeffen in ^rn. 31 n; 

b re'< SJfrjeidjmfTe vrrgfblic^ fu^t. 

@^i}rcv(£^riflop^)Dn ber SJIcbi; 
' cin imb iulc^t ficibflrjt j« fOibmpdgarb, 
grb- jn SJJemmmgfn^ 1618, fhibirtc ju 
©ttagburg, urtb fc&ricb bafelbft Salenbec, 
fttnbeteii^bataufnuc^^flRI, rooctaudj 
. QRcbicin fhibitt^ unb touxbt ju ^Pabua 
Solwrunb b«ra«f in ftintm S3ai^r1anbe 
Q^^gfttuj unb audii&cnbcr '^vjt. ^r jtaid cnblicf) all Seibmebitul me^xtttx (Srogrn 
am i2.5c&Mfi7i. SSonffincntiScljrifKn 
gefjJtcn f>ift)er: 1) De Mtiiica addU* ' 
cenda^ Diisertatio, a) Discura, da 

Salfdtione, nnm' gcboi'gtcm 3}amen- f* 
36rf)cv, 

S c h o r i 8 CAnton)Unter bcmSlamrt 
biffed bi^^eir uubcCanni ge&IitbL'nrn ^on/ 
trapunltiiten bc3 16. 3rt()L-^unb£rt4 wen 
ben iinrer ben ^^anbfc^rifren beriJliinc^ner 
^ftliot^etCod. I}. nud>03Jotctteii, mit 
mc^^ietn \>m ©aier unb Clemen* 
non ^apa veitnifd;t/ auf&e[;alten. 

©dfoin (3of>' *PauI) — Seine 11 
QSartten maicn ti)eiU iiv 1 2S. 1 ^oboett 
unb >&,, i^zHi fiiv a S3, a 23c. unb ^B., au«^ 
ftlv I 3J* 1 ^Avnerunb ^, eingeiict^tet. 

©c^ottO-O iDJufiftteileger unb Sui 
pferilcdjer ju a)Iainj, ^at fdj^n urn 178S 
unbfpatei* me()i:eie ^eife inidnem SQeri 
lage ge|lo(^en unb IjevausSgegebcn. 

0d)o(t (iBiflrtin) cin Cautenmac^et. 
ju ^Prag im 17* 3*>f)v^unbeite^ reugte 6e« 
fonbrrd bie Stomanilc^en X()eoiben vor/ 
txtifiid} na«^jum(K^cn. f. ©a ton v. b. 
Same. 

© 1$ ( t c (x^angSeorg) ein unbefann* 
teclontiinillcviu^nfange bed i7.3ftf)r' 
^nn&cit^^ ^at (jeraw^gegcben; 2(rtig Qk/ 
fangbuc^ 4 vocum. Seanffmt/ 1^03. xi. 

f, Draud. Bibt. germ* 

©d?iabec (3o^flnn) wa^rp^einfic^ 
einjimgeiAlat^icriil, ^at umd3, i^<)7 JH 
^vaunfdja)etg|lcc^cnlaffen; Air av* XIII 

Variat.p.lcCIav* 

@ dj r fl m m C3o^. e^iiitian) — ^it^t 
bxwc J£lat)ieL:t|t |iaib ju Q>eiUn am 9. 
3tptil i79>S,im8s|icn3a^i:euine4i^ebcntf* 
&ii\7ilm, ju mel(^em a>eni>je^^n|lleir ge; 
langcn, ' ' 

©d>rammO:01eI(^ioiO jute^r Orgoi 
niflin bet3teid>^jkb£ Oifenburg^ geb* jti 
^Anfletbevg in ®^U)ien, tarn anfftn^t 
i^^^ali^u^xtM in^ienjte bee C^rafen 
€Atli von ^o^enjoEIein, wn it^o aixi tv erfi 
am Snbt bti 16, 3^(}L'^u^bevc^ otige 
©telle ci^ielt- ©eine ^eife (ittb: i) 

CaiUiones lacrae 5, 6 vocum. dliii'nf 

berg, i572» 4. 5Bfllt^ei' gifbt 1574 
aU ba^ 3A$t^ ber ^ti^gat^c an, mli}t ii<^ 

au4 BSB ii7 Schr S c h r US fluc^. tif6(l tern fol^tnbm SJeffr, tiocft auf 
let iMiundjnct ^SiUliot^ef bifinicu i) 
Sncaircrc«t|vfH'®t'Mnj auff cin bf)Dnbeie 
SJiattici mu 4 ^rimmcn |u finflen unO caff 
3}i/immenrenw?iiinrf.i579. 3) Cantio 
ntr.H release :j» ')» 7 *?t voc. Jianff. am 
gjiavn, 1 606. 4) 13a|i1bcn j'.ueijtea^5udj. 
(Eben^, £614. 4.); Druudiui. 

: ^d)iamm(£o6iaa30i'3cl(>fluet una 
Snfuumcnrnmiacijev umi % 1750 ju 

brojlcid^fn jii 4$oi'fliitjn an&fted im ^aiu; 
mciton t*un 19 *s5rimnicn, f/^Diuns* 

Mechau, I, v^J- 117, 

©d>i-atterTbad)(30— T^^eint ^I^ 

2libat line nocb btfcnnt iferooiicn: 2) 
VI Citbei: fdtd jtlaij. aaS Dem :rtofenfaLl>cn 

©Ud). 3fiicn, U\) 3li trtiia, 3) Divertii*. 

pJHflrpe, liV.etB, ebciib.I?|l. 

." ©c^vflUbO-.) finiSjicnciXonMnfl/ 
fcf, uon bi'iVen 2libcU ume 3- 1796 ^^^} 
Aojclud^ tn 'Sifn Qt\tod)€n tooibtn: 111 

Soiiateip. le GUt. seul. Op. 1. 

tcompcKi )U <^ad)\tnsQiQt^ii urns '^at^v 
i76o,un&l)at33cv!"d)utene«Ei)mpot?tut- f, 
^Ucnbuig iionCa'PnuFe. ^, 58* 

@ dj I c rf (Mag. SJdtcntin) jule^t 3lcf; 
tov anbev 'SZaiienfdjuIeju ^anji^^iieb. Ju 
3(U(nbur9 in ^BJctBcn 1517, \i\itivU ju 
^Snyebeig^ wo ev isS; ^pvofeiToi' 6fi^ 
5)of|"(croiiibf, ct^e^i i569obii)£^relIe jn 
55<tnjii|nt)iclt, in we l*et ei'iioi ftatb- 
JoKienoe feincr ?Bntt fiirjrr © m u b i u 3 
mit lintcf 6en 3JimTfroetEen an : i) Liber 

HymnarumEccltfSiaet lJantisci,i57^- 
3)V(*riochttruni «^t HymiioruunEvan- 
gelicorum l/ibri IIL Cum annotates 
infineduobuft supra vigmticariuiDum 
geii«^ribus.Herbor, 1 j86- i:j.^ 

' 4Sdjttibci(€brirnan) .^onfiftoml; 
toitf) unb ^iipciintenbent fu Sen^eff lb Ut) 

©otija, lebtf «m« 3. ISO) ju SEifrn^"*^ 
unbuilt jid7md)£ m^Mi 2}id)ta/ fonbnn 
and) aU ^otnpoiiiiVgejeijt^ xo^vm m^n in 
bcm Kiebc, ber^arfn^t/ im V, S^itjVg. 
fcer Scivj' mu|" 3cit. eine *Piobe fiubct. 
3£uiWi-I;i'mf)iitft;bef5iiber^f)CtfltU4?iebcn: miififalifd&f idJrticfjL fif ipjt3, J. ?5rf(tf0(>f 
n.^ip^tird, 1803, i38 ^*2ciL in 8. mir tts 
(Idrcnben Anmcifun^en btr Dprfommfn/ 
im jtun)tnj6tm\ Ueberbiel finb brqj 
©ainmlunaen (Bodnge fflrt Sotwpiuno^ 
von \mn' xompo|irwn, j« Sripji^ &, J^Axt 
tcicridjientn. . ^ 

e d) I f ( b e r CS. X) ^oftatft unb 3(6r 
uolatinileipjt^, Uimrbicfem3lam^n fin6 
1793 fleicot^en moiten; *^avftn|Wcff. 
CrfrESflmmlung, - ." - 

Schr*5idcr f, Schriilcr. 

d> I c I? e t Cff()ii!tian ^iimi<^) Sans 
bibatbcrXljeolojieunbpvbfltiilrfnberXDn? 
(unttlaju©ic06fn, 3fb* bafelbft am 24. 
Dec. i75i,i(lbie ansbilOung frmnmu|ii 
talir*fn taltnteeiniij nxib allein flc(> ("elbfl 
rd>ulbt3,bai[)m/ aU bfm [&c()Tt einetf ac; 
men ^MiamtrgcCeKen, bit -{Dlittel fr^kcn, 
(iugcroitcnrlii^e mufifaliidje £f^r|hinbr» 
ju^otiomcn. ^lp> blog auf bie 2[nffln3«f 
giiinbe, rocidje i^m roafjrfni) feinet a^t 
©Aulja^re, a\i Suiietibfc^iiffr, (nbm 
5fff ^tl^d^fn @irtg(tiinben bc^^^ibvaUft wuvf 
bcn^fc^iiSnftcfic^berUnteLTtc^tfifi^bener 
Sumbcnjubanfenljatte. :©if be|Te3)Iufi(/ 
ferule ()ingcgfnroa«nfar i^n tie QJattitu/ 
ven, weldJf er Mr fr inpn Cantor an @i.3(nr 
ntnflfcfdjreibcn mnpw, inbtm rrfie nicfit 
rim- bep^crfteiijig iTubirte, fonbcrn and) bit 
intcL*fTantf|lfn bm$n ^timlic^ ju fcinrm 
eiflcnen(SebMU(^ef0piire, 3Iuffol(^e®ri;: 
ff i)am cc nac^ unb nac^ ftin Of)t unb @c* 
ffl^lfoiiutgebilbrt, ba^txti xcaiti, fclb(l 
emetJt)owncjufe6fn. ©ocft Itsttnfclbi: 
ge bte^mal bem bamaligen Organiftm unb 
*^ird)en(ompom|Ifn 3<^cc juc ©ui"*j 
|ld»tvor. ©te VDH bufcm grdnbemn S^d/ 
ten fu^tf ct fid) nnh fo gur or fontitc j« tu 
Mdvcn, unb fill' bir Sufunft Slegein barnacfy 
ju a&tlta^ircif, Unbnun ful)rer ununm/ 
koc^cn fait; ff^otarien, ^lotetten unb 
ffl&ji -Stirc^cnfidcfc filr tie beitdc^barteti 
©oiffrfjiilmciteraufjuffSen, €n&Iic§ ging 
er i77ogai" fonscit, jnjf9 Mbtre kii c^tn/ 
flticff fcincm Santor lirtto frcmbfn3lamert 
in bic^^anbf ju fpietrtt^ unb or ^atu bit 
Sccubc, tit tnbtt ^t- ^nntnfirc^c nl(4( 
b^ne €ffrfrdufMt|r(n 'ju'^ireit, -^nblicfy 
jog ci" 1771 M<^®i«cn6a'3,uhi5f)colo; 
gie JU (lubirm, mobfi; abet feint iStufif; 
tjbungnt fn ginjlid^en i^itQejIanb gnie/ BSB TI9 $tht S cfar tio in 6a"6afi9en>Sd)lojjfivd)e wur&e/tuo ec 
)iiecjt lur ^ai^en; un& Zbiamtiicit, ia bit 
Orgd iu (^^itjcigca ppcgt, 6ic S^ocbmittag*/ 
vefprttt buvd) 3tufMf}tun9 feitirr ^re<tincr 
?S)lotcttm |u t)afd?6netn fiK^K. 3^ 3<»!)t 
1776 tarn (c al^ Sa^bi^flt nac^ ©tc^fcen 

ffln6,n)ffi^m4Smbci"/ wcldje tetfUS eu 
Hfti jicmlic^cn atnfang im Jttlavktfpieleti 
fatten/ untcr^cbert miwteri, fo eimfEft: 
tietffeinr £U&7|uc^ii|l( pom neum, {0, 
tag cr, o^nc toct) fclb[t rm ^lavirr )u bf fi' 
^tn, unb uti3ead)ta |Vinrd£6j^^vigen31lf 
tVr^/bennoc^ mix ^mitanfing, feinm^in/ 
gfcn fo\)iei Seuttcftcitbepiubrinjen, 6a^ er 
feioc fiir fcine ©c^iKft gcfe&ten *Sa*^cn 
iclb!lY)orfpieIenfontite, ^m^tysjtv 
^iclt er tnClic^ an* tin ti^tnti 3n|lrm 
jnmMinft nun fu^r cr nicf>t niiv fort, tUint 
imb Ificf>te jwerfmd^ige «lauict]Mcfe fflc 
ffine jungen ^c^Afei^ fonbern <tti4 I^i^t 
6ffefete5Eic*enftilcEe ju fc^yreibf n^ um cin; 
mal/ wenn et in btfc JoJge aU Eonbprcbigcr 
flngf(tcIIttviStbf,mit bcm Orc^eprr fciner 
S^r^^nKmbf @f Biauc^ b»on mac^en ju 

fJnnen. !0a f^ A6er 1795 fo roeit fam> 
fcdgcrenbli^ aKe ,0^ff"«"3 ^i"" SDeifovi 
^ gimg be v ^rt flufgeben miigtc ; fo ^at ft feit 
bcr3ei( feme ©cmii^ungert in brr ^u[\t 
unb Scmpofition nidjt nur tJftboppfl^ fon.' 
been audi |H tfb^ern Swecfcn ju wiwe nkf n 
gefud)t, tnbcm frfettbcmlautcrvollftimmu 
se Strienjlftdc gefc^tieben i)at^rtti^md) 
guBBtent^eiW in bet ©L 3(nnenfitc^e ju 
.3}re<ben/Unb 4u<$ jnau<miii:tigcn@tabtf 
fir4enflufsffiE)rt»otbfnfinb- 3" i^«ni 
gutcn effftte mag rofl^rf^einli^ bai nicftt 
wenig (e vs^tvagen ^a&en,ba0 cr )ug[etc^ bet: 
SSerfaflf t bet Xtxtt ju fcincn Santaten i% 
id bennoft and ctnergutrnmuf. Sbecein 
i>afrenbec5;crt.unbronmge(rl)rt,entH)ringt, 
tva^abfrbann auc^ aEIemftl um fo ^wdi 
Xiii^isitt unb angemetfener fAr einanber 
du^fdEft* ©ic @umme feirtei^ fdmrntlicfjeny, 
({« i^ioo Ktfertigten ^u|it|lilifc, moton 
ft6.ernucbieimd;2er. unter bem 9^amm 
®d)rcier bcrei« angeieigcen HI ^Uj 
rierfonatenge[iocftenfinb^mM)teau&erbic; 
fcnnunno^^in fDlgenCcnbeflefjen: 

I. an -ftUttietfa^en; i) VI 
Heinc^ a) VI grSgetc Slauietfonatm, vonbenenbte i oben <)enannten gefloi^en 
fmb, 3)VI9tonBo'«fflr ♦<^4nbf, 4) VI 
einfonien, 5) XII 3)i4rWe unb mcf)/ 
rerc 5>ti5enb Zinje t?erfcl)Ubener Tlvu 

IT; an @ing|iiicFcn: 1) mc^r 
oti jooSicBcr^ 1^ OJ^f^lnge wn j £ajl^ 

fpiclm autf SSeiffcn^ ^inbetfrctmi 
be. 3) einige atantatcn, unb feit 179S' 
ilber 30 toHilimmige ^ircftenfantaten 
unb«^pmnen, moiitntcr aud) jn^ep Orator 
rien befinbli^ (inb. 'Sla<i) rinem eigem 
^dnbigcn Zufia^i bti Jpevtn ^anbibat 
©c^repf r. Snacfjric^tcn von bcfffniibvi/ 
gen nic^t ^ie^er gel)6rigcn ^d^vifun \m1> 
@f bid)ten finbct man in ^ M b e' ^ geIcf)rL - 

!Cre<ben.®>i49. 

Schrider ober Shrike r (Cliri-* 
Uophcr) — (f, itn a. get- Shrider) tt3au 

bet ©cbwiegftfeEtn uon ©ernfjarb 

a d) m i b t, (f- obeti) weldjem er aud) in fed 
ner^tetleal^ ^ofovgefmac^et ^u Soubott 
ijionaAfolgtc. 3m 3- i7^S bauete et 
bie Drgei in @t, 93lartiu in ttjc Sielfi*, mcU 
(^eSimg ©e&rg L ber ^ircfti; fcbenfte. 

Schritskius(GforpuO R^iib in 
Draud.Bib1,ClAis.angefi!l|)i'r/ all tin 
©anjigrrocnSeburt unb aid ^omponifi 

ber Sacrl moduli ternarum numerum. 

in le cODtineDtei. ^rantfurt, bep Zu: 
btio«^o^nc3at;r. Sttbeffenwrgleitbeman 
btffen ^rtifel mit obigem SchnitzhiuB, 
weit^en SBaUfier boppelt im Dra^ud. 
gefunben^at. ^ks mfic^te alfowo^l eitt ' 
©rurffc^Ict fepn,. , 

©c&rbbel CSriebri* Cubwig) — 
{fiber t^ermigt nun bie .leunfi auc& btefen 
travrn SJirtucfen. $v n)ar nid)t ju^aKeni 
flebt, fonbern ju ^atut^^ unb ^xoav fd>on 

am 4. Sebr. 1754 geboren, bod) f^^ ^^ «I< 
^inbft^onmit feinem abater nat^ ^Uem 
Itebt^trelc^cr anfangd barelbftald 'Xanjmei/ 
\tn, roeiterfjin aber di ^Ritglieb bee JflrilK 
^apcllecngagiieroar. ©crjnngc ^dfthf 
bel befud)te anfanjtf ju ©ernbui's un6 
barauf jn ^aQenflebt bte 0c^ule, wobepec 
anfangd t^on femem Skter unb barauf ton 
bem bamdUiicnSJioIoncelliflen in ber Silrftl. 
Sapeae.^rn. 31 f r, Unferrid^t in btt^Mt 
[\t unb auf bcm S3i0loneeUe er^ielt Zli 
aber biefet aIIOrgani|l nac& Clucblinburg 
befbrbertn^urbe/Unb b&c^bie augerorbentJ 

Uc[;en BSB tix Scht Schr lU (tc^m taUnti btt \unsen &^'tbtti |um 

SJioIonceU bcm "H&viUn nicfK mt^t jroeiff (/ 

^aft seblicbrn wmen ; fo brfd^l biefet 

© * 1 6 b < I n , btv |((tott mc^rt t« 3«Dre 

Aid Saf Al in ^ienflen flonb, aud; fecnev fctn 

Gmbium blefrf Sintlt'utn'nte unm- S^nsn 

Dtofenl Ciitung foctiiifc^tn; norctuf 

0{^r6bel noc^ i| Sa^t ^intturc^ wht 

tt)mtMd) (InttKil nod) CLueblmbucg gint), 

init biefem Unterrtd)te abec fo vielcn eiger 

nen Slet^v^v^anb, bag tv naify S3crlauf tie/ 

ftrSeit/ in btm ^l(ee von 15 3a^rcn, in 

tie Silr(ll. ^aptOe altf^it^Iifb auf^enom/ 

men roiubt. 9ladj cintgen 3<>^ren antnt 

nat)m cv «u* jutlDermf ^lun^ femcr^ennb 

nilfe fletne Stsifen natfe^ambucg, ©etlin, 

Seiuiig, 5>re«ben, .^atle u. f. re. unb 4rn/ 

ttte ftller Ovtcn bm vei-tientcn ^rpfad 

teicf^Iid) ein. Si-iebrtdr SSil^elmll. 

tamaUger aJuenpcinj, reeltfjct fo gui int 

^Mnbe war, S3iolonccai(icu ju 6eui-t^ei< 

Un, trug i^m I'ogar fine ©telle in fciiiev 

SapeBe mit 1100 X^olei-n @e^alt ofl. 

'^e^nli<t)t BOEt^cUfjafte TfntriSge roiirbeti 

i^m vDRt J^ei-jD^e ton Surlanb ju i&i-edbcn 

gemftdjt ; aUv fcincm Jfiiften banffiar unb 

^ettta, lrf)nte ec bei^tc SSotfdjld^c ab unb 

*licbin©allenpcbt. 3m 5. 1799 png « 

fiit, tin frf|leicfecnbf« SiflJ" «" l^^) J" ^^^ 
mci-fcn;eruntecna()m6el»egfn elite finite 

Steiff ita($ .^al!e unb ^cipjt^, c& vieQtidjt 

f&erDegimg imb Serftteuung etma< jur 

5!3tebcv^er(leUuns feiner l%efunb()eit be^/ 

tragen mbdften, TlUe'm fein ^itbet wvf 

fc^limmme fic^ nic^t niir wdlitfnb bicfep 

Steife^ M^fvn cj »erw«nb(lte ftt^ fogac 

nat^ feiner SurilffFunfi in fin r^evmatii 
fc^e«©ra!lfte6«. ©c|Ten ungca^tct Iteg 
ts fic^ bie< fo ncnig oen ber ^bnattung itv 
X^ofmufiftn ali^alttn, U^, aU ecam 5ttn 
Sanuat i860, ant SJIangel an Stiffen, 
fif^ nic^t mr^c gctcaute, bcii ^eg ba^in t" 
Su^e jurAff ju Icgen, er fi<^ atifi ®(^log 
ti:agcn ttrg, unb bafeI6|l tin @cbu6atttf<f)C^ 
Sonjert«uffine3{vt frielte, loelc&e feineii 
ber Sucker cinen Ttbgang anSrdften mer* 
fen; obrr gar a^nbcn (teg/ bag bie^ fein fe^; 
tei Stmim fe?. Unb bo^ wax ei fein 
@c^it)aReugefang ; benn ft^on an bcm bar/ 
ftuf folgenbrn ifi.3anuar iSoO fl«& ft 
fi*d^um ioUf)r,am ©(^luffe feine* 4^pn 
3a^rctf. ©iffa-bEfcfteibencunti nur me|r alt |u jllKe fidnfller roar tveit entfemt rait 
fctncn 'Xalenten ju pratjicn. ^tattbie ^on; 
(ccte anbercritompcnijlenfArfcine eigenc 
'tfrbeit au^jugeben, vtit fo manc^rr 9}irnio# 
fefdjongett^an ^at, erfu^r man erfi na4 
feinemlobf^bart^bie'^u^gabf feiner VI 
Duoi pour Vc, tt B. (Ectpjig, bf^ ©teit/ 
(opf 1 800)/ bag er aud; jtomponift roar. f. 
Site rai. 2(njei>j. I goo. 0. 1 5 8. 

(ommt in SorteK Siteraiur.ber <3)!u[if 
nod) ber Iraftal nor: Lam Mmlcae. 
(£open()agen, i6]9.8. eicllnd]ii!laberba; 

mit fein nil^Iic^e^ Zraft^tc^en (f. ba« a. 
JerO gemeijnt. • . . 

0(^r6ter (Corona Slifab. ^il^elr 
mine) — jlarb ju QBeimac in ber -^Slttte 
bcj 1 ioutn 3at)re<,ro)) (Tt auc^ i^i- lalent 
jiie^djttufpielerin in CerStotU bcv 3p^t' 
geniftBon ® 6t^e mit siflctn QJliStfe ge; 
(eigtijatte. 3tl5fie fpitethin oom 6ffentl(f 
i^en i^iingcn bifpenfict mitrbr,blitb |ie brn/ 
nec^i^m-^iinitgttiemmb erfiente mam 
(tefreunbf*afilic^e3vt(flbuvd> i^ren cm* 
pfinbunggpoQenSJoi-trogjIeiaet^ieber am 

jKlaviere. @ie filnbigte auc^ 1794 "0($ 
®t\&nBt mit ^.gleit. be« Jortepiano^ 
jwei;te ©ammlung, oon i()retilumpofrtion 
tin, roeldje aucft roa^rfdjcinlicfe erfi^ifneii 
finb. 'Hatev biefen ^intcrliel; fie »on anberti 
guten ^eiftfrn hii 160 ttalidnifc^e Zxitil 
unb ^uetten in ^artitur unb ^timmtn, 
jum Sonicrtf®ebraiid)C. . . , 

@ (ft r * t e r CSo^ann ©corge) ^flrgei! 
unb pri»ilegtrtf r Orgelmac^er ju Crfutt 
gc^en bie ^ittt be* 1 8. 3'>tH"^iinbert3, ger 
()6rtt jubenbraoen tDleiftern feiner Sunil. 
golgenbe feiner SBerfe Mnnen ^ter ange* 
ffi^it roecbcn : 1) j« €rfurl in ber 3lugu« 
{lincrttrc^e. DoQcnbete cr bad'vvn ®teE/. 
jing angcfangene ^ett eon. 39 ^tfrni 
men, mit Slodenfpiel i»om g bi« |um brep» 
ge(lri<tcnen c 1) in bapge ailet^eiligenf ir» 
d)e 1 714 baurte cr cin SBerf von 14 '^hmr 
men, filr aoo ti)lt. 3) jn Sffianterslcben, 
eirtf mDorfe feevSrfurt, (734 ein®«f von 
ia@timmcn,filr6iotfHc. 4)j«£cfurtiii 
ba» groge .^oCpttal 1 7 3 S ein SSetC van 14 
@timmen,mi(3©iHgen, laSt^u^Unj, 
6 breit, fir 600 l^Ir. Oi« 2llad)bev «£« 
flirt 173$ eia !£SerI ven a] ^tlmment 

fat BSB 1!15 S c h r Scfir Scliu 1^4 f&t j5o^fr» <)ju '^eib(ttcicn tin ®tf/ 

C^aif^en, tin SSat.QOtt ii ^timmen, 

mld}e(3(blung lobt, 7)ju jRlctn[?tem^ 

tacffum i746nn38ct(von loi^ttmmen, 
filr a 5»M. un6 $efc. (f. a & I u n 3 « Mu- 

•ica mechauica, tvo n0d> mr^rere fleinc 

SStrrfe votf ommcn.) . - 

.&<t}tt tf r(So^ann@amucI) :^ €m 

ricbtcntion fiefRnfi^^trn LVbeti^iai/ifn tm 
a. Set. tinbetannc giGlicben ivaicn, iiiebt 
iin< folcicnbe n j()f rt 9)ac^vic6ten von D.fTen 
2fufent^*»Itf in ff rr^hnb. J^int gotijf Sfit- 
(angnat^feineranfunftinSonfcon bltcbei" 
bafel&tltniE aQci feiner ^un|t unbcmcift, 
unb e$ Sfr<l}<i^ iI|o mat)t|~d;nnllcl) auj 
5fl&t^,ba6it bit Oigani|lfn(tc[Ic in etncr 
fcfUtfdjenSapeflf iibctnafjm, ba bie Oiflfl 
itlr fein S** geroefen roar. Si veifudjtc 
nun auf cine anbcic Jlrtfeinc Idenfcge!; 
tcnb jn mac^en,unb fc^ricfi fcinc fi|lfn ^\ai 
tlrifonacm. }IQcin fein ^a(trt}{tnt|er 
ttoate(t<f)t)<ii^it befangrn, <£nMtd} Aber^ 
tta^m bcr ^iitirtjdnMet Snapict:^ auf 
€()riit S> a (f> « €mpff()lutig^ benfB^dnq 
bcirelbfU^unbgab i^m fin rftd)lid)fd .^c^ 
notrtr. ^iftbuvrfj i)atK er (id) auf cinmal 
)b ff^cfmpfo^Ifn^6«^f^it)m feifbem ivcbcr 
«n SBetlegrrn |u frinen SJcvfcn, noc^ an 
«n9Eff()cnen unb vtidftn ^^Alern fc^lte; 
jaman Abfrfieg tijm fogai- in bfn^iit^afr 
(onierten tt€ Zbtli gcmfitjnlid) bU 3(nfit^f 
rungbfrfclbm, ©alb bavauf^cyrat^tet* tv 
fcfimlicfj {zint^d^aUnn mit ^incmgroftrn 
SJermJgfn; mfetc abcr burd) bitfcn 
, @d)Litt bie ^nKrwanbten bel ^i&<6en« 
ft fe^r wider fid)^ bag fte if)n tnit bfm 
furd)tbaren Jtanjlep^ofc tebco^ten- Urn 
au« biefetSlerlegen^eic ju Commcn, ging er 
tie^cbindung ein^ fdr jd!)i''id)e f oo 4)f. 
@terl. feine Jlnfpriid)r auf iai ^ibifm 
oafjugciben^unb niirnjiebeir in eincm 6ffcnt/ 
li^m ^onierrc ju Gonbon ju fpielen. Urn 
Un ®ratutationen frinei: ^fannten ju 
bieftr <$efd)id)te auejunxit^en^ iE>egai> ev 
ft(& nun aufj £anb, too er (ufani^cr 3Qeife 
fo giiltf lidj mai^tom ^Prinjcn wn SB a I e « 
grl)6i c unb brtvunbert }u weibeir; unb ba 
tUn banufj bev J^offtaat biefetf «^irtn Hn^ 
geridjtet njurbe, fo ei:l)telt @c^ritur fo/ 
jjleid), ot}ne bomm ang^fjoltrn )u ^a6en^ 
rine ^»IIc in beff^n SiajptUt mit emem rcCr <5fn Sie^alK. 3ut ^anf&atfcif fcficifb et 
lanctc^ti' ^onatenfammltmg mit SJioli^t; 
un& aJtolonccU/^cgkimng biefcm ^Ptinjen 
jU. Sie Fsntdble ^3}Ianiev in jetncn ^ctt 
ten, Wflct^e einc 5i«djt feinei fiiiljrn ^25i(f 
bungjum ^Angcr war, emcrfK audj in 
ifjm f nOiid) ben iJotfaii, cine bev Ope vn be< 
iOietartaito in ^OJiutiC ju fe^en; ale balb 
ftaiduf, nacft cincr f)fftigf n tSitdltung.feinc 
gunge \q fei)i iirt, ban ct babm* am 4rbcii 
ten gef)tn£)eitn)ui&e unb entlid) nads bie?* 
idt)n3cm.itr4n(clnftar(tet6cnmugte. au^ . 
ger fcmer SSntuoittar auf brm ^^ortepiani> 

roar er au* ein gutet aJiolinrpifler. f, ©er; 
Iin,muf.©oc^eniI.@. 89. ■.''..■ 

©djrfiur (Si'ouljarb) cin ^onHnfi^ 
lerberi ifi.^^^jr^mtberW^ geb-ju Xorjau, 
&efanbfid>um MSoju^lJtagbeburg an bet 
tiaflgtfn ^d)u(f, n^afjrrdjcinftd) aU ^toUabo/ 
ratffr, unb <^ab ton feiner Htbnt in ben 
©rucf : i)XXV gei|lL lareinifcfee J^\mt 
nen auf bicj^aupifeitc ju gcftraucfcen t^on 
Jfr 5, 6 unb 8 cirimmen. Sifurt, 1 5tfo. 
2)XXVnUersL€&enb.is8r- 3)C«n- 
tiones 4 voc. Sbenb, 1576, 4) iBep/ 

nac&tslieblein mi( 4 u. 8 ®timmen- ^elm^ 
|Mbt, 1587, 4, fdmmtlidj noc^ auf Ijcr 
SJtilnc^ner ©ibliot^ef, 

*@*ubart(€^ii|lian Sriebri*©ar 
niei) ~ wariroar ju Obetfontf)eim gtboi 
ren^rooKinSBater.Wantor, Prd|rptoriml 
pfarrvifarwar^ a6ernicf)t 1741^ fonbrrn 
fcfton 1739 am 46. ^IKdrj, tarn bavauf 
1 740 al^ Sdugling nad) Zalm, xodifin feitt 
aSater al3 'SKuilf&iieftor unb prd^eptor be* 
rufenu^ok^ben roar, unb rooer aljoieine ec/ 
(ten Jiinberjafjre ju6rat^te, bii i^n feiu 2J<j 
ter 1 7 5 3 uuf bus QJpmnailum nacfe iU5rb/ 
Jingen, 1756 nad) iUilrnberg nnb 1758 
auf bie 2(fabemie nad) Criangen ft^idtc. 
^ieSolgeent^dItba«a.ger. dfad) ffiner 
Surflcffunft na* ©tuttgatb (ing er au<^ 
roieber an, feinc. €t)ronif ju fc^reiben unb . 
ro&c^emiid) audjugebcn, Unb fie i^erbient 
aucf)l;)ierbemerrtju roerben, baertic^bar/ 
in and) tfmi lifter muitfalifc^c @cgen(ldtti 
be auf feine otiginelle &tt aueldtU. i)odj 
iflnid^t ganj Mrauf JU bauen, tnbem oH 
^ilc, aud) rooM ilDlange] an f)inliilngltd)en 
^ennmifff n in ber iJirerat ur bn 3)Juft( unb 
in ber- .^finfllergefdiic^te iE)n )u mand)cn 

S?^Umv»Ui»tc; nje.}, $.im ^a^rg. 

1790. BSB tl5 S c h tt S ch u ia6 1790.0. igo.wo frbm grofim Sfa^Je/ 

fiiicrt ^^JiUiio €lcmenti er(t t« SKem- 
mingcn afu ecf)at(|pidfr ctit It)cflKc fc/ 

ridjtcn mit Tfll^fl '^fli^*^^ '*l*f' ^^^^ **^^<' <*'* 
SnpcKmriilf r na* ^cf ilflU fdjtrf t, «nb fl* 

*uf belTen !Stix(i)€n\U<ie frcut, — SnbefTcti 

|)}artmdn in tiefer £()CDnif nof^ nic^t bif 

gmngflcSBerAntierunsaR i^m; nod^efeen 

»a« ^ruer, noc^ tbtn ttv U^cnbe @Ct»l, 

iio<^ tUn tie Ic6f nbiflf ©iftion unb ©an 

flcaunj, fo ^<i@ nian bef^auptcn fann, bag 

virHeI(^t ntc cine fo fc^Ane unb cfesantr 

Seimng ttfc^icncn t|l, and) roofjl fo Ui*t 

feint A^nlicl)cnjiebcr afc^eincn n?[rb, al< 

bicfc ff^i-cnif. @(ei*n)D^I mar wJl^renb 

fcincc ©cfangcnfc^aft fine fo flroge ©ff/ 

lem unb Qieiile«vct)oIiition in i^nit)Dcge* 

5angen,bag a\xi brm tor 1 777 f*> unfiebiim 

amen/ locf em © (^ u b a r t gerabcba^ ffie* 

gent^cil, ein ilrcngev^Pietiit/gcmorben war, 

<Einen ^erorttf booon finbetntan in bem 

aren ^anbefeinev 2e6en*3cfdjid)te, woer, 

nac^betn tv crja^lt ^at, roic n- im jroeijten 

Sa^rcaufbem^l^bccge me^cStci^tjeit en 

^alten, unb bahn unb roann i)abi a\x^f 

getjcn bflrfcn, unb fluf eimmbicrfr ©Sngc 

einmal wiiber fflelegen^eit gefunben l)ait, 

«ufeinemSlat)iei:e jufpidcn, bann anit 

tuft: /f5Si« ftanf roar meinc S^ntafic 1 

nit gc(df)mt mrine Saufl ! unb boc^ er^ieft 

ic% grogcn ©cvfaD. — 3* wcifi nidH^TOai:; 

urn id) unru^ig rourbr, aU id) wiebrr in 

mtine Selle jnriScf (am. Sfr ffieifl 3*fu 

fc^ien mid) ju bcftvafen^ bafi bit Sitelfeit 

tKei) genug ^attc,meinc @ede nnt: auf Hm 

gtnUicfc in< ^Teugerc |u jagcn; bcnn bcr 

©eit^Scfw i\t fifLtfil^tig auf ©eelcn, bie 

er einmal eugriffen ()at. 3* ^attc nic^t t^ier 

9tu()f, aWM* tC& mi<& burc^ X^^cinen unb 

ivieber^Dlte &tl6bbf^ emi^ mtiMi ^errit 

)ufeun,vonbem0tauk micber himad>t 

u, womit mid» bcr (Beft^macf an £itelfeit 

Udedt t}aiu/' 330n bet fomif^en Opc/ 

te«e fagiei @.iio; ,,©iefcbramatifc6e 

lOli^gebntt, bie feinen %ert^ f)at^ aH bafi 

(iemanc(}tgu£e^I02elDbie bem^Sbel inbm 

gRunbfhfid>t. ZUvm\d>tiUnl}€iludittt 

fteauf btr anbecn^eite an I tcie ente^ct 

fie tm <£i'ntl bed bemfdjen &ai atterd ! n>el' 

i^e fdjliipftigf — ncrgiftenbc gmpfinbun* 

jen flSgc iit ini ^ecj bed jungen unoer^ 

»a{)mnJ&ftif^^!*T01ic^n]agmc^tbaraa benfen^WieunfereSdjriftfCfllfrunbSiinfii 
Itimitbem iOienfdiengefil^lumgeifn. ^a 
(affen fit bie Qti\Un, ebelfleny m<k^v\lfn€ms 
pfinbungcn, g(eid)fambieQiLunbnmen unr . 
Uti Bflfipnj — in b*r ©tele fdjiummern, 
ot)ne |Ie burd) r Inen mJd^tlgen <^d}vti aufr 
^nmdtn, in |lc )u bringcn, unb fte wit ^ei/ 
Iige^Stu?rjiiunterI)alctn; — unb wecfcn 
bagegen mitbec Starfdie; obrr ^inbrrflai^f 
per (^c^U, bie triv fd^on mit bem fcd^tlett 
3aI)ieunrerfi:XiRb^italgele4U^a^enri>U/ 
ten. — ©arum madjen bodi bieObrigfeU 
ten nic^t forgfamer fiber bie (tf^ntlid^tii 
^rg6^1ic^reiten,unbgef>en nid)t fonberlti^r 
ben fentimentalen 3)ramen brt' Sranjofeo 

unb^ell'c^en/ unbbenbeutfd)en£na4pftu 
fdjungcrt — bie nicftt fellen ge f^mad lofer 
unb fictenverbcrb ticker )mb, altF tt)re Origii 
nalc, ben ©taupbcfen V' 

SSJi^tenb feiner Qlefangenfcfiaft fifim . 
rtfc^te i()n einfcmale 2t6t 31 » g 1 e t auf bem 
3ldbcr3c, inbem er, ol)ne fi* ju etfennen )ii 
gebcn^ am britten Otte, wt i^m auf brm 
^laviere fpicUe. 'X>ai i[l !Q d g I e r ! fd)ric 
©djubart foglei^auf. Snbrfftn gmog 
erbai ^iiut, (tct) nad) einer {e^njd^rtgrn 
2l£igefc^ieben()cit wn ber SBek, wieber im 

@d)Oo6e feiner Samilie, in wbaigctSrep^eit 
unb atlgemein gecf)rt ju fcfjen/ leiber nur - 
turjeS^ir; CDenn fcfeon im 3- 1791, am 
10, Ohobtt, 33}orgen4 Jtvifd^en 8 unb 9 
Uf)r^ flarSeraneinem^tetffrufTe^ fmji* 
3aj^refnncaCeben8. ^r.^rof.@eft(i(^i 
teg roll t)atur\B imer|ten $anbe frinefj 
ariffrolog^ fiHr 1791 won ben ©c^icffaleti 
bief« J geiliireic^f n ^35icf)tfr« ^inWngtic^ un/ 
terricf)trt. Unb foQtc einemSefet Md) babey 
£ma# }U niilinfcben ilbrig bleiben ; fo meti 
ben i^m © (^ u b a r t « Heben unb Seltn^ 
nungen.(©re9^4nbe.0(utt3at6i79i— 
1799/) ^vU^ @tniige t^un. ^Ar meinett 
Sroecebofeic^mirbbatftma.Sor^Qnb ^ici: 
gefagte ^inMnglic^ fepn^ i^n fennen ju ler^ 
nen. 33on feinen mu|llaltfd)en gebrucfieii 
SBcrfen Einnen nun noc^ fofgenbe an^e^ 
fil^rt roeiben: 1) ^Diuftcalifdje St^oi^foi 
bien. iM^eft^^tuttgoit in ber^ad^i 
fi^ulbiticf ere? , i78S. q. goL 7 ©ogen. 
^ni^alt tinen ISovtt^ &Uv bit ^luf^t unb 
beven f5ortfd)ritte. ^arayf *))aetu^ unfr 
2Crvia, einSinafliiff mit .^larleiberileiturg^ 

au^ eintm UsUimtn pitdU linb cinrr 3liie BSB is7 S c' h u S c h u lfi(J 1786. Cmfjilt i) Art93D9Ur,iSbabrt< 
Ov^elfpickit. ^aun 10 tie&cr, 1 "SJIenuct 
«nb I ^lDn^o,auf 6 -^o^icn, 3) t)ev|clt)en 

Sufdniftttn J&mn^auptinann ton I^ccj 
ft ill ^^ttUfiflfin, in SBcilVii- ©ann Ala/ 
ttiervejeptf/ oCtr gutcv 3t*n[) file x!amer< 
tis]iw. ^ietfliif bieUJad): bettonfuntt. 
etnc CanMte fiSr^ *£lai>i:v, 1 8 tScUt-nlatt^u 
Un& am 2rtt)t,bif ita^t n. 33tf fc ^cfrc |\n& 

tffiipeuen ^at ficr ?ic|"t&cr betrdbcn urn fo 
mc(>cUifa*r(!nen ajei't() auf Diefc 2Uiif 
fldfif tctf Sfnied fine^ iu feincc 'Jlrt 
jroi^cn aJIanneSju lejen, fia-fr t** baiv 
itt \>m alien Sctrcn, aI*J Stcfinav I^id)' 
ter unt>J^ompom|l fcnnE^ar madjt. '2tu^ 
bin iii) 6c»n>egcn m &er Anjettje bfifclbcn 
TOfitlAuftigcr grroclen. 53ie SOIadjt tcr 
^onfun]t 1(1 nad>bet3nt w<b Jti eprift 
tcibnber« gr )bd)cn troi beit* 4) ^i>a'^ ^la; 
gmbepbe^iOIfnia^toCf- £tnr©fclJma/ 

tiott mit Xlamibtikitiins^ Stoct) fin 

€l>oiaKf-3}otcnblAtKr jur frtuf. *^em)^ 

1791.0. i?4- O'P'^^***"^"*'""^'^^^' 
{l^etif, finbci nan im ^anudt |lilcf bci: btnu 

fdjen SKonatSfiiift- ^filin, 1793- No, 

g.unb inbecCeipi- inu|V3nt, ^a^rg.Vl. 

©. 119 u. f. 9lad> ttv 3fit ^flt fieffen 

©D^n/?ubtDig ^d)Ubflt^ igo6 bad 

^ ganjc SBtif U\) '^c^en in SBictt fjCMuegc^ 

gcbeti. ©er 9Jf if. nf nntbarin Orn SKatfcfe 

fine tfifinbung bn ©cutl^cfccn juc 3f it 6c« 

brcvpigjifjvigf n .Kmgc S, 37o<ft ()at cr in* 

SViufif fiM'e&tunbbcrKUftfiintfdrgt: 

6) "Sic glilrfUd)fn iKetfenbcn. Qpcvmt, 

au^bcm3tal-@wtMatfc,i789. zj^ei'f'' 
f*fr Xert unttrS'jniefli^iatc^juirm, and) 

,fAr$rotr[iantcn }u gebratic^en. ^cgabe 

njdrce^intefTtn^foltte bieS feMerf, mit ti 
f:^einf,tcclorcqgegflnsnirci;n. llnb nun 

|um ^c^luflTf notfe cinigcScrft aud fcincr 

thronif: "^ 

9[tt tif Zonfunfl. 

' 9nclutl tFrfldfii Ihm vrrtrfibm b^« 

^olf« fc<< AMWoirrtf. - 

dfxh' \^t ffrfunbr, f& tbnr Ut Sobtinv 
0fran9 AM brm ^il^fT , let) rnvAdi^n. 
Itnirr J^arfrnrtfpfl hob«r bltntnurdiri 

!EBifI baitn am firtfl^fffflfrrff /^ttlllDr 
XenfHitfl, Md) rteli'fti. 

0{$u6actC(ycot(K)Dr» Cei 3lc4te 
«nb 'Piofeffji' bn- Cyt(d)i*tc ju Sena, gf6, 

ju J^vicbuii) in ^^lanf en am 3 1 , /^ebv. 1 6 5 <^^ 

get)6itc JU bet ^tamiiic unfcrc3 .^ca^fn 3) air 

n i e 1 ^ d) u b a V r, mar cin beiilt^mtei (^er 

Uifiut, unb fcfjiieb untei: anCein : De Li* 

rc^raturat* apud Gtrmauo* prlmoiHiit 
'et incr^mentis, nee iion de vetenbui 
nonnullUGfTinaniA scn[>toribuA, cjui 
scrriioue vernanilo ingeiiii raonu-' 
mifiJtsreliijii^ruDt. 1679. 3^ ben Mi* 
*cell. Lips/roin. V. Obs«rv. 4. tvdri)C 
*25*iiftCei'*^r,Dr-SotfeI, obmo^l mt/ 
tet f inem antein 93crfflfl>r, ju btn mufiftt' 
lif*m be9 SJUiflaltae jiijlt. Safi ab« 
biffa- ®ctvgc b^r ci^entUdje fljerfafirr 
berielbfrt fci?^ bcfjaupm Sd^nbart in 
leir.cr gcbeneqef* td)te, ^.I. ^.4.araotf, 
Sir iltarb JU 3ena am 18. 2iug. 1701. 
3idjer. .'.-,: . ^ 

©ctmbflrt^ (So^ann Cafpar) — 

Cantor unb Organt|t ju dtegenobtiLg^ ge6; 
^udiobad^ im ^obnv<ii\ii}{n 1757^ rrf»teU 
vonberfifl^fltcn^ucienb an wn bfmba(i/ 
gen Cantor, 3o^. ffiottfr. 33 i r f i n 9, Un; 
Tenid^t im &cfmV/ auf ber SJioIine unb 
bem ^lavierr ^iefevlUtterrtc^t murbe Don 
it)m mit fol(!bcp ^ectiecbe mifgenommen 
iinb fa lr(bfnfd)a^(id)befoIgtiinb (\M\tibt, 
bag €x babwd) met)i-mal0 ben Unmillen fci^ 
iterfElcerncrregte. ^nblid) ging er^ o^ne 
^eifiilti^ung ftiner SItern/ im 3* 1774 
nad} ^egentburg, mo er fo gltJcFli^ voctv, 
mcbcnuraufbembaftgrn@!»mnafiumauf;r 
grnommen ju merben, fonbf nt atic^ in btc 
®c(anntfd)aft unb bie ni^tinf8tvi}ilmii[c 
mitbem t^erbirnftvoDen !Hict)f I |ii tomr 
men unb befTeti x^itevlidfc Zuf^^t^ unb Zns 
lettung jm: 0e.^(un|t met)vere 3a^te lang 
)u qtmt^en^ .^ietauf mutbe i^m im 3a()t 
1780 »om baflgen ^Ragifirate bie OrgamV 
(ten|icllf in bet neucn .%trc^c,urib im folgeit; 
ben 3<i^i^(aiic&batfSantorat fibectragen^ 
»e(£^c2lEmtcrer 6i^i799 juf BnfvitbtXii 
^eit feincr IQorgeft^ten vermaltct ^atte^' 
3m3. 179T ^atcr Xme ju Stirc^enmuji^ 
(ca von fein» J^onipb(itio», ncbji emetr BSB 189 Sc fau Sdha J3» nidjt nut in SlegmS&mg, fonbevn aacf> 
anmr^rci-cn Often fcer Oberpfa/j unfc im 
£ol)iii-3tfd)frt flfiBigfi* ^ebtnudj gcmat^tt 
voovttn, wobtp inttf[en aud} faljc^c 'Patti/ 
tucen untct fcinem Jlamen Dcibrcitet toaxi 

■ © djubauf cCliucaa) — i|tmd)ttcnf 
tftniiUv, fonbcrn Dr. 6f r 3}fe6ijin, unB 
b(utj ^ilettant,n)OMn fic^ unci) t>et) nit)tttt 
©eleiic^tunij in feinfn „ ©oifbeputirtf n " 
Ocweife gcntig finBen. iDlan fe^e muf,itor» 
tefpotifi. 1791. 0. 381. 3n Cera iBIflif 

(Jnbift^cn Indice rie' Spettacoli TOUtbe 

i^m aiicf) bie JCompojition bcr ital. Opt 

buffa : Le Gslosie villa ne,jii(:|cfd)i-if6en, 

i»elcl)emntt>786ju Sllilndjen flufgcfil^rt 
^otte. ^lei'PrDben auS cinev bon i^m get 
fdji-icbcnen ?fe|tf)«ie fiiibct man i) Hi 
■ J^oi-n, 2) (SfBcg ®ent>a unfc 3)bie'PfaIj» 
baievi^dje ©djule, in ajidanbS ^tOfeifur, 
igoi. a^ptil. No. J. Bit ("icben Ic^ten 
StUtnfeineS Zttiteli im a, Sev- ciit(}alren 
Uutfc &DmpD(ttionrit von bem unten fol/ 
gntben^orep^ iS(i^u6<r^notTeauc$ 
angefdt)vt [\nb. 

\ <^ d) »b an et (...') — 6er 5aerf«(Tfp 
ber ^b^att^fung iJber bie ©ingfpif fr, i|l fin 
^5ndjuRb alio rinegaiijttem SJor^cr^e/ 
^enben retfcfjicbene gjerfon. 

@(ftubett(©tft>ib)cin bMuci- Ot-gcU 
(aurr unb gcfc^ttfter 3n|lrumentina(^et, 
fcefTenitlaBicre fcffonbfcn ©evfafl fanbcn, 
^attcfeine ^un(l bcv ©iJtcfr. Silberr 
tn a n n |u Scepbrirg erUrnt un& f?c^ batauf 
in !t)rrtbcn gcfe^t, teo cc aui^ ami 3. 1 769 
ge(loi-ben iti< Ben fcinen SSeifen C&nnrn 
iiod> angefii^tt roerbcn : i) bie Ovgel in 
terfi-anj.^rcfte )U ©reiben, 1765; a) 
4ie iu 6cm ba(tgen 3ofepfjin<n/@tift tjon 
io0tinimen, 1767; 3) bic Orgfln ju 

.^crioggrealba, unb 4) |u JJa^ntdjen, mit 
^ (ft 6 n e n getneinfi^afclic^ ttbautu 

@ (fe u b c c t C^cinri* Scanj) ein vott 
trefflid»er SJiofinifi vom Pr^mDnftrotenr 
feiovbenim©tift@tvfl^of JU Ptagy neb. 
'flmi^.^Src. 1734, ^Mteii^ bettitSaadt 
tdi'^n^vnmtntixlhmviiii^ bind) me^veve 
@ona»n unb^attten ben ^e^fatf ber .«cn/ 
ncr ertDDtbcn^ dftf et am ao. aug. 1758 
fc^ou im ?4(ien 3a6» feints £eb<Rd (Ira 
tenmugK. ■ ®*ii6pP(C3o(tannSrirtr((^)?!)2w 
fifbiieftorum T8o4bf9 betimaSinter ju 
^SaUenftrM |t(^ a;if^altenbfn SJitreifdjctt 
©Aauipiclmiffe[ir(lj4fi,einbrarer.»iompof 
ni|l, i3ioIini|i unb btntmtti' jiiiafcltt, g^b. 
jii 'Jluboltidbt am 1 7. ©cc. 1 770, girbt eif 
T\cnaatiaUettt£n^ett3cid,wiemiuiXaniit 

■ginicmbimbenmitSlriiJunb'i^JttaKit, 
and) fel&il in ber etiigcf*rJnftc(len gagr, 
bringen fSnnc. ©ag « frfjen in ffinec 
i3flEcr|Iabteinen®iunb in6« iOfufif unO 
ben n6tl)igen ©c^LiIwiflenic^afKn gelegt 
^abe, ill nidjt befannr, febjt^ rea^rft^eiiw 
lidj. slJur fo oiel it)ei0 man mit^ei»iBi)eit, 
bag « fid) 1 788, alfo in feinem i 8. 3al)tc, 
JU Sranfen^aufen ali tc^riing feet? betn 
eta6tmu|i(uj^eff«, rincm roflcbigm 
©ruber bti JU ©taun|i:^f»f ig ueritorbeneu 
beciirjmtert aJirmofcn biefM JRamenu, be/ 
fanb^oonwo er aber noc& in bemfelberjta^/ 
te bcv bcm ^ieftgen ^aiiiimann in StonHu 
tiun tvat. Da er jlt^ nun foit»()l biirdj rein 
©ene^men, aW inebeionBece Mircft (Vine 
SectigEeit/ mitberer bamaWfdion tfonjerr 
te auf ber SieJine unb auf bem Ja^stttBot* 
ttut), ODE alien ilbtigeti feinea glel^ett ^at 
fe^r auijeicfinete ; fo fudjte id» es ba^in jti 
bvingen, bag erjuben, cot unfetn jungett 
^errf^aften bamali widftntlidt ge^alfu 
nen ;^of(onjertcn gejogen wwrCe. ©tin 
unetmilfieter Sfeig, mirbrmerbiefen 5Bor/ 
jug Bodfommni ce(fttfcrii«we, reurbe aiic^ 
fiamaN auf wcfc^iefieneffieife auf^emun* 
Utt. 3u fcinem ©filcf rntftanb aber eine 
llneinigfeit jroifc^eti i^m unb feinemPrtn* 
jipal, wefdjc n)a^rfd)etrtHc& i^rcn Qitunb 
in ffinem^fi^ecnff^rgefa^f ^aben mocfete 
unb all's urn fo weniger auf eine anbne Utt, 
ali but^ feitv ginjlit^effntfcrnuna, ju ^et 
ben roar, nad&bem er M nur ein 3afir rang 
^ieraufge^atten^tatte. ©amaK ^ielj e^^ 
er ^abe in ^rlin ^on&itron gefiinben, unb 
fev nat^^er mon ba in bai etettinet Ordje,- 
tlergefommen. €r(l mit finer SHeifte von 
3a^ren njuvbefeinec in ben ^Reaterfalme 
6ei-njumer|ien'lSafei798, unbjiDaral* 
QJIu(ifBireftor< bti ©Jbbefirtiftften Ortfie,- 
ftcra JU ©tettin unM«Somponi|len einer 
OpergcBactt. 3fu4 tfl e« unftrcitig^tet/ 
tin, TOO er untet berSeimnj beafleve&riini«j 
wiitbtgen 5Ru(lftireftot3 J^aacffi* ju 
tern ©rabe bee SfoHf ftmmeit^e if emporge/ 
€ ft^wunf 

1 ■ BSB J^ 131 ^ihn Sobu 13« ten vfffdji<teMtK;3itfn (JinitcsfiflJjtm, 
tpelc^c aUc ten Srempd bei ©ff^miicf^^ 

bee Xiinllfetmmifi un6 vcifcn (£rfa{)rHn3 
an berStitnefi^^ecn, ttfjiiniacn fo angt/ 

tteftmutiecrafcfK ^ar, nJeI4e c^emaliBf"' 
gen son firr Cfinsf |d;rd>ift^f it unb tirm Fur; 
jcn Siele fritter jufttt iiiisetrctenrn Saiif/ 
fiafetigemcfrn irnfi. 3m 3. 1 80 r kfa:i5 cr 
f(clj, flli (OliiftfCii-efror fcetf Iheata-orc^e; 
ftcv^, )u ®lo jjK, voti mo rr r'<^ }um er(len 
SJtfllf 6ffetitli(^ alj ,?:otnpDiit|t Cer untcn 
an-iejcigifn Ocet (raMttfci^w. Q<ii} rr mm 
abcvfcit 1804 In fc«m nftniltd)fit SrjdMdet 
ju ©flUwitrtt biT) bcr 5Biitctfd)cii ©djau/ 
fpiclct:3ff«!ai'cl)flft ftcljt, (int im^ Cic Si'iea. 
itiuf. $nt. getmfPct, iti ircldie ev, flutiec 
»cr|"d)icCencn untmvmcn Aufl'i&ctt, «uc^ 
foldcntc unter leincm Slamen einqeiflcft 
^at: I)Ue6e^^etI mfd)omfc(>eti ^Dau Cct 

ajiolinc.f. SeipJ.nml'. 3cit. Sa&rg.V. ®. 
769. 2)iDftcfrfjl4^ittut 5Bi:rbelTmm.i be« 
^iMttrawioIcnS. f. ®en6. 3a^rt|. VI. 0. 
1 87. aia tin (igenes® eif aUv ^atn i}ett 
cuggcfleBcn: 3)3leiie ©inoirriitUe odec 
gnlnMid)e unti coIIiUtitige Knroeiriiiig jilr 
®tnii(miti in 3 2ibt[)tUuii3en mit ^inWngr 
licl)eii Ucbunijiftacf en, con «. f. ». firipjt^, 
6. ©rrirf. u. ^Artel, 1 804. 4. . gctnre *n 
vrattif^en ffljcvren : 4) 1*1 D""! p, « V. 
Op.i.Sbtnb. 1804. 5)IIUEr9l.Op;a. 
Gbcnfe. 6)Coneerip. leVioloq.€6en6. 
tSoi- 7)2ei(titeSIaDieifrtcftert far?(rtfdn.- 
gcr, 1 801 nod) «n9e^cutf L «) aJioIinbHctJ 
KHDcn i? le n b et,arr«n8u-t fiiiticSl6te, 
jiod)g3irr. 9)©icit«cftt(td)e.Si*fd)einun!], 
Opa- in 2 TiiKru SKll. 10) Cone. p. 

Hautb. (pu Clarinette) n Baaaon, ar, 

accomp. Op. 4. fieip^i^, fefp ■Si11)nel. -. 

©Hubert (3e^pl)) — i\l 9*6- J" 

saSavneteEfm^6^mnn757* »o cr «uc^ 
re^rjettigftcnetftcnlljitcvvi^KinbecOSiw 

fi( wn femcm SJater er^ielt, 6er bafel&ff 

SantoF ajnr/ unb i^nJmS. 176S ««dj 

9>ra3 auf fcif @4ulcbra(^tt. ^ierlc&fe fV 

frine iiiufih-'lifi^n ©WBien atitw ton &las 

foEt/fon5ttni«ntfau^ trn ^oniinpunft. 
3fB3.<778foniei'i«rr|lna(&^eriiit^ »• 
««ntcc bent Samm«nm(tf u« iE s [j n ecfl 
fcine 3fu86ilbun9 Mflett&cte nn[n779 al6 

^ammecmui'tf u$ -ttt M ilRwf^-Afen vva - - ^ jab:r 1788 mit ben i£fjuif. Uicniini ju 
SrctiBciiytv&cnJOc&llctjcr. Sn frinen im 
n, l!cf, !"i:()pri flngcfiU;i ten Opcin ^s^bxt 
nod}i 4).^ie SiUjiiiibmrn^, cine cntfli 
. ^flfie Opcr mit ^Sirflftrnu gilt bie itam» 
mfi'fjntte cr 1796 bmirtfcIiifntcSBerft 
g:fc(?nc6cn: 49Jvonjfm, fll^ 15 fi3t23io# 
linf, i^&viit^mfd)e, 2 fir^ Sioloiiccff, 

Jajott, J filr^Iarijictien, 3 fur bflil *Ocril 
tm6 & ©oi>pcIfonicrtc, cinij fiir glMc unb 
fSioIinc, un& tflfi flr.bctt f&v 2 Jifitcn; XII 
Duos, fl(3 6 f(k2 SSioIinni, tinbfi ffrvgWi 
U «n6 S5(o(tnc ; XVII Sunrtfcir, nliJ j ftlr« 
Alatifr mit .CSiol. 6 Mr^ ^Iciuict aOeiit, 6 
facCic33iD(maueii!,uti6ifiiL'6ie5ISfc^riM 
It J)aLmoiuc;©iiifin a 9, DamntcrciiTC file 
4 Stjii'f/jc&c^jugSnfn'umctttfu; aiidftii 

ner 'Hvbcit gffloc(;eu itorbcn, nsai akc 
gi6ctcnrhei(iJnuv in iflamgtcitcii Reflect; 
j.unjSSerEeti3von(iiibfc(jeii im fl.Cfjc. gc/ 
nannt. Slu^eibcmrtoc^; 3) VI((dn:^Iai 
wrillirfe. ©I'cibeti, 4O III ^Uvicrlolo'^* 

Op.3*S&cii^ 5)nmEolinfoIo'3mit«, 
Op- 5- ©legben, fici; 3tic^ter, 1790. 6) 

XIIMenuetsav. Trioap. leC'av.Opi 
6.€6cnb. 1790. 7)XU3wj Idc()tcSu 
Dcttiffem, f, Slw. ©rcflftfrt^ bt^Jjilfc^r^ 
. 1796- 8)iBio[onceflfCTijcrt.Op,7.©tamu 
fi^iDcifly 1 798- 3fiif bieff m^etfe ^at man 
i^ii f4Ifi*Ii(() dj « 6 a r t ScnaniiL SSa^w 
fd)ctn(ic(> voat fciej ba^citige Son jert, »eU 
djcS ©c&v,6bel Eurj i>or fcincm ^obe 
.fpidte- 'Aat^tuucteciu^ffittft ©Mtft^eiw 
fonjertciSooin finrm Jffeiulidjcn JEfltw 
jcitejuiDif^iuufgffd^rt ©iefc Jffent* 
lichen Ttaffu&itmiicitetwccFcnrt&frci It fiijr 
gu»« aSotmtttcil ffu biz&&tt iiUmZtbtlU 
9) Variaziotiip. ilPf, Op. i. 2ci)Sji<l, 
,l8oo- io)Tliem«aT-.*8VarUt. p. Pf, 

Sic66fn,b.^ilfc^,i803. ©titbcmcbU 
SrfSc1*^vubentt)(ii% ^aU icfr ffidcgcnljcit 

re fagcnaunte Q)artienfilr n®lft«irt)lru/ 

tticnuvincftfiirbflj^ftgc/fe^i: gutc^^w 
. toiiiett^or rigcnfcjgcfdjricfien ^flt. Sic* 

finb flier eigtmlic^ giogc ©inftmien in 
^ ^ii^ttij^tAnifC/ bicduc^auivierA^ni 

li^m ^Vi^(n &A.(m Up^m, 'vtmn er ■V H BSB <33 S c h u Schn •54 T _ 

filiation imb bmt jt^fd^m^fji^rn QJitidiid^e 

fcfcmacf in erfjitbuitij fc()3iicr uli^loCifit, 

■ jpjflt, SHacft tern ffiot^atfcijen i()etTrcr/jlai 
(tntcv P0» 1798 fommt»2i* 119- nod) eiti 
Sk^tcp^ ^ d) u b c rt alfi (E(>arf, iamm^r/ 
itiufitiJts jii ^neben ror- (Er Toll ju 3Jei"^j 
fcoi'f in 33ilj;ti«n gcfcoren «n6 177 1 crit 

©iTiJfcen flngft^rUt tvotDen. , 4«dj itt 
aitpn'e SllufibrijcidjniiTe finbct man 
ttodj ffnc Anjrt^l 3tla^>iciiOfife iintec 6fm 

gcfD|jit,inbcnic*^d)o6crt tjeigen foU. 

■ &d)u&crt($tan))cm anbeier ^omi 
i^xii\t \U^iaU j{ontvai)toImi|f uoti i>Di:iA3f 
iidjivffi€)d>irflid)teiUu berS^^utf, -AcpcUe 
ju i)iC6ben/ TOO n and) ^cbDren tft, 23oti 
if)m i|l6ev :ki:)|)ncfse|t»cf)en: Qu&t.p.Fl, 
V.A. B. Op, 4. 

;, ©d)wd)arbC'i^fotor) Cantor ju Ci/ 
fi-tifldj um ^i^ OTitte ^C0 1 7<5^if^vf)aHbcrt^/ 
'^atinten^mcf gcgcbcn: (Etjiiftliff) &€t 
fpr^c^ finc^ f^ctrO&tni ^atcvt mit fcinrm 
^b(jrlc(ren ®6^ttUin, in btm mit 4 0timf 
menfrmponutenSifbe: ^cftSotr^roie i|l 

; ©(^uctjmann (3ol)flnn) cin iUf}n 
wdt unbcfanurer mtifif^Iifc^fr ^d)iift\lcU 
kr (11 ^fnfanje 6ei 17, 3af)i^imtn'rt^ ^fl( 
hctauiic^ibcix : Compendium Muflicet. 

;■ 0d>fl6Ur (££.) ©enfltoi* jii ^eil; 
^conn/Ctttfrcatet iJ^at^ematifrr unb ^ie; 

jffiftriekn: i> .'i&^anblimg fificE €iue 
@tellc won 2 e i 6 rt i ft iuv t^eorif ber ^u* 
(ifflcf)6ii9/in bei" ©ptiafdjen mitf-^orrej 

goTjt- 1791-N0.it, ^24.16. unb J7, 3) 
fbci- bic SOetfc^tebenljcit Ber ^onlctKrn* 
bcij blafcnben unfr 6ci? ©aiteniSnftiiu 

■ mentcmf*i!O(Uf(t.Sovvrfp0ttb. 1792* No. 

51. unb S^- ."■ ' . _; ■ ; 

Oi^ianifl um 1760^ ifr burd) III Otcidf 
(tio'tf fii): 2 ?Kan. nnb $cbal, fl&er : ^3)Jeine 

Wovben. 

' g^djillerCMadO gcV^ortflrcglfl/ . 

fine ansenc^me ^dn^friti bet b^utfdjrti S:^e9tev«, tt^tldit fd)ott i79« «W Dr-m. 
©0 II a ('C3 la bcpfter .Kriljjcifdjm tnip/ 
peauftifm t^tat^v iiu'cipjt::' bard) iicen 
I'dtiftcn, rccicfjfn ion, buidj i^reooahmf 
men leiHC 3(iii>nario[T, ^^^ dj iiji-en natiiilif 
d)en, uiHjeifitnfldtfnQJefattgfbfn |o ictji-, 
«I3 fcui-d; ^if JJatfltUdjffjt utic jt'timm^ 
i^if 1! liSpicW, turdj iffiT angcnpijmc ,fi:.jnc 

mt6 6uid)t^i£(tff«rooljIdma^Ite unfi an* 
iWtibiiie Jitlcitutig aUjemfiti^ Sntfieffe 
ei-iBfrfK, ivieim iitettja^rg. Bft I'eipj. 
muMfiugemduet mavbt. iSie fani un* 
mittdbar taxauf juV *DffTimi|"cften ^of> 
ef^autpiclecgcrcCff^aft, wo fie 1799^111. 
@tfti^ lec ^ftjici ti;etc, abet ncb|t tieietn 
1 80 1 btmS^sn.von Slidjieii [lein nac^ 
Sffiien folate. 3i)re Jjaupicoffe wji- fcic 
fdjJne aJiilBerm. ' .- ■ 

«5c^ater(jrbflm) — ©fine Galatea 
tturbeimS. i746auf3efiif)i;t. , ' ■ 

" ©(l)flrmanit((2JeoigeiS[irpar) jii/r^t 

frft^ cin torti-cfjlicijet iti>mpontii, poet, 
a[t]Amtv mb XlAvievfpieitt, aas t>mJ:anf 
n6pcn|cttcn ^e&drrig,. lifflcit;rgtf rid), iieb|t 
ten fibfigen aBi/Teiifcfeaftftt, ^cr 'JKiifif port ■ 
^Hi^enfifluf; mi6 fam ifigj |jtet|c imt^ 
^am6urg, roo er in Ocr ^t'l^e i.Hbfea;6cr 
Opei- als airfingec angellcfit ffatte, 3ni 
3. i697io«tCc or in ^etjogliifte ©ieii|tc 
na(635raiirirc$rt»etg'betiiffn, tpo er in Qtt 
matigeJunii ttnetf KflpcOmeii^etS fceffett . 
©tette in Ce r .Kirdje un6 6ep ter Opet ve« 

fa^. 3m 3. 1 ro » fc^irfre i^ti ^ei-jeg Z ne 
ton Ulftc^ na<$3talien,woei:6ieei-t1ett 
Cafigen ,5Jtciltec (i5cte'uH6teniien letnte. 
aiacbfeiriecSiirdcffiinfttraf Cf 1701 fccijni - 
J^crjoge t>on {Ditinun^en aH JfapeQinetiki-, 
i707aber»ie6erjii©taim|'i:^tpcig, inter 
niimU<i)tn tfigenf^aft, in ©icn|le, iro cc 
nadium i7i4nD(ftle6te, .SBon feinett^ew 
fen, Don fcenen a&et nicftt* ^e^tlr£ft root-fceu, 
i|I, Hnnennur Me6epBett Opern: ?tlce|ie, 
1719 ill <^am6utrg, unb Telemschus, 
I73ie6en6. aiifgefii^rt, aenarct werCeti. 
auget fcicfcn ^at et niefjrere bpetti, un& ' 
uctfcftiEtcne 3nl)r3iin9e jtart 6efc|ter Kii-t 
*enfantaten auc^ piele anticumentalfui,- 
ttn ju ^fclraufifen gefe^t. 

, *@c^ii6(^cintid)) — SOat^Kmiitj ' 
a. Ztx. voQ^inbine^iHtiin Sefrpn birfcf 
« ■» " ^ wiiitt.- BSB t35 ScK Sell a «36 tie anjeige fei«« fl&rigcn &efaniufn ge/ 
fcrutften 2Bcrff fdjulBig. 6) ^i|Ui'ie' tcv 
aufecfif^ting 3tf« S$vf|ii in 7 ^iWvn. 
©i-eSfceit, 1613. H-Sol. rJ^lelncgciftlic^e 
Ctncerte son i, 3, 3/ 4 M"t) 5 Stiniini'ii. 

II. Symplion'fir"'" sacrarum, ail3 Untt 

f^en £on«rten son 5. 4/ 5 3timrneti imb 
Sttlh-itmcnKti fccfic^enfc. ©cetfCcn in be* 
^pfot^aniitcn 3ofj. ^lemmcnS SS^rUg. 
9Kit fcir2(njci3e aiif bftn^itcl: ictjrtte* 

SBfrf,a6(r O^ncSfl^v. 9) Para I. Muslca- 
lium ad Chorum ■acruin, ebcc ©(ifrli^e 

€^Dri?i)Iufi( »on 5/<l'"nt) 7 etimmcn. 

J9@tii(fC. io>Pa«ni.Symphoniarum 
tatrarum. ©K^ftcn, 1650. gol. n) 

^fftlmen ©ftwit*/ t)ie6E»otn in 5cu^l<^c 
aieimtn gefcrat^i, bur(^ C Cornel, ©f/ 
«£ e c n, Dn6 «" j^o mil 1 3 (igenen 50k" 
lotcpen^ tatumcc 92 neicc^ vnb » 1, a'"/ 
iiad) (jcmciner Coiitiapunct3-2(vi in 4 

etimmm gcfienct :c, ©ebincft jn Siep' 
6k3^ in «flleilien, ky ffleori Jjoffnian, 
1618. W.8. unter 6fv ^JecicflCion 16:7. 

bt l>it{{i ^»U an, Bccmmf;lii» cine 

neuete :au*sa6e. 3*5ak tie^ ^"f *»!' 
gl(tg fcar^gefeficn, o& (^ two noc^ cine gc/ 
iriudilic^e e^ovalmelofcic ntt^icCi*, f>flbc 
abcr uatet © <& ii 5 e n « Slclotien fcine 
f injige fiefuntitc gcfunbtn. Cine ^uZait 
flobe fciffrt g>falmen evfdjifn «uf U'riucf. 
3 ^. ® e r 9 II. SCcrsitniuig nut* SQi 
prn 1476 in 4. ©en uatltianCi.icn ^ilel 
bicfrt^niga&efinbetmanfctjon im a. gev. 

nn(ee bem 3frti(el: €. 331. €>(^il(j, woS 
ft6«i»eiict€oi>flr,no«^iDIeIc^iijr, fonSccn 

EflVf II;3Reiflec , anjcigt. 12) 3Romtt: 

Uoi ill JE sewiglic^tta^v;^. filt 6 ©Urn/ 

" men. 5^tt6ben, 1631. 3o[. :i(uf ticfetn 

SSJerlereivbct Sagittarius genannt.©as; 
fdjon im a. £():. angefii^tte $f<?line»-' una 
gjIoKtttnmrf/ vieHeidit (fin ccficd in 
©eutftftlanb getrutf :eS, iff nic^t 1699/ »ie 
im a. fief, oerfcvufft #, fonbetn 1619 evt 
fc^ieneii. 1 3 ) Xll gr ittlicije ® efange mit 4 
etimmcn Wv tlcine (Tanroccpen |ura €^or, 
i(ne&en(t fcetn Basio Continuo, nat^ tS^ti 
liebung^if'r&eijju geOtaiic^en, mid)tvon 
bm €5urf. ©*«f»i). eapcHmcijler, .§einr. ©'(5 &%tn, ^tffiwer in feinen 3?e6cn|Iiini 
ten oufgei'ditje^o abec jufammcngctvnaett 
MnO mitfeineriSrrgiln|lignn3 jiimifffntlii 

d)tn Si-tirf beffitbctt rooriien bm-(^ tf^ri; 
floph jS i 1 1 e 1 n, Dcr S^tttf, 04rf)f. ^apel/ 
ie bciltilten Orsonitlen, Opui decimum 

teitiutn. ©re^bcn, 1657. Sol. 

0c^ii^e(®t.) llntrc bicfctn Snameft 
pnbci man in No, 1 2 7. ber Seitun j ffir bit 
cleg. SScIt, 1806, in cinOn Muffa^e bit 
$tdjc beantwortet: £ann tie Split ben 
Sfjarattec be3 TKenft^eit auatnlrfcn? 
eiciibem unfete ^ ag & n imb HJI j ac tt 
tiivc^ ifn-e iCIciilcnDetfe ourf> unter ben®e» 
k^rten me^tci-egutc ^^vfe untec tic Sa^ne 
bir Xeitfnnil uerfammclt ^abcn, giebt e< 
jmnebcvunicifen, fdjiefcn im?)unanivcnb/ 
bflcen lUt^eile Abci bad SScfcn bicjei- ^unft 
nnb frjreJSirfiin^ fn|I»i:I. CDiitiegin abet 
ftnbet man aud) matic^ed in etn bis^ei' nct^ 
n;e bcmcrfictf ^c3cics Sidjt gc|leDt> wobur4 
bev Siin|Ker immct »ei-trau(cc mit bcm 
^cfcttfcinec^un|l/mitt^tenitL-^fcen tint 
ten QJrJnjea i^re3 SJirtungefceifcimivCi, 
unb jtigleic&utifcrcnod^immernuL'Ci'fiwef 
ntg angcbauete ^uiijldjt^etif mii)x ®vuit& 
jewinnt, ©ie^[c^tmi|latic^ bevSattmit 
bicfem 3(uffa§e bd S^vn. @t. © c& ii ^ e, 
nja^ifc^einlid; cineS jutigen ©ele^rten, 
woi-in cr, niittrcniiC$ tiefcmSUcfe inba« 
^cfen bei- 2onf unjl, bcutli^ unH brtlimmt 
i^i-euSJirfungSh-ei^ linb l^re S^^igfcitnt 
im ?(uitru(fc bcr ofrfrfjicbenen Smppu* 
buiigcn, fietbcnfcfiaftm unb €^araftcpe 
Dorjeic^net. @d)o&f, bajj biefer ^uffaS 
iiidjt in einrm mujiffllifc^ipemtift^cn 
?Jlarte aufjcnommciT woiben tfl/ »o ec 
WQ^ifilscin(id> me^recti ^omponijlen -tjw 
2(iiaenEcmmen mfistf. ,■• 

© (^ u ( n e d) t Oo^anrt e^ciflian)— . 
hixt nodj yonfcinccTfcbeit beucfen lalfcnj 

Miuuetto,PollaccaeRoado p. i! Cem- 
balo. • . 

© t^ u 1 1 c iJ CSo^ann ©eotg) Ocjel* 
6auci* {u Sllenbeig Ut^ SKwtingetT, baum 
ini 3. 1791 in bic ©piraKiri^e ju 5Dln/ 
(fcfsbiU;! ein 1 6fiJgige^ Sevf in ^amtnesj 
ron, can 30 ©timmeu, fir a 9JIan. unb 
^cbnl,m(t4 ^^Igen, 13 ©c^u^ (an^r unb 
6 btcic. Oa^ 33t.innftl; iiiib QJebalfopprl 
fann n)<!l(}reiib bv-i ©piclcnd, e^nc eiilr 
^anb an ein Stegiftci- ju legen, gcbvaut^i 

ivetbGii. BSB 137 Schu Sehu »S8 ipa'5en, f. QJltififnf. 5orverpcn&. t^gj., 

©. 260. tooawi) tie ©idpofitioii biefe* 

tSttlt )u ftnbcn t|l. 

- ©(^ult^cf 6C3i«ieMct) Oi-3anif!an 

Icr^csibicnfti'djf iu JOiim&eig in bet atcit 
^dlftc M 1 7. 3atjrf)mibErt(f, [lavi bafelbjl 
«m i.'Sniri 1693, nadjbcm er rDnf.'incr 
Zr&cit ^(tfluigesebcn i}aM : ?i}lut^ un6 
®fi|Jtrmun(ei-nbec €Ia»ier/£u(l 2r(lec 

«p t^eif. €6cnb.i 6 80. ©c^bc £tt latifll. 4- 

©t^ult^efiii* CSo^nnn 'Pa"0 — 
JoI;ieribcfetnerSlaDtrr»fr(eftiib nod) ew 

fc^ifneu: 5) Allegretto ir. la Var. p. 
]e Oiv. V. A. et Vc oblig. Op. 5- ^a- 
frl, 1791. 6) AndantinodePleyel var. 
denouveaup. leClav, v. etVc. oblig. 
Op. 6. 2{ll3S&Uf5, 1 794- r) Andantino 
daPleyelvar. de nouveau p. lo Oav. 
Op- S. ©flfel, 8) VII Var. p. le Clav. 

^irt. Sortel gmibmct. Op. 9. 3i"9<^ ' 

fcurg, 1797. 9) Riconciliazione *ra 
>du« iiaici, Tema origin, con Vac ani- 
loghe al Soggetto. Saggio di Compos, 
patetico-caratteri»t. p. il Fp.^ltgS&lirg, 

i^got. ailfhme Snfl(^rid)ten »oit bicfcm 
SBerfe gtebt bee ^r. SOcrf. im 3tite(I. ^U 
lumlll-Sa^ca. b« fieipj. muf. 3ejt. &. 
t&. io)Vaiiazioni sentimentaU p. il 

.pf.Scipjf3,6(9^«iltopf. 

:■ Schult»en(A.) cin 3nitriimcntali 

ifomiJonifl, Iciti nmi % 17^°/ unbgaft 
'^ctana: i)VISpnat.Aunel''l.et B.C. 

S)VISonat. auneHautboiB ct B.C. 

31mffcrb«m, bcp Stoker. 

© (^ u 1 1 c (31nbreoi J^einvtdj) — ^ 
W«r ju ©taunf4>»ei3 am 4- Scbc i^Si 
jeboitn, rcocraut^ in bee ^^avtinefdjuIC/ 
«rflHnt« bem Kantot 55a* unb bataitf 
BtttfcbeffenSlacMoIgecfcieJtnfang^flriinbc 
tec 93iUfi( unb bed @efan3e< evUtnte, too; 
JcvcrimSin^Iinslfllter tie bafiae .^offa/ 
pelle unb Opei f!citji3 mit anf)6«f. 3lac^ 
tcr 3fit il6tc ft infi&efonbeK bo^ Slmn 
uiiH bifftompofitfon, unb t^at, urn oucfc an/ 
beteSiSnliletfenncit j« lernert, cine Tficijc 
onserrAifbcncOettav tiJctnac^^ilbe*' 
fceimfam, woeranfang^ba^bafisc &\)m! 
nalTiim cine S^itlang fccfittfjtr, cnblic^ akf 
1 706 jum Oi-qani|tcn an bee boflaeii 2am/ 
iettsfirAegcroi^Itroutbe. , ^ai UnsIiW. nerJJcmpDfitionin 'iK|t, : Vi eonjerte Wf 
fca*^IatfieraUein.CJ?ilbeS^»m,i7io)fanii 
fl&rr ni^-jt ^asca, et> |lc aui^ sebtudt finb, 

dj u ( § E (e:^Ei)rinn2fnt)vcaO einSEir* 
djtnfomponill urn* 3, 1680, »«c iDora; 
fflntotiutifleiBenunbTOegen fanec .Kunfl 
gendjtct, inbcm i^m *Pcini,fe(ne i\le 

Exercitation pom Uiiisono mit JU/ 

fd)tie6. 3* beft^enot^ in 5K|I. won feincc 
3ti'beit: .^afec beine SJuJi an bem ^ttm, 

k B. «olo, t V. 3 Vio]e« B. C. 

, C{^uI^e,CSNl^tan^ugu|l) SompB' 

jii(i, Slfluiermeiiler imb votii^Ud^a 

©caifrfj* unb iQiolinfpldet (u Snicnbecs 
um«3.i8o3. — ©a id> bie cijen^inbia 

roo^lBffc^rie&eitc SBiograpf^ic bicfe^ t>er» 
bienten ©de^rten unb /tEirifdecS tjor mit 
licijen ^nU, rcelc^e cin OSuflet liefert, 
tpic fi4 ein fit^ fel&ft sclafTencr.unfiemitte^ 
uv jungct ^cnfc^ jum benjtnben unb 
6rau*bacen i^tinillirr fcilben (onn; fower*' 
be id) bic^mal juc ©rfjonung be3 !Kaum« 
Don i^rcr 2fu<fii^rli£^feit nur ttjenig afi/ 
firjen bili-fen. ^r. @ (^ u I^ c ijl alfoam 
I. 3fpi-il. I7J9 JU ^ingcnt^al ira fac^fl/ 
fc^cn fSelgtlanbe gefioten; ©tin SJaier, 
Magi j;->einci(^2Bil^eIm/ bee $tfj. 
blger bcS OrM u. ein eifrts? rSJere^m sutcr 
^ivrfjenmuiiEen, untet^ielt cint immitew 
Iji-of^cne ff ^t Ii6I)aftt ^Dmfptntenj mit 
$^. em. «& a (ft. Stietem. 55 a c^ in ©4-' 
Miivg, J>omHiufi, JjtKec, log, 
SBolf, ffieo.Q>cnba, SSctmacy ©»* 
IcU/ Gii-iiner, ©ttji in 'ptag u. a. m. 
S3om kfjtern ciftif It cr einc gvo^c tOJengt 
tKiiU'ii »o» mcifrcnS itali4ni|'4(ti unb 
b6^mifii)m tonfe&ern, WBbuct^,- tc fit^ 
nad) imb nad^ citic fe!|r fn^i^fcaw-unb 
flnre^nIii*e93ilJUotfte(\>otiOi-atDmn>^ifs 
fcnimb'PfaJmentjetfdjaffte, biea6erlciber 
1782 ht\} eincm ungldtfltdjcn ?&tanbe bK 
gjfarctto^nHng Kom ^eticv Dcr|e^vt wiirtc,; 
unb fofflit au<i) tec f(t»^^bare unb bslt^venf 

bc^iii:fR)ed)|iif'>»'?l«i'^"'i()"*tf"^*"ff' 

6CV, roclcfen* bie intcrcfTantefrcn ^emevf 
fungen unb Uvt^etlc, ft&ec fo manege luit^rf- 
tigc ^:(cnrtnnbc,iEun|hwc(e unb mufrfaf 
lifdjc ifell^ctif cut^ielt. ^'efev* warfetr. 
93atev ^iclt i^u fuil^ieitig jum ©ingcti/ 
SJioIin; imb ^eiMteerpielC" »nb j«m 3^otf nt 

fc^rciku in ; auf. folt^c 2Bctl"c crietntc ct' BSB 159. 5 c h n S chu i«o iec Scftulc, mo tc m 3^it roti 7 3at)rcn, 
flupci fdrtcn ^drulirilTenfcfertfrcn, ffinc 
@rIegent>citvor6f9lifB/ nii*r nut fcifi-ntli-' 
'd?:nmiE) Prii)at(onjerten,fonbcrn Md) Ccn 
Ovftriietjiumo^nen, bci; ipelAcn Icfetcni 
tv dlle^3]ia(«?flrbi^(e inbci- ©cfmmatiDrt 
uiib im iiiii|iEahr*fii'ii'U3&turfc in )nne 
©c^Lf jbwfrl notivte, mimntet aanjc ®tel; 
Ifti taiatie {cpiicc tinb biee bcinn mtc ben 
fcjiiflbfr ei1d)ienencn Stejcnfionen ju utv; 
' flicidjctt ifudjte, urn fcine figcncn Uitljetle 
fcfli-nadj jubeiidjciLien. ©J Kine bOiftitcn 
llmiiclnbe ii)m noc^ inimer nidjt criatibtcii, 

Slaf^jw fia^frt; fo gcbiflut^rc cc fcajii 

SeeprHf J tfirt 6 5Jiclitird)uleim6 Qm a m 
jcn> SUetfitdf fiber bie ^Ibtz/' 'K|tm< 
SBcrf inrtefon&ne TOcgen fefS lefjvrrjctjm 

f^iebcntn 3n|tvunicntc* Enblid) itubitte 

©a^ei/ roobcv i^m bir glricfrna^ tJ^m Xeff 

tc qhgcirilrften ^e^fpiele tJide Silcicfjtei 

, I'unj im ffifhfl"rf>c xtevfdyafftcn, ' 37im 

.fudjte er fei^ fiimmtlic^en©iet?fl£in!?ciin6 

0eptimtnaf(oLbcmalle ionatten ju vm 

fc^en/ lerrttc bifSlottetian ber ©ffutibe 

^m^ fibcr^nupt feben umg^le^rtcn Hthib 

vm fcinem iStammaffoi'be mtKi("d)ciben 

Uit^^i^cl0^obu(iltion,fcic6^%rb«^0f)n/ 

, Sef4^t gcleitet I)?tte, tiad) fcen getjfiiigeii 

,^3le3clnem|:it6tfn. ©£inc ^Kuflcr in bfi- 

. Sfebci-Pompoiittcnmarfrtt^ilUr, 2tbta(). 

^ d? u I J unb 31 1 i d) a r b Miad> wcidjen 

- cv mffjrercSirba uerfcrtigtc.HIcljr flbnvfll* 
dUcd bie^> f>£{d)&fti%te i^rt bir Tfusfe^un^ 
tinr Chorale in vict @timm(n, ilbcrjcuflt^ 
*flgbic»oIIfinnmmeS'«ntniljbc^i>iet(timj 
tnigenSaeeSbmcftflu^not^roenbi^fci^unt 
Ibepmbiro: unb jwcpjlimmigeti 0a^p btc 
RwgjiilafTeriben SnteiMBe mil ©lilcf 
ivdb(en ju t&nnen €nbli(6 ttajite er ctf 
cu4/f tTic ^5Jlotf ttf flbcr bi* SBortc in 'iSt itfif 
jtiT^^en; 3c^ wiU ftiti^eavon ber @Jti3be 
tie* S^ex'vn croigficft ic, mit bem piuiirtm 
Chorale ; 3* bin jn Jpcrr in bcinec ^">Uad)t^ 
ipcriftir^ cr tern trtm^liqen ^opcCmciilcr 

@i-ubc): jm'^uvd)(id)Ci^bci:dab. i^Diefcir cmpfing fte Jivav anfangj niit c^nc -^tg* 

iiaimx Ubcx ben walji'cn rtumponifcert ; to*^ 
ginj ei- |u jufjnciffam mit il)m tui:d),inbcm 
ctbicrorfommfnbenjebkr »ccbiM7ntc, fo 

tJrtRcrtnne <!Ibficl)t, |>inci£fntfmiffV E'^'i"^ 
btc)> ©cleafiitjcit JU erroeimn, tolitom; 
men cvL'cid)te. - \ 

i£^e n^cii i;fl«e cr e j anf bev ^djule *jei 
bvfld)t/ 4l5 eram €nbc be« i779.3al}rel 

bie JKabEtnie JU ^lUbiMfbejuq^moei^^'it)' 
re i^eologte nnb ©c^idiPi/JVnt'tftafren |u 
Icincm^auptgrfc^vifre madjte uub fcinc nm; 
fitallld>cti llntctluc^nmiL^n trad) ben Sort/ 
ld)titren,bieetinbCL2og(fC[jat/ftfci;fjrt/ 
fe^te. ?5ei; bieieiuieuen unbmannidjfairu. 
gen jfnfidjren n^df^lre ri- |td} 0ul jerf 
tfteorie ba f*fi5ncn Mn\le jiim *5fil)icr^ 
n>Djuerftdj, jtir beqaemcrn UfbeL'fid)t ber 
miijltali)"djen batmen, ein befonbe i c^ Ste/ 
gitlen teifciti^tc. Itm jicft mil ber ^mdmif 
gic(en35e^^anbiimq5art bei %Rl*i*in|trumcm 
teucvtrauter JU mftdjcn, resteer ganje ^inr 

femmBon.^af)bn. 5Btj«rf, ^JMeuel 
unb t^ f e 1 1 i in ^Pitrtitur, wr Id)ed Unret/ 
ne f^mcti i^m aucb in anbct^3{i^c!|Td)t^n au^ 
gerDitentUd)en37u§enbvacf}te: Uebtigenf 
fut)rerauc()ba fort^ art alien nuilitalifcftcit 
SufammenFAnften 'Xntt}nl ju nc^men^ 
O&erna^m bit ^uffilfn'ung be* 31 1 1 i fd)m 
^ob 2tbrl*, (omponivte anii ^rrntefefl 
1 7S I fein tt\ict^h'ii)et\^&d urtb aui^er bie/ 
fern nod; jnsei^ ®elcgen^ettdfantaren. f&nb$ 
ltd) Earner 178) alf^^dn&ibatnsteberjur&ce. 
nadt Sljlrnbein, wo ei- juer|l einf ^;>fme\t 
flerilefle bci^m ^an()uta i^on @ <6 e i k ( i It . 
flbcrnatim imb wdf^rettb ber 3 Siof^re, bie 

ertn bcfTen^aufc jiibrati^f^^ tdmn fvtms 
ten SBirtuofcn unb ©ilhger un«ngff)6rt 
bur^rrifen lie^,umfid>tai» QJutcuab &u 
fdjmacfvollc in ifftem !Oortra^ ju eti^en JU 
madden. BnberSlmtenbuniallerbiefrrge' 
fammelten mannicf^faltijien l^fabriitigett 
anb SSort^eile jei^ire '^A tinpQUnimt^a . 
legen^eic, aB rr in bf r Solgr ju bfn mu|tf ai 
iifdjenSJcrrammlungen^eS-^rn/i^onSn!/ 
ffofi ali 'Itittgliefi gejogm n^itrbe. ^m 
3. i79Swar ermitauf *a:.a>a^I jmSaj 
peQmeiileifceQe in 92iUnberg/ unb fi<tec 
roilrbe ti urn 97ilrnb[ri>i* .Su'c6cnmu|if 
ttjo^tgei^anben ^aBen^ ^tte ba^ 8000 eincij 
fo tft^riaen- ctitfidjt^uoncn unb tw^tUiUm 
ben 53lann betroffeny ais »ic J^icr *^rtt. BSB %H S c h " 5 e h u «4« Ccl?!il^e ^flfien fcnncn fcrnm. Untn 

Zncn, tit fv bcp verf'i)ic^e^clt Samiitenfej 
pcnvnfcitigi^jflt rcLfcinKn bcfondcrsan^ 
jcmrvf c j« merbcn : i) Qiixfit SaniflW Auf 

©mama ton ^oljfttjit ^ec, 17S7 ju 
ffli^rn&fc3 burc^ ein ja^iltcirfjeS Otd}C|tcr 
ftuf^cfu^vt. 3)©Lo6eS:urficnfflnm!e,lic9 

jit ^fingcttt^al, fcincm GcbiirMcrte, am 
jr. Oft. 1 801 untet rigcncr ©ircfiion 
ftufgcfil^rt, 3) traiicvfLtntarc: ©ccly 
pnb tie loBKii k., too Ctc lr§fm 2Bocte: 
,,«n& i^ie 9Ceifc felgcn i^i^^i nadj/' in 
rtne Siiijegc&rodjt fmb^ utib cm ^cnot* 
Jttie mitfonjcitirftificr ^larincrtc uoti lie; 
fenticrcraBtLEiiti4tt?ar,iS02 ju3lArnljfv9, 

auf^efilljit. Ciiblirf) 4) hamate ju 6cr 
©Ubfr^&djjcit feme* S^l^Ujris^n SQauvi 

fegnuntiaTnji.Oftobei'tgoi- SSenallera 
tiefcn aicv, fo w« luc^von fcincn ^tflvifv; 
fdc^crt i|l nodj nic^tii^cfcriirft.aupcr folgcm 

ten: i)2iiii3cauftW.ticJ?acmenif«be' 
tfffciib; lnber©o6Ieird)cti muf, Scitimg. 
■ 6) XII fldjtilimmige S^untict^lnie mit bfljti 
jt^ftvigcn ^ouvcn, ©peier, ^e^^ Scaler/ 
179** - - .. I 

"^ &ii)ul^c mvi^itp^) Stanm iinft 

fclft^tcgescn bic^OiUtc be* T7.3af>r^un/ 
fccrH un6 <I«& Ijf va*48 : i) CoUegHim niu- 
ticum Delieii ch&ntativum, au^ vo 
Sci|Hi4cn£*i&'^pi"4*leitJ mit 5@tinimcn, 
nei^ (infra ®^ni?Vftl6tt6% aufSIabtigalcn; 
2[it9efe&t; tcmfoetjcttmu aufgevic^tetm 

Collegio musico ju ^6Ii!ifct> jii S^rett- 

Sftpjt^, 1647. 4. iJDenanuajBufticuf, 

Je|le^cnbau* t, a unb j Concert-gtim; 
men* ncfefl tc^S^^fistcn ©vmp^onim un& 
O.P. 1) iKsJobim lu ^cniamm ^c4t&* 
Kiii6s9un&^i66S juS^^pjt3inS.f)n'aud£ 
Sffle&encm 3ftn4icn^cn Sibanotuf, SBc*- 

§ e ( < -fiicbi't'^Mlec- =5- H- e. 5 1 4' 
■ ©c^ul^c (Sottfrici'v) Ovgomfl.untv. 

SKit^^ftcfc in Stapetie fca- rcift>iftn»ctcn S5/ 

t798,^atctiUiie5)JEfotiert jubctiSflmra^ 
lunacy ton Siepinii-m-Siftcvn g^fc^L fangebeS i7.3flf)r^unbevt^>gcb. juWitf/ 
bm^,i)nt von feiner 3frbtit in itn ^iiicf 
flcgcBen ; 1) XXXX nfwe auBcrl^fcne itfeS^ 
neSntiaben unb(iJiliiiirbett mit 4 ©itnu 
ntcii, furncficn 2<biti$tn ^alfamc^en nut 
8taiiinmcn,*^ani6iirg^i6i7,4. 2)^11$ 
fitalirc&fr ifu|li^itfrt au^ aOn^janb ^^otet' 
tenfecjicfjcnb. £ilnc6iirg/ iSi:. 

© * u 1 § c Oo^fltin Sfiicol ®il^flm) 
fin ©tubiofiitf bcr ^J^lefop^if uiiC 'X^eolo* 
gie JU Koflocf.gcb. bflfclifr. ()telt brtffibfi im 
3. 17a gaunter bcmSOoifi^c b(5Dr. 3o^- 
Sofldj- 2Bei b f ne r fine ^i«puffltton^un6 
gabfictmtCL-bfmXitdinben ©tut*: De 
U&u Musiceft in £cc1eiia Cbristiantf 
aiibauaplciia divinii etcoii»en*uium- 
me Rev, TheoK Facultatii* i»r«e* 
ittde, I. !• Weidenc ro» etc. anno 
MDCCXXIX. Ill Muum Febnitrn, 
CUQ] Commilitonibus suu era^Hciiai* 
mW in Auditorio maximo disputvbit 
eJc, Rostochiijl'ypisNic-Schwiege- 
rovii. 37ad) bcr Boi'tf 5e fcfgt©*? : Se- 
ctio 1. De musLCii in geaere« ©. 34- 
Scctio II. Ete musica tacra v- Testa- 
menti. @.74.Sect- lIKDemusica ii- 
cra novi Testament*, un6 @. 1 24, Sect. 
IV. Arguinenta arlveisarionjm ener^ 

vans. Am^nbcbe^ubctilic^noc^folgfni 

be Corollaria : 1. Mnsicaut uemini no- 
ceXy sic praccipue O/atori et TbeologD 
admodum est necessaria. ft) Music* 
et est Bcleatia et est ars. 5} Saul per 
Musicam non curatus* 4) Mmica vo- 
caliset tempore ctnatura prior est la- 
struraentalu 5) Adiaphora sujot folc- 
raoda, quia, a alva liber t ate cbmtiaiia^ 
abrogaiinonpo^unt. 6)Noa doBtur 
ActioDes indifferentes* 7) Vox^ioiiu* 
et toDUs» germ. SSott unb @ttmmt, dif- 
ferunt ut latius et ang^ustius, 6J NoJi 
omni cum veritate^ conscutit tritum 
iltud: CantoTesamanthumorea!' 

*^c^uli(3o^ann Zbtaf)^m ^ctttj 
— 3n bcm traurigeli Xofctentegiller wm. 
U^un 3af)ric^ciib id iS.^ik^xi)unictU^ 
confiittfjigacL* feltenflen, gc*idjtett«tt nnb 
flKgcmciniiitetfffflnteit SKcnfc^eu mi bcr 
^iliiltlevweit, a'cl^ed bU S3ottct)e ju bir.' 
femSBcvIcent^dlt.tvanvo^lfcinei:, bctTeit 
S3frlii[lberSimHfmi)finfcU($crpcI/aW6cc BSB 143 5 ch u Srh i4i SBcrlull i^rt« To einiigen ©*ur|V hitfti 
rcUenbctiien ajienfdjen ali Sitani, ali 
aSatcc. dli &atu, ttU aompottiit nls Zt)toi 
reti(cr,unt> als ^djviftiiella' I Aflljti (ann 
man i^tt a|s ^Xluflci- fiSi- fcif .wiinillnrodt 
•uftlcKfH ! S^ie cEin, (eufdj, fifrf enlo^, unb 
tP(f frl)abcn unb |"(^5n rear fcine -iSIule ! 
ffia real- ftinc9?ote, wtldjf nidjt auf tie 
ftVffiibening be^ Sffefte bercdjnct, unb 
f ciu €tTffi/ tec nidji in bei- '5)artimr nad) 
tfnfiBiflm Qjcic^enbcr ^avmonie unb bti 

rcincntSǤetiieat6eiietunbbcicd)ncirefli'. 
iCieic ^Efttictif, biefec ec^aiffimn, biete 

€tf(t^vuniien,Ctffeaa3e3en«)ati in iebcm 
5f;tiletrr.ftimtt bcfap er ot)nealIe2lnmai 
gutig ; unb fo :cf}r ei-3vcd)r,un6 fo fe^r ci bic 
gfber in femcr <^maltt}aitt, feinDiedjtgcl; 
Knb ju mndjf II, fo rear frbodjfijroeitDon 
SRecftt^a&crfijcntfernl, bagerB«lmff)r tii 
m$ ifben .©Aroadjen fanftmfltf)ig i56f vfa^ 
anbniir an bae bac^H, nai ifsm, nad) few 
nem gropcnStealp, «n (icf> Klbjl nocfe ju 
, ftilnfc^en flbctii fcftim. gSai! ^dtten reir 
tei? reinet ;ftun|Hicbe, ben fftnemSlcigc unb 
■ ti\f feinet ^jctHdjcn ifllupe in ben lefeten 
Oa^rcti nt(6t voii biefcn in t^m ocremten 
itriiften jum ©efitn ber Sunfl cvwartcn 

f finntn ; rodcen biffe aujgcjcic^netcn ACtdf/ 
K leintji @ei|tc« non dEinlidjcn fcinf^^tc* , 

rer<9c^6ri3nntcr|liS|(reotben.'!Die gvo* 
ge ?bec, tint ttoDlldribige tfieotie btr ton/ 
f unH j« f*cei6f n.tie^t in feinem UmmKuf: 
faffc, im stm Sa^rganflc ber 8eipj.,muf. 
3"t. «m itflge, bari- ijatft fatur erreeitt ctcn 
€rf.i()vun9 unb ^cnntnip mandid ^cmt 
gelVfte- «n feinet jugenblid^cn "Htt 
fccii in@u(jers i^corie geftirtfcen ^ah 

. tt. T:iti anbnc*/ ffincr tt)6rbi(i(^2Ji>rf>flben 
im praftirdjeii Sadje war bie ^n^aibeimng 
cine« ricrllimmtgen €l)eraI6u[^« mtt Un 
(imprifien, ■Ieid)tt|len unb natilrii*|}en 

. ^4frfn^wiecrmicno(6i797 3efianb,TOeiI 
rr md)t im ©tanbe |e«, ticm I'cfet ^midjem 
6cn fcurtten 3n(itunwntalfa^p.®chil^e jii 
leiilen. ©ein ©eifl mar'nur ffir SRatiit iutb 
SBatjr^tit .lefdjajfen «nt> Feiner ausfdjipeii 
' fung fSbig. Unter aKem abcr. mi VieBrlt 
nod) Don i^m ju ecrearten ^atti, muftemir 
fns^efunbere bie 2(u*at6citun5 feincr ©io; 
flLop{)ie am sngelesetiden ftyn, an ber er 
ttxtiti in ben, le^ten TOonaten feinet Zei 
Unti&v mii^ Uj^.tb, Unb fi^oit reaien m 1&6MH ©e^jftflgp jum tffnt ©anbebe* 
a. ^cKifonfi, eon fi'lner ^anb gc fdnieben, in 
meincn ^tinbcn, miibem SJjrlpredjcn, bag 
and) bic ju ben 3^ud)ftabfit JMdiiZ, neb]\ 
feincr ©icgva^'^ie nad)fommfn foUten, al< 
iljnfeineaEriiftewecIiceen. 0(aMnun bem 
Ccfcrein iln;cn(enfcinefl®ci|lefl unb^fr*. 
jen8unbfein(rfd)5nen HHgfWn|lclten unb 
babev (ern^aftcn 'Dartlcdunfl Borlfcen ju 
!innen, fefje id) mic^ ((enfitftigt, m, Xbat 
nod)».ni^miufagen iibrig i|l, uon fi-tmi 
ben Scbftn ju borgcn.- Sum ©lilcfe [)at 
un« ^v. 5tapcIImei|ter St c i dj a i b t einen 
t^eil, unb jrear gecabe ben intereffanieiten 
im £eben eineS^iJn|lIer«,i^ mcijne S d) 11 U 
J ens Sugcnbgefdjidjte, mit bee aSdime 
eine* Srcunbeff unb bem ©c^ tttfbliif einc* 
^unil.-unb^Stenfdfenfenncr* in bctEcipj. 
miif. Sfit. gef*enft, reoburc^ bie ©iogra* 
p^ic bietfmal an iSuflitilnbigfeit au^tmt 
bentlid) geroinnt. ©ern ^ibc id) nun bt« 
fen Haffa^ mit alien firinen @d>6n^fitcrt 
unb interffTanten ^emerfungen ^ier mt 
Betffltjt roicber, wennmid> meine Serife/ 
gcapfjenpftidXnitfctnBt^igte^mi* |h-cng on 
bie 3if i^e ber ^egeben^eiten iu ^altcn,unb 
fo riel ali mfiglid) ben Staum bioii ju biefen 
JU »etreenben, 

!r)fl95r|te, TOa*nun an feinem^rtifetim 
a. 2cr. unb tieDeidtt an aUen fl&iigen Otteu* 
reo fei« S^ame worfommt ju bctidjtigm 
irire, iH, bag f c nic^t 2t I b e e d) t, fonbevti 
^o^ttnn Mbca^am'petcr ^ieg,«or< 
flnecmid)felbflcrinnei'te. ©afi eraber jti 
Edncburggeboten war, ifl tiditig, unb jroatJ 
am 30. ahdrj 1747. @ciii SBateiv ein ba/ 
figer ©iltger unb 354(fec, rooUte bureau*, 
bag ft ein ©ciftlidjer reilrbp. (Er reutbe 
abet tin ^aiitas, roeil ttermwt^li(^ ein< 
[idrferf 'Portion bea feidjtetn tbUtte ooii 
feiner f)eitern aSutter in feinen Tibetn lotlt 
u. SnbefTen tijat ber SSater batf ©eine, iim 
feinen ®iUen burdtjiife^en. Ct fdjitf te beti 
©ij^nimje^nten3nftrc in bie^SiidjaeliJy 
fdjule, lie er abn im jro5Iften3a{)re wicbet 
»er(ie|i, reeil er fid) nicfet flberreinben'f onw 
te, rine won eincm I'c^icr unseibient ni)&U 

teneO^rfeiqereiebeciiiBergefTcn. Cr tarn 
bann auf bie ba0ge So^annisfc^ule, mo eC 

atifict ben gewSfjn li^en'Siffftifdjaf ten aai 

Uttt£Ei'id;£ im^L'fange, unb mit fogliStfli/ 

cbtm BSB M5 S c li u S C 111! l4G £fi(& aid nitcc liiitxnt'nl angCfMt mivbt. 
^abtp nafjm er nwc^ Untemdjt atif fcrr 

tnflI3 gcfdjd^ten Or.)(»m|tcn 0d) mil gel 
fluf ficm.^Iartere. Differ mmf)itH if»n 
JfterStonfcer^Ji'dcfet ter^SciIincr ^Ttufit 
«nbi?on bfm barflfcft Ic6cii6cn terrtijmten 
&:itnbctgtr,v^ebm'd)€tbe\)\sl\\cmjiiw 

li', ticfc nortrtffltdjc OKufif J" ^8rfn imb 
fcic!>ti ijioijen OJJann fcnncn jukinfiu53iit 
ticfcm (EifcffiSt bie Zonftmil roai: otei ftiti 
ESiUcr a^cnig iufvicfien, bffo^fceifi ici^tc be* 
^riitkn utinbM(?ii)C6 Ueben <tuf brr Q3rige 
feme Ungebf^lb \'o )ci)t, bag ci- it)m cinc^ taJ 
gctJ cinrO^rffLK fjab, mit Urn ^iifai^c: 
.^.Saumiv bn^ froigc^ifbcln unb itimm mil' 
^ eiii(?fiIlItdj?&udj»)orbicSRflff, id)mtlUu 
nfitSieiffblctfln bitftlrbrn!" v^Sarcr, 
ricf troftig tct 1 5i*St)tigc iftmbf flttfl, ei foil 
mif eine^ ^Ieini.i?eit \nm, mit bft 33tufiC 
fjlnfftg tfliTfcnb i()fllcr ji^iiii^ ju gctrin* 
mi(!" Unb roieevnilltcfc crbieffn Muftiitt 
gcnommcn f^atte, beiric 5 ei;, aH et (utj bar* 
eiif I'ciner ^JKuttet nadjSildjom gefolgt woo 
(nbem cr fic duf bcr JHficficijc pcrlif p, unb^ 
fatlol)ncfinctt$fcrtny®cIb in ber tafdje, 
gerabe nuf ©crfin ju manbatf- ©einrn 
ttDttjbiiiftigcrt Untfc^dlt auf biffem 9Cegc 

(ciiTungcii an Slcifctibe J« terfcftaffm, bie 
bcg^Gcjie^ famen, imb bit i^n baitn mit 
fffcnlicfi^n. 2tuf foldjc SBfife fam er im 
©ommrt i76ij}liJ(fficbitr©crUn tm unb 
gtng gerabc ju SirtTftetgtr, bcr i^m 
nidjt nur Untftridjt fDnbern audj fei»c 
SJeiwenbungrcrfprad), i^n aufein@i?m^ 
naftum unb iwi i^mgdjor ju iictl^df^n* Uc/ 
ter atte feinc Ciwaitutt i glilrflidj, f titcnun 
@ d) u ( J fro^ tricbrt nacb Silneburg^ nal^m 
flbcr bicemal ben SBeg jii 5Baff>r, inbem 
cr (id) burcb gewS^nlicbe *S*ijfibifn(lc 
fu^rrunb(D(tcnfrctjma(^tc* Huf bie SBcr/ 
fidifmngen wn (einem 6n)or(tc^cnbc« 
^iAcfc jlattrren i^n rogleid} ffine ^Itein 
ou^^ togiitficfonntfn/ unb fo tranbcttf rr 
tnitneiicr Sii[i unb DoUcm SJettraucn auf 
fcincn Mnftv^Kn ©cfcful^a wietn- ixadt 
©erlinju. viv fiber gfr, ber benror/ 
tiefllidJFn Sopf fcincS jnngcn ©Aflleri jc 
me^v unb me^t cmbctf tc, na^ fic^ i)or/ iin I5mein»arffr«3iafticw9fiJrfeir:c^armo/ 
nifdjeSi^iile gcgen bie in feinen Xugeti 
fabcn '^crobjfrr ju biiben^ unb e« wiirbe 

ifjm ganibamtrgelungm feijn, ^nz r\id)t 
@d)uljend tiff cingepflanjtetf talent 
jum gefidigen ©efange burd> batf 6ftert 
^^fiien ^aflifdjcr unb ffiiaunift^er Opern 
gvo^er ^^nger unb 3n|li-nmentali|len tip 
lid?neuc3}a^rungfr^altfn. Sif ietfv ut$ 
beficn «nferc5 *3(ftulj weimrafalffnbel 
®enie atlc^ iclbilbiefcn, feinirm Mi&vUd^m 
takntc focntgegcngefe^icn 2Bilnfc^en feii 
nreSe^reri cntfprac&, cffcnbarlc fid), aii 
cr am €nbc ^Irnbf rg em fogar feine 
'Scbtx Iic6, inbcm er in bcffen verttcrtene 
£el)rent)ortbe»r*^armome me^r tidjrunB 
Otbnungjubcingenrougte^ mown 0uL' 
jer« I()eorif, ber 3te*^anbi3on ^irn; 
b e r 3 e r < 5tun(l bc« reinen ©a^e<, fb w(e 
feineeigenc „2fb^anblungilbcrbfcnja^rm ' 
QJiimbfi^e jum ©ebraut^e ber ^armo/ 
nic/' n>el*e Idngcr aW 30 3a^rc dl« 
i(irnbergrr€ 2frbeit geatfttet worben 
i% ein fwigc* 5)enfmal (inb, ©iffc Abtt 
aDe SriDartimg gcmadjtcn Sortfc^rittc be* 
©(^flleriunbfeine Jflgfamfeit in atte bii 
Cigen^citen unb fiauncn feine< Setter* 
brac^ten ti in ber ^olgegar fb mrir.bag bitt 
frr i^n ju feinem ^nuflgcnolTen auftia^m^ 
Unb njif gut urtb liebcntfmfirbig mugte {tin 
J?eij retjn, ba fr me^rne 3al)re auf folcfir 
©fife mit finemOJlanne in bcr innigllen 
SCcibtnbung (lanb^ ber in S5erlin bct^na^c 
feinen Stcunb me^r ^afte, fclbflburc^ cigc; 
ne ^(feulb nidjt me^t ^abcn fennte, intef; 
fen @ c^ u l| bfpna^c fo vitl Jreunbc jd§Ir 
tf, aii rr nur^etannte ^aitc ! 

3m 3. 1768 fanb fidf filr ben jmigen 
^ilnjilcr eine gutc GJelegcnjieit/ mit einer 
polrtifc^cn Siltllin ©apic^fl cine SJeiff 
burc^ Sranfieti:^ imb ^talim ja mad}ctt> 
SSd^enb biefer ganjen 9leife, bic fjc^ auc^ 
fiber 'PtUn mb Qitcugen erlicecfte, unb 

wel^c^roieerfelb|lbemerfr^s3*>5tc6aufri' 
te.fanb ey fcinen^finfllcr, ber f^ micfttigr 

aufi^ngctt)ii:fr^iittc^aUunfcnjortrtffIic&ct 
Sofep^ .^aubn, ©cfeon fn SSie n ^5rte 
® c^ u I J beffcn ©infonien unb gefiflrge 
a«artetren miJrbc»?t»ortra>ien, uubnJngtc 
i^rem SBccfaffer, als cinem i^alantcn ^om/ 
pcniflcn/ bie €^re geben. ?Sie fcfir nSe«f 
wiirbc et fibmftfc^t/ «M i^mbatauf in BSB M7 S chu S c h u. t43 Stathtiutenctniittt ^iv^eniadjcn votUite 
iin&Boi-rpifUe. airferenblidf (m 3.1775 
na(§ 55cclm jurilcf fam,fanb k^ i c n > e w 
g c t n nc6(l II I j « c It 6ef(^'ifti3t' tic 2ft/ 
titeljumatcn ©nnbeba-X^eetic berfcfcJi 
iten^ntle autfjiwi-fieiKn. ?3e9^e tDidm 
Herei-(annifn©(^u(i«n baV) fflr cinen 
ff^c n)lDfommenen>taud)6(»renl2Je$iilfen ; 

pe ii6cvlicgen if)m aW'i bic ©Miteituiici 6ct, 
wd) iJbciflfn muf. 3li'tifc( Jii- bUfem Sffierfe 
Mm '5uc^tl*&«« S (jtt ganj aHeiti. ^alb 
tarauf axhcimt cc aui$ mitKitnbersec 
tefTm //itunft fees letnen ©a^rt" aii«, 

- unft ba i^ni burt^ bic aJtitwirfung 5 i r m 
6 s r e e t « «ud) itt biefem SBci-f c no4 2ini' 
^ei ali verraocrc n itnb nit^t Ihv genug ban 
geftellt jii feijn fc^im ; fo aihtitctt tt feinc 
2t6^anblun9: „tie wa^cen (SStimbrtifce 
jumQc6raiii*b«^atmomc/'nac^ffinc4 
fic^cecfiStbeefiitftt&gani aQein «u<, mb 
litg fie unttr beffen Slflmtn mit feinct S&f / 
uiUtguns bvucfcn. ^tp^ct arSettctf tc um 
tf c fceffen ^geit (((ine ^oKntn, ^^orgc; 
fAn^e, bcutfcfic Ctebn unb rinjelne SlavUrf 

■ (tiidcoii*. 3(uc^mfa(*«trfS,tieOptrcL' 
tt „€Iariffa" in iDIufif ju fe^cn, Itpg afeec 
tjiefe Zvieit twgert bfr ft^Ic(feten QJocpt 
tmsoDcnbct liegett. enbltc^ gat imi S^^c 
1776 bie ^rric&tung tint* tffenb«n Or* 
OjCltecJ Wv ba«Men fcefle^cnbe.ftani&ftfc^C 
4>oft^cateE SSeranloffuttg, i^ti nurfj in ber 

. j)"(tifd)m «ffiu|ii( mc^r m 6ff*4friiif n , 
ijibem er ba&ei^ aU ?£auitfbire(»t angelleHt 
wurbe. ^uv ^fltte er^ auget ben OpofPto/ 

ten rait itin3cn,i««d*f4'*t"''«^" *>»"&' 
fluSmcfttfingefpicItfttfieuwanw^bajSef 

f*4ft, ben fran|6ftf<§m unrauri(altf*m 
@angem uttb ©ingecinnen bie OperrcQen 
einftubiten in ^elfcn. ©e^bct ^^fli^Kn 
tpuBte er fi<t> tecmSge r"n« Uefeung im 
^artimrenlffmuttb wegen femer unet^ 
((^fliterlicf^en Sreiinbft^fett )um ^cf>ftett 
(&evfoQe fotoc^I be« 'Pu&lt(am«, al« auc^ 
indberonbtre fctncr Untergebenni ju cntle/ 
eigcn. 3fu(^ fein eigcne* tHeat geraann 
turc^ bai iftei-e SinFtubii'tn f» manc^cc 
hti[etn frani&ftfc&en Dperett«t,un»r beneti 
^^m immcr bic Qirrtrpji^cn, be^flUen i^icn 
, ge(>(cfn im©a^, ba« meiflcaJergttiigen 

macbtett. ©er ©apeiiff^c Sdbiug, ben bee 
'S3ntae{nl3e3citba»ufiiRtei:iu^iny§a»e t^vfm Or4*|lfr anfjjplSfr rourfcc; tflgcgca 
ttflt cr mm 1780 ^u St^finiberg ftl< Stfl' 
ucllmrilin" in bie iOienllc bci ^rttijfa 
^ftnr!(^, wo bfr Ssirtungifrfi* filr 
feine Ifllcnw biirt^ 6ic bftfcl&ft ju s'^f nbfii 
grSnetrt Opcrn nidjt twcnig errocitfrt ffiur/ 
be. SBfl*ft i)iev gcIfilTet ^at, ifc ft&cti im 
a. 2er. angcmcif r. Cfilii ungleidj me ^c Um/ 
f!dnbmun6 |iim Zf)til mit feincn cigcnm 
^liffcit fc&ilberc .^r. ^apeUntrijtrv 9teu 
(^fli'()t nidjtnutaUfdfcifJ, fcnbtvn an^ 
{tine 1)iuitid)en Seibfrt unb ^rcubert, ah 
ticn 6fjei(^ttctcm Ovtt; Mhtfonbcvz tat 
ttftt imgliirf(id)e Seic^rrt y>m bct'Snn&^ei 
rung ff ittci "Sobf*, wM)ti jtcfe fc^on 1781^ 
wi^uenb fcinrt 3(i&ci£ rtn bcr Opsrctte: 
La Fee Urge le* 6rmfrf6at' mac^ec . Spitv 
^ciMt mid) ^m. 91 e i c^ a r b t < ?t«ffa5. 
Sum QJlilifc ^dt ba^, vot^i nun Mil 1799 
fofgt, fccifi fl, Cer- fliifdff:»mmclt. ^ict bit 
^ortiefeung, forof it mt ineStfa^min^cn unb 
S^ac^ric^tcQL'fic^cit. 

3c^ealiejji^n ima.fier, o[*a" fofCfn 
1787 feinc ^«)>enmei{tcrjIeDe in ^ovfnI)4i 

gen angcn-eten ^uu, mit brm ^unfi^e, 
bag er bafe(&t^finfmpfing(td)e<'puMiftini 

fiicfeinegrof>c9Rnfif finbm mftc^te. SJfc 
fe^c man a&ct lilHmrii Xalcnten t}at ®crr<&x 
tigfcit wib*cfal)rcn laffen, ba^on ieu3t fa 
number ^uffa^ inbem ^evlmtfc^en mtif. 
SSK^tt6Iatte^*ft'lRwiat4f(§cift, nn^tcti 
mur.Sfitmtgen, unttoir fearer birfcaCsc 
meineJfi^mngfrrbicut^flt^ fcjeustn feinc 
bafel6flgffi:^n?6rtienSBcrfe/tDeU^c6ercitl 
gv6gtfnt^cildiTtnnfevn^dnbctt finb. SJcn 
bicfcL'^ettc, nJmlic^wnbrm/ noai et ali 
^ompoHillbafd^figemicft ^at,bvQud)et4 
ttjeUec ni4^t8 ^iniUiuf:ii:n. 3c grfcgct <:bcr 
ber Umwng fcinec Senntniffe war^ beflo* 
me^r crmciterte ftd) aud) (^fin SCiifungi/ 
ficiS unb vermfl)rten fid> 6ey fciner Dcnx 
(ung^art bie'PfItd)ten eme^iEapcEImei fieri. 
^a9 <&:)lc,n>a4 eMui^ev bemgctQ&^oUc^cti 
®ef*4fttbe3?t^ffin(tlet<t^ftt,Wrtr: b« 
Qief^maif unb bm mo^lt^dtcgen t£mf[ug 
ber "Xonfimft tm $wim S:6mgtei<$e, bur<^ 
bie ©thrift: ,,Ucber ^ilbiing be« 93oiM 
utib iiber bic CinfA^iung ber^uflt in bie 
©c&ulcn ber Hnif^tn ©taatcn/' ju ufr/ 
^reiten. Sinev jn)ei;ten giogcn unb |ur 
^e4 itf o^lt^itigcn Q>tli({jt fiir bie Sfu^ilber 

fciner BSB i^9 S ch ii S c h u tio fd!::r.^lmllcrtltlfbi^tcer(i(b> Inbcm ft im 

TOiaiL^jni;;, tine >l?itm)cn!rtjTc ii^v tie ,HbJ 

am t7.Si'c.i>ciT:Vaiiftfm bfl(ia^n;H6ti;gl. 
SlKatCF cin mopce ^otaininb jnthan en;: 

«lo .iooD'£f)aIci- ciiibiftdjU"; cm "^c\Dci^ 
itK'^tv iwc icbr VAnn He UnUintt^'mitnxen 
fi.ifi rerbifrtih^uili'tT iftiB'^fattjreicn Aft; 
ptlliimitfttf Tjc^firtjCLltc. ■"Sag(}cfcn3 
OiatDnurtf, ,,£[)Li|iiio6/' War bfl5 jWf ij*' 
tcStilifyiPcidKL^a- jtim ^cttfrt bcr^lSirr- 
ftji'iifflfR fc^te, unb am grilnm ©cnncreta/ 
gci79i in bci' itSmviL.^apene juoiopciif 
^rt^cttjii bifiem Rcftiifc flUffA()i'rf, Sine 
^^«e9^ofie jJflichtflb^e ev &fi)tem fd^vatf. 
lidjeit <iJd)lo|;&vflnbc gii ^open^a^jcn ito ct' 
mit £cbcii3^^cfai)i' bif @cfe4&e tc^ Xfinigl. 
g^liijtfiiidjtDJ jurettcit fudjtc- llnb aurf) 
fcieif^Scmflftun^cn roaten mc^t garij ijcn 
gcbdcfj.inbcmevfcoct) fo iilMli* WrtUy bic 
goJianrcn anb 0.u*irtanrfn, ttc&|l bem.^ai 
taU^c, rrod) tcr2Sur^be« Snia-^iii tf\U 
icilian. ©iefcr ^nfrrEntying Un& bicfem 
Slmbo ti^aSninn 6ci;itnrm'mjf^rtnbfn 
gciKifuncnncn U\M\,t)iibtn bit CeKrnoc& 
man"«ii€ tntcif tTantc 3}orij ijob 'dltrrn ®cr? 
fi'tTunb -ilomponiiifn j« tfltrftn, tt?i fc^f bet 
SSei'eivi^tt f&t biffed <if4cnre4tt(4« Scrifon 
QHiicme;!!! unb mit lucnt^ic ^SI«natc ijur lei. 
ticm tobf jitiaefd>irft fsartf , 'SKrfjr ale Wed 
fjdtbiffri^ fiber aUi ^taftmrebi^aWt ei^aber 
tit' 3]2attitvon iVtnem^SSicten jum ^qEXtt 
bn.vt;mtfttti6tf£inb6drti?nben lafTett. ^^ 

fpicic jii Imicn; ' ba% pm ' Sflprflnifiitfr 
m\)x gchJW/ alg gcfutibc ging* r jtimSpicx 
fell ^r^b9li)rrtlfd)^ti6^t^ OfcgMrfy D4ne; 
mmitmbbicAbii^ie^dniiltfnofltbrubierem 
@d)(ofilJranbf einen nid)t((ircingf n ^Jcrfufl 
tv\itC \ryovon mc^i^c ©c toil? i\\ bcm Hvti: 
f el c& i 6 T t i 11 9 ^ ben^thvudit worben 
fmb ; ftf bejtdnb bi^fer SOetUTtlbrniibod) flni 
gnbe nut in "Sofumenrm brr often ^iiti)1/ 
I)6dj|lcn^fflr bie weititicn ©^wfi^tfn bnr 
Stnwii intcveffaWy wclcbr fie roiffenfcfearilirft^ 
trpibcrt, jiicbtefibiuicn^unDcrteuttbXw/ 
ffiibe¥»OTi iiebtjabem bci (innliAen ©erniff 
fe^ hin^Kn^n iefetc ©cfejiljnoch, &CDbep 
fen ci6tr[i*cn Scf^nijni c^ it^nen fci*r mci-< 
tell mujjt?/: ben SJnluit utt^ nut: bigfti 'Hxdti'oi, fonbcm au* atier fiStttiett ju tt^rf 
gLffen. Snteffen Lttc Ciefe <Scbiecfen«i 
("erne fo (jefrig aaf K^tnc dlevi?en^ bog fict> brr 
^ore bc^ Z^^tsi, ffiii SdjiPinbel unb 'Slut/ 
^Uflen jtim ji^cptcn ^Uifllc aumclbete, eiit 
llcbd, b^5 fid; balb }o ictfv i^ntne^tte, ba^, 
tvieci mu-rerfid;em, Cie .i^ompoficion eU 
ncf 3*^Ue,ct»<-^^iebcs, obet^aucft nur cine 
^Pfri&Oe jri ftnem ©ricfC/ i(i)Ott fjinrcidjenB 
WAV, it)m ^Sliur^u^rcn ju errcgeii/ roobei;^ 
iljmbii5 ^Silbbefi t'')bci vot\d)\vebte, Slladj* 
bem tiun bie 4evjte umfonfl i^re <^un|?/ 
bica Itcbel ju ^cben; ucifd^trenbrt f)cuten ; 
liet^enitc i^m^ bao rau^c tiocbifc^e Jtlimor 
mtt f incm milbera ju t^cctaufcfjen. Sie* 
nfitt)tjtc i^n abit, ben .^Sntg tint frinc QnU- 
lafFutid iu bifteti. 4uf biclc Tleuperung 
murbe nun A(H, u>a^ nurfiiefie^ S^rewnb; 
fc^ift unb Sfctitungcrnnnenfoitnten, ange/ 
wenbet,Mf)n von eirl>m®4vitw afiiutjat/ 
ten. ^ic ^ftpeUe eibot |lc^^ i^m feineit 
<QUn\t l"o mclmftglicfe ju eiieidjtcrn. ©er 
jibnig t'Dt t^m nile nur beiiebige Sn|i }U 
feiner 0d)i5nung, obrr, ffiie etf bie 3terjtc 
fdi' ratf^om fmben n^dtben, )u rcifen an. 
Umif>n|l> ei* iA^lu f!4 i^i fe^ scfd^n^idft, 
irni f^d) )u einer ^ttJtffr^tnac^&'open^agen 
tfeVbinili^ftnwdjenjuHnnen. ©er .Sfin{3 
nHUi uc alfo cnblwft im 5311;) 1 79 s iafeine 
^£rtiriafrun^4uf biecbe(|lf aseife^ tnbem nr 
it)m eitf-'anfc^nHd)e $^cnfian wn jn)c9 
:Di'Ut[)eifen feined e^midli^en ganjenOier 
(Milrit juiff^fthb, tingca^tct cr nuc roriuge 
3a^l? im CDieii|le j^cweiiti war- - 
-€vtafnbftvauftm3)lat) 6, 3-jur 0ee 
nad> niel/unb ba i^ biefe fur jedteife wo^[ , 
gnlSah;^ittf, tfctf)en"tir3terite jit etnei: 
Un^iein, nod) 'poitftgatum bai bcm^vnp 
^^nfenfijwe^Ir^irigi .^ima juSifTaborf 
eiirtg*? 3abre fang ju gfnfegen; Sr brac&te 
b^iauf noc^bad^tfittfa^r'unft ben ^oxtn 
lAet tfi) fftiiem ^Sofenftrunbe^ bem ©idjtec ' 
5»i)fi;tnS«tinjB;>?t*<r nngcac^tet be« 
^fiditftnraft an timlic^crf @ebi*roi, wcf/ 
(bf^id^ul^ &e!9'blrfcmfeirteniSreunbe ■ 
ffi-lifl^ wJL'ffltt4;/tirO l^m tennoe^ feme " 

®d»W)e^r*tjtt^mel)rba»enfltffci*finf 
jljcCi'ttbte^Ciffrifteeib^igcnirtn^Mufif 

ganjeri getcferiebeoen ©anMeilef QSebft&te 
mit aaf ben aB'eg/iinrgc jirS)Td6on Be^ 

mit BSB «5i !S c h a S c h u l^ii tiotfe bic le^tcn te^Bcn tOIciiatc ju ^amt 
tur3, Silnciurg unb iaben ei63(3cnt>fn 
^inKtaitona untcrfctntn JiEufibcn jii/ «» 
« flnfanglic^ fetter tpar, jiifc^t a&er wietft 
ttiit f^laflofcn Srti^ttn, @cl>merjtn auf 
tet 5&cufl unb aBmatttiibem ©liuaiiswucf 
|u Mmpfen ^attt,bie tx am 30. ©eptcmber 
mit btm SupiKr, etttcm giogc n ^ftm&utgi/ 
ficn©djifff/ uon^amfeurgab unb am a. 
Dftoier jur Sec ging. 6in bafel&fl ge* 
'fif)Vie6tn«©l«tt,Wfldjc<bie Sotfen ffincu 
greuttDcn wieBei* lut&abtadjttn, wac roll 
'frozen OTut^tS iUi fctnen teiebcrgefunb" 
. . mn ©c^lnf unb ihcv ftinc €i-rriri[)t2vuii5 
«itf ber 5^ru[l. ©0 frtfieltt fi' mit ben 
SBiinfdjjn fjirteCSmmfcenat^fiifTabon ju, 
flWtt^ fin ^efttgec ©tm-m er^c&, reeldjer 
fein ©t^tff rciebec jurfirf an f in'c noi-btfdie 
SLiifte fctlcnbertf. ©te3 ?0:i<3Cf(^iif Ut 
na^ni i^m auf eiitmal oHen SKut^ )ii tinec 
ttcttectt ©teccife, fa bag ec fco^ war, aii tv 
fii^uieberauf beutfdirm-^obtiiunb in bee 
. Snd^e felnei S3atfrlante« fa^. iDicfer 2fu</ 
gangfetrtcr untei-nottimenen Sleife f(^n>e6t 
ine;nem©cb5*tnifrefo leftmbigMr, bag 
((^ni^tum^ingefoimt^abe, i^n^iec feijt 

jubringen, »b i(^ gici* nit^tmf^r weiB, ob 
i£^ i^n finec miiriblii^eit, ftfttiftlic^en otet 
gctrucften 3la(^ii(^eiu bnnten ^ab« ; bettn 
Ain. ^ti<^avbti Slat^tit^t rt i(^t nut 
fcWiubeffeneinft^iffung. Untcrbflfen Us 
fiatiat bfr^tnggang itwinc nia^tit^t ^in* 
ling'lit^, inbem er (T<^ itil ^cibflc 1796 
■ jt^on ffiiebet iit Berlin fcefanb, imb im ^ds 
tieaiber, ben (eiblit^en ®eftinb^e£t<ttmft(I>w 
ten, biebflftge S«f(i&if(fje ©ingatabemie Ut 
fiK^tc. ©eit biefcc 3eit ^abe ic^ welter 
nit^t^Udn t^mge^5rt, alS Ui id) i^n tm 
^ebcuav 1 797 ju ©etiin perflnlidj (cnneii 
ietnte. SBeit entfernt,© ^ u I j e n in 55fiv 
. (in ju wrmut^cn^wi) it^ mi4 fi^oniSoc^cn 
tang ^(tumge tiicben ^atte, crfu^v {(ft o,ani 
t)6n o^ngefi^c in gSonbijou feinc ©egen; 
wart, a&ei*aa{6jwglei(& fcinebalbigff 2£b» 
reife. 3* tHU won ba jogtcid^ md) bcv 
^riebticl>ijfra§f, umt^n too mftalicfe noc^ 
oor btm JOlittaflSefTen jii trcffcn. 31(3 it^ 
miiSf bera bejcicfencten ^aufe ni^ctte, wnxs 
bemetne Unru^e unb ^offnung biiidj e'u 
ntnmit^in^tvitUbtfudKn, unb cinen 
!R(ifewagen/ welt^e bsftl^ft |URt 2(nfpam nenJeitit flanben, nfcfli weitig mrgt. 3c% 
cilte bie Xi-eppe Ijinaiif iinb fanb i^n ncbfti 
feincr franfen ©artin, mit bem itinbe auf 
bcm ©c^eoge, auf bem ©ofa, abec wfiHig 
jut 2(6i'eife ongeHeiber, fi6.cn. 37a4 etner 
furjcnUntcrtebitng sen ffinem unb fcincc 
©attirt '^Jefinbcn, votldjti c6en ber^aupti 
grunb biefec SHeife nadj Slljclnsberg luac, 
well [tc, ungeat^tet ihvti nod} guten lint 
fti^ni, aid ©djminbfildjtige, i^rcm Itbv 
tntgegen faf), unb btefcn gem in i^rcm (Be/ 
Surt^orte, unter i^ren SDecwanbten abiDori 
ten wotlte, flanb er auf, inbem er ^injufc^ 
te: 3<f) ^abe no<^ cinen not^tuenbigc^ 
©ang cor meinct 2l6rcifc )u t^un,i|l ei^^i 
nenne£(>gef(^Il[g,niic^bat>inju6c9lciten, fi» ■ 
f&nneii wir btcfen SQeg jui- Unter^altung 
Bon Svimftfacftcnanmenben. SJiit Sfeuten 
wiDistc id; fin, unb nnn glng e* In ©turm 
unb ©djnecgejtSbcr ©tcag' auf nnb ab, 
bengr6^ten't(}eU meincj fo e&en get^anen 
writen SSegs wiebcr jurilcf, weit Winter bett 
SCnigl. 3)Iar|l«Il. 3(&ec weter ©tttrm no(^ 
©4ne((6nntcn iinffrntKunbtterfrfjlitgen, 
unb id) rec^ne bieft Unter^altung/ trelj^ bee 
Hogilnftigen Um^icOnngen, unter Cieangct 
nefjmflen meines fie&enfl. ©er StiScfweg 
wnrbc mil glci^er ©orgfalt bsnii^t Hi ic^ 
i^m unb fctncr ©.win iai 2ebtwo^l, a^ti 
war Hi le^te I fagcn (onntc. 
3tm»).'SR((rji798,nac§bemXitbefei/ 

ncr@attin, (ei war bie jwepte unb f^ne 
©cftwelterfeincrerften) fc^cieBer miSMtt 
Sv^cin£beirg,nacf}bemer eintf unt) tai am 
bereiiberunfeve unDetmnt^eteSiifammeni 
funft bemetft ^atte, wetter: „il(§! feit 
biefem Xage werme^rtcn fid) meim^uilit 
<S}en fieiben in foldjem SJaiie — boc^jSie 
wiffen, bag id) (tc wetloren ^abe. JRur cUita 
Zu^cnMi J ^aben ©ic fie ge fe^cn. ^iStttB 
©ie fie gffannt,cl< Srau, al* ^tOluttcr, a(4 
Sceunbin, aI3 geiiboDe ®eretlf<&afterin ; 
bann »ilrben@icbte ©rfige meine« SSec* 
|ufi3betiri^cifcn(6nnen,unbmcinenimmet 
neiieii©(^merj beij jebcr €iinnfrung aw 
fie, bie Unecfe^litfte, gercc&t finben. 34^ 
f(IbjlfranWub,-61icb mit bcm uerwaiflcii 
itinbeallcin, unb bin, ba i(^ IjaS Unglfirf 
^Atte,M<^c iSienfibcten urn m!i$ ju ^aben, 
ten en aliein it^ ba^ Sinb nic^t anpcctraiieti 
{onntC/ Ui )u Tfnfang biefed (aufenbeti 
•Saitnati cine wfl^vt ^inberrangb gcwcfen, 

c^n£ BSB 155 Sch a 8<rL :»54 SRurfeltbem i|trn MEfttf Mnlf^ tiffed Ut 
f^iucrllc^cn^mtei lebi;). Cine ftratje iSittt 
ipcaiii) ©cclin, bit lumlcgejoacn ifl, vni 
ttitt it^iem ^li^bdjin mm "SStwtttv^tUt, 
tint ic^fange nun an, mic& wftttt jii tr* 
roanntn, init^ fi-epcr wictri- umjufe^en, 
lint, nenn &ott aiU, andf bei isbtni noc{» 
nletrcfro^juwaten. ^Uiat ^tfanbiftit 
^dt ivtAx gelitten; tot^ i[i meine St:dnflt<t)f 
fett gfldiflic^er SSetfe t>on ittTitt, tali ffe 
fflc (intre nitwit abfc^verf cnt i|l, tag i<!^ Uv 
tet tWtttif<^en Sefetn^art, tie ic& fiJfjce, 
unt 6et) tf 1 9luf|e, tie meine Sage mirge/ 
wdfjtt.taS'fiebeiinoc^angfne^m geniegen 
fann,untwenni(f»g(eicf)fe(^flfflv6ie5:un(t 
itidjti me^c ju letttcn Bermcig, fcafl it^ bo(^ 
im ©tantc bin,tie Sfiiiarteimnijen antrer 
- ftratseit iSivlmiet jugenicgen, unt mid) Caiv 
•It jufieHen." Untroeirectjin: „3c^refn 
tc micS Mi-cten, tmi:d>tie evfiSHung 3tt/ 
te4 2l)innc&ei, fcaS ■flieinigc jiic SJEnjolI/ 
fcmmung SfjieaSerif una beijjiitragm,m(<& 
b«fel&cn nod) njertfjer jii madifn. Sroac 
irivt ti: Xufi&eute nicfct gcog fctjn. 3n bera 
^i(lohf(f)£it ba Kun|l tin it^ fin grogec 
Sleuling, unt it:^ ^a6c leitet I mtine m^t 
tig(len Steil'en iti ju fv%n3a;)cen gemadjt, 
als bag ic^jie ju nuOen uct(|anben tuittt. 
Siibf fien (jnbe ic^ toc^ be? ?eiung mandjet 
3lytifel »on mic befannten ?OMnnevn Ijiii 
unt wiebet ft^on etroa^ ju Beric^tigcn ge* 
funben, iai id) aufgejeic^net t^abe, unt 3^' 
nen)ufeinei'3eitmitt^eilmwi[l. Se^tbin 
id) babep^mcineigenfieben flufjufe^cn. €* 
ge^t abet nuc Iangf<tm bamit^wis: ilbcc^aupt 
jttit mit allem, tD»6 id} vovne^me, rcobep 
f iiiige Snflcengung erfotevlic^ i\t. 34 ^in 
|»avni*<(ngcfcf)Winberatb«itei; gcmeffn, 
abet fi0c^,f£itbem ic^ ten ^lut^ujtcn ^a&e, 
ttentgee al< je ; toetl tc^ f ben btefed ■^v^tnt 
negm mid) in Z<iit ju nef)men f}abe, ba 4 
f&luini(^ttn^aaungjubTingrn/ ntli^et 
tUn tann am Icti$t|}en grfdtie^t, iMnn 
mic cine "Hvbeit intetelfant miib. ©o^ bin 
{d)/im ®an jen genffmnieti, Je^t beffer barf 
An,al<»oc3A^ren, mo t(^ au^ niti^t etn/ 
tnaf einen^rief fi^ne ^eftigef ^lutfpeien 
}u fc^veiben tm ^tante wav. SSieDeii^t 
werben nic Cndmitt^ mein ^ujlen unt id)) 
noc^immerbegre/fteunte, batc^vonmev 

nn @e(K ollef mtglif^t get^on ^c wik itb:^t^ue/nmi^nni<^t)u rcijen^nnb i^n 
Ebcnfa[I«in3iu^ejufe&m. aSoa« Qlot^ 
bag c5 mit einer mtinen Umftdntcit ange* 
;[Regnen $(nfion gef^e^en (innte ! ait 
gcrn WoUte ic^ fie geben ! " 3n ber ?oIge 
cebeteerno(^ son bem SJot^aben/ Iflnftig 
jeben Sinter in lectin, bie@ommer ^ln< 
gegrn ju 3t^ein0rrg jujubringen, Hadf 
node ec tietne ^ommeitetfen mac^en : ec^ 
nac^ Hamburg otei: ®»ttiti,viel[ei^tau(^ 
no^l nad> Copenhagen. (Sin antrrer ®om; 
met, meptite er, fSnne t^n auc^ tot^l na^ 
@enter2^aufen)ie^n, urn nni rtlic^c^age 
finmfll rec^t auajuplaubern. , 

^te ® aige abei' filr [eine fletne SSaifr, 
fo wie flic feint elgene nantenbc &t^mbt 
f)tit. liefien Uibti ! Wnro tic fer 3Sflnf<*e 
jur !Sii-FIi<^ttit f ommert. Sagegni nSt^igi 
a t[)u feine june^menbe ^<^ni<i}e fc^s^ 
9or bem SJtap 1799 cine 9teife ju ctnem 
2(rjtenac^^d)wettjuuntcrne^fR. ^it 
giitenSoIgcnjtiHlc^e t|e bafelbfl vorgenonic 
mcneSnr bem Jinfcfteine nac^ ^atte, rota 
id) fiber lifber mit feinen eigenen SBottra 
befannt madje^i. €r fc^rieb mir tiiralicQ 
^ierilbeir son &[$n7(bt unt 9* 3an. igoo 
golgenbei: ^^nf^Erjteunt^rrjcnc^^atte 
id) fc^on lange fein 3ittraiim me^r gefe^^ 
iinb ii^Iiep ttcSlatur t^ren 3)ang gr^em 
©lepjumeiner^eru^igung, bag t($meii 
ne^itinbcj wegen ftlt tie €r^altung meb 
titt 2t^eni aHei get^anbabr/ confultirte i($ 
tm Tlugufl bti set^flflenen ^al^tti einen 
^ieftgen^rjt, ber mtt'uon meinen^reun/ 
ben bttngenb anempfo^Ien' roar, ^iefrt 
png fine ©nrfcnfuc piit mir an, tie anperi 
crbentlid) no^lt^itig auf meinen ^Itit^ujt 
^en iDirfte^ Unb ol^er feincr @a(^e gewtf^ 
n)acM)agbiefeE.Ouften nic^tdmit memeit 
Sungen, fonbtrn mitberangirten-^iimMi 
rf)DEben)ut^un^abe, gaber mir bienli($'e 
tQ!ittd> bie mt<$ nac^ unt nat^ in cinen ft^ 
leiblidien 3u)Iiinb gefe^t^aben. 3n biefenjt 
3utlanbe,vn-fpci(^ttr,mtc6, ntrtdeig.nuc 
lange t ju rv^atten.' 3^ ^'" "'< ''f* ® "t? 
jufrieben; benn td» lebe ffieber; ne^mc 
nieter 1intf}t\l An bim/wai In tec SSell ift 
wtttthmlidi an. ber ^unfl; ja, fann tnlC^ 
feIb|if<:^onwieberbamitbefd)i!lftigen^ o^nt . 
)u fc()r fingegriffcn ju »»ben. SSrc i|i 
fre^cr^njic i<^ ? " (gr ji^lte un|lrtitig ^inf 

mttaHfreinenJr^tm^ufTot/ lio. i5< u"^ 

i6.»ef BSB 15 J Schtk Sell a >56 16. be «■!(« 3rt§r(i. bcf mtif.3o(t.', wo a«(6 

ii6rfj fine tlrine Jtompoiitjoti, .ib miinfalir 

fd;c ^Seplage, foii I'einet 2i'it*cii, niit ab|)Ci 

- tvucftitl. 'Mdn tici lUAi leitei, n«c bafl 
" le^teiitdrvnbcJliifHitffneitiei- fjebcnwiv 

ISfci)eiibf n I'nmpc. -Denn f*Dii jn-tttbc ted 
gtiiE)ia^i*«tcl'd)(iminectericf) iciii 3ii|tatib 
fo fe^r, brt|5 1'cine 31atur ni&li* untciiic>icn 

'fnuptcmbcmcivo^tifS^W'tf wiebn-um 
tietlaffen ju fSnticn, am 10. Jiini iRoo 

mif im^ftbflr tcf nimlitljfn ^.i^i-f^ few 

ntni 3fnbcTtftn b«9 gcroft^inlidje jionicit 

ititn 5&r|tfn brt tsn ilim cnid)tetcii imb 

nod) ill fcinem S^iMRicnre tftad)tfit ^oii^ 

Hnflletwitroem3nttitiit9. flereei^et, intern 

wan fcine lefetf far bw^ilt^'etifniTc iiciHte 

J^ijmne fluffilfjite 11. mil c inct cU}rH>6 wm 

^vn. Sapclliiieirta- itunjcn jii bicfcr 

. ©elcgen^eit (iflitteti SintievfiuMtc b** 

; ftfctoij. "aHe Witatiebcr ber ^apcUf uitbbE? 

X^eatecd evlAieiifti bnben in ica '.It. ■ 

eeitiei;Sboi.TOt|)mufitflli}*eiTii5vrfehftt 

tr, wit H f)fir:t, ticm ^iti. 'BluafMicftor 
J& «aif in 'Stettin ttcrmad)^ <D^i id> c3, 

4fij feinfr Oibniiii'^/ nid)t unnjnhticJjeinlid) 
fans, bap er jiim -Secure fcifie« i^erifoM 
feine iBiogiap^ie bncit^ satij obcr tiar jiiiti 
a^eil nirtcigcltJjricben ^aben wiirbc ;• fo 
ftabe i*, urn iucl)t^ unwei-lucfjt ju laiT-n, 
meintm ©ii*e bicfe Steibe, unbrneincn Sex 
fecit bieSifutf, )« I)i«i" 6"t(ii/|U »-i* 
f($Qffi;n, barum fditifdic^ natft'tfiiAt, f.aOf 
ftfeer f ifatjicn milfTen, baf, man ni*IS ha&e 
fintent6nncn.— 21!^ idj itjn j 3afitf,t»or 
feincmXotf (ennenlci-nte, wo ec fcfjongf 
va«mj 3eit mitfeinem^Iut^nften gcf Ampff _ 
fiatK, fonnte ec frepli* feinea anfpnic^ 
mef)t fluf 61%tite 0*Sn^eit -macfeert. 

3(6ei-foId)ei;ei-jeL«e unba&f*rf*enbc3il' . 
ge, wie man oiif fcinem'©iIbmfFe;(?>erlin> 

1 794)feeronber(i urn bie ^ugen ^evum> pit-' 
fcct; wnren b«rrf)au« nidjt bie feinigen. 3cf) 
6in66fcauf 3u gel, ba§ « ^ic ©ilbunq 
biefrt Mrtrcfffii^en gKatiticfi fo emileflt 
fcat. 9latftrli(& fonnte bie 5o»ie nuf b'cm 
aitelfcet mBf.3eit.,»et4« ««* 6«fr m Oi-ix 
ninafcceai-beitetwovben ift, nit^t getccuer- 

■w«fallen.'^''v-^.: ■•'■"■ ' ^'^ ^- " ■■/"'.- 
e^e ic^' «un bad' IBcrjcidinlg. frtnrt ' 

iteuem 2Berfe{oi-tr«^e> mitB idjio* W 

ialMcan6«K3l«(§vi(5tuon6*nf(&cn4m- tal.Entrft-Acfe* auf^H"(tif)i^ lupbcp ten 
Suljfti'etn B.ta%e6t:utfrc iccr 6crCLt)6tc," 
tvcIc^eyetittMeniDUitrn^ nct^it annn twxi 

mCllAcn iJIjgajtno tiU^DiUiif^ *3:'i44i, . 
|o miebie ijon © d) » I j tt^rl^Cl(J m-u^te 
3ffiifd)cnmurit/ luv ajfr/mtans bcrth5ie> 
in OicUitabff iVaitTf^aiiilimji in Mii^'Miircr 

j»m ffiebvaudj dfr €i;8vt juv nijAlia ill'' 
ii\in|ciKn. *l«d) ({tilt rii> |i'ijt -iiiKieffaEir 
tet ^^rufa?ed)rcl dbev cu 4u^<Tabf tir^} 
SiSnte mtt ^lamevd Ucberlc^ung^ )> 

J^in. ^r.*3l ifDiai, in tcm gpuaniitcrf 
?btaajinc Sa()vg.ll- ^^ 1440; No, 4) 

fAIli, Dtcie Dveime. Dort 4;afrca irmfie 
i;89auf bem31flTianalrt)e^ta jii SSetliil 
in bcur|c()n- UeijcrteQun ^ tnit ^ d} u f jf n d^ 
Orii^infllmufif anfjefa^i't. Wo, lo) ^\zf 
bevim ^Soltet&n,. ^ine Air.^rtjaf)! am ben 
bifiT i^eikn t)«fclbcn, mit wntrrflelfstfr 
DAmfcftft ltcbfrle6iimp»*om *)5iDf. Stdh; 
i> e cf ; f rfcfcim )U^i)prni)a;^en bcQ^&nnia)/ 
fcn,i7<ii,^ Nj3w i4)U jcnt! Imif<^c ®^' 
ticfctt, 93on6iercni|t&cv3lttIica6iii SSer* 
lin 1794 fine jm^iw 3ln3gabc cifdjiencn, 
tUbetbie^lIn&tirDon Stoi-m inf ^^nii 
(c^r iJ^eifr^t, unb mtt bem Dcr|tDibcnm 
® d) i &\ r i n 9 gcmeinrd^aj^lit^ ber Oif^^u 
naImlJ^f anqepai^t }Qi£opefl^ci^^n gebrudt 
rootben. No. 15) 3leltai6fe Obcn. Jlucft 
con tiefen ^ar 4i": S^MIliib ba6 93err 
lAiif^redjt an fi<^ ^efaiifc unb |le 1794 

jiim jmf^tm iOIflle gcbrncft- No. 19) 
Ho^if giWet,obf r aiif beuff* ; ©fii Srnbtc; ^ 

fc|^ md)t bftdSvnbKbier, X>it\t Opemw 

ti?uibc1^ei;berS8ermi^^t»nct bed ^uonpiini, 

jcn JU .KDpcn^act^n auF^ef^^it/ t[l nbe i un/ 

ftbpifc^tgcblifbm, nseil jteffirCDentfdjejir 

iDfalwflr. 55onben nadjba'^lujgabe beS 

a.firt. entflftnBencn®afprt (ann icfj Itoc^ 

foIjKwbfflntii^rcn: 2o)^PafTion^>'€antnte 

pelloL • BSB |S7 S c h u 8 c h u 158 itfltjen^i789. a ©it^ Opfrr bcr Slpmi 
fi)in, tin S^orfpifl^ binifdii Mfgefil^rr ju. 

ten. 31^ Te Deum laudamusi oott 

fil^rt; rbciifalli no4m 331(1- 23) C^rilli 
pcn^^i3en ^ jum ^ejtcn tcr ^onf flntllei'j 

fern f5ei;faae aufscfd^rt rooifien. l£d it^u 
Ut M$ 4 €T)fircn, $ ^uitatmn unb 4 
aricn. i4)^9mnc an ®ort, S^nc^ trm 
©dnifdijcn M S}vr\. i^ftar up, Mrt3. 
J&. 23 fi j5 fl&f I fe?t, mit a c^ u ( J e n < QJlui 

CSfini^fen 1793^ <ELne ncuc !HLtdv}d&e 
hf fed ^laittcrau^ju^d fc^cint in 3llEona bfy 

Jta)»cn< 1798 ^tvauiietommtn in frvn. 
©ie tofltianttge ^23iUfI( iff ju Sytcn 619 
llMf^m^lh ju (tft&cn. 2ille ©timmcn 

iwn Strdjmmufif ju ErI;e6fn^9Jlct>ieiT« 
t[l in tm ©cilinec muf; 3ctr. ©- no, 
una ittbcm 55cilitiei* mttf.SSoc^enOIatt @. 

ja^angei^^rt; rooauc^©. 80. cin furjet 
d& BflMuS im 3lu^i«3c fingcirilrft i|t. 
a5)eo69efan3 jut geier bctf QicburtStag* 
tiiSLhni^i.i 79 ] in bf r® cf^lo^tirf^e ju£o/ 
pm^a^rn in b jnifc^ec ®pv<t(^e aufaefi^frt. 
9^0^ unsebnicfr. 1 G) IV Sif bet bei^m £(ai 
i>ia",No- 4, unbNo. io,0ffcn6, KZnbxt' 
SCltod>E», sa;flftr|"t^cinUdj mi iSlu|>nafc 
ftianct(^m 9f jegcn, SQon ^Mviafdc^en (Tnb 
noc^crfdfunen : 3 7) ^OJurifalifdje ^eluflu 
gnng am ^hpicr. ©frlin, 6» ^^irnimel/ 
' 1791- 2g)^ufErali)cfte©abma4cf. Sla; 
vk\:,&cnt>, 29)^nfl!a[if($trfiiift6(in f. 
Jt(flt)ifr.€6cnb. 3o)Sonate p. leCW, 
av. V-, in 3R)l. 6ev SlcUtla!) in ©rrlin. 
Scvnfrfilc bieSiterflWr t>erS)Iufi(: 31) 
:2)ie ma^ren QitunbfSfse jiim^fbran^c bcr 
J5<>^tnonie. ©evlin/ 1773, 4, ^abm j«?flr 
6U^ie^cv fiir £ i I- n 6 e r g e r < Hvbelt ge/ 

golKn/ftcfTntSflttmrnfiefln^ ffi^rcn; finb 
(Act ganj von ® c^ u 1 1, un& nnt unter fd; . 
ne3£e()PCr«3Jflmcnmit6ffffn®nmDi3nng 
■^crau*gese6En»oi:6enytt)«6<(>uIj j<I6|l- 
inffinemlcbttn^icrfolgcnten^uflafef/ in 
fcer Slow **)|n0- 077 flufi6rilrfH<$ Jw ^5)mi(Berf*8nenfifln(Ieiintrr bmZxt 
tiUi^ SSttt&aunSf angefij^rrcn jwfjj 

©fVfpicIewngJirgorefrnn&Qiraun/ 
jn ^cantmoriung finer 3leugn'un<t tti 

*0rti.».5)nt*r<aflrfinii3.©£ilcf6c< 
1. 3fl5r3- ber 8dpj, muf. Seit- No. i $Mnb 
1 6. eingertltft. 3 3) Sine 3(nja^l &4nifc^er 
Slcbcr mir ^erobiep ^ac fid? n&<& in bnr 
•^nbfcIjLiftuntaftinfn IjintcrlafTenrn ^ai 
pietm gifmibcn. 34) Kunbgefang fflt a 
® opcane^ %€w\! unb 9ag. i S04 sebru{f t, 

pofttion brucf en Ufff n ; i)©ie©ttti0nm 
te«2ckntf,jC«rcttau« f^mponirt filr« Sla/ 
Diet, 1796- 1) Svepmaum/Jte&et fflt* 
^Iwier, ^rflf ©ammlung- ^raunfcferoefg. 
©<Q»U(3&5flnti21nbvefltf) einirfluct 
Drgelbaucr ju TOiibii fcey ^Snigslce im 
©(^Wflrj&nrgifdjen, rerfertigie 1796 ju 
3(«Ic6cn/ einem Sorfe^ ctnc aJTeilr uon 
©onbevcfjanfcn^ einSSerfmit 31 ©timi 
men unB ffllocfenfpif I, fiir a OTaniid/e unO 
"Peb.^miteinfm Slcifif nnbeiner 2((fntw 
tcn>/n>e(c5eDon Drgclfeaucrn fdtfr tewnn* 
brrtnjurbf^fikiaob^^Ir. ■ 

(^11 1 J (3- CO "met biefcm snamtn 

fin&etmanin®flnt^«rtf stetgortfetjuna 
fcinedSOfriric^n-C^amfinrg, 1796) ange* 
ffi^rt : 'llluftealirc^ec SufrbaO^ WDtinnc aDe 
52 ^onartcn jn cife^en finX 0% tUUt 
Zu^thaU roittiid) tHjn bem D&igtD bti XdpeUf 
mei|tcrtf Bcrf^icben i\i, obex oh nnr bit 
ajornamcn falft^ angege ben (inb/ann nidjt 
betlimmt roaben. Satf le^tece i|t »o^ 
wa^rf^einlic^,, Cajn bcmfelben IBerjeic^r 
nifTe ©- 38, noc^ cinanbcrer S^a^brucf 

bcrmur.©abinflgcee5^apcnmeifter5,im/ 
tec bem ncuen 3lamen, 3. ®. ©c^ul|, 
ongefil^i:* »irb. 

©djulj CSu^ann .^einric^) f}at iit 
^(l.^ihtet(afren; Unterric^jt in bcttEomi 
poficicn. ^an fennt r^ fo tveit bbp mi 
S^auimannt S3f rjeidinine feinec $jU 
(^er in 9JI fl ( t ^ e fo n fl S^re npfocbtc, 

© t§ « I J (3-)^. QJ^ilipp ^vifiim) stK 
ju Sangenfalja in ^^iiringen 1773, fei( 

i783inSctp3i3,)lubtrubaretbjl^na(^bemrr 
ftie'i^omagrctjiife unter Silc^jerS SJcrtorat 

teclaflen, anfangS ^t^eologie, uerlieg aber 
bieretf@tubium frepmiQig unb n^ffimefe fic^ 
flugf(5lic|lic^ber9Knfif, |uerflHntcr Sm, 
8 c ^bamafijirm^c^f^DoyAmtlrn/baiin nm ' 

'. , ' --. >.iey BSB »59 5cliu S cliu lG;j fflutiirim JKonjcit fnne muf, liaufbrttjn mit 
cinci ?ie6e an, bcicn §e'jer nic^t itat tox 
fcctnbnac^ auijcn,fon6atinail>(iTmn>tii'l^x 
te utib immer (eben^cg.T jcne ^nni^Fntbej 
wuftc, EJie &en rtd)ten ^tilnfrlct vot aiiteiu 
ftU^jCicfMiff* ©f't 180O tegte ri" ftlr 6£c 

f^iafcmc^ier^ ju imjchun iSc^auiVielett 
gefjftrige ffliUtificflJ^^ flW: Oitocituicn, 

tiuigiitcbciflOrdjcitit Ceil tt)eatcr6 ro^i^j 
rrnb btv ^ntefenfjcit Ccr (*5iielil(tjflft in 

i^entlidjen '^oiijcrt^ tm ^mU bctf i^cs 
t&anb^aufc^bemei allc€t)i'cmac^c. t^cu 
ne Js£ompo)ittone» jeid)rK]i |lcf> tjoijA^^Iid) 
'burd)fmen^ti} ei^cne liirblid^tcit aui, tit 
unmiticibflcium^njenfpLic^r; fan^a^ 
ift rein unb i?ei|Unbig; feinc -Itlelobic 
fcfelid)! unb gcfft^lt; fcinc Snrrrumenri/ 
tuns ctfatjuen^ einfad), and) \w (le 
IJtidjtig witb, wir etf in fcinfn C^fcitn 
tinb Ouvevtdrcn oft ber S^iU i|h ilntcv 

fifen veibiencn v^|}mltd)c Sinji^^nung': i) 
.^armonic ju Ccm ^3Jionofog ber ^imgfvau 
D.Odeand; bie ^affenm^n. £eipJi<^ i) 
fiSSolEeficber. Scipj. &. ^mtt u.^^itel. 
3) 6 2icbcv. Op. 6. <£knb, b- ^fl^ncL 4J 
6 t^eatiaIifd)ciBiArt'dKf.'35f;iM 4 ^Anben- 
€benb,b.©rfttf u.^drtcL sJuSiim 
litbtv nt- TOiUf^Sfllb^oinbe^Ieit. &enb: 
6) ^einlicb d, aioDfllie, 4rtimmi3 mit^Pf* 
Cbenb. b, ^i^nd- 7) iTJ4r)'<^eu.0pfw 
fccncjnSe^fiieb^ NaHiirAmida. 8)0iif 
ocrtur^ JU S<iU|l/ f. Otdjetler- Eeipjig/ btv 

^cffn^ijlcr, 9) Piece* d'harmonieft de 
divXoroedieifav. 2cipi,6..*fl^ncl. 16) 

1 ?[Rdrfdje auS b«r Sungfraii i>. Oilcan*, f. 
'$f. ebenb- iO?0Jii^f JU 9BqUfn!lcin« 

{ut^olum&u^* i4)€f>oriti ben ^uffttri): 
2£Qradc^ti9fr :f. 1 5) Oitwtt. un& SJJufif 
' %w 3«ti9fi«u i3on Oilean*, *: \ 

©c^uI|(SJ.gOT*^i«<tn S^cdiner' 
ftomponilljufepn. Hit^ct nmm Stfbe in' 
fccn3tcUil4bfcfien2Bintet6(iimenttoni797^ 
lutbtt mitn auc^ cine gnn je ^ammluns Zits 
ttvam Clavier, Berlin, 1794/ unter bicf 
ftmSJammongejcigt. - . ; ; fdyfint iiiXonbon jti Hen, ttoTto* fol; 
gcttbc t"f iuf 1 2fiafcsetb'd)C« fuiC) : s) (tinz 
^^flmmlun*) -Hlflt^rcrfflnatcn, bcij ^JJicth^n, 
0|i- J . 6) i£inc 45amin** ■S:lJt>feifoiTiei t^, 
Op-4,t£b€nb. 7)£tne®flmmL ffiuiurw 
eolo'6.0p.6. €benb. 

edmrnann OtTftutf 3fntOR 3)ctfr) 
^frjogl, ^arnnifimuitfutf unb ^tatt^vv 
9ani|tjiii^iIbbuc9()Aii|Vn, gc&.bflfdt)|i am 
ao. 3)tav "740. ftutirrc feinc .sEunfl bt\) 
bcmboligen Otitaniften 3Jic ift^, ^n^ l)at 
oupecanftetn ^adjenfolgnibc v^tJgfrcxin ' 
c^ertjtdcfe twiffitigct^tson btrnn abcv nidjt* 
gebvucft itl= t) tin ^)5n)iion^oialo™m 
in jwv t^eilen^ bf (Ten tcrt von bem t>a; ■ 
malskbcnbcn ^frjoge Ccnitanrtr.tfarf 
3ffc^m6cni(tj 2)6atf gammiSorwe in y 
Sailem^tdrfcn, ' ' , , " 

iS(^umIei: (/.;) cht , mtiffanntec^ 
-Somppni|t bcfl t/.^atji^wnberti^^atnad) 
Draudii Bibl Clads, germ. tjerauS/' 
gf^icbcn : 5>ic gt mcincOicMn^ mif 4^iinu 
menburcft @*umletnni, S^evboin, itti 

Sd>unt'(3oflcfjim) firi^Oirgdmacfecr 
bee 14, 3atji|jfirtbfvte; mx fcer imeifrfi', 
voti welc^rmbie pvjd m bet £t)omagFud?e' 
JU Sfipiiil i[H'< crjic Sriflnij n:^>i(^It, ^ Sc'- 
6aucten4mlid)im"3- . 35^/ in tincm unj 
tijcitfidpjigliegenben.nn'abfrrc&ertlarige, 
jml4iteni)3i6ncft0ffofr^E"bieflajcr(,fteyIi^ 
nidjt fo, 'ttfie m«n e.^ gegtnroditig finbct/ 
leeld)?^ nad)*>er in bic X^omai^tiiifc m^^^ 
Seipji^l^effluftnnbDCffefet murbe. 3ni3, 
1731 roiubcf* vm ©c^eibcn jum ni" 
fletrIRaIe/un6 1748 j«m jnsepten 5Jifl(c 
bnic^Qua _ teparirt. ^^ieiauf ba'ucte 

ec6\treinefUif4 x7S5 bw gtinjc 
aiflrfpofirii) i»on n@timmcn; unlr 1756' 

baa pcbfll «anjneti baju, fo bftS^^gegcHj 

wdrti^-ii ©cimmenauf 3 9Kan. nnb^Jie*" 

bol ent^iSlt. , ^cfTen imgcaditrt wot b« 

tfifloibcne Oi-ganifl ©fimel* fo ©fnig 

mitbcmQJanjeitjnfvicOen, bag ^p e* nac 

, ©>u)3pnnjY9^(3gnflj)Unt«he^f 
ffierunb©irc(Wr&er muf, 2l(abemitf im 
gro^^n @aale bed 3(ugartm« ju ^im, 
9eb.bafdbfruni^3'"7?0/ipnn@o^nbcS 
^rDfefiori beefed SJamentfjnbaflgerSteafc 
fd;ule>: unb fdiim anfansi Bfog aH tUhifiXt 
^v bU ^mjfbt in f^imm ^nftrumcare ^es BSB .«« S e li n Set tt i6i roi^it )ti ^tibm, tvelc^e er attv In ritiern 
gan) porjAi}(ic()en &vaic fpiclte. !^a in/ 
fceffkti mit ben 3a^tfn feihc iSuni^fenntnif/ 
fi/foaMr)cin: Uzbe (ur^nfif, (mftifr jiu 
tifl^mf n ; fo t?f rMufctjtf cc ge^f n 1796 Mr < 
3n!Uumcnt mit tfcBJloIinf, ttselc^c fr in 
{tirjem mit tUn fo vif lf%cfil|)l/Anmut^ tmfi 
5tun|Hf ^attbf In letnte. S^abcy jr i^tc ftc^ 
({ll^ fcin if)m $f)n) cigenrtf, tiorrtrffUdjct 
!tdlrnt jum 'Siovfpidtv, fo ba^ er al< foldjer 
in ^Oett muf1En(irii&m (^rreUfti^Qftf n beliebt 
jinbgefudjtwurbe* lEnUid) iJbri-no^nT cr 
jtmi3.i797t>ie^Lrfftioti bei ganj cige/ 
Wn 3n(iimrt> in roelt^cm, wd^ctnb bcr 
fi^6nen3fif}r<jrif, in brn -?CI?orscn|lURbrn 
9on7 6iJ9 U^iv imgro^fn Stusartcnfatth^ 
11 6tj 16 vuUflJnbtge ^on|frte <\ts^Un 
mvlcrtf wcid)t,au^tv bm Hafenbfn3n|Tru/ 
mentrn unb ^ontrotilTen, burc^autf 6urc^ 
!Dil(ttanien/ un& ]n)<ir^ ^inldnglic^ itfttit 
finb. &(tn Jeiirr im Znf^vtn mt> fcin 

trrKber ^ompofidon ju trejfen, ^aben bie^ 
3ntiit«r in 3fit wn 1 Sflffrrn niit nur fflr 
tie bafigcn tUblfatev^ fontrrn <iu4 f^i^f^ 
^r btc eijlm "SJIeiflrr )U cmrm btvU^ud}/- 
tfflfti utib bclicbtt^en in SSQim n-^oSrn, 
inbem k%Uvt bfutt ft* ^irc ^Arcn, ober 
Jf)cc ^ompofittoncn jutQ3ro6f |um rrflcn 
Wtaimff&^ttnUf(tn, antcvbcm bn^^att 
^irr geto6^n(i<^ bit fc6tt?fr|lcn ^mfonim 
^on^d^bnunb 3]2o|<irt urtil^crnreff' 

ctau^ untci: tie £ompont|tcn ju jiil^lcn, 
inbtm i)on {tintn wit^tj^etn .^etfrn be/ 
ttiKfolgenbc Jtffimjfeit fUr tieb^aber ger 
(lodjcn worben i(l: IX VarUtiom p. a 

Violoni lur un« Piece tiree du Ballet 
d*AIcina.^(cn^bf9^vratia, 1799- 

,. ®4urif$t (<£^aU^taO nn Orgrf/ 

^ufrju 9t«bf&er3nm«3* i^8o,^(itun»c 
, ittbnn fMgenbe ^ctlc vcvfetttgi: i) |u 
^'Srantfuit an bcr Ober bie Orgel in bet 
^auptfirc^ t>oh 40 ^timmen^filir ^ ^an* 
nnb'Peb., mldft 17)5 trnomrt worben ijl^ 
1) in fcfr @rc^jftabt €amen) 1630 rin 
($6ne4 3Betf . r. 9> t i n I c Q 2 ® U^r. €om/ 
foni|l.lir^.@-a2S. ^ 

*@c^«r?fltifc^ (€onr4b ©amucO 

i- 31u« biflclbrn Intro4uctio 1a noti- 

- turn Scc^tomm varianim artium et 

icientiiruDi^ ^rffu^segcbtn waOattfr. 

. .8»;.b. tonrujiAiff. ir. t(. 95 a 9 It et (ajittfnbCTg> 1 t§rife (n gJ 
!)at W i & U c au«j«g«ipf iff in I'cinft muf. 
©ibliDt^. ©. II. i§,,i-,e.i99— 204. 
elngfrilcft; "SBat bir.^^eril^mte edii-.Q/ 

fIeif((>ij&nbfriKiifi(infrUifn!BorIf!"bxqm 
ilbrr bie ^ijiDrie ber ®e[a^ttf>elt angem-t-c 
fct. tDii9 t)dtte^bfc 'Bi^ler urn bcir 
(S^re biefe< ben!il)mten ^lj!attnrj miiien 
ftic^tef)unfo[Ien>inbemnianf)ifi-nic$t^ atS ^ 
lauter 2ttmff ligfeiteU' sc/agt pnbcL ^ 

d) u |l e c (€()ri(iiqn®eriep; fin arie/' 
fannter Je^t lebenbct lonle^reo ^at i)m 
fluigegcbcn: Slawerjhitiben fiir xinter,. 
benen Zzltein obcr (£ijic^ct^ ol)nr )>tb(l 
^u|iF |ti i3er|le^en^ Untertitf)t gf ben woji 
len, ynb fir ^vma^^ent,. bie Uintn if^rf c '' 
^abfnfftnnm, 3wci»X^Fiff. Hamburg, b. 
©b^mf, 1799. ^t imcprr ^Ijeil foljw 
1 goo nrbft 1 2 kiiS^ten J^aniftiaen, 

*©c&u|ifr (Soffp^) — 3a brn ani/ 
fd^rlic^rn ^h^tit^ttn von fcinetnSfben im 
a, £ejr, ^abf icb ^ie r writer nidjt J fjin^wjufr/' 
$en, 0lf n^omSjIic^ ein rbm fo amfiit^tlif 
c^ed ajerifi(6nig frirter SJrrfr, ba^^ift mil 
J^filff wtt ^ttt.Stt Abt't gele^rrrm Si-rlx 
ben unb anbern CtueOrn fofjt 

I. 3dr bie^Sirc^e: OMIsiaift 
Yoou&bttgab er 1768 nac^ Ktner nfl;!i 
SiiriSrffanft autf Swlien, feinem €^afilr^ 
(ten, por ujeldjem rr fie autft 1769 felbfl 
aiiff&^tu* ^^Diefer finb feitbenii»ie( mr^tcix 
^ircftenfa^rn an ^I);effifn,.93efpf rn u, b. 3L 
Seffllst. i)La Paniooe. 3u S)te*beii 
Seftit^r.unbauf^ef. 1778. 3)£dfer. OtHf 
toriuin, fijr batf Ji^onfei-iiatDniim O^pit^* 
lerto ja2Jenebi3i78i gefcbmBen- ^U 
IVToive riconosciuto, Otatoiium, 178$ 
tu^rrtfben, 5)Bettulia Iib<«rata, Ora^ 
torium, i« ©rerttn 1797, SSSoiautf-fiir' 
ba<£ldv, bafrI6|ibe9 ^tlfd^ri: Q£\to<i)tni 
SiDfonit, Recicat. e Arie. 6) 'Pfoltn: 
Confilehuntur, 7) T« Dram, ifioo. 

8) Gioas, Re di Giuda. xgo) neu in - 
©rerten aufgef. 

II. ^&vi Z^tnttf,, bit Opem, 
auger benen im a. 2er, bemerf ten : 7) La 
Fedelti in ftmore, {u^rt^brn gefc^riebcn 
unb aufgefii^rf. s) TWold cineae, 1 774, 
<Ebenb. 9) La Didone abbandoaata^ 
1776. Wrbfl* ^bnisl, ^^eofet |u SHeaprf 
gefd&tieben. to) 11 D^iofobtev 1776 

filTbatfneut^bfAtitm^^Ctu ir)VAmi>- BSB 155 Schtt Schu Schw lG4 \ tcartiglano, 1776 im Ofto6etfili"5Scnw 
tU 25ifi roar bif britte in tic|\m %^ffvt 
inStaUen ijefcfcviebene Opet. i^ M 

Schiaraliberata^ 1777 fill- fciti'Cre^bnci' 
, ^,h; i5)LaDitlone,i779filiSBaubig, 

Wd^icn^ iVinev Cdtteti 3Ieil"p 14) ^^&' 

gieroc BraHamflnte. 1779 f V ^^lOiifl- 

ii)Cre^oinMeHia, i779im3Mi:mtcr 

JirJlcapCl, i6}LcbonTon.0p bulla. 
i7SOiu23entti3- i7)Amot e Psyche, 
1780 im 3)ofcmber ju SftcapcL i<) 
r|soladi*ahima, 17S1 jugicjpcL 19) 

nfrJpaf- 2o)Lo Splrito 6i ContraHi- 

xioiic>i785c6enbaKl6|t ai)^'*^^^" 
.^ Trappola, 17^87 e6cnbaKl6.f, mib 
nurf>in bcmfdvrrlkWife^uttg: Sii®ci&u 
gniin bet S-i^^ gcgibcn. la) Rubea- 

zah!» osia ii veio Amore, 789 ftlr 
■ ©LiCDfU- 33) IlSerroPadronP. 1793 
cienft- 14) 0»in»no, Dey d'Alp^eri, 
iRdorfemt., iruite gU'fltjmt* 35)Clori 
eFillidr ; pHitotalefilv ^i^v^dll unO ^It, 
'init Q^crJ.ilang jn)r?« 93iolinfn unO ^ag. 
a>i.3 llein* etil* root fAoa 17^8 M 

mill" fcfevicb tv 1777 i^^^^i^ ^tt^fi(l:3n; 

178a jii ©L-e5bfii.iiuf6 iljtatcr. SRoi:^ 
Wetbm fol^tnfcc Opermcn mit feiner itora; 
pofition ouf CcuifActt I^eatein ^cgpfccn, 
wfId)€«at»frTWfl^iT*fi"li* lam^rUebfrfc/ 
^H^fntjon ottjen itflfidnifcfecn finb: 1) 

6« gifi^gfiln^e eijcniantt- 3) ©^^toc 

bit SaLlbCtfV. 26) Amor prl^ionifro. 

Offi. ^7).®fl^ fiojcincnfr^- Opcv, roar 
igoiintn-^irbcit, - ..— 

111. Stir bie^flmmev: 4>33la/ 
(iHUfcbe Xobtfnfev^i^ten iffiancn Ccopolta 
gcwibmct. ^iTSbfn, b- ^il)"d)e^ i7^i» 

q.^oLilffic*,- 5) VI Fetitea pihce% p, 

lcClav.-tv.Violoiw€l>cnb. 1796 SeftftJ 
«&fn. 3(upabifffm finLUi.-flj in ?3:ft, fcof 
<Erftcgiu3Bten}U f}aUn: USinfonie; 
VISGioIinquai'tftrcn; Pa»^« deux a.^\ 

Conrtrtoperfi-Cfnitali;, Concerto p, 

, ilC«mbalo- €v|iaifcju3)vc«bcitattt24, 
3uli 181 i>31a*mi«a»ie 5 Utji, in feinem 
64fifn3a^rc,nmW™«***f 3 Ic^wnSatj* ^flfte. CpWflrju.iIcic&Cchrcvbfvl3rinjffiTrt 
Jlutiuitc xson 0ft*rcTi, utib kifffcbie" 

mui'ifiJlLidjfnU.bungciibcf^KudUitJti. ocf 

Schuyr (Corneliuft) Drtatti|l Jti 
Scybfti 1600, ijntDon latici .^Drnpoiuiun 

l)fiaiisjfdclai ; i) Uprimollb-WeMa- 
diift.ili a :> voci. tfpbfn, 1600, 4. 1) 

IS immcn^^vp^&incl. 3^tfoIap, 1603.4. 

3)MadrigBli ntiplialia6 voci, mtt tie 

mm boppclteti lEc^o ton li (^ttmmcm 

Scvbon 1611.4. f. DriLud. Bibl. Class* 

Scbvendorfius ( Philippus) 

©iefa- Ois^ci: in bcrmuf. ilitetamr noc^ 
unfacfanm^^ilic&eiicjfompDrttln'ub ^>om 
^iiL ©eniot .^f trtt>ag/n unter bit 
5€oraponi|Cen acijHid)er *t)dn^e fl^J^l^l*- 

*ac^n)a^lj4>ffcL' .DfmO f. Mid- 
Sunife. . ,^ 

©<:6TOAgUr. f. ^S^Wflkr. 

©djwaigft C^foi'iiO «tiS SBe(Tci7 
6iinvcin.^omri>ni^bfa iG.3flf)rtjimbm<, 
uicflii^ttiu Stflndjrn* wn fceffen gcftiucf* 
ten ©aiet: matt foI^Knif in Draudii 
B^bt.Clasa.angcfiltjitfinbci: i)Modu* 

]i aacri, SJlilnc^ftv 157^- 4- Fascicu* 
lu8 lacrarum canflonum 5 voc, ^bfnb. 
IS79~4- 3) VllPialmipoenitfnlialei 

5 vocum. Sbcnb. 1588- 4. fiimmtlic^ 
noc^ auftn-^^urf. ^ibtiot^ef ju5Rtlrt4cn. 

N0<!)roflnC*i) OvgeJbdiiec in ©torf; 
^olm um« 3. 1795,' ttJivt* iJom^iu 2tbt 
SBogUr <« eiti gefdHcfKv SHnptv ge^ 
iii()mt 

©djmanbrrger, romiemrf Soffen be* 
Tjci'lToi-bcncn JJcijogS y>w ®i'flmif<fta*rfg 
nad> Sttilicn 9efd)(ift, mo a- fi^) iibftr 
^aupi 6 Sa^t'C Jang aiif^tclt- SEA^rfntJ 
feince 2(ufentf)alt5 ju Skneftig irac ei fix 
9lilcF«*, fi* ^affcn«<5Jc»ogen^eit ju 
emevbfn, unb jroav in*em OSr«bc,bfl§ i^m 
becftlbe fcinc ^Stfa^rungcn in i^eanalifdjcfi 
Aompoflrionm auf bad.ftcmibfi*af:li^(lfr 
mitt^iUc> Hxt^ mt bid iiyntlitti ('cm 
SJvH^cr, mdi rodc^cm cu fn& bei) vciftm 
aitaiubifbcnMic. Se^I abccmo(^ctt , 
in fiflficm S^fyten bi« Jfrcvn ffieffgen^ci^ 
ien,@i'Annfi:^e iS^u^f )u f)hw, auct^auf 
fnnciuficntli<^atS3ctfud)ecrmgen€mPtil 
grt)af4 {|ai^, 21ugev cin Q^aav ^trc^eoi 

• ■ ■ ■ ' ^ ■ , unb BSB i6i S c h w S'chw- i6G uti& ^Mun-fafiMten ^ar et femeit btatt 
fdieit ttrt in OJiufif gcfrljt. f etm aiidj 
tic^vif, „9Bi)^ltljflt beS i!cfcftnJ/' ift ucx 
fvi'iln^jlid; auf bie SUcite : Luci amorose, 
gefc^t, unb i}e^irE't in tit Opei Issipile. 
3^i-fi' ©djSii^eit mscn seifcttijte tiacfy 
6« 3eit 6cr ^c. ^ofrat^ € fd) c n 6 ii c g 
iiffen ceutfcftni Zext bavaaf. 23?n fcmrn 
'SBcvtenHn&nodjgeCrucft: HI Sonate i 
V.e.Vc. ©taunfctJiPfig im 2Biiifcnt)iiufe 
1767. 3ni 23ov6ecicfete bcvfelbcn mm-bm 
Itodj bi'C^i CfrgleidienSonaten/einctiammf 
lung ^lavier|tijcfc unb erne Opcc jii tvat 
(fen ueifprodjen. ©aS le^K aJetfprcdjen 
ifl nudj, ttjo ic^ nidjt in^tmdj 6ie 2[u^gfl6e 
tee Romeo e Giulia ecfiSttt WDtbcn, 3u 
Ictiim ncuejlen ^Itfititen (le^Siet: STpoU^ 
3(usrpni*, ein'Pi-ohi],i794. entlic(> ^at 
. mil- nod) tin cntfcrnwr SreunO uiib ^ew 
tici:, bet if^n in ^i-aunfcf)weig auf^efuc^t 
^attc> jui- ^eiicfetignng un& Cvgdtijung fci/ 
net 'Sio3rflp5ic Sol^rnbc* gemelbcr: Sec 
•^r.^dpcUnieifieriftjwat: jii SBollfenttilt^ 
lcl,«6et:nt(^ti737, fonbcrn 1740 am 18. 
3>ec. ge&oren. Sriebttcft II. vctlangw 
i^n nod) Eutjvoc reitiem^nbe in fctne3>im^ 
pmi^^tiUn, toai ttbec bci- ^ei-jog, fcin 
^ei-r, bcmn-flld Jiln|lla Mts icbulbi) 
Bflivunfcbci'i^n sen icfia- ]'o gvogmilt^tg 
(ei)aabelt^atte« mc^fjuga^. ^cEtattenoc^ 
tot wcnigcn 3a^ien 6te groge Oper: il 

Trionfo della Costanaa, oieltcic^t feint 

UfiU, tn53;ii(if gefe&t, iinb jeigte flfirrfjaupt 
no^lo vid mavrnt ^un|tlie(e anb X^itist 
feit t>ci QJcifteS, bag ct Mcfidjectf, ec (fcnne 
nccftaUcfane Opernunb fonftige .itompo* 
jitioncn auswEnCig, unb getcaw (id), rocntt 
e«bavauf anfiSme, podj ein gSaar Sldc^te 
l)inbuf(^ |n atbcitcn, cfjiie jii ei-milli(n, 
S)ietfreai'nmi.©ept. i8oi,«lfijinfsincm 
6i|ten3afii-f. au^fptdteei-bamflW noc^ 
linige feinet ©onatm mtt finer fit fcin 

3(ltei-gau{aufeiDi;bentIi<4enScrttgEeitunb 
Sclifateffc. ©eflen ungearfitct n)ac.|ein 
Cnbc m(^t m«^r fern, inbem tv am 19, 
Sndi'i i8o4ju$i:atinrc^R)cijan beci£nt/ 
fcdftung |Iat6, in cincm "kUn von ,64 
3flt)i-en. . - 

-. edtwanentcrgCSofrp^ Sianj) 

^onffinlilet unb ma^rfc^einlit^ .^ai-fenitl 

, |u ffiJien, ^at|[£fe feit (urjem i^cii« aU SQm foUynttt Sffier(e, unb ats btntmUv StUnSt' 
let liefannt gemad)tf i) {^iriinblidje ^br 
^antJlung ii&cr bie Unnd^r unt Unfdj irf ficfe/ 
teittie^Httnm«fifali|(^cn2l(p^al)fte,ne6|i 
ctrtCf3liiineifmjg, bic (ilnfrlidjtn iftne bw' 
tveffenb. mt tlm .yiaafevtafd. mei,,^, ' 
SBapplftunb ^s<f)tnleittt.^attb2tipiis, bj 
©leitfopf 1797. 140 <S>ei:en neb\ii6 
eciten macfttra? in 8. 9Ja* &« gjorrc be 
ju btefem jmerfmdijig geaibritercn ®ecfr 
c^en,i|t^t. Anton ©olf uon aUoU 
f ( n a u, ein ©iJcttant, ber et te ntf j(fte aj, r;-' 
faffei:,.woju^i-.ed)njanenbet3, trf/ 
fcnlicf)tcr, nur ben Sn«*n-a9 ^jniujcffigt 
^at. ailectiii.offiil baiiHliimil^ unb un/ 
f<*icflid) inunfei-m muf. 'Xlpfyabet.^ Unb 
wer bici ni(^t con fel&U fiufietjt maji (icfr 
bui-df bie 2ru«fpn5t&f bfr fr|icn ^onieVer, 

wclct)e^tei-ini^i-enjjerr*i"fbfneti©ptrtc6ert 
etngei-atf t weibcn, unb n«I(&f ber i5e|eferw 
^eit bes ^rn. SSeif. e^re matfjcn, il6rr|eii< 

genlnlTcu.'iBitta[Iem3le(^tc roiibalfo ill bie* 
fec@d)iirtbarrtuf gebrim^en : filnftigba* 

HB,bai\}hes unb baihis faia, |n ncn* 
nen; foroieauttifc^on bie SngMnbet biefi 
16ne b«t(^ b, t^, unb b* fiejeidjnen.abeq 
»a» uetmag in unferer 3Scl't SJcmunft unb 
2Ba()it)eit gegcn altetSewo^n^eit unb ein* ' 
geiumjcire ^mm^fiUl 2) JSoUjMnbige* 
t^eoieiildj.-pisftifc^ei Si^i6ui§ jnc ©ai 
»ib«/ unb ']5ebal^arfe, mitvielen in.«upfet ' 
gciioc^enen Sigiiren, 32oten6cprpielen unb 
einem 3fn^angc »on ^eniiarfen, mir 35e* 
jcidjnung bet ;?ingeire^un9. SSJieii, b?vt» 
SSerf. 1 797- >n 4. ©iefem foHCfn im folgen^ 
ben Sa^ie nod) eine©ammluni) DonOpern* 
unb SdUet.-ettlrfen fit' €ine unl) imei;- 
^arfcn folgcn. 3n fOIfl, pnbet man notfy 
wsn biefeiS Silntllcr* 2tr6eit in-ti-«ea« ■ 
^^anblung: XII teuij^e ZinufHtiT 
Snfliuraente. 

Schwatbrook obet Swir-' 

brick (...) ein OrdetSauer, ju(e^ in. 
Cnglanb, mt ein SJgring vom «tectr 
1^ m i b t> unb w<i^rf(ftein(ic&etninieber# 
(inaen)on©e6urt. gr baucie umi/io 
|»ar an werf*ifbf nen Oetcn in Cnglanb, 
vepaiirte a6er ungfei^ mc^r. Unterflnbem 
§at cc flu* bas 5BeiP wcfertigt, mdc^e* 
^inigScBrg i. 1715, 6aib ,nad)frin«c 
3(n(unft in enalanb, An iit ^minstkdtt 

3 » f(^n(K. BSB i67; Schw Seh w iSt **■ s * Keiiftf. f. J&atb'fin* ©ef*. 31!^ 
^ » a r t <b It r {I, writer untm, 

till/ war alfl tin «i«jeljajilt)i ijt" 'i'J^^"'-Vn 
nidjt ti«r mtfjifrcr fttmben "^prac^tit 
tnicfitia/Wuiin (ic pon bftti 'Pi-pfefTci- Pttt. 
^er^evu* imtrtii<ftt« wotfccn hmcIjiu 
ttvn oud) 93iitmn'in im QSsiang* mi6 
, ouf Sntttwmentfn; lUbfrtici t)atu pe 
ftbon piele ©tflrfc fn fitffcm Him fomps* 
mcl,tuel*(untfifcfm iiM: ■SvUrlcdliidje 

(fjcn WUrbeit. f. Collect. Nov. liter«r. 

Lubecan. i704.'?- *'>4- 

e(^toar$(opff Ct^"tor) ^a\m 

j^ecjegl. SBiUtetii&fMir*ei- iSapeilmciiiCT 
ju®tuK3«itt,&liii)K fdjonstfltn t68o flitf 
fcftfl^mKt SompMiifi in bet DaMfn ^1/ 

rium n^idt. Xutf) nae nr im 3. 1 7 1 6 

Hod) am 2#6ni. ©on ffinw gefcrnrfun 

■ SSerfen f Bntitn net* ftttgcffl^it wct-ecn: 

jjFugaMrUhcboliae H«tmoaicB, h, 
tt. Concentui sacii; Mi«*as, Psalm,;* et 
HymnoicontinentM, a /» vocibui n«- 
cestariii, et 5 instinra. ad libitum. 

etutt9ar6,i684. 4. a) Harmonia Sa- 
cra b.e.PsalmU I, 6,3,4,56* tivoc. 

concert, et Initnim.e! tuttgatft/i 697-4. 
*©d)t9arj (anbfertS QjoCtfeb) — ' 
lam im 3- ^77^ na^^nfuat^- SniRiiji*' 
latiti iiletnif (■,ci\ii\m, t»a^\at>tt tn JranW 
teid), englfinfc, t>cti EnicteJanten, ®ien 
' utib3i«lin,fluc^in^Dlfn. -^o* ton feij 
ncm f uFjtm 2tt^em in fcititm AniUl VMt 
fommt, flt^t utfpi-ilnuli* in 3 n n f r t < 
tnuf,aimona(^auf33.i7S>- 0-47. ""f 
fint^rt, toeidte UiatnZmiftl.tbxi^ Ii(g; 
"bftp fccr tScrf. ^rn. @ * ro a r i perfSnli* . 
gefanntunbfel&tlg^'^^rt^am. O^aljet tt 
mitjutieriei^cnifl, bag idjitim bieftUn/ 
TOa*c(Kit a«f 3«K" @Iau&«n nfl<^f*cii6. 
aiay e* after eine Unnja^r^cit ijl, 6f leiigtn 
ni*t nut tncf)Kce Srinnftungen, tie mit 
ton reiit&igeniScf unben teixotam iugef om/ 
mm fmb, foutieni auHj mcinc ^cfa^rungoi 
«Uictj^®4n>arri797 ffH)ll3rf«' 
hVn ntib s<& J" H^ • 

©D^/U be< ajoi-^n-^r^enbcn. ift nie in fc« k fcutg im aSilrtcmbcrflifcben am ia-@fpt. 
I768,(amflW^m^v^>n j^o^ren mit ffii 
lumJSiittr 1772 tit^ct) 3iitp<kid). Unb uaiti 
bfmim 3, 1787 tit Jt^ipcU^ bed 'piinjfK 
vcn SSallU ttufgr^oben tvorbcn n)at> 
Katfi:.noi1>mCcmniimUc^m!^a^cc in tit 
Sthni^U 'Pimii^t ^aptUt alt S^^Dtnll^ 
«50cvaad>nDi^j£ct)et. 

fiingei't ©ruber be* SSov^er^f^enben, get. 
)u^nfi»ac& i775/bilbeteti4>nic&t nucuni 
uvbtv ieitmslri Ux^mttn Anton 3 d# 
nitfd; jum SIiolint|hn, fonbrrn rrmaift 

fld^ouc^btuc^ei^cnrnSlnl^ nid)t grmeine 
'^ertii)fetc aufbfm^lAoifrr, ttactbrm i^m 
bifZnfrtn^^iirflnb^ bfton srltf^tt worbeit 
n^aren, 3013.1795 lirgerfi<^'na<^ifffntj 
Iid)cn &lad)ud?ten, )um cr|lfn ?];ale Dor 
trmA&ni^c uon pteu^fn, ju <SJ)avtMtru 
(urg/ auf bet 9}ioIme f)&rett, woroufrr^ 
gletc^ feincm Stdtrr unb Q>rubcr, jum ^ytiu 
gitfbe tcr i;Stii0(» ^a(>eOt auf^rnommfa 
tuutbc, ' » ' .- . 

^ Schvrars(FrO(inUnirfdnntrriU 
Jtopen^atien,t)at bdfclbft in Mntfc^f r^proi 
(^e'^crflu^gfijftjcn: i) 8onunr6og foe 

^efuffp*Ivnbere**t565. 1785- 8. i}Somi 
tneb$ for €ifurf|iclvnbeie* JEi&&^. fo« 

'178*- 8* ■■':" ■^" ' '-'■'■ 

© dj ma r J (Srorg C^rillopfi) — ju(e§t 
Dr. b*r ^jS^ilofv ^refcfT berCt^ifunb 5w 
fpeftorbrr3CInmnctJduf berUntt^erftccIt )tt 
3f(torf, gefe. ju sniirnfifi^, am a-, 3(«3- ^ 

173 »/ P^t^ }" 2l'(totf am 1 5, ®fpt 1 79a 
in ob«3tn 3(cmttrn,i;uic^bcm er l>ttU 3)it^» 
at* unb $ftDgtanunen ihtt gflc^tte 0^ 
gcnflinbc ^attt tm^tn (affen/ moruntrc 
ft(^au<f)bie tmn,£cr. angefil^cte befinbct. 
^ (^ w a t} (3ArD&) ein ^efnit unb irai 
i»fr OrgrfOaurr^ Itbtr in hcv eiflen ^^dlfte 
te j 1 8 . 3a^rf>untf rtMnb &auetc unter am 
trm 1 7 3 4|ii ®fogau in ber 3efuiterf irc^e 
tin SSierf ron sf @tunmen^ f&v a^an* 
unb^fb. mit 4 ^^l^cn^bcfrcnTlu^^^runj 
i^ C^rcrmar&. f. ©rc^Iaucr Sla^r. w 
Orgtirt,©. 36. "^ : 

©c^toariO-OMnter bicrtm Uog^ir 
Seamen ^nbct man in )eit snuftt&crjnc^i 

. nifffn BSB I-G9 Scb w S oh Tjr I?0 BifTeiiangtfa^rt : Sonate p. le CUr. len! 

tr<!» facUe. SrfiSbetl, 1 79 5/"Ht> VI ''■'"o» 
- iFl.V.etB. Op.ii -patiJ, 1797. SJcli 
djem pen ben ^ifr cber im a. 2ej;. ait^efil^rj 
«nJenMtl|ilrrn (leabfi: an9E^6reii,ol>ec 
.»& Hr von rinem mir tioc^ iinbefannttn ^m 
fdfli'di, r>inntifd}tbe|timmtiverbcn. - 
; ©c^warj&adj (...) fin bfutf*rt 
.3onf^njlI» utifi ivdl}i-f(6etnlt(^ ^Jiolinifi 
|u ^5atW, wn beflVn iiicit man VI Duo* 
a^ Violons.Op. J, $ari5, Hmi792 3f' 
■jlDii)ftt/ang(fftf)i'tprtli«, 
• ©duoarjeC.. )OratIbauerHn5 3m 
(tnimentmac!)«j«©u«fR,^nttCfl'nfan3« 
>(jle 3a^<e I){!icurc^ 6fij bcm brrflljmifn 
'& ( f 6 e I' m n It n ju <^ti:a6bur3 gcavbeii 
(ft, fr^te ([($ iti.'v jKlcbt urn 1 74s in Sneb; 
ttdji^abt Ut) -DrfiJbcn, unb »nf«rri3Kb«i 
filbit Munbets rdjflne Slofliccf. 
■• ^d)W»Kimann CSt.) ein ioRWnfl-' 
ftr iin0^hrKi(^tf(6m,rotibefren .itompo; 
ftfoii V tBiolintilu'* im 5RtT. in ZraegS 
^anbliiHii )U 9Bicn befinbliift finb. 
■ ©(^roeglaOo^atmSambD— ieirb 

idi I o 9at)«n BOH Tnctjrfcrt jtun{h:i(l)Krn 
■ : wtfwn f""'^ nHrflic&ett unb ge fnftmacfuot/ 

^m@4&e« fflr ^afimt^etimeiiK getflttmt. 
-*Cfl* finbtt man aocfe SBerf*i(bfne« wBtt 

feincr avbcit fit ben ©efang in bem muf. 

qjotpiJutti (©mitgatb, 1790) rtugetiitft. 

attr au* fein jfinfltm iBtubn, S t i « b( 
- T i (^/ loicb anttc bte taUnnoUen &An)b 

Inr g«f(()n(f. 

-', ©{InBttcf^att (.i.) etnei- bee ww 

)fig1i(I}}im Orgfl&auet |u ^aiU um< 3a^i: 

'1787. • 

- @dj»elgl(3giwi)w«^rf(^flnli*rin 

ttio(ini|tiinb£e^rrrfejnr43n|ti;umrnM|Q 

. tSini/^fli in eigf nem 3f rlagf brnrfcn lap 

' foi: i)ajfri)efrmf ©cunbU^rr bet S8ie» 
Iin.®tert/i78fi. ft. 0,«i-frl. "wwiftnt 
jmeptfr 3tap«ge wit fotgenbem «ii<fiif«lw 

■ Hfcn Ziiei nmie^tn Ifi: (trflfr 't^eU 

Biulin, ■ jur "Cilf fdjiHnng bf r ge^rer imb 
|Hm 9Jortf>ffl ttt ©c^fifcr griirtbliAf c Urn ■ 
itmdit. He ^olin ju fptdnt, SSorin fic^ 
tie ^^nfingtr uoir ben griliert ©rtmbfiien 
- aaHemacf) jum s^egrtfCe rtne^£ontf apun; t< 
Sla^a^mungen .^nnen*tner Siig* gcfili^tt 
ojirb. SJir ienejam'SQDtificile/ bie wfber 
0on ^tttelit nod^ von Gc^tmeiflec untcc/ fl%l ttcrtim f ftnntn. Slon 3.Q 4 to r i $ (• 
bet •pteii Ifl I ^I. Sf&irn, aitf ^otlen M 
ajcrf. 3m 2(ugutt i794' 7 SSogen in ^. 4, 
£ne&il einem Jiupfrt/ wt\^tS In bet Si3«r 
cine3 jungen^Sienf^en fcre@re(iung itim 
HJiolinfpielenjfigt. ©teCinrttfttiiniibiffei: 
.6JiuntIcDve[|l4M6«ff piafitf((j; inbfinfie 
JU mcJjcaJi 6 ^gen ffloti'nbetffpiflen, 
faiim40e(tentmfn!^4lt. Un& beri^r. 
S3fi-f.0iitW9MbdraR^ ba f^m birjeifigen 
:Si-ri(Itimg(ivm(I(&r(rniitOrm^fgen otif 
feiner ®eige grften fann^ virl brffei' voa 
&tattrnjHgr^enfi:^in(n, al« btr raitbrr 
.gebfr. ©ieaJorrefii ^bt bcr^r. 9Scif, 
alfoan: „^awtrRun bal ^litil ffattn, 
tnjenem3<i^r^iinb(rtjulr(en,R>o ^finftc 
inib.fflifrenfitflftert in ber angene^^mfteii 
^l&t^e ptangenje^o/tf idjfiv ^fliditiirib 
-®d)ulbigfritefiiem^e^en HUt imb bem 
eereffrnng^ilrbigen '}hiMifo ben t&tit^tn 
unb [Trdnbliifitten Sunbaraent in Srlem'un} 
brc-eb.Icu lonfunfl bet Siolintf ^crau^ju 
g(ben> unb |»ar niit bcr r<^ndKlaben 
.^ofnung, bag left r»«»(>* wi» ^en Je^rmei? 
flrrn, aM au(^ sonMt 3(Rf4ng«rnben biUlt 
jen©t(jfal tr^alfen wetbe, n. f. ro." SRocfy 
ettead jur 'probe ven bctf iSetf. &tttnUtff/ 

tea, f. ^ 7. « >0i« ^«* ^«i^ anfitigcr ju 
mecfen, bag btc lontunflbretKrlc^ JiJefang 
ebec €ancu^ ^at. CUntuanatDralu,obcr 
ta£ nahhrlic^e Qrefan^. (£anm< buru« olec 
bai f)utt ®efang. ^antn< modi* uber baS 
ml(|e &tfms- , ^^ natiltMe @f fans 
niennet man, tpenn bep cinem ^f&dz »e< 

berbnoc^ttgefe^ttfl. ^< ^arte Sefan^ 
ertennet man, menn (t^ ^c? etntm 0til(fe 

cin obec me^meittfotfuibeR, 3)a^ mic^ 

.^rfang eiecnpet ber i&Zufifuf vai bem 3<u 

(fecn !?. n. f. w. " 3« glci*f r 3ett ctfn^ 
mtt birKr ^uflage i- 2) Q^runble^re ber 
£moIin.3a»!?ter^il,ent^<i[t: i)3(DnKii 
fiutg, bait ^lagoJettD burc^ aUe ^&ne }u fpi" 
Irn; .3) (Bute'<£Biit:rrt;7(uj}£ige auf jme^ 
3SioIinen mtt ^etma ; 3) tie Tixt, tvie man 
ml ber >KEiunbeneu ^tslfnr jufptelen 
(Jflegi ; .4) 9Bte man fic^ ben ©afje fel&jleB 
aecompagnirt. 93evfagt pen 3.® c^ u>« i 9 ^ 
SJifn, 1795. ©tbrurft ««f Jto(hn be* 
S3ri-f. unb jufinben in ben baftgen^^unfU 
tinb 35itd)^anblungen. 7 ^ogen in 4. 4< 
Slun. fltit^. noA eine 'ptDit' mA bie fenx BSB *7i S t.hrvr Sch w .17a ^eUemtlti»av«u«rnnee"^rH(inm3mu/ 

(ifalitcber .SunftmSrter : „i;5)ie m-t,®o/ 

. natf n jii fpklfn : ■ ini gfiorl r « 1 1 n 

■ wia fagcti ; ViolinoSoIo, fcie ofceitt 3cii 
;leri lirtD tie @Dli)/9}oten D6ec ^o^e 5Jii(/ 

■ Ifltit-iOleloCie, unC fcte unteven Siilcn (cidjtc 
..©fttmdo&if. a^Sfltf SSJovt ffoticctt 
^ttifl fogen: fcag ber Confeirifl otfr 93iv/ 
,tno»bie tot^erge^enten Xljcniata allctn 

tnit weni^ 2lccom))fiiiiiemenr, 6ec ©olo* 

■ ©pirlev a&et «ii«nfS)in mit (bliben tfinm 
.»ov (inem anfc^nltdjcB 4«tiitorio fi<i) pec 
. tu(ii-en imti .t)«^ul■d^€^l'^nn6 3lut)m »cr/ 

ftrettett Witt." . 3eI) fl(«it6ic biffc 'pi-pbcn, 

, due cinon ge^v6ud)( im U^un ^a^cj^^tnl) 

'tie« is-^*n()it)unt)frt6, in ciiirr gioiicn 

etatt grfdjiieben, troAiiniietHiifien, aid 

«ine ©rlwn^eti, bent Seici- ()ier nidjt voxf 

wi^altrn ju liivfen,' SttCcfTcti jmb feint 

SyfmpelnidjtiS wenigernl» ju uectterfm. 

:3n6iefonb(veo6«fd)eintfeine3(n(tifi)"im3 

^■am'SiainUtt>t\xtU<i}ev imb ou«fi5^rltc^fc 

Sciflt^en ju fe^n, «M man fie fonii irgenbroe 

- i* f inem licfivbiidjc finbe (, teai ben fiteb^a/ 

6etR wn tci-g!fitften Xt^ntielcijen wo^I nic^t 

9lei((}t)i^It(>! fci^n m&djte. Uebei-^aupt fatin 

•^v. ©t^weigl bcswegen tmmct notfe 

feirtc SSerbiertfte um bie 55il6uft3 jimgct 

^ iiirr ^oben. . 

©*TOeincfItif4C...)— ^ine f"^ 
Iter J&auptieparfliuien fintet man etiert im 

3ltiifei © d) u n b ftngefil()rt. ^ifSitfpo; 

fition feincg in 6ei- tcfecmirten Sirtfcc |U 

-fieipjig erbauetf rt 2BfiK, im Sammcrten, 

finbernwn im sten 3nf)i-gQnge Cet J^iD 

ierfd>cn 9lfldlitd)teit,@. 38. 

©(^nKi^elfpevget (£rtfpnt) ein 

'Snflrumeniatfompettifl, Icbte um 1730, 

^fl cr eon feiner 3fi-6eit in ben ©lutf gaft ; 

Vl Ouveitures a s V. A. etfl. 2(ug«^ 

iutg^fiep Setter, in SdL 

- *@*»ti|ecCJfnti)n)'— Snatfefdj 

«cm tobe teforgfe J&r. Mar^ ©errutf) 

nec& einen (om(ten3)rucf com nadtiie^cm 

ttn 5SJerfc: 9)oItjrena, <inIpfit(^eS^2Ro,- 

, JTottama »on 3. §. ©cctudj un6 X 

©Aroei^et. SBetmar, 1753-in'paEJ 
tinir. 

© 4 ft) r t J t p (Seopolb) ctn Slantertd 
|u S?icn, f)at bam{i ittd}ttt lafTen : VI 

Varjat. p. le Clav. sur le THerae: 1799- ©fin ®c6uL't«Crt i(l 3?«avab im 
^annat. Stift inbciStirpfjanfifirdjc ali 
23ioIitii|tfln9f|rfUt, uu&ctn bvann, giiJnbrf 

©c^rocijev(B.)emnoi*un6cfantti 
tct Icnfflnnlei-, roa^uic^clnlidi) in 20ten, 

^flt igonjon fcinfc Arbeit licdjen lajfen: 
IHOuosp. 2 Violons. Op. i. Scincv: 
III Sonat. p le Clav, ar. uiie FJ, Op, 5. 

a6ieii,i8oi,roc[c^e3fcflljmtma'bcn. 

*^d)XOtUnQ. f. Sweling. 

e cf) n) e n cf tf n & f c^ e r(ffltint^er)lRu/ 
Of&lrcftoc ju ^finig^berg in^reiiijcn, Mf^i 

tcum6a33.i688. 

. ©c^rocnfc C3o^ann ®o«(ic6)— iJE 

fccr Slame bii 5«30tti|len ju ^ambiii-g unb. 

Iic6) — TSiadt fliiBcin SHactnidjim foU er 
ttic^tfowo[)l©ad)«,fll5i*iclmc^r iSirn/ 
6 e 1 3 f c fi 0d)ft[ei im Jjontiapimfte ^trett 
fen ffijtt, *bev fd)on \)mz ti bei (auf? 
mcinnifc^c Of eifl ter ^^rn. .^amburftei: um5 
3-1795 mit bicfem talctitroUen, jungm 
?Otannc, t^ciK tixxitf SBeitflrjung fclner 
^ffdbung unb tUili buid) aufgelegte 
@d)U[arbettf n, (wo6c9 m^n^ i^m jtir €rf 
leic^terun^^feine^irc^enmufifcn blDj} auf 
tiege|lt(i9< ciiifd(r4nfw.) rortjcitgebradjt^ 
ftftp i^sm frinc 5?unfl gkic^siltia ju merbm 
anfiitg unb cf beteiti fluf 3fbmc3e gcrat^eit 
t^dr. ^06) waxen biciTtbtot^t, \ml<i}t\'zit 
mm ©cillc nic^t minbtt itf}vt mac^tcn, 
inbtm tr bitr^n atbtittu, eineit fiflrfftt 
O-uaitanten woQ — Seqarit^mcn jn «c^/ 
Ttcn* SBiirebccl} jcber ^nfif u^, ber feine 

^un|i^iJitcnaniV§Um@wnbe^aiifebcnfa 
rocnig tntc^tcnbe 'Hbrceqe )u grrflt^en! 
3nbe/ren war fein Jeticr no* nid)t st' 
bdmpft. Slcc&immergiimmKrfuntcrbcp 
3lK>e w»^ wavtete nur auf 2f?af)rMn3, um 
vonnfucmauflobevnjnt5nnem Unb i>kt 
war mirflic^ cimge 3fl^ie bara«f Ber 5*3U, 
aid f(ct} ju Hamburg t^cild buic^ btc :2luff 
nfl^me be* fraiijSfiT^ctt Xf)eatng unb 
t^eili biirc^ ben QvH^vn 3Li(I»tJ won gebif/ 
betcftjiemben auf cinmal bei' ©efdjnracC 
fiir ^Stufif raaflid) tsetme^rte unb ucifiict/ 
tcte. 3ug[ei($ moc^te auc^ tvo^I auf itfn 
infbefonbere ber inttmc Umgang ntif fci; 
nem@cbn>flt}eiv bem vcibienfraoBen^BIu; 
(itimttav ^ai'ii, mitwkUiu ©enug^ 

«r BSB 173 S ch w Schw Sci 174 tcn> fo ^ag f t'.nitijt nui iricfcci- a\5 jii>nipo; 
nift, ronfceinauthaU ad)tirt>eUfi' mui:-' 
fictfn ri^njic mcljiac, i>6njo!>l nui attotip; 

giii \)0!i u)m i?9i bucd) ^en Otucf br' 

^in aufgfrt^rteji ieompofiibncn bevpti|i 

per mit ©ojen-- nnb ©la^initrMminten 
jc^cr Ait.aucl) mit i>au!cit imb Xvompc/ 

»Eld)CctUniiiebt)flbfi'iium M[Iigc ^Picife 
Mbicttrt t) 0|tm:santatc. 1789- ^) 
i^immclfa^ure^antate. 1789- 3) ^^1'^ 
djadis.'jtanwtc. 1789- 4) iiobqefang auf 
fcu JJjaimftnie. 1789- S) ^pirti.enetitJ 
fftijiui^iJrSMftf- i7«9. 6)'iafitjnfld)t*i 
SantarM7S9. 7J®^E^titt9tn.ifl;Xflnratf. 

bflfei;cc bec^nmbuvfj- jt&mmevj'SepiKa* 
tioti.1790, 9) .'^tloPttccfiS Oht: Urn Siv 
fcCiiroantcltiSionbf.i7*jo, io)*35^fTion</ 

b^^Io^3ol> pl>* II. 1790- i2)0rato« 
dumfluftwSBft^fi^opf^'t)^ 11- 1790. 

ij)'^nl>na*T«;AflnM(fi 1790. 14)^"" 
fciutftfl^8;^afiwre, 179*/ burd)aii^ Q^ne 
©aiteninfti. i5Jpaf;i&n^i^ttnr«M79i* 
16) ;DticI)acli5ijtdnwU, 179^- ^7)9^^"' 

Mtcmif&cn iDb i*€op6lb^ 11 i7^z. 
19) 2lfEompdancniiut unb Jliif filr Dm 
©ai^. 179a- 20) l>ifbU^r^®inffifjniti^«.' 
SJIufi^ 1792 ai) Oifltociimi ouf bie 
aSalifStanj 11. 1791.' ai>2)ie .^f^fr 

natc, ium ffotiuiuuim ^er ©iiiSfifapU* 
1792. 24)iHfciL iinb.TtoJibofiir^^'^nt' 
1791* 15) WiArteli^^itanraK. 179?. 
a6)^atitatcaufeinc©cffei>Prora«tona<^ 

SeijnM 9J- 

. Srtocft fiiti; foIfiFttbc ff ifTCi5^ft(e gcbritcft 

wovbcn; i)tll J^lautcvrotiatcn met tinct ^ 

Siotmc. Op. L ^Berlin, 6e« Kcidforbt/ 

1791. <iav\ 3teiit^«rb* ©fCidjre 

jumiflen^inbcfecnmOKiirtf gefc^t HU 

(otifl, i)cn S«« <icifod)cti* ^amtuitr* 4> 

gjTufit ju befTdbfTt jwtjteili ^^\nbd)f n ®Ci 

bic^K* ^ambuva. i79S* $)Sfr Sit>^' ftrttt,06etOttaiopflorffiit««(atJ- &C0 
bvurft aid 2>ci)1^3^-^<*" X^'- J"^ 'l^^« 

ajatctUnfer- €iti'l?ialni won AClopicocg 

1799. Sine jtiimfioiibieretfSaSecftfftnbet 
man im iten Sa^rgange bcr allg. muf. 

ecl)WJtnbcl CinfC"*) — (i«v6 jir 
Slflrlsm^cam io.21ugu|t 1786- 

O d) ID i n 3 |l c i n (Jo^artt: ailictjart) 

iaftcmttruumErttmcirtjec umd3, 1799 l^ 
iQctitingdI>etm m ^d^ivabcn, atbcicrtf am 

fang* bn? 6cm jtunilrifitcr %n. 3l6ntf 

gen iu Jlcuroieb, roiiibe abcv bmdj einc 

bciDntJcic sSorliebc jtim ^nfttumcnKn^ 

bflu bcroo«n, biefe 5iScr((ta:t ju tjetlaifnt 

iinbi"i*iu®t(innacb^l«3S^i'vgjumen* 

bfrt. S^itx flibcitftc ft biittcljalb 3a^ic, 

unb etroacb \\<b in Bicfer 3cit 1 e i n d 3uJ 

tiaucn in bcm "XiaagC/ fta§ i()n» berfdbe 
mttimtct bie Sicrfertigiiag gatij^ Snfciriu 

menrc aUein flbnliflJ. 5)urc^ Uinzn mtt 
eigcnem 3lasf>b«nfcrt rcibiutbencn SIcig 
f)atnc$ cntlidj fomeiC gebrac^t, ba|^, iDtc 

bev .^v/3>faiTcr € (J r i tl m fl n n iJprfic^^rt# 
in bclTcn ^uft w 1 799 n>ct)Hte unb atbCi* ^ 
tcrrfeittcSompiano'S/ in .Itifr^ung i^rcir 
AuBCttt unb inncrn ^cidja[ycnt)cit4 mitbm 
SffinifcbcftSnjicummteu'gUitfcm 9tan3 

unb aSctt^ (jabcti. f. 2cip. nmf.3eit-3a^tg» 

- Scimphiut (Cbrlitophonis) titt 

?9lagl(tct- unb ^Ibnd}, bcffcti 3fufenrf)alt 
unbScben^jfit unbefanntgebliebcn ift &at ' 
nad>3!BaItf)cvS SScrflcfKmng ^ciau^gcx 

grbm: Sacra Eremus^ m\d)ci Cittc 

©ammlung^Dtotmmentjjdlt. ' 
ScioC-.)citi^mpomftjti^art3 ini 

flegfrnvirtigcn ^Ettalrcr/ ^at f^t baiTgc 
Xl)caifr fol^fnbc ©riiif *! BTiSiUfif gcfc^t : 

1) LUirfore ct Montrose/ 2'2l(tt,i79i» 

j)Lisia. 1793, unb 3)LeTaiBbDiirm 

d« Provence, 1793^ ftUc JU*P«Wauf3« 

Sci(>cMal>ei'ffe ©angerin an brttt 

Theatre Lyriqa© JU^paui* irttS 1798 * 

unb in bfufoM£nben3a^rctiJ|li?i^lId*tbic 
OJattin cbcr Xoc^tcr be* SSw^crge^tnbf n* 
©ie Stanjofen (agcn »iHi i^r, i^- &cfdr\% ; 
crtjebtf fic iSbci- allc ficbc^ei-^cbungen, roni ' ^ 
gcgcnmtlirigatlcibinga mefjc fewidjt ^i!f BSB 175 Scl ' Sen Seb Sec n -r ^ 175 (hTicfcra, ^a (i<^ |Vit&em i^r ©ffdjmafE in 

tiffem ©tflcff mevflitfeucrbcfFftt^dt. Sa& 

Mcdeine itnbete, aid bic im a. Scr. ange/ 
fiiftiteStio i|?,ijfrf}c^ttic6»onrcIb[l. 

' Srl&fanui oUt Scrofano 
(loan AnroniuA) Dr. CcriSlebtjin jufcf^t 
]u Tfotifis^ flrt-Jti Slagufa in ©icilictt flin 
4. Si*U I *DS/ iDurfie im 3. 162 5 ju ?OJef/ 
(ina IJoftoiry rodc Mbep ein gatcv QJlat^ej 
matitua, utf^tv ©icfcter, ffrrigcr Soi 
fh:nmenralmit|lhi^ unb ftl&fl ^omponiil 

viclcr :dtdtff,unb|tar6)uiS7obua 0m 14. 
Slcu. i6?i^ iBoecinfccrron ^mtvbaixa 
' ttn -Stapfflc" in Cier ^irdjf @. "Slarin bt 
Coccoifo bcgraSf n wurtt . f. M o n g 1 1 d* 
ri flibl. SicuKT.Lp.3a0, 

. Scochctto C.^0 fin Ji-funb unb 
Snmrmanbtcc tti .^axitt, mid)tt 
1311 flatb^ tVAc nid)t ttur 3>id)ter, fontrtn 
tiUii) tin Brfc^tcftrr ^ot^nfllet/ rcieanj 

, einemaIten1]0lti*cinerBallatella tttfcUtt/ 

VD^i&bct dttgemei'fe [jt :Parole diDante, 
Suono di Scocbetti. ^ C te sciinb e- 

»i Iitor-dcllaPoei- p. 4*^9* 

* Sc o t CMary Lilias) tint in ^n^tmh 

tit^muZmKn\Hnin unfi vtclleid^t ^im 

. ftnin, berm®il&nig i74Sin£onbon vtn 

$ ait tin ^rog $oiio s^ftoc^en worttn t|l, 

f.'Bromley Catsl. x :, ^ 

Scotichoff ky (4..) f<&cint urn 

i79^aH^iolini\l )u-pari0 gelc&t )U ^a^ 

^ (en^ R3J^ cin Concert p. le Vlolon volt 1>u 

mr 3(t6(it geiiocfecn jrotbrrt^ifl*- 3n 
Xtat^i IOerjci($mfrt fcmmt auc^ ^in 
Trio a Fl, A. e Vc. in '2ifl, untct bent 37a/ 
men G, V. Skotichoffsky wv, wdmit 

t9a^tfd)cinnc^ tetrfcl^tscmepnt i(l* 
Seoul cr (...) — 2(ugfc ben im'a. 

. Ser-ange^^rtm 6 Moricrfonaun, ^t er 

nc(f) 6 bcr3lri(f)m Op*3. imb il&trbietf ncit 

6tmylnt iiit bieS ^^wmtnt |uSonbon 

pccfefn IftfTen. f. Pye*.tttn »Catal. 1797. 

Scultetuft fibec,@(%ultf< (3a/ 

. ^ob) Doct. Tur. 5tat^' nnb^bootatju Sei)>/ 

ji^/ 9f&. 1« fflfcinsw »570y Oacb am 7. 
^r))tem6cr^t (29^ nac^bem er me^rrct Qtt 

U^xtt SBerfe ^etauigfgffcen ^attf, untet 

r&tlditn ^hdfit duc& anfii^tt: Sacrat 

Mf'todiae. 

Sfultetua- (loaDnes) ^ar nac^ - ^ Drandii Bibl. CItu. ^erdUfgtSF^rn : 

TheiaurUB Muaicui, contin. Cantio- 
ne§ »acr. 3 — 16 vocum. fiflufburg, 
1631. 4. 

S e b a ft t i a a i (Clatidius) — Cr ^at 

gcfi ®(if |)erauiJgf3f6eti, auf nrlrfiem fr 
fid).Orgaa. Metensia nennt, unB n>cld)e« 

betl £itel |riif)i't: Bellumtnuilcale, inter 
plani ft menauraUs cantus reget, da 
Ptincipatu in Municae Provinciae ob- 
tinendo couteadeatea. Argentor.n 5 }.' 

Mfij unft 1568. a'l ©egrn 1114. ©tr 
©(Vfall t)if fee ©c^rift qah SQcvanki^ims, 

ba^ ifyt n&di b(t Stit me^rfre mur. Arirge 
Bonanbcrnajeifafrern fulgttti, abcc feittfc 
tcifelBen WKi^tefrinniiSoisinsec. T)(tt 
Sn^alt fintct man (n jocfcU £i»rat. 
25te 3(u«3a6c bitfti SJerN »on 1563 
befittbtt 64 no((> auf bet ©ibliot^ee )u 

Sebaitia n i (Toanne*) — ^th. JU 

SJeimat, ^at au^ »on ft inei* 3Cr6ett 6tu/ 
den lafTen : ^ftfiTon wit 5 ©i.ig^ unft 6 
Afing/etimmen ne&|l fflen. 95a^. ^(nigl/ . 

Sebastien.ein fcanj. ^armditer* 
mfintti nnt> 'SStn^tmatittr, ^nt na* fcer 
Hist, do la Mm. Tom, I. p. 63. SHJafi 
fecBrjcIn ttecfcrtijtt. ■ - . 

Sebat^ini di Albnno, bni&tu 

Qnt (P, Loui»> fin ital. ®fifWi*er imb 

mufHaIi)"(:&4eoH(ifi*«e*ctft|ifacr,(lart 
JU Mom, m bcr erffm J&ilfre MiSIirje*, 
1809. SSonfcincn im Hu^laiiU jataf ^ti 
f(^d$ten, in ^Seutfc^Iant) a&er floc^ un6t' 

fantitenSBertfn,6mn«mE^Kre9cf<^de< 
6f n ^a6rn foD^siebt tie 3enaif*e Eitecatrfw- 
}»tuns folgenbe an: 1) Etcmens thco- 

riquta de la muaique. Rda. »789. ») 
Mauierfl factls^t luredecoinposerlea 

fugue*. S8en(big,i8oa.' S»al)cfi*«inli(^ 
i|l6i(ft3Ja*ri4tau«ein«n (Wrifer 3oiJV/ 
nafe senemmcn, wo bit tittl tkftt tl^enu 
li* iMlidnifc^ gf ft^rie&r ne n SJevte in fran/ 
jtllfc^erepMc&eanflcfii^rtttJBefcen ftnft. 

SecchiC.) — @(^u(act, infcU 
ntm 2r&en, fcemcrft noc^ wn i^m : „€r 
'tlberttaf an @anft^cit rd(^ ben £ e 6 1 A n, 
unb feineX6ne ettrgtrn fflgeSt^roevmut^." ■ 
©djon 17S5 6efflitt> ft ^(* ntc^t mf^ii in 
aJlflnc^en. Tiiev i ioo lebti^tv ^ttXwin. 

Sed. BSB i7r S«(l Seh. e t t7& ^ Sdi3]«zki(Ioh.Ba]thasar)dn?dn/ 
tcnifl, 9cb. iu 3ti»9<6urg 1717, (>it fi(ft 
burcfeDerfdju'fcmc itompoiTtiomn ftfr fein 
Smtrumcnt gfjfigt unb" kite not^ gegrn 
i77i^a6fro^nf ^ebicnyng. - 

-f}at in ttv e^etnatiitn bafigrn ^i^minifa/ 
nrif ii<^f, nwf fccr (Icinm ©f itf, ci« flrope* 
SG^rf a6auft/nr(i^f^'it&et/ nac^ 3tuf^(i 

.(Hint) bfrfe< Alrfter^, nac^ irautcnau gc; 

'bra*tHn&»oti2Enfon 9lciij bafdbfl wic/ 

' bfrflur9e|lLUttO0T6fn.f-®tati(t. tj. ©fi^rrt. 

tefd^itfcai ti, 2«,unter bem97amen 3^' 
trtt, *) nja^rfc^Wnlicft nflc& b6Ijmifd)«c 

g ( r, nijf fdncrn gefcvurftcn^crff © c f gr, 
, unb im Satjvfiiit^f b^r toftf urtjf fjjgar €S 4* 
g c r gefi^ric&fn; am ^dufigflm dbrr ® e c/ 
gtir. Kfltfcv3ofep^II- fagtc mc^rmaW 
Wrti^m: ;,>3djfjajem(ritienfi>formjT' 
U*fn Orficlfpiftcr gffjftrf/' 3la(ft feinem 
*Jobe tfl bcr 9v6f>te t()ei( feinet Sfflerfe in 
ftif^diibc br« -Orn.Sonjcrtntf i|ler* € t n |l 
in ^ott)ft g; (ommf n, trd^ft hawn, unter 
b« 3(uf|Tc&t6r«^rn. gjlufifbtr, 2 iS t f ^ftJ 
ou^gfge&rn^at: VlIIToccatwmnbSur 
gen fiir tic Orgd/ mit finer SUotrebf wn 
S^m.XAtt in S^aU 8c(pjlg, 1794-' 9- 

5i)K €rfiflr6ju*Pragflm3'>.3(pnri783. 

■ < ®ie((3^f<*^) 'Pf*rrfr|u Untecncm 

finmnimffiiunbeittbetftflfti S^ilftt Bc< 

>7- 3<i?>*"^unbfrt*> teat nud) .^omponifl, 
. inbemetaufbte^oc^ieit bti ^uperintrit; 
benten 3(nbr. JC e 6 1 M% )u Si^db in 9rani 
fen, in ben 2H'«rf gegeften ^ar: ber 4« 
Q)ralm^aDtb0;iRtc g^timmen componirt. 

ecburg,t65i-4- ' ' 
■ ♦ton Btettn doff ann<^einti^)~ 

nytitbe 4nfang^ 1713 Soiitcftor ju $Iend/ 

buvg^ 1716 bettor )u @tabey worauf er 

mdfkHbea bifbtbett murbe, @f inrn Prin- 

' cepft Musicus e lacraet profana biato- 

ria exhibitus finbet man auc^ im lUn 
^^eile (einrr Miscellanea. Lubecaei 

1756-8,pag.340— 381- 

^ @egert. f. o$en Merger* 
©ruling C3<>rfp^)ni<*t ©^ning. '4 *- ^ *) ^ft. ^amt Mt(t$ ttt&bmttn.,?Sttn* tait tt im a. £n. mstf^tt »tt6> tMr sc^. 

|U teifin^ iri fQ^^ntnu nnb blfl^te nadj t>tt ' 
Seicju'prag, an btr idEetrofiolitanetrt^r/ 
dltf 'iliuftfuj unb iraver ^empontft gtgm '- 
1 7 JO, S3pnfein>r ^ompDiltion finb otele 
fiir**nrad;<n, aI4 aKtfca, Dffmorien, 
&efon^er« a6ec fegettdnnte Paatoritia unb 
3tequiem j beCannt unb &elte6t se»oc^en. 
Ue(etb{e«^atfrau($6ieOi>fr, tvel^e fen; 
Qjrlf jtnf)i:tt bee Arinung btr ^aifeitn 
5JI«ria l^erefU ju'5>"3 in 6fm 
jtlementinifc^rn SKfuitmiColIrgium auff 
flffil^tt tpurbe, in. »Olu(If gefefet. €c ift auti& 
)u '^rag gejloc&rn. r< ^tatill. 9. ^(hm. 
■J^EftXII. ■ 

a S e i (Adrlino) cin itomponift tet 

Moretorum Lib> I. Venet. f. Draud. 
Bibl.ClaH.p^iCaS. 

Sejan(..,) — Iif6fi4n04»796 «U 

nigemalauffcinet ^miit^en Ocselin ttt 
'Kirc^e @. @ulpice')um ESrrgndgen tor - 
Su^6rf r in $«rt< ^nn, boc^ (dO et, tu^ 
6e« ^rn. it«non, 9)Ie9et Urt^eiJ^J&ttu 
3lbt3)99 lec ni($r rtrei^ni. 
■ © c 1 4 c C . .) et(ltt SBlolinitl an fceiJ 
^etrop»lfnnrir^e|u9)rasutn4 3.i7$o, 
geb. in ^b^mcn, wuvbe bamaltfiu^na 
fftr ben »ortrfffIt'c^|lf n itwijertiflen auf ft i; 
itrtn 3R(humente etriirr, fdr »elc^c4 et 
aut^biclr angme^mr unb mitunter filn^i 
li*e Xcnjette gffc^tieten ^«t. f. ©tatifl. ». 

@ribcf CSH^tii^ Subwtg) Drsunift 
an ber aBacicnHr($e |a ©etlin f^on init 
i79i,dcnog,6e9 feinen wt^\$\i^ttt Xat 
lenten jur Xsnfunjl, in fril^it 3a^reit ' 
ben tGoct^>iI,tti<^t nttrBep)n'.OrnJtape(Im. ' 
9tei<$atbt JU feften'unS i^n ai^6h;/ 
ftc^iebf ntn StetTefl }U legieiKii.fbHbei'ii'du^ 
befTfn Untcni*! in ber ^dfX ittet^aupf " 
unb in ber J^ompoftfioti tn^lefotiBere kit erir 
fialten, Y»t\<i)ti jofammm^enolnmni t^n (« 
nwit gckflc^ t ftat, ^ag■ee g^Srnw Jttig unteijf ' 
bie tJorjilgliiSen 5liln(Her «[e|i§It jit w^cbeti 
perbienr. 3iii 5;'i79i giiAeri^erauil : ®e> 
fan je am €(a»ifrei-^eriin, auf «^ Scftift' 
*n9r.q.4. ^^Hffinb 38;Hiftri«8§(sei 
nil ^ke ^ejrte, beren iDfdobtVn fld^ ^ ^a« 
nebec<3t&ul)tf4»entmt 3teT{6^rbtt«' 
fc()en auf eine gWrf/f^e SBeifeha^^ 3nr 
%ilH%mxUt\!, ntit erfauanig be4J(}' BSB 179 S e i Sei Sel I la ©evIiHy jum ^e|lcn bet Hxmtn, erne ^vm* 
neaufOiott, »on feinei- Jtomrofition, rait 
vteltm ^cpfaQe auf. !4^ie£ fotl abev nic^t 
fein eitt jl3C« SJcuf bicfet 2tvt fcv", inDfm 
man me()cei-e uoti i^m 3cfc|tf 'Pfalmert 
ril^mt. dJcgenTOditig pflegt «» >'^ 2ttHBe/ 
fml>eit be* J^vn. 'SJitfitoir. SBeber/ bie 
©ireftiott tti itavtn OcdjeftetS am Ston 
tianah^eatev bim S'^selju fl6(vn(Dmen. 
, Slotfc ^at man ijon it)m : i)i'Air: contra 

leichagrins var. p: le Clav iSoi. 3) 
Sextfttop.lePf. FLHautb. Fag. et a 4 ^ * Cora. iQOJ. 

^tibil C3)Jardii)roar -Senior mUt 
S)orafd)uIe ju,3lflumbnrq^ lualjifct^fEnlid) 
gffien bai &ibe tti 1 7- 3a()rl)unbfit«, wo 
fc* jfEIag; unb Irofl^Sicb auf befl ©Dm&ei 
c^ant^ ^^eItfE>|le filr 4 ^timmen auf i 
{&ogenbru(ffnnfg« 

@ e f b e 1 C^'iniueO Stfltttor unb Orgdi 

ttijlmifbcn^Iag/^flttcn umtfciSlmefce* " 
17. 3af>r5iiinbert3, ^at wotileinfr Jlcbcit 
isrucEcit UlTen: i)Corona Gloriae ebiv 
&ti\tUd)Ci e^rf mSran^lf in. ^iftjbf r^ in 

ffltrigen, 1657-4- 2) &ci\mm ^^^i^^' 
165S- 4. - , ' . . ^ 

riflmfccr^Snigf-^rcug.fiapcDcju ©cr* 
lin^gfb. 64felb|t ftm,i3-0cpt- 1778/ i|l 
cirt ganj uomrffli*er®eiqcr,flU« bf r<^d)UJ 
l?b*S (jaliflen bctil^mtcnj^onjeccmeiftfctf, 
^m.^aatf, un6 jcic^nct fi* bifonber* 
turcftfeme bcutlicfjf, reine Crrfutioit un6. 
^ntcnationunbburt^ feincn fd)6ncn ton 
fliiS. ©c^on in feincm 1 o. '^ai^vc wurbt er 
in bif SapeUe bc« «ftnigfi gtiebri* 
SSil^flm 11. aufgenommcm STla* bep 
firttobema^te evt^on Berlin auiKrifcn, 
tmdf ©eutfi^fanb^ ^oKanb, granfieic^, 
S\u6(anb.uttb 6Iic& feii 1 8 1 lin ^Siem Jm 
? 1,815 ^fitat^cteeifinctafenwoUe [ungc 
©Sngcrin, Dem. £<icffline ffirani&tv, 
*£oc&ttrbe5Silrtt£o&fo*ai^ifc^en^aptllm(ii 

|lcr« Ifnton SSJrani^f?. 

©eifert G--) SSfitjburgifttcr -^of; 
ccgclmac^c^bauete 174^* in bcm ^lojlet 
€6orflc&im5a5itiburgif<^en^ mo brey Or/ 
Sc(nji4^n^^fl5siol3f2Gei( von32 0tim* 
men fir » 3Jian, unb ^cbal^ roobei; bcr 
, ^pielei: tieOrgelim Mdm^M, mit g ?5i[^cn, 8 Zd)\itf (ang, 4 6vci(, file 5000 
ifjlf. ©ic bficcn ticcnern Orflcln finb w\i 

S e i X a s (loze AntonioCarlos) Slit* 

tectjom ^l)ii|l«3;0ibcn unb Organift au 
bcv^, ^afiltcajiiSitTabon^ gcb* jnijoimi 
bua T 7^4/ erlongte giegcn Slu^m in feinec 
JKunil^ungcadjrctcicifi 38 3al)iealtTOar, . 

aU rt 1745 flB Organiii (taib, '^afjct 
tuufbf auc^ fdnc £cid?c auf baS fepcilid)|lc 
Domqanifn^ortugifftfdjcu^Oc^ff ^^9'^itct, 
3J*anrd)^&teit)na6crnicl)E blog fcinf^Ocj 
gelfpiei^/ fonbcin auc^ fcinrr .Scmpofitio/ 
mnmfgen, 10011 bcnrn man noc^ aufbe&al; 
ttnfjat: i> DrziVliisas 114 etR vozes, 

comHiversidadf^ de IiiAtt-umentos. £) 
TeDfiumlaudamui, a 4Coros. 3)Se* 
tecenlasTocatcade Cravo. 4)Divcr- 
losMotetes a C, 3 e 4 Vozea» com e 
tcm iustrumentos.f. M ac h ad oBibL 
Lus-Tonj.IV. p. 198- 

@cij(i2fba!tifln) ^oforgelmactKi ju 
eifenac^, baiicrf ncbfl 

@ e i J G . ff inem ©o^he, im 3- 1 7 6 J 
jn3lmcnau,fluf jfoflcn ber^vjOijL2Bfi; 

mavifdicn itcgnmn, 2tnna 2lnialia> 

ein^errron rgStimmcn^ filr aSlIan*. 
unb ^Pcbal, mit i 3>4(gfn, 10 ©rfjut) lang^ 
5 bteit/fiit-^oo tf)Ii'. bamaligee f(ftled)«* 
©dbcberin fogenannten ffp^raimUcn, 
nJclcftc<fc^L'9cn^(>mct roii-b, nnb rt»obct;nr 
fid)mden©anfmbicnt^at.f.®rDgeni 
Ovgeipurtigt, 'S. 40, 

, S « 1 i c h i u • (Daniel) jUle^t "^Av^tU 

©raunfcftwfigifcftcr^itflpclJmci|lerju?a5&lf: 
UnWttU bW^tt i« anfangc bctf 1 7.3a(ji:; 
^unbfil^yunbnenntficljnod) 1619 auf ci; 
ncmftinec 2Secff eimn Vinarienaem unO 
?:3i«fi(biLe(rot jn 3Bcfen(lein beij ©ic^bcn- 
Dbige^teKc befagei-erfnira 1625. SJott 
feinmgebiurfcmSSccfenfSnncnnorf^^nac^ 
Slraubii ©mct)t. genannt rceiben; 1) 

Ft'odromua cantilenarum harmonica-- 
Tuuiy exIiibeDX Paduanas, Tntradai^ 
GaDiardas et Gourantea. ^imnbcrg, . 
1614,4^ 2) Prodromus cxercitatio-* 

nummuiicarmn, wn 4, $ unb 6ftimmif 
gen^Pabuancn,®ai[Iatben, 3nfl■a^cn unl> 

(£ourantem€bmb.i6rs.4. SBalt^ecn 
fc^ien bid mit bfm t>ortgcn ein Serf }n 
fctjn. 3)5aji!ijnacl3t;®f|'ang, al^ JRcuja^iv 
SSunf*^ an etlidjc etfuititclje Stat^e^eiin. . 

. 3cna, BSB iSi Sel Se m Sen iSa Scttfly i5i9.'4. 4) Opui novum, 24 

SCi|l(id}e (atcinifc^e uttCitfutfc^e^cttccrten 
"lint ^JJftlnif" 3)aoifc3^ tion a, 3,4^ 11 
etiiiim^ii cnt^altcnt. JJamBtirg, 1615. 

* © c 1 1 fl (QJeorg) julc^t Slettov an bcr 
©t* Eorenjf^uic mi6 -StiipcHmciilcc jn 
Snflrn6ci3/ geb. ju ©itfdjenrcut^ 15^8, 
■ptibiitc ju 3Bittcn&cc3 unter 2 « t f) c t tinb 
3]teIand}t[)on/ tvo cr auc^ "SKa^ilUr 
wtubc^nnb'fam isjgnac&SrtilvnTjci-g, cl-|1 
'dla^djuKoUege, 1541 abcr al8 3Mtor, 
' in TOcldjcm Jlmtc ev am 13. 3w- 157^ 
(tatfc. f- SB ills aiumbergifd) GScL Sej:, 
Tvo jwflc nicfjt'o vott feinpn nmfiffllifcl)cii 
ffifrCicnitcn Doifommt ; *^r. Dr. *£ I) I a b/ 
ni b^fl&tQterbcf^I&cn©il^mgmtL5olio, 

fluerincm von bcffen gcbcuctun nmftfflli' 
fc^rn®eiffm " - . 

*^ e 1 1 c C^^omaa) — ®cirte Concen- 
tusSacriison 2^411116 J 0timmenflnb ju 
^am&uni, 7651^ iit 4. gfbnicft n?otbcii, 
3n SRlfteni "iXRuMI- Sfli-'^nbadjtcn, 
tDDiu bicfcv ®elU bicSKcIobiengemad)! 
^at, bcfinbcn fiifr fladj bie Siebcv: 31un 
' dicbt mcin 3fM g"W3?a*t, »nb;5Bevt)e 

§el« Eifber^^iflor, 5^. IL ©- 377- 

^ncbric^ilabt an. ber Sijbcr 1794 3^"**" 
•nad)bem ©uiffdjcn rom neufnin,Supffr 
' i^cftodjen^ ba< jii^ in ntcincr ©ammfuns 
icftnbf t^ Urtb nntcv ben 2ic6fja6crn bctanrif 
ttvjurociben vcibicntc.^ , ' 

; van Selm(GerarclZeylman0^r?^ 

t'uici: )U SUifumnsecr in JpoUanb, Ijat bci? 
©elcgcn^fit btr Siiifiifn-nng cine* ncucn 
Gf rani^bnc^g, eirtc Dlcbe jum 2o6e bCA ^it^ 
. d)engef<ingdgc()a(ten^ unb untevbem Ziul 
inbenSiwcfqejje&cn: Hetwel cnGode 
tehagendZingen, voorgcitelden aaa- 
Ecprezen incenekerkelykeRed^voe* 
rinE,uitColMII. 16. Te Aaiatcid»m, 
hyL WessingWUlemie. 1774, td^i'f 

tcl^ Siteiaf. ' 

SelvaggiCG->injc^tIf6enbftton/ 

felb|t bcp 31abfvmann ^ecfecn laiTcn; i) 

VI Rqinaiict?9,av. ace. de piano- Op. i, 

qjaril, 1798, 3) VI bci-gl. Op, 1. ^benb. 
1799' '.-■.' 

lic()^c^ellenfftcr, unb niair, roif (v fel^ftirsribwoandemerft^at, am s.SfC, 
gebovcn. 2(13 er iiS7 ^i^ -^ofpicbigci/ 
lirHe ju 55rr«bfn ct^telf, fanb iH boc^ 
nod) ©clcgen^eit^uDnfeincn mufifalodjen 
Smntnifi>n®ebrauc^ madjen ju (innni, 
mbcmi()mbflfcl&|tjU4lnd>btc3Iuf(id)tilbct 
bifjimgctrSdjiilcr^rodcfecbaJ battflf ^Jtiii 
fi(d)oi" auemadjtcn, Wcttiagen njtube. 
€in« feiner ^ilbrnfTe, weld^c* ganj t»efoni 
bcr* jn crncv muf, ©ammlung gceignct ql, 
unb auf n7elc^£m cr auf bcrOrgel fpiclcntk 
*)or3f [Icllt lit. bcfifet ^c- Dr. £ ^ U 6 n i> 
jjoljfdjmtt in fl, 4-1". 3Bil(* milmB. 
®f(.?W- 2fuf brc .^criogL ©ibliDtfjef ju 
®ott)a finbtn ftc^noc^Donfeincn^ccfm; 
1) 35ic fifbcn ^uVlif«lrTi£n. is8S* S*. 
gcbvucft. ;:)€^ti!^li*c£iebei:unb5titd)tni 

®cmlci:((£arl)^!icgricb bftS&nigf. 
9>ren6»5apcae jn ©erUn urn* 3.i799> 
fi)!! cin fcrtigcc ntib angcnctjmcr JOiolin^ 
unb^tcltfc^enrpielevfcijn. iz^uviibmiti 
er 1802 ju fieip^ig in einem bifentlidjm 
^onjertt, r - \^ 

Vernier (?VIag. ^ic^aef i?tiebrt($) 
^DnrfttorjuSflcujIaCt auber Ovla, Tiiditt 
im % 1 796 einen SHeilfgcr ju cincm SSfw 
(e^n^dc&f^ft jur Sff&rbcLiing be* geiftli/ 
djen (Scfange*^ {IdcE njcife unb jwar untrt 
bcm ^rtel ^rrau*gf6rn nioHie: ^agajiti 
fiJr ben gfi|llfc^en @ffang jn befTeit m&i}j 
lif^ller SSf rDoIlfommung. ©e r ^n^alt tcf£ 
fflben roQtc fecile^cn^ in 1) ^ft^anblungcit 
fiber biefen ©egenllanb ra) ungebrncftcti 
xtcmrt Siebern; 3) SicbermclDbien unb 
^ir*en|lfirfcn in *Parfimr, al* ^piic u. 
bcrgUroojuer fic&53eTjndgeerb«. ficibfc 
fcftciutafier, ttJie in unfecn S^iten jn ermor/ 
ten n^ar, bie* Serf ni<$t jU @£anbe ^efami 
men jn fcv«- r ^iWf?r. Vlnieig, 179S* 

©. 132, ■ S' . '\ — ^ . 

S e Qi p il i u f CHugo) fin 3efui( unb 
gjlathcmati(er/aw* S^oalatib gc6flrtig/ 
jtacbju 3)fabrit ifiS4/ natfcCem er unter 
anbein ^CiflH*3f3f6en ^tte: D© matbe- 
maticU dI»ciplinij»Litj,Xir, Antwerp* 

1 6 3 5.^olv ttoiin er and> bie3)iu[t( aUeinc 
mat^ematif^e Siffiplin be^anbelt. Hn^ 
fommeninfcincmDicuoqario matbem, 
€i'fl5vmificn mufifrtlift^crSingt »or* / 
S eua. f. leaus. 

&rnbetC-0 rin^ompotiifl unferel BSB iSS s •« Sea S84 flnbfC Cantatt'itn 6ie J^atmom^ pclli 

, deSene^ayC...) .^ammntifiirt 
fcrr -Hinigm SOJaria Zbtttfia, &a 

(er biilftt u^ttannt $tUiStne Srrfaffrr 
ttttviiism unb facprifdjcn @4rtftouf 
£ uli i^ mclc^f unter bfm 'Xitel rtfcfiunrn 

fft: L4ttredu Clement Mirot a Mon- 
iieur de . . • . touchint ce qui i*e«t p0«- 
•^» rarriv«ede lean Baptjste deLulU 
aax Champa Eliiees. C&Un, 1688- in 
ii.f, J&iflir«d2ac^ti4Kr;. 9. IK fS. / 

\m, ^ai frine 'XZcfobien/ tte l^c :er anfuns J 
ciitjclnrilt 6(it6i2ttm^fd&m *S2tiffRdlmd/ 
tidc^Sefc^ttf&ctt^^faatmettiinbunttr Dcm 
^ml^erau<3r$c6en: fteMt( von S Hi/ 

IKeufel ®cL teuttdjltttft; 

e en f f (4flrl@amuri) **»ar 93rrtt' 
Setju ^tolpen in^rignt, tink gab ffific 
im fl- Ccr. ongcfa^tteSc^rift ^eraa« : Lip- 

■iae^i689. 4* " ' ^-^ * " ^ ;^^ -: 

■ © e n f I CEufcwifl) ^ SJon fcer Hxitii 
tiiffe* 6eriS^mtettiSRf!|lert|itiftet mattnocft 
SSccfc^lebcDf 4 in f^stoDcn @amm(unsen : 

x)ln©aU litis ft < ConMntua4— 8 
vocan9«6ur3,i54S. i)ineinct@4mmrf 
lunsiQcIHic^ctSttbcr f]^^4^tinimrn/iii 
^, 4. QCbrutf c urn 1 5 48/ trrlcbe (L4 niK^ Auf 
tcr 3rairfauer ©ifcliot^ce brfinbrt; .3) in 
Sac. $ a i r Or^d^'^tftulAmiimb. Sauitu -. 
fiffl/ 158?. nwl(^f« bctt.sfifH. ©ffang: 
Viu in Ligno.jiflbbcft ti>eltijc^n : 3(^ 
orme<^Ablcm fNitii4, rat^dlt; 4)fR 

3«. gSflii SdectaerFuii;«o^.plaf. 
voc.£a^m3.^f8^ ;]a31dcf2Qinr9Brrft 

tIi(>t^rt,miemttfeeintoftrH9«Sretinfe,bfi: - 

f€l6i3e&rM^at/ttPrf{tl&m:i 6^ 

iDtrb er ouj^ unter bi? ^oittpunfOrolict \\xs \ 

iicbtr %i\i%\t^<iS>tit^m efnen «tbcm^j 
n>fi«, old &u t^ < t f ^d^titns filr i^u; ba; 
von vortngcn ju f&nocrt; benn&enfK 
SQamen $ no^ Mer httWr aRd^tie aefunf bm ttorben.3nbefrfn Wn«tc f^mttt^ wd^I 
(inc obrr bfr anOfve bcr dltcm iOiclo&trn 
ju jf ^Si fn>c((^e ft, dl< JCApeflmrilUr rinf I 
tAt^oIifc^en ^dr|lcn, Sut^ern^uQlcfaU 
Icn^entWfbfr m«ge^eim il6ec e in^S »jon bffi 
frn fiitbrrn grfdjiiebm ^dw^ Dbcf rertcfee 
fc^on m dnrr^ammlUR^ ba gemrfrn i^hxt, 
unb mo)u£ur^rr nurdncnnnicn griflL 
^le« gcfc^titbfn (j^Hr ; n>ie bf« in ben bA/ 

nuiligfn 3dMn 6f«r3 bcr SftU n*ac/ 'ft* 
3i)^, BAIt^tc fdnDoUiIattbigttfStif^f/ 
rif^^^ Cf»cra^nc5 fik 4 &cimmen ^^xawit 
%ah. 9}!fbrrrr 3c^^rc^ nac^bem biefetr 3(rtu 
fd gefc^rieben war, hd6e j(^ bur^ bir $iWe 
bcjj^rn. Or. €^l«bnibag SQerjfic^mS 
ber mufifAlif^tn ^rrf? brr WAnd^nrr ^U 
blioc^rf tr^ftlcrn^ tctxuvi^iiitit^tn&tiiUX 
nocfr tnit folgentJfn unwfrlornfn^iifbt'nrfrfn 
unb un^cbrucfcrn .^un(hDcrftn bif fr4 gror 
gen *3JIeiflfc< bcrdc^itrn fann. ©if tf finb^ 
4U^vrLfct}iebfRcftanbcrnim93ftjdd}n(p 
fchtc^t6efonbcr4<tng^f%ren: 6) C{f bnr, 
i:»on€)fnfI,S&rcitrngrAr'e unb von 

iBrurf/ 1534 grbnirft. 7) Magnificat 
Qtonorain> aut. Lud. S anfl, Norib, 

1J17* 4- g)Vana cjrminum genera, 
auaviiSLitiis tiarmoniii compoaita, gri 

6cu(ft.^ $erner, untec brn J;4nCf<()iifcen/' 
«nb tttvdiWtn @AmmIuDgen : 9J Mit* 
su. f,Cod.5, lot. Teg. Rtfiil br< be (a 

StueJCompoftt, to)CMatiQnei a ^ voc* 

fXod. EOi neftti3otfi)n(n< JCompoftr* 

11) Mjtettae. f. Cod. ii/nrt|l 3o<i. 
^uin< atotnpof. u) lyiotettais 4 — 6 
Toc.f.Cod.i9.ncb|i®am&rctd,®i(i 

laettt unbSoJ^uind^ompotf^ m) 
Motettae. fXod.ij.nebfl (£faubini 

Jtompofi!. 14—17) Officia. f. Cod. 

3j.— 58-iniebcm@chfU mU3|"aaf< 

Jtorapofitionfti Krmrfrfji. i85 IVlIisae, f, 

God.47«mirbe4 3fAAC<y br la 3tuc 

Unb br'^rucF^ompojitionen^rimifc^t. 

1.9) VartAeMelodiae 8 voc^tjon ® cnf I. 

f* Cod. ; 3 . xtih^^t&Stxi von apbrrn ^omi 

yotiifitn. ©a&ilhUentfdenfl AUdSditA 

ge&ilrtig gcttjeffli ff^- crii^lt fea«d. w. 

bcm fbnft mf1cbrigen>^aft^cr ftuf 

^eii unb ^ianifn nac^. Snbrffen crgic6t 

fldiau^^cnr.bfc^ttftancfttmmrtftoiigett 
; gtcn 3lumer oprgcbincftcn ©ricfc an ©ar/ 

tof. ^c^cnt &. 4- M &(RfI AU' 
i&afd scftAtrtig war. 9lo(^ mu$ ic^ 6cmci;r BSB lis Sen S*p, S«t 18^ mifyUn^ovtcn: Pioa moriart sed ri-- 
fainetc, bai^DCt; aai^titttn^wm 
®e^er nulseUfTcn ^»o^^en iM^ne wtlc^cl 
man boc& nidit weig/ na^Dr, SuE^ti: 
tamit tooOte* ' 

, Sflnguerd(Wolfreduilii(^tWo1' 

ferius) — ©iclm «• 8«- flngcffi^rti i|lf 
3fu5iiabcfeinrr®d)nftt)oni6&7mactn4, 

gormat. differ folgrt einciwe^tt: Tra- 

ctatut pbyflicui de Tarantula. Lugd. 
Batav,i66g. (n ii. ^irct^on brftf^r Of 
rinrbctnif^c Ucbeife^un^: SSoIf @rng/ 
V r r b « @tnvt cm be ^itliiHf €bbf rf oppe, 

f orbfliiff ct of $cbtt If rp 5£ 9 e v. Xibim^ 

jrn lartse iSQiubr, 3ftc^tt t)at alfa bcf/ 
fenSOiinifnunrtdjrig. 

•@ (nnf r( C^fnbrtflO l^coffffor ju 
SBirtcnberjy Sc6. baffl6tii6bfi^ [iarfr to/ 
frliflal^^cDf. brr mordcnIdnbtf«|)cn @prai 
<t)cn 1689^ unfile ID ben ^rutfgfde&cn: 

1) Diaftcrtatio de Muiica quondam 
Bcbraeorum. s) De accentii He- 
briifoniai, Wltteberg, 1670. 4» TOOritl 

rmatf wrnisetfi^om mujifalifitf n (Stbraui 
4e bit Ztmm yortomt^t, f* SorEtU 
8itfr. ■ 

_. 5eaa(Iailjert^0trpentifl ober Sir/ 
nioft auf b^m @erprnt on finer brr Xir/ 
4icn jtt 'Pftcij iinA % 1 730, |at i)evmiits 
gefarn: Nouvello Alethojde, ouFriuci- 
pea raiaoDB^a da Plain Chantv- dana 
aa perfection, tirca dea Elfimens de la 
Muaique^conteaant^uai^unaMetbo- 
dedeSerpent, pourc<jux qui en veu* 
lent jouer arec gout, ou on trourera 
dea cartea, pour apprendre a coanoitie 
ladoigtererc. ,Ouy truurera auaajde 
l^iecea deBaiie,daBVariationa etd'Ac- 
compagnementa pour le dit iattni- 
meiit. Sana aroirrecours a d*autrea 
lmei|l«& maitrea troureront dana la 
ditemetbode toutea aortea dePiecea 
de Chant choiiit, comme DuOTTriOt 
Quatuor^ Messea, Proae^* Hymncat 
Anciennes, H^pona H autrea piecei do 
compoaition en partiea^ pour fsoaeig- 
ner a leur Elevea, ^Qr i^^ fitif ber Sfilctwe 
QaOarb, 17S0. z68^et»ntti is. 
S enterC- *)'"^K)n bcircti^om|)o; 

1TttDnftnbumi79^sefb>c$^tt worbcn; YZ 

Duos p. ft Violoaa. Op. d* ^Pavil. . ®epp(q5aiil) f in anilrumnwarfomi 

^» Atnimt 9t)'d)rirbtn. 

5 e r a c i n i (Claudio) tin Xempenifl 
}u'^nfangc U$ 1 7. Sa^r^unbmMoa &iu 
na gcbflrrtj; hat 1 614 *(n SBcrf fUr ben 
Sefanj/ untrr btm Xittl t Seate Muaicba 
inbfn 'bw<t Qt^zbtn, n>ovani ^urnc^/ 
Vol. Ill, p. 518. frinfrC*Jer(^id)tt,rinf wo - 
qmi^vtr au^etotbint\id)€n&e\'4}maai:iiif 
Uit mrvfmilrbigc Sloulabe obcr 'Paflafle 
fin^EtWt l^au 

Serafini (Gio, fiemardmo) riti 

iSeifiltc^fr unb iapelfmtlrtf r ]u 'Pcru^fo, 
bia^K M ^omponifl urns 3.^ 1 606. 

Santa S«ia fino, tin SStoIintnor 

(^rriit^embi9«oonbrfrcn:JlLMtmaa:jni 
jlmmentt mit bet 3a^r}a^l 1 698 finbct. 

, Serafino(.,.)— roar iRittcr Utt6 
CoRimendaton^oniOtbfn bc« ^ciL@)ra# 
&c<ju3frufalem^ unb tiefonbct^ aUan^U 
nef)mtr0An3fri«3tarabr|lfbr>tpo>t4u^ 
in 0. 'TOaria beH popolo b^j;taben Itcgt. f. 
Nic. ToppiBibhNapoUt. 
. Serini (Giuieppe) cin Xomponift 
Mi^umwa^Mttii, Mtt.im % 1690 
|u ^ien, tt)o crvon fditrr .^ompofttion ba« 
Ofatocuim ; U Genio dctuao, iabfr :^aU 
fmii (Elranotc^SapcIIf^ '4uffiil)t(f. f# 
Gio, CiuclliBiRVol. Sc-XV./ ■ 
de Sacmea- f* Sarmlab 
de Sermiai (Claude) ^(^eOmrii 
fttt bet Stini^i Don Sranfrelc^ |U ^ari« iff 
bfrrrfi«^(llfte bf«,i6. 34r^urjbrctf, 
fiat ittbtn ^rurf s^sc^r n; III Miaae. poi 

ri0/i$S3.Sot ^u<^ finbrt man fi^on iri 
ben 1549 |u gi^rn^rrg gcbrutftfn La- 

inentationaa Hieremiae^ @tdif< wn fru 

ncr^ckit* UfiterbcmSRamcR^bf ©e» 
mti, bffinbft fi4 aui!^ auf ber ^erlinrir 
Oi^Iiot^ef : Traits de rbarmonic uni- 
TarieUcpFanatifiaj^g. ^CtSSornamc 
ifl abet buret tin F ansocijt, 

Serperi* XFrancaaco) ein rimif 

fc^c^»mi»ani||^ »n.brlT<n-}(rbe:t geseii 
iC5ogebru4£ittotbcnfmb:MiiMa4vo* 
ciunb Vcipattintun Officiom dominU 

cale,|:par|l»rrf<r<A4tat 
' 5a r ra (Mtchele Angelo), tin &ii^ 

fic^runb jtapcSmrifltranbtt iu4<^a« 
ria bti USabo }u$nrrara |u Znfm^t bti 1 7^ , BSB iS7 Set ' Sek S etl 108 4^ 

Wtypitbm I Completorium Romanum, 
IBenebig, 1603. 

Serra (D. Paolo) ©flngcL' in bcr 

^atlld)buccf)fol9cnbcS 3Biit M rih brti; 
IciibevSilnilletnuSgejfidjnetrliitroduz- 

aioneArmonici* sopra la nuova scrle 
dft' Suoni modulati oggidi, Homa, 

1.7&8, f- 5>utaep'< &<\<i}* VoLlL 

Scrtorio (Antonio) f. im ^^-.Sc^ 
SartOTiO, 

^ S e r V i n Clean) fin fran jSflfc^ei* Somx 
pouiil beS i6. 3a^r()iinbat3^ do rr be (Ten 
3(v6eit nac^jSGerbcrii unB ©c^ntri 
©ibIiot!)efen gcbuaJt roorbett finb; 1) 
Cliansoni 14,5, 6et8part, 2icn,bz\) 

€()flrl.9>e«noMS78.4- 2)5)flttib^5>rftl' 
inen,t»on ^SudjantinD mTiijicivt^fdc 4 — 

g^Sttmmen <icK&c. S6enb. tsgo. 4, 3) 

Cbansoninouv.a4.Lyon, 1578. 2tlle 

fcicv ^SkxH noc^ auf ber 'iSiiiiic^net ^u 
6Iiott)i:f, 

8 e i e ober S e s s e (Don luan) Ov^dt. 

tritum^3- irz^/fc^fintnac^ fetnem^icr 
folgenbm ilBerfe ein fiut^t&areviCompoinjt 

|Ufevtt: i) Versos de Organo para el 
cajitico del Magnificat y demos, Psal- 
moB. de la Iglesia, por' D- 1- S e b a e. 
Torao VII. IXRabrit, b. ^igurl ^Jopirr, 
1774, Sie tjot^crqc^cnbcn 3Uccf£ [infi 
itidjtbefaunt. 1) VI iyiigen fflr bit Otfld 
obev bflS ^lacif r^ won ©. 3- "S c f c\ ^Dla; 
fcrit, 1 774/ 6^9 '2K; tropin unb B<^xaQoia', 
tfy©. Sofef 5)loii5e, fiSr 24 Stealcn. 
Ses>ii (Mtrianna) ettle. @iingfrm 

ie^ b£v Opera seria )u Sffiien fett 1793/ 

tf li^mt tiJegcri bet Seb^afcigFcit unb ^i; 
^eihcir, womit fie in ©tfl^joutauim bic" 
^dfjugen Domdgt^ wegen bet fc^6nfn/ vol; 
Icn iicffi if)rcr ©fimmc «nb rtJcgcn i^rer 
idjbntn ^E^catel■fi9^r/ ^at TOa^ifcl)tinlifft" 
Aufgc^ftrt jutingen^inbcm fic 1795 ben ba; 
|tgen iri^nt ©pecerei^^Jnblei:/ 3] a 1 r p/ 
ge^epiat^ct ^ar. ■ ' - '; 

^ *5e6»i-Natorp (Iroperatricc) 

Jtlngcu ^dfw^jttt bn ^or^erge^enben, 
unb ver^t^lic^tan bengciDefencn *^S, ^^^ 
iot, ©Mon Den92dUi:p,,bcn©tu6er 
ron bem OfAtfen t^rcr @(^me^eiv hilbetc 
fii^m Jffiirniu ciner vortrffllic^it $^gf/ xln, (rat tafelfift 1804 jum erflcn SJlalc 
i[fenilid)fluf, gtn:4fllja ijkirf) banauf nac^ 
fficncbtg^ \m |lc roAfjL'cnb bt'C iwirnet)a(« 

1805 fa^IeidjaM Prima Donna ba^biit^^c 

Qiublitiim fo ganj Iif3aul>cite,ta5 ttjie i((5Ce 
SJoi'iicIIung, mo ©oncttc oon nilm Son- 
men unbSflvfccnju i^Lcmfiobe, im S^awft 
f)CrflbfIogm^ n)o ii)vin jviipfer gc|tod)ene« 
©ilbni0 irtiOiCngeutitcr bieiJnfdjaiiet gc; 
tvorffiirouibe^ftjo man fie bretjmal f}na[\6i 
cief, ba^eine :OiaImitcinfintn ctncmrric^ 
tjcrjievteh filbcrncn ©fcEcu fi6cL'iiiJ)tm 
©lumenfti'flug, iiiib bag jmnjtc 5)IqI gn^ 
mic einet CovbecifroneOcfc^enftc ; ba(j^ fagt 
man^bicfc93oi|leDuR3tionbcnS3tnctiancr(t 
fcl6(lflIiJbctf)5d)tle ?^iiumpf> cinci .S;;n(if 
Iftin angefe^cn muvbe, @te flaib jti ^Id/ 
renj im October 1808^ im S^Mfz i^rrp 
€ltem, et|l aj 3a5ce alt, an ber Unit 
jc^rung. - .- . ■ ■ 

©eufcrt CS^org aSalcntfn) 3Kn|if/ 
liveftor uftb SJifat am Somfriftc ju iSilrji 
btitg, gcb.ju SifcfeofeI)nm on ber 3l^6n, 
flrna?. iS^^irj i77i/fi5i^Itbfnev|ten Un/- 
tevn<^tinbei"^3JliMit unb imQicfaiLie vou 
fcincm SSater, bcm batTgen ©c^ulieftor, 
unb f am 1 7:^4 ^^f bie ^(i)nk nad) SGilrjf 
burg- ^Oicrwuibe eripiffliinotitenflolier^ 
woman tdglicfe^^Jlufifamt fiidt, aii 2lltift 
angefrcUt, iPofilr er, jur gro|5en Srlfii^tCi 
tungl^ne^ ^ortfommcns^ bict4gIidj:ifo|l 
cmpfing, ^c^ bjr 9Kutfltion Kiner Srim/ 
mensaverfogluiflK&^baBfic^ biefe inS^it 
vm 4 ^oc^en in ben "^cnot: ttmdnbeite* 
9BA^rcn6bicf€i"3cit tja-boppeltc cr fcincti 
gleip im 2Jio(infpieIen, fo ba^ er in ber SoU 
ge and) a(g 93to]ini|l in benbafigen ^onjerf 
ten auftcf ten (onnte* Uli et barauf ju ^u& 
Ue £inber bed baftqen ^{mtdseirttf fer« t» » 
€ eCa r t imtettidjtcte unb beffen @c^retbei 
rei)beforgte,cmc^tetccr bfl^ bflfelbft noc& 
gcgcnmdrtjg bejtr^enbc muftfalirc^e SoUe; 
gium* Snblic^ er^iclc er tm 3* i79& JU 
^fitrjburg ba^SQifariatam^ome unbim 
folgenben 3a^re auc^ bai ^uftfbiiTFto/ 
vfum. S'lJ^S^C^^L'm SierfaQe er nun bi^ 
SRnjK am ©omftifte fanb, mit bepo gvSjr 
germ Sifer fuc^te er fie mieber tn^ufna^me 
jubringcn. ©cgentolitig (igog) tcitt cc 
aucb geQ>6(}Rltc^ aU ^enarfdngf r in ben 
grof>^er}agL^ammermuftfen mit ^epfall 
ouf.^ (£r^ me^tere Cieber iit !iRu(if g^' BSB 109 S eu Seu 190 ft%t, m^Uuiti mc^rcce 0c^i5fcr imffle; 
fAn.9e unCi im ^LipieL-i mtb SQioliniptelen 
gebilbet, melcl)e it)m (£[)ce mac^fn. Unter 
Iiifrcn f)alte cvce mitbem jc^igftt^ofmufi; 
fu^/liniFoIaud Siorn teller^ a(^ eitiem 
Hod) jc^nJLi^i'tgcn Jitinbe^ fo wit gehactit, 
^a6 bicffr in bf^cntUd)en Sonjcrtcti mU 
Q^epfaU cinigc 2(ricn uitb ein SSiolmtonjett 
fiuefufftm f oniuc. f, ^in. Dr. i> on <i^ i Cf 

@euffert tiitb feint ®&^ne. 
3)iefc funjlicidjc OrsclBftiicufamilie )u 
*aJflrj&ur3/U)cldje i^i'cn3luf>m burc&DCr; 
jAglic^e QJcfc^icClicfjteitutib ^^Iftg 6i« in« 
tvittc Qilicb fottcicpflanjt unfc ert)altf n t^at, 
wie Hnfi J?i:. tion Ciefcolb t)n(id)crt^ 
tjerbienttim fo mc^r aud» ^tcr t^emfrft ju 
wcrbcn, 6a bic fo wcit umfafTcnbeOiflClfram 
lunfi, 6cpbcifa|t allgrmrincn Sfuftjctung 

■ fimg 6e« Sirc^cnbefud>a unb beijbcn flu?gc^ 
fbgcnen unb i^iei 3&o^tjlanbtf ^eraubten 
©tflbtfn unb "Dftiffrn^ in ^cutfdjlmb 
cffenbfli' in SScifdll gercStfj^ unb gcrat^co 
tnug; Jpictju foramt mm tioc^ fcct jefet 

. ^eirfc^fnbeZDnunML' bcmgvSl^teii i^eiU 
fccrfoficndttntenobct feijtiwollcnbcti gcbil; 
beten ^dt tnbem mau of^nr giilnblic^e 
^enntniffe ))Dn irgenb eincr ©ac&e^ mit 
2fnma6ung brcujiron ciUcm linb libfr allf « 
abf)»n^t, fobog niQn (ic^ am SnbetUrr' 
jengt f lifjlt, cigt^fite Jur .O"'i>or6nn9ung 
fines Atmjtwetf^ mdjtmf^r Siniid)tun& 
gettigfeit^aU ju folc^em Giefc^nji^e n6tf)i9 
ifl. Sf itt SSJunbn- fllfo, xt>tnn foldje 3Rcn; 
fc^cn ben flidcn in fic^ geCe^iten Jtfln|lleir 
init tloljec ©rlbftiuftteben^eit dbcc bie 
2icf»fcln anff^n, tpa^ n6rc am Snbe au<^ 
<inenad?t()fi[Lge30irfungaufbefren n?oI)(' 
veibiente iffenUii^e 31<^tung, S^ve unb 
SSflofjnimg ^abrn mug, 3cf> f'^ume alfo 
Itic^t/ nod) burd) bic ^ict^eilLmg biefer er|l 
1 808 er^okencn 9?ai$vid)tm, ba& ^einit 
ge )um vilt)nilicbeti 3(nbenf en btefev n^flrbu 
gen Sfln(tlcr bcijjutrigen. €* (inb a&ev 
fdgcnbe: 

*@euffec( Oo^ann 5>^itipp) ber 

Orgelbaaeiv geE». ju (^effcn^eim ndt^fl 

^arlflabt/ 167?/ 'fti'tc fl^^ befunberer 
ITleignng fdjon ali &x\aic ^uftf &eij feinem 

@d^ulle{)veiv fptcftc fpdter()tn auc^ ^^t^^^ Diisel, wofifp <t immet ben gc^eimm 

aSunfc^) nadj ndtjtver Senntnig be* innem 
^netf einer Oigel n^^tte. ©tiicf lidjcf 

%eifeeibctueremd>clangebarauf ber bra' 
wOr^tlbouer, 3o^ann ^ofmann, in 
felt^iger (Mecienb ein gan) ntuci fSScit. 
@ e u f f c 1: t, um bie gutc ©elcqeti^cit jui; 
ei'reit^ung iHmi Sroecf* na^ 21i6jlicf>(cit 
jn nnfecn, roid) feine il3?inute wn bet ©eitc 
bicfe* TBIct|ter«/ nnb wvtxat unaufgefobert 
gleid)r*ini bit ©telle cine* i-^anblangertf, 
aSieSJipbegierbe unft^eieiraiBigteit bc( 
JKltinengefielbemOigel&auer fo fe^r, bag 
eri^mbttSfreproillige Vlneibieten maiS^te, 
i[)n al5 Sf ^riing auf)unet)men. "Stit Si etu 
ben folgtc bee .itna&e nun fetnem Sr^r^erm 
natft aBfirjbui'f^ unb nie ^at rool^l tin 8e§r/ 
ling fetne 7 &e^ija[)re fleigigcr unb mit 
gliScf Iid>eim Srfolge ^aUbxa^t, als ^2j p u f; 
fcrt. Sna<$bem |1e ii&fi(lQnben roaren> 
rei|Ten:nad)©icn, befncftte bonnbieiJOW 
jii^3lidj|Icn ISld^e in =&6^men, Un^arn ^^6 

*PMen,unbTOilibebidin<3nneiercni)lugf 
lanbgcli:ungcnfeifn,tt>4rf crntcfet um>erj 
^offt TDon feinera Je^r^ectir etngr lafcen mow 
ben, fc&leumj nact? aBitjburg jurild ju 
tommen, wo ri4» rine (^Iegent)eit jum 
CtaMifFetnent fit i^n finbe . €0 mar n&mt 
lid) bflfelbfl ein gefc^icftcr OvstlUutv, 
Ssnab ^^illenferanbt, gfflor&en unb 
^atte cine ®itm)e mil 1 .«inbrrn ^inter* 
Iflffen- ©cufff rt (amjurilrf.^rurat^e* 
tc bie 5Sittroey unb rv^ielt mil i^r nicftt nnt 
flQe n6t()i3en 3nfitumentf, fonbern aut^ 
einenSDorrat^von^^dJateriaiien^ fo bag cr 
fogleic^ finth i^m flbertvagenen ^au, in 
bieSir^fna* ^6<^berg. ii&erne^mcri 
fonntr. 3)a(^ ber SSoUenbnn^ biefe^ 
's^cxU fagte i^m fein getrefenrr Setter: 
,, Sa^rr fo fort, bu wir|J ein groger tWeii 
fler." ©eitbem er Dut'cb biefe erfie ^ti>&e 
fcine jtunfl bemicfen ^{ittc, pr^irlt er vm 

3a^t |u 3a^r immer me^rere ifuftrige jti 
neuen Orgeltt/ fo, bafi er jnr H&vbzi uu ler* 
net 3(i6eif^ auger feincn 3 @6^nen, nocfl 
etne3)Ienge®efenenn4t^'a^«tt, mil be* 
ren 55e9|lanbe er flber a«* im S7ftm3fl5* 
ic feinea 8e6en«, o^nc eine untwit gtflgere 
3iii}a^l wic^tiger ^eparaturra ju rec^nen/ 
looneucOrgelnerfrauet ^«e. €tjlar8 
|u 3;at|6ur3 i7fio. Unter fcinc votji3gf 
lic^t^fTi Jaj(rf< se^Srcn ; i) S^ir Orgel im ; 
:.'...:'- - " ' ©me// BSB 191 Sen S fl u 19« OencMftintrtlojltt in Sc ftpftatcn won 55 
®timmni/fftr 4 'iKanuoIc>mit j affieiscm 
a)riniipal«> tjon f ngl 3inn/fmP(tnle; a) 
tiesto^tOrseltnebcrat^; i^biein im 
chcmali^en Jtloftcr ^m}, uun sleidjcv (£.ui 

tUtung mtt 6ec felaenBen ; 4) tie in tec 
AeftapiHe J« aBarj6urg , »eld)f an. tie 
Snebenwant scfeatiet i|t, abei in tec 3Ritrc 
hei Ord)f per* gcfpielt wiv^ »on fd)6nf m 
eilbertone. Unterftincnfac CieSunt^ fo 
tflbmlic&eriogfnen iSS^nen, er^ielt ^fr 4(i 
teftc ^liaS S^HltniTanbt, tin eti 
hematf^tm eet)n,fcrn iXnf aW Oi-gel&aufv 
na(l)S5tn*H wo «/ na^feem er ftd) in 
ftinr Sun|l ^intdn^itic^ gejeigt I)«tte, aW 
^ammetbfenct in 2)irn;"te beS tiafigen Jfln 
ftm ttal una »oc einiger 3eit in einem HUn 

ion 87-3a^ren6al«'^ll*'>i'^- Sernrc 
©euffett OoJ>ann 3.gn«&) erjlw 

■ Ict6Iid)er eo^n beaSSor^ei'ge^cnten, ge6, 
Ju SBavjfiurg, rei'le aW tunfterfa^rnft 
DrgelbflUFenofftgrflnfpeid), woernac^ iU 

' Bigtt 3eit iv) Bern Ocgfl&mier 5) t c p n 9 

■ in aEonbltion trflt, gerabe ali btx\'tlbt cine 

ntue Ocgel fiSr Cie 0tifM*iv(f)e (" ^tun( 

TOCifen&uvgftftUte. ©e96i(fem QJa« It^lu? 

■ ' ©euffrrt finigcneue,»onfeinem3JaKr 
- crlfrntf einri(^tung(n vet, bie i^n, nad) 

aiadlidjec 3(u«fiifyrung, au* in bortigen 
©egcnben cft^mli* brfannt mac^tm. €c 
6au«e barauf aHein fine neuf Or^el nac^ 
gUnigen, wtttfte not^ feclTei- au»ipeI,flW jenr, 
anb terldjer fo vielt gJefUflungen feigtm, 

■ fcttgetinfutjccSeit a^er 3° Oi-gtln, mtU 
ften« in b«« eigentUc^e franj6iTf*r ©ebict, 
iftfcrtiget^fltte. ©pltet^in lieg et (!d) in 
ititt^njeilec nie bcr, »en m aat er, t^nt bie 
vitiin aupacawren iu rec^nen, auf 100 
neiieOrgeln ttecfertiget ^at, unb wok 
igo7 in*jt'mtm Xltcr m» So^a^ren not^ 

le^te. .- _■ -^ . * 
• ©cuffcrt CSranj 3gna|) Jtorptes 

e6ftnbe«p6i3en3'>^^^''*I>P'"" 
aitthger SBiirifeurgifc^cr ^oforgcrtauet, 

«e6. j« ®ac|&ur3 173 i,»«t6e renfeinem 
SJotcr fe^r frii^i«iti9 |«r «un(l angcffl^rt, 
Hhb nat^ juniifgckgten Se^tja^ten bucc^ 
lie aiiiieridtiSe/- ffranfrei*; bit ©*i»eij 
-*iinb anbert Unbtt me^cgeftfeitft/ iun feinc 
Ctfabrungen an oorjagli^en Swnfh»etfeft 
|u vnme^Kh. Sla* fei«ec SwArffMnft 
«ntev(Kl&te « feineij STatrr fee^'fcmen r 

Uetauc^ btffin GtcQe er^irft. ^dibtm 
f»ftt tir mi ^Baii6uv3i)U)(n iiilrinj'lbec 40 

TSierrwfltCijlmlJbrtninrei; x) tic m fccr 
^«friiEUi4tcju^tucJ)|'iil; 2) bie in .^;6; 
nigtjfim; j) iit ®rfiffnrhcinf:H)^ trfon/ 
tjeiaabfr 4)oie in 6ci'i?iMiicu^iimFu'ctjc 

fcintm 6(ftfnt(id)en OigelfonirtK mif^lt^ 
3(ucf)^(»t fr wit rcl)u >iiite &Iaisicrtn(lc«i 
ittf ntt rr vfcrti jt/ imb Icfirc notftigoz* i^ti 

@fuffeit(3oH*»^p^i(ipp3 Altrflct 
©of|ti tf< ror^crgc^entcn Jrfltvj 3g/ 
n^i^ .^oforjcI&aiKr utib ^otitrabaiYtfl 
urn 1807 t'pm 3tiHl()rrp3(, Oi-rfjetlfr m 
SBfirj6«r9, gtl. ^a^f l&tl/ ert^ielt, be^imtf}f 
mmitn Safjrf n leineiJ 33atcvi^ fctffif n ^ttU 

MepAianicfn, nud) me^ifirc tieuc tSJ^rft, 

unttritxic^en tie in ter ^LJlit'TpttAI^fA'^ 
' JEirt^e tuic^j Ccn 40 @d>u^ laii^en ^aiipU 

SSSin^ of)ne eittigen ^Bectiiflunt o^nt baf 
(tfiinviitf ®to^en ju nrrurfac^rn, cin tat 
3Bcrf i)dftter tviit* ®dt bfm dtegirtung^f 

im Or4c|?cr angf ftcUt n^Dl■^en. 

©fuffect (jranj >2tfl«m) jiingflfr 
®o^it»otiSranj 33na&, gcgenwjJrtis 
(1 807) 3n|lrumcrtmiad)f c in SBie n^ jrigtc 

* ^^cfiii^dtepeiRrt fiffonbrrn 3fnUge juc 
Orgelbflufuntt/ fittea untrmiiberen Cifer, 
fi^ t'^iE^in ju ^exwUtQmmnm, unb fcfiott 
^tte rv 3 neueSSerfe in« 3(u^Ianb mtt &o^ 
unk ^e^faU tetfertigt aU i^n bu Xuf^ci 
6img bcc ^15|ifr unb @eifter ndt^igtc, f^iit 
S3atEvlanb}ut>eL;(afren un6^r6cit in SSien 
jufncfren. ^irr tDactvro glA(fIi<^ 6tv ^^ii> 
berit^mtcn QSnIt^er in JConbUion ju 
fommcn, ber i^m bit SJctffrtisung be| 
5>ffiftfna)a'f^ jn Snfirunwntfn unb U^rm 
fibecerng, unA i^m inxi^ feitif r bc|hh ^r(cir 
Uv, einen gewilTen ^ a c^ c I au« ^icn unft 

. ^ f inen Ungor ^ I r 9 e r, ju ®e^ftlfen gab* 
©icfc6rc99*fc6irfKtt3(c&ti«i6Mi^tencirt 
ncue83n|lrument|u@tanbe/. betn ft^ ben 
£R«men/,,Or9rttiifirte<aLU«rfortep(ano," 

34t6cn;un&baSaSaa^er joooShbafilc 
^^ :er^teU,fon>urben fie un»t etnanber einig, 
. «iiu cigenc S«&ri£ fbl(^>^ 3n|lrumcntc, BSB lyS t T Se Sey 194 ^ untcc&fm37antcn:3Bac^tt urt6'iCotn^ 

fcinm SQprmSgen 1000 §(. jtir ^^nlogc 
fceyttascn mufiK, - ©ie« (Sefc^dft ^at fic^ 

i&flictainjjcnfbcmeitert; bag fie jur55i:i 
tcrung beffelfectt gcgctitrirtig (1807) bii 
36 65c|ftlfn ^alten milfren. 2luget jcnctt 
SnfimhienKn tj^rff itigen fte flfiev fe^t flut^ 
flUs flkigen^mHj, mi>runm\&cfcjnber3 tie 

fSi'migcn, Wfgen bc5 roehigen diaimi, ben 
^e einne^meiT^ fe^r &e(ie6t fitib ; aUe a^er in 
Ut mftglidjflctt iBoKfommen^cit. 3lai$ 

■.Ovn-t)-©iebolb« aiac^r.f- Scinfifi:^! 
C^ionif, 1807.^,703 — 710. 

Sevcrino (Ij) cin ^onttap«nfti[l 
tH 1 6,33^i'^nbert3 ^at nad) be(! D r a u- 
dii BibL ClfiM-'inbert ©rmf gegcfirn: 

GforgiiBochananiPftalmiDavid- 
modirlU 4 — ^ 7 ct 8 Voc. a I. Severino 

JecantatL Lugi. 1 579, 4. SSevgl- obigen 

Scrvin* ' ' ■ -, . 

Severino (Vmcenzo, a St.) em 
2(ngiiflincrm5nc^, blil^te aU ,^ompj>nift ju 

ijfnfangc bei* 17. Sa^ifiun&cita. SBon feu 
mn gebrurfcrn aUerfert t<t\m nodj ange; 
fil^i'troerbfn: Lamcntatio B. M.Mag- 
dilenae. i6oit f. Elfii Encomaitic^ 
'Augutftinianum, ■ . . 

;, SevAro de Tjucai^U&ffUaii&om 
ponifitor ioo3af)renjuSKom,tt)oer 1760 

ftt tjer ':^U'^e della ^Arcbiconfraternita 
dellaPiara' son feiner :Rompofition bfl3 
OcAtoriuni/ 11 Maitirio di S. Erasmo» 
4iiffaf)Vte. f- Cinclli BibK Volant* 
'Scanz, XV- ■ ,; - 

'^ S^vernf CC«»iu»)emunb€Panntet 
■^ele()rtet ton ^aimrt gebilitig^ ^at ge/ 

fd^ncbcn; De induitria Orphei circa, 
atudium Muilcct, Carmen, ^tantfitxt, 

:x6o8.s.mit STlat^. S^vcvaei 3lnmeifun; 
- gengeCfucft. ,: , ■ - 

--.'Sev^iii (Anton dts) cin ^ontrapunff 
■tiflBcS 16- 3a^t^unbeiM/unb njfl^ifc^ein/ 
'M em Scafiiofe/UOR bcffett 2(i6eit nodjunj 
irrbcn ^anbft^dften ter 3]Ii5nc^rter ^i/ 
iliot^etCod, 7, nebjl ©tilcfen ton anbern 
SStiiftzvn, Miiiae 4 voc. auf6c!)ffi(cn 
tterbcu, . , ' * 

S u S e V I n (loi. Barnabe) —Seine 
unb fcirrcc muf, SSdtec ®efii|i(^c; liefert 6a«a,2c):, In ben3(rtifeln: Atbc^ <£v ift 
um 1793 ju^aritf getlorben. 

' Sex t us Em'piricus^ cirt 2frit 

awiUjvita.kbttumi^ 193 noc&S^nfta . 
unb f)iclt (14 jur ©cfte bet €mpiii(er- 
iDabeij isert^eibtgte cr mit grogem SJi^c 
bieffcptift^e^P^ilofop^ie- SDJe 6c|le 3(u«r 
ga&efeineir SBerfe ifl; Sexti Empirici 
Opera. Graece et latine. Pyrrhonia- 
rum institutioaum libh III. cumHenr. 
Stepliani versione et ndtii. Contra 
matbematicos, lire diicipUziarum pro* 
fesfOFefl,libriVL contra philoiopboa 
libri y. cnm versionc Gentiaul Herve» 
ti. Graecaex AISS. codicibutcastiga'* 
vit» versionei emendavit, supplevit- 
que, et toti operi notai addidit lo. Alb. 
Fabriciui.Liptiae, 1718- JoL 3" bem 

SBerfe gegen bie>0?at^emfltifer ^anbeli baS 
fec^fle ^uc& and) adrersiit Muiicos* 

0ei)bo!bOPO— (f,ima.8er.@eu 
bolb)idjnntaI«.^arfeni|ljn^iirf5iiilej 

ben. 3ni3-i799mnrbcbafeI&flfc^onfem 
i9(tc^2Bcrf fiUbie^aife geibc^en. 
©ei^bel, f; ©eibeL 

*@cijbe(mannC5ianj) — bicigtrtt 
)u ^tefben file immerbdj ihlidmfdK 
Opernorc^p(?er. 9Jon ffincn «ompo(itto; 
nen finb ^iev m<i) nad^jutragcn ; 

I; SOr bie Sir(ie- 1) La Betu- 

lla libi-ratB, Orator. fi)Qioaf, Re di 
Giiida, Orator, g)XXV ^JfenVn. 4) 
VmSJefpem. 01XiUaneyi\u 6) IV 
SRifciTre- 7)JStabatMater, 0) I Re- 
quiem» unbtcrfdjiebene anbcre itiic^en/ 

|Mcfeme^r/6ifli796/Mcit^r.SU6e . 
in fctnen anfi^iungen reicteu fonnrr, 

Werner : La morte d' Abel, Orator, 1 80 1 , 
in Salve Regina. IVMagnificat. 

II. 3fn Dprrn, 73A«ior per Oro, 

Op. buffa, 1 790. 0) La Serva icaltrji. 

9)Ciicc»fmefranj6pfc&e ^ancate- : 

IIL. Sfit i>U Sammev, gebrurfte 
SJftfc : -3) HI ^ratticrfonatcn mit einec 
gI6fe-0p. a;©reflben. 4)RondoeCa-* ' 
vat.-p.ilCemb. deU'.Op. 11 Capiiccio f 
correttoj Vol. i.eta- v^txib^ 5 ) Ron- 
do, O:»ro^ Duetto e Carat, dell' Op. 
La ViUaheUa di Alitnia, p. a Cemb, ' 

€6*nb; 6)Obefln6en@c(j5pfeLV rQn2ffo 
manD,far3S{att-(£&enb* 7)ConeC»* 

vatiae deir Op. II Turco etc. p, Cemt. \ BSS 135 Soy Bey 19S DtcWtnimOfcofcei- 1806. 

■ e« vf « r It) C3o^an«fflflbvrfO-f"i& 

jti Berlin am 9. 2tpHl 1796, it" 85|l«n 

*Jfl^refcinetf3(ltec*. 

«o» © ( V f r i e 6 C5i!t«5 •?•• ^0 «a^ 
rtUmeiflei- am ntucn X()cflKr §« SBifu imft 
JitctUr eoljn tea gii-l^l. J>o^tnlo^tfd)en 
jSofcfltM imt. £iiit:a-8, geb. (u SB«n 1 7 7 &^ 

watuon 3itacnl> a..f Ji'm3tfc;)^'8«I«^P«» 
■ 6etiinj'mHni>|tu6ivteb«ijaIfcaae tit baju 

fieb&riien SJiffenf^.iftcn, obnf jebod) bie 
fAfiiictiiSiiiipc j« ttfvnacbUptgfn. Unt« 
fctcfftiliebtcec&rt'onbfcs bie^lJ^ufif lei^f"' 
fdjfl't'ii, unbioar f*»rt im lotcn 3a§r« 
fctutl) bie ^ftnilfjimgen ("cinei wflibiflm 
iiijini, tti J?m. Jwp. « e j e 1 u *, <m 
fei-tigci- iJonicrrfpitlfr nuf bem'pionofoitf. 
ecme fiicbe jiu- iOIufrt ma*re, bafi er auc^ 
tio(^ im ifiten 3a^« f"n« Slebenflunbcn 
onivanttc, beij bem gviSnCliAm ^ / 
6 r e ctK « 6 c e 3 e c ben Scnii-apund i-egel* 
niilgii iw (hibiren. ©ie« mrtctigcfdjift tvt 
bcrfte abfr iit i^m ten uR»lb(r(lel)Ii*(m 
^angiur innigflcn ©ftatiiufdjflft mit Bcr 

Siiiufl^roeswegeiiffflti* f?ine (i«"je ^"f^ 

, nicvffamfcit ouf Mi ^tnbiim ttv SBrttc 

<5enba, SJoglet unb gljcrubint 
Bermaitbte. UfnbtefeSfit tarn .«apeHm«f 
(tei- S i n t e t nadj 5Bie«, eefftn tenner; 
fclitfeit bie Xalen tc bc« jiinsen © e 9 f i- f < b 
urn fo roeniger D(i6or?cn HeHtn fennten, 
je mf ^c ftd) bieff c |ii i^m ^inscifS'" f^^"'"- 
Untfi- bet Crttimg biefc* gteOfn ^f^"* 
futfjtetr nun baiJ in Xtwiibnng (n tritt^n, 
mi er fciV^et bIo« aW aBifTcnftftaft 6tf>an^ 
belt^ntre, nnb bieS mit eiitem €iffr; ben 

- gcnfonniJ. ^nblid) tewc^tt ^. SB in/ 

, uvi an^aUentesSurcbenuntbfliflt&tn" 

li^l^c bitten bcseo^Tic«aiK6 bciSSfltnv 

fid) liftei aUt$iim\timmi}iUni\[tt)imtv 

jufe^eit ttnbfcawitiiunjmi5Cn,6flSfid) b«¥ 

©ofinbev^ionfunftgafljn^^"'*"- ^"" 
«r6f'itetc bet Sflnglins'""' f" tfliilof" fort, 
icmet)vfetnc9lei3uii3en tieftm GSefdjAfrc 
. 'mtgcacn fomen, unb jc »em>iec cc rem 
IDraiige ber iugetn Umjl^nlt afc^inj. 
"i£tibn(^ njogtcn ed auc& aufSureben fein« 

" 8e^EctutrtgreBnfce,niiuitte(0f« Jffetit'.' ftt^aufjutmrn^unft njurbr fdr fcttir 2fi6ei( 
buvc^ ben ?>evfaH ber jtenner bei9\)nt.1>itS 
munmte i()ii ttuf, 1798 bie i^m angmage/ 
ne «apeamei|ierrretle art bem e^-mariaen 
@d)tfanebafd)ert tfjeatcv anjuncf)ni:it,- 
boet^iei-bmc^ ffinem2Bimfd)e gemdg in 
(inen auflgefeicitctevn S33iifunjio(ieti vets 
\t^t roiirbe. ®i« igoj ()at « folgenbC; 
Dpetnsef<Srietien : O ^lec £6n)enbr«nn. 

fl) Orion. O^fin'fl^Pfli**- 4)'^ev$mt 
(6nig. s)'I)ei' SSunbetmann am 3l^eiw 
fan (nad) beffen 3(uffil^eimat^m^av»n 
Qilii(fTOflnfd)W.) 6)'E)ica>tuibcn.i8oi. 
7) €i)tii«. 8) ©a« Sigctmabdjen. 9) 
Dcn-ot^e @ri|lira ^Dotnierge&flrgf. atej: 
ZU. 1799. 33cni|len2lfrbierei-Operf)a£ 
^r. X c ii 6 e n ft e gcWncfcen. i c) 93iele 
tiniflne Mticn «nb€t)5i'e ju »«fd)iebeneti 
Opevn,bncuntev bcfotibeii etn Sinai ju bee 
Opec: 2ie&e madjt fm-jen gjrojeg, fi(^ 
fiu^jeic^net. Zu<^ (iitb von btefen eintelncit 
©ti'irfen fcfton mc^ttve 3Cfl»c()en. €i« 
(£I^oc bci: ^cutben finbet man untet bCK 
©eplagen jum i tt n 6at)r3. bet £f ipj. muf. 
3cit. aupeitem ^at ee bbcIj gifdjiirbeixi 
lOftne gtoeeSKeffv tOIV ©ijnip^w 
nim, t5)eimgc£iuarrmen, 14) eintge 
SlovicirfonaKn; "Bette, bit i^m bcr Affcnti 
lK^en^cfamimia(^:mg do4 nit^t niltbiil 
genug fcfecinen, Uebclgenfl, eisoet man oUcn 
feinm.^alen Setter, Originalildt, ©dia*. 
mation, ^iite Sl^een, €^ata{tenflif unfi reii 
nen©abiu- .„?iRU 1>incm muftlaUfdjeil 
Xalent Berbinb«er ein du6erfHie6en«n)iSt# 
fcifiea ©ettagen, roamfee f^^ftarc Jte nnU. 
niffeanbeiiic anfpcud)tofe ©efi^iibcn^eit, 
3eber,bcc i^n fennt, BertJimficrt un* f(nt 

i^ Qli «ftn|tl(c, f4i^t i^ft aW gicudb un* 
Iie6t i^n ols gjlenf^en/' 931it biefyi SBor* 
tenfdjkcgjn bicfe Slat^rit^tcn, roe^e i<^' 
bn &&te tei <^rn. -21{m«riu< ^ a n n << 
tieti-mi SBienia banfeti ^aBe, n>Hc^. 
aternttr-bi^iiim !^ecera6ei:i8Di reid)eiu 
Sno(^ f)At rt^tbem auf^ looter grtrac^t :, 
15) SJieC^cmituKt n«i:^ bee ttScfte. Oper,. 

aiifgcf. jw 2Bictt/ 1804* au^crme^rfra 
^■rf en, wcldje tv feU *iefem 3a^ no4 
filr bif tafigen.^eatet gef^tiekn ^«i; 
nui'be tn^&efonbevcgftril^met : i6)&au^ 
itSnig in ^{ml, SSitktvam i ju ®i« 
1 8 1 D mitwiefem ©e^faK aufgef^rt. . 

Scyu«(£tar,mode^ein XcnfUtipffr BSB »97 Sha She Sl^« •98 i^iai Jtammfilnfat ju SJien, unfi gat 
vDttfemet^t'brit in ben ^lucf : Melodis 

ipirituale i Jvbei. 3fliliii(ifr3, tei^ SSa' 
S<miiim, 1614.4. 

■ S h a r ra . wa^cfc^dnric^ eitt Stmi 
peni|t |u SonCon, von fieffrn arfieit in 
9) I- e tl n i aSerjeit^nifTe, gonfcon, 1 797/ 
«ngefA^rt Wivb : Conversation Sinfonie 
for a OrcheatrM.compIetein IB p«rti. 
Sharp (Richard)— i|t and} ©i^rift; 

(ita«, ittbem er nccf) t^evaaimzttn f)at: 

NewGuida di Musica, being a com- 
^IrteBook of Inatructioni forBezia- 
rers on the Piano Forte, entirely on a 
NewPIflD, calculated to save much 
Trouble both to the Muaic Maater and 
Scholar.to which ia added Forthy pro- 
greaiive Leaioni in variout Keya, 
Vrith the Tinkering matked agreable 
t6' thtf late improved Principle, f, 

^rtflon* S<««(.Son6on,i79r. 

-■S h e a t (. . .) Unter eicfcmSflameti pn& 
tf9 SHolft in SenbDn gcgen i goo ge|tocI)cn 

ipeebcn: Sonataaforthepf. Op. 3; 

■• S h e e 1 e a (lohn) JKlauifimcifler mi 
^omponiil fiJr fHn 3n(humm ju 8ont»n 
urai % J730, &(it vitkn 3lnt^ril «n tet 
©ommliins »*rt ©fftlngeii «rWirten« 
iE»mponi(le», wert^e mtev beta Ziul: 

Musical Miscellany (London, i^Jt) 

^MUtffam. 31ugcrMerfm5«crfl6frnu4 

ellnn fflr ^(^ II Collectioa* of Lessons 
for the Harpsichord ^nwiscqtben. f. 
Hawkin«,Vol. V. pag.igo. - 

"ShenrtoneC. ,;) fin enjlif^crJtomi 
|romfl/»6nWfren3fr6<i(ge3en unprr 3fit/ 
«l»r jii !on^I)tI Son^s geftoc^M iPotBcn 
(inb. f. 'Pre flon" ««4t«l. ?on&fli!, 1795. 
■Sh«phard (lohh) fin engfifi^ep 
iteiiti-apHnWfl it4 16. ^a^t^tmbettt, 
5attefeine3?unfiefreiW»o34«(«nj|a 
Oyfflrb til^inli*(l (hibitt, 'al< rr (m Sfljc 
ij54»tmbie©p(wiTciSrb( nxe^fuifu; ev 
(racket ^< (t6er nur tii }um Q)«rfafauceuf. 
^uget mermen fdnet ^ingfompofitior 

Ken,i»I{6tuoc^gc$fRioirttgin ber&ingi' 

■f(f)u(e luOrfocftin '2Kil. aufBt^alten rem 

tett, flAbet man auc§ Ki-rf^iebene in einem 

®ecfc «6gebcucf t, untci: btm Xittl : Mor- 

nyngand Erenyng prayer andCom- 
mnnlon, set for the in foute partei^ to 
ke song io churches, both for men and •hildren » vryth djrrers other godJy 

prayers and Amheais, of supdry mena 
doynges. Imprinted at London, by; ' 
lohnDay. 156 J, tOKMi J^ a m li t, 
Vol.n.p.saj— ja5. ftim&miHite, 
tintn 3|limm(g(n QJeiang einjerW t hafl 
©« bits airt in ba SStii)l riitespmbqtiltf* 
untcr fetneniBStefen tin mmtff I'djrmt 
gtwf fm j« ff pn ; fo ^at Dr. 95 u r n f 9, 
Vol.11, p. 587 -. j8g fi,i„„ fflf(-d>id.te, ■ 
eine c^tenooUere 'probf »on bc/fcn Jfrbcit,' 
in cintr stiitnmiden tanitUdfen aKotcH?; 
fingecilcfr. . . 

S h e r a r d (lames) fin Uptt^tUv un& 

TOu(tf biletwnt ju £onbon,um ba« 3. 1 71 o, 
mtbtt >&iubet bti gtpgen »otaniffi*> 
Dr. ^ f i; a r b, unb ^am es in btt 'Dfufif 
fo weilgebracfet, bag cr nic^t nur umrr bit 
bamaligert »(|ltn SSiD/ini/Jf n von Cnglana , 
5ti&f)let »urbf, fenbfrn aadf mit fo viti 
©efdjmacf unb ^rnntnifi filr (ein 3n|inw 

ment|*n>MaSf(inr2Sfrfe»ortgjTJhnIi( 
djfniCtin|tri*rfin fiit ^ovtUVt Htbtit 
angfff^ni wurbcn. Stoqer in ^oaanft 
^atbawtm At^od}cn: i)XU Soiiat« a a 
V. Vr. e Coot. Op. 1. Zm\itvbm. 2) 

XllSoaate i «V. Vc, e Cor.t. O,. 3. 

€tnnb. 3fuf6tffm3flfrfenu?irft leinfiJow 
namt iiflfi(tnif((f Giacomogcnannt. 

•S h e r i d a n CM«d. Elisabe'ih) — 

©if rear nnr gefiorne £ i n ( e tt, unfc fan* 
in i^rf r bmmitn 3eit, b. i. umi 3. 1 7 70, 

ticfiIrbif8«6,cilniinB93;jn3otti 6t« 

initjidffifh^cft^tcn'XtitawtUtmdianb 
|«in bewunfcf rn r45n. ©ie|t4v6 im 3a^c 

I79>ju2i)n6i)n. utibi(lftufbieima.£cf, 
f>«{<i}tkbitt(litt immalft^t fdiiti inSuV 
per «flo(*fn. 3(^ 6jn in 6jfffnjnj(ftii(ttm 
btm ^ u t n f 9 gefofgt. agf „„ atd- nat§ 
flnbern Snic^ri<*tcn cine © ^ e r i b a n al* ^ 
©dngeyiti f4»n urn 174s s^Iil^'t huben 
foti ; fo Hg( mi<^ tut fa(l wmut^en,, bag 
e* i^eV'^ingfrinnen biefe* 3tamenj )» ' 
fionbttn grgften ^at, iim fo me^r, ba c&igt 
e I i fa 6 « t § erog etne ©ilettantiu ft^etnt 
StnKien ju feijti. 

■ SherynghamC...)eiR(rfcrr«(« 

flen ^onttapunftiftm €n(jlanbtf umtf Saftc 

iji.o,Mnb<frtn3fr6fitSurnf9 mieit 
nem c^emaU bem Dr. 3to6. ^ a 9 r f a it juc 
ge^fitigtB 9Rjl. ^inen Itjrif^n ©(fWiS 

Volar, p. 544. Hh<mnii^t^iiu .: 

tt » , . St ♦• BSB t!#0 Sho •' >Sbi Sho Sib £66 ■ S h e V I'o n iC • <'"« ^^^ "f ^" '*'" 
ftiofen 3talifnD auf ^cm SJioionertl, Icbte 
, im3.i8oojiiSSacna. €ri|ijii'03TaiUja 
ortDcm. - ■ -'^ 

♦ SbieldCWnilam) — 3m3-t794 

loac Kni>4 Immetbcr^ifttiiijl m'.tci- fceti 
. <n3lif<l)Cititompotii|ifnj«£i>^ton, roofein 
SDilMug l'*on 1783 in s;iipfei: gfilodjfn 
»«r. 3" fiilt)«n 3a|)rfn ^atte er |idj in 
3talicngf(>ilt>et,njie feiti Jotrcnopfcr ta 

6(nen lOioIft -iUlooie bebimtc: „toeII 
fcltiigtr i[)ni, wcif)renb fe'nc& JliiTVnttjaU* 

Wm fo tnf^r ©croidjt ei-^4(t ©lu-newfi 

vxx SinW^tunfl t<* italiiiufiljen Se/ 
fdjmada auf ten tni^Iifdjen St)eatern tuvi* 
ffine 5£onTiD0]itionen t)t9(icti-«.ijfn l>al>f. 
!Da?, »a«ic^ noA von fetnm gellodjfncti 
Sfficvten gefunten (jafee, bfit^^ft in n) 

MytteritsoftheCaiile. Opemte. 14) 

Lock in<i Key. Ovetffte, 1795- ' 5) 
TheWoodmaii.Opciettf,fili;fiit®.iitiri( 

gefliK^fH '799- 16J Abioadand Hoin»^. 

17) Choleric Fathers. lO) Cmsade. 

ig) Encharited Castle. 20) Farmer. 
«i)Harlequin*8 Museum. fiS) Hart- 
ford Bridge. i5)High"an(ineel. 24) 
Lov« In a Camp. 25) Marian. 26) 
Matlneri. a7) Midnight Wandeieis. 
£8) Nettlcy Abbey. 29) Nina. 50) 
Nunnery. jOOmai. s«) I'ictur* of 
Varii. 33) Pigmy r^evp.19. Z-^^V^o- 
pbet. ,15) Richard Coeur de Lion. 
56)Ro»ina. 37) Sprigf of Laurel. 
38) Travellers in Switzerland. 39) 
WitWow Mountains. ■ 3tlle t^t\ii 

%ivi Siementt unS t^ril^ Ui) ©i-efcc/ 

■ tip gcjlodjcn. 8ern« 40) Canzonets 

■ndElcgy, M SlmEttti, 4i)Duett« 
for 3 V. Op. 1 . 4 B) VI Trio, a \, A. et 

Vc, &«* o6fn ecn>a()nte Xottcnopfer, 
1795. a5a^@ont)«6ar|ieiiibie|"entiii)'« 
i(l terCatin gekaui^te ^4 Xaft, roovon etr 
im 93iM-6a-id;te xatXm, „ baD fcQ'iS" *"» 
«n9efEl)en|^fn Siiititlertt in enslaiift uitb 
-StalienscfaUfnljafic." 

Ship p en (William) roat 'Profeffw 

^■♦e? tKufif flU tern fti-ei^amfdten .«ol(e; 
^'Sittmiu gonbon umizoo- ei-fc^eint afiei* 
.0«iitti*§t JO. ten «c|l(n aSeifletti feinev U11& alJ ® e r 3 I- wad) ^ns'^tifi tam,un» 

Ki(ldvft wuibe, tvflt 171S aiK^ n'/ unft 
jn?<ti* aW 8autciii|l in fticfciti:. Sr wat cin 
mlunerfnm^ (ii|li3Cig]Iatm ittQJcfetffdjflfc 
unbDncigentlulje €if;»C»cr 6cr foflenanm 
ten ^rimmfSftbcI, welc^c ev &eiWtt/ 
tMbeijficljfilhrte, urn feine Saute tmrnac^ 
tlimmcn ju (6'nncn. Sf ^attc in bfr Solge 
bcttUttf-iU, fpincSippcnjw fpafteti; fo &<ig 
rvauffcineilbn^eiiLtenejeit jum'SrDmpw 
tenWiircnuntadjrigbiii;6. ec |lav6 juSon/ 

bonim 3. 1753- f- J?aw(in«- 

Shuttleworth(Obadiah) — uni 

nicljt Scliuttleworih* Wtclm a- 2e;c, fler 

!)cn geMtefien ift, ©citt 93aKc,ber i^n itf6|l 

nodji.06f)T!ni unb einer ^otfttcr t^eW 

buvdj Untfnidjtgi'&fti fluf bcm SIflt>lere 

imbt^ciHbi!E(^ bfl33l&r*rfibfn ber^orelj 

^ ttfc^cn 5iJcrfe untcr^iflt, erjog fie <x\\^ 

fiilmmtlic6)uV3Kufif/ inbem f r widjcntlii^ 

fin -Itonifit in feinem J^aufe ^idf^ njurin 

rr/bfr iQater, bie 93toI bl Giambi bit j 

<e5[)nefcteS3tolincunbbietD(^tftbflSJtI« 

rierfptelten, 6 <i b i a ^ btac^te ed au<^ 

bfll& fluf feincr 5Sii?lirte fc WPit, bag et imtcc 

biceiflert3Kci|let fcincrSfi* %^%^\i xavxt 

be, Tfucft roarer tttlem Swan concert in 

Cornhill SBorgeiget 8i* ;fltt feinen trt^ 

^flSetj roar er auc^ cih gute r itompontft fit 

fan 3n|iiumen^ woron XII Concertoi 

unbrne^lereSonatis file bieSJioIme jew 

8cn,roelc()e bamaW inOTft. in Urnlauf fai 

men- ©cbsiirftfinb wnfeinec JTrbeit nur 

IlSonjertt, roclcfte fV'<m* bcm i^cn unb 

iiun®plafcetf eEutelli'WEfeitigt^attf* 

fiSn(iler, roa^vfcfceinlid) ju«0«»nibiirg, obet 
fotitlroo'in iniebevfac^fen/ flarb imSa^t 
i667,biifetft^i(bnigyDn -^aecfner in 
jStupfer gefloc^en rourbe, womnter 5o^, 
SS i fl folgetibc 3Jerfe tjctfertigte : - .- V 

X)ic< iti Vet StSattenvon Sllcvi Vii» 
Ovunt mti9 14 ivifl^titn^ fnn bf^c Xaofl 

, 05 fpUl aud^ tvtr %2 toia, ^rrtSUtv * i- r ^ ^ r -^ * k ^ BSS fOI Sic Sid 'Sie 893 ganj unnflft mnc^t, t|t, tag mnn aud? tiiAt 
fciegecingile Qpuc tavin finCrr, ira otei- 
tUDcrgenJtfmimtiaufWfldjidnt^tifirumem 

tctx epjellirt ^s&e. ^ouicl i|l in^c^Tt'II ,1" 
»i6, bfllj mit i>ie|cm '^onh'initlaMItnitTi:, 
ti}ne ajoftiamen, tfi- Dr UidaiJ ©Diifi-. 
©i6cc nid>t gemcvni I'vT' wie ipi n.SEv. 
uorgegcben wirt, mil ich t^nmal^ ben ^^^^rf; 
neift^tn i^tii^) ni>d) nidjt f ariiui;. ajicUcic^it 

Sicattl(..0cinff'i'i5n.'^et'^ompiM 

ten Merc, galant. Febr. Bott biefeinSa^fe 

p. 105. 

Siccu§ (AnalctuO ein imbctamitfv 
©elc^rtct be* 17. 3a^l■^lm^e^■t8, fjat ge/ 

(<fHic6en: Deecclesiairica HyinnoHia. 
Antwerpen, 1633. f. I. Burchard 
IVlaji Progr. ad Sacr. Chr. Natal, 
concelebr, - - .' . 

@ i (ft a r t CCfliircntiui) Oi-ganiji an bet 
53?aticnfivcfte ju 3liirn6crq itmi7=0/nat 
bafel&ilburc^ben 0tid) Matint gpmid)t: 

Sonata eFuga per il Cembalo. 2 ©jgcit 

in Sol. . . . • ■ 

0i(fetmfliiB (^Ibriaii) fin OcseU 
iauft |U €amin in >p8mmei n, gc^Srt ju ei; 
net gcgen.ften 2l»f«ns6cS i6.,3al)it)ut)/ 
bfcMin'pi-eugeninbicfer.'SunjUerii^imten 

Samilic. €e^ttt«m«3. i6oo eie.Oi-gel 

maDdauioerfertiflet.-.-. ■;..-, 

; ©ideimann (3oadiim},au3 eljen 

VefccSdRltltvfamiliO ^at 1597 bicOtgel 

inbcrfiirctje JU JvicbUnft Eibnuet. 

. Sicfe craannCSii(^acl)iin,0r3t(i- 

6au«, Icrnte fdne iStmit won feinfinaSatei, 
aibrtan ©icftcmonn, .: unb ginj 
1574 na* ^rraSen, unb faniifte me^icre 
Orgein, »ei*e in bamnliticn 3Htm untec 
biebcilcn gereicfcnet wurbrn.: ajpcnf^mli^ 
Umti et fein« Sun(l on bee e^traaligen 
Otgel in ber !ncip^6|ir*f ti itircfce ju «&/ 
algibfvg. 5)cnnob|ic9Ui(% mit bmif&ii. 
gen nid)ttja-«jli'i)m ntcrbm fonnte; fo niac 
fiebo*ju il)L-ei- Mt bte grBgi'iie uub ani 
fe^nltAlie in gatij "Pcruefn, un& fl&fmaf 
fogflf bic ntcUitifi^mie Ocgrl in bn- g&fttc» 
ftrcfic JU Danjig an &tS.vte unb.2fnja^I 
letStimmen. €r flaib 158°, Im 30pm 
3a^re feint* ^Icef*,- iinb bev 'Pcofeffor tec 
a>iittunil, £ i m b ft c u f^ lisg auf frinen ■ r lobrinc r«tetnif*e Slegie brtttfen, WBrtn 
ev fei>i' vi.'I aiiifjiiilidjerf son feinrc ®ef<t)irf< 
iichtfir in frev Ovscibaufunjt fagr. f. 5>»' 
fansfi ■;pLeu|;.Vttei4v(tef4.@. 364- 

SibelCSo^flttii) jtoUaboratei- an bee 
©tfiule ju (£6Ueb« ju^tnfange be* 17. 
^ai}\:i)mbttti,fCii}m auf bri-^o^i'tt f"' 
nitfi^c^'vie^eiuatecfi eire?01u|i( auf^ anb 
lic|3ileunKi-bem Sitel biucfen: 031oKttf, 
ein fieunbli* 2Bci& ic fflr 8 ©timmen. 
evf urt, 1614. ^unbelt 3a^re ipattv mug 
eSabfimaU etnen.Hi3mponi|len biefr»3^v 
mniSgcgc&Enljabtn, von bem i(^ no(^ in 
*Sl|l. cine jtantate brfifee : Semm mein 
greimb ic. a a voci e ^ Strom. 

© i e b c I' C^ntan) ein OigelBauer au* 
55rann,wfeifigte i7jjjuO(mfl& in bet 
Aloftfttirc^eaufbemijeil. Sage tinSrtf 

»on 3 1 ©timnipn, mit 4 'S^Igen. ^»t^ t" 
pai'irte et ju SJicn bie d)li(^«eW--OrgpI vm 
40 ©rimmcn. f. SreSI. 3i«*r. v. Otgcln. 

Sicber- (Giuseppe) lta^rfcfeetnli(^ 

ein ©cutfc^er, (ian> 1783 all 9Jorgeiger 
im Opfrnijr(()e|let ju ©tnigagliu. Ob Die 
in itacg* i^atal. ooifommenben @ti* 
at,iU I aSiolonffUfonjert unb 6 SioUn* 

quaitettS in aM|l. tjon fciner iEempofUifitt 
jinbja^tn* n«3f" ^UtangcW be« SSotnai 
mcn<nici)tentf(^fiben. 3m3-i784fpiel' 
te er no* ju Perugia .ttor. . ■■^' ■• 

: ■ ® iebcr(@ettftiebKin 6ra»ec Olrge f/ 
bauci- JU 'Sriinn, c6®o^n ebee 55cabet bef 
Obi3tn.iiimd)t6e(annt,^atfijlgnibfSBn* 
f r evbauet : t ) Ju ©ciinn in bcr X^tmU ■ 
(it^t, tin 3B«« t>en 38 etimmen, filr j , 
OTan. unb 'Peb. mil 6 ©<Slgen; a)i« 
et*tt)eitJmtein 2B«' wn 45 ©t'mmen, 

itiit 4 einfoltigen Silgen, 6^ CHe fang. 
3|€tlc 6teit,filt 1 0000 t^lt. f. 55t«laucc 
2na*r. D.Org. ^(« ro|l6aK SBetf giebt 
niicaSernnlofTung, ^ier me^terc wnifynt 
(i*^o^en''Pcetreniu)ammettjufi(acn: i) 
bicOr^el juSr&ningfrt f eflf tr loooo X^lr.^ 
ne&it 3000 Zt)lv. far bii 53 OcganftletC , 
njfl*efiei>"^'«nmu6ten; j)bie ju©t; 
SSineenj irt3?aumfcuv9 (ofif te loooo 2^(r, 
3) bie in'bw neueni£rr*f juSfrnjIetbani 
foftctemit ben 'JJIatmonjecjiermigEn unb 
QiiuUn 109^000 ©ulben; 4>l>if )« 
J^avtem/ bie fltSgtt fn Curopa, (oflrte 
100,000 Qlulben;: O ^« 3)Ietr»p&(itani 
Brsel;u^i-a3ffllletC3ooooX5(r. unb 6) 

bie BSB 363 1 1 e 30i 'ticiitb(tSlrfU|firt()f ju©re«brtt, laooo 

'%\)\x. ^U^ert(id)|tf nbtcunm- atlmbie/ 

ff n ifl roa^rl'djeinlidj 7) Me Onjel in bet 

fliD&en iUlidjMlBfirdje ju ^amjutg, beiv 

-flIfi(^rn»ifUetd>t, bt^ 6tc Tat finigctScit 

' Jlberbanb nr^mrnbrn &&\tt ^tstn i^tntlir 

dft QJortrttKi-e^iungfit, fn^meilic^ witbtt 

'gcbatict wftbftitn Jd)te. ?>cfflnJitHc^ ser/ 
. nwdjte'XJ* tt^cfott 40000 tDIi-f. baac 

fcoju. ©a abn buU ©umrnc nld>t reidjH ; 
- fo fab lid) tatf .^itt^fndtanmn gen6t^)i9t, 

nod) ein ¥>ttt&d}t\ii)ei fjiniu ju Icgcn. 

feffbr |« ©ceslau, uma 3. i go i^Iftte um« 
3. 1797 wa^tf^tinlic^ }u Cripjig, luo 
tifl* finanberfoljirnbrtf fiSr* Jtlasifr boh 
ff iner3frfcit gtBrucf t wortrn iti : i ) XXV 

'ViriatioDi p. ]a Clav. »ur TAriette: 

^tmfmd)t\i(.ieipils,h.'Slcifiiin%i796. 

^.Sol.. »}XVni SSarirttionrh Hit iai 

' ttfanntf ?w6:^i)pfafra,ajeHeraili(6eI K. ' 

fflri^Ias. gcip^i3,i797. fl.gol.' 3) XII 

Tanationi iur on theme tfbntm p.'le 
' Clav. 4) Continuation dela premiere. 
Op, aiS«S!au,6,®f^r,i759. Jol. Eflat^ 
fcerSf it ga& er liec^ »on ^rpllau a\i$ in 6rn 
©lurf: 5) ©ti'f. 'flficc ben 3«'|t«nb bee 
■93fufif in^rf«ait/rm jten'^a^rg. bet 
Scipj: rnuf; Seit. 6, 347.' 6) 3ilufeum be i 
riS^mKr XonMnfMnr. ' 3n ^upfectt tmb 

■ fd)tfftli(^en airifTfit. Obcr: g)Iureum 
fceutft^rr ©ele^mr iinb'^ilnfHer. ittr 

' ■<5anb, «'rc<[(iu, isoi.;?. ent^ilt bic 

' -©UbnilTf mrt)0fijietiroli©e6afl.©o.t^, 

, ■3of-^'?'ai>6n/ SBfiffg. Iffiojart Stub. 

' 3um(lec9,«Dluj. Ciemcttteunb Sr. 
' SBil^. 9tei(f. ' .: .'■ . 

- *»on".©Te*oIbC3o5attn 35fli-t^ef) 

■ Dr. 6er1Kfbii(n unb gifji/ofop^tf, 9tat^, 
»fffntl;4er, crbentliiftcr ^tofeffcr bet ^u' 

. nirgie unb ber dfitut^ihen Siinlt m bee 
Quiiu^mni»erfit4t ju SBilriburfl, 06er< 
ttunbarjlbelbafeen SuIiufcSpitflf* nnb 
SDfifglKb ter me^re fint gele^mn ffiefeflj 
Waftm, gtJ; juSBihtburg, a» brittcc 
©o^n bc^ uovmnlfgcn batt,qcn' sfre^i-ten 
Se^imen, linb ffliebijinal-'Kat^eS, am 3, 
Sfbr. 1774, (ft'birtf in fcirter SSatet-flabt 
unb ju Sena, ajmbe 1 797 am lefettm Octit 
S)u(ii>i ter ai.'ctij(in a. ft^Irutgie.unbnbt^ 
tm ndmlit^rn 3<i^k ftl^ptofVfTor juSBdi}.' 

' turg ange |idlf. Ufberbie* rt^idl erigos' ten bet ^fa&e mie ju ffilflrigeii bftfl^ipbm 
ale^oftpi' bct'^j^^ilofop^ie, 'iiu^tv tne^recn 
gele^cteii mebiiittifdjett imb ^U-m-girdjen 
gebnitfreti ;^ueatbeimngen imb ^ibf^anbi 
lungen/^at er aiii^ ale tvilrbiger tfteunb 
uno23eiet)i'er btt3{iin|le, wiDrcnb fcinet 
Slcbflfiion bcr 5idn(ifd)en Cljconif, 1 807, 
baiin Bpit No, 18. ii« Jtim <Snbe bti 3a^c/ 
gang* eingenWt: fflSiUjbutgi ®elc{)itf, 
toiler uiib^ammlungen. €t« SJcifii^ 
unb ^cvti"^ l«v uateiMnbifdjen Sflniller/ 
tmb ®elc^rten(®cp*i(^te jc. roetuntet 
fluc^ von 30 not^ lebetiben ^onMnt'Hrrn 
unb j^omponiiten ^ic^fl inKtefTanie SRoi/ 
titfctetujorfommen. 3m folgenbtn 5n^« 
' ii6crna§m ci tie .^ci-a«<g«be bee Sllcueti 
flrli|lif(frj(imarifdjcn ^Matter eon unb file 
Stanten. SBiltibutg, igog. 4. rooim et 
Htdjtwcniger tntcrefjaBteSlat^ticbtciitinb 
Snetijenwoiifi'dntirdjen lebrnben irnb uer* 
flovbenefl ZonWnfllein aufgefammflt ^ar, 
^ieiefft<td)iid}Un^nbn man audi iabia 
JemlSSerfebenuftt. "■ - 

■ ©iebtit9(3mtl)Or9ft6auef|uWiS^I> 
^aufenitil;f)firmgertim»7.3a§r5unbecK, 
^atuntfranbern pfiferttget; bic Orgrl ju 
^ulgnil oDn'i k ^ttmnten^ mit 4 ^Algrn, 

i«69, wdAe3rr6eiCfeihrtn anbcnfeti €^/ 
remacf)t.f.^b(unig< Musics ihechm. 

a$,i.'©.'3<g;''" ■ ^^' '-■'■•■ ' '-■■■■ 

. ^ i c b I e r C.' . i) Adi)ilnfn bti Smnni 

3u3 in bcr ©i^wpi^, «Ifo cirt ©ifetta'nr, ^at 
von fcltier £i>mp«|itit)R ^erantgeiieben : 

't) Serenate devafitl'hot^l do Laudpn, 

p.le Clav. @prirr> urn 178S. J)0"^*f 

ture p. leClaV. nominee Prince de Co- 
burg et General Ae SbUwarow. €6tnb. 

X789.2)i(rttantfn.QJBfItmpei-. '- 
-•■©iegftfeb' (3etiami) ®upetittttn/ 
Bentju@c^lat^ tin SSoigdanbe unt« 3a^i: 
iiio, geb. |a ^ormt, »ai'au(*Som|njni(l, 
Inbera von feiner XrWt gebtaeCt iji r 3Ro/ 
tette/aHf< ^tt^aeli^;3e|l : €4 er^ub fT(^ 
rin ®trrit le., fiti: ( @timmm gefegt. 
SSalt^er. ■ .■':-■ t-' =-""■ ' ■" 

©tegmilHer (Jjeinrit^ 3fbamj eiii 
' jCtavtectnftcumentmad;ec |u ^ctltn, im3- 
1793 ungefi^r jS 3i$«nlt; ^ortf ^dj ba' 
fjfbfl, alsjungec 3lhfclnger/ (utjVo^er ge* 
ff^t, fieferte abec berriti pianoforte'* in 
Sdavitvfttm 'wn guter 3ti'&eit unb ange/ 
ne^mm 3;one. • ■ . ' '-" -' ' 

de BSS aoS S i 6 'S toG Ae Sie»lycb(C SUUy (Mtd.) 

f, Courmoot. 

C i e »c r « t3o&. Si'iebt. £ub»iii) — (f. 
ba< a. tej;.) |tav6 ^ tKngftetmrg, im 3a^r 
1806. 

. eiesetS C®. 2-?^-) em iim(}« ®e* 
le^Ltei: unb tva()i')ct)ctnli($ -^idjta- ju 
©cduofc^iweig, ^at im 3.i 807, augec rer* 
fdfisEieiHn meijr bit ^oefie betrcffenben 
3(uffa^en, auc^ cine leitn^wrct^e "Hbf^anit 
lung: €^ai'fl!Kti(li( in- bfuiftljcitiSiiifif, 
0. 677 — 70J, &f^ IX. ^afjrganji fcec 
miif. SfitiiHJ einaei-flcft. iffifiw « aitt 
6.6n4.6e^auptcf, 6aS unfei-fBiifi! (in 
SJet-f 6cr Sfrtliitttec ift,biic(fe beixn ^liidjen,' 

li-at^t rt>iube,n>il(^e (if «iit^ bm Scmfdjf rt 
wiinfc^EnSwm^ marf)» ; fo tflrfiei^m lit(« 
fcodj roo^l «i*t fe flanj un&efcitKit jugf i^am 

' ten wtvi'tn ; nii mil^cen benn &ie tfi'il.^m/ 
ten Slameit: 3o*(iiim bt'^vti, Oif 
Teti}t, mttiAf 9tt, Zbv. asiiraeu, 
SKontcn, 2Jei-tjelot, QJcmfttcf, 
€lfmen< non ^ap^>, Soi'ti. ffani<, 
enpcMMotf, ©ian Ic €»i(, 'P^il. ^c 
^BitU, Orl. b( Saffc. .fflJantu 
CO u r r, « a f f i, 3o<^. « « ft n, €^ri|h 
^0 lift It b, ®ia4. biSaec, ^onm«n 
4 1, @wcc. £ » c n e It 0/ 5>(trce bt J^ 1, 
&^ee. biZotnoai, ^uh. "Bat It ant, 
&iai^. bt <^ c E tf c m u. f. ». latttct SltCi 
lerlinbiv unb 5>eurfc6r, ttrgeffen ^abtn, 
iveldK aHeim i {. uitb 1 6. Sa^r^uttbevtt iti 

. ^talien ftliJ^ten, unb tnbem fit fau bie bsju 
g(n,^6fcurtb^fi:feen boi ^s(te liefevten, 
mat bafelb|t ge^&rt nmii, bit £un|t in 

^ ^tuMtntymptiWi^emvai^i^ohtn^ah'tn. 
J^iei btnti\l au^ btr Umttanb, bai bie b*t 
mali^t ttaltiuirt^ ^OJiijit gan) in Dirbrr 
l^nbtfdjera Qtefi^macfe, b. ^. gtbgttni^eiU 
imfonliapunftif^enunbfanijiufcftmSti;* 
ic,«cf»6iwar. auf weld>e 3Ut IifCe fic^ 
.«u<4 fonft erftdren, bag baxtwli r» vitft 
ntebei-Unbii'<^ ^Antllei: attbie^6ft ^ai 
lien^ btcitfen R>mbcii,unb no(^ mc^reE<<itu 
belt fiti: f((i& ba^iit au jnanberfen u. bafetbll 
t^r &\iM fanbta, nrnin bie S^tebrtUnbm; 
b(n3taltilnetrt bnmdHut 6er Sunfl ttidst 
,tteitiibei'i(den gmeftn udrcn ? '^ieiwti- 
«u((bte3rif, w» nod) bie (SnsIJnbetr, tin 
%alli< imb ^itb u. a. mil urn ben 
■ ^orOeerfmnj in bet itiinfl prttccn. Siefe / .^nw^ffnttt aUx fo mnig 7lt1fn\id}tt mit 
in siU<t}ifd)^n iBIufif^ fonntc fo wmtg 
rtnr n}iid)ii^mun9 von ii)t genannt tffec^ 

VJ)R it)r tt)ary inbcin tie nlebrtldnbifc^rrt 

t}on ben 'p07tet\ abiul)inim, i^vt Jtunfl 
butd>aiidfell)tl|ldnbiq, vm btv '^orfie um 
atf^ansig, unbctnit^nacf^brn 'iHe^ein btS 
^ontrapunM awubun, Sr|lioo3a^re 
fpdrer Ijafccn tie gcopen 3t«Hdner^ firt 
aJinr.OfDltlei^ €mil. bellai^aUeti^ ■ 
QSinL €acfUi, SorH. Peri, £&m.- 
SJittotie, bc9 einfiS^runa bfr Opcr, 
tui'i^ ^ilbung tm6 £8ei-fc^(neiung btt tiw 
fac^eni^crangcffutibbeciOMDbie/ fti^ tfir 
^bcc 13011 ber $t\cdtif<^tn ^ufiF it>ittcr|U 
n%vn scl'udjt. ^ucCf» bicfc batnaltfgaii) 
ncue^i'£von9!!7ufiF,ge|lit&taufbtfQfrunbi 
rcgrin fia x^^rmonie ^nb brf ^ntra/ 
punft^, gelanci e* brn 3tE»((iInem abft rrff 
im 17. 3a^i-^iinbcru, fidj iit btt 'D^lufiP 
)um ^Iu|lcr unb jU (Brff ^9?6eni aKct O^ai 
lionen tmpor ju fc^roingcti> unb ftcft ilfen: 
ein t)al6e< S^^r^unbert in biefem SSorjuge 
ju&e^nupten. iE^dtaftetijIif brr italidnli 
|'d>cn wnb fraujftiTfc^m Slufif, fine jWfv« 
Zfb^anblung vonfcmer S^brr, finbd man 
cbrnb,©- 503. 

. ©igfribCOttOf-^acnif*- 

& t it e I C - Untrr t^ufe ^jKompotttflrn 
3'tamen fommm in ^raegd JtataL 
CaBtfn, i799)»or VI Duttti a a V. in 

^|i. ^ce (6nnmaBcrAU($gcfio<$mre9t- 
© i g « r CPiWf) — k6« gcgf n bafi €ni 

bt betf 16. 3i^t()unbfrtd. @f in Secf 

finite bfn^itrt ; Pauli Sigeri Herclberi* 
ni,FUudri3>iir3tctfiu€6fln*P«almo<li« 
Davidica^ ^vtbj ttwt^^t ^^almtn mit $ 
imb menignr @tunmen jugeric^^ £iQn# 
1590.4. Tlugcr btcffmgabn 160] cine 
f Ictnc ^c^rift poUtifc^rn 3ti^ait#, Mi btm 
Scan jftfifd&f n il6tFre^(, §fMUfi. f. D r a u» 
dilBibl. Claai. 

Sighicelli C-O XonWnftlcyitt 
9)i06fno «m« 3- iSoo, jficftntt (l(^ ali 
iEompoiT(|lunbalj33iriuo|t wit. f-Scip;. 

Oiiif.3nt-3at*»^^"-@.347. , 

Sigismonilo d'India« SttttttT 

uonSc.iXCarfu*/ geb. ju ^^Jftlermo in 0U 
(iltnt, l>liJ^trumd3.i6iO/nif^t nur al< 

(un|)fftfaf}nKi:tS^tifi{biUttan(unbJEontpof 

ni(!, BSB (o7 Sic :Sil Sim fioR J 

niff, fonbetn au* ols ^oet (Uie« gv&ljen 
5^cil« feiner muf. SBertf, j. (&. fcitiee La- 

mehtodiDidonf, Liamento di lanBO* 
neunb bed Lamento di Olimpia a Bi- 

reno, wcltfee -gBei-fe er bitrdjgJngiij im 
Stilo recitative, cfinebiegftingiieUiUeiv 

(rrc^tins vom (iiienmdgfjettSeitmant^^ in 
tlSuilfgefe^t^atte. UiibefJitlmetfrofli-big, 
batoici bie diteflm unb er|len€riii(t(mi9tn 
renien, iveH< ©urnep, a(« StccUattB 
fomponii't gefunben ^at. SBon fcinen se/ 
bi'Uiftnt2Bfifcnf6nn(n nci:^ fol^enbe ge/ 
nanntwctbcn: i) Madrigali a 5 Voci. 
Op. i.aSencbig, 1611.4. 3)MadrigaIi 

asVoci.Op.i. 26enb\i6ii.4. 3)L>f. 
Muaiche del Cavalier Sigismondo 

d'lodia.I.ib. 5. ajcncbig, 1633.50!. »el; 

<fte f&en o&ige Lamentp's ent^iJIt. 4) 
Motetti.SSenrbig,i 627. f. M o n g i t o r. 
Bibl. Sicul. T. II. p. 115, unb ©uc/ 

nei>-« QJefc^iffttf . Vol. IV. 

' Signoretti(Aurelio) etttSempo; 

ni(t, aug SHeggioseJiltfig, Mil^te ju 3rnfttii/ 
Sebei 17. 3af)r^unbei-«, unb t}<xt in bm 
a>curf gegefien : OSalmiag — 9 voci. 
ajenebig, 1629. 2) Motetti a 3, 3, 4, 5, 
. 6e8 voci. €bcnb. 

' ©Ubertnartii C-.) 3n|lrmiientcn/ 
unb Orgdfeauer ju @ti-ag6ncg,ift ein©D^n 
tc^ htvU^mttn^o^an n3(nbrea«tmb 
tin nidft miitbev 9efd)irfter Silnfiler, ^efon; 
6«« im SliSgel; unb^(a«ictb«u. j^c. ^a/ 
pcflm. 9i * i (^^ a c 6 1 fa^ beij if)m eitten jia^ 
. gel mit 'PebaJbon feiner Zvhtit,von auger/ 
»l-bcntittter©*5n5(it. ■ ■ , 

, - *Silvestern. 'Pa&|ljii3lem,^ieg 
mitfeincmOiffdjJerfftgnamenGirbert cbet 

Gerbert pnb war 3K6nc^ jii aiiiiflqc in 
tier Q>r6»irtj Muuergnc im 10. ^a\)ii}mt 

terte. ^ier madjfc rr fo aiigcrorbentlic^e 

^ovt^djntu in ben SSiflenfc^aften, bafi e« 

tie ec^riftfleller feinfS Butaltni fc&iuer 

fiitben ju cntfc^eibcn, uiitei- WEld)er jriafTe 

gele^rtec QRinnei: er ben c&ei-ften 5Ma^ 

. werbiene. ecfc{)iie6flbcv@eometne,2l|?io/ 
homie, Eogilunb Qiecebfamfcit, »o6eij eu 
jUgleic^ in bet 9}Iufif augeroibcntli* m 
ffl^renwar. Sn biefcm 5ac(je atBeitetc ev 
unm- anbf rn an aSerBcfTetuiia bet Orgdii, 

- tefonber* ber ^v^JvauIift^cn, wefdjcfvuer; 
mituljt beS ei-^i^wn ffiafTcr* jum^lange 
trftc^tt/ Wie aBid.uon aJIatme^&tirw jjerfic^ect. .©iefc fctne 23erbien|Ie et^oUn 
t()ner(l jiim €ribifcf)of son iJt^cimJ imb 
St.mnna iiiib enblirfj im 3. 999 anf ben 
'Pdbftlidjen@tii^I,»8i'fluf er bcnSRamm 
©i;(fef{ci-annci^m, unb 1003 ffarb. 

* S i m m i a I, tton S^iebcn 9eljilrti9,wai: 
fin ©c^iJfer bti ©0 fratcd, Jebte alfo 

nngcfd^r4oo3a[trcvDre^c. unb fd)rie> 
XXIII Dialogos, wonmKrauc^ finer de 
Musica ctitl)flItEn war, a&er »rrIoren ge$ 
gangen ifl. f. Diog. Laert. Lib. II. 

Segm, is4- 

•Simo n, ein ffierBer jii 3ft^en, urn 
400 3a^r uoi- ^i:, befffit SBerffiabt B 0/ 
(ratei ftfteraefucfjtf, fc^rieb nlTes 6a«, 
wa« cr son bcmSBcifen ^6rte in 33 'Dialo/ 
geii jufammen, bcrcn i8ter d« Muiica 
^anbefte,a6erel)enfaa« wtlorcn gegangen 

ifl. f. D i o g, L a e r t. Lib, II, Segra. 
133. Mcnag. Obierv. p. 139. 

@ i m a n (Subwig SCif tor) — 93on fei* 
,Ber2lr&eitftnbnoe()befanntgeWDrben: 3) 

La double Recompense, 6etjbci3 SJortC 

unb gSufif »on i^m, fiv bai ^^eater ?i3Jonf 
tanfier jii <f>atis urn 1797. 3) VI niiolint 
fcuoUOp.i. $lariJ,I79fi.■ 
S i m o n e « (F.) ein je^t re6enbcc SJIei/ 
flee auf ^la^intirumcntcn ju ^ariS, ^at 
folgenbe feiner ©erfe buct^ ben etid) Ut 
fanntgemacfet : ij VI Duo« a a Fagotti. 
Op. I. gjati*, umi793, 2) VI SSioIin* 
taa'i. Op. 3. Sonbon, 1792, \>idkid}t 
tin 3?«(^(tit§ -bet im wot^ergeftcnbeit 
3frtifel gcnannten. 3) IV Duob k 

Cor ill F. et Clar. in'C. ^atiS, 1799. 
4)111 Trios aClar.inC, Cor in F et 

Fag. ebenb. ■ 5) Ouvert. ttAirs deGulf 
hare a a Clar. ffbenb. 6) Suite du lo^ . 
key^ a fl FI. s Clar. 2 Cora et a Bas- 
soni.€&cnb., 7) Trios p. sCors. Op. 

io.'paritf,be95m6ault. ■ • : • ; , 

Simonetto (Leonardo) — feine 
Ghirlanda Sacra eni^ielten Motetti a 

voce sola con ueifc^iebenenfflleitlern; ■■ 
eimenibetf Oo^ann) ein ieiitf^mt 
ter^iifi(uS,ge6, in?56^men, roeJt^ct ati 
iOiujKbirrftcr ju .guttenterg am 1 5. qjec. 
1 S 87 flatb unb beffen OSraftft^i-ift a(|o laat 

tct:- Viri pietate et doctrina eximil, 
loannisSimonidae.cIvisGuttenbergii, 
optimi'.Musici in Regno Bohemiae 
celebenimi, pt praestantissimi, qui 
' 25- Dec BSB 209 Sim ' ^ Sin, siv'; Sio 55. Dec. to- 1507 rita pIacWi«inie in 
vera fUii Del invocatione et iide Ac 
functusest, sciiptuma Iac, JVIelitisaeo 
KrtenoPii4ioreEcclesiaeChri»tiGut-. 
teiibergae ad aedpm B, Barbarae. f, 

ewtill- V. 55fi^m, ^eft XIL 

, ♦Simps onfCbristophtfr) — Wflr 

In fcinev SSiismb ©olbar, cmt((«c a&cr 
na*J& ber 3? it atif 6f r bamalS UlizUtn 2ItoI 

fcitic* SBatcdanfccJ mit tn^ @ra& na^m, 

(en; i)TcDiriaionViolist» orar In- 
trotlubtion to tbo playing upon a 

Ground. London, i659^tt>ftr bcr ^iitfl 

fcru ci'llett 3fuign&e mit fciitem 3>iIbnifFir, 
ron feinem Chelys Minuritionumt 
■ i667,tiidd)c3bicjip::)re2(u^3a&ey miUM 
neir latcinifct)cn UcSeiff^img^ roai-. Cine 
Q5tDbcfetnct93anflEiotKn f. Hawkina 
IV. 404. a)unb 3) ©iffe 6ci;bPti 3^lu 
mem im fl. 2cr, fictucffen nur jmep Bpvfcfjiey 
^ellc ^JiuSgabert von cittern un5 bemndmli^ 
dj€nSffierfc^ii>f(d)e#nDd) jjofi^imb 1721 

jiim (efeten ^Olale, in allem fc(^fimal ge* 

fciucEtroorbenifl. ISor einru 3CuSgabcbefj 
fd&cn roit 1678 Sffinbet (i^ lut^ bfffen 
S&ilbnt6-' Uc&evbtc« ^at ec gcfc^riefecn: 

3) Art ofDeacant, or composing JVIu- 
aick in parts by Dr, Thorn. Campion, 
Vvith anoEacioDs tbereon by Mr. Chri- 

ktophcrSimpson. i65 5,n>arbcnfvflf)fin 
StuggaBen uon Playford'a Introdu- 
ction «ngc^4ngt. ^ 

' S i m p « o n (Thomas)2)iolinift in 6ft 
giir|T(-^ol(lcin/@tftaunj6uigifdjcn,«apeIj 
le utti 1615, ein SngMnber ton (Btbntt, 
^flt ^ftttuigegcbfn: 1) ^afel; Consort 
(Conjert)^ atter^anb Injtige gieber run 4 

SnftimncntcR urtb Gtf neralSag^^amfcurg, 

, 1611:4, ^f^gSeif ent^It ttfciii fcine 

eigenc nnb t^ciWfofg^nber 9Keitlfv 2Ir&i?it : 

9t^@i'a66en*, 9>* Q3^iftppi, 3i>^. 

©(ci;cr«^ gSoii^ aBe6(tci-«, 3o&. 
^Si'ofc&cn«, ZUp, €^eiflm, 9lo6. 
^b^nfon, ebuaib3o^rt.fon unb3of 
■fev^ ©djerlr?^, 2) 5)apanf n, 2Jolreii 
unC ffiaiaaiben. Sianff«cf, 1611.4, f. 

■Draud. flilbl, Claaa. - 

.: ■ ©imco(f(3l0^iJpfrrfKc5efimb SBitr fI(t5Megfrj« ©onn, fc^fon fcittingrt fll« 

1793/ ^<it wwie gute aScite butcft ncttt - 
^tld)C unb mof)lfnt€ Kaeqahert gemem $0 
mad)tunbf&f^xtba\:in, un^eadftet bt6 ^oeve 
tnbUdicn ^negci, nod) bii jc^t (igoo) 
iilfjmlic^ fott, €i" n)iir oorf)ct €fmr-'ff51nw 
fcI;fr^of/ unb ^ammermu^M. 

©inn (^f)xi\lQipt) mUxO ^i^ '^"jogL 
'$>vannfd)miqif<ijev &comttev im Jilrftfrti 
t^^m^lflnfcn^)^l'gJm^im®r4fT.®toUber/ 
gifc^en cnsefttUt, F)£it ^crau^gfgcBcn : i^re 
aui xncit^emc^tif(i}en &rilnbfn cic^tig gf 

(telltcmufifalifcbeTemperatiirapractica, 

b. L Qlrunbi:i<^tigf SSfrgletc^ung ber t3 . 
Semitoniorum in ber Octave, Wit biefelBe 
na^^ftimeifung btr '^nt^mttit iinb Oico; 
metiie ad Fraxin fflrnctnlic^ in bie OcgcU 
tDfiFef&nnrngeBrauc^t wrtben, ne&tt ben 
bfliuge^ingen^tBurenic. ^OliieinepaJow 
rcbe^rn. €afpar Caluoer*. SBernigw 
rDbfl-4. i7^03cn unb 6 ^Sogen Slorrebc, 
©iefe ifl mit 1717 untcrjeic^net, mSdjte 
alfo i7i89ebrucft njorbenfevn. 

Siren a (Galeaza) bli^U M Sttnii 

ponilliimJ 3. 1600. ajonfcinec 2fr6fie 
jlnbetman Ktfc^iebened inbei Berg a* 

meno Farnassna muaic/Fcrdinand* 
I — 5 voc- Venet. 1 6 1 5 cfngctfirft, 

Siri(Giacoitio) einiontflnflter^fltJ* 
©enua gefifli-tig, rourt* ifri ^aiMRbifc^en 

Indies de* Spettac. teatral. wn 1790 

unterbieOpecnfomponifrcngcji^lt." - ^■ 

S i r o 1 1 i (Franceaco) ein ^onf ilnfllet 

flu^aieggio^ wicbfeit 1783 in btrtt'SSftais 

Unbifc^en Indies de' Spettac. teatr. tin/ 

teibieOpfcnfompontficngejd^ft, o^ne (e/ 
bod) mi ftum ^eif e nam^aft ju madjtrt^ 

■Siatinua (Tbeodorus} rtiT^ompof . 

m[l JU Jfneganqe betf ,16- ^a^vf^mbtztS, 
>onbefrcn^i:$eit gebntcFt worben : Can-: 

tiones 3 vocuni. ^amfiurg^ 1600/4. f, 
Draud- Bitih Ciasi, 

©itcei'C.Oiim i8oo"©ca!fc^i/lim' 
Ordjcffec ber grogen Oper ju 9>flri*,^at fit^ 

fciti79o btit(^ folgcnbe feiner ®f rfe.Brt 
fnnnrgcitiacfct: i)VI Duos concertana 

p,2Violons; Op- i.^^fld^, 1) VI bm 
gleicfccn. Op. 2. €6en6. - 3) VIbergL Op. 
3 . g&enb- 4) VI bagl. Op. 4. C^en^ unb 
Offfnba*,i798, -^ , . ^^ -: ^ ' \i 

■ * @ i V < r < (Mag, ^einr. 3ac0 — 3u 
feinfn^ie^crge^fiiigen ^d}tifUn ifl ^in/ BSB til Six Sku Sko Smi 112 r 

|1!)ufr(fn: a) Specimen piinram si- 

itehsLi&pidiftmusicalia etc, Lnbecae, 

1731. s. n>eid>e6 nd} in ben <^Anbcn bed 
.^vn, JEammetmiif. ©(^iirrins Ut 

finbrt. ^ 

©irt C3o5<*ttn X) — Orgfltiifl ju 
©naubuvg. scb-juSeiljUnatn, IdQ uiuei 
tie giuen Oraflniftcn 3e^6ten. 9lfl4 fnucn 
Sompofitiotiert fijeint tr fin Srtac^a^mtr 
iSio)art<jiilcpn. ^bctfdne in briUti; 

ten !&oi'f(4l3dftt ijrfudjtm ^ijaitcriett 
mac^en fcittc ?(i6ar wibx'uj, Soljcijbe* 
(ann id} baijpn nod^ dnfilt^ien: 2) XU 
£if brr. Ttugcburg. ©if fclbf ti^ ©atVI, 1791/ 
flud) Mmftfrbflm^b. ©d^mitt- j) I^filavicci 
fonate- -Of '16"""' ^^"^ 0(f^tibac*j, lour- 

nalNo. 5»*I795- 4)VI Duetti ia FJ. 
Op. ^. 5) III Sonat, p. It Clav. ar» 
V.etB.Op S.au95bm-9;i8oo. 6) VI 

grifil. Siebei: 2" 4 ©timmcn, '^Hiia^buts, 

SkaKG.BOt»a§tf*f(nUd) juSBicn, 
(l«t»on fdtifr 2tr6cis iledjen Iflffeti; Vi- 
liazioni peril Cembalo* ^un^ bey ^c; 

t«ria*i794* 

,; Skjoldfbrand (AJolpb FrJ 

Dirrr^t iti ^ftnijl; ©c^ivebifc^cn'^ieniltn 

im 3. » 805/ sc^fitt anttr bi« flmgcjddjnf j 
ten QitnM t beiin cr i)l Selrtfrtei:, ©i^rac^; 
lunbiprr, ©efdjidjt; unb SRawrferfdjer, 
JDic^ter^ufiffentUf unb ituc^ ^omponift/ 
^untWcnhfiv Bertrcf(Iid)cr 3«ic&wc ii»l> 
ffilann ron SQcltfenntnig unb ffirier He; 
6en3avt, 9e&.iu3llaifr,n»> ffinSatfr/ s« 
gf ntriittg in ©tof^oim, bamalJ @cf»webi/ 
firriJDnful war. Sr ^«t tine -Voyage 
piitoreitiutf^u OpNord fe^r. J>ra(f)fi9 
,^cr4ujljcde^n. .Sie< oU^rtti ©eiunfiiicf 
ju fo mw*f tt in fcif frmSkvfe mvhmmtn^ 
tmUnxoivialsattifi Mi ben Dfrg^ngenen 
SeiUltern. 33on ff iuf r j^oniptfifion tDurfct 
iSoijuUpfiila, in Q5£}]enmart b^ <Qof^, 
(ft ^mBr^fiantf^ie -Beb^ffAnd ten 60 
' Qttmmen , mit ooQiUnbigtm Orc^efletr 
tufsefil^rt. 

- Skokoff (Peter) (tn 'toiiMnftfer, 
tMi Stu^I^nb gcbdi'tig^ tvtrb in bem SQUU 

Jinbifc()(n Indice de Spettac. teatr. }~tit 

1 7 S S unter tie OpecnComponiftcn gcjdl)(t* 
!8if[lei(tt iflec b:rer|te 9lu(To bfi" juSJca^ 
ptlcineppttfc^cicMISev i78sfcineiiRi- naldo, Opera scrla, auf 6a< bafiscX^ea; 

Skot&ckoffftky.f.Scotickofife7. 
Skydanek(lo*eph)€()orte9entju 

2auitin^6{)nicn'. geb.ju^Dlclnif, turn in 
fdim'Sugenbnacfy'Pfag, rooer fid) um« 
bcin bf ii^^mten @ ee cj r ju einrm tortre ff* 
Ud)cn Oigaiuilen mb Slarlevillen bilbcK. 
^ieifluf fam cc nndj SJIelnif niib von btt 
nad) fiaun in obijcd ^mt, wo rr abrc in ftt' 
nnibcilcn 3a^iert, um i77o^ftnrb. €r 
^at mc^ieie mci)tril)afw >Eomporitionen 
tjcvffrtiser^tuoi'uiud- bcfonbrrS VI^lOTitr; 
fottAtm gefc^d^t n^cibtn. f. ©t4ti|i. i»* 

S 1 e ge 1 1 u 8 (Valenlinus) fin ^cmi 

pom|lbe< 16. 3fl^r&unbfrt«, ^at in ben 
©V"cf 3fgeben : XII 'iitbtv flu^ brr ^ciL 
e*riff fompoiiii L '^liil^l^aufcn^ 1 178. 4- 

f. Drau d. BiUI. Clast. ®ic bfftnbcn 

fi(() nodtauf ber^^i!tncf)nct:®t6li^tr>«F. ' 

Smart (Th.) cin en9(ifd)cr XonMnll' 
letunb^ME)lfv^)mlid^OtJ!ani|t,5*^tlDonfeii 

ncr 3ltbcit fcff&ctt laflin: Preludes for 

the Harpsichord in all the most uaeful 
Keya, very proper for young Begin* 
neri.^onbon^b.'SIanb^ 1788, un^biejX^ 
ben, ^mfttvbftm, bfw ® c^mitt- 

S m c 1 4 11 a (, » ,) — SScn bcfff n^pbf it 
iftnod) cvrdjicncniConrert p. le Clar. 
Op. a. 2fmftcibattv 6fV ©djmitt, 1 793- 

Smetbexgell (..-) — If&t m^f 

-fc^finlid) }u £i>nbDtt,n}o rr ffitbrm mc^rore 
("anerSJeifcbiird) brnQtid) bcfannt gf/ 

-ma^t^at,Mi: j) VI Ouvertures per- 
formed at Vauxhall Gardeua. Op. 5* 

fianbwt/ bep ^Jirf fbn- J", brfftn SiataLwrt 

1797, 4)I>«uona for the Ff. fte^^ Zlii 
memi. s)Sonata fprtheF£(Eben^. fi) 
SDlo»eaiyfottheV.?Ebrnb." 7)ATr^a- 
tiie on Thorough B, pp/7,(EMb* , 
- Smith (Bernhard) f. ©^jmibt, 
^Smitb CIobnChriatiaD) « ttUt 

Itvarnoc^ju ^atf) inSn^lanb nm '79^^ 
t'djeint dber nunme^i- c^eftorSen )u fc^n^ inii 
btmigoojuSonbon inbff ^utmrrif(^» 
Offidn ffine/ unb ^4ttbeU ^SiogrW 
{)^e ff()r fpilenbtb in 4. gcbtucfe mit ben 
gjilbnifTen bicfcc ^f^bfrtSOntUtccrfc^iencn 
i(t, unb jwar nntcr bcm Xitel : Anecdottf 
of G- Fr. Handel and L Ghr. Smkh* 
with telect piecea of music nerer he^ 

fore BSB ais Sne Soa Sob. Soe «i4 fore putlUhed; ©aS.SBcrf fo(lct li 
^ct^iUingan&bif ^ilbnifle fitib Don 3 of/ 
font. SSon fdrifn Oifttoitfti un& Opan 
jinCnod) lunicifcn: 3) Paradiie Lc**t. 

Ol'atcv, 1760. 4} Rebecca, Ocfltor-i?^'* 
j) Nabol. Orator- 1764. 6) tt^e Fai- 
ries- Oprmte, 175 s- 7)Ulyi»pi- 3loc^ 
finbct mail in brn Xatalogmtctfc^tcbcne 

3nlUumfntal(lflcfe an(e"r - bcm Slamcn 
©mirf). fl&n o^neSornamcti angejciijt. 
!l>{teg abertiod) cinen ^eobor 0rtiit() 

<f)cmt>onbei)bniiieaiii]tlj6ren. . 

- SnedorffCFrideiicua)DberSnea» 

dorf,iuUcrm bci fiitevflfui beraiiufi' 3^' 
itamit roiib, fin ©efc^iur Mi Xopen^ogm 
in unfcvm Sntaltcr, ^at 9ei'd)ikben: Do 

Hymbis veterum Graeconim. Ace*- 
^utit trfi Hymni Djonyiio adtcriptl. 
Hafniac, T786-8- 7a ©fitm. f. lourn." 
Enrycl, Acut, 1787- ©* 'SS. 

*Sncedorff (lens Schiclderup) 

©cin ^ilbnifi^on ?vroann in 8. gcflodjcn, 

^at^v. aammcrmufi(u« 0*i6rtiTt9 

' iinter ffine ©anunlun^Don Xonffln(ilen 

fcilbnifjcnflufgcnommcn. iOon feincn muf 
fifalifi^en SBfibifiltlfn ifl fibristn^ nit^t* 
6f(annL 

Snep (lean) Organtlt JU 3itfi« i« 

bft l>rcn5in| ^nknb umi % i7»5/ i)^i 

- fcepStogerflcc^enIflffm: i)Ncderduyt* 

- 10 Liederen met ceil en twe Stemmcn 

' fcnB-C."2(m|Tfrtam. 1) Senates Alie^ 

knandes, Gouraiites, Sarabantcs, Gi- 

gueifGairottcsetc* auoc firde Viola 

ctunefi. C. Cfientrv ■■'' 

. Snetm]et, f. '^(^neblm 

-' Soapar(Iohu)}ulf$t SJIitBfub bee 

MM^i'Stapdle unb ^oratvifar an bcr 
Siat^tbtMiv^t an dc $aul ju Eonbon^ 

" nf^minbfc^nenOrimmeunb fcinrro fci; . 

' tfcnftr^KrC «ntcrbev3ruff*tb'* wr)tDr/ 

■ kncH' ©fltta^e jum stfinfll^f/ fc, bag, 

fliifr frktc ©dmfffr mlov, ma«4^n n\d}V 

mni$tv Mi stoxtipdm^t'Unb Oi'selfpielcr 

■ fc^d^tf. 3ftt)fflrcni|trt«r2Bcni!3ci wortftij 

. mrilLbctfbcfanntscwoibfn, ma^abfrbes 

' SB«nf4 nacb mttfttttn UittttSixditnf<id)m 

tiTcgr; Sr (larfr i« Sonbcn am 15. 3«tti' 

-S o atci (Manocl) Citt fc^C SiiSubUi ? ^ Jt c&ftSiri^fitfontponffi unb 3R6n(^, gcb: ju 
CifTaSoR, llaib bafelb|i t 7 i 6.unb ^intnlteg 
fine ®ammlung 4fttmmigcr *PfaImen. f^ 
Machado Bibl. Lus. Tom, IV. p. 
350- 

*3 6 e cf C . ' ®r<if JU ^ofc^entm itt 
0&erfd)le((en> ein ^iletiant, brr )ld) f&t 

tie J&tunii aitfgcopfett^at, blA^re umtf 3. 

1780 aUDorjuglicber ^opianfdngfr, ber 

vcrmSgefftncrgHicflic^cn Si^H mir jebem 

Satlratenrocmiffrn fonnre. Uli'Svitbi 

xxiS} II. @(^Uficnrr0bm^att^ xo&n\^xt 

er i^n )u ^6ven unb tub i^n btixotqm nac^ 

^jtibam fin. 3m 3. 1778 ciiid)Kfc ber 

®iaf f in f igenf « ^ca«r> morauf bit grftB* 

tenOpctn,@cb<turpifI(^ unb^allette grgff 
benn>m-ben, ioit^nfomk bet bajugcf 

fftn^tnOvdji^tvA roarCAniglic^y aud^Ue^ 

grnfidjbiegrfiBttn ajfrtuofen in -Wofcfien* 

tin tfbvtrt, mo (ic fic^ btc anfc^nlic^jflfn @e/ 

fc&cnfercifprecbfrtburftin, Srfelbft bfri/ 

gUrcb^be^baiQianjC/ mo^ rtJ j^m nic^t 

anjjtfnnmifftn Jtt-ff^«?n f*icn. Cnblii^ 

n&i^i^tcni^nfdnr9dniU(^jeci:ilttcren6to^ 

nomifc^en UmtUnbe im 3, 1783/ ba$ 

©anje Mi rinanberge^^rn jnlflfTen. . 

> SodiC.v.)— er6«n«>4 17^6 bic 
Dpmtie : L« CharUtap, ffir fin *parifcir 

^^aterfn!0!njil«cfe^t. 

K ®5ni4I"fni{©.)iSlafifi)ciIegcr un& 

Stotenbrucfet ju Jtcpen^agcn. Untcr an' 

brm !amm i788«iRaUmajin4 ^ont 

unb SI » n } f n « }erflrcuce ^ompofttionen 

au< f«n(m SSftlast. < - > 

*S6rcnfen(3o^ami) Dr. unb im3. 

i8d3 praftfeitfnbfrSfrjtiu Sber^b^tfbf^ 

fiebcnflciRim SJoigtUubC/'geb. ju @Iild; 

flabtim>0i>'t^^^t4'n ^^ f 8- ^av 1 7^7' 
gmoB ia^ftinev SJw^nib bzn Unrnti^t 

jR^^prtr^ngUnbrr ti^ bfriSJIuflF, STtamrnl 
Qtamttolb nnb &a Xrabe, ^am abet 
imtlfybtv^tit in ^pm^agrn ©drgen^cif^ 
in btfr^iin|i Iti rtinm @a&f ^ bU 31 Anblu 
c^f n ^nttiifungen bzi wr^otbecen,ftapc0; 
mfiflfr#,3;3U.^;©c^uIj, ju benu^w, 
^u^mc^rercn nngebrmftrn Siriiitnft&f 

' cfcnDonfeinri'^frbeit ^atfranc^folgtnbe 

^erfe bur(b ben ^ucf b^fannt gemac^t: 
1 ) Sange for ^fovcrrt ( ini' ^alb binifd^m 

r uhb ^alb*«ufl"i^fn 'Zetmn €rft^ unb jnjri)/ 

Sol. 1) 'Ber 93f ilc^rnffrau*. Scpcn^agen, BSB ai5 S f Sol Sol a 16 holungsflunben.' <£inc ©ammlim^ SictKr. 
£ripii3,&'.©teitfoi»f, 1801; 4)XIX ^itt 

' tet in ©tujil 3cf. Ssipjig. 1803; O 3tclu 
gifife Ober. u. Sicber in^Kufie. ite ©amml. 
Jeipjig, 1804. ©cijbe edmrnluntiett auf 
eigtne Soflm. 6)t}erfel6cn3tceammr. 

' 7) ®d(ili*c fficfjngf, Obeti iinb Cietec 
4ter^M' 5*c3tufl. 9iu6oI|labt, 1810. 
jr. 4. 8)©rcp®fr4itge won tixaoxtx 11. f. 
w. niitg)f.9teSS3er(. SBe^^flhncI. 5)ie 
filruiifevc feWge ungebunbcnc lending** 
(irt»6^1ge»4^lwn,mci|ten« itn Sicd)en(tvl 
itnb tfeotalmaOig bc^anbelten gel|lltd)en 
£ieb« 6cfd)lie9t bet ^r. 93cif. mit jreei^ 
4flimmigen 5]iIoKtt<n ffir ©(rtgtfcfite, in 
5>flrtitur, in luelc^eneirUnSmit eiri'pflar 
Sugen flfccrraftfit^ rorltfje mit fo »iel @c.- 
ti*anbt^eiturtbeeid)rt!ifcit audgrfii^ict finB, 
aI8 ^atte fie tin feep Siigtn grau geworbtncr 
Sirt^entomp&nillgefcfjrieim. %\^ gefAfli* 
genunft bem'fficttauibrurf g(m4ggen)ilt)|i 
ten X^cma'S tterfolgen fit^ utt«iif^Si-Ii(ft bifl 
an« €nbc, bitfroeilen nttcrt fSe auc(f gait j tm/ 
crwactct unburn fof^Jnec ein; unb ben/ 
nct^ijti^K'Biebft^oIung nie imtutllfom/ 
mtit,w(ilficfi* biict^a;T«aiiff*5ne unb 

. tmecfmdDige lobulation grflhbet. fllii^t* 
SJf morcenee, nic^tS ®efiJ*te«, nitftrt @e/ 
Mn(l(Itc«(t6ttbcnfd)6ncng(ug bicfcr 5u* 

' 9en,-e6 man glei'* tie ©cfanntfdjaft betf 
J?in. aSci-f. mit ben itfinflen bc< Sonti-a/ 
VunttSftaficpiiitfttttermigt. Sn^'f i<^ f'^3en 
ft(^ bie SSortc fo natili-Iit^ unb ungrjwun/ 
gcniintec bie37Dt(n/a(S 06 (te ^'o^ b"i* 
ben ^ettenti^anben wirrn. €in merfwHn 

, bige«unbmeUeid)t 6a« etniig'e^epfpiel in 
blffemEcjcifon tjon li«®e»flnbt^eit einrf 
jji-ftdicitcnben 3frjtf« im Sttgenfa^e. €r 
i(ta6evauc^ein©i|ilKer»on@(6Mli. 

Soffi CPasq-'^M — 3li><ft'>784 
lebte rr an'feirier ©tcde \\\ Jucca. 

©agfaC-.O cin gtilnblic^fp Sompof 
niflwierccftitifcfien ^efTcn/gefi. in S6f)' 
men, lefite ums 3. 1788 ju SBiaimow unf 
wctt ejfl^lflu, al5 Sftdjenftfereiber be«®ra; 
fen «m i ! I e f i m P, bft* ^eigt : bit Sunfl 
niufite nac^ ^tott ge^en. ' ■ ^ -• ■ 
.'■ S o t p;n et (. .li 'rf« 5onfan|lIei- jn 
qiavis/ift 'bcv ^mponift b« Opetette: 
■J^'Orage, «(!(()£ 1798 ftuf ein* bet baft/ 
' gen^^eatcr gcbtai^tiDutbe. ■ - 

Solere obft S oUer (...) ^^I'ofef' 

■ *'!■■■ , . foe ftiA S^jtionaftnftttute'unb Atarinettijl 

imOrcf)e|lci'bef Opert comique ju ']5a/ 
x\i um3 3; 1799/ ^flt fid) auc^ &creitiJ all 
fcucfcrtarrrSomponifi file ffin 3nflniment 
bcfanntgcmac&t. SOlnnfinbet o^ne feincn 
SSovnamcn feit 1791 folgenbe gelloc^ene 
SGevfe angegeben: i) IT Sinfon. con- 
cert, p. a Clarinettei. No, i.et a. ^a/ 

ri«,b. Smbanlt, 179J. 2)VIConcerti 

p.CIar. No. I. bi^6. Sbrnb. 179J. 3) 
VI Airsvar. p. Clar, etViolon. 'jpari3. 
4) VI Ain var. p. & Clar. ^benb. 5) VI 
AiisvBT. p. Clar. et'A.Liv.3. €benb, 
6) VI Airs Tar, p. Clar. et A. Liv. 4. 

€bcnb. be^gl. Offenbadj. Op. 4- i798- 

7) VI Duoi concfrt. p. a Clar. Op. i» 
gjariS, 1797* 8) Ouvert«re p.Instr. a 

vent. No. ii.gbenb. 1797* 

S o 1 e r e (Annette) iSiitllofin auf bem 
'Pianofotte |u ^mi \\\\^ wn^rfc^einlic^ 
einc tocfjtec beif iUov^ergc^rnben, ill fine 
©(^illerin be< ba^lgcn SonfeiDateriumJ^ 
unbcr^tfltbenjroeptfn ^reiS, ala fie jic^ 
nebfl anbcrn jungcn bqj biefem 3n(tifutc 
anget^rDtertiSirtucfen tSoo im@aalebe< 

%\)ti3xz\i ber Kcpublif »or tern iOIiiitflet 
6ffentli*auf bem ^Dianofoite I)6icn lieg. 
Solie obcrSolier(...) ein bdiefe/ 
tet ©(ingtr belj bcr Opera comitjue }ii 
"PaiiS f(feon feit 1791, i|l feit ebcn ber 3«t 
aid ^omponifl be i; ben 'Patifetn ntc^t min/ 
berbeltebt, tvtf t^eil<Megi!n|UgenUt't^et(e 
ber bafigeit ^outnale unb t^etld bir 3tct^e 
feinec bafel&ft bur<^ ben @ti(4 ^ei-tkudgef 
fommenenOpcrnunb anbern ®ifang*(liU 
cfe bejeiiien. ^olgenbej Fann Hian von 
i^m anfil^wn: i) La Soubr«tte. Op. 

cooii S)Azeline.beigl. 3) lean et Ge- 
nevieve, beigl. 179 3 mit Beijfatf, Bnb «(( 
'flod)en in bee ©uc^bvutfece^ b(« itonfetf 
eatotium*, 1798. 4) Le lockey. Op. 

com. 1 2l(t. 1796/ gcftodfcn |a 'pan*. 

5) Le Secret. Op.com. i i((t.i797. gc* 
(iocfecniu^aritf. ©ann beutfc^ fiU^ Ai«». 
•juSionn, ^De^gl. Arie : Femmea, rou- 
lie«-vou>. ju?eipjig. 6)LaFemmBtI« 
4 j am. Op. com. 1 799. migfiel. . 7) Ls 
Chapitre second. Op. com. 1 2Ht. 1 799> 

gefiel unb i|l gepocften \\x ^ariS. 8> Una, 

matinee de Voltaire ou la Famille Ca- 
las a Farts. Op. com. 1800. CinjeltlC 

&tii(fe son feiner Tfcbeil finbct man in bem 

Re- BSB 317 Sol Som So giS Kfcueil de chanson* civiqu«s» UR6 fit 
fcrcMuaiqueaVUsagedesF^tfSnati^ 

nale*. 9) Oui, ou le Double Rtndez* 

V011R. Op- com. iftoo. €c flarb jti ^ParW 

am 6- 3lug«|l^i8i3/ in tintm HlM 'ccn 

.j6 3a^rcn. Ungcfi^r a4 3*^rcvov^rr, 

trar tt ju ''Paxii jum f rpm ^U\t a\t ®4m 

geraufbfmital-X^cataaiif, unb fanb fo 

wtUn ©ei)faa> tag i^tt bie'Untetnctjmer 

brrfontifc^en Oprr nit^ttDiebei: in tU ^cor 

tlnj v£ifcri I^iffen burftcn- €v jei^itt (i<^ 

fcflrttuf rxld)t nar altf Somponift^ fonbcm 

dU(&aW?Kenf(^i>on tblem €^aiaftcr, 

-- S o 1 i e r. f, ben Dorfjerflf ^CHbr n 2(rllW. 

' Soligni(..0»urbe9e^nUrtf?r3eit/ 
fljKraU^tempotiijlburc^fDlgenbfgfpoc^ei 

tie ®evfc fcefflnni ; i) L« paiie^temps 
dcftociete- Lib. I, Berlin, b, pummel, 
x788,ffiviSlarier irnb flSefang; 3) Ro- 
ihances p- le Cbant et Clan Lib. 3. 

Cftenb. 1797-- ■" ' • ' ;;■ ; -^ 
:. Soll«r. f, Solerc. 
' SoincnttiiCCoronade)dnc31om 

tif imb^omponitlin juWailanb, roar tie 
'^ocfttertine^Dlflt^«^citnjii£vcmoitfl/Unb 

Jlftlbdmia/Apiili609.f. Arisii Cre- 
mona liter, f, 431, 

/ S o m i s (Lorenzo) — nf(^t Gio.Bat- 

tisia- ©fine ffitolmfolo'* rourben 1731 
AlJ fern Opera prima )ii Slom ge|todjen« 
tErtjatauijevbem ntd) bai SUcrbienff/ *li 
Sc^rereinenOitacbtni nn& €!^a6can 
gefcilbrt ju^aben. 

^ : Sommcliua(Magn,)cinunfiefanm 

ttx Sele^ttfc au« bev ^itte bd 1 8- 3a^i:r 
^unbcrt*,hfltmben©mcf gcgcben; Dii- 

. «eTtatio»dcOrpheoGraccaranj Philo- 
lopho. Lo'ndini Gotborum, 1754.4. 

*Q)efinbetfic$umrr ^rn. @c^tiTritt9< 
©aftimtung/- -■ ? -: "' 

- ■ @ e mm e <r (^id)atl Contab) Sfnrpcf' 
tor brr 5>i5rt« 3fb{lf in fcit 177?/ 9C6- |a 
©oj^im/ war wt^et ^fairer ju 9Mec/ 
tlabt im 3fmtc SBiflbaben, unb ^at auger 
ine^recert ^ebigten in ben ©lucf gegebcn : 
!Dte Stf utie ber £^i-l|len feev i^iem (fjfentli/ 
c§entSotte<Men|lamXXl.^onntaj)ena0 
^init* ta Me ncue Orgel ^ in bei: ^tubtf ir; 
c(e ju Sbflfihtamerllenmalirpm ^mtis 
Oien(tegefpielt!t»uvbe.3Gi0baben,i783>S. 

- ©»m Miring (9Kactitt)eiaOi:9elr 

batieEbei t6'3a^^unberti ju^rTurt, ^at 
im 3-1596 in tie @tabttird;e ju ^Sieiitim grnrinlSetf fflr fii5 QiJlben er^auet. f* 

6)At^cn< FoHgraptu Meiningenit 
p. 3*^7- -' ^ ' ■ 

*©onnIeiI^ncc.(£^ritlop^) Dr, 
betr 3ted)te, i^of/ unb (iJevid)toabt)Dtauu(0 
©efan ber 3m:i!iifc^eu 5a(ult4t ju 5Sicn, 
ge^Sm, oI> er roo^lnur ©ilettantroar, ben* 
noc^ JU ben siAnblic^en JtCircfjenCDmponif 

(len, inbem er won feiner fiiU;en3«genb ^^t 

Hi n?enige Satire tjor fcinem Xobe, ti(U 

^oc^drnter, ipbtenmcffen unb Heinere 

jEirdjenjlflrfe gefe^r f)ar, Wtidjc megen i^vt$ 

retnrit ©a^e^troti ^Vnnein qzidfi^t wur/ 

brn. Ue&et'bietf[)atterr ba^Serbienft^ bie« 

ft'Xvtwn JCompofutottentabutd} umbefli) 

biliibtix una gcfdiliger ju mad^en^ la^tt 
baiep ben @efc)>maif mir ber^rilnblictifeit 

Ju ttev^inben n>u$te* ^ai mdre alfo bat 

saSenigiiCirWarf im a,Se^ too fciuen^ompo* 

(itionenangefii^rtrocrbeniff* S^efe fcine 

^im|lIie6^abeK9 ^at flferigenj aut^ eine« 

gIfleflid>eR ^intlu^ auf fnnc rcilrbige ^ami/ 

lie gefjafir, inbem ^df feine Xoc^ter/ Dem- 

Soljanna ©onnleit^neoaW einc 

braue SSJrfuofin unb ©djillennbe« ^rn, 

©reinbl, auf bem ^^tanoforte f^on 

mt^vmalt iiffentlic^/ unter anbem auc& 

1793 im&aiferl.37atiDnaIt$eaterjii ^iro 

mit einem Aonjettc e^rent^oU ^at i}iven 

laficn. ©er jwepte ©o^n/^r. Sgnaj 

©onnleit^ner^ vemnigrmtt f^inet 

\0ntn ^agjlimme tiele gure muf. ^ennt' 

nilfe. S}oni<tlteften@o^ne^anbeltberfo(f 

genbe^fi'tifel. 3^rr wArbige Slater biefer 

talennoUen Samilie, beffen ^dbnig vott 

3aco6i in ge, 8, gelloc^cit movben tft, 

fe^fintum i79ogetlDv6en)ufe9n. ©ei;ie 

ilbrigen ©^nfKn ftnbelman in 3Beu/ 

fel« Qielc^ru^rutr^fanb. Snblic^ ^at 

ba^Snbutfrie^^omptoirjuSSJien wn bep 

fen ^r^eit m^ burc^ ten ©ti(^ iefannt 

gemac^t; IIIQuatuorap-.a V. A. ctVc- - 

Oe- posthume. 1803. TCnd) bicfe Arbeit 

jeic^netftc^ burc^bie tarunter befinblic^en 
gu3en}urt£^rebe«aJerfafrer«ati<, ,:- ; 

©onnlctt^ntrOofep^Serbinanb) 
^. &. ^ofeonjipitl |u 3Bien. ein ©ol}n be« 
SQoi'^erge^enbm^ ge&.^ gegen bai% 176; 
bafelbft/$t^6(f}njar eigenttid) mef»runter 
tie 3a^l b^r leaeKiflifc^en ©c^rifntedert' 
Vennodf, gleccbfam aU 06 fi^ tin Tf^it ber 

(tii0e):9rbintli<^(ns^n(Uic^c fiutul Hktttt 

.: ' . ., - ,: w** BSB 219 So Son aao tiur mtt ^u^EJtucf unb Smpfrnbuttj Xrnotv 
fonberniltrtiicbmfeinfnSdjnftnl ^&v btn 
^onfiinillcr nicftt o^nf ^nttirciTc. Urib 
uifneid)tgcfc6fc^tf*^icrium fifccn33iMe, 
nettn id? i(}Ti, nad) feincm eidciif n OJrfllnD/ 
ttifT^ ^i^ b^n SQcvfiiUVr ber nUUidj gcbvucfi 
tfn*:S$tmer Xljedtfr^^alentf. betauntma/ 
d)^ "Sd felbige raafjirbk-inUd; in iin|ern 
©egcubcn tpcutjer iit Uiftlaiif gcfommcti 
finb/ Al6 tie root>l vcrbinucn ; fo xotttz id) fte 
6f 9 bicKf ®flegen[)tir eim«« au<rtf)rlii:()er, 
6efonbcrd in ^cneff i()rf^ mufifatcfdjen 
^n^alr^, bcCannt mac^en* - ^i finb abet 
folgenbe: i)Sifnef tf^tatn s A\manaii 

fflc 1 7 94' SJien, bcp ^uribeif • Ot)ne bett 
italcntcr, 189 ®Litenitt la, 2>icKr cnu 
If&tt a)ba« ^Pci-ronalt betf^aifal. ^efs 
tbrater^, nc&|i ben auf birfirm XE^eatec 
t'urrijigflnic 5a()r flufgefii^rwn 0ti5cfcn, 
Wofceij am Snbe bit neu ctn|lubivten@djaii; 
{piclc,0pevn unb ©aHene mit i^ceiiSQevf- 
fcffonbci'tf angcfiS()it wovbcti finb; b)bal 
^evfonale ttt ^axint\ii\^tn X^catctS 
itcb|l ben iSbrlgcn bftjuge()5rigcn 9flacf)rt(^* 
len.tDif oben ; c) bai ^P^tfonalc bci 3c^u 
cfancbrrf^en X^ratet^, >ifb)l beti Abrigen 
toju gf^&rigen ^ac^rif^tcn, mieobcn; d) 
giat^vidjten tfon brn Abrtgrn b£i)tgfn ^pef/ 
taffin; ej@rbid;te; f) A^anbUmgen 
^ unb35iogrflpf)ifn, ^ieruntfrgetjircn ^io 
^cr : ©iograp^ic itd ^rm 3. e ©- ®. 
tot ) a 1 1 ^ ; bcdgletc^nt : Ueber ben 3u' 
(IflnbbfrSOIujKm^IBifn. €infe^r interefr 
fantcr un6 untemc^tcnbcr Jtuf f«^, meU^idft 
ba&^tfte^ ma^no^irgrnbtDo lUei- btcffn 
©cflctiftflnb ju finben gmefrn i|i, €in fd)5,' 
nc« ©ilbnip ber Wnjerin SQenturini 
jimbiefcnSa^rgang, .2)5Stenert^CBf(w 

JD^np ben ^afenbf r, 194 ©citeninu, 
!&ie Otbnung Ui 'in^atti bed votjdtjrtgea 
ffl aitc^ ^icr bepbc^ctften roorben. ^Unuc 
^ jbfti QSebic^ten ftnbet man ^irr: ?(n ^rn- 
Sofep^ i^dpbn bep ^n^&rung fciner 6 
tieuen in Snglanb i>erfer£igten @9mp^o/ 
nien.' Unter btn grS^ern ^u^'d^en aber 
finbct man:^iogr«pI)ifc^c ^&EtiJe ilbei: 
St^r.Seop*®aGmann. Slug^r brnlBIo/ 

lentiDirtleiltn^ finbrtmanjtu6fia5 ^ilbnig 

M J^m. ti^itp^ S a ng r^ on (a ^ictetV K> relbm- 3)3Ei^nfc1^cafet;2f(mannc^ fflc . 
i796.Sien,bcv(£amefina. i$6@eitfnin 
. II* JTucft bjefer ^at bie Stniidjtung bcc 
vorigen. Unter ben i^tb^evn 4up^en b« 
finben fi4 (>ier : 3Tadjnd>rea von bem ficben 
tee j«. J?, Sftpcilm- iAnton ealieti 
2)aff lirelfupfa- t)ieju iit tatf 'Silbnig bet 
3(nna Jlbflmbctger, 2fugei' Cieicm n?irb 
in bee SBoriebe aud) baS ^ilbnip bee ^cili)ai 
rinoi Socquet uerfprodjen, barfabci: in 
meinem (Eremplar ff jjlr, ©a ber ^l. Srrf, 
rocieerfeinc 3nfptild)e auf 2Joa|lanbigfett 
niad)t,al9bIo)] in fofemfeinc 02ad)itdHcn 
bif SJJcner ^^il^nen betreffen, fo fann man 
bie)'eniiaIenberni()veiwetfm;ipigr€iLuid)f- 
tung nic^t abfiptid}tt\. 3lur ber einjlgc 
ajunfc^ bifibf ibtig, bag etf i^m grfaUen 
^abenm6(^te^aud)ba^.'Perrj}nalc bet tverf 
f(^iebenen ba(Igcn Xf)eatererdie|Icr mit 
iepiufiigen. e>djon an einem anievnOrtt 
(f- iliteracifcfecnrfnjeifier, x?97. No. 
LXXXII. e, 83jO ^ft&c ic(f bftoiefcn: 
bai5bica)iirgli«ber wn Ordjejteri^ welc^e 
@alieri'«,!0U3art<unbanbei:eneii& 
re Opccn jur Sufricbenfjeit ber .<enncr anf; 

ffl^^rf"/ I'ldfjledjrfibinj* nidjtme^r, luie Mt 
so Sa^ren gefdja^, unter bie ©ietfiebler- 
)ti red)nen finb, f^Dnbein bag fie altf^ ^linftlcr 
unferea^nfmetffamfeii miieben fo viclem 
Stecbte verbienen, <k\6 nuv immer biejenie 
gen, mel*e anf ber ©cftanbii^ne auftreeeff, 
unb ^flO ffe 6fter^ me^i ju kiften ^aben niib 
ttjir(lidjmc[)rlci|ten, al^ mand^c fiA gro^ 
bilntenben SJiimrofenjufeillen im@Canbe 
finb. ' ^e^r ober, al* aUetf biei, madH i^fl 
bee XonfiIn|l!f ttt^elt ber anqene^me'traum 
meuCtodL-big, ben er unferer Sinbilbungf/ 
txaft, in feiner perfproc^enen ©efd^icf^reber 
SRujte in ^cnfmilent, wrfcbn^^'H H^it. 
!Z>ennnoc^tmmer mac^t mic^bieSic^igr' 
{ntunbbiedJrSge einr^fblcben Unmnef); 
mmi in :X)eutri;^lanb abec bf ffen:^uifil^r/ 
barreit}mrifel^ft,^macfitemimU(:^ im 
3- i798»on1ffiifnaurf, but^dnln betiCr", 
Idjet unb fianjifififter ©ptad&P befenberf 
Qzbmdui, baraufaber inivlLS^E^rsansc 
ber '8eipi, muf. Srit/eingetWtrf./pont' 
seuen bejiimmter an^aebrOiftetf HvtvtifCtf 
ment befannt: /^Sag ir eine Tfufma^ 
t)on murifalift^en iEun|l»erfen ber sxh^tm 
a}!ei[ter dQer Siiltlber, SSAIfermb 3eitaUer, 

1 nrBjl ^.. -r -^ ■4 > 4- BSB Ml on Sop Soc So2 Aaa fran jft^fc^trt: , cnglifc^rv unb italic ni|'ct}cr 
eprfl<^f/«nb WDftffcijnffiunK, and) 6nv 
plbm ^ilbnifTe 6f pfftgf n im6 in f inr vSlei^e 
udTI £o ^oliantcn nAdjrinanbrr^ auf ^xAt 
niimci-Ation/ ^ttan6^tUn moUt,'' 3Bac 

It^iltTfc^fit Aiilg, roettn bietf 98frf ju ^tatt; 
6tMmf13nbffirrn^at-^i-,®onnleit^x 
ft c r^ unfrre^offntrng |u nii)vmM^t niir 
iBirflirfUubiefemSwectc cine Keife tjutc^ 
Curopa untemommrn, wil^rrnb wclc^fr 
auc^tcfl^ievinX^Armgen batf TitfrgnAgett 
^atte,t^n6ei} mir)ure^rn u^ib )me'tl)d^ 
tigfeiunb fcine guten^ij^ungcn ju be/ 
tDunbern ; fonbcitt tx ^at Qucf^ berritd an ben 
vorne^mllen S^bfm unb in ben vorjOgtlcf)/ 
jlen iStdbtcn ^Jeutfc^lflnbj fin* namtfafte 
}[nia^( ^idnumrvantrn gefamttifli, wn 
brnrn rt fic^ jii Sonb£»n nod; bif tfic^jlc 
3lf cnte vff fpracf}. SnbelTenfdjrinr erni>cf» 
1ticl)tba^{n9eratigtju fcijti, ba erfidj nodf 
im 3JI4ri igoo wn -top^nljagcn untcuj 
fc^ric6, ftW rr im i ten Sa^igange fcev Scipj, 
muf, 3*it. ©. 565- einen Jluffrt^ cinrfltf; 
(e : Ue&rr bit SSoglevfc^e 0tmptififation 
tf^Orgdbauc^ 'X!6d)tenbci^ tie^ufen 
feinUntetnr^men 6cgiln{licicn ! (Er (efin/ 
bceftc^ r^oni'cic nief)rfr€n3a^i-cn iciebfr 
In f^ien, n9# et i S04 jum t^efretdr frepber 
^eftljeatcr crnanntwiiibc. 
^ S o n « a (Giovanni) fin "ionlflnliler, 
«a«Q^ortugal ge foiiictg, murbe fete 1 78 3 iK 
lem ^ailflnbifc^en Indice it* Spett&c, 
Uatr. unter bic OpetntomponifleTt ge}j^lc. 

SopbiftnusCTheodoms) foQ t>on 

ber SRufrt in griec^ircfe^r ©pracfee gcf<6iic/ 
(en f)«6fn, ^af)rfcf)einlic^ t|^ bie f« ©c^rift 
i»etloeen,gegatigen, ba feinet in Uv Eiterax 
t»K btr 3Kuftf nid)t etrwAgnt wirt. . 
^ *@op^io €Iif(ibft^,— ©ieleif 
tr^ na4 ^^^ ^obf i^rc^ ^ima^ll^ urn 
s66oauf5emGc^Ioff(Sild»ottv vo 0' f^^ 
Sriflmt^eild mit ttv £tmi»ofttton bfffi^^f/ 
rigee. ^<Oi^c our ti^ tfo fie auger ben gueen 
ST»lDbieivn?d4efte)u ben fc^lfc^ten Sier 
(ern eiaf< 9^ommtrfi;^cn Sbclmannii (e|tr/ 
4iu(6 VntfD Ulrtc^tf, i^rei ©p^nctf, 
fpoeftr&iitSRtifif &ra(^e, n>dc6* nac^ ber 
Seit unter Urn ^itrl gcbeucfl murben : 
C^cittSArfUicDfj ^Saoibl ^arpfen epiel 
}um SiUMbr^immel^mnic^biv:. 31ubac()t 
mjt j^rcn 2(rien o^ev ©ini)TPf ifen ^erv^c deflc6rn,37flrn6ei%i667,8.r.3f6elun3| 
fortgekfjrcn Sbdjet, 3tttifc| Tlnton 
Ulr id), unb £Ufvar. ^In^eijer igoo.©* 

Sore aber©^tr (tKartin) Bebeutet 
SJiartin "^g c i c 1 a, f- befRn Artifef €t' 

nanr4trfi4 fo/ ti?eil er Mi ©eiau gebAtri 
tig roav. 

© r 9 r C^eotgc 3fnbcea<) — S3d!1 fei/ 

net 2(nweifung jum ©timmen ^at man^ 

fluget ben &eijbcn im a, ^rj. angefatirtcn 

:HufIagen, nocb folgenbe: SuDciW^ige 2lni 

roeifung, Claoieie unb Ot'geinfcetiJria |ii 

temperiren unb ju itimmcn; ncbfl rinem 

^upfcr. n>eld)e^bic3tufmefrunj berXenw . 

pecatHt, wie au* bai Iclemannifdje ^ru 

tevi>a(kn;©t;il!rm,barfteDe^fluf93eranl«ff 
fung^tn, ©sictf). Jri^f ni tjeraurfgege* 
benen med>mif*en JJit ^u flimmei:^ un# 
jur 33errl)eiDigun5 s^jtn benfeltcn entwcp/ 
fern iobenftcin, 1750.4, 

^Sorli >i o(B;^t-iho1oin }^6atailc6 
inCfjuif. '©aiei'iid>en ©icit/ten ali ^am^ 
mermufiHu* geiianben/ roo ft in ^iltnig ge; 
llodjenworbentii, 

Souffret(,,.)einfvflnj*Somponifl 
um«3. i7iO/^'itein55iic&aJlotetttn!)Drt 
feiner ?lrbcU in fcen5>i urf gcgeben. f. B a i- 
vi nsCatal. i7£44.p. i4. 

Sousa Villalobos (Matbiat^ 

de)^affaIaufe^9^er3i«^te ju (£oimbc4 
unb ^apeDmf ii^rr ^u &vai ge ^f n ba^ $nbe 
be« 1 7. 3af)rt)Hnbert3, geb. ^n&va^, tfat 

gcfcbriebrn : Arte A* Cunto-Chau Coim^ 
bra, porMatiofl RoHrtguei de Almei- 
da. 1688.4* f*MaciiadoBibI, Lui, 

T.nLp.4SJ- 

& o z £ i (Francesco) fin 23iflnni(l unfr 

@d>rtlf c be J tnarbini, ami Sbrrnj gff 

bdetig^befanbfic^ i79'^inbetr.Aapeae bc< 

Qjrog^eriog* von '^Soafana, ®at>ifd)ein* 

lic^ abtx ndt^tgten au<b i^n itt ber S^lH btp 

^ricgiunru^en, fein SOaterlana luuerlafTeri 

unb S(tirfd}lan& ju b€iu«en. dur Cu|'er 

Steife bracbte cr ien ^iurei- von igci |ii 

2(u35bucqiu, roo er ^icfealtf ,3iitglic6 it$ 

ba|1genOr(^efiet« engagiite unb felgenbe 

©ad}fni3on feinei: dibeitbu(d) ficn ©ti^ 

^etanut tnaiif^: i) Quatuor p« Fl, V,' 

A. cC Vc* 0|». 4. itug«ibuig^ i.'cr, 1) 

XVIU Var* lur 3 Airi itiL p.Tiolon, 

Spa- BSB 315 - . S p t . ■ Spa SSI Sptdario (Giovanni) wai' tin 

©ologna lti)m,vm\> fdjuicS ^eftisgegen ben 
© u r 1 i 0, ter feinen Sefnec wf ^cn Beffen 
mu(tfalir*en XiaftaW an^egiiffcn fjntfc, 

xeit Mazzuchelli, Vol. II. P.IV. 
T).a449.melt)ef. -• 

. ©pdt^Oo^anii 2(bam) — julcfet 
ABnigl. Qireap.' ^ammermnfitu* unB 
etabtfantorju2(nfpa*' get. bafelftjl nm 
•9. S)EC. 174J/ ^o«f tie beften ©dii-iftcn 
■iJ6et6ie'Si)ci>vie6er^enfun(lrfo toic bie 
torjAgIi*flenq>artitUKn6er3v6iJtenXonf 

ff^ei-fmbiit/unbfoTOOlfilf tk ^iidje, aW 
fdc 6a5 ^^eater me^rerc mei|lci-[)afte @lflr 
rfegcfefet. SSiele fcincr fiieDer rcHucitctcti 
flc^bm-* oetfcbicbene ®egenbeniDcmr<i)( 
lanbg fo aUgcmeiit, bag fie reafjve 23olfggef 
•fdnge wurben. ©iefe SSevbicnjte er^o&eti 
■fhn jur Sievte ber bafTgen Jjoffapeae.fo bag 
man i^m ein lingcveS Seben gemfinf(§t ^4t/ 
■ t:,flfiJ«am i9-®ept-^794(tarb. ' 

■ © p a ^ n (3oa*im Srn|l) 93on biefem 
6c(i^e i(6tn9)?(i. btn ^ov<^\ : 5Ba3mettt 

@Ott tPiH IC. in Contrap. slla breve; a 

CantoA. Ten. B. eC. SJa^ifdjeinlic^ 
ift biea bet im a. Sef. angcfil^i-te -^antor 
■©pan. ■ ■ ■■," ■■'* ■ ' 

©ponbaHC...)— ^'^^'^'^■'"9'*" 
583 im finbet man t)on WiTen Kr&cit iti ^^\t. 

•Terzettia Corno, Oboe e B. linb gcflttf 
(^en : II Concerti p. ■ il Corno imo. Op. 

Spsgnola (Bartolomeoj-em anf 

•ftvnmentalfompcnift, ^nt um3 S-'itfaj 
iortfetnec:ifEbeit Crutfen lafTen: G^nz^ 

ni.Fantasie c Correnti a 2, 3 a i^Stsft- 

meim;f.^flc(tccfferS^atflUe.'3i. 
©p iing (3o^.)'— f. bQ« a.^«r-> ifc 
■fair* unb mug 3i>^. epang'en^ets 
■fiEiEen. 3>iefcv Hnri^tige SOatne^^iK pi> 
ouf ajetanlaffling be« fonfl f orrePten ©rrit; 
fopfif*en ■ maf: ^il(^ei-»ei^Eid)iiinW'4ti 
ba^a.Cer.ringefc5li*en. gRtfWtnlHJnrfe 

fellift abec ^at eS feine 3!i<^(i9(ctt. f. "^ni 
fokcnbenattifelnot^Cyriax.' "■.>•. ^" 

■ *0pan9<n6ct8{Mag.Cvr*art — 
3n bet J^eriogt ©i&Iiet^ef ju ®«^a 6e/ 

. finbetf^ no*: ^- ^y^' Sp8"g«°^«^g' 
Cvthaw Lutheru F.^I; et IL gcfuct, 

, <f . ' ■"■"- • ■'■ , '■■■* "'* "* 

■ *©p«n35n&ei;3 (3o^«nti}-^ia; It^tSupertntcnbcntju ^i|j(c6en, cingtoi 
gev ^enncv unb ©ef&ibcier bev 5tiid)coi 
miiftf, reargrb.ju J?af6«eii im (£alcnbeti 
gifc^en, 1484, unb rourbe anfang^ ^^fnvvet 
ju ^toHdci-g, bavauf 1534 crftev eoangei, 
QJvcbigei an @t. QMaf'it ju3?uibf|aufm unt 
tarn cnblic^ aufDr, iiitfyevi 3>n-ebei 
nac^ C£iglc6en an obige ©teUc, in toeldjei 
rt am 13. Sunt i j so (iavB. 23on fcttien 
SBccfen wtiten nun anjufilf)i'en : ij 

Quaeitiones Muttcae, in usum Scho< 
laeKorthuianae collectae, diligenteiV 
que ab Autore .recognitae. Wittebei;-^ 

gae, fiepSH^aw, 1541. fl. 8. 8o©eitett. 
2l'mi>aufbiefecOti9inaI«u<3a6e ifl ct nut 
flbgefArjt, ©pang, autigebi-ucEt. 93pn 
biefem iScrfc&cn finb noi^ fo[genbe2[uiJ3a.' 
ben crfolgt: Lips. 1,544. OUn/ »S3fi. 
.i579> 8. tinb 1593. 12, ©e*g(. notft: 
Lips. 1547. €in Sti'iiia tan befTen 
Stauc&&aifeif. ©Ein3?amet(lfel6fl oiij 
bem Xitel bcr SSJi (ten beige v JtuSgabe »»n 
1 541* ebenfaUS nui* ©pang, abgcfilrjt, 
ingcgeben.f. ben31tt.© p a ny s)itii-c^enj 
'^efdnge auf alle ©onntage Unb filrneF»mi 
tlen gc|ie, tie^jl ^Bangelien; ffpffteDi unt 
CoCe«cnlcjmiiinu(tfalifc^fn3^otm;IatcIi 
nifdjunb bEBtfj^A 154 J. 5)iei ifl «n« bet 
ju £ u t ^ et « tebjeiten unb mtt befTen @£i 
ne^migmig gebruef ten ®efangbflc^r. HiXi 
gei'bcnoon&ui^ci-n bam«li bfreittleinj 
gtfi!l()r(en;$ir<^mlicbei-n mlt t^ten^eto 
fiiin/^at ©pangcttberg -^iecfn mel)i 
tetcneneaufgfnimmen.' 3ii biefeii "nraen 
qt^bttau^ V- Mtin- &tUin'btt ^bfy' fei} 
e^t ic. v>ai ec alfe wa^tft^cinftc^ felbjt pen 

onjngebtn.' ■ © e ( n e c c *r'' na^m^ bnrauj 
bi(i£i«b;t )8^ini ^in (^fangbui^ oaf, bcu 
^eceJnac^berSeit von einigen biefem juj 
gefc^rieben wAtboi tfi. ^ 3) Ofebanten^on 
oH«&anbi'«ei|Mi(fi«i .Siic^i^effegen. 

SBirtenbei-g, M4S-8. f. agf&e^KSicbWi 
lifter. ©.-III.©. 13a. aB«^if(%einIi(^ 
»itb im 'a. 2cC. biffe ©*tift gemepnt; . 
■■' @pB n 9I c .cC.'.O ff^otbircftoi Sep ben 
^ie^aelertt|[iS5ienHni} 3. 179^' s4^ 
retURtet'bleangene^menXenorfdngecunb 
fe^r gefilligen . Sirc^entompenitlen. f. 
Sa^ebui^ b« Xsnf. u. SBien. 

-• SpatAr.OtSpadariuB au.43pft- 

tiaxius QQiovanai)-^ war von^o; BSB 235 S.p-ii; Spa.; bbS [pgttacieBflvttgunbeiti <^Mkv M^iirlo/ 
fomcDdtamu, fiefftiii C^ruiitfJi^e n- auf 
(inefc^i-lfibcnftijaftncfeeSBfitc seittjciDig/ 

un, wai m6 nocfj t>on fcmet Sebei- ffil 3 oa 
3a^i-cn rtbria ill; alii 1) Muiices ac 

BaL'toloineiRamtParAie ejus pra^cpp- 
toriti I)on«sta defeniio in Nicol. Burtii 

Pari»eni.OpiiBculQm, Bologna, iigi. 
b) Errori di FrancIiinoGafurio da Lo- 
di in sua defensione, et del suo pre- 
ceptore Mro Bartolomeo Ramis Hi- 
Bpano oubtilmente demOnslrati, Uono- 
niae, 1511.4. Au]' tit\n ©djiift iienitt. 
frlicft MusicoBoIognese. 3)Tractato 
di Musica, nel quale ai tracta de la per- 
fectione de la Sesqui altera producta 
in la Musiea nieaiurata etc. Viaegia* 

® P « tK- ■ -J f»U im 3. 1 770 ju Zaif 

gfreclfttifepn, pit ^d^ubatt in feintt 
£e6en*9cfcfeic^te bf^aupfet. 
■■ ©patt)CSranj3aco6)— Oi-geI;uH& 
3n|hm!Knimatt)fr j« 3tf9fiis6mg, »oti 
bem |«^oti tm a. S^i. unter Aeni iitttel 
© p (n}^ ^iaisti grate ltd woibcn (|l,i5t>er; 
Ktd)«'f(^ptt 1751 'fin 'Eijiirfilcffert ju 
©Dimtitifti langenutKrtiaflElmit 
30 aSecAnftcrungeu, uiib ^atw Cm-d) ifmen 
Sleifi tte< 3!i(h:umcnt im 3. 1770 fcia ju 
joajEianCfi-unjim 3Ebr«c()t. 23oo reinen 
Orgclwetfen fann idj nur tdtf einjiijc inter 
©rcvfaltf.(ifcii9firdjc ju Stesfttifcutii, uon 

19 e>iunnHnoiit4®dlg(ii,namf)aft ma/ 
ibfit, «Jri(6« ec fdiort 17J8 etbaurt l)at. 
Ctiu niljcre 2(n|ri9e von ftintm 3n|b;uf 
ftuntcfmbct man in^O'"«P* SRadjctdi/ 

Kn; ®. IV. e. 141. €r |iarb um# 3«^if 

5 . @p a i t e c (3o§ann €«I OJoMjiefi) -- 
Dr.tci: >p^iIofep(tic unb .Oofrai^ betf ^d» 
^cn «otF-3lAtit>icb, ctnri- ber brliebtr|tcn 
beutfiljcrt 0i*tift|ifirfr mib ein'SiliHant, 
Dcfc&a- bcr .^unfl urn r« fcfxt^&atn: ffijn 
ttii^, ft iir*^r bet Umfana feinefl QJefidjtg* 
fmicgimSflBebaSajiffetifdrflfrcn ifl. €r 

^atiWdiTfl&|i6eK<tf|>inc£e6«n»^efcfjicftte 
ntiierbcmSItel: Carl 'ptl(|eir# dtoman 
{emtiitirae, b<( janjcn ficfcwcU ooi-ge* 
le^t ; aljee cfiett beSmegcii, mil bic*. 2Betf unb nD(5 ftirtffonbcu mit SRilffjl^t auf 

grjif^HHd, ,.)frd)i.irben i|l finbtt man US 
^eiii3P,i«3& fdne mufifalildjf ';^il6u^d ani 
feiuSiiffiialtfotflttiHecberiijff, nu. ui^p- 
jci'lhcucbarin anaifiSlji-t. Urn fo iPiiKijnK " 
menei- ioti-6 alfo ^ici- bem gi'^r (rinc pi.ien* 
^jnti.jc -Biosiapljif ait lunMitiHer feait, . 
xoHAe n jum ©cjiufe biefe«3fi«fg 1791 
in ©cilin niebrtjujiti-ei&eii far raid) cie 
Silie ^aiK,un6 bte.it^ ^ier iwa^dicfi roiebcr* 
gebc. „^ofiatI)epajicr, qtb. ju »ftr 
lin 1 760, iuai-aW J)ijfa«fi|i bdie&tfr.kDiw 
jert* unU iEii-djEnfiiig.Tbjfflbiljebrecini^e' 
3«it am 'Pi-inj ^ci,uid)|djfB ^oiir in 
Dl^ein'sbf [-9, tinb faiifj in Ceri toi tigen fratif 
j6ti)*rn Opern; itiitiitriit ,§ifle, warb 
£(^ter U116 J(uft>^(t tm'P!)i(antt)iDpm (U 
©I'lTau, begleifctt fincn bott gebiJieieii 
sailing, <!intn\:ieflSnbifd)ttt k>atnn »^e» 
9}Ic ng b e n, (ber fidj ala 5Biimo|eftuf btf 
5Bii>Ime, bieeimitgrofifrjmigft'it, AxiH 
brucf uiib f irtrm feltenf n,^ioycn,>i(tiej!eMti 
ton fpiclt,. ill 6ffenmd>crt ^onjcittn t» 
.©cffau, (*!6:tin3m «nb Jjaa?, aB t^wi 
bent, mil .autem -Se^fafle tjat^tjitii (aflfcn) 
fluf 6k UnisfriitiSt |u ^alfe unb QjStritv 
gen,priMtii(m taiauf in ^aflp, too f c ant 
fing^ec^itfr.ff fleecy man^ciJep^ti t.ju ueit 
ben, infonbf i()eti pt)ilofupf)if(^j ; iparb einU 
gcr'3^ild)er iitib 2tl>ijanblunncn n)e>)envert 

bevei^mmaifjifdjenafatcmieb.r-ajifreiu 
("djafieit jum -.WitJltcfr aufgsnuiiuitcn, bii 

«amfcn;KHfal3'3>rDf«frijfbcr'Pt)iIoropi)ie 
inSiefien, bm I'l; and) artna^m,a6v'r njiebec 
vm.Ulb\iaufqab, toHtbie borrige i.^t-oiegu 
ft^e^afitUdt t^ntuegen cini^er rVeumiii^U 
gcn^cfertfteii im BoratH frfion prr(e§erte 
- unb t^m burdj £anbcrf^errli*c« atcffiipt 

aii*4ejoqcnceafceflu<fmfmfctnfr5tl:^et 
flW^lagpunftejufcrrigfe; Icbte barauf iti 
frer®rafr*aft*i);arf in 5fie|lp()nlfn, iintt 
jfln|iiqeUm|ldnb< per^inigren (itfe friiac^, 
bag er grofif 3tf ifen burc^ ben ■■i6firtn tf>nt 
pen15m»fd)IaHb-,.^cDanb,'t)>inemarf,bi« 
ei^mrijnnb einen tl}cil ron3talfcn mar 
rfierfonnte. Sr roarb ProfeTor in 3?(ii» 
wi'fb^am 3l&ein; unb -juleif ^ofrat^i,- 
Slaf^ bem Zabe beS oiten S&tHtn vanbt 
tt cr fid) mlcbfr natft ^Setlin, wo ec flt^ 
mUbem Dr^e(frulje jur ©trtMon d* 
nrr von t^m ttrf^ttten J^anblungiafaby 
niUserfeanb, bit nriwi^ 3 3a&Kn, feincr ■ ... BSB aa/ S J ft 

©(funftVf* WfS''"/ TOitbtt auf^aB, ©cc 
^rtjifi&cr tiefer DlJ*nc()t bvi cur [eine fi fl^ 

fcin K^clmiSctger \liitetvict)t in t<:c"XI:!,ti: 
in fEiiten Jiingfrti3al>vfn i^niiultjcil xaib, 
bti- fi'iiiem lalente^dtte aufbcl;Vn unS iljm 
mt^c iSeitimmt^fit gcbcn (Jiincn ; gqMjt, 

(ie vHe^i^' '^i" f"""-' ^*&" ^'"^*' ^^^*" ^^- 

tonrCiiiVlben,tBciii3|lcn«nod) turd) 3tau 
fonnrment MitZvtfX un& Si-fcn 6a-^un(l 
iint fcurdj .^.luif tern mujilalifc^n-n publt* 
fuRi nii^lirfUPErten ju itfinnen." ®o reett. 
feine ton tl)m fdbtl 3<?<;*'f "^" g^atdridjicn, 
ireJdje 6i« jiim inoDcinba- 6e< i793r«rt 
3a^vi« ici£i>tii. 3ra 3.i 796 t^W^ « auf 

fultiSr |u Jialle ba& ©jfiorbiplom mil 2iuit 
bi&ien bcfonbcvtr Su^'ttetf n^; it, son Bern 
« abev rr|i feit 1 800 ®e6vaHdj |u nia*e;» 
attfiita. Kinigc Ja^rc tarfluf wanlite ct jiA 
eon^ciliti/tooec bie^ec pvtoatiiu't t^atte, 
Wiebrr M* ©cfpi», wo «,aU 'Stitbiirftoc 
tec bflfi()enOlit)(mfc()fn Sijic^unssanjMlt, 
lifUt(f©nctct>mil3 t» lafelbiTiz^r.neu 
ctrid)t«cn^ofF*aufpiel8Sfi»iti(fi»niipw 
ger Sufcfiauer flftpefcn fcijn wiib^ ^i* "" bif 
SRcCflttiett bec3eitu»3fi3» bif «lf9anlc SScIt 
flbernatim unb (!(§ >P»»f3fn im Oftoicr 
I goo ncbjl |Vin« S«"iiJ« nad) iiipi^ 
tfrtaS. ^ugn- ben Im a. itt. beveiti ange* 
filtlttcrt mi(nffllif(^«n ffin-fen^at'cv no4 
fcriicfeti laffen : 

I. Zn fcittfc^cn unb ^iflori; 
ft^en St^riften, a) ©nige 2lii|jifec 
im bfutfdxn 3Kufemn,bie33iufi( kfreffeiiti. 
3)aSt:^in'e2luff4^c unb 3Uicrtftonm> in 
ben ©eilinifcten muf. SBocfeftu unb -Bi« 
nat«f*riften, ali muKbtitn unb ^'uifttt 
flu^geber beifflbcn, 1 791. 4) ^edini|4« 
ntuf. Sciwng. Bern %'Sibf. i79i<*M.4- 
San. 1794. aB6*entli*«.iwn^a*fn55w 
gtn in gr. 4- jufamtiKn 304 ®cite(i,ii(*^f jr 
tuitm unb grbBtcnt^eil* aSerfaffeu. j) 
(Sail 'p il-gef * Sloman feint* £e6oU;,»pn 
t^m Telfilt s«f*»cbfn, €in^eytto(V jiir 
Gtjic^un^ unb ^ultut be«-^«nf(ftfii. i* 
a^cil. ©Etlin, I7S J. 8. t91 ©eitttt. atcr 
3;^cil.€benb. 1791. 8- +01 ©citciu-jter 
^^etl. €benb. 1796-8. )78©etten. 6) 

Vebci- bie flernevne ©taut^Oper » tt 8 i dj/ Sp a asft muf. gelt. ®. 5> J' 7) Stet^tfcrtigmtj 
9Jiai piifgi unb CEtinncriing an ftint 
iSei-bienjie, Q^bcnb. 3fl^i-i!. II. @, 5 S3. 
5^»9 593. 8) Occttv' j SSeifucfte il&ec 
bie ^ufir. 3<>i ^lu^i'ige unb niit ti'ttifdKti 
unb t)i|ioii|"d)t-n 3u|"iSfj'eir^ctflU^gcgfbfn, 
Ceipjig, brv^reit(epf/i8oo. Ofine 2Jop/ 
i-cbe, 4.46 <^eitcn in 31;. 8. ©ie iS>aI)l ber 
^ice ilbcvKfeteii ©tcfli'n aai bcm ncuen unft 
veimt:t)rrru iSJeifc betJQjtrtrp tfimit fo 
ttielem QJefcfimacEe u. fo uiclcc Uct()eilsf i-aft 
getcojfcn/ bteSiifd^e ftnb fo Jivecfmdgig unft . 
wilKommen ani^rcmOttc, unb ttv Unit 
btucf fo fd}&ii, nati^L'lid} unb ungrfiic^t, bag 
reir bietf 9Berf aU einr 3ici"be unieiei- bcut;- 
ftfeeu muf. llitei-atur unb al^ tin b^fonbcc* 
nii^fit^es Oiefcftenf fiir jimge .«'omponifleii, 
anfe()cn f Snnen. g) 3- itnng filv tic elegante 
^?It,n)ild}e mit bcm 3anuar bee i So « |lm 
Oa^cv^beyann. 'Hiui) in bfefer Seitfc^rtft 
Dccipcactj ft bir 'Siiifif nic^t ju wergeffen^ 
intern et niift nuc (k6erl>aupt fid) Abei bes 
^cutl'dienbcn muf. (^efdjmatf, fonbetn au<9 
liter ncue meiTi»iiitig< muf. SBfrff,.3R; 
(iiumtntp, Xoufi"in|tlct unb bcren (^(fjidfi 
teauglaffenu'ollte. io)©i(tcr«borff 
£Eben96eftt)cei&unij, aH 3Kit. jam ©nitfe 

georbnetunbimXuiSbriirfeMrtffrm/owie 
ti nun in iinfecii^i^nbertifl. igoo. ti) 

ffinige ®ortc fibei bentfe^en aJoIfSgcfaiig, 

Sin fet)r praftifdirr 3(uTfa$ im Ill.^afiij. 

Kr eeipj. muf. 3clt. ®.73.H.f-' \.[ .■ 

'IL .;An.&ingerom|»Dfitioii'itv 
noc^aiigerbencnim a.Xrr. 4) ^ofafiea^, 

Slagcn, etne t>oQtItmmt9e lEaatate irt.!p<U:< 

titur. Hamburg, ,0, J^cffmann^ f 789^V,5) 

Ciebccunb^ff^ngf fiit SSrfiiiifce,^Bf«4tt' 

SJlnwr. Slfuifieb^ &£? &ef)va, X7q%, .6) 

giiifac^c ajaj>kvficb£v. ^Ilei J&f ft. ^e|(in, 

1790. 7J^elo&''cniU^attung^|icf 

berfaratnlting filc'^j^ufen (tneiflentf frc^l'/ 

^mmi.q, tnit.^/Skituttg bed^Iatiifrftgri 

p:&0. ©"t'lV »79 V 8) Stomanie* *i«^ 
air«.eom;)omct. ^a'tin,l&.i&irf{a&, )>9t. 

9)€iiifa^eJi{Iai}iei-licbet:. itef ^eft. S$eu 
lin, i794->i°)£(ft)CCAin^Ia«f£cSietpjt^' 
J799.IJc935«ttfo>fi: ..;, .'■,-- /« 
. IIT.. Ungtbcticftc yciiFtifc^c . 
^ < 1; f jE : ty&nf podftimmigr JEontatc 
auf ben tab Cfopelbt von ^raUiu 
fc^iueig, tie in @2tting«n tffentlic^ auf^of 

f jlbct QusberL ift. .2)^tf4'<&l)sca, «n< BSB Sfi9 5 p • 

4) ^pi'olDgr^ StjSic unb ^iupfjum Siemit 
wfSormcntfra^tson 3to ^cb uc^ fill: dai 

iiifdje uni bcutfc^e ©cruf n. 6) XXII itia* 
rUrt^fliiaticTirti filr-VvfnneC/ md(t imfjin/ 

Slijc^j gcf)6rert jti ftintn gf BrucfrenS?eifrii : 
i3),ti}!eitur« 3(b^anMun9 iUt bit 
SSafTfrargcIn ber Vlten; Mi bcm Sa£, 
ilftfrf. ^£)7it 33i>rrrbe unb zinisen 21'nnier/ 
fungfit-^afin, 1795.4. n)Etmti3fi6er 

in lamifl" auf bem ©crIinifd)cn9^iifiortflI/ 
t^caf,€benb. E79j.8>cf)ned)fimeti. 14) 
tiebcc m bem muf. ©lutncnfii-aug, ijoti ben 

Sfl^rfn 179a. 9J- 94•««^95• 5>tcfrt 
^ l^itige <i(fIc^rK rowrbc leiter ba* 0(5^1" 
frincv 3ttt)trrngun3 bc^ btt ^cbattion btt 
3"ttmg fiir,bie/|e3(irtfc Sffielt, maS ic^ i^m 
45*»^i"^ »or^er be^ bercn ^nna()nif pco^ 
p^ejcyet ^iitte. €cfl«t6j« Seipjis <»ni 19. 
jMrtuar 1 805 na^ f^Jrjf r ^fat\tt)eit in feU 

n/m 44|tf n 3a^rf,unb ^tntdlteg HmMttt 

»c m(t4fIeinftt^mb<Pll- 
: Sped) C5o§«tt«>,ffti ^(flDterfompo* 
ttJ(I, n5fl§vf4tmli<© jii SBirti/ firtr fit^ 6e^ 

ViolbnctVc. OK'* ^'^' &. abart^t, 
^759/ IIISBioimiyiartfftfn, Op.a- HI 
fu'gn^i p. 3 V- A-ctVc. Op. 3. Sonate 

j);ieQ»v-0p.'4; 1803'^ aBeiu*5Giett Qts 
jbrfjtn; 3il ^ef!|^n Ifn^irn Utt tin .«ot«i 
^9ni]t/3l«meii3 ©p c" c§ t, t ^by till J^a^ 

h i 6 f V ; ticDe^tifl'birt biefVr ® p c dj; 

;■ epetf C5o6. ®fl^. ©MO — ©er 
einjige^wclcftci' ^ter rrilr mir tn Uv ZkU 

|iiu muf. Citcracut f^mpat^t'ftrr^ unb b(^ 

4U meiticv ^teube^^tl ha(|nl tinb ju'ne^f 

men QctftAnb^ wettri i^ ?|ne fvcf)t 9?eulg^ 

frit aud bem ®e6icte bcr muf. SSiffetifc^dft 

}uv ^uiita^mc unb Semflfommung bet 

Sunfl crfn^r ; aiidj blcjer'entfc^jUcf, nadj/ 

tjf m ei brci) Siertelja^ie an Sngbtdtligfcit 

gelUtcn^atu,n>A6rf4"nli4 |ule^tan bar 
©riiftwafTeifucftt, am s.^Deftmbfr SO*or/ 
'ajn«iU^r,i797,ctft4S3<»?)«fl(t,©eiB 
51ft(!ttcrfd)ajftt raiv&c? biffrr mfihfcligen 
&bi:ri^»r9 manc^r ^UU^munj/' inborn Spa «3« ctn{($tntirbtf3(ttorbm]nd berSnamrnfiu 
t9o()l ju ben ZvtiMn, M auc^ ju ben ^Ubt 
nliioerjcic^jnifferi, fn ba4 3llp()<ibfrbrac(ite 
unb bic Dtcgijler bdijon wtfritistf, fonbtrrt 
auc&biC9i-6gern^crfebur(^ctin0/ urn bol 
fflr bieft SSSei t brau^barc bataut anjumerf 
fen, Uiibnur n^df 2 ^tcnmwi: |emrm 
Xobe iinrci^na^m er noc^ biei &t\'df&ft mit 
brn bevbeti roicferisen iXmttamtn wit 
3( b f I u n g « 3ii["J§cn jiim 3btftm<*'n gr/ 
jifon^mc(4c3(rbeiur fiber fc^on ni^^ran/ 
beta mr^r, aH abfrec^fethb im ©ttljm unb 
®f ()en, f nben fontire, ©ciitr muf, ^iblio* 
tf}et WflrnfctJt nur fine ber ^iit\Jen, bits 
Qkidfen id) bei} XonMnfilern an^eivoffm 
habe, fonbcrn (ic tntifitlt Md) mandfcS 
\d}&^iaxe unbfelienr ^nt weldjci man 
fdjroeilic^ in bic fern ©in W X^flringe ntf qe/ 
fuc^r i}itte. liefer 9tejc6ft)um tear abec 
tint ^oUjt uufet€V . Uebeieintunft fd)en 
feU 178^/ utd nimlic^ tced^fel^Ttrife 
ntTt biejeni jrn Q^ilctrrr |u t><rfd>reiben Dbn: 
irt 3l'uWottCrt |u nflf^en^ TOflcftf bem aru 
bernnoc^fcf)lrcn^ umauffofctjeSSeifc mit 
^fllbcn Jtoftcnb(e|u meincm ZipitonitQics 

fcfedftc nJt^ige mftglid)^ tJDD|l4nbigc ^Sil/ 
d^nfmmian^ be? brr 4attl» J« fjaben. CDcc 
gdnjlic^e Q)la«ge( einr r fiffenrlicjeii ©tblior 
tfeet ^leflgcnOrti ma*ie ft>\d)e ^aams 
gchi norfjwenbig- !5fl|? biefe mit vitUt 

^^e unb nid)( germgeit Soften jufam^ 

raengebvacfrtt ^ddjerfammJung nun nic^t 

bun^^tuftbncninutrgetbVi^te^inbe vets 

fd>Ieubcrtmurbf,bafilr^abii^geforgtin/' 
bem ^ bie-^dlftc jut grgSnjuu^ meincr 

crgeitcnfSammfttng be^attenunb biefibm 

gen an t fcfti^baie ^ilnner^ berr n SRamen 

im^tfihnnlditfc^Un,umer$tind}t^c^i€^ 
^eine ©amradmg von me^rften 100 

tontflnphrtUbnifrfft/Wcf^fanget benbef 
farmtm bcutfd^en, aut^ mc^rere fdmert 
engtififte unb bit gatiji Slei^c Uv altm 
Slitrnbergfr lonMntHrr rnt^idt wddtt 
abet bVffnt not^ fcbenbet^iuber ni(f)C Dcci 
einifln woKfe, titirb wa^rfc^eml:^ (marai 

men iti bie<OiSnbr bti juniicn^ompomflni, 
71 n t b n 3r n b r ^^ j« Offrtibaifi, f omtnen, 
bet%m SBat^au<4 |u fc^^en neig. 
2)a*o6eT, roorauF « ben mf^Kpen SI^i(i 
vevwanbt ^at, em Kvdfi^ Ur Zonmif^i 
fcfiaft Rimfid>,wrl4n aUfin Un ionbontt, 
^arifcr, <^tp<f^tlmrr sc ftfobrmifcbtn BSB a3i Spe- 

■ ■ . . ■ -. 

©c^viftm wl iit flttbei-n tctmif-^f"! SJcrr 

fti^c flbev miiiitjlifdje ffiateiieh (lUec Jlvt," 
n.id) intern Sii^alie seotonet, eiuDaltcn 
foUti', iimbenifllufituci-ffAntijcrt bicUcbci-r 
fidjtunCilJEn '^tfiti aUev bicfccjcritmitirn 
©d)iiftcnlii etn'pnav?>AnbertaHfcinm«I 
juucr)"i^nffer,im6 6c)Tcn'33I|l.in4- ta-eici 
|u eincm E>t'[v.icl)tlic(?f ruStotc an^emailjleii 

i,l, )"d)eint Iciiei, fcc^ Cev :fl:t^in3iflfeit mi 
lei-rr £itcrdtt:f Don ben S^in. ©iicf)hinb^ 
leEn,oerlocne^^bi:i:j«()lei6e!i,l)omanje6t 

nut folc^e ^iiU vcilcsjcn ju woden fcftcint, 
Aeceii 5fu3t.nif in ^a^icafrift [tdjworfiec 
fieirdjnen \m. SnCefen ts ciit \'oWi 
SaSfif nirfjt fo leidjt wraltet; fo ^ate i* 
tioti^ nit^t all? Jjoffnun*! aufgcgVtcn, 6«p e^ 
nidjtbtv vuhiuian im& glUcflii^ecn Sciten 
fat Dei;rfd>Kin&iit>ct>jum^rurfe (ommen 
foilK. Unt »i;llci*t ti-ilgt biefe (ui-je 2fla*/ 
ritfct baoon nod) ctmai Ca^u kv. Oiewifi 
ttivten tnc^reii: Sefec mtt mir btcfe Sviitfet 
fjincv SleiBCiJ J" fcincm 3(nbciifen (v^alten 
|ii fe^cn TOilRf5)cn. ©arift ni6ge fcinc itTc^e 

tu^en! , ■■■ ■■■"- 

*Speplmaiiri (Henry) tin gelc^r-' 

tcv en3lifd)ei-3vttccr, ^eb. |u QLCiiglam in bev 
(i5inff*aft9llotfol(,rs6i,jltieirtciii€flm( 

fcvtiifle »»b tuutbe baiaiif uom ^6iti;ie 3 a; 
toM- in ^tiiatSamtlticn^Qiten ^t! 

tiaiidit, Entfcljlm ft* fl&^i" in l"*'""^™ S '^f^" 
3a^i-e alia- Blfcnrlic^en QiefdjafK, rrnb (iffi 

fidijuSonbennifbci, TOoei-j>ine3eitwc4>' 

feUiueife l«inec ^ibliotfief uhb bctii Um; 

ganaerait gele^rKn'^Mniwcit tuttmCK^, 

weten ft llii)ttijt)cTijnt)tVE ba* Hiifiammelit 

•Iter 'J^ionifeh u. anbcrcr jn btn^tm^iV' 

mevn ae^fiti^cn Sfbriftcn cnsielMm'f'.'un' 

Iiff5 *i» er am 1 4. Oft. t 6 41 fiatw SJott 

feinen SgJrrfcn v-c^Jrt jiim Xtieil ^if^fc: 

Glossariuna arrhapolugicuin : cOntl- 
npns I .ntino-Barbara, peiegrina, ob- 
■oleta, et novatae significationis voca- 
biila, quae post lubefactas a Gotbis, 
Vaodalisque res Europaeas, in Eccle- 
liasticiiprofani^queScriptorihHi, va- 

riarum it^in gentium legibus antlijuis 
municlpalibus, Chartia ct forniulis oc- 
currunt, BcboliiselCommentariisiHu- 
itrata : in quibus prisci ritus quamplu- 
rimi, MagistratuB, Dignitales, Mune- 
ra, Oificia, Moies', Leg«3 Ipsae, et S pc «3 Cotiiuetudineft enarrantur. Lonclini, 
l607- Tom. h IT- foL n>oi{n bic Gcidi-' 

tclattci ooif'JmmciT. 3l»^ eitffj^lt tlc< 
SSiCit bae juci|l 1666 jii\^cImfrAM cin/ 

JClil qc&ruff trChrbiiicon Fr;incorurt. PU 

i^ W p; njelcfjcr *3ucii toit ben fSa-irrbeiunj 

iSiJeef C^flnid) — trap nufattg* 
©tibtpfeiffei, banttiimS^. 1680 ^antov 
unb .^ottiiboi'utoi" an bcvI^trinifdjenSdjwU ' 
311 @6p|)m^cn unb ttm 1692 jn ^atbf 
Un^cn. 3*1 feinen ijeCiucf ten S'Pcirrm 
getjfirtn nod); 3) Hecens fabrlcatus 
Labor, obei-,bie lutti^c iafd/^lKufif, mtt , 
3 Vocai^unb 4lnairuraental-®timmcn. 

faxyAHdjU un& nbrlji^cr, (efet tut^^lijei'/ 
mc^itet Untcrtictjt ber mnt'ifaUfcftenftiml?, 
0^elv isievf^J^etf munfalifcfectf ^[ceCIatt, 
ttoi'inmnjuetfc^cn^ ttit manfflglid) nni 
infmjcrSeit OS^orftl'tmbgtgmab^tni 
Qm, a)l5a^_'ilatiiec un&®cneialtaij tiitrf 

ctircn, 3)3(IIsV|^aft^ ^nftrumenrc grcijfcn 
utib t^fiiferi lci;!irn/^ 4) nocalica- unb infhUf 
mentalUer cb^Dniteit Wvnen fann, Si^c?' 
ic 3lu3Baljf vei;|ii£^rr. U(m,i697, Hpgi; 4. 
'i9o^ritm^;S|ferjttfcvfiticni«87in8^ 
«nf i^4^/iteiL;^^atin"ro no(ft fpl/ 
^enb« Scrfe ftniejaRbrgtr" $l]E^cliO 
Coelestisi^obrr JRirc^engffingehirt'i'C. ■ 

C; 1 y, 4^ ^r? S- <t 'nistruni. ad placid 

;tumiaitfjfbf^^enri;unbSe|^f33KS»art^ 

SSefana^ itaiigWn (cbe§ a»d) finfn lOrt* 
Choral fft^it^iiob.bic SSio'inctt beij jftem 
2t&ra§£iTiEchO||pic.Ien. 0^'^ cijlfn Jo 
9^^almf^ farmipi^e nuf fift fiftHctbcwn 
^djlag^ bc^di^ciJ^M^'ttberc ?(i[cn/2(t tj 7) 
©ettlvfidje gf^i^^uyj-unt /^^incfrSiebci: 
auf cbfu folJt a'ltyiodj nid)i 2(cfcn;®fiff/ 
obcf autbojjoflcni iatrinifd)'nn6tciuf(^m 
icrten. 8)lubiIu5Bernhar<li, mitbopj 
pcltcii 'tcjtcu. Canto aiit Tenore flblo, , 
5ln6truni- A.T^Br inVocibiis arfpla- 
cijum. !i)Aeternum Alletuja i^if'bopl 

peltenSmen unlet ctnci'lcij OTdobcy, in 2 
^^ci[enauf2tmn/3lH ii C^J A. T. 
B.et Instrum, adplacit. entef iti^mt^l 

mtt BSB 335 Sp tipe Sp ^ * *3i ^men, fin lotcinirc^ca Opusculum na(^ 

fcemA.B.C. Canto aut Teiiore solo.et 

* lustrum, (n&el [cBecmal niit tiaem rer- 
tiicntni Tlmcn. I'i) *a3iu|iralild)e« bvcpi 

J&egc6nt(rc!i jii gctnaiicEjm, ii 5,4 et 5 vo- 
«ibus, et 5 iiiitruin. te|ic^et iiHSpiilffcen, 
reeli^e juc Xauif' J^oc^Jf it. Communion- 

^fl;) Irauciv im& ?eidK3>eg^iiqntffVn tit^if 
' lict). ii) Unbeiic foiODffl Iflteiiiiftfte aW 
te»trrfje^efrcn,23c!pa-n,^affioneii a.i.^, , 

. 0pel)t(..O 'I^ ^^"^ eijentljfimef tn 
^9Kn\hd)ete^, reelect nwn feit im.Kfi\()r 
1794 umei- ^cm JJamcrt: 3Kiift(nlif(l)c* 
ffliaijajin aiiffcev^fi^c (U ^raunfdjnjdg, 
lKUxmti\t. kv.wavitv ertle, rodt^cr tie 
SJIoicn-cifd)L'it.filatfictmci-fc fammclK imb 
^ediniliCB. au^erMrfemft^ftnt fcmgiin* 
ler SOcrIng 6Io() auf Cif&^abec untiJfii finger 
ScrecfeiKt ill fcpn. . , ., 

:, 5 p ci -a c i a r i q fGior. Giori/;io) fill 

J^ompotuii iim« 3. i6is, »on ftcffeit Xc/ 
f.'Pailiotff,ev<.«ataI.e.9. - 

1 800 rttnbaff lb|l, a)* SHipifnifl un6 .Son.' 
jertitl flufieiiwm an&f^iUflic&«R 3iipru* 
mcnte. aScn femcB;Stwnpofrtionen pn^ "mo 
- netft fefgtnfce gffcrorfte unft.jwacfctucf t« ju 
ttmrrtf B ; j) III Quar|«Hi ■ a V. A. et 
B-Op.i: ©erlinyt>.^umm(li79a. »> 
IgI6tetibin>.saJiea,i79s. 3)111 Tnoa 
F1.4.#Vc. 1^9. i.unba. €6(n&.i796. 

"3ti 33*(t. tto4 auger me^rcren, ^armoniw 
mih iubwn ^arxien : ;) Concert a Vio- 
U princip. ») Concert. iVc prinoip. 
'wnb 3) VI Teizeui, i ;i Fl*, e Vc^f. 

■", eperling (Safpar) prgejftaner m 
^am^urg um j;'io,.^(it ^ic, Otgel in bet - 

; tajlsco ^etcMf ii-(^i ccpacitt, uoH ftatt^ft 
io4itctj4 5.ncucail3C/«ui* 4 <i^H nc"^ 
SHesiftet baju oerfectigt, unit notfr in ®o«/ 
i<K, aueblinfeui-g, £Ho|li>i* unb 6trairun& 
fd)6ne SBeife ,«6attet. f. Qj. ^ r e u « 
Qjruobregirln untdiM^after Org.'S. 6. . 
e P e 1 1 i ri 8 (34«titi- I^Ctcc (SaficicO 
— ^atas* foIgenCf gSetfe .in bf"' 'Si'Udf 

gege&cu: i),Prii^cipi« Mmicae, fc. i, 

©liinblic^e Kiinjeifung jiir aTJiifil* wie ein «0lu|iff'*oloi- Dom 3Inf<ing infli-uiKt un& 
nacdbcvOi'biiung bcr ^nn|l ofcec SBifTeiw 
fd>aff ber Siguralmiifif foil .ncfiJfjKt unb ge; 
tniffcn nfcrben. Subiffin, 1705- i^na,U 4. 
I48f£eilcn. j) Concentui Veipertin. 
seuPsalmi minorei per annum, 4voc. 
a V. 3 Vio|ii s. Tromlion. et B. G. 
ebenb. 1700, Sol.' Xuf obigjm SSeifc 
iei)ltbn-mame,&abtitU' , 

P e 1 1> c n c36^onn)Oi:g4ni!l anfDem 
|U<lii95bmg ju Siiigange be* i7.3o!)i'' 
^unbciti, gc6. ju apcin^avbt in fcer Ober* 
5)ffl(j, ift ter .^craD^getft ciner 0amnw 
(ling oon Oigclfttitfen veifii^icbener ,omi 

ponipen, unttibem %iui: Ovganir*'' 3"-' 
flcumenralifc^civSunJlf Sim unts2u|l«t5iacf 

ten, in 10 Xoffnteti, g "iplagnififat fammt 
barjn sc^bmen^vlmmhaiii, SJenfen unt 
eiaufiUn, ncBft 1 I'fltiitten 2frien ftir bie 
DtgeI.2tu36&ur3,i693.go(. i3(Ip^a6. ■ 
- p i e 9 1 c rCOTattfjiaO f in -^onipimlt 
nmiJ3.i6ii, ^at in ben ©turf gegeben: 

Motetti a I, 2, 3 e 4 voci con V. f. 

-.,®piel;@i;af.— ©iefc mufffalifc^ 
SJili-be ift in ^atjevn ni($t rae^r ju pnben, ' 
intern ble i^piel^aUnte in nruernS^itm 
t>oa ber 'pelijeu iebec 3vegterunge|labt obet 
bej£<nbgei-i(6t^ei-t^etltitierbcn. 

.,*0 p i c 6 C^einrafi) —Seine ge fcrurf* 
ten Sihci){niid)cn fw6 untcr. folgenbr n ^t/ 

tcln ctftdtenen : l) Antiphonarium Ma-, 
ri8nnm,,con«ti|nl XXVI AntijAonii, 
Airo'a Redempioiii, A" Rcgina.Regi- 
nft Coeli,SaIve Rcglna, a Canto vel A. 
solo,'con .2 V. Organ. Sempten, 1713. 

Op. I. B} Cithara Davldi* novitcr ani- 
mata, h. e. Psalmi vMpettini, a 4 voc. 
2 V,,'J Viol-Viotoneet Organ.ConiUiiJ, . 
■ }7i7-.Olp- a, .3) FKflomeU Eccloia- 
8ticfl,l>''e,Canti6ne» iaciae,avoce80- " 

lacaatant^ ei2 V.Oig^n. Pp-3- ^fug*-- 
baxi,l7li. >f)CuItu» Latreutico-Mu- ; 
■icus. li. e. VI MUsae Fe»t.. miacum 3 * 
Mi»sladeR«quiem,i/'ivpc. oid. a V- 
c VioL Vlolpn. et Organ. Op.^. Son; 
ft«nfci7i9. .5) Laus Dei in Sanctis 
B.ju»,li. e. OirertoriaXXdeCommum 
Sanctor.a4voc.ord.a V. aViol. Vio- - 

Ion. et Organ. Op.5. '3Jlinbcl^im,i 7* J. 
6) Uyperdiilia JNlusica, b. e. Lytaniae - 

Lauietanae des B. M. V. a 4 roc. 2 V. ' 

aVi'ol,' BSB *si S p 1 Spi Spo 136 ftlriol.«tOrg.'Op.6, 3(u3«fui% 1716. 
7) Senate Xll, a 3 V, V€, tt Organ. Op- 
J.Xugsfcurg, 17J4. 8)Tractatu§mun* 

ci.»,f.6«ft.£cjf. 9)£^Dralbu(ft,i74^4- 

§*H4- 

^crn, 1761.4, ©a inbicfem 3a{ne^J>a* 
tei p i « g nod) Icfite ; fu f 6nn« bie< SJeif 
c\\6i t[)m nod) dtigc^Sicn unb doi feincti 
Seamen fiattfies P titi 1 iictfcrurftwovfrttt 
fepti, wentii]lYn4 ftnbet man in ber fiitccatur 
AuO^t l^m fdnen jtlngrrn S p i e g. 
' *SpiIctr»(Sgra)emt ital.Siittgp/ 

tin, torn inOJcfellldjoft fc^* ©iocbfliTi^ 
Uiten iU€\lc ^^m^n fffromv urn 175s 
itact} SonDon^ dnt) emtkvb fid} aa^cvcvient' 
lidjcn ^ScvffiD^ tfynU Cmc^ i^ic Ic&fwf« 
3ffder», mf&r (ibrt noc& ^H^d^ i()roi ffic/ 
fd)macf im ^efang^, m^cm fte bei; jebcrimai 
li^er Sifbei^Dtung j^ree^nen^ti>eicf)e man 

4<^icFte !Sf cdnttrtmgcn antrai^te, ta^ mm 
filaubte^ aQrjrit fine ncac Sfrit! {u ^fircn. 
S^r^ilbnig ijt In gt* got,, na* wn 8©o, 
i)DnCo c & u 1 1 (u Eonbon gcfto<(f n tDorten. 
© p i n b 1 1 r (^cflnj ©tanieL) — ^ grt. 
juTtngifciirg 1759, 5wfg ngcntlii^ ?iS<i/ 
fttx mb Uttai i/sajnm fvtten ^aJlatc 
ta^X^eatfr. Um~i79; brfattb tr fi^aU 
©drtgcr fcc? bcr' SSiifeifcfiett ^&^ne ju 
?BrHlaii,»>aIic§ jteaber »797tt>kbcr unb 
ging n«^2Bicn. Jln4 iu ^frtUu ^at a 
mefjLTrr ffmerO)>firtffn Auf^ tf)catcr^ff 
6rac^t,n)cld)c $tn unB rcfebcr con Atcnnem^ 
btfowbevi wcsin frinctf gliJcFfidjctt Kuis 
btndiUr ufff^irtincn^aroffere/SBojy 
faDec^jaltctt^abenfoHen. gol-^fnCe feinec 

Opfrn finb nfii* aniufd^rcn : 8) Zntot 
unbgrfluf J^^aflK. Sfufgef. i79i'iu55rartn. 

9^ ©kutcr23orm6nbcr.i 79 S jn ©rtilm, 

I o) SRufif ju Tfdjme I unb Sfnibf. 1 797, 
C6crtb. I OpoD Quixote. 

Spiridio & Monte Gar mel 0. 

— 5Bon feinm SBcrfen fmb nod) jii merf ni : 

5)NoTa Instructlo pro pulsandis Or- 
ganic, Spin«ttts, Manuchoidiifl etc, 

Sweptfr X^fiL ?^flm6frg, 1671, goL u 
©oarrt- CttC^d(t J4o2Irtn«ionen flifr 5 
Slauffln> 4 (t j 5 ^fff Ian?, ^^nn tto4 
7Toccatincii| ^ Gaillard«u u:ib 4 Cor- renton. Oom crflent^cilc fin6en fic^ feint 
Srifld)rid>»rt. SSonbenfolgenPcn f. fiatf a. 

tc^ 6)Muiica RoQiana D. D- Fog- 
giae, Carissimi, Gratianif alioiumquQ 
exccUcntisalmorum Authorum, hacto- 
uuatribun duntaxat vocibua flecatita- 

td,ropiu cr 2 Siolincn gcfc^ttfar. ©am; 
btrg, 1665 <i.SoK 

liniii unb Sololpkleiv^arw p^ einiqc3aficc 
nad) ciniinbcv in bcm fi flnj6rircftcnOrcftc|kr 
jti ^ambuig oud) jtim bcav^cn Oidjcfcetf 

gfiqtr gebilbet/ al^ um^ 3- '795 ^'t 6»# 
rA^mte Slobt antf -paiio ta^in fam, 
©c:Ubicfft3nt^flUcbic93iflnia-bcfrel&m 
fid) gan) ju figen gemad^r. Sr ^at a&rr 
1 797 t^amburg s^injlic^ »erliafren. 

©pij^l (S^topljUiiO juIe&(@enioe 
^Uniflerii ju^ug^burg, gcb. bafclbfl An» 
it.efpr. i639/ttubirrc ju Seipjig, @it^ 
tfnbrrg, eetben^^tiigburg unbQ^arel/ t^4t 
tAnn noc^ gro|)e 3trirm,un6 »uib( i66r 
in feiner SJAtrrftabt ^lAfonuJ unb bann 
Sfnicr, unb ttorbdm?. 3am 169^.' Sc, 
gf^fitt nur gatt) rittfernt jur muf, iimat 
m, iixbtm untrr rnnen iiUn$iciiitmhwi» 
$m, mit 95iIbni(rcnMn ^ircfeentsdfrm wift 
anbcrn "t^ubgrn^jufiQiger^f ifc fi£& tu4 
fMc^ebfftnben, bit {Id>timbteton(tm|lDbre 
ten ^tr^ng^ftngwirtifnt gemad)! ^obciu 
2)iffc«Bfrfe fi«b^: i)Vetui Acadcmi* 

Teiu Chriiti, lodaibus exf mplii et do^ 

cMtnentit priicMum pietatuTerfteDo* 
cfOTum RtVrofe»)ii>rumUIu»tratJU Avu' 

gustae Vindel. t^ji^ 4. ^ifrtu fom' 

men m: &L Xtnfirdfiutf, 0t, J^icjr 
ron^mud, &t. 21ti9U)liau4, &t. 
(&ern^arb u^^ Sre^Diriul 0)2 ai 

g n u ^« 3) Temphiin HonorU r«itfr«'* 
turn, in quo L. illustriumaevi huius 
Orthodoxorumvifibcatd defuQctorum 
Tbeologoruint Ptiilologommqueiiua- 
giuesexhibeoturetc, August. Viude^ 

licoTum^ [673,4. ^mtn: C#ncati 
^irtericut uiU &et^ui £(iIi>U 

*0pir(en.T- ®pi>rf. 

S p o f £ o r t h (. ^OUrtWt ^*ffr' ^^^^ 

fd^iinlid} cnglifc^n jitomponiften 9}dmrn 
finb bep Slemcnti ju Sonben gffloc^fn mxf 
ben: i) Onsoueti. 2) ^hrUtmaa. 
SocklandlL , 

. 0po^p ■I BSB 857 S p » 

. 6 p D ^ r (Znmi)SptvmU(^6t1)nmtt 
jtonjfi'tm filter, SSioIinift utiB JSomponilt 
i&i- \cin 3n|h-iimfnt, bcv ©oftn tinti btt 

fd?ii'fi.jiril)en umS % i7-*3' lcfl*« ^^" 
fflcun& jii fcliiec sccf>en .*un|l luitfi t>et 
tciwng be« njikfct^^tti 33ioImi|len, ^cti. 
<UI a u f m- 1, tvflt Bonn alfi JSamttieimu^ 
fif «« in ^evjogl. ©caunr^weiSifti^e ©'?»' 
^e, folgte baiauf JDi'o. €cf, al* fnncm 
jirc^ttntctjm, «uf fcefTen giegen Slfifcn, 
initUiitfi|ia^«ng [fines ^crjog*, dU nn* 
3tu§l«nb, woScp ct jifb ftiud) fcaS^firtit 
let auegejfic^nf tE|?fi' aSii-cicfpn ju einem 
fjlt^en ffiraOe bn- a3octrcffii*ffit Silfteff, 
'fcft(i,o63lcitl))cincei|*cinuni* crji tn« gn 
cemuaiti3ei9.3a0iljin:fimf^llt, id) iljm 
fccnrto*, al« eiitev SiecOe 6(cfc4 saj.'i-(i, ^ier 
fiitfti 'pld^ einrdamc. 3war famt icft mtd) ' 
»{« jc^t ni(*t ril^men, S^'uge »5n Ifitura 
BJomn^e gftBefm |u (ctjn, Jtllfin aiicft 
ftatin lufli-be i<& ft&ireilid> fcem 'it^it dne 
p&entiseveSbccBOrt feiner iStmjl be^feiitu 
fienlinncrt, a\i ci e« J^r. 5tcfcat«m- tec 
JripJ. mnf. 3ric. Sa^?. VU. (iS.ioi. ge/ 

rtatt tfit, wn cr un« SulnfiitcS radtift: 

feipjU cUi«on}ett, imlnttif 2t»f'cfccnin9 

BUIec ftn» 17- tt" (itjeptt^ ; in htribta aticc 

Hug, a«, awgct 31 li e^ hin SJioUoift un« 

ttmun. ^^. P ^ r 4c^«rt o^ne attcu 
Stwifelunter bie MrjflJi*il«i jc^t Itben* 
tin 93i»lintpieUE,uiib^«iMn vcicthi dbei- ba^« 
iwrfn',b«fonbfv< no^infrjimstn 3tt^rni, 
Wilft,er|lanam,«Mttii manDM Sntjiiifm 
jura laKei €rfl*uttcn f ommm f iitnw. &: 
S«& wrt ein ^i;66e*^wti««'Wn' fetttcc Aomi 
pofitfon^CD moO) utifr bi(«^aiif QVje^if a* 
iWcvnwt, im6 ciit anbfK*, f&**nfatW »« 
i^m fel&H gef*rifitn (F moU). eeint 

wr^Mii (itit, irafc kfoiiftet J oifiVn wir 
kem,«tt<DmoJffibuidi4nd fcin SSifilintoti/ 
|«t Boriuiicf)en — friri>.>I in ^fbridjt oiif 
€cftnbuni^, ^ifte unb flleij, a(« auc§ to 
:t&fi*{auf®trcnge imb Oiciinblitftf eit. — 
®cinr3tibiwbuolitdt nwt i^n am mrijieo 
|um ©we^n unt in fonfter SSetjmut^ 
©t^wdi-menbcn. ©» ift nun an* fctn 
|evvltc^e< epur. -Or- © P » § t '««" ol^^* ■ 5p • «38 aBet tiurdi jenci re igt it am mel{l(n ta^in. 
SBaa DouTii iRiAtijfdt tea 6piei3, ia 

W:tte|icr^coe«Wii3/t»"IJt' il^^'"/ 9^''^' 
I'am aW Rd)'"* a-mbamf nt, nut loorauSsw 
fc^t ; tjoaiommenr Jlciu^eit, ©idjcr^cit, 
'Pi-icificn^ bk au«9eiUd}neifle Settiafn^ 
a(ri'V(iti'iiCe»©oSftt|lnd>»/ "H* a3erl*ief 
bentjctten befl ©cigentons, tie ungtjwun* 
Senit:i;nd)ti9(iit (n bet^anb^afcung »o« 
tiefem alien, felb|t 6e9 ben gt6gKn@4n»i" 
rigteiten — tai madji i^n ju einrm bet 3" 
f6iffte!hn iDitiuDfen. 2[bet bie eee(«, bit 
ei-(einem©pteleiti^au(^t— bet Slug bee 
'P.^antalie, bui 8t»tv, bie 3avtf)eit, 6tc 
3rtm3feit fce* GefiitjJ^bsr feineSefdjmflcf, 
unb nunfatt(€miid&tinbm@eiilbct wki 
fdiicbenitenotompofiiionen^nbftinfiiunlt, 
jebe m bif (em tfjvrm ffi«i|ic baijuflcllen,tii« 
madjt i^n jum warren Jftilniller- OJiffeti 
Ic^tcrn 2Isiju3 fjodeii reir nocb«t fsincni 
SSieiiniiicn in bcm -Kaag* ju fecwunbem 
Si'lejeiitjeitge^i.'t&t, ali an -^tn. @ p ^ r, 
unb jwar tiotne^mnrf) fec^j (cinem SluaiKti 
tjntpicL — Jitcin SJuubec bfl^er> we nn er 
fitiei'flU wo^lgefiflt, unb fafl gat fcincn 
aCunii^ jurfldlSpi^ aW bag man i^n fce^ot* 

ten unb immcr ^6ien mJ^te-" ^ 

^cil bem Sflitfifcr, bet >KimKt |u einee 
fuic^n'S'ftvltellungfrintc-jtunp 6fgeiflft'« 
fatituW(lnn£r> njfl4efel&(lmitberJSun|l 

BnbrettbetaKfremi**ftftHc*®**"^« *"* 
ni^ftwttrautfmb! Mnb S^t^tcni^iitaiHts 

»eWK« folctjc SinlHcc ^fr&5i-& riiigt ! — ' 

i3iin,£eipjt3 gina ^r. p ^ c aa* !Bec/ 

iin, wo et no* ju 3£u«ganfje befTcftcn 3a^/ 

ve» eUn^m "Jffenllit^ Sonjctt ga*. Sn» 

3. i8osn)Hrbeen>om^eijp:ie iu®oi^, 

an beS wetllotbnicB €intl ®Klfe/jura 

Aon^cvtraefllerctnannt, 9Jnnfeincnge(lo/ 

(^no» SumppfitioBCB IJnnen gcnannt 

OKltent i)IerConcertp. VitJon. Op, 

». S?iPi»g,i 804- Selgcobc fiub bep-Sfl^nrf 

jifdjicncnr a)IIdC»weertp.Y. Op.o, . 

in t) min, l) III Dao6 cone. p. c V." 

Op. V 4) 'I 0""*^ P- « V* ^" «' ^*'* 
Op. 4. 5} Pot-pourri p.V. ace d'un V. 

A.£tVc.Op,S, 6)Variat.p.V.ay.V: 
A.elB.Op.6. 7)ni»iemeCoQccrtp. 
V. in C. Op. 7. t8o7. 8)V«riat. p. 
Viol. «T. V> A. B. Oe. 8. in A. 0) II 
Duos cone. p. :i V. Oe. 9- 10) Grand 

Duop.V.etA. O1M3. »i)IIQ"*-F' BSB '23'9 S p o -} S p o ■aV.A. Ve.Oe. is. ifi)ireSy-miilionie 

• gr.orcb, Oe. .o. in Es. (jiim SXttfif/ 

fciK in Sranfen^rtufen.) 13) Lone. p. 

CUrinette. Op.2d. 

• €nblic^ ^,ilje nttdj jc^ ^rn. @ p ^r, tin 
Sflnuar 1809/ mifyvenb feimg fieunbt 
fdjaftltrfjctt ^efu<i)S, nt(^t nur rtis trti 
Juimlicten vortrcfflidjcn .ftilitfHa-,' obiyct 
Wein^reifiungnacft, fontan aucfjalaancn 

anmagung, nbct soil "Jlnttdhb unt SJrti be, 
fcnncnju laneii, 6a3 SQcvanfigen jie()abt. 
Cr Ipicltq ^ier in btcfen iagen nid)t nuc 
mel)mt ft^wieiigc auartetten won ^2)io/ 
lott, SHobcun&fniieV ticttncn '^iDcit, 
fonbettifluc^fdnneuc^ gi'ogcij anb ti-efflii 

Wci-Puon aiifigf^ridjnetcr 3tit unts@d)6ni 
Jcif. ®ciiri lontl tie jSonierrc tlo? bic 
Jliidjteaungcn bee Sunilfertigfeitcn brt 

iSiituoten jii bcjwccfcn fdjcinen, fo f i(?reift 
taflcgcit ^iEf.biis :«:[mftirfi-f fc{6|l b(i3 ©ei 
fii{)l jebce S.i^BfCf^ unroiberitetjIidMlimml 
ti iut fonfttrt a^^flnncbolif unb eit^m ti m 
tiefer filgc n Otimmurt^ 6i* ani €nbc. — 
©djon bf m "Kn^ansihmift^lt bai gewft^n* 
Udje „flufeffd}giit,mcinc^rvrt!" <E6f)c6t 
piano, jHeidjrpm.miKfiiim ftampfe tnncj 
vn- ®efa()lf an ; nadj unft nad) |itmmctt bic 

»eiTc6iebeiie;i...?51a^intirumente mit cin. 
5niiniPinbctft(^bieSbuid)tf I^cma untcn 
^altenc anftrumenMldjoc in fcebetitenbett 
^aimenifi&rn gLlJriffrrjfloen burcft naljc 
unb entfftnffi;-2:DitQr(fii, his (i* eubljc^ 
ganj iinemarfet bie eolotlimme ttti'untctr 
^ei-i'Dr ()6icn la^t. 3a. felbfl bie bntcin tict; 
mbten md^tigc n 'PafTagcn, uoti benen ct- 
nigc in ^erjen tter bag (SrifCrct loOen, 
flRbcrc(tc^ tn^ccimen tjun ber ^6fje ^ev/' 
unlet fifiricn, fcffilHiefe R^etnen nm- fra ju 
fti;n, urn oBigc ^mpfinbtin^en ^u untei-t)nl/ 
ten,)u6elc6mun6 ju cerfliivfen. !Dfnft 
maniicfjnnn, bat bid ZtleivhnH^m, flW 
eineminngen'^JIannc, beffen fdtSnecitopf 
fld)il6ci-aUeum i^n(le^enben ei!)e6t, mtt 
£id)f(n mib mit einer Scicfctiaffit fonbcr 
®(fi*en jjocjimmicn mucbc ; fo mvb man 
fid) nicfet aunbcin, bag eine ja^Iieidjc ffiec 
fammdmg bcpberfcp ©c fctjiedjw, jungc unb 
ftlte. fottjo^l ber'35ufif furtbtge alg mfani 
tiHtS^iii^ rff)i' »pn fctnem@pifle tfjaiibeit 
waten. 'jjiitniicm 3Sintc: ^t.0pol)t 940 filcvtt in ©onbci'fl^aufett ifinen wa^veit 

'Sviumpf) feinci ^alcnte unb i{uii|f. !l)i)i^ 
mag aiidnuol;! bag baju gelj6i-igc i4|iini/ 
migc, fcljc ttjarigc'Jlfrompai^ncmpnt iiicfjt 
wenigju bicfcm groijen ^ffcfic beijijctva* 
,flcn ^(ibt-ii, an befftn gclungcncr 5lu«f% 
viiTig bit' faciitcR ^tn. ■}) r e t; ft n g, bn; bet- 
eiitrn^ioIincunbbemSStoIonfcHc, |"o wic 
^r. -Bald) bfij bn- 'St-flcrdje, aQe bt-ep 
brave SJiitiiotcn «tt« be i- ©otttairdjen .Hat 
pcUc, nid)tn)fniiirn anrl)ci( hatten. ' 06 c« 
flbei- eincm anbcrti 23ii)Iirti|len gelingcn 
m6(^rf, ben tiamlic^cn niiprnjibenrlidjrn' 

SinbiiiLf aiifbte3u5i6i-ei-bamit|umad)en? 
baraniii fa|i ju jrocifeln. 3mmci-f)in mng 
ci- l^d) ttc'piiffagfn jn eijicn gemadjt ^abcn ; 
wiib i^m abftaudr babep^in.fdpol)!'* 
MnrtItd)C'7>ogenfii^rmigju®c()otr|tcl)ru? 
feine lanfteii Itcbci-giin^e ^on einfm Xont 
jiim anbcLn? iVin 2(nn)ad)fen unb SScr.' 
fd)a)inbcn bet tSne? \Hn Staccato unb 
Tempo ruhsto? Unb t|l bi!6 bet Jail: 

TOifbet bie« aHe< am recfetcn Oitf aiijiu 
wenbcnnjiffcn? Bdirenlid}. 37mbci)bct 
3(ii3fil^rung bei tun\h unb geftl^(yoJlen 
Sompomflenftlbll (ahn bic* 'XieiitfnrciP 
feine Bolle ftraft dugevn. ^r. topol)!: 
^at aucfe focBcti feme etjlc Oper voUenbee 
unb ilc^f U^t in ber 5i8.i()I be£i theitfi-*, 
uon bcm ct fie jtter|t (siSren laffm will. 3m 
Saniiof i8op fcbrieb cr air* 5irimbfd)aft 
flit ben^iefigcn braocn i£lavinHtiftcn,^in. 
^etmticbr, nnb au« 2iebc ju bcfTm 
©piele.ein.Sonjci-tfih- bie ^lariiicHe an* 
C moU. ©teg ge^firt unflieitig ju ffinen 
ausicjeic^net '' oriciineDert Snn|ls)eifen, 
tcffen gMdPHc^e ©arfteUting a6er atidjje; 
bem Oftfeettcf^ worn fttrnjcrtiiten hii jiim 
Q&auter, jiim 3iii^me geteit^en ma0,inbem 
alle 14 baju gr^Jrigen ©timmen Muyat 
Jirib. 33et ecfle ©a6 btcfc«jtD'R|prtiS ift bloi 
, Wbcnfinf 31oten, worauS fein Zl)£ma 
6e(iet)t, jufammeniicnjebt. Unb o&ftc gleic^ 
bem'O^ve unau^Svlirf) Borfci)Erfbcn, fo 
l)ertfd)t bod) bie griijte ^JlannidjfaltigfciE 
bucdj basOianje bi« jum Cnbe, — 3?ur 
0c^ab<! bag ^rn, 0po^r« ©eniutf 
il)m audj^ift ein X^ema cingegebeit i)at, 
tAi beu roa^te ^usbruif 00m angftvoUen 
Snufm no* ^illfe jii fepn fcfjeinr. 3fn 
Konbo rpricbt fid) fogac wa^tet Itnmut^ 
UiibUngcbiilo autJ: laittet Smpjinbungen^ BSB s4^ Sp o P*» t42 mld^ciaS Jjfij fcci Scnticr* iit tirit Hit 

»e^ep 3(«f^(!itfnmg, noc^ SJcrtltiflgfti an 
bcm fiv ifyn jti filtT|!ftd)fti ffaimunifd^en 

finer 9elun!jenm'trag6bic,aiifdnflemif^&^ 
tci Pufclifum. — Da JJv. 0pot>r, tifcic^ 

■fvinntfc^aft mit b£m ^n\\vnme\uc, vorljcv 

ttcttc <tefd)vif6en ^atte^ «n6 i^m Cieimodj 
,5l\ J^evmflcbt fretjc 31Iad)t un6 ©c/ 

woCu; fo fine babmd) ©ctjwieiifitritcn iti 
fccr .^onjf rtilimme cntftanbcn, xdcl^t, nacft 

im& ^omponiftcn^ .^ni- ©arfofcnju 
^otlja, nuc ^r- JJ e r m (t c B t im @Mnbc 
i(i,mit tcicfjti^fcit unbQJIflcfju flbfrmtn? 
ben. ©tc^ ift Jij^it ttur jurtp in ffiotf)a iniB 
^icr in ©onbai^flUfctiy fonbcrti aucft wadjs 
5CV toe bcmfficimaiifrfjfnJj^ofc anb imSc ipj 
jicjct ^onjcttc, (icfcijc()cn. f. Seipj. muf- 
3fU- 3iit)ig. XXL No. 1 1 . unb bie Scimng 
f. 6,e(fgntttc25dt. 1R09, No-354. 3fHf 
clncv nmcn S^eife, tt?r!c(je^r. ©pofur 
rigog in @erclir«^aft felncr ©fltrtn^ ciner 
gcfcovnen ^Prttjfiiig aug ffiot^fl; "fitrr^ 
naf)m> mi^rcnb xoeld^ci tv ft4 jn ^rctflnn. 
©cilirtunb^ftmliirrg mil i^r juglric^^&i 
lenlicg^ iCiQU fliidj ftc ftt:^ a(^ fine tiid)t 
minbcr grope 5t(inftletin aqf bcr Q5cbn(^flr/ 
fc. 53on fcincn gc|locfecneti SBetfen f6nnen 
nun noc^ folgeiibc angejcigt rocibcn : 1 4) 

4meCon<;ert p. V-Op. JO. i8og* iS) 
Quatuor'brillanf, a2V-A. etVc. Op. 

' 11. il»)OuvcTturei ^r Orchest> Op. 
is.iSoo* t7)Ourerture a pr. Orch. 
Op^iS; i8)Gr, Sonatep, laHarpe et 
"V^Op/ifi, 1809. i9)Sinin?f5tctf Son* 
^eit ffir bie SIannettf,ltc(d()egfr 1810 filr 
unKt"t]^tn.J?ev ii\\tttt§e]d)mbm,^at 

, f r nnfcvmSfii'^cn bcbicirt. io)5me Con- 
ceit p, V. in Es. 3iltic^, b. STligcli, 1 8 1 o. 

^^ '"^-Spon diini, f, Spontini 

' S pon^ie(Francesco)*]C^5tlr3Ubcn 
()CLri^mtcit!Sontrapiintti(lcn bc^ i6,3a^i7 

l)nnbrit^in3tftIien,ttJie£ci rcto iw feif 

.. 0pon()eimerC^-<IOl't»tfr bicfcm 
Sflameuiil 1803 gcltocbfii worben: Con- 

cerfo^j^.CIar. princip: CTp. g. 06 flbeu bjrf^m ^f tfr UifFHc^ ficBm antitt vcvQV 

gegatigcnfinbyiftnid}tbe(annt. 
SpontiniO,,) fin jungct italiinU 

f(6er ^cmponffl imb 0djCIcr yon € i m a/ 

pofttionbctKratafiloiofa, Opera buSa* 

jum rr|t^n«^?Ji?afe aafd tfjeatery mdcf^e 1)dr 
®citcn bf r Ord>e|ierpai ric fowof)(y dM bc# 
@c)ansi, gqn} befonber< gfifl^mt tourbr, 
f- gcipj. miif. 3cir. ^a^rg. VI. 0- jgr- 
:3m3. igog war cr dm Sonfeojfltorio jit 
Sleapel <\H StaptUmzi\lct ctngc|lrUt unt 
flbevg^S bit bamalfgcn J^tvxidjmn itanti 
icid)« bic 'Pflttitur fe incr neucn Opet ; ^ie 
aScilalim ^iefc SJeftnIin tt)Utrbc 1S09 )U 

95aii«,flttrirt 10 Sa^relangC— ^) b'lie&' 
te« SBetf gefrfint/ tcad itjm 10^006 Siv,. 
cinrrug* 3m nilmli^ert ^a^re fam aui^ 
ff tne nrue Opf r, Fcrnand Cortex, mit ^iCf 
kv 5>rac^t, aufa 9>i:iiff r groSc 0p^inrf>C4; 
tcr. 9)od>J)atec 1804 bie Opctrtte: La 

petite maisorip jn pdriS auf J X^wttrg^' 
t)rac^t, bedgleti:^en bie Opetette: Milton* 
igoS.Sbrnb. ^fp^iJ^nditlvoni^m im 
^ttdjerfc^ienenrLa Vestate. ^USJeftd/ 
Itn- <^rc^c Opcr in 5 affrn. ajottii. ^lar 
tiicr<iu#jii3 tJtn 'g- @ dj n c i b e r.- 3ranf. 
anb bemft^. , 

S p o n I o n e (Alcs5an<lro) tPirb wm 
€evreto CMusicaprattica^ ifioi) unj 

tn bie 6erilf)mten ^onFilnfrler be4 16. 
3*^i"^unbfrtS in 3Mlien gejdt}(t OTetN 
n^Aibig i|l c^^ bag brr 3^amc @p n t o n r, 
3 3fl^r^unbmc ^inbuv^, in inimcr nr uen 
aindjfommfn, in bermufifalife^en SiKva; 
tuc g(4njt, * . r*. 

Span toniCBartolomea) rinfiort/ 

n-apunftiftbed 16. Sa^r^unbcrt^^t^on befjt 
fen^erfcn <tbrrnitr mdi angefiif)rt vocti 
brnt^nncn: INt^'lrl^taSTOci* Op. 2i 
aJencbi.1, 1 5 67. 4,T- D r a^i d. BibL CK 
1630. Stilftftbiffen befinbetiO^ Md> aiff 
bcr ^Dlilndjrtcr ?5ibliotf)oe: Madagali i 

5 voc. Yenez. I5S3.4.'' "^^i i 

- *©pn-f cberSpivf f ti/ roiccr im 
a.Sfr, mib annnbcfnOi'tcngendmie refrb 
(Jraitj ^nten Si^idflVgraf wn) — ©fin 
Cfiu^itfla^inii3 fikbic^rtii|le, ^atlnir im 
fl. £er, Sjcranldfnmg jri cinerrf langcn 3frrij 
f cl gcgcbcn, ber fidj abf r mr^r flbci tie &cs 
fdjid)tc te^ ^orn3; dlS ilbci- fein: eigrnc 
flaabi'citet. fficgcnn>4rttg d&fr U\m i^ 

ftild) BSB 3*5 Spc Spr . Sta C44 «ud) tm i^m ft\b^ tiniit ttflimmtt tfla^t 
ridjtf n bepfiigc n. Sr ronr )U Eiffa 1 66 3 gc/ 
Jorcn. SSon feitiem aj^iter crtK\ec gcogc 
©fltetunB J&fl■lfdJafte^,un^ mit bufen ein 
S3fcm&gctt, ,ba< ^(nccidjcnfetear, fcinen 
wcrmcn 21ufn)flnb, fa«e©i»(lh:cp^ctt unb 
fdjraarmcrific 5So^It^arig(ctt tamii j« 
berffn. 3«m3?usntM«l5 « tec cv|tc wav, 

ri^^fontfLtiftudjCicOprtaniJStaUennad) 
©M;men htatijtt. mrt^i folgenbf ®ti H« au« 

Faufttini Proch»&ka de Saecu- 
Urib-us Liberalium Artium in Bobff- 
jjiia et Moravia Fa ti* Coinmentarlus 
(Pragae, 178a. 80 bifiten^ \\>c, nflcf)^fm 
bci ©lafcn ^^egUrbc geiiSIjmt mwbfn ifl, 

tfr,t»a«fra4jf feincngceiTfu Steiffn fciu 
nm gclcrnt ijarw, nacft 5&6^men jii per/ 
jjpanjen «nb ^<^feI6(l ju wrcinrgrn fucftte, 
<* tecita'^fiI3t: Vix ParisiU inflaodi 
cornua venatoria inrenta ars, quum 
deltfctatus itiavitate cantus duos ex 
bominibuaiibi obnoxiift ea inshtuen- 
doicuravit.' Id principium apud iJo» 
■rtis,quahodieBoTiemi cxcellerc pu* 

tantQr. Ludosscfnicosi qui canenAo' 
fiunt, eteos, qui publice committun- 
tur, quaehilaritaa ant^a tantumScho- 
Jaaticorum fuit, ex Italia in Bofaemiam 

pnino«deduxit,«te. Srpat* auf|em« 
J^zn1d){\ft ju SifFa am 30. ^iq, 17)8. 

ini77(Ifn3a^veffiiK5 2(kfU<. = -' - 
C ©prtng(Mag,3o[)4rtn 3ftCob) tilt 
tefccmutft'^JrrtigajufiabrocUcc, Ijdt btc 
, ^lalmeti; ncu flbeifeif, mit ffieUBien, 
©afrl, 1741- 8.6mvfcn laffett- f- SM « t/ 
tf)cfon<SrfUbfiMf*aBfmif. 0,150. -n' 

Iter tu ©loijmangeWbovf im ?DJagb<6ucj 
8ift^fn,9cb.i«'Si'an6cti6utg dm 7,3fpri! 
I7J7, wmb^ 1765 Seflege oit ftfrMcoti 
f*uIeju?NcvUtt,wnwi>cri768 in ofcige 
©tcflettat. et^atf*nu5*ttldwftigc4®fc( 
t> Jn mcljrer^n ©^mnrfungeit oCci- ^idabcn 
urttet bcm ?4tf I f)ccfttt«gp9f5cn : .^anbroc iv 
»; imb JKflntte i" latcKen. ?Kit ^upfcrn- 
gortgefe^twrtO-t ^flrtroig. ^iliji, 
im SBciUg tev Slcfllfc&ufc^dj^anblung- 

^ici:\>ott ge^Srt o6cc nuc bic €ilfu0ammj 
|un9,C^crlin,i775'8-)^»f^<r,wo 0-140, anbJ«tfptnno'<; ©.371. Don 55fi-fa'tu 
gang bfvSSioltiien, ^vatfutien, JOiolDtta'lK, 
£autt^uIl^^Jtl•feIt, unbeoii ©. 391. bil 
3 3 J. pom Ornel&duf, nrtjl tdjn gc^^dgcti 

^upferH/ gel)antclt triib. 

@prf nji^(S.^.5>.) fin Utifeefann/ 

tec, ^IflWieritl wo^rfd^fiiilici), ^at [\<^ 

■ blicd) fin Atitlante av. VBtiat. y. la 

CI a r. Op. >. 1797 geftct^en, btfsimt 

gemadjt. ... . • 

S punt oil 1 (C«lo) Ein Somp9m(l 
BU« 3lom, wfldjft nji(&|lf ^tn[ic2Bcifc auf« 
t^fdtf V 3c6iad)t put: i) L'Apparenza 
inganna.Op. butfa. Swcptrr }(ft.i784 

ju gloietii. 3>ei- f tfle Titt tunt vbh ® ^ ec 
vavttfdii'i 3tomi>ofitioti. a) 11 Matri- 

monio.Op.buffa. 1791 JilSugo. 3) La 
LibeFaa!onadiLilla.Bjillo. 1790, fAv 
SlfOqiogcfdjm&nt. 

*Squarcialuppi(Antonio) — f. 

im 4. iiX' Suarcialupus. ^r ir^at Organifl 
anbfr Jt4tf>cbrfl(fir*f |« 51*>vfrtj. @eing 
Glia&fc^rift/ Wflcbf Dr. ©urnrv nor^t 
1770 intifffi' XitdfcUnb, kmct alfo; 

IVIultum proFecto dabet Musica Anto- 
nio Squarcialupo,OrgAnistae* Isenim 
iraarligratiam ronjvnxh^ -ut quarrain 
aibivirleraBtDT Cbaiit«s Muaicain ad-, 
acivisfta aordrrm. ' -Florriktia Civitaa 
gratianimi officium rata ejui memo- 
liaAi propagaire^ cojua isanua aaepe 
moEtaieft iudulceniadmirationenj ad- 
duxerat, cIti auo inouuiueatuna do- ^:.'. navit, ■-.■,'. 

Satola (Fraaij) tia Mlticff[ic&cc 

tt:^,(e&{f umi3u 17*8 UttXiialartbf. 'KutS} 
fein ^am mb 9ru&cc> i>cpte ^ o f p a r^ 
rouibtf tt imtrr bic QKicn Oi$ani(tcn gej^^It 
f. ©farifL tf- !5A^m. JpefrXlI. 

®t4a6(F.Obo> 93cnebtecfD<r/ unft 
^I'cfcfTor 6€c Zoafimfl &f(( ber 2f0ofp^w 
fc^f liUtuvf rfitdi id SulbA^gc6' ju St^aufieitt 

im 9t^eutgau am i j. ^utii^ < 74 5/ ^^t ^er^ 
aufgf ge&cti : ^morit'img |um cut^immigca 
£E)Qraf^K|ia»g, du^ ba&c^re fin< 6e|len ilUiri/ 
lieriufammengcnagrtu ^uEbA^bfu 3- 3^c* 
@ta*cI,i779-8< 21*k6 t|l einf ^flffion«J " 
fatttate, ^ber ^ob 3f fu/' woji* ein fl^&^tev 
^eticAifCLUCi: M|ftbit bit ^oefu gemac^t 
^at^vonif^mbrtanm. <£r itl cm watmec 

^tn^Angtv fcinn ^uii|l/ mi m^x fcmeii 

mttf, BSB •45 St Sta &49 wiif. tafcntcn cin {cf}v iitUnitoHttistt 

, StabiIiii(AQnibal)f.AnnibalPa- taviuus. ^ * * t * Stabingher (Mattla) fij)eint tcm 

gflaincH nad) ctn beutfcftcr/ J^&t ju SScnc tig 
Iiisntcr lotifiliiftlec, unbrertiente feiitfti 
janLOieiifenumfobctaniiKtju feijn, bti cr 
pd) bevrtts buret) Bramaitfdjc 'SJerfc fiiv ben 
(Br)an3 cbcii fowo^jl, als burdj mcf)icie gci 
Jtodjcne i^n|humentflfnjev(C/ be|oiib:r« file 
tie Siite, ijinovitt^an ^at. Tihcv aliri, 
ttjaSiDti- von ifim finben, bt^t^t in (iticm 
grajtr-rntc von beta SOci-icictjni(re;feinec 
ffijette, ffiie fcl^ft : i) i .'Astmif di Bet- 
, tina.Op; buffa, WUrfiC I79> Ju!DvEtf&Ctt 

BUfgefii^vt ; vot^tv 178s i" Cffcr^aj uttb 

QSemia. j)VlOuart> conceit, p. Fl. a 
v. e B. Op. 4. 93eneM3,;i79J. 5)^^ 
Sealetticonc.p.Fl, a V; B.e ^iCorni- 

Op.5,'£&Ct\6. 1791. 4)VlDuettiai 
FI. Op. 7. 6) La Morte d'Atrigo VL 

BAlKi784)iti&oIonna. iSojfdnbifiK 
R ju ^eaptl (in tva^ifc^cttilid) ptatti^<iiti 

Giornale de Musics an. ' 

. © tab t (Scanj) — aJeti fciner ^cfeeit 
pub Boc^ fcep ^e 1»ue Sf fioiten ; , Kwircicea 

- pourVib1oa,wfnnb(fdni<I}tbt£ri^on int. 

■.Jet. atl3Efl1^mit«7V«ri»t.ptift. 3(U^ 

girbrm pnbet man itcc^.btt) Xt-ac$: VI 
Sonste a Violino 4o)o c. B. in 'X^ft »df 
difr m&er anii ice^I' gcbrucEt (tfijn t&nnfiu, 

- ^rfam i76oaltferfiri-a3ielim)ltnSAnbgi;. 
SrUbrtd)^ JltapeUe, nad} SalJel. 3(1« 
o&«t ber aiitf fr Cf f c t tm fifeenben 3«^te 
|um .tenjcf ""f *<*"■ «owaa» i»utbc,vfriif ? 

bte (urdtf, we comic AMf^fjoltr €JeH^ 

flUjtBc^ter SonjcctmeiPfr^ngfflefit tour/ 

be. '<16er aucf) bicemolt^triter nur ein^^r 

' Mil bennctwurjpftiaoca^igetiingefcilfie/ 

. let unb (isenfinnt^er^iuttb Timntdi Ver/ 
tiente<ctQi2(ba9iii |'euien.3luftm aid grof. 

(5ecit4nftleri«afomiiien. CD«©«3« na* 
foil erin fienlef^tenSebentje^en, na4)ban. 
ntiat<^linii<iiWfifu\istaaHtiZAitnt vttt 
iDten'/ mi Olot^ is bra 3>0rfr<irnfeR miff 
. ftcfvielt ^en. I QiaiUcit CaffelW. 5om 

ti'i.nlUec, ■ ■ . '. - ■.: '' . '■ ' 
. 0ta be Int flier C3p^nn) — mermen 

' ^ r d 1 1 i a 8 einea Dortveffti^f n 9Ku|u 

tudunb j£9nn'apunfti(lnt nennt, war )tu. lefttJtaDeflnKifln-inQJrftt^. Sof^fnbe fef' 
ner gcbvucften SSevff finnen not^ an^tt 
jeigttvevben ; ^)MisB8eS vocum.2(ug4i 
bur^, 1610. Snt^(lli5@tiIcF. 4)C3nti- 
cumB.JVIaiiae 5>6,7 etQvocum.Znqit 
burg unb '2JIiiB*eti,, 'i6oj. j) Men* 

concertate d 10 et 'IS voci. i6iotin>i 
1616. 6) Salmi « 4 voci e a V. 7)Mii- 
safrdiiodenisvocib. cumtriptici Baxo 
ad Qrgin. accooimodato, Viennae*. 
1 6 1 g. f. D r a u d, Bibl. CI. ft) Appara- 
tus muiicui Sacrar.Cantionuni concern 
tantium a 6t7^St \U^^ — c4 toc. ct 
instruinentis. g)JVliiererem6ivDeu0v 
a4»5»b»7«t8 vocibuictlnstrumcntii 
adlibjL lo^PialmiVeApc^rtitu omnea 
f:uin 3 Magni&catet OiHcio fiiviao da 
S, If orbcrto etc. 3nfpi:ucf/ 1640. 

1 « 6 c n (Kham) — tin ©oljn 6c* $w 
rd^mtcn ^c^ann ^tabcn, mar 3ii' 
ti|t im6 guter 'Port unb fuU^t ^gifr catot 

feibft am a5.3ati. i6}7 eint Stebe jum 
Si}W&ft^S7u|if. "Xiidf t0nx tv X^mpon\\l, 
micrtn Cd<^cnlKfi j&pti?eifi> wcldjcl crmie 
wUn @limmen in ?ERu|if gfff^t ^attr, 

* 1 tt b € n Oi^nn) — 6^« aJor^ftge/ 
^n^cn Satrr, ^otte fiSr ^inSc iwlter 93Iut^ 
Senuci^aU@pri4mort imiOZnnbe }u fAfM 
rro ; 3taltinrr ni^t aOe* nnfTcn^^eutrc^e, 
ait<^^ (ttvatf, f6tttten. ^ ^nnegetrucfutt 
. SBcrCc finb : 1) Manuduction fflc bif, {^ 

Zati^t £tcbrr nac^^rt bcc SSiQanrQen, 
mtt 3^ 4 pnb 5 @timtn^n^ SlArnkr^, 
i«o6.4. ^ ]) gicmt tfutft^f ?iebcr fampt 
ct! id)eu3alOarbr» mU 4^timmen. Sbf nb.- 

1609.4. 4)®"rtli*c®ff(irtgtnir? — 7 
S^imjnfm <£bcnb^ 1609. 4. 5) aSrituj 

^ifln^lriii nexon muficaljjiit^fc 0}f fang^ fo/ 

n>p^lAu4>rtUd>f@alUai:ben K. mit4t)n& 

5eiJtynmfti. £fcfnt|.i6ii» 6} Harmor 
nt»aacra 4^ 5» 6» 7et8voCDiD. €6«lb»' 
1616, 7)IabiIasanct»DeOp perHjrm- 
num etEcho inE^eflia Nonbergsa-' 
gina> Festum Evang^Uco^Iubtlaemo- 
IIiNoTemb, ceUbrante. SBrnb. ifiiS* 

8)3ten)c^Pat)uatieti, QJaUiarbro ir. mit 4 
0Cittimfn, fflrnemMic^ t^ati brn Instru' 
mental Muslcis filgltt^ |U gefirau(^rn, 
<£6en.b4 i^iS^ ; 9).Coatmuatio Harmo- 

■iajum BSB 247 St Sta 248 iiiarumiacranim 1, a, 3-— -isvxlctim. 
SliSrnbcrg, 1721. io)Harmoiurac Me* ^ 

riitationei animae deamore lesu reci- 
iproco 4^^cum, ^6cTtb. 1612. 4. it) 

i^Qug ^ufic ®fi)llicf)er Qicfkn^ mit 4 

frl&eti jii ff9ii. 12) Grfi^r X^^nl ber ititf 

unb '^falmcn aiif bie filrne()miirn Sc|lf im 
3«^r, »D0 2 few 14 ©timmen. Cbenb. 
1625.4. i!>©ci"ffI(wnaKr3;5jdI.€&cn6. 

1626.4. M) Opusculum novum )>Dn 

9>flpancny ®afliarfccn, ZU^mmtm, €011/ 
wftten,3titrab*ii/!Soltcn unb SanjoncH, 
famcfinrr i$antafia^ auf unterfc^kbencn 
3n|lrummtenjugcMii($fiKS&fnb,i6i5. 
4, 15) JJicrjertttofl^pXlufTca gfT/Hii^i: 

S)Icbiwtioneiiniit finer ©ctmme. Sbenb. 
i6]0. ifol. j6} Plarmoniae variatae 
Sacrarum Cantionum t»on i> 2^.3 — 1 2 

©timmen.(E6fnb,i6}2. ■ ,- 

* ©t<t6en {©tegmunb J^CDp^ilaS 
6bcc®ottIieW— &c43Joc^crgc^en&ctinid)t 
minbctbcrii^mifrSo^tt tint ©d^iSlcv im 
Orgcifpietm unb inbrm ^ontropunTtey eu 

^i:U bfnnodj tt|Unfetncm 2gflcn3<»^rc 

X635 bic Drgamjlfnllctte flnSt.'Corcnj^ 

wclite cv and) iii 4ti fcincn ^ob behielt. 

^u0ev feiuen im a.ZtXi flngtfd^tten SBccf 

!m ^atSBifl im.Sfliiunbtrgcrqef. £ct. 

tljm itodtf folgcnbc jiigccignct:- ,4) 3Jom 

3infaiig, S^ttgange unb jefeigen 3ull«6e 

bn "iSiifif . 3(lfo fine ©tfcfei'^W bn-5JJiJ}tf. 

^a abec feitt S)ruif ja^r ba&C9 angefA^rt 

ifl,[oifleS wa^rf<i)einli* bIoee3.9Sft, gc* 

trcfcn^ unb Iribcr jiim ©ct^abcn bfr f itera^ 

tur terloretigcgatiscnc j)Xit<bcn*3efilng/ 

^ffidnen mib gdfdicf)t Sicbtr, wix % 8- 

S^aticv aiif bifgrmfiitcn ^l!>iriobicn mit 

4 ©timmcn (implicitec gefe^t, nun obcv 

(suf^ '?icue roiebcrum in ^rucE tjfrffrtigft 

luibmit m\t?vn liefer ^fit geMuc^lit^en 

Siud)cn9ef5Tif!cti vctmr^rrE burcft @. ®. 

@tcibcn,3lflinbcrg,i637.4. 6)®rab; 

lieb Srauen 0opf)ia/ tOJarggr^ftn »)*>« 
©wtibcnbiirgit. fomvomtt. Sbnib- 1639. 

4. ©eincRudiraentaTOUtbfn 1*63. 8. 

flbeimalfi gcbrurft. -.' ." 

@ t a b in g CDem.) tv\iz] ©dngecin 

betj bcr grogen Opcr ju ©totf^elm, geb, in 

^cutfi;5(anb,w«cbefcf?otiumi777fcarc!6ft filr uniifitrtrcff 6^t: gf^fllKit, bcfonbcitf nil 
3p^i^nia. obecmelme^i in flUeti SvoUcn, 
JU TOeld;cn Sugenb nnb ©cfctn^cit iiot^i 
wenbige €ifoibcrnifte nwvcn. Ut^' noc§ 
1792 gcnog fte bm nimlidjm ©eytall. 

® tflbftiC .-) einer ber fc^on im a, 
Scr.ttngcjcigtEn Bcvt'^ti 5>iilbeu nnb S8ic* 
tnolcnflwfberSlflrinerte unb bem ©affetr 
(joinf juSJieu, ttsct^rfc^cinlii^ tec Altere, 
lic|3|lcf}boreIb|iiSoi auf etncr ^Innnctce 
mit 2tbdnbccutigcn ^6icn. ©aron meltetc 
barf iOlobenjuptttfll ; ,/©icfc abiiibctimj 
t)onfcincL'Q£r1inbungbe|ie^et barinne, bai 
bad Sto^vnic^t/ trif gen^&^tiltd;/ bi< and 
Sntc |"f Offfnungfoitliuft, fonbern im 
Ic&tcii mertcniftcife bc^Suftiumtnti barc^ 
eitie (iuerpipf, au^tr^rtS geboqcn Ui jur 
Dcffnunggctjet. S^burcb t\i)Ht ba* 3n/ 
frviimeni nidjt nitr mc^cXicfeJonbern au(^ 
in bicfen le^teni .X6nen cine grofie 2(c^n; 
Uc^fcitmitbemSBuIC'^oine." . 

@ t fl b t c r (3)J0 Unter biefem 3%amcit, 
welder meUcid): trn ^am- aJlajimi/ 
1 1 a n (f. barf a. !!e;.) ftnjcigcn foil, fmb f&Ir 
gcnbc iSlatict'f unb ©inqfacbcn geihcfccn 
trijrbcn: 1) XU ©ellettrcfte Sicter mit 

^ebbienfilrJltIatf,.2Sieii, 1785^ OX 

£i2bevfiU5Slfli>icr.a?ien,6.g}lDHo,i799' 

3)VI Sonatine* \\ lo Clav. 2Btetl, be? 
2lrtatift, 1796. 4) I Sonat. p, Ic Clav* 
ffiirn, 1799* ' Saja^rfc^inlicij aber finl> 
btee nuif'laurer leid)te SiUini^tciten, fdr 
fiieb^aber geffftrw^en. Urn i^n ba^er in 
fctnrr ganjeji ^tdufe alrf itlat^ieriti fcnnett 
JU letncn^ miiij man bea gten^^cff i)oti 

Nageli*a Repertoire dn^ Claveci* 
niste^ ton 1 804^ befi^en^ ncli^er cnt^alC : 
II Senates ^uivies dNine Fugue p. le 
Pf, comp*parrAbhe]VIax.^t3iikr. 

© t d ))<(,. .) |lll^u-t£ mit mil' S^jitzid}, 

barf f)f ipt um 1 7*5 7 *n Scipjis* ro«rbe bar* 
auf jum -^anto^iue tn eincv fdr^fifc^ett 
©tabt bcf6ibett^ tso rr fi<&*I>S,flngi3Cp 
£iid)eiifomt»oni!t betrtefert ^au '4Qott fet^ 

nen SBetfcn, aQen lii ^k]l., ffitut^n abei: 
nur aiiiicfd^rf merben: ber xjic, t4t€, 
47ft^ 76\tz mtb 92t^cQ)ra[m. ,Obc libev 
ken 59^cn^^falm,. Obeum^eft^nbigtcit 
im Qjlaubeu. 531el>ieie ^antf uv.i Xiaiur; 
(antatenunbanberCsCirc^enftMc. 

1 a c i (Snbinanb) — ill bet »oC|Litti 
bigr 92atiK bUfcd£(aDierfompc}ii|ten. 

eu§r BSB »4* St Sta sio pdiu in ?Jlatien6cvg, MnbigK 1791 cin 
€^oi-o(6uc^ fiJv.rinC^oi- 'Pofaiittfit mm 
®fucf an^ njo&eij noc^ j«'bm Siebfcrt/ 
,,KtJein CiJott iit ber^C^ic." imb ,/3lun 
tanretaacQiottic." 1 fctiJ 3 Xcompetftt, 
iitibju ,,^ciT®ottbid) lobcnreii-," nudj 
g>iiiifen ^ittjufommen follren. 2BaI}iv 
f(l)etiihc()a&fv ((tbic2(Li3^Qb(ttu* ajlanjd 
an Untfr|lfi^un3 unterbltcbcit. 

Kc bctt^omponiilcn bee ^ti-djenmelobieti 
5or,»cIrf)e in^fltta 9BaIt^er3 San* 
. tionafeitgeiianntltnt). 

® t a i n e t C^avcnO ©iffeti SRamf n 
fintcimaiimmff)i-ci-eii guten tiSeiqen »on 
tcti^n^rcn 1660 — 1670. Cc foU cin 
©vuti'ci>un3afo6 geroefcn feijn niift J« 
Jaiifmgclc&rtjfl&rn. 

etflfcrbcrgCS.S.BOiO^f'"®''^"' 
wa^ti'iljeiRllc^ ein 'SiletMht, eon beflcn 
"Albeit gcibdjen (inb: XII Variat. p. le 
C]av.i;eipii.i,i79S. ■ ■' ■ ' 

t a m i & (KntiJlt) ~— ®fine Duos, 

ttcldji giSpti'iuljeilS tn:f)al()ni^u§cnceii 
fiSr 1 Siolinen 3e|lod)ett«ptbfn, fatten 
I79J fcfcun bie i5te3liimeri'mic()t. Xuc^ 
wni'cn bfltnnl? ff^bn'me^ifrc JSielini unb 
©i-ntfcftenfonicrtc van fcitiec 'Arfteit ge/ 

■ © t a m i ft (^nil) '— «iiVjr 3nt nac^ 
tec ■Jliiagabeb^ii a. Zm^at it fl* na* 3<x 
nft gcroanbl, roo er bi4 je^t (i 800) ali Siii 
tttm bii bafigen @tirt)cnten(9nj«rt4»er/ 
Hic&irt iff. 5ni 3.-1795 <v&if(t et, na^ 
Jflfcnili*cn 9^a*cit^ten, bafelbit porf bet 
itaifnirtDonSluGltftt&^ftli: emigtton i^m 
etmicfflnbtt ©infpnicn; Bftv<& bcnSfltoit 
Doti 3)Ic|lma(f?ereinegclbne, mit^rilx 
lantni veid) liefe^te tiefr. ©a« tft aOe^/ 
was.manihblefeti io3ft1^'v«n van lE)m er/ 
fa^iTti^at. 91a* b^h tieiicfleti 91«*nc&/ 

ten, r.muf.3eit.3*>^c'3:if:0.?S'' ^«" 
cr bie Opec, ,,1)arbanu^ ©ifg, obcr b(c 
©cfrepiing bc^Cnnb(fV'''iit -Sliifit flcfe &t, 
unb WQC gcgm'iJJtiti^acI im^cgriff, mdf 
^erei-ibutg ftbjuge§en, urn felbige bafelbfl 
flUfjufii^Krt. 0*lne ^iclen unb mami^t 
faltt3"5e|lod)encn Soiiipofitionen finCen 
iiecfe imijier if)re Cicbl^abec. tSeine gciH^e 
^anoiKnmiififfi5^ite.ftnid)tiuSvflnffiirt/ 
(onbevn iii'2fifltiil)fvsaiif.':erp«i*; o^w aacftMuE^finbgefommfnitifepn, jaSrna 
1 801. €itte itjm aid loiifiinftlfc gan| ei/ 
gene Sicbfja&fre^ war bie ffiolbmaiftfici;^ 
tec ei-ff) t)ecj(i(^ juget^an war/ bag ei- bet^ 
feincH be|Wnbigen yicifen feinen -ioffer mit 
ciiiem ^eftveidjen aldjijmifdjen iO?il. «ne« ' 
Sabocanten befd)'.oerte. 3it 'in^r tcau(i; 
(fjen Untev^almng gab rr fit^ wiel 9Kil^C/ 
mii:^ von bee 3)?6glic^feit Ber i&adje, fo mie 
vonbei-ito|ibarfeit unb Unu-i1glid)fric feU 
nfTCi-obcrren^anbfdfriftimlbfrjfngen. 

©(ami§(i^ab6du3J eigentli*^ 2(n( 
ton ^(tabbdiiS, jiile^t n:)btfd)6fTt(6ec 
Sanbttif ar unb itancnifiid inj 0iifr ju :^(ti 
btiujlau,geb. ju Xeutf^brob in ^Atimett 
1 7 a I, war in feincc Sugenb ein nic^t piin/ 
ber grower SSivtiiofe ali fein i&i-uber, 3of 
^ a n n 1 a m i ^ ; nut war fcin 3n|lru; 
mentbaaSSioloneelf. Unb aud) er brad)te 
feine blfl^enbften 3«^rc «1^ ifonjcrlmei* 
(ier am 'Pfaljii'c^ert ^ofe ju iSiann^eint 
JU, (e^irte abet nad) bee 3eit nac^ 'Pcag jU* 
id*, wo er fit*) f" i^^^S^ aiiffjiclt, bij er batf 
^ileftert^um er^ielt, tooraiif cc in ^i'lne 
^atei'iiabt/ et|l ali ^aptUan, bann 1750 
al8 ©edjant »er|c^t wurb^. . gnblitfe cr^ir/t 
ev obige 0relle, reele^e er, wit feint noc^ 
bafelbfl bcflnbltt^c Sratri^t-ift bejeuget/ 
AufbalriJ^mf(<:&|le«erwa(mp, bid ri- ant 
1 ?; ^ngufl 1 7«8 (latb. Ob er Stwai ge; 

ftftHcben ^at, iff iiit^t 6f f annt. f. etatift, v. 
©fi^m.^eftXII,--. ■■ • ■ 

©tamm OPetec) ttatwa^rfc^cinric^ 
^vtfiilivobtt'kettMam di^imnafium €a* 
rolinurti jn ©rettin, a(tf e'r bafelbfl in ben 

CDrUtfgab: ProgtammafuQeiire in obi- 
tuml. G. EbeliDgii,' Gymnaiii Carol.' 
Ptbf. Mu5. Stettin, 1676.4. '■ 
' StancAriu«(VictorFrancUcu«) 
eth imbePannter ^at^matirrr ]u ^ologr 
na, t)at nac^^ a It ^ r fo n d f&rl'c^rnbem 
Orc^efler, ©. 396*91«'». »n ben iDrurf 
gec|tben: Dmettaiio cl« Soqo fixo in- 
veniendo. - »■. • 

@tanbfu6C..O — Srtoc^ftnbetman 
van beffen 'ifrbeit juSecIin in iXc H fl a b « 
'SKuflf/Sammlung in ?Kfl. 6(c ajlotme: 
3t^ bin cine ©lume |u 0aron. 

Stan e «b y(Thomfls)borS3tttecun6" 

Staneiby (Tb'omas) ber ©o^H/ . 

bei^bf brave unb gefc^ttf le ^\tunmaH)et JH . 

Ssnbsn. S)o(^warme<tto<;^®((tiabrlfId.' 

ten. BSB 35 » Scft Sta . Ste «5fl teri/ bie fic mat^Kn unb felne 0LHfiff6Kn, 
©cr SSfltev (larb ju lionBon im 5- ^734/ 
un6 bet ©o^n, bee an SBoKfommfn^tit 
nod) tic Albeit feifieS 93ftterfi ilfrfi-ttaf, 
flavb ebpnbofe(b|l 1754- f- J&«n)(in<, 
Vol.IV.p. iii.g^ot.*. 
■ etflttjcnO.fiO— 'SortfeincrKf* 

6^itfin^nDd^^■fcfJic^eIT: i)IlISonat. p. 

leClav. et W Op. i. Offcn&at^, I793. 
4) Senate a 4 mains. Op. a. £&fn&. 
1793. 5) Senate p. le Clav. V. et B. 
€6fnb. »795. 6)1V Marches caractrf- 
rist. et coucert. p. leClav. et i Rondo 
A5maini. Op.6. ©tamifcfiwei.f, 1797. 
7) Grande Sonat. p. leClav. V. et B. 

Op. 5. lUnb. 1797. 8) SrieCenSlisO 

» n 1 a t a 9 (fficaf ) eJn ©ticttant, . 
wahvfcfieinli* ju SBien, ^at bafrlOit 6C9 
^ojfliii in einec .icfMigen iOIanicv forgen; 
fceitlavietwevte ilet^en lQ(T<n : i — j) VI 

Polonoisea p. le Clav. av. V. et Vc. 
Op. I. V 5. 6 unb 7. 6a»(e^te i798'Unb 
iebeSiu6*PoIonoifen. 6)IIT PolonoisM 

k 4 mains. Op.i. Bien. 7) VI Polonoi-; 
■es a 4 maim. Op. 4. €^(nb. 

©taticiu* (So^ann) tin bcmfcficV, 
©ing(omvoni|ii«3Cnf«n3e be« 17.^0^x1 
fctm&eit«,i>on6effen 2tibdt gebtucft finb: 
O leutfiic'dilligefiiEber tfnbXAn^ n^if 4 
©timmen. ^ranff- «6o9. S(l«»e '««*' 
((tjeweimdjefiicaec na^ 3(ct bcr wdfcften 
SKabi-igalien, nefien ftlicfcen Kut^<iienZ&nt 
fecn.e&etib. 1609. 4.f. Draud. Bibl. 

class, german. > 

© C a r « <- . — >(t ^anwi' *" ®*'' 
benbm-g in edjlerifn, unb jcidjnet fi<f) e6en 
fi> fct)t al«' gvflnblidjer ^iri^cntempontji, 
aU aud) burc^ ftine Sertigf eit im Otgelfpi" 

lenaui.. Sm3- 1793 ar&ei"Ee " *" ^« 
SBotienbung eiaei' Sirt^en;3a^v9ang«. f. 

©ctlin. rauf. 3eit. ®. 59* Selgenbf* 
SBer(,n)ild)f« unlet bemmamcn S-© t « ^ ?, 
gebfucftifl, se()5ret,njat)r)'^einltd> l^rniju. 

(Eg ifl line Collection de 1 60 FugueS et 
Preludei pour I'Orgue. SKatni/ ttttt 

179a. 

Btatte ($1-.) ^ontfinfller in 55tci/ 
ftut^, UnKP feincm SRamen finb igoa (U 
saint gellodjfn werben: XII Variitioni 

p. aViolons. ' I ¥ - I 

me^ (omitit jum ctftm ^flle in ?> J ^ m c' « 
iircmiScrjndjniffe vtx\ 1300 mitfolacm 

6fm!S?ei'ferOV : VI Easy Soloi for a Gftr- 
maa Fl. or V, London. €r i[t iva^trJ 

fc^cinliff) btiirc^ rlnett :Z)ru(ffcf)[cr, au< 

itAii|Hfr i|l fcit tc t' ^u^iia&e tctf a. fi^if- ju 
® ten gc(ior6f n, H3<i(nrc^ftnl(d> urn 1793. 
Sjurt fcincn mciilei^aften^aDettftt ii^rif 
ten fid) nodj fulsentc roHftimmig in 
?rflC3iJ93Iuri(^aitMiing: ?) Ballo delle 

cinque Su)t3De-^|). 4) It Giudislodl 
Paride. BalloiKlt, ^ "ia^ia edEndU 
mione. Bdllo. 53i|t- 6) Rogt^r et Brada- 
mantc. Balto. Vi\h 7) L' Pa-»tori di 
Tempi. Ballo. -yft\U 8) Parodie de M%* 
dee. Ballo. ^ir. 9)dgamemtioii. EaU 

lo. ju i'latnj fiif^ «;iat», ge|loc^cn. ^o) 
©ic Sclagctung >jon 2Sicu,r ipolliitmmijje 

Ouverture. 11) Le Cid» in ^^(mitiir^ 
bei) Xiaeg. ^jt, 1 1) !VIontezuina» ItiQt 
ijjParide^bCEJgl. i4)Theaee en Cre^ 
le, teflijl 1 5) Les Moissonneun, btisV 

i6)LesMuftfl5, tc^gl^ 2(ucf} ^at er file 

bttd SSJierift:, ^6nt]!)n(lfcrmiun)en /^li^f^i- 
tut in SRufTf gfllf^t: i7)LaPa*iioacJ 

dilMttChrUto,?5jff.$C9Xtae9, \ 

©UMtinger 0:DJatc6cuO©t) wicft: 
fccmm i7S4ju^olo3ttaIe6crt6c fceutfi^e 
^ompoTrill in tiCm ^XUiUntifc^en Indice 
du' Spettac. teatn gendnnt/ un& ttlt^t 
StAingher» rcie rv in tne^rctftj ^aKuflfJ 
orrjeidjnifTen vorfammt unb unter xoeU. 
^cmZlattttnmm'cUnMA feinm 3(ttitef 
finbrt. ■ ' ^--- "v^-^;' ^^- ■--; 

' St ecKahina {AndrctiX^agiltcf 

unb Keftot on bcv @d)«te ju Mrn^afct im 
gScflent^ume @4wntj6«rg in fcctftflert 
^aiftcbfi 17. So^t^ant^K/ ^tin fcfit' 

IDvucCgegcben: Quaestionet miicel^ae 
pbilosophico-pbtlologtcae* StJfurt/ 

t634-4'inroelct)ettT'I^efe«bifSwgf ftc 
^anbeln: An Mutatio (In bfr ^ohntfair 

tton) »U de Nota praeoccupante, aa 
veromutante? ■ ' ^' 1 " "^ ^ . 

' ©tc<^€r(aKMibn)ein9«tcr/K$riir 

^flttc^m kfcenbft ^Spmpa^if^/ ni^t na^ 
fiJr< itiatiet/ fonbrrn auc^ fdr bu Orgrj)^' 
wiefeineSngfnfcewfifen^ ^atin brnlf^tm 
3a^renBrurf€n Ufjint^ i) IX Pieces p; 

Sooatft 4 BSB 1155 Sta Ste 25^ Sonitft &4 malnj. Seipjfg, fi* ^teitrQpf, 
<795' 3) VI Fughe per TOrgino. 
CbciiS, 1798- 4)X1JI Variazioni p, il 
, C«mb. Op- J. 1799. 5)X1I VarUt. 
et I Roiideau p, !e Cla?, Op- 6, ^&ns 

d)cn^i799- 6)VIIl5u9cn fir fcicOigil 
cfcrrSIarifr, 1801. 7)llISonatei p.le 

Clav.av.Fl. oUig. Op. 8* 1803. 

© t c c^ c r C . .) Dr. un6 ©urgemciflet: 
|u ^ibcrac^ in &c4Q?a6en is 00, ft^nnt 
cin 'aKann »on jjffunbem ®cfc^marf imt 
2|ll)ctifc^f m^efS^fe ju fcpn, inbem er fc^on 
1800^ wt btm^vude bei taft^cn nruen 
tScran^buc^J, in No. 164, btS 3l*ic^j/^nj 
jci^cvii fccffclbcn Sft^re^ tint 9lci^e tor^ 
' |jJi]lid)fL<4ltec-S}iCl0bifnauf|leatr^ mitber 
' Q>ittc,i^mt>£ijupafrfnbc ncue^meanjuf 
gcben, um »•» bicfen !OJcIoCicn aud) fcrneri 
^in ®r6i-fiuci; mac^^n |ti f 5mtrn^ba bir^ bf t 
^aUmitbtn baja ^f ^3ri(}cn 36ot-tcn ni(t)t 
mf^rfrpnfonntf, 3lbcr tintn ungltidtjf* 
meintiil&igfrn airffa^ i flrf « rr barauf No, 
I3i,bci3ific^*''2(njfig, igoi* ibrc &u 
fdng6fl4»cr imbiEircbcnmclobicn. eiit/ wwv/ 
in fe^rDiel 3roccf mdgiflf ^ jum 35eiltn be* 
nuifitalif^^cn itjeiltf ber ©efangbfi^f r flfi 
fagtttirb, 3ti!itba«@enbcr«^*ufif(i&ci^i 

fattg&ut^ V.I 794 (ommt unter bet £i|te brr 
ucuem ^irr mir vor^ ba< after (ribrc ctn 
^c^fpicf )iu* ^atnung ftarftcQt, ttfie ^e/ 
lobien nic^t getvd^It imb nic^t Ahttf^Us 
Un n?erften mdHcn, ba ber ^craudgcbrr 
trffelBrn bie« ^eftdfc einem btv ^ufif 
tfrtlig unf unbi^ea Sanbpfacrf r au^etrasf tt 
\^an€, ^nbtf(in1)^bt i^ mdf brr 3eU jii 
tenmd&biclcfm/iifuen bflrin Dorfommrnr 
beti fiteOrcn gute 9)!rIobicn son 9ac^» 
^ilUt, ^»le<^auanti>£u^nau 
u. f. u. ^ccbe^ gf ff^aff^ uab^ oo gat (eint 

AUfjttfuUun woren, Cel^li falc^ baju 9' f'^^ 
. StcchwsyCA^COtoor i76oOrsaf 

nip an ber £aihrbralfit(^r ju 3«oll. um 
t^fldft 3eit et ofv -OuRintcl fttd^m licg: 

; VXSooate,3adue FI. trar. tSkVh 
traT.eV.Op. t. Amit«loclam. 

•Ste«1eCIoBbua)tin cttglif^cr ®ei 
U^ttit au* unferm Seitaiter, fc^Ugt in foli 
^nbcuiSBntf einc^rt wn mufifalifc^cn 
3»(^" lur SSerbenVi'uns un& me^mcr 
Qcflimmunij bet ^etlomation Dort An 

eisay towards etaUUhing the melody 

iukdi«Maue«fap^cU&|b*njpf^ii4L and perpetuated by peculiar ftmboli. 
London; 177G. f. lourn. Encycl-luio, 

*776.p.3yi- Ut&fvbicj()at er nedtftrrr 
au^jeijcbfn: Account of a Musical la- 
itrument, which was bi ought by Cap- 
tain Fonrneaux from the hie of Am- 
tterdaul in the South Seas to Loadon 
in ibe Year i77+. and given to the Hff- 
yal Society, Iq a Letter to Sir loba 
Pringle, Bart. P. R. S., ttm aoit} m^ct 
tjingtill: Remaikson a larger Syitein 
of reed Pii)er irom the Ule of Amster- 
dam, with Bome obaetvationi on tb* 
Nose Flute of Oiaheite. f. rhilot. 
Tram, forth* Year 177,5. Vol.Gj. p. 

69. ^iec airB (in ©ftbWnfcififtca 3n)lr«* 
mtnt mit 9 mit tiitanbrr wt&unfcinen 
'Pfeiftn feeft^cieUen, tercn jfte me^tere 
XSne ansUl>t,fc tag tatf GJanie cine "Ion* 

IeiterBon6eir4(^tlic^mUmfangenflt&eem 
biatonifc^tn unb t^romatifdjen jtlansse/ 

eteffan (3cM M"") — >>&« 
B I e p ^ a n^ roie i^n ba^ a. 8«. netin(; 
tannntc^tmir^ram £E&cnfirvn. 3nbefrm 
^ar ev nod> am Snbr bti 1 8. ^a^t'^unbm< 
tte3[uigaEte btifo\str\ten%ctU i^lH Ut 

forgt: li)XXVVariaziom(Naymy]f 
Canku)peril Cembalo. Sten,&. tiafj, 

1798. ^u(^foIIeneinit)e in btn Oe\tetteu 
(^fifi^cn ©Matcn tinftefa^mSirt^f nlicbrK 
sflTelotif n ten feint tmieit fepit. f. ©tariff, 

Steffani (Domiii.) f. ©trp^ani. 
S t e f f « D i (loa. Ant.) f. ©teffoB, 
S t e f f a n i (Sabina) fr^©tep^ani- 

©tesmann (Uatf ©a»iM — fSm 
miwl^ (inet tistat)&ntiisctt Jiuffct^ei bid 
fed milrbigen itdniilei^ vm feinem Scbm 
una feinen ©crfm faim i($ bit im 0. ?v, 
flcgeftentn fragrarntatifc^fn snae&ritftffit 
^ier betlimmrrc und (rgtln|t mitt^eilen. 
31ic^t in !i>K<fieR^ fonbrrn in ©taiii^a, CLf 
nrm StitibboxU tf 9 3Jtrigen, tso^in bk bat 
mali^rn ^riesjunru^en feine armenSltcrn 
verfdjIa^enf^tttn^ec^icUrc i759eon bnn 
tafigrn Xantoc unb ©c^uKe^rrr ben etften 
Unttttic^t.rDWo^itnbtr^nulitdbec^aiipl; 
af^ au(6 fc^on in ber ^onip»fition# unb bi» 
feR/fonbtriav jenug ^c cinrn at^tjiJ^tigen 
Xnaben, ani S^ftixi Gnidus ad Pai- 
luuavw. _<Er|i 17(9 l^.rr wirbrr na^ BSB C55 St« S te il56 iOiegben jutflrf, tvo tx bann urttrr 6cr 2e{x 

S(a\jiernad)3>^iL€m. ©atfetf, ben ®c; 
ffltH m4 to|"i'<, ml^ bie .Stompofftion 
na£^^ 9t i f p e I « iSRetfjobe mim foLtfcfetr. 
3m 3* 1766 tombc iv fconit er|l in t-cc 
Streuifd)uU aM alurnnu* nnb fiMnit unrer 
tic i&cfeiSler Ui rcref)run3<wflvbiqcrt i^or 
miliu<aufgrnommni/ njoci-aiid) fcinni 
Gradus ad FaTnassum n^icbfi: ()Ctrcc/ 

f«d)teunb njcitev bcnii^tc, 3m 3. 1770. 
rcvliep et tic JSteuifdjule wiebcv, naijm 
b^^m brtfigen ^ammccmu(ifuS S^. S- 
Sfficigc Utiterri*t im ajioUufpickn^t^Lt/ 

. tjtteo&crbabep bic^ompofTtion uncev btr 
Seitting tci gtilnblii^en ^ m i i t n ^ nnj 

" iiiuabcodjcn fort jn roclc^et 3eit cr f*">n 
maticfee gclangcnc 93cifud)e in bcr 5iompo; 
ption, foroof)! fiv bett ©cf^irig^ al^ audj file 
Snflviimcntt peifcf)iei>cner ftir, mat^tc, 
©ekgcn^eiunbSi'ifbencinigct'Pcifonen, 
tif if)m 2fmrAat mfld)ten, (id) bcm I^cater 
j« itifimen^ reoju i^m ^ m i I i « i jiile^t 
felfcft vletf), fcefttmrnKn if)n enblic^, fidj biei 
fera©tL'UbfI ju flberlaffen unb 1772 tin 
en:)a3cment,fl&ernic^tju(SDt^a, fonbern 
erft Veij ber Sffidrerifc^cn fficfcQfc(>flft in 
SJicfll^u^ anjunc^mcrt. ajon ^ier f^lm fv 
1771 fluf btti Xf}€<itcv ju S5ni366erg in 
^ifu^fn, 3ra folgcnbenSfl^ieer^eelt CF 
torn Prtl&ifcfiof wnCrmelanb ben c^rcn/ 

uoKni SHuf.al^ ^otijcrtrntiflccflHf bemSIfi' 
9c( nac^ S^ciUbciq, 3)tf fe 0tf Br *ef»iclt er 

nnv tin Sfl^r; bcnn 1775 6efanbcc ji^ 

^ fdjoH wiefeerduf bcmi^jeaKr ju ©flnjig, 

1776 jum jmcpreit 'OTaleju iinig^frg/ 

■ «nb€nC)Iic&,am@cftIufieblffctf Srt^rcS, ju 

©jtftd. ^itvmtt>tiltztviiit779,^\t)0tt 

(idjnncft^amfeurjroanbfe- ©ir^^^eatcr 

ufrn>f(tfe(te cr aUv 1783 roifbet mit 

bcm <Brc^manniTd)cn unb ^Qnn noi$ mit 

bem ?(Kathjcr Spoft^eaut, 3m 34*^? 

1792 (dm tr enblic^ neb|l ffinrr Samifie 

wieber tiait) S^amhnvQ, nnb itterna^m 

i798^ na4 @d) t6bf t<3(bgange^ bit 

. ©tcllceinctf t&iirtircftorS fcfcfrf theater*/ 

tt)f ld)rt er noe^ gegcnu>4rtig C^iot) rdf^m/ 

lic^(l,PDrfic^t. ■ ' . A"- . . ; 

©dncn tflkuKrt ^at fc^on b46 a. ^«. 

®erei^tigf eit 'mifierfa^ttn laffen. 3(uc^i{t 

rs (einem Sitff ifel unferrootfeti, tap er, ber 

untei- ^fdb»i4 &dn$tm anfaenMc^en; tiuc& aoji^dgf «n«ntei!iroc&cnc Uctnng, 

imb Eifat)nm3 auf ben eiflm '£i;ca(an 
!t)cutfd)laiib0 gefttlbe^ \xn^ Uimbcxi in bet 

^ainjci JpoffapcUc imb aiif bcm bafijen 

J?ofif>catcv,tniScibtnb«ndmicbcn6iat*itcn 
ienonjien, tftmpc^ J?ui(<i/ J^clU , 
mutf), SBalt^cr, '£nnicfe u. d. m. 

3<^Vf l«nq anigcricteu iit/ bag a, fa^K i(t»/ 
gatTOjjtjInjifTcnmiig, wa3 }\\m gutcnSe; 
l"an3C9e[)6tt. SSenn jid) alfo bafi a, Ser. 
cricnibt, fetne^timme ju tdbeln.fo gcfcftic^t 
bicSmitttcljU «?cni;i 3iilcfrid)tauf bicUm-' 
(tiSnbc, roe (*e ciiten (omirdj:n Zttmi' nfc* 
t()i.]pn, fcl&|l wiber fatten Sffitllcn, ofc bic 
ipibeiipvcc&cnbilen imb brmUmfangr feiner 
©ttinmeganjentgcgcngefc^tfnSingioUm 
au3jnfii|)vcn. 3" foldjm SaMi fann man 
ben Maren Sanger nsot)! Mflucrn, ber bat 
U\) feinc Stimmc uitb feincn 95epfaU auf^ 
0pid fe&cn mug, aitv i^n ju tabefn^ilt 
dufJ wenig|te unbillig. 2luclj l)«<^r 

® tegmanrt^feirtemerju^amBm^crVa* 
ailitbireftoiium filf)rt, biefe TOtr?t)flnblunj 

,genfcmeriStimmet>ermteben, ^l^tifomi - 

pom(lcn(»a(jeni(jmbie5feunbc bev ^Slufit 

tiietunb roa^bad^^etle t|l^ baruntet ^t 

titl QirxM |U bank rt ®eitbem er 1 7 7a 

bteSreu}f4iUrrft;Ueg, ^ater un::ntritrojr 

c^en rnib an allf it Drren filr btc t^eaUt, 

iPelcfteerbetrflt/imbfiSrbijSlortiCLte^ weU 

c^ er tefiicfcte. mit SepfaHe geartcilcuSc^ ^ 

ivcvbc bd^ ^rrjrtc^f fi ^iner -firamatifd^en ^^ 

SJerfe im o-JejL^iftmit ®enauigffit forti 

fe|en< ^a£ pftii|l(i7Tbi^ SScrjfif^nijj frmrr 

6t£^er noc6 unge^ttnftrn^dlirigeR 38ate 

dUrvSfct foU bdtin mif 3n6egnff berT^^n 

im d- Eet^angeffi^rtttt fitmmanfc&.f&lgen*^ 

f*dftlid)fSiic^t,,^dntt*i775 J« ©^^njig. 
8) 9^^iJcmea unbTfSducti^ ^jngfi^. ndc^ 

€cf^*f- 1777 j« ®^f^«* 4)^Kmqci ^ 
f4ttgtunbEntrf^otM,jiia)Jaf6cr^i77jr, 
JU Hamburg. to)Sffin3tun6£f)4tejmir^ - 
S&flUer^tOlorttgofiier. i788ju^onn- ii> 
.^einrid) bet &&it?f. ^ttmin^lrOper in-s 
Xften, i79fliu£©evfa(L ii)©CT®uftan 
®ampum, Opcr in 3 Ztum i79ar jtt 
TOdinj- i"j)^erXriiimpf) berfiicBc. Op* S 
' in4^'ten/Don3eftm 179^ ju^^^m^urg^ 
auc^ im nimlic^n 3a^re filr^ .£fat}/ge; 
bvuctr. ^6nlq<fifrg, 6. 31icoloiHti4. 14) .. 
4ftfjins( unk i£^» iu^i^foIosc &eo iier 
^ . Uefier; ' BSB ai7 S tfl St> 35S IXtUtm^mt Uv €nti'fpi-ife 6E3.^am6iirget 

fcninfrl-^er um^ear^rttf te oBigeZtiump^. 
Ne. 13. 16) 2Ru|Tf jum 3}ionolD3f btt 
Sungfi-rtu p. OileaniJ, ju S^amb. 1 7) ffi(; 
fange uttft (Er;6K j« ^cfcrntt unb Senrtf. 
1795 JU ^«m6.- i8)ff^6te unb €iitm 
act«Jii3lijKa'«Iot>.€6fn5. 19) XXXV 
■■■ finjelttf eingtiesfe fiieCer, Otonbo'S, 3(rifn, 
Duette, Sinule unt ef)5rc, fafl filr tbm To 
»icl Opci-n, wrfdjicbcne ©timmm unft 

X(ie«er. »o) XIV Ouvertures. 3i) 
XIT rntrea«te». aa) XX 33ldi-f(&f won 
ueifcftiebtnem fffwrftftcr. 
■• II. giJr bie JSammet/ Mtt 1770 

■ ti« 1808, md/t noc^ in gK|l. 33^ Jrep; 

■ matirerfanwtr^ fit ten. unb ©a^,mit ©(» 
■gleit. etnev flfinen Orgrl unb mefji-erei Sn/ 
flrum. 34) Zvaatvhntatt: /,9lli^e bcm 
aE«ribcretic." ^am6. 15) II ajTotetttn. 

^ SDrrtbcn.; 16) XXI VinKpftimmige Srf p^ 

'■mauierfiebet mtt ©fgl. be^ 'Pf. .^amButg. 

" 47) in ©ertnatf rt rait ©cf^ngen. ®6enb. 
■as) III Ual.Ztittten. Tivtitctt. 39) VI 

^ teiitfc^t fitcber. Cftf nb. 1770. 30) VI 
.*fr3l. itSnigifterj, 177J. 3O HI Sre?/ 
tnanw ifirter. ^amJ. 1786, gebrucf t. 3 3) 

^IlSinfon. ©reSbcn/ 1770. ©a« fl. itt. 

>^%,\tf\t tmn nod) 9. 33) VIII Sonjerlf ; 

■ taruntif 1 ffir jirep Sortfpianc**, 3 fflr* 

■ "Joctep. I SSierinfonj. i ^fdi-incrtfottj. Httb 

I far bietrompcfC, 34)Concert-Teri!ett 

'-^rafonierticenbe^ortfptano'd u.3!ioliR^ 
^ta(t©e3l((t.wn 2 V. Fl. Oboe, 1 Fag. 

■o'Corn. Tromtei sViole, Vc, e B. 

' .^dm&urg, 1793! 3j>II'^Ia»icifi)nateti. 
*Bte<6«n; 1770; 363'' ^"DimSRoneo'J. 

"^amto'tgy 1780, -37)1 ^iolinqwai'Krt. 
^ihh. 3«)VI-fl3fi)lirttriD'«; .^eilaeecg, 
tff^- %i)^i SMonif&z 293. ^am6. 

"irsoi- 4o)3ni 3- 1808 fliBtitetc er on 

" Jfinhh'Te Dcum |iim Huftiaen, fo CiSott 

"wlltflffijtnieinen^rirteft. ' " " 

■^©teVniann (Cacorine) (1 Mad. 

VAerjfefb." ■'■■'. 

■'•' •© tfs'minn 'C^cifebetiJe'^rncftaO 
tiemSrtamcn natfr efne ^roi^te Jiingere Xci)t 

jftjbeB^h. ©fe'gmahn, iiritf^Sttaur 
Jjiiclectn am Jgamfe'iirgtc ftcutMien Z^eatct 

ntrt iSoO/I^vcnXaknte tm ©efonse alicc 
^^i'cftt-wcniafr geciS^mt roeiten. • - . 
*,' ■€?.«'§ in a nil Os^altn ©il^tlm)' Ow ganift/ OrgflBwep unb SSupAettif fflcr i» 
9Bttrinum«3. 165°/ rcav Eerier bej bei 
tflt)mten gifinbeti bfi- SBinbipage, S^ri|f. 
5 6 1- tt <c, f. i c (I i 53ii(^tti6. btt Ocael 
{U JSeigcnfcU-^ap. 1. ' 

1 e 9 m a V er (. . Ocin ^on^iln filer ja 
^i(n,^atba]'el&ft i796,binnm6 Eagn, 
bic ©ffdnge ju bet bafflbfl aufjffilfjrtcn 
OpEieitc gcfir^t: i) (Er|ift J^il ber ix. 
frfjiafenben Siingfranen. a)3it>epcecX^f i( : 
tti-teld (Sl&(f!etn bti^ SBi|i^arb< Xbenf 

tl)euetn. 'Sfan n)6Ute«bet'feine^ufifc&eit 
nit^t riltjmen. 

©teibcIiC..) ajater iinb SehiT, 
6eij6e itIo»iei(rt|trtimcntmac^er ju 55evlin, 
TOHtben no£() 1798 reegfn 6er iV^r gutm 
Slauierc unb Soi-tepianft'tf gerd^mt, »el(^e 
(ie gemeinfdjaftlic^ uerff rtigen, 

*eiei&flt(©«nif0— flw* bf^ais* 
rigfn0o^n,6ffiic6tfcn6Iii^f(fnSBarei(an6 
reicber, nad^bem er ptft ti}t:U ^it Senfcon, 
Biet)c flber no* ju '^aiirf, linger aW 15 
3a()refliif^r^a!Knf)aire. ©(ijbiefer ®w 

legen^fit&eiWtigtecraaribaiGJuHimUe/ 
fcfrflufTe, was im a. 8cr. 6erei« eon fetnm 

Xalcnten gcmElbetipprbm tfl. €t fam j«/ 

crflimOfti>6eri799J««0am&ur9fln, von 

TOO « ficft f urje 3"t baraitf nad) ©refibm 

»enbetfunbbaffl6|t bfftntlid) mitgcogtm 

^evf«Me fpfel'e. I^ferauf gtng tt na^ 

^rag, roo er 6Iog 6cm ^o^en 2(6er aDctrt 

cinf af abetnie sub, bit i^m i!16f 1 1 Soo&uU 

bert einbratdtf. €n6fic^ BffurtK cr aiiti^ 

feine 23arcr(labf, Ociliti, un6 an aflcn biee 

fen Orten jeigte ec in frinem ® pielf aupf r* 

()rbentlid)eScitt3feit/'J>c(icifio,n unb fe(6|l 

Krtigfett, wieman p4 von ©reSben an« 

bavWer auifbriScftf. 3n ^Srisatfonjfrteii 

tegleitfte i^n feine Jran. einejunje Cng-- 

(dnberin, mcl^c aui^ Brap 'Sotupiano fpitt 
ten foB, na* ^eutigcr engfift^ct 'SHobe, fe^t 
nicbtttft aiif bem iamBourin. 3C6f r f*on 
ira^ei-6/te ttjfolgcnbm igooten 3a5rc« 
Befanft er|?(§roieberin'Pati«, an er auc§ 
wa^rt<^etn[tc$ feine £eBen«|eit juBringcn 
wiv&, ba er antcrbefTeB ein mit Bcr beutt 
fdjen ©efc^cibcn^eit unb ©enflgfamfeit 
. tarcfeaui unMririlglif^fl ©etragcn anger 

nommcn^flKc,n)obe9«feweit ging, bag, 
« (i* fetne 'XJutttrfpratfceiu rebeii f44mtc 
UnlilieBecSrflniJdit^ rabeBiedjte. Utbttt 
^auptmac^ten^ nac^ aOen ben Sflnc^ni^r 
3 ■ ten. BSB t59 St S t e iCa J 

Imirtbfr muf-3ntung einliefen/ unb bie 

unmiglic^ ftPc pom SJlcibf fonntf n cingcge/ 

bfii werben fcijn, Ben |?oIjfiT <£ngl4nber 

unb btn flnmaiifnfccn Siflnjpffn, fl«f tine 
fflrrcmc5ciitfc&cn3Kirh^nrrUr6elcibigf^^ 

Zit. SScpflll^Ccmjjf^iSi'tcr jn ten Uticif 
te(lcn^Iayicifomponi|lfn fik^ilfltanten/ 
wic 6if We»iif feirtcr uort ben erttenSHo/ 
tenefficinrn geftotftcnen uitb na^geftoctje/ 
nfn25erfebet»nffit. ©ietf giefcr bemfieffr 
tiu9\C(^t, wif ^icreinc ausfilf)tlid)c2ln; 
jcigcietfdbcn jii foi&ern^ttfIc(>cbfnn fliic^ 
mit ticlcr ^il(je ton mir jii ©wnbe get 

tiivlic^t^enOrfirtung btrSRumtrn Sffot^t- 
IDoc^itle^mir x\i<t}t misUd) getvcrcn, atle. 
barunter bcpnClidxn ©outlrtrtn trnb 
Jnadjrtidje an jumevf en. SClfo an geltot^e*' 

, ticn SBcif en : 

L Sflt ben ©cfflng: i) Komea 

ct luliettc. Opera en prose en 3 Actes, 

Siufgef. ju $ariS 1 794 unb b<if, getloc^cm 

SJe^jjt- finjeln fiJt« J^la^. Arieltes etDiio 
deRomeo. No. I — 6, Qiati^- ©c^gl. 
Invocationilanuit.Sccne av. ace. de 

Ouverture flcuang. ffir 51- ^ SJ. ?l. U, 35. 

Q5ari3. 3)VI Romancei ar, Clav. ou 

Htrpe- sLiv, ^bmb, 1798- 3)V Airs 

■d'E»telleetunDetacheav-Clav.€6cnb. 

b,3mbauIt:SoTiatep. leClav. fionbon, 
fc.Songman, berglcii^cn, Sffiien^ 6, Zxtdt 
tia, I II bevgl- Op, 2) 'part^, b. 3m6ault ; 
Sonates, ©ien^ 6.2lctacia : Sonate p, le 
CKav.V-1791. Op.5)6-3t«6<*il[t-Ou- 

vei ture turque p. CI. V. et Vc- b. Hi'W 
i:iq;Sonatep.]eCl.V.etVc.l79i, Op. 
.4)&-3mbfliUt: III Sonates av, y. £onb, 
6, S&ngman ; HI b^tgl- b. Tivtana 1 Son- 
p. CIV, etVc- 1791, Op. 5) b. 3m6. 
Preludes et 3 pet, Piec- p. le CI. 179 i • 

£onb. t. Son3m,,fcicrd6ert; 6\ Tixtamr 

' prenip Caprice pJleGK 1791. , Op. 6) 
6.3mbault : It Sonat.€t laCoquette, bic 
npn mit 9?/ £onb,b. £ong,inSonat. 
K 2(rtar., Second Caprice. Q^ttihcidf: 
Gr.S0n.p-ClavictV.179i, Op. 7)6. 

3mb, Son. UIgrand.p.Cl. scul, 1793. 

£onb,6,2ongm-IIISonaL Offcnb.Ou- 
Vect.turq,f,Ojp,S' Op,e)b,3mWIII ^^ _-^- * '^ " r ■ 

Son.laSicmeaT.V. 95ai'i«:VIgr.Pre. 

Jud.ouExcrcicp.leCl. I794- 'Prtl'.ft. 
^IcpclrEnfantcheridoDam.var, p. le 

CI. aCien:©iffcI6f.i799- Offenb.xigr. 
Son-p. Cl. etV. 1793. Op. 9)?)an^: 

yi Divert, p. CI, >eul. 1793. $>«l'. 11 
gr* Son. p. CI. OJfenb. la Coquette fltlJ 

DbigcmOp.fi- Conb, ©iffclfti* Op. 10) 

Q>ait^: Melange d'Airs et de Chans. 

i794,i^^ii't\oa^v\'ifHn\idn\\ ben otfigeti 

©tilcfni filr benQJefang, Op. 1 1) 6- 3m&, 

VISon. part. i,etfl, Offi'nb. Ill Son. 

p.Cl.et V.1793. Op, i3)''}3ar.VlAiri 
var.p-leCK Op, i4)^PiiL\Duop,Har- 

pectPf. $ar. II gr.Son. p. CI. aeuL 

1795. Op. i5)D.3jn6.Son. pJcClav. 

Op. i6)*56cnb-Son.pJeC)- gjar.Ma- 

langead'airs: Op, r 8) b- 3m&JII Son, 
No, i.solcNo, c.3,av. V- 1797. Op. 
i9)S&enb-niSon,p. leCl.iieul. i797" 
Op. 2oJi£&cn^Soijates* Op,ij)0ffen* 

h(t^ ; Or. Son- p. CI- seul. Op* 24) 6* 
3m6. Preludes p-leCK 1797, Conb, 6, . 
QJrobci'ip: Ladies Amuacment.f,tlifPf» 

Of|en&,SDn,pJcCl. Op-25)6. 3m6. 
Gr.Sonpp-IeC).r797. Offcnb. H Son. 
p. JeCI- av.V. obl.Iouin.d.Dam. Op. 
16) &. Smb. Ill Son. fdcih Offenb.lU' 

Son- non difficil, p. Cl.et V- ohl. Op* 

3 7) &* Smb. VI Son. p. CI. av,V* 1797^ 
ba'5i6mginuon'})mi^en jugedgnet^ mit 
bevfelben ^ilbnip, Sonb, b,$re|ion; III 
gr. Son. Offend. Ill gr. Son^ flub bie 

fifetOp, 

. p. ct 
'1798* 3nifolgenbcn3af)reeifc^irneiinoc^ , 
6 bergteid)en, ij^iefe duinteaen nucrbtn btt 
Yonter^ geru^nu. Sei^i. &- ^il^nef ; III . 

Divert, faoiLp.Cav. seul. Offcnfiac^. 
' III Son. a 4 niaint. No, t. 3. 3. 179S^ 

iDtlc^enimfolgcnbenSA^ie no($ eine 4te 
cmjdngefo(gti|l. €&enb. A metutte la 
belle. Rondo p. Cl. V. et B* 1 7$8. Op- 
3 9)$ar,ingr.Son. Op, 3i)6,^kije| 
H. 6. 3m6. Trio p- Cl. Flet Vc. Offenb, 

1 798 . Gr, Trio in A dur. p, Cl. V. et B. 

Op. 52) £onb.6- ^roterip: Gr, Sonata 

Offcnb, Air, var. Enfant cheri d«Danu 
p,CUav,V.ctVc. Op.33)6,3mb.IV 
Son.p.leCl.av,V- 1798. Q)ar. b, SJii 
' guerif : IV Son, progress, p. le CK av»V- 
£onb, ^.SonSm. Concert, p.l« Clay. ^ic< gSflcifetOp.a/. Op.28) ^ar-IIIQmu- 
tettV p, cL 2 V. A. et B- No. 1. 2. 3, p ^ ** BSB £6l S to S te aCi eiltcrcfc^icn ju^Prtiit' 1796. ^o. i, anS 
C btcr. Op, w) b. ^picijel : XU SBalief 
fili'jtiflp. iamBour imb tiiangcl. isoo, 
©ufc!6fU ffli' 2 S3. €6fnB. ©iflW&fn filr 
sSLSftcttt. 0|)- 35)b.*PIelJd:(J^.Con- 
ce^tJ. le CI. No. 3, 1799. €bfiib, HI 
Son,^,Clav.»v, V, adlib, iSoo, Soiib. 

&.£on3man: ^irfrl&crt. Op, j6)^Pttii«: 

III Son- p. tc CI. av, Fl, ou V. 1799* 
(Ebenft. tllDiv. ct Rondos p. Ic Clanr. 
•eul 1799- &.^l>UvcI:Son,aa Pf-igoo. 
Offcnb- ofijqc XII SJaJjcr ; Op 54. Op, 
37)£DntJ.t).®oHlt)/pf)tIippa : IJISon. p, 
Cl-av. V. adlib. 6. *pici)c(: Stclclbcn. 
Op. 39)€bcnb. IllSon.p. CKav. Fl. ou 
V. tSoo- Op:4o)2cip| b.ii:i!l^ncl:Son, 
p.Pf. av. V- Op- 41)6. gMetjcI: Com- 
bat Naval p. !e CI, 1800. Conbtn^ 6. 
^rcjlon: III Son. p, CLav-Fl. iSoo,^ 
. Sol.jcnbc SJcrfc pnCct man ofjne 3?u/ 
Jttevtt angrffl^it; i) XVI Caprices ou 
Pot-Pourri's p. le Clav. No- T- 1791 
tijNo. 16. 1798. ZIU ju ^Prtiitf getto/ 
djen, i)Divcrt.p,leCUv.*Pantf, 1796, 
3) Recueil d'Ain Patriotique* av. 

Clav-?^aiU,i79fi. 4) Grande Batallle 
deGemappectrHyatcedeMarseillota 

av.Var,p.leCUv.€bcnb- 1796- 5)De- 
faitede*E6pagnol»]>arrArmceFranc. 

Senate railitaire p. leClav.Sbfnb.1797* 

6)Favori Dance rRondo p. le Clav. 

Sonb. b, Songmam 7) TinK a Tink; 

Rondop.leClav. CEbcnb, S) St Pauls 
Procession. £onb.b-®rob(tip, 9)Dun- 
can*sVictoryforthePian. €benB. 10) 
VI SOnat. a ^"mains, Oe. i de Son. a 4 
mains. 9^ari?, 1799- 11)*^ Sonat. 
progress- p. Clav, No, 1.2. 3cK<=« ^<t* 

III, SiU" ^03enj3nflr"mrntf: 

i)Ouferture en Simphon. a 1 ft part. 
gaaiW, 1796. 1) VI Quart, p. V. ex- 
traits de ses Oe. Liv. i. et 2. ^ari^^ 
1793, Op. 34. 3)ni Quart, a aV, A. 

•iB.Op.g.3iSieny.i799-r^cmenau3bm 

SJoi-^crgcfjenbtfn genoaimcn ju feijn- 4) 
III Quart, a 2 V, A. et B, Op- 17. Offend 

badj, 1797; pcrmutt)li(^ biefelbcn. Unt*r 
cm« 9Rrn9£ ffin^ feitbfm not§ ge pot^e* 
nen SScift 6itfcr2(r^ft)e(c^e bif2fnja^l bcr 
^(((ftttaffA^rtcrt fic^rr Aber(tfigty jei<$ti(n I' flAnodiWSt i) Gr- Sonatc p. le Pf, 

Op. 64, 8e(pji3,&. J^iiiM, 1806 unD 2} 
Airarrange an Koiido, p.lePf. £bfnb, 

f. I'eipj- m«f- .3cit. Sa^rg. VIII. No, ib. 

fitte Uebci|^i*t iinb ^^atattciifiit fnntt 

^frfe. 3) III nouv.Sonatioesprof;res- 
sives p, Pf. tcipjig, b. Jfffl^rtel. 4) Polon- 

favonte ctiant. p, HillingtODi p. Pf, 
€benb, 5} Mamma mia, Air arr. eu 
Rondo, p. Pf. €betib. 6) Quat, p, Pf. 
V. A. Vc. Op. 5 1, €benb. 7) L* Bohd- 

mlenne, Rom. variee p-Pf. €bcnb. 8^ 
III Marches favorites, p. Pf. No. i>&. 
C&eitb, 9^ III Son. courtes et agrf^a* 
blesp. Pf»Oc-62,€6cnb. 10^ Le Rap- 
pel A rArmer. Fantaisi^e foilit* p. Ff. 
surrairdeMoaart. 0#, 65.€6cnb. 11^ 
VI nouvdleaSonatines p, Pf, Oc^77* 
€beilb. 

©'t e i 6 1 1 G . fin ©^^dufpieffr, ^flt 
gegen i786EieOprmtcin^3}Iufifge6roc(ifr 
3m ©tmfcln i|l gutmutiftlit. 

, 0tci3Ubfr(3ofjflnnUIn'4)*iixOcr' 
gatuitunb .Komponijl in i>cv a|Un ^diftfr 

be« 17. S^^vbun^errs, wn tti\en HiUit 

ongefil^rt ireibrn (aitn: 1) Tabulatum 

Organis et Organoedis unice inser— 

viens. 1624,5011 i^m felb|l in.Snpferge* 
flDcfjcn. f. 'Bal£l>e t unb Draud. 3> 
®ufiffllifd>figuriitt ^Jlelobitn brc Siiff 
(^etigri'tlng^ 'Pfalmen unb gf iflird^rn Cieber 
4l^immig, ^craii#gfgeben uon M, 4>rtn^ 
.^t&ler- ©tiaeburg^ 1634. i^- ^ie* 
Sffierf fnt^^iSIt flbf c niir jum ^f)ei| feine^rr 
bcif, tie Abiiizn jEucbengefdnqe (inb jjorr 
£eo^adlerutib3o^.35ragicfl'nu*l 
f. 3(bUn9<miif,@eI-§,3ji.Snot. J. 

© t f i g I e f) n e c (P. ffocletlin) — tpar 
gfb.iuSvnbftfpiUmSrflnfen 1738, mi[> 
bilbctf (Ic^ fc^on oI< £nabe in Urn ©tifte 
©t.€mmcran juSteiKn^burg, t9o cr {im 

I* ©ec. i79t i«m gefdipeten Mbt cw 
roi^ftt wuvbf. 

Sitrin (3(nbrea«) brt ©o^n 6c4 6r> 
rfiljmtmSo^, 3fnbttfl< ©tein, ^at ficfy 
na* bcfTen ^o6e gcgm 1794 na^SBien ger 
rotnbf t,wo f r feitbem^r (If Bting auf neiiejit 
ber ^IJIanicr frinetf 93aterd geatbritett Sor/ 
tepiano'tf annimmt. <£m 3liebedage tiatt 
bicRn 3nfhrumenCfn i(l im Bureau do 
Musique |u Sripjig* 

© t M n Cffviebf i(^) tin «pgtt Jtlwier; " 
' 3 1 ■ , " fpiflre BSB t65 Ste S t e iCl fpicfet un& ^offnunjfBotfct® tn«f ompoitiff, 

im s 5 .'3a^i-c fsine j aitevtf, an tcv £.103^"' 

fudjtjeintn Sreiintcnflli .itiln|tlci- uIt^ ali 

„tKehfc^ uimwiSlid?. ScnJfli- er.i 533^1 

6fi;m reveirigtcii Jl'l6red)t«f>ei->)et 

, (tHbii-t. JTuecc mJ^reien tii^raIii^e«3Ba-; 
fenfir^^Iawev^TOeldjeetburc^ ten Sti^ift 
6e(annt gcmacfjl I?at, ivai- (r aidj l>i-v ^oln; 
p.nillbfr pantomime : ^ie 5fe 3lflt)i«ntf, 
Wtidjc «tif 6tm XtiMtef ta ^ee^olbftatr ju 

, SBien tnit ©eijfall aiifijffil^it roorCen itt. 

■ Cine batauf fie baS tiAmlie^c T^C'itct ge/ 
fcf)rie6cnf Opec : ©ie ©eillet wm '^Kictfr; 
natftt, ^intcrlicp ft no* unaitfgcifl^rt. 

.,' © te i n C3o^anti^nti-u3) — 't>m 2ei 

'■ fer bin i* nod) bie 2ftat^c(rf)ten uon einigen 
meitiBiltCiigen gifnbungcn btefeS gcofim 
gjleilleei fdiulBig. Bte erpc 6(ftn6ct(((6 cm 

^ i3tcn ©nnbe tee ©ibliot^ bee fc^Siren 
SSJifrenfc^.v.3fl^« i77a,unbcm^aU nuf 

. 11 OfwJeiteti bie^ef(&veibiin3fciiieineu 

cifunbenen ?Kelobifa. «£r ei-riUt Jtc^ 
-bal-inmc^triui- liber 6ie©ef*affcii^rit bic/ 

fei bnfti'umenf ^, fontetti aucfi il&ci tieSa 
bfltftiifTe bee Slaoieril^ett afiec^nupt/ Beijin 
2(ugbructc unb empfinbungisoRcii SjDitta* 
ge, gegcn tie ^fllftfmittel t(r93i»Uni(lcn 
unbSlEn-aserfijieji.fc^E&flnfcig.,, Urn eitien 
pnjenben 'Xcn, forte un& piano.'^c^ioc; 
iiing^imbfelblttie fey mandjea cf)vomati; 
fdjen unfi eii^avmonifW 0teffen n5t^ise 
Cc^i^iins beS tons bcr 93iolin(tlfn nuf 
bem^lavieceerreidjen unb naifcmac^:n)u 
JSnncn, f)at et mit einem'gew^^nndjeniTiji'* 
tepiano ein "Slitem^iiitt vemmd, ml: 
rfjeS abet nutuon bcm ticfttcn SSiolin^g an; 
fdngtunbbtj jnm^Jc&itcn'ionc.tE^ ^\at 
mer«fpiilHt. 3n ticfev ?(6te f aim er te n , 
tan termU£e((t befi glngetbvui** »fr(i'Sr 
fen unb jiiglet^j er^&f)cn. ,@ol! a>«.bcc 
^onnm'fiaif,rt6wnic(i( ^ft^ei- meiben, f* 
tann e* burt^ rinen ©n|(f be* ^ki ueiv 
^ihbci-trcetben. €&en fo ^dngeti aucfj Cie 
©t^toebunjf ri uub,5iebungen som i&i-ucEc 
be* Singer* ab. ©U tafJefdttt nuc .urn tit 

nm -TOrlTecrilefen tief, ifpb ti'mst , btc SlfiK 
6e!?ber(ejfe(ten^(til^vutt9jHr3(nfpca(t*. SAi' biefe 5Iife i(t elne fceffinbcre Xflflatut 
angeIJvad)tunb bcr 5Sal?}/ wel^iir i^r ben 
nfit^igen 3&int gie6t^ loii-b buvd) etne Sebec 
im OSin.e ei^alti-n', o^ne'bap ir^enb 3e/ 
manb ^anb anjulegen frrauc^c. ffi" vttt 
((cfeci-t^manfinnc Dlcfe€vf[ribung aud)Jtt 
Dv^iii aiifiviii'^cn^Cocfi mfllite bnju cin eigee 

nej ajianiinl jii fo einet 5I&K ^e|timmt 
ivfvbeii. ^d rodie alfo bet belobte 
IS d) lu e 1 1 e I- uub bad S 1 1 e unb '}> i a n • 

oOenbicin, auc^ filr bic Ov^tU etfunben. 
Unbj^cavnidjtctTOafcuvd) SJcrMmmetung 
iinb iSicbevetfitTiiungemesficfonbcv* abge; 
t^eilten ■pfeifenroevtd, ober baburt^, bag 
iiflii)unbna(t>mf^rei-e'Pfeifenjui-3tnif»:«f 
dje gc&rad)t wuvben^ |onban bucd) bie iBei-i 
ftAiEnng eincv unb bei- ndmlic^cn "Pfeiff. ~ 
Sine anbeve 9iad)tid)t, weltfee un* bcr 'lif. 
gf)ri!tmann in ficc ©peicrfdjen muf. 
3eit. ». 3- » 789/No. 45. 9ie()i,l>cti-iffl btf; 
fen neiievfunbene ^aiten^Rrmonlfa. 
&i£ ie\ie^t in etnem jwe^fad) bejogenfti 
3er»5f)nlid)en gortepiano. Itni alier 6a* 
'^iiaiiilTimo jum oSQtiien 37id>t« a&(lev6cn6 
mac^en ju t&nnen, t)ca ber J(ilnfHer bem 
.3n|leumfnK noe^ eine ©aite mtf}t gege* 
bcn,rocl(^e buri^Vtiie 4agfi'flelapif($e?D?fl« 
teiie jum £lan^e getrac^t wit-6, unb ei; 

ncnnt biet? ©pittctt. 3)nc<^ biefc iSer' 
binbunfi nt}Mt btrd^brtcptano niii^t nuc 
<itiJ oortrcfiliv()« ©djiltfc fanbcrn c* cnt< 
(le^t;ati(& 6et)m €rl6f^en ^be^ 'Xon* eiti 
ganj bcfonbecec Cffeft, inbem ba* Sot«< 
piano k9irt(eife(lcn4?ru(fe ben ^on noc& 
)unf '^pinette dftertrigt. Ueierbie* ttm 
ncriautfibcpbcSBeidnbetungeri etajtln ge* 
6idticbt ttei'ben. ©ie* 3npi-ijment tarn 
not^ imfrlbigen 3*|vf n«t^ 3Jrainj/ unb et 
rr^ielthid^f nnv bie itf foL-birtcn looSfiUtJi 
bor bflfilc, fonbein auc^ nod} tin JapUl^cini 
reem jiim ®ffd>enf. ©iefei- oorirrfftic§e 
fitlnftter flarftjuXMB^iutg am i9.Se6tu«r 
1791^ ^Bugeni gtt^r, nai^ eincr (ang; 
teievigen Sffiade^fH^t/ an, eineni 3(nfaffe 
njorn ©djlage, im Sil^fl 3.a&.« UintiHU 
tn-i. nJon ff iner ^Ujclof-ifa nnb feinen 'fiia: 
nofovte* [inb il&etjoo in ganj ^uropa ver; 
iivdut ^nUnUiten 3a^i-eu»cvfei'(igtcti 
fDld)e.fpin ,'0o^h,(f. ttor^ei- Xnbcfa« 
© t e i n) unb feine^Ebt^tcr (f. mtitei unten) 
inglcicfeccSJonfommcn^ett. , . ." ■^ 
-.■ ©tcin (SiP^anti Sfeorie)„ctn:5irflwt' 

- ... . Qf^df BSB 26S S t e S te 1G6 OvstMnn gesen bie Wm bti 1%. 3a§w ' 

bmietc 1753 ill t» ^yiaiitntii-dit jit UtU 
jtn tin tm\l\:ti<i)ci 2Bn( son 3 a ©cimrtif n 
fie 1 33lan. unO 'pebal, mit 5 ©dlgeti 10 
gii0Iat3, sibi-eit. f. ^KtttflgS^iflor. 

£autE unt) 3(nvertvan&ier bctf 6ei:i!ii)mtm 
&ttin, uotmal^lii Xu3j6ur9,(e6te um< 
3. 1791 ]U ^urlac^/ unb [)atte in in 
6iftbtfit(}( ju'PfwjfKim tine ttv fdjBtu 
(ttn Orgdn in btr SStll/ wir iTf ® *«/ 
6 art nannte, fibauet, ireldje aber Uibn 
1789 etn 3laub fcfr "Slammt wuvbe. Cv 
vei'fntist Dber tici aui^ fe^rsutr Jtlavtnr. 

f.3fiM79i. @. 17*. 

1 ci n CSrt.mettO. f. Mad. @trei*tr. 

etdncr C...) .eitt ft^wri^nir^fc 
Somponl|l/ Uite um*3. 1 74s j" 3iin(&/ 
uab' gaB fcafElbjl,, 93ttfc^iebc«c« in Un 
!Ctucf. ©er Ku^m biffec Secfc mii6 if)n 
«iet tticfet ilbttlcfet ^ben, bafie felbfl feine 
Sanb«l(Utcnidjtmf§rfenncn. 
. © t e i n e r't C .-.) SS. J^offeltttix it\) 
ter ge^eimfn ^u«6sfanjelf 9 juSBicn iim* 
3. 1796, fofl ju beti ferti3(tfn Stlavifrfric/ 
(ciTT utib guteti jtemponiflen gfjicen. f. 
3ttM.6«Xo"(«hft, ' ■. 

:■ e(MBf(Ib(il.5.nt(*l3.3(0 rr. i(l 

Ors«m|lju2Sei!irti)cff6e9^am&urg unb 

gigettwJriig citt 9JIann \j»n etwa 50 S"?**' 
nn. Sfla^feitUrt Aompofttionen ju urt^f i; 
Ittt, f^tint er unt« bie ferti^en SlaBi«ft)t«* 
I« lu ge^fiMtt. Selgcnbe feitwc aBetfe flnb 
feitberone^ei-rtftitrttn: 3) HI ^lauierfoj 
natm.'W&tef, 1788. 4)"I®''"atinEn 
fJitSS(apin;.€bfiib.i788. O VIDuoi 
p. sFI, Op.4. ^astitmrs, i797* 6)VI 
RoridoifacU.|),leClav.Op. S. fJEbmb. 

*797* 7)XII{ifbamit eiaem Andante 
a4 mains mit Variaz. €&:nb. .?797-, 8)^ 
VI Quatuor* i B Qjinriett.et, a Cors.' 

Op JO. ijoa. ■ , "*: '[ '\ , . 

etei^mahn (S^tiflbp^) iem Sum/ 
4)imi|l be* 1 7- 3oM">»beirt, roac anfang* 
Ocaamtlju2Joilsiet9 bcif Cifurf, barauf 

2BeimaryOnb9a6»ei|[dRev.^i:6>it in btii 
3)vucf : i) jBiitittfn tiit f ^Hijiaicn, 3^* 

n«, 1659. 9liJteti;!jtt<lhit«k €rfurt 

x46o. 4. oi I bkfct 3ffd)i(ftfii ,^alC^erniilni i[l jil 
©raun|"cf)it»fi,.j i79'8 fin Jjornfonjfrt fi'i? 
fin grotjcs Ofdjcjlci-^ Op^i 2- (Wie Ctt33ei;i 
If3frj^;103^iiocften.»oibftt ' ■ 
■ Stella (Scipione) eitt •V^atimt 
wSnii), mt)ti'aHivo^n- iEoiitrapiijifiiffc 
unc bffjnbcrS M..i!ionifl Jii 4nfati9ebe< 17. 
3at)t[}iinfcftrit jii Sneapel. ajon ftinm 
Sffiaffn fantt no^ attgtjeijt rofibeit: II 

te ^a(Taje.S}encbt(|, bci) ^tn^ct. Saibano, 
1608. 

Stella (Vito) cin 2It5nd> be* SLlii 

jlei-^ belli Siocifcii ju ajencbig, ,6iii[jtf,aU 
(in vorticfPidjer '^HfiM am* % i 5 79j' 
il Giaidino del Luigi Cofitarino, p. 

199. : - ■ ' , 

e t e i ( » a 3 c n C- . -) '*" Otgelfiauer 
in tet cr|lcn ^dlfrc bei 1 7. Sa^r^unbert^A 
^at i6}o bie ^At^avimnoiTjel auf let 
3tfr]tabt in ©aljwebcl tvBaiiet. 

1 c m ( e r ( Mag. C^ci|iop^ ©ott^dff) 
(in QJcle^rtei- unb tt)af)rfct)«n(i(§ ©djiil* 
monnirt'^adjfcn urn 1760, ^ateinflefi-ni.' 
wtxtf/t aeff^ic^ce bft Suctenfit^obeC bee 
©in9ctl)5v( anf ben ^tiogen untet tm 
litti (jEtffud^f geben : Tiif^ant-lms am bet 
itii-ien.IE)"*ictite8onber €umnbeunbb« 

nen Sumpbanem. Seipjijj, fety ^iTfljy-. 
1 - 6 s. «9 ©eitfn in 8- 5>a Botrfiivjrm bitr 
f« ®acte in Ql5«inacn'|ui*_6fTe»tlit^nr 
©pracftc grfommeii i|t In^tmcin bajtgfr 
gcotjf r &elci}vitt (iti) in bcra 31cidj«i^ftjcit 
9« weitMiiftii) iibcc ba* Bc^iblic^/ bcj; 
jSucrcnCc, ttmSgelafTcn fjat, unb tiefeir 
©d)tift,n)fl<^eba!i3Jii&Iicf)e berrelbcn er-' 
n!eifl,(iodjntrsenbJ in bermaf. Siterawt". 
gebad&t njoiben i|l ; fo mag i^r "^nfyiU t}it\: 
ned) eini'^e 3eil^it Staum fionf^mcn. ©ie' 
' ^ttrtbed flbec i>i>n benTfttJlaltcn b.et3ubt« 
unb n'jlen C^iiften fiU bte Trrmeff, i) pon 
bem -Sligbtaiic^e biefec Sfli-forgt but* bic 
35(ttrl(jiben, 3>tn5n bec^uifiteifiing biefec 
It^ten^ 4) con bee €al9nb;^tii6ec0art itt 
©af^rcn, 5)ootib(nt(KctfmfllenbeV««w 

venb<n im jten unb 4ten 3i5^t§&nbeft^ 
6)ilWci^rc»IRam(nunbi^i-e(r|le^f4af( 

"fen^ett, 7)»i>tibenen in ^Kajbebar;^ un&. 

' ©ftnaA, ftlfi btn (SIU|TcV-8)f<*0t'««^'"'! 
'lic^e^SetovbnungfiSc fdbtge; .9) bit R\ixf^ 

xtabin [nib b*v ItiTpi"""^ bednttfifalifcftw 

€h8re. BSB 367 S t e Ste 263 loreyen^ ii)er^alten vicIeaimc.^\Jial>cn, 
11) 6ef&tbevit bk (ffcntllctie €t'6i3ttunj, 

Sutl)cr, 14) Ui-mv ^Olid). pelting, 

, txad}t i\i, i5)fanerM. ©ali^. SaBe/" 

inann,af3i&.2B(lb,3o^ &v&U. 16) 
Si", ^aubmann, 17) ^fr^ g>v, £icu«* 
mnt5r.©,art)bt, i8)€E)urf4d){if*e 
, Gdjulorbnung fi^r bie s:urvcnbf, i9)'®f/ 
AnnrBrtutTsrUii^ei'^rfd^mcrbfn &Uv fel/ 
tigc, 10) ^clo^nuiii) itner 3!Bo^It^itcr, 
intlncm mcrftvAtbigen Qr^fpiele, 31) 
SBJfctfel im ®o^l|tanbt 6f r iTmrenbcn, bf ; 
ten Uif^it^^ imb 37iict^t id^tten bet^ciftfl/ 
lung ber ^^JSklifcften, ^icraiii eifjfBct, 
fc4^ crin bem®t<lbtct?ert ^&Mn, immeit 
SDrc«ben,flngf|TfBfgfmfffni|?. @o langc 

<^en bi-audfcn, (|l rd aud^cmad)t, bag 6ie 

^urrenbe ber Icictjtttle unb WD^lfeilitc 5Bc9 

i[l^ ba|u |u grlangfn. filw mAfT^n bie 

©c()uboriU^tr Wc gtite J?aneevfn unb 

©inametjtei: foi-gf n^ redeye i()rr€5i6i'« ni^t 
fc^i'C9cnunb616fert>fe"bet'nflngen(affen. 

^Qnrt abet fanta aud; riti @ingc(^ar ailcr/ 
fcing* iiir3ierbf einec ©tabt qcvtdfwt mn 
l)cii. ^!an f)5i-e nur bie jtreu)rd)i)lfi^ in 
^rc^brriy bie ^()omair(f)ill^t^ m £f ii>ji<i^ baf 
©mgedjoritpSalinunb an flitbern Orfr n 
tne^r. ji fo gnr Ijifr in ©onbrre^dufeti^ mit 
Slai^ftc^t gcgrn ju^etrblidje ^rdftr, unb 
nwn ttlib (ic^, trenti man fonji @inn.fflr 
"J^aimonie.imb ntufifalifdje^ ©efil^I ^at, 
letc&i bfttjon fiberjcugcn ffinncti. 

SttnbuFg (Carl) ^offcfretSr JU 
©tocf^olm^ fin -©c^n?cbc von ©cfeurt,. 
6IiS^tc i792b(ifel6fi al^ n cfflid)er ^cnon 
fAngcr ni^t nur immer fcit am ^(nigl. 
Opctnt^eatei-yTOiefc^onim a.2cr. bfmcift 
ttorbeni|l,fonbein njflr wd) jtiglciffe €n^ 
H tprcneut be^ bAfi^f rt Fomifc^en ^^eatf id* 

© t c n e t e n (ffoniab) cin jiingf r Site/ 
«tu« Hnb gKufifltct^aber be« 17- Sa^r^ 
^unbertS, au^ Piemen gfbflrtiq, gaft fcinc 
a3erfucf>e in br r itompofifion unrci bcm %u 

UiinUn^tudt Hoituluimujtcus, 11 

e\xi HUemantzn, ffouianten unb Canjonen 
Befif^enbcPiecen, fiJv 3 S3, i SJtola^nb 
*i.25. ©rfmfn^i662. 

eten0eICCtn:irna.;gi)tttJig) SSnigl. Q>rcug.JS)DffiiftiIimb3u(Iijfotnmifrar.rnt 

1795, im "©cpattcmmt be5 jftammagti 

ndjtSjU ©altn, geb- ju SQauen, am ^r, 

2tno-»765y |tvinbnrifrt»33 f&enbafelbjt a[« 

iinmmei'gciicbrfii'cf^vcntar^ vo» wo cc 

179 J aU ^ofpsful imb ^utitifonimiffac 

nacft feinet ®fi>iTm|lab£ iilmcn in Mr 

gjiittclmaif, unb enblidj njiebcr tiai*'33erf 

tin in obigc beetle rcr|V^r mnbe. €l< ^at 

{tcbmd)cnuval0 gclf^i-tn@c^virt|lf&cr im 

juriilifcbf n Sad)^)^!!!)?^ aud) nii c infic^tdf 

t)olIet?G)it>|ifbi]fltantunbgrAnblid)rr.^Dmf 

pcni|l grjridt^ tvie fof..)enbf ^uffi^e unb 

itompofittontn tfircifcn: i)Stirfld AUt 

^rtftgefill)!, f-^hif.93tonflt*rd)r. Oftobct 

1791, @,89~9o. 2) ©ebanfen fiber 

ten Utfpiung unb ben®cbraud) bet^ept 

timcn/ quaic / ff cunbrnaccorbri. Sbeub. S. 

126 — 1^9. unb 145 ^ »5»' 5) 5iM 
neae ute rfhrnm^if ^itdjcnge f^^n^it, ©erlin, 

179^ 4) Stomanjeaud bem2)oCcot unb 

Zvotifetn, mjc 9 SJei^inbetungen f&vi 

Slav. ^ccUn. 6. atcOilab, 1795. Uebm 

bictf roar rr au^ ^Sifraibrftf r an brr allqrm. 

SitetatiinSeitimg^ in SSJetfen bf« (treni 

gen ©t^Ifi. - ■-- 

con ®tengtICS.)— ifl ^om^rtr 
tkon Sicpftig mtb ein fe^r fertigrr Sl&ccn/ 
fpiekr. , . 

@ f f n g c 1 (Qi.>in fc^r gefd)i(f ccr ®a/ 
ritonfditgfc, ^anb igoo am bfutfctim 
Operntl)catet |u9Qifn. 3Joni3-i8o$bi<. 
1866 fang tv auf bem <Ooft^"'" J** 
Safifl. Qi foBen t>an feintr 3(c&ei( einig« 
gute Siebctfompftfitioncn gefloc^n fcnu. 
2Benigcih5armanmir (finer itompojtrion 
bet Ope rctte : 31 mabi^^ bet fa^trnbf Stitter 
aui QJfldien^ jufrieben^ roflc(jc 1798 ja 
Hamburg aufgcffijjrtrourbc. 

1 e n J * 1 (©eorg Jviebric^) ein Orqel^ 
baurr ju ®ier5borf, bauefe 1 7 50 jn 2B^|b? 
gieribovfein SBcrf ton 31 *2timmtn, mit 
3 Q5i(gen, f.^©rf«lfliier Sladjr. ^). Org. 
©. 107, 

©tfp^fltt t6a©teffen G-0 bcr^ 
SDatcr,rir:©Sci|lli*fr, ^ - ^ 

®t€}ff}an (i^afpar ^e(c^ior) &Uc^cv, 
unb 

Ctcpftan (^:Dtic(iaeD jrtuglTcr ©o^n 
beffclbett/ fdmmUic^ Orgelbaurr ju^reilati 
im 15* ^a^x^unbtitc, baurten 14S3 9^' 
meinfc^flftiic^ bie grope Orgd in bCrCom/ 

ti\d)t BSB fiCg S t St «7o rn-d}t iU Ctfurt. f. F r « c 1 r. Sf ntagm* 

jr. p. 111. 

Item gel^i-teiT itun|ifrcunb( in SBnigCfed-g 
antec mt^cern preuljifctten itoiitrapur.ftU 
pn iei 1 6. 3fl^r^unbnt^ genannt, reelf^e 
ilj» SSafe in ten !Cru*sefiE&rii tfabea. 

♦©tep^ant CDomitiicurf) — ®d 
f£^rfi6t^r. Dr. ». eiebolb ju SGilvj* 
iurg befrenSrtamen/flfeer nicf)t 2) t e f f « n i, 
italiinifd;, roie man i^nvor to Sa^iirn in 
Seitfcftiiftctiunbfelbft jS^afeinem ©c^ati 
tenrifTc fc^tiffi/ unbreie er olfo aurf) im a. 
Iff. ® . s 6 3 ■ Mr fcincm fl&rigenS ric^tlgen 
MrtiM genannt reii'b. ©tep^ani twar 
abei fein 3t<il'^n«/ fonbcvn in 5i-ie(l geBoi 
r(n. €r Ijatte icvdti geiftume 3ett mit 
Slti^m bem €Bnf«-»atDiii} betia <Pieta lu 
fljfnebig fll« ?Kufiffe^rec»ocgfft4nben,al* 
i^n bcr ^^r^ 3(bain ScieM:t(^ nac^ 
!ffiilvi6ui'g &mef. iitnaii4> ba fine SJing/ 
fdtuIej««iid)Kit. 9?act;l)em fcin? junijeii 
©cfjfllfc ub6 ©c^rtlerinnru, unb unter Ic^ 
Krn Cefonbti'^ ffitte*r»4f>Ue ®atritt, bte 
nunrnt^tfige Mad. ^att, bie n&tf)i9m 
gortfcfetttte im Srfatise gc mac^t ftatim, tr/ 
ttc^trte bet Siirfl ein flfine* itaWnifcf)** 
Opcrrttfteoter wi feinent^fe^tM Hie fe jim.' 
fleitSfiglittg*, utttec©t(p§att« ^irct- 
tion^um gwgen 33f c^tiilge" b« asflr jSur* 
, ger^inberSunflbe* f<t6tieii (Jter^ingii rait 
cinftnbfcnwtttifrrtctt. SJotifeinen bafelBtt 
geiilbclcn ©4ftl«n (6nnen nod) jjenannt 
ttftben: bie ^vw. SRavj:/ 5)oII unb 
Co(la, unbbieiDamen ^Slatr, ^em 
ba, Jgi^e(6ec9«t unb Dem. ^i u b e c. 
©a^fibngctJonlitneraiSeietient^U fdjtn 

t««a.«er. 
1 e p ^ a n i (©aWnft) — ge^kt jwac 

al< jc^igc Mad. ISI a r r na^ i&«c Jtt«9' 
ten SIjc Bif^i ^ie^er. 3nbe|Ten mag fic bif fe 
im a. E«. 0. 570* witcr bcm SQamm- 
©teff*nt fcfewi etncjcnommene ©teCfy 
jur si)Ki(^c« MctrefPidjcn n-|len ©attcn 
unb gc^rer«,au(()^icrbev6e^nlKn. ©icifl 
juSffitli-jburftgescnba^ 3.17^0 gebomt/ 
unb matijtc fcfjon a[f( (fctncS ^Idbi^en. bent 
bamatigen SAcflen 3f b a m S i' ' e b t i d) 
bnrt^ i^i-en (ieblicften (Sffang^wobeij fic fic^ 
«ufber ^»nbore(cincv (Ictncn £auK) 
felbil nffompaaaii-te , fo wiel SSetgniigen, 
. tttgei i^v©tnnbett lans ju^6ren (onntc. AU(^ enbttc^ ^auplfd^lic^ urn i^rentwiden 
ten Dortrefflidjen eingmetper © t ep ^ ai 
ni infeirtc©ien|le brrief, urn bie '^alentc 
ber limgci; a i I n a^ ncbfl met>rercn vociit 
tid)en au^gemdf)(ten @timmen, tWfi) ffine 
Xunjtcrfa^inmg jut 2)etIfommen^cit nu«i 
jubiltcn. 2)ne Rt^ tec 2ef)r« 6teff3 ®e/ 
fdjiSft^bcijrnner ©ablna urn fe trenii* 
<i)tv unb ^eL'ilid}er, unb alfo mil t>or)figIt/ 

(fjeim Crfofge filv i^re Se«f4"t«/ ff«3" 
nommen ^oben wivb, i|l fdjen ba^cr mvett 
miit^cn,ba0etnC/Wf'^«nb6cJUnwt:ridjrt/ 
fiJ)on altf feine tilnftige (^attin anff^en unb 
sorjir^ lernte. ©etilftrat man I^re uot/ 
tref(li(^e, (a unDi:ibe(rei:lid)c2fu^fpcac^c be* 
3ia(i(intricn aii einc Solse ffiner befon/ 
bfi-n 2lufmeiffamft;it bi:9i^i-enJtuniTflbun/ 
gertflufbteientBegeBttanb, Zti woflenbetc 
@.in.ia-inmo<f)ttrie, mit ©enHBiiung i^t 
Tti Siitfiet/ » 7 8 7 au4 eine Stctfe m^Zmt 
ficrbam, vcn no fiC, nad^ SJerlauf einei ^aU 
ben 3a^ic4, mil Cob unb ©efc^enfen dber/ 
^4uft nai* BiiribMrg jurilcC fam. ^Ht 

iitUv 3ett6cfd)4fti9« fif fit^ miiJfttifiegfnb 
mitbet3lii<Wfbung junger n>ettli<ftec X<w 
lentf/TOrefc^wima. ?er. lemetfi wotttn 

ifl. Bn ben veir^glh^fltn unb glilcflfcfir 

ficn ©dngninnen^ welt^e aat i^ec 0(^u/ 

U ^cvMi9<*gangen flnb^ qe^&ren i)M»d. 

©tfiicf, geb. .^ammely feit rae^evii 

Sa^i-enSbnlgL ©dngeria bee giegenOper 

unb tei ^aticncih^atexi jU ^eiliit, unj 

llceittg eine bet gr Jgten beutr*«« ^itn^Ut 

vinnen unfci-or 3ctt^ *) J^«'"- Ulfdn, 

^offingei-irt iuSBftriburg urn 1807* 3) 
bierecftovbcncMad-SHig^inf, ge&.Sf^* 

t i 1 1 c V, (roenn fie oben in i^ccm Uttittt 

cinegcboi-ne ^neufel genanntairb, f» 

ilHic^tiifCniH bepSn'amc i^rej ©tiefww 

mfl gewcfen) imb 4)Dem. Sumbucs, 

m6 bcm SBiirjbtirgifc^en, roelc^e nidjl we/ 

nigcv gob uerbimK, obcc \d)M in i^rert 

blilftenbrtcR Soften jtacfi. SRac^ ^cn. Dr. 

^aiT^. B. © i c b D I b 3 OlixfjriebKn in few 

ner StAnfifcten (E^conit 1807. 0. 64* 

— 645. 

StepbiDUt, ettt ©peat^te^cr au< 

f5pjanj.WEtdtarum< 3. €. 500 *<&K/^a* 
fin gcammatifc^igeftgrap^ifc^ei £e.tili>n gc( 
fcf?ticbnv untecbem Xitel : De mtibui^ 
SGenebig, 1501; Slorenj, 1511; ©afel, 

1^78; "Mmlterbamy 1678/ ""6 fi'*"*^" 

1684 BSB «7» Ste .. S td a7a ■i6J!4Urtfti694,»otinfe^ttticrjllE<mufW 
Sf {)3rijf 4 rrtlivt virfe. • ■ 

S t e p h a nil I, eiti^attonifua iu3}le§, 
Wfltfen- im 3. 904 ^iidjof ju liAaid) reuw 
If/ fcijiieb amtc ant>evn cini3c tateim]'d)e 
iitb^'t, ali ; 93on ber ^(tl. :Ocf!)fa(ti,nfeit, 

)> ^ a n 1/ ii « fr Mm iUi aitprf r £ a m 6 e r 1 0, 

(lai-6 im3-93«. f- Centiu'. Magdebur- 
' gpin. Cent. X. f.377, 

Stephanua (Clamens) — (f. im 

«. £«. Stephani) 3u feinen getn-urfKn 

^eiteti$efybi:en: 3) Caotionei iBcrae 

4> 5 et 6 vocum. aiiSinbeig, 1 5 60. 4. 4) 

Psalmua CXXVlll : Jleati omne* etc. 
6,5et 4 voc. i Musicii leptendecim 
compo»Itu«.€6en&;5fi9.4. 5) XXXV 

Cantiones, 6,7 — la et plurium vo~ 
■cum. ff6«ntl. 156S. 6) Cantiones 5 vo- 
cum. €bcn6. 1568. f. Draud. Bibl. 

Cias«. ajevfctittb(nefcmfrSBeife(inbno[^ 
flufbeiSDlilnt^inHibibnot^ef. , 

Stephanus (Tohaon) — ^r U/ 

n 1 1 ncnnt tl)n ©. 14. fcinct ©c^vifi : Cla- 

risaimum etsoientiarei musicaeprae- 
ditumpeneilngulari. €e ffflt au(f> Li- 
bri de inscriptione gef^eic&Ctt, WOCiR 

catif Dcn marifaU\'^tn Siitgen gc^anCtlt 
wirb. 3u reincti (iraftiWen SBetfen s^ftrt 
no(^: 1) Sraewe teutf(*e ®ef(Sng na* 2Ut 

■ tJfyiPlaCrigalien, mit 4^timmen fompo; 

nirt.Faral. 5Mrn6«-9,i599.4, jjPara 

II. mtt 5/ 6 Biintj 8 etiramen. fibenb. 
iJ9»*«ui^ Hamburg, 1618.4. 

♦Stephenion (Elizabeth) — ©ie 

Hfl^teum«3. 177640 Bonbon flW ©dnge; 
, tin, iinb nmtb fid) bw<i) i^ve Zaltnte 

iaS&l6d (l783) Countei of Mexbo- 

tough ju werben. 3^c ©iib ill jwepmal 
St|ti)ct(n. 

• 6 1 ( r ! e ( (3o^anit Jtattj Sawt) — 

■ a>i« aU8ffl^tlt*en STlac^cic&tf n, »f Ic^e un« 
^r. Dr. ©ftrt^el » on 0i< 88.16 »ett 
6(m £ebeii biefc 1 feinci fianbsmannj 1 807 
in b« gcdn!if*en C^ronif geftftenft ^at, 
femmen ne* jur ttdftea Seitbie uitfccflimi 
ttn unb mangd^aftrn ©ata^ meic&c bad a. 
8«. dig tpa^E annejunen mugte, ^irr inUi 
tid}Usin unb |U erginicn. 3flfo 3. grj. 

'3£«.©terf et 1807 JtaprUmciiler be« 
S4r(kn 3)rini« » n S a I b t^t 9 ju Sic; \ 5m«6urg,gf6. |uSSilrj6ur3 am j. ^«. 
i7IO/if3K, bei) au$n-oibenth(i)tn Zakai 
un, fcf)i- fiill) ben ®runb im Alanieil'pielen 
bci) bf m e^cmaligcn baiigtn ^ofocganiiten 
Jtetrc unb brm Suliudfpitaltft^fn Orga/ 
nijTen ^S e i 6 m a n b ( I, fc^roang I'id) balb 
dbecbtijbc, unb gab fdjon in feinen (r(ten 
Jtomptflitionflocifanftf ti 'Piolifn wn feinem 
Xalente juin fdjinm ©cfange. SRadj stem 
bijten tStubien wibmete et |1* bem gctjlli/ 
(fcen©tanbe, uitb ba fo eben tit Ors«ni|if n/ 
(tette in bem e^emaligen ©tift Sleumflnfiet 
ei-lrbigt mat:, fo ilbet-na^m ei- fie mit bet b(U 
tnitBetbunbenenSSifarie. 3flle31f5en|lum 
ben wanbtr n nun jii feinrv ^usbilbung in 
berS3lufi(an. gKit caltlofem Sleige iSbtt 
et bai ^Imev, unb^ gebrdngc burt^ bie 
gaaefeinei fmi regen ©ei|ie«, fdnirb ec 
juglci* Pei^ig, befonbcr* ©infonien, bie 
man roegen i^re^ gcfdaigen £^dia(fec«, 
werbunben mit iOIunreifeit unb itutv, vov 
aOm anbcvn foroo^I in jKii-cften, ali beijSei 
renaben auflegtc. ^inmalfi^iieb ei- au4, 
auf S&itten ber' bamaligcn ^'off'^nscrta 
© a (^ f i n unb ijirer ^auigcnoffin, bet ba* 

'maU ni(4 fr^r jungen .^t^elbetrgeiv 
cine 3fric flip le^te, bod» unter bet ©cbirt< 
9ung,bajji»egenber gco§en unb Unw&p 
i-enben^Dfinttigiten fein3?ame fOigfdltia 
»ecf<6»iegcn 6liebe. Sicfe2liieci-tegte int 
©eijrcprtme^i'trer fe^r rettftiigrc 5)evfoncn 
in ctner 5>»MtgefcUf(^aft fi> »te( ©enf«i 
tton, bag bie ©atle bem bomaltgen Siln 
(len, ^b a m S t i eb):i*, ju D^ven ram. 
Dec SiiLfl, ber fte auc^ gecrt^ficen anb bci(^ 
©tectein mcf|t»cttat^fn»Date, befa^f 
bentUamen'paifiriio ttufbieq>artitur 
jufe^en^unb lie^ftt, ati ein fo eben «u4 
Stalien er^aftene* ©tarf,«uff%(n. 31i(4t 
(9 balb »at fie mit aUjjemeinrn SBergnilgeii 

. ge^firt wocben, «(« bei- Jiitfi © t e r f e I n 
untet bee tOIitu ber 3«^6«c tjerwDttief, 
unb i^n bffentlic^ al^ Jtomponiften, mil b<i> 
fflSomn »of jleate : „ Da< itt mein 'p a t/ 
fielU!" ©ounbebeutenb liefer ^SovfaQ 

'dnfangd fifticn, fo glAcflit^e un> wi<bti$e. 
ffolgen ^atte er auf bie "Kuiiiltans unk 
SScieoUfommung fetnec lalente. ©eim 
au^em, bag er i^n in feinem Gifec ni^e 
wenigaufmuntevte, werfcfcalftcet i^m noift 
ftelegcn^eit, fid) aucf) auf bem Slauiere we 
bem Silr(ten unb jojar mit aflsemeinem BSB 3f5 Sta St fl74 lubitjnein, fLdjinilVcljaffenbucg t)&reii ju 
IflfTfttf IPO fid) ebcn bn £^«rWr|l auf/ 
^ielt, um i^ii in ^e^irrT ^kn\le )u briit' 
gen- 2tilci QixtA ^liiJliid), bet ^^uvfilrtt 
nflf)m if)n foglcictjals .^lama'iffen dn. en 
nqnjtte i[)n jum ^offaphn^unb re ilie 1) i^m 
finitr-eilcn nod) wic ^ti'Kc cinti SQifar? aii 
rincmStifre, tispinjwnonifflt flufgtngc. 
3luf bie ^cmiQijURg ffjnfj Sdnbedfhrflett 
trflt alfo.^r. ^icrfel 1778 in cfrucx 
inamjifrf)r-©ifn(lc. ©ic frfte glfliflrtfef 
Sol^e biffrc Dienibcrdnberung war, bag 
i^n bet t£[)iftfi5r|l auf ffin( Ji?o|tcn, gleid) 

Im folgenbcn i779|t*^« 3fl^rf> in 'S&e^if 
tungbesbamuligfn &mintmti\tttiizi)i 
rittet, bei(@tuf6nibfti wn^tttttl, 
fine Jtunffif lie nad) 3ttfliett macfteii lieg* 
©ag er (id> in ben voniefjmilen ©tdbten 
bieM fianbetf, 3tom, 5It*rc«j, Sleapel U- f. 

». mit au^df|cicl)nftfm ^cvf^H ^^f ^^^ 
Slii9«lf)5ven litg/ |lanb jueiwarten. ©aS 
9efte abevniArrnbte angenef^men, leid)t' 
fliegcnbcn 'SRelobjen, ba< ^Piobuft fene« 
fd)6nfn Aimmcli. ttomit er frinrn fficifl 
niftiwuttbmitfdnertrigent^ilmlic^fn djai 
i-aFteriiUr^ieiT jTo ^It'liflji:^ Deteini^tr^ bag 
fctneJKompoficioneniibftailmit^ergniSgcti 
gct)&tt wnibrn, ja, bag if)m rnbltd} 1780 
juSneapclfftgarbieAtompofltianber Opev, 
it Firnice, (At ba<£<ntgLX()eater aitf/ 
gctranen wurbe. 

©ag er {id> biefrt ^aferagi e^renvoU 
mtlebigtr, ift fd)on im a. Sei:. angejcist, 
' (Er war nun im ^egriff, fcine Steife noc^ 
dber Stanfretc^ du^jubc^neti/ als cr pli^s 
Iicf)V0?t feinfm Ct^ui-filiften jurtJcf&erufen 
wutbc, urn ba^ i^m |uetf annte unb nun eti 
Ie6it;tc .Wanemfat anjutrctrn, inbftn biefc 
&teQe naf^ ben ©tatuten nid)t &Uv fin 
58iei:tcl)a^r unbcfc^t bleiben burfte. Sum 
©liJcf war aber bee 2Jetluff; ffvanfieic^ 
ntc^t grfe^en {U f^aben, fAr t^n, al< .^ompDi 
itiilen, unbebeutf nb ; benn in biefcmSanbe 
(onnte (t bod) f^inen Qlefc^mac? nuv ttvf 
fd)Iimmei:n. ^itteibD)>pelcem&fei- wanb/ 
tcnnn Vcit 1781 feln mit aBcm ^Stfcfinen 
Stalieni brveic^emr QJeifl tie bt^ ftir 
nfinitanwiifatft^lttneaKn0e jup.ft&m; 
pofition «i, 5&cfonb«'9 fud^te et btm bent* f((«n £feee mc§t QJcfAUigei unb nie^rMel^ 
^u geben, bad bid fia[)in nod) immer/ wt 
nid)t jteif/ boc^ (mic n^cniget 2{u0na^mc) 
giS)}tfntl^ei(ri trocfcn beavbcicet worben 
war, mb eimavb ftrfj bcp bic fee 6elf3cnf)ett 
»Dm J>i(^Kr 3J1 a t ( () i f f n cm 6efonbcre< 
I>anf; unb 5ic(o6«ntffifc&reibcn, Slie&t 
wenigf t Tlufmnffamfeit wcnbetc er auf bic 
3n|lntmentalmufif, iubem eo wic unten 
foLqenbett ^er)eidjni0 aufweifet/ no^ f^^t 
»ielt,*tla»ievronaren,©infcrti£rt unb^om ' 
jertc fiii: ajiriuofen |cf)rif6, Unttr bicfw 
IfVetn jcic^netfrt fi* a6ef bie ^laijierfom 
|et'teunif»mf^rau9,bacrritfdrfic& felbfl^ 
al$ gioger -ajlfiiter unb Rennet bi^fcJ 3n; 
|lrumertrt> fdjtieb. "Slit biefcm ©eftftift 
tjer^anb erba^meUdc^tnoc^vrrbirnftlid^ef 
tr, gtitc JtIaiDicri|len unb gute ^dn^mn; 
nen jn Bllben. ®b finb con ritietn ber njflrr 
bige ^ f m a rt n, gfgcnwirtig in ^lanU 
furt unb bet befannte Sule^n^r in 
SJJainj, aui feiner ^latjicrfc^ule ^rrrovgci 
ganqm, Unterfirinen®cfangrdjfl(frnjeict^/ 
ncn |ic^ au< bie ^rrrn Qjrdnftaum 
unb .£ i I f d) b a u m, be^be tenotiften.unb 
bifjunge, vortrefflic^e ^^nqcrin^ Sifflie 
©arenefelbt. HU 1791 ber ^aifer 
unb bit itairerin son Oeflencitft 3Jlainj Ur 
fud)ttn,^a«ferbiee^re,|iirAaifecinauf< 
Simmer bevufcttjuwerbcn, too ticfidtmit 
i^mnid)tnuv aufeinc fdr i^n fr{;r fc^mVii 
djel^flfte 2frt fiber feine Snnit unb fcinc . 
&omp0fit(Dnen unrrr^ielt; foRbrnt itftn 
aud) eine golbne, emaiOirff/ mit ^Perlert 
unb SriUanten befe^te iDofc jiim3(nbcnf en 
fiberreidjen [ief>' ^uf ben 179) crfolgtrn 
9tufanJ5rmSki9t)ini nac^^erliniJbei'f 
ti'ug ber €fj«rfurft bie baburcfr edebijtc; 
^ape Bmei|lfi(le(If jn ?iRaiiij, ^rn- @ urV 
(el. Sicd wtanlagle i^n nunaud)^ grbf 
gereeiW3i^acfefarNf«ir(^f;flI«3itgni,^ 
^JiefTen u, bergJ: jufdfrfibm. Unb ftwilc-^ ■ 
>e ber Snnfi me^m^S bjfferXrt gefc^nft ' 
^a^en, §irte ifin nic^t bir Setv&tnmg bc$ 
nnglAcflic^en X)eutf<^lanb< anb bif ^tfer; 
nimg be< lifmrfiir(hu, ffi^t^^^O^tn; ven 
?Kainj in biefem ©ef^^ft untrtWredifti.^ 
3a, <t fel6(! fa^ (ii^ genfit^igt, f^tnrn ^uf^ ' 
eut()alt in fciuer 33ateifi4bt, S5ilr]fiurg, ju 
ne^men, ben er auf^/wenige ^ana« fluj/ 
geni^mmen; tU ep auf elnrm ^cfui^e in 
Berlin )ubra(^te, m^ttve !)(af«MJ^inbtrc^ BSB 875 S t e St »75 ©(>uvfflr(lrn bqUtytc i^it jtpav Ceffen 
KAdjfolger infccv So)>camei|tci-rciU-be, boc^ 
nur in bet 'J>offoimii auf vu^i^ae Sciicn. 
SnbflTengflb ba3 wilribiiisil^c ^^ofoxdni 
(let* fcinera)Iui« (JJelegtti^cit, einigcimaGen 
in«UJco0efortjunJii(En,tn6fm et 4"f"« 
SKcffcitfilcbafKlIjf, tinb Die Ir^K ffit ben 
je^t cegtercntcn ffiiofi^ci-jog, fc^iicfe, fcet 
i^m bafiSceiit ^tkbansifitivtihen ncbfttii 
nccgolbnenSofc jiifc^itftf. 5n 6cn Swi' 
fi^enjf tten ai-6cttcte er fiicbit Uniec^dlmng 
btv &lMietlitbf)Abev, Unb tnit rocIdjci'Se/ 
giccbe feme 2Bctfe oiifgenommcn reoibm 
finB^bauDnjfugcn bie bvep* wee/ unbfilnf/ 
fa*eii @ti(f)e, biii-i* roclcfte tie rcn ben ev/ 
ftcn 31otenflcd)frtt ^eutWIanb*^ Sfflnf' 
teii^S unb Cnglanb^, f>alb n«c^ i^rec ci-^en 
etft^finung, veiDidfiltigt woiben (inb. 
auc^ fi^einen jie biefc* augeroibcntUt^en 
©epfaDi urn fo me^r wfltbig ju fcijn, ba 
tiidft nut tenner linb Sie6^«6ec femcn 
9ift(^tlium on Ecfintungen angeHt^mep 
unb gef&Qtgct ^ebantcn bavin btwnnbein 

' mfilfen^fonbcrn aiirfj jenec im a, S«.sc/ 
maciteSJoinjiitf bea UnapplifabeJrt ffinfc 

. SiauierfiiStfe bei; benen in ben It&ten lo 
Sfl^ven ecftfjienenen gdnjUc^ we^fint. 
Uc6ei-bie£teb«c fdjeinen bie *unflricf;Kc, 
Wfniglleni! in ben muf. Seitungcn, }TOaf 
Kenigci- einig J« Tepnt inbcffen rauB ti 
fludj biefen wo^l nicfet an ©c^5n^eiten lm^ 
Steiben fe^Icn, ba fie bie gicfeling^unter^al; 
Wngenbfr gcfciibetetu ©amen finb. 3m 
3.1803 eri)ieItfi-nod)einen3itufa«? 'Pc 
(en jur aopellmeitterjleae bti Sfirflen 
€^oli)nicre«fi, bie er ater wi-6at. 

- 3ui|(eic& cr^itlt cc ton bee ©epartemental/ 
Scfcafd)aft fai- 95ifrenft*aften unb ^flnfic 
jn'i9imnjbfl3 5)iplcma(S g^rcnmitglicb. 
Cnblidj wuibe ec al^ SlapeDmetflcr von fei/ 
nem J&eccn, 6em S^iRtn ^liraai, nac§ 
StegenSiurg feetnfen, roo^in befien^teribenj 
untetbcfTen wcIeAi nwtben Wat. ©cy fet; 
nei- 2fitfunft fmlbtgte er ben SSerbienflen 

biefeg Dorrrefflti^en Sfirfte" bif <^ is'C fiJlf"* 
nc3fuf(ilS^iungeineriubeiren£obe serfec 

. tigtentmboon i^m neu (ompenirtcn Obc, 
we(4c groge ©enfation unb affgemcinen 
©evfoKinSlegend&ui'g ctreatc. Urn gute 
eSnget ^exiti) JU ftfrflffeo/ bie 6ort fe^r 

' fe^iten, W« nun feinc tvp ©ovse, tine ©tngfcfiufejuevvicfttrn. ©te ft^Bnen unb 

tclteblen ©ammlungcnDort JEanjonettcn, 

3ti;iett(rt, Siebern «. bcigl. filti Slautec, 

reelc^einbenfe^tei-n 3a^rm ucn i^m ec; 

fc^ienen (inb, unb reetc^e ft wa^ii-ft^emlic^ 

jum©rf)ufe fecnet ©ingfi:()"'en in SJilrj/ 
burg unb aiegene&m-ggcfdjneben^at, tbnf 

nen^ietnid)t iveitet im ©etail angejeigt 
njetben. Dciljim3. 1790 ftftonasaBet/ 
U, gcSgtent^nli Slapierfonaten, «on fcinet 
3(ibeit gcftoc^en woven, ifl ft^on im a. 2w. 
gemelbet mocCen. Urn jeboi^ ben ?cfer au4 
mit fetnen ilfetigen gejtoc^encn, nidjt]u ben 
Sllavierfonaten ge^Brigen SSJertm ittcmnt 
ter ju mac^en, TOEvbc id) baS aii«fAf)r[id)e 
SQerjeic^ni^ btefef lefetern Sefonberj nadj* 
^eleii, unb mir 6ctj ^en Slanicifonaten ^t:r 
mitbcmigjlcnSJcvfefoctfa^ren: 

I. Cieber unb Qicfange Sepm 
iCIaoier. i) XII Eiebet mic 'Stelobien 
6. Slctn. j« fTngen. SGien, S.Tfitaria. a) 
XII bergleit^en. 3t'F X^til, ffbenb. 3) 
XII bergl. 4r'Xt)eil. &enb. 4) ^amrni 
lurtgneuer£iebecium®ingen&.iE[a». itct 
5^ei(.«iaini,b.@dioK. ent^ilt 6 ®« 
fdnjp. 5) ©ammlung tftgl. aterZ^eif, 
tt&n No. 7 — I », €&enb. 6) XII Sieber 
mi! ?i3te(obten 6. Slas. 9!!Jatnj,_ i. ©i^ott. 
7)£iet)en)on@nli^ unb 5Biirger. 5W 
@ammf. 1799- 8)VISifber »en^6Ui> 
in QKupf gete*t. 6K ©amml. Op. 40, 
3fug<6tiig,fe.©om6atM8oo. 9)£vinne* 

vungcnbe< ts.9Ji«i) i793»on5)I«r(u<, 
iffiainj, 1794. 10) ^icf SUltfflit* 
©ieg,«W eram 2%Ott. 179S 3);atnj et/ 
ftiivmtir. SKninj. 11) V! Duettini k a 

Soprani, gjlainj, 17,94. ia)VI Canzo- 
nette ital. Op. J4. &mti. 1794. 'O 
Vl Cantiitaliani-tedeschi.SeipJ. 1799. 

14) III fiiebet in Offtniac^et ^efien. 1 5> 

Qiefang unb ©^getigefang f&vi SIa». Eeipj. 

1797. j6)6kfiiHi)t6ei?m Xlflw. Op.jS. 

Offenbach; 1 7^9. 17)^1 2te6etvC';i9J-o6 
unb Sal i4. 7ic@ammI.9Raini, 1803. 

x8)!BevgigmeiHni4t/fiir$f. ober &ait. 
£eivjig;6.«ii^ncL 19) in Duettini p. 
svocic.Pf.Op.fi.56en6. 2o)®«f(!n3e 
mifS&egl. b.^]>f. lote ©ommiebenb. ai) 

Arietta : M' hanno detto, c. Pf. o Chit. 

<£&enb, 33^Ilprimoainore. Arietta di 
Don.P.Lappi.Sknb. sjjSanetto di 
Petrarca,c.Pf.(£6enb.' 

II. sat BSB '117 Sto St 878 1 

IT. Silt Q5ogcninffrumetttf; 

i) 11 Oicbfilet/Sirtfomeii. No. i. a. 

x\%, b. 3mbault, icaljifc^cinlid) bicfelbcn 
Op. \^. j)lVbcriiI- ^paiia-Op-;. 4) 
IV fccr^l. €t)crrt. Op. m. s) Sinfon. 
periorf. N0-9, 1796* 4J I Quint, a a, 
V, -^ A.etB, 2Bicn,i794. 7) VI Trio*. 
isV.etU. 95ai'U- Op,6- b)VIDuoi 
p.V.et A. e&cnb.Op.g, 

Jir .^Utieif Dnjertc: OConc- 
p. )c Clav. in C. 'iOlflinj- Op- ao. 2) 
lilCoiic pJeCUv.Op, 24. Liv. 1, 1. 

j^SJiCn- 3)IItConc. p, IcClav. in D, 
F. C Op. 26, Lir, i. a. 5- ^^Jl^inj. 4) 
Coiicp.IeClav.inB.Op, ji,gBicn,L 
3Iitan«. 5) III Cone, p, Ic * la v^. No. 1. 
1, 3> Seiliii/ b.^ummeL 6) II Sonat. p. 
aFp-*p.iii3. 7) Cone, p. le Cliv. av. 
Bccomp. Op. 4o, 

IV jeUvirrfonaten mit unb 
0^11 c Affompagncmetit: Opeia 
50) 5Buti, 6, artfltifl : III mit 9}, im& 3>- 
Soiibon, b, Songman : HI tergU b- ?5iDi 
ftcrip : III teigl, b. (£lemcnti : III fieigt- 
Op-31) SBicn: lU cct^l. i!o!l^o^>* Eortg/ 
man; nUergl. b, ©lobtrip; III bagL. 
Op. 33) ^3>at«, b, 3mbauic: Son. a V- 
3)*flmi:VlSon. p, Cla^- Li^- i.et. a, 
1792. Op. )4)9)Jflinj:niSon-p,Clav. 
scul. 1 79«. ]pflvis,b.3mbfluU : Son. av. 
V. 0|T*-'nb. I Son. mitSJ.UtlB ©- 1793- 
Op. J5) ®icrt: Die ndmlid)^ J793. 

Ofenb.XII Viriaz. p. il Cemb. 1798. 
12 ajaiiationen fitib flitd) ju SlJainj, 
juSaJieti bei) itojclti*, unb juSirliiibcij 
pummel gcftoc^cnwoifcen^ roclct)e« n?i5|)u; 
f^cinlid) biefclbcu Tint. Op, 3 6) 3Sun, b. 
3fi'tflna:Son.av. V. 1798. Offenb.Gr. 
Son.p aav.fieul,i798. £oitb b.Cong; 
man; Son. i4 mains, b. ?iiobcnp : I 
ecrgt. Op. 37) Offenb. Fantasia av. 
Rondo. 1798. Op. 39) Offrnb. Ill gr. 
Son- p. Cl.seul. 1800. gbcilb. Vl Pe- 
tit. Piec.p, Clav. ©ombait unbOffmb* 
auc^SUamj- Op.4i)0(fenb.Son,av.V, 
Op- 44) <Ebfnb. Son\ ay- V. Op. 45) 
Cbcnb. Son. av. V- ct Vci Op- 46) fi^ipj- 
b. aa^nel: Trio p. Pf. V. Vc. in C 
^bfnb- Quat, p, Pf. V. A, Vc. u> B. 

©teijitig CO «nior, fiti Oigel/^ 
Iurfjcrtiif&t'ni*3)fte«bEC3f|u€vfui:ti705 eirt 3Bf if uott a 7 ©ttmmen, mi£ 6 ©3Igf it^ 
ii^d)u^lflng^6 brcii; a)iu Sifenndjin 
Ct, fficorgen^ 1707, fin as^rf ^>dii 58 
&nznmfti fill' 4 'Xl^tniale imb ^t^. mit 
I a ^©aigert, 9 *Scf)"t) lang, 4^ brcit. f- 
3(blung(j Mui.mechan. I,tr).0,ai5, 
ai8. 224. 225. 

a t e I J i n g (. . ,) fi'* Orgd&aucr au* 
Ca(ff L png ben ^au bcr Ocgel in bcc 2u; 
tf)€i'i)'d)i^n ^ugU[tinei-fLrd)e von 39 <dttm; 
men an, ot)nc ifin ju ts^llcnben. ^ingegcn 
banw IX 1 706 bie Ol"3c1 in bcc <Siabiturf>e 
ju3enfl, unrctS-3^(c. ©ad)« ^luffidj^ 
Don 44®tiramfn fflr 3 3)lan. unb ^fb, 
mir 9 \5Algfn^ la ©c^ufj lang, 6 breii; 
fevncr 1709 Ji' €tfnrt bie ^Icglei^OttJcI 
von ij ©timmcn. f, Xblting S Mus. 

mech. X^. Lp. 2X8. 12.245. 

S t f a a n d er, ctn ^uF»ait|Vbf4 aUm 

GStie(J)cnianbcd, and 0amD^ gfbfltttg, ^at 

ju 53f Jp^ifi jucrilbh' piignas Homeri ^i 

gffungcn nnt ben SlnTang \\xt Odyssea 

gcmacfjt. f. Athenaei Lib. li. f. m, 

638. ' 

S t eurcius (Henrlcus) cin @tuj 

biofu9 tjen 2Beigfnfd5, lebte jU 3lnfattgc 
be^ i7-3tif)rf)tinbeu3,nnbgab von feinec 
aibeit inben^rncf: i)£u|1{ge wcltlic^c 
gieb^r mit 5 ©t.mmen. ParsL SSJiHeni 
berg, i6oa. 4. 3)!Deifdben iter %%%\\ 
mit 4 SHmmen. S6enb.i6o3, 4/ 3) T)crf 

felben 3ter 'Itjfil- £&enb. 1604, 4. f, 

X)raud> Blbt, Class, german. / 

©tfucrUin (3o()ann) — 'SSiefcc 
(tcigige 5>ilettant mflr gtborcn Ju ©carnal/ 
talben am j. 3uli 1546, imb n?urbe att^ 
fi^n^ilid) jti ^afimgcn al$ ^tabtfc^reiOer 
befSibEvt. 3m5*«5 8oa6er njurbe er jii - 
*iflifinnngcn ^an^leijfefrctJr unb cnblicft 
1604 @tattfdjuU^fi6 bafelbit .2)aS 
er iuglcid) Notarius Publ- unb SaifecL 
%zlxhx\m 'Poet mar unb 1613 ftarb, i|l 
fd^onim a.Sejr. gemdbet tvorben. 3tf Ru 
nen^^felbfc angeftl^rten gebrucEten Skri 
fen gc^jSten nodj : 4) Cantionea lateintfc^ 
mibbnufc^ftir 4nnb,5 ©timmcn. 37jSrn* 
berg, 1571- s) €f)cillli(^ei' ?lJlovgfn vnb 
3l&cnbfegen aug bent Catec^iSmo £w^i'i 

geiogen, bmc^';S>if^^crnijijin S^eftu' 
meii) vprfaftr i&nb mit 4 ®timmcn jufatui ■ 
mengefefet,i573.S. Srnfslgenbcn 1,574; ' 
3a^recrfj.ijtcnbavanfbaS imfl,S«. ange* BSB S79 St* St Sti IQo ffllcnftftiinbSlott, fonJie fciuBenedicitc 

*)XXlV2Sc[tlicf)e(5icftin3 mit 4 aiic^ 5 

©ttmmen,€rfurt, 1574- 4- 7) if"tf*f 
^afilon mit 4 ^rimmrn compoRirf, Sc' 

furt, 1576- 4- g)Cantioneft .f ^t5vo- 

' cum- Jl ambergris 78* 4. 9)Epith«la- 

.§ocJj4ttt3er4n9,|um(ytbt«irdj in Sirdjcn 
«nb ecbulcn mit 4 "O^^ nichr *dtimmcn 
c&mponirt* M87'4* io)XXVIInm 
®ei|lIicfccL' ©cfdng mit 4 ©timmen. €v/ 

furt, 1588. 4' 11) ^^'i Mo^pf.Um! 
Laudste Dominum in Sanctis tiua, 

*»on 4 ^timmcm S^mfi, 1JS8. 4* ^^) 
aSf r 117. ^pr-^tm, fluf trc ijnierj S3cife cber 
^toriiirtcn, mit 4 0timm*ii- C&cnb. 1 5 99* 
13) iE^tifrlic^c ©efanakm an ®, (Sie^orp I F 

Guitar, Jcnbon/ 6- Sftolff, iSoo. 3) 

Louia the Sixteenth*! Lament, for 
theHaipsich. KonbOtt. 

Sterinus (Simon) fin 9J?a(^em(t/ 
tiUv roll ^Jiilgge m SlanCfrn gcbfliEtg, 

(cfereumi 3-1595 «1* O&aauffeljcr ifcfc 
tie flit bev <i3ce gclcgenen "JeflntiijiSivci'fe 
unb ^iiitcilifg in3)t|l. eincn Xvaftat dbn 
tit il)tovie 6fi 5JIu|1f- f. S^c^cr, unb 

Voift de Mathefii, Libt III. f. tgi* 
unb deScieni. raathemat. Cap. LX. §, 

.iS-P- 3S3- 

*Stevrechius (Godescbalcus) 

cin 93voff fTov ju^punt a g3^cn(Son in £0/ 
E()iinc|rtt^ uon-^fu^bcn in JpdUatib gtfcii* 
ti3>lcbte umiS- 158*; imb fdjrkb muer 
oiibern: Commcntar. in Fl-Vcgetium 
dere militari, WOft im 3i|icn i?ttpXib, 
II. imb im sttn\Kftp. I^ib. III. de Tu- 

bicinihua, de Bnccinatoribua unb VOtt 

bev Tuba unb Bucclna ^anbclt, 

SteaiikyCGeoig^aJiiCUDfrflufbeir fccr 0djfllcr 5f tltag rnb foniitn in jif 6raiw 

t^fH/ mit 4 ©tiramen ijugeriditct.'ge^iifl^^ 

i6o4-8-f-Draiid, Bibl.Claas. 
etciipC-^. €0 fin SrilnbUdjer SIrt/ fiJiolin unb uomefflic^cr 5tompom|l fftr 

btctmeiilcr in 2fm|lfibflm. mt \m % SStoUn unbaBalb^orit, Icfete urn T7J0itt" 

igooaufSicircm ajonfeiner^umpoilttcn a)ien|lcnt« ®rafcn D.-Xrantmann^i 

borf in ^fitjmcn. \\ iSpcifrf- m«f-3fit- 

1791.®- 169- ^ .- • 

0tia<ni) CSo^tJnn) cincrbcv nflen ' 
93irtUD("mflnfbfr^cbaf>iu^ra9.gf&.&fli' 
Ui^^f marnid»tmjrSiatertmrvec noc&Iei' 
frf nbrn (f nl()mtrn S8tcl0nrr[Iijten, fonbern ' 
pilb£tt M^ au^ivbtm mmifirihtMm ^^ff 
(Hsijifn. €r rt^^Lft gcgen fca« 3. 1788- f- 
©tattit- Iff. ©&^m, .^eft XIL unb ©ut; 

©tia* nvCSinnj) itv ii\ngm&t^n 
bei$i}rt)er3f^fnbcn^'£Dnttln|lfcrunt93to/-' 

_,, ■ loncellift jit ^Ptag^' ^« ^trMtstseUrtt 

Stove h5 <G.)^cin Oi-gdfrflucr im ©ammliinjeinigci Eiebtr fiir bieSugcrtfr 
^laagumbieajiittcbetf iS-^fl^r^tmbm*/ be\)^nba(ttiaia\:btitcrt, mitttn t)tcriUgej 
6auetcim3,i769 6if ififilgigeOrgcI in ^6n3frt tOIefubifn.^rag, 1789- 8- - ^ 
bcrgns^en «irc&e (ufirawn^age uon 37 ' " @tifl*ntjt®nTjeI) berdlttre QScubfr 
©timmenjflr j ^3Kan. unb ^cb., aiic^ ba« US SJorf^ei^c^peen; - asioluncrntft *m 
Jldne a6rt guff SBcrfc^m in ber bafigcn- Opcrnonlcjter |u ^irttg fc^on Urn 1796/. 
€nglirc$en ftitdje/tcn io@timnnn/ filr -Jjlnic^tnurCn-trfteiStrttiorefeineiSnjlrm 
iSOJanUat f. HesA Dispoaitien; ' ■ ' mtnt^ju 'Prfts^fcnbemliatfi^ ftiitfruntfr 
StevenaOTiCt. A.) eititn0d}ti .^erSetttmj) bfOrrfi^mten ©ees^t* fo, 
aomponiS, wtt'Wfllftf Ztitit'ioliznti s^i 'gcinblii^e fjaimonifdje JtcnntnifTe trttoiv- 
(loii>(ntSBrtH^iingtf(ifktfecibni fJn^^ U\%ba^txtai'Simmi\> $Uiit) bcm €fm/ 

i)XUtJinas6lhet^i?:2(WBtn;^V'P(^^ Meilf" 

'1797- "iySeJettionofFrenchandErig- .wcig. Ucki[)aupt ftftfr ma<§cn i^n Tcinc' 

liah Songs with, an Accomp^ fdr ths '^in|Ic^ten^tinbfein V(>Qfrim6tabfi;r'(ie6t{: iftbfp^ummfl jft^oi^tt wortrn; i)So 
nate p* U Clav. av. FK et B- bWig, ®cf-' 
lin, igoo, lylll Sdnat, facil- p. le 
ClaT,av.V.oblige:Op.IlLe&*nb.t8oi. 

©citbcm finb mctfvttt ^€vU wnif)m tvs 
f(^icitcrt, bcrcn S3frjei(^n(g mtr tAit 
mangcit/ ■ 

S t e r a r d u a (larehui) f.3«C(* !•' 

SteventO-Jctneitglifc^fr Jttfmpb/ 
nijl: be* gr genwirrtgf n- 3«tt«(ter*; TJon bep 
fen 3fr6f it <6ct nur flngfWftvt werbcrr tbn/ 
ncn: EngUah Sorigs- Op.'j.^unb 4* f. 
B rod criifsCatal*8ftnbcn, 1799.^' BSB 281 S t St ftStt d}tt Ton jiic rea^icn Cfil^e tif fe* Sratif n 

*&tid), gmanntPunto Oo^ann 

■men mnS 3. »7SS. *>'* ficifcdgenfr bti 
©rftfeti t)on t^um ^icfec fcfiicfte il)rx 
nac^j^rrifccn, lieg i^n Ui) Crm 6flfigfn6i'aj 

^ t)ettt^am)?fl£a^*^ot'n lanenunbna^m 
i^n bann miftr'r nacft^Prag in ffineSieHi^f- 
a>i*lci:©ictt|litf«r6caijabem jungcncljn 
gnfetgm imft lufligcn ©tic^ Bopprltm 
fcferoeft i"&fni i^m fein ^fii turdjaui 
ntdjt criaiibtf, txntn ©cgeii ju ttagen, im6 
i^mnod^fooftcrft* wn rein^m lu|iigen 

utrebtc^eK. ©icaa&cf j« cmagcn, bajii 
»ar cr jufefjrScme tmaftcfailju wlZttt 
lenr. ^tna^malfo bicCSde^cn^eit tua(jr, 
un6 gittg cin^maU, in ®e|>ar<^aft von ttoc() 
onbnn tier iEiiniKcrn, nncm?>ttnitt)fllbj 
jonuilni/ jwev -Rlatincttiflcn unb einem 
jagottiflcn,aufgiit®ldcfAljcrbic©6^mi^ 

ft^c ®rf njc in< ^eilige SKflmifc^f 9tei(^. «m 
6affi6|^'5:d;^citunbmD mSgltdj ®lfitf KU 

finfitrt. 5>cm Qirafen i(j u n tear faiim 
(^le tjnttceidjung ^tntctttadjt wotbf n, a\i 
rr foglci* befall, i^nen nacljjufe^cn unb 
tffonbfv*© I i c^en auSfinbig ju macfjen, 
'unb, XQtm man l^dj fcin« ?5crfctt nid)t be * 
ni5*tigen (imtt, iodf wcnigjlcnj ju fur 
rfjcni^mbie \»oibrrn S^^nc cinjur^f^g^"- 
©icin)artJieUiTacft*,,nJflrum 0tic$ fci-' 
nen Stamen inj^t'ili^nifc^c Abeife^te imb 
ftc^fdtbcr Scic'Punto nanntr. ^r fam 
nim luetfl 6f9 bem Jiliilcrt t»on J^cj 
(^ittgcn in^icntlf; wn ba ginger nac^ 
^fllainj. 3(6er aud> biefen -.^of wdifg tt 
baIbwiebeivnjcUmatit^mbarel6|lbteJ^om 

Jectmf i(lci(trllf wrmeiflcrfe. 2>«cferSJunfdj 
,lBii:e Ujmitrai'iu wrjei^f n gcwefen ; nur 
fonnce et mic fcinem J^ovm nidft Stoniexu 
mcipetweibcn, unbal* aSiolinfpicIct- mat 
tt noc& weit cntfevnt, untcr bi« ^flltijlet bif ; 
|ri 3tt|tv«raenrt gq^i^U wevben |u ftmtn. 
Uebevbietfbr^rrvfc^tei&ntec cigene frigid 

neOiOfallbejSJa'tuofrn unb ©oIofMcc^ 
Vieljufe^r^ aUbag ev jueinem Znmxtv 
unb iWfrfmdgigen Wtompagnatear gci 
taugt^itte* €ir fam nun attf cinige 3eU 
nac^^ilriBnr?^ vontvoaujer fejne erfle 
3{eife unKcpa^m/Unb bafel^ ^Alb tcym ©rafmXtrfli* ?fn|lfirun_qfanB. J^ier 
folgtnun cifi ba^jeiii^e^ n:aj £)q5 a. Sef.im 
2(rtiff( Puiito uon iijm ajiltjlt- .^tcr 
^labac^ bemeiff nDct> in b^t ^Utijiif 
ton^SJ^men,^cftXU,ta6|lc&^Punu 

bamat^.umsS. 1787/ m ^ijuttiiciiWm 
Sifnitenju-ftoblcnjijemeilt habe. 'SSitU 

Ificfttnit^igtf abn t ex Uth a fttH bftSran; 
|o)>naiic^i^n^©fUf('(^ljnburn i/^iabfr; 

maltf JU t^friflfTvn linb feinf ®5nnn: jn ^Po/ 
ri^ rcie^eL' aufjufut^m- Unb ii c^l&citt i^m 
bif^mal, baeifnigc jneilan^tn^ njDnac^cir 
fD (ange t^frgrben^ ^e^hebi i)SkUe, nAmlic^ 
bie ^ivc;tion cine^ Oi'^^\\txi, inbrm (t 
urn 1795 mirtlicij OLcf?e|tertireftoc beijni 
bailgcn X^cawransr variete* amutjutet 
wmbc, Obnunglfic^btfTefeine^^frrfdjaft 
niittton fiirjcr^^auer fiteinr gemefm )u 
fftjn, tamain^n inbrm ^iatifcr Zi)caUts 
almanac^ t)on 1798 \d)Qn vcv^dlid) unut 
beninffl^reinrnctit; fa fcfjfintfi: benncc^ 
burc^ticrmmiglimgcnen S3aTuc^ ijun feU 
nfr©iic(tionflfud)tnoc^mcf)tgef)filetn?orj 
ben j» feyn, inbem er n?a^ienb fcinei Icfttcii 
3(ufent^alref juSBicn noc^ eine S^gbl^n^ 

fonie wen 5E e ^ u i auf e ine foldjr ?lrt dow 
geigte, bag man bafelbjl ju feiner S^ie 
wAnfi^te^ eu m5d)te fie md)t ^orgegeigr ))as 
ben, ,3nbeflVn Ueg er roifjrenb feiner X^ea; 
terbiceftton fein ^aupcin|Trumentnicbt tie; 
gen. ajielmetjr melbetcn fiffcntlicbe ^Hu 
ux t>an 'paiid^ bag er fxdt bafclbji r79f# 
R>d^trcnb ciner aut^ererbentli^en Si^ung 
imLycecdeffArUiaiif bem ^orne,|«m 
allgemnnen €ntj)!ifen ber ^fnwefenben^ 
^abe^&ienlafTem Unb biefe 3}ac^ric6t gc/ 
^6rt fo menig jii ben fen|t nic^cun.^ew&^nlu 
^en'pi-a^lerepen^ bagftcfdnf^a^i-e ban 
auf^ alder (ic^nimlic^ igoo ju ^ien be^ 
fanb, audi vm ba^er bejlitigt n9ur^r^ n^if 
man im jren ^a^rjange ber Sfip). ntuf. 
3cit, &.4S. finbee, nta nac^ einei:91a4>' 
ri<$e tton SBien ^ u n r Q bur^ frine ^un|t^ 
jeine n ^on, feine Sefc^minbigtcit unb m^ 
tnt^t bmdt fVitien^ortrag anf bem t^orne 
Mtt bafel^ft in ^en^unberung unb f&t\la\\$ 
nenfe^tc. ^aJ}t:.^t€ti)oi>cn »urbf 
Don beffelben^unfl ft begei|tete, bag er eine 
t^ortrefflti^e^Iat^ierfonatt mit einem fan-' 
jcrtirenbem ^orne fiJr i^n frfjmb. '^tne 
ro(4e®enfaci»nin bem an'ITlut^r re(<$en 

SBieniu rrrcjen^ ij^ nw bie.-^uf^c cincf 

bet: BSB 883 Sti Stt sSi ijagitfefiSrfcinc anluioiOeutlirf)fii ZMaitt 

, legt i}cit. Siffcr nctiiU iftti, in lei!icii an 
mid) iibcifd?icfffn Ijan&fdniftlKtiCii Sladjj 
ri*tcn von ,^i\n|lia'n, auofcnlcEIid) ctnea 
<Sfn|lcifluf6fm^ovnc- 3)ad) c.ii|Vm im/ 
patteijifdjcn Sok tuciCen bti* S^fcc audf tie 
flbriacti 31ad)iid>tcti it; Ciriem 'JliriftI, luel; 
<^e i4 si-5ctciitI)ciU tern ^etvn Jfltv? 
fc|mic&t juMnfcn^abf, folltenfic nu* 
miftia3'3>cnet)mnibe« ^nu <S tid) eini; 
gert©*rttrfiitvcifcn. nid)t alfiSimiebtin; 
Senbe^itunjilcviKi&e5anfi:I)cn, iibcv xocU 
■ (^fnbfrbvaK Sfiirfc^mie&t wcit cr/ 
^afien roar, e^e id) nun fnnc nruein 
SEerfe anfil^re, will id) tjiei iiDcft nnigc, 
^ojfcnrlic^nidjtimintcveirante 35i'nifrfun; 
gcit fi&et \mc erltfu S2crfc einfd)altcit- 
SBon ben bcvben t^oinfi>nieitcn aii^ E» 
ttcldje ju ?»flvi«, al^ [cine cr|tm, ge(tod)cn 
(inB,tfHifl*cirKi>on€ai'l<i2»tami6. mU 
<5cr(8i77ofiitben'35tim^oini|TetiS4j6n 
fc^riffe- ©c^be,@tami6 imbed) Sn, 
(lanbcn bamalS fcctjm ^evjogc ^otl ju 
©t. ©ermflin, unroeit $aii^, in ©tcnitnt. 
^nnto t»eiwanbc!tcmm bie^Piimpaffaf 
genbicfeSSonjeitS fiiitf erfunb^oin nnb 
Iie0 c« setvo|l uutev fcinr m IRflmcn \ivd^:n. 
©aa jrofpte biefer JSoniCite i|Uom SapcU; 
inei(icr©tct(el- 2(ucft finbtjonbenimj 
tenNo. 4- foljcnbcn, anf feincn Snamcn, 
tc9 ® ieber gepDcfcenen VI anaitmcn, 

- 3 flUfl F t)on SHofeni, I ^?on 3ofep^ 

- SiKic^clan^D,unbiflu3Evort©immj 
Icr- *5offentlictjittfibfi;bci:'iru^gfd3Ebci' 
flbrigen ^iev folgcnbcn neticrn SJc t(c e^i/ 
lit^tr jugegangcrt; i) IVf ethode pour 
gpprcndre facilement Ics Elemens des 
premier et aecODd Cora aiiic jeunci 
ElWes»dans laqucUe flont indiciues lea 
coups da latig^e etle» liaisons lea plus 
necessaircf^pourtirer les beaux sons 
de cet "Instrument, coinposee par 
Ham pel etpcrfectionn^e par Pun- 
to, lonEIeve. ^avig,bci>£cbuc, 1798. 
a)Etude« pour le Cor^Sbcnb* 5)111 

- Quint€ttiaCoriJOSdo,Ob,oFl- V. A. 

etB. €ben». 4) VI (Juartetti a Corno 

2dop Y« A- el S: Op, 1, :2. tt 3. ^«ini^ 5) Xn petit* Trioa a 3 Corni. GScnb. 
6^ XXI V petita Duos a s Conn- Sbnib, 
1793- 7)Dnosd'Airaa'-:Cors. €tJcnb. 
'793' S_)ni Quatuors fc*vor. deTAu- 

tfiur» p,Fl. V.A-et B. Op, i8 Sbfnb. 

1796. 9}IIIQuat. favor, p. Cor, V, 

A- tt B. Oi>. 1 8- Sbenb. 1 79^. 58icllcidjt 
bi? ndmlidjt'H fiiiS J^ovn eingfiidjtft. 10} 

Concerto p. Corno primo in Es, a g, 
No, 3. *£bfnb. 1793- ii)Conc. p. Cor- 
no secondo No. 5. 5^aii^^ bey ^pieijcl^ 

1797, 11) Cone. p. CoTQOizdo in D. 

No. 6, £ber6, 1797. i5)Conc. p. Cot- 
no ado inF. Tso 7. gb^nb* 1798, 14) 

(jonc, p. Corno princip^ av. arcomp. a 
gr. Orcheat. Sbenb, 1800. ©te uoitjft; 

ge^enbtn ff^lenben S^umetn (inb iu 
'-Oc.;r(d)Ianbmc^tbc(flnnt3erooLbfii- 2)ie< 
le^tfrtMi^ abev undf bfi'37umfr Md i^tt 
itonjcit. ©Dd)finbfrman|"Lit i8oj auc§ 
No, lo.unb II, antjefili)iT, S-'nuT m) 
XXIrioa a 3 Cora. JJarid, 1800, 16} 
VIUDuoi a:jCors. GBbrnb, 1800. 17) 
Elude ouExercici' jQunialier ; Ouvra- 
gcperioditjue p. le Cor, Sbfnb, igoo, 

1 8J Vf Tiioa p, Fl. ou 2 V. et B. £6enb. 

iQjUIQuiQt. p.Cor. F!. ouHautb.V. 
A*ct B. a 800, to) III Ouoa p. Cor, et 
Baaion. i8u2, ai) Sextuor p. Cor, 
Clar, Banaon, V, A. et C- B. Op. ,^4. 

iSoi. Sr |l«r6 jti Q)i-Aj am 16. ^ebr. 
1805. im s6\icnicbmiiaf)vt. 

© t i ct I (gvanj) — ©cin etfle< ®evC 
^flttebeniitcl; Psalmi Vespcrtini pro 
totoaDno,a4 voc Viotino unisonoet 
Continuo Anqibuvs, 1721.50!- 

: 1 i ^ m c c (. . ,) ein SBii-tnofe anf bee 
SSiMiny Don beffcn'^vbctt 1796 beD-^nnrf 
mflgetlocftcn mofben : Concert p. Ic Vio- 
lon.Seriin, ^r war nm 1807 Otganifl 
in ©anjij. . ■- 

©tieclein Oo^ann €^ci|lftp^) jir^ 
(f$c SJiccfapeUmeiiler bc4 ^ftjo^j von 

^ilttfmbevS/ti'atvor&evunii6gS bafc[6(t 
ali .^ofmufifiii anscftrOr, ®rine SSerfe 

(inb: i) Trifolmm Euusicaleconaiatena 
inMusicatheorica, practica ^t poeti- 

ca, b. i. cine brepfuc^f Unt(rWfifiing;i9ic 

primo ein Incipient bU ^unbammta itit 

.@tn^nred)t kgcnToBr^ fammt cinen^ttf 
^and/6tr^eutise1diatiier ju edeniem ^e-- BSB j8A Sti sti Sto £86 tr«ffrfn;nn5tcrtio, ttsie man arlthmc- 

tice,unbmitIautfr3<^^I(^Mn|lauC^fySRi>/ 

blimvxt. 2) 5Rii|icfl[ifc^c geifllic^c 2eiu 

von rtnft &mcjflinime mt ^inzxaiba^. 
Ctuttjidi-bt auf ei^rne J£o]len/ i&SS. in 
fifin Unsf- 3. 

g}2uf,S3rrj* iiteSortfefeungiSoo^ tflutt; 
If t Mrfrm Stamen ^ey ®c6<iiirr sel^odjen 

tvorbcn: Homance: DuAoit cruel etc. 
tv. fccomp, <3u Clav. ^iftriJ, 

©fifclC.0 0i3f(baucr in iJtaftatt, 
^«t urn T 7 8 5 bit Orge( in hti t^o^flpcKe ju 
^i\\Siul}t tviantt, 

etill Oo^dTin) unb 

©tiil(I^oma6) beetle 6rm)eitfflt>ifr/ 
in|irHmentmfl<ferrju5)rag,Ubtcn urn bai 
% 1798 b«fflb|r,im6()a&fnanbfi:2rcrfm 
cigiins tti U\db\iwn X^. Tint, jt u n j evt 
funbcnfn Otdjeftrioii ten me^icftcn 
2(ttt[)ei(,r-3at.itla'3a^rg. 0.88- . 

€5tHie(3o^ann)cm J^annfitmftftcr 
&tU^vm lit 6ev ^Dirrtcbefl r7.3a^r^um 
(«rrt/^fltinlicii©ruc( gegcfien: Diipu- 
tatlo phllofophica contineni Quae- 
Btioneijniscellaneai. .^dmfl^bt, 1646- 

4©ogfnm4- 3" !J« Quaest. II. mirb 

ge^anMt: Nonlevea sunt dissensio- 
nea MuaicOTum tie intervallo, quod 
Quartamvocant, utrum contonantiis, 
an vero dissonantiis anniimcraii de- 
feat : pro priori quidaoi ita pugnant^ut 
pcrfectam audeant vocare contonan- 
tiatn^ quicquid etiam ab altera profe-* 
rant, qui ad dissDnaotiaa eaodem reji* 
ciunt. Meiity ergo quaerimus, quid 
dft hac cOQtrbveraia atatuendum sit. 
Quaeitio III. Cum Solmisatio, uti vo* 
catufi mater sit quacdam tytannidis 
aUiust quam Cantoret in luos exercent 
diacipuJoft : merito quaeritur, annoa 
alio, modo ars cauendi additci possit, 
quo boc malum c achola Musicorttm 

tollatur ? St^fiimmeti 1 1 Cluartfejtrn. 
; StiphelLus(Laurentius) ein^f/ 
Ir^tKrju^nffingc bH i7-3a^i:^unbert«, 

gegebcn : Libellua scholasticus pro Se* 
natoriae 'NumburgCQiiuia Scholti puerii, coiitiiiens Odas spiritualeSf, 
Kesponioria, Item djnitlid^e ^cic^t, 
^irc^ent»nnb©c^uI;Qiefdng, Harmoniaa 

adOdai, etjpsius Cantoris Manuale« 

Sena, 6. ^icnflifl, 1607. f, Draud. 
Bib], Class. 

S t i r o r i u s (Franciscus) — ©emc 
fpStern 5Hierfe finb; 2) Camiones sa- 
crae, 5 voc, ajcnfbig^ 1 5 8 7. 4, 3) Libri 
IV. Cantionum sacrarum 6» 7etyvo- 

cum. €6cnb. 1596, 4. f. Draud, BibU 
Class. 

•Stobacus (loannci) — €t |iar6 

tm3. 1647, ■_ . . 

© 1 rf (j£liai ^viiiop^} — tinti ^at 
pjermac^ertf ©o^n,gf 1». ju ©onbet J^auff n 
im^ugu|1i64i/tlubimanfan9«^^eoIOf 
gif, inbr/ffn gat tv 6f 9 feine m rorjfiglic^fn 
^alentr mb ganger jiir 3JTufif in ber Jolgc 
bie^^eoldsieauf, unb tuibmm fi^ giinji 
lic^ iinbmir€tferbiefcrSunff, ^r tomtt 
bfliaufa(^gi4fi, ©ctjiPrtrjbiirsirt^er^ujl* 
(uiflufgcnnmrncn^ftficr imS. 1692 jutti 
^icfigcn SflpeUmciilev f r^oben. Znd} ftarft 
et ^icr 1706 aU fold^cr. ©eint wa^rx 

rd)einU<t»ungcbi:ucftgebftc6rnen JCompofu 
tionen ffnb nic^t me^r &c(annt- 

*Stocqueler (SIgnora) — • (". int 
d. Zcv. Sestini, if)t &t{d)U<i)tiname wt 
i^r« SDfrfte^rat^ung^ unttt ml^tm fie 
Mdf 1 780 Jti bonbon ge|iot^cni|t. - 

©tofc(cK3.®-e0^an«rjii©urg, 
mac^te fc^OR 1796 int 6ttn Qt6<tt itt 
3ournal* ..iCciiffc^Ianb" feine neuc Crfini 
bung fines £^ronomfKr< ober mur. B^iU 
mefTec* bffannt, Ung!«(^ a«Sfa^rIic^fp 
abet ^(inbelte ft bauson im 2 ten 3<a|(igon3e 
fccr Seipj. muf. 3eit. ©. 6S7/ in finem 
3(uffi3$euntfrbem7(tel: Uetrr bie^ic^/ 
cigteic bet cjc^tigen 3eit6mcgung cme< 
5onftacfJ,ne6(ifiner^cfi^reibmigjneine# 
mujiFalifc^cn €^eonometer< unb beffett 
3(nmenbun9fjiri?omponi|tcn^ Uni^A^ttr, 
Setter unbSnnenbe brr %onttmjt, Cr uiu 
tecfc^eibej (Tc§ »on ben fc^on UtmnUn'^af 
ft^mett biffer ^rc bcfonberS baburc^^ bag er 
bie ganjen ebtr ^alb^n ^afte twdt bm 
©ef^Iag etnc< J^atnmevt an tint ®focfe 
fil^ibat mat^L Unb wetin man bie <hti 
f^n^inbtgFeic biefer Btit txtbopptit ^abm 
wiH, Id (ann man no^ cincn iten ^ammec 
in Qetotsunj {e^rn, tvtlif er tvr^^f^rife 
' . ' . ■ - . mic BSB 287 St S t o fitiS einci" geu5f)n(idji:n prnCulu^r mitmciiim 

mnn bit 3af)lrn t>DU o, i^ i bi^ 84 li'Ijt, 
auf rocli^e Cft 3eijJf r ge tiSrft mii b^ urn ba* 
pedan^ce lempoaniugrben. iiiid) wii&er 
Slci(6 cmev U^r ftiifgcjoacn, roorfluf er 1 
fetuttbcn nadjeinanber fovtge^rt. ©kfer 
(J^ronomctf L' fo(lf 1 6 Ifjakr. 

*^on@toeden (*^dntirf)) ^>a|l&r 
tmb -pidpotTnid jit iHcn£6urj fctt 16 ^4/ 
ii)£ii- gfS. ju Iiittov in J^ofl)rriTt am 16. 
SRov- 1657^ unb |iaib im 3iili 1690 an 
tet@c^n)intlud)f, SJoix fcinen ®d)iiften 
gc^Srrt ^ie^rr: .^^eili^c Jifub'; unb Svic* 
bentfifficrfe fiber beti 3lorbil"ii)en ^luben, 
mittiitem f&Tibeillcfjcti ©mgfpirlunb iSoi'/ 
vtbtwn ben itun/l-ajfifcrr, bie man Mil 
Opcin ncnnt, gSloen/i 6 30- 4- 

©toefjcl (OJDttfiicb J^tmricft) — 
^ii^etbcmima* Err angcW^^rffn (tatfcif; 
fccfldg^e^annnocf)folqenbe jum ^lU; 
rfe fcctige trafiate in >9It^. ^intalnfffn, 
roeliif fi^ urn 17S0 nocft in fceniOinbcn 
bed@upmnt ^torl|e(/ feinrtf ©a^/ 
ncj, juSot^a bcfanben : i ) Sine 2lu«fa^/ 
rung ber ffimcftifc^fn ^ufif. 2) €ine?tnf 
Ifiruna juc IScrfevtigung bfr SlfutatiD?. f. 
baSa.SJfj:, ^ec Jrfflnntttie brefcrXrafta/ 
tC/ bfr Qbci: burc^ ben ^vud AU^cmsin sen 
ticnte 6f fanntgtmat^rf u mfrbf n, bfl mrr fe 
ti?cni9e ^(nlcimncjen jnr SJrrff rttguns bej 
Stfritatio^ ^abm unb @£oeIfff bet 
tOJann tvar, wf (c^f r fi(ft gerflbf am Uften 
6aiflufver|Unb. 3)Sinef6rmIicfte€inleij 
tiing jur ^ompo^tion. unb 4) fine 21n; 
ttJfifting jum SortUnpunct. /. ^ b lu n g * 
nmf.®fU^tt^-€flp-i8.§. 399-37ot.b. 

© t ft i I i n 3 . .)3"(ir""if "t«*inia^er 
|u ^eilin um^ % 1797/ t'^tfcirtigtc ^ccte^ 

© 1 6 6 e I C * .) ^«c&§Jln5(et in ^tmr 

iii^,»ftrb«^er«i<gfb*cbe<bar£ftfli737 
}umn{len^ale unb i747)iiin ]n)epren/ 

931 Jic eir*()if ft^^frt ^^fiiirjgcfflgten mnfipa; 

lifcftm twitoni :c/' wa« aber tin Mo^er 

jerflflmmfUer yu^|ug aui SSalt^ir* 

SJerifDn mat- ^cr^gentlit^cSJerf. iji nic&t 

befannigewDcbcn, ^ -'V^ v:- , 

© t ft i f I G . •) wrmanje r ©c^ufle^ret 

in Scuttgarb^ ^at umi 3- 1 79 > rincn t^m 

unjKtcftoi 7(n^3 itt'bcnr«(td^«At^en ' ^^otati&uc^e 5(rtu«gfgc6cny wrtc^cr 54 

'iTfHt -03icli>bkn entffilu ffi- mat abtt 

1799 rci)on nidjt nK[)i" am ficbm, unb feine 

"iHidDbien maicn tifcgcfTen- f. £cip|. muf. 

*!i r n (ertil GiotdoB) ^of/ unbStabb 
Dtganlll ju @djlci§, bot i lioo, in ftffcntlii 
d)tn©IAtti:rn,uDnt"cinfr"2fi(»e(r(jflnbfd)r(ftf 
Iid>fiiLi6 Q5f. an: 101 f«r jf ^orfpif (f ju 
aUcnDur/ unb g}ioaiJi>n[Miffn f&v^ .*la* 
»urfiir £iebija6rr. 23tfi ©ultff ju jebrr 
^enavt,ba»onba«i|lf unb lUalt^avm^t 
ni|"d)f ©Lunblage ju bfr baiauf fols^nbcn 
mefobifn^cn 93evdrtb«cung fbenfaUl mrlo/ 
bi)"d) eingftidjtft [jt. - , 

*^toriC3oi)anna3fiOjulf§r35farm 
ju^neftMiif^ 3<*t*. ju SlilLnbtrig am 12. 

3an. I S 1 J/ roai in fdnev 3ugcnb ein gu«c 
iOlufifn^ unb bijputtite 1648/ aW cv ju 
3(ltborf (luCsim^ utiti-r brm SQorfi^c br« 
Tlbbiai 5rfU: De Causi* Conso- 
Dsntiae ctDiss >natitia9, unbjlaib m 

10. Oft. 1701. f. SBiH« SliUnb. ©d. 
fie^tfon. - V 

■ @ti>I(«0-.)<i»Unbffanntetr^ ifl bee 
Jlomponi^tinei Oiatoiium^; ^te £eiben 
3ffu, tt)dc^e<bemiejctenacftumi79g'in 
SJlieberfacbfen gcbrncft worben ifl. 

6tolleC®oct^arb)ber er(le iD?eifftc 
auf bcr Qiofanne, Wtfl^tn ^Prag, fo wte 
^ftf)men dber()auptumii% 1796 aufjUf 
TCeiffn^fl«f,»arton ^ftntgrffaal gebilrtig 
unbi>oc^cr cfn 3ifterfifnretp2)i5nc^ gen>e* 
fen/ ©eineSerttgfeitauf biffcm unbanfba/ 
i*n ^nffrnmeme Tofl unercricftbar feyn. 
3(uct^btIbcUr(rat»c@ct^fi[erunD2tvat- un/ 
entgelbli^- ' ' ^■■" ■ 

■ © 1 1 1 e ($^{tpp) fin Z^wUit unb 
itomportTfmmWegJtittebeJ i ?• Satd'^unr 
'b^rW/»ai? ftitfangi bevm C^iitprinjeii tren 

Gadjfcn unbbaratrf fee^m SfbthjnfflratDir 
be^ ^rjbifi:^. ^.^a^brbarg In ^enftrn;)!! 
wflcfter 3eit ^t t»«rt frincr - 3fiftf ie fttf^n 
iDnitf9a&; ©wib ©c^ifnitt^liitgfnf 
fcr Sfloff n/ obfr ©trtfn/ unb ^a^cnbHebcr^ 
in 
I 1 bit TOttpf ,«&tft(§t; buc(& g>h- eTt o d 

eni^ T)re6ben/i<54- Jo(. '} ^^-'^^^ ■■ ^ Stolliuf (loBunles) Cftlrigienfii 

aiif imtti't 191 iitrator'ju 3*(tf 'i«> ■) won 

- evfjitU. BSB a09 S t o S t o £90 i)Epiccdia,o6ei Q5ia6/Ciceci" hc\)nx to/ 
(Ct^cijo^^^o^ann/ mtC4 unb mtinn 
mcn,3end, 1606.4, 3)J?odjjrif-'2}ictctJ 

gom ; ton 6 ©timmcn. r 6 r 4. 

*©tDlmfN fMad,) t)c&. SStlrgav 

(am iSoi al^^Angmtiitufbad^^ambuu 
gcr I^catcr, in ipclc^cm 3fl(n:c auc^ i^c 
©iIbni6gp(tod)etti|h 

e 1 1 1 e (Dem,) f. £c^mfc. Mad. 

©toljer (i()omaO ofteiStollc- 

rua obfi'Stolecr, mtif}n^ a I tt)€.V 
mi&f)vu 5tn cf imbanbnefeiner 3cttgt; 
nDnenneittteni^n@to[jer. (£rtt><icau^ 
£/d)tveibni^q€b&vti3 unbMA^tetim^3a^r 
i5ioAld^apcUm. bed &6mg^ Sub to 43 
von Ittigam* 3n ben Siebfifdjiiften ii^irb 
rr gen?6f)nlicf) mittincerunfei:e€(}oralmelo/ 
bicn;^omponi|rcngejdl)[et. ^d^t^^tUf 
tif n if)m aber eigcntlidj jude^fiven, i[l nic^t 
Scfiimit. 3n^efl^'^ vei^ntt iijrt J^evvmann 
Sincf imKcbienfien 0)lri(let feitie^Scit* 
, flireifi- f. Melch, A d a rn i Vltac Get- 
mao. [ureconsult. et Politic, unterm ^r/ 
ttfcl loannes L an gu a« p, 79, 

S t o ra c cCSteffano ob. EstitnnO" 

tin Uticbtev Opcrnfomponifl get- in Sta/ 
lien 1765, bucc^le&tt Rinc 3i*i]fnb an mc^t 
ttrn Ottcn Suiopen^. ©cfonbec^ abec 
fanb f r fe^ji rlel?n?>f (ffaC mtt (cmer 3fibirit 
|u ^ien, ttto ei- fid) um 1785 wfifidu 
Snblic^ licg ft fi(^ urn 1786 in Gonbon 
nicber, tt^o f r anfangtf nM Aomponifl be\}m 
itoliiuirc^cn X^ratcc angcfleBl njfliv iti 
ftct Sol3*r rtbcVbii an fcinen Xob privati; 
' fjt't iu ^aiin (ctfeint &c<i€n bai (£nbe 
ffine J t!cb(n^ bcO^aftigte rt ftcft mr^r mi£ 

bet Sfi'^^n'^J'ft/ ^it mif bcr ^Kufl'- ®t 

[larb i« Conbon am ifirch, nac^ anbivn 

(ikcrtma5,!0idrj,i796. SJon fcmenSBec/ 

'ten Hnncn nur folijenbe getiannt wfr^ 

ben; 1) GH apoii malcontent!. Op- 
buifa, r785fiit2Sicngcr*m6en «n5bas 
fdbftanfgcfil^rt, woman (icau(& in^|l- 
aU SStolin\;tiai-tetten^ ob^r and) ali ^aimo/ 
nie fflr ©fa^inftrnmrntt^ Ijabcn fann, 
^eurfcf^ n^mbe fie unter bem %iui : bie un; 
lufricbencn ^i)clmt^, 1 79 U« ©eifin auf; 
gefA^ct. 3) GU Equivoci: Op. buffa. 
,;efaenfaUSju9Eien. 3) Doctor andApo- 

jtK^cflry, eitte cncil. fDm.Opev juEonboH/ »o |Te auc5 geftocftcti ift. 4) Hauntca 
Tower^ cine bt-rgL ebcnb, gcfiodjen. 5) 
NoSong no Supper, einc beigl. ebenX 
gf(^od?fn. €nif 6teiiif)vt bai a, 2er, an. 
Snnev: 7)lIQuintetu eunSeucttOt 
a s V. A. Vc. Ht Fl. Op. 3- qe|bdj.. 8) 
Collection of HarpJichordiMusic, con- 
aistinf^of ls Numbers* making 3 ele- 
gant Volumps, and containing iho 

Works of ClemcntJ,KozcIuch,Haydn, 
Vauhall, Slorace* Schroeter^ Mozart, 
Ilulmandel, and other t^ateemed Au* 

tbois. goitbott, bep ^preffon, 9)IIISo- 

nataa for the lUrpsich. wiih Varia- 
tions to Cara Donne. 10) La Came* 

riernaatuta. Op- buira»|i|£on6onyX78S* 
^Storace (AnnaSelina^— brfanb 

jic^noc& 17^% iMtQtibm,v&^[\ti7%^inm 
ctfleniliRaff aufgrn-eten »ar* 2(«rf cineni 
^tirfe Don pari* 1800 inber £eipj,muf. 
ScU.frgiebtttc&.bagfic fnr| jutjor ju Pa*^ 
x\i mit ber ^allbonne gcroetreifect 
t)atte. flberauc^ fcljonuHcbei-abgeieiilmar, 
Ob jie (tift nun iriebec ju fionbon befinbet, 
'OMW fe^len bie Sttac^rit^ten. 3f)i: Bilbf 
nipitlbafelbtljroepmaf, n4mlic§ ijggnnb 
i79i9fK5cften ttJorben. SaS ct|lere roti 
S&f rtelin (, farbig, jcigt z'm fc^r m^eiif 
bc«,imiicf^^ci8iiil)rigc^Qiefi(5t, bai abet 
mo^l in etit^ad ^f )~i;^meic^elc fcpn mag, ba fie 
fc^orti7go3/frrttlic^ aWQiingerin aufge/ 
tmen(|l. auc^Dr. 5Siir neij Ugt ifjien 
XalentftiSeredjtigfeitttjiCfifti^ren^ n^enii 
er fie ali tint Jeb^rtfre una eintic^f^ooU< 
3f(riiceunb tJoitVefflif^e (omifdje ^glnge* 
lin er^ebt^ wzM^t beh €ngI4n&errt|uer(l ei* 
nen Slorfc^macFtionben SUei-jterungen unb 
SSriff^Snernngcn bei OR a r ^ e ii g^gebm 
^abe. aBennevabee^injufefet/ fie ftp fine 
geborrie Sng(i!jbertn,roe((^e pmg natfijw*' 
UengeEommenfev unbftcbbafWbfl gebilbet 
^abe ; fo (ann fte ntc^t be* Blor^crgc^enbeii 
©cferoeiter Kijn, n^ojufie toc^aHe hii^txu 
gen JJla^^vicfcten gemadftt ^aben. 

, Storer (Anton Morria) P. A. S. 
unb bet Dilettanti Society, cinengfifi!^: 
©efc^iter, ber flc^ fnJ^jeitig a(d (atcinifc^ei: 
^id)tei* nnb bui'cb feinr Sieb^abcre^ jur 
9]iu|iEaii3jcidjnete, ftavb jn ^ri|lo( ^oC; 

ujeCi am 5.3"^ i799» ©title au«erle|ei 

. ne ^bliot^cf , \in\i. Supfcttlic^c uetmacbte 

(i: Alt bie^c^ii'le ju ^t^ii^Wd ep pxV\xi ^atte- 

^ Sto- BSB ayi Sto' ■ Sti Str BQt S t o r 1 o n 1 (Lorcnio) fin Bfril^mtcr 

|cid)ti. i796,wirBcinfiirPfln49r|loc6cnf 
Sinfonleaiapart- untcr bffifn 37flmcn 

dc^Stosien (Petriis) Atbas Mo* 
nasieiil Bozxavieiiiis , cirt tfiltfctcr 

bei ^VuilE gE|"c()tUlJC«. f. Poise vir^i 

Aj^p'ir- sacr. Tom.ll, 

Strabo CWalafiiduO Cm bfUtfctiei' 

©eiicbiftmnrmftn*, J«k6f 2f&tja3ieid)f/ 

iriiit: Sj4 3>&t in Dicidjcnaii, »o rr tm 
Ig;?tu3iirc849.im43lten3.)>ined^lrcrrf 

(taib, (Sr^argef^nefcfn: Dcofficliidi- 

Vinis,*- de exordiis et incrementifl re* 
tu0i ccclcMaiticarura, lOOtilt tatf 2i\\t 

ilap, fjan&clr: de HymQis» ct GantUe- 
nift, forumque incremenlU etc. f. BiM. 
TCt- Patrtim.Part. L Tom, g. 

StradelU (Alcisandro) — Slirfjt 

umiJ3.i67o,foHtemec|i 1678 o£« im 
folgctibcn 3a^ie remit cc iuSc nu:^ amor' 
fcct, roof/in errfuft^iicficnwDrfcEniUrtt'/um 
tic Opcr fairtas ^flrnetwl 6iefc« ^n^rei ju 

gcfd)ct)mill,n5icfca5Satutni678votiDfm 
ju^cmia gebiurf ttfrt 5iud)c Cicfcc Opcr 6cj 
jrciff. Ji"f>pr ticfcrOpei: unt finemOvflJ 
(ouium b€itci}m fcine no(^ flbugpn SBctft 
fcloB ill ciHjclnctt ©efingcn, ^aiiMtcn, 
ffiuettm, Xer|mcn untJ {Olabrigaff n fJr 4 
un^ 5 ©tinimcn, n>dd)c flbcr aUcS©ct(cf«s 
ncrScitgniDffcn, bic ties € a r iri'im i au«i 

gcniiinmcn, il6cittcfff n, tote 55 « i « t v tcrr 
fict)?vt,njcld)cc mc^icvcbiefctetilcff buret); 
gcff^cnljatuiib bacon tin ftnfctjnlicftr^Sifj 
gifhr aui cngtif*"! .ffllmiElamnjlLingcu' 
itam^flft madjt. ^ucSciicvwd^nten btpj 
bcnninE.iJ«'iibi3«Ti5fficrfeitnb: OOrato- 
riotti S-Giov. Battistat i fl voci cou 
Stromeuli de!l A'essandro Stradella, 

Dr. ^nrnty fe^t fcrts Eanim bicJV^ 
' OtaiK'iitm^flafaS. 1676 uiififjfiit f3 fik, 
bie iidn^lidje \Oiii(if,fciU'*fccrcn ©d)8nfjeTt' 
fc^nc erfrcn gf^^^g^lfll 33t5ibcr ju SSom 
bt.vogcn iniiben, ^sDni^maijulflftcn. ^t 
gc^r(Vol.1V, p. los^feinei ©cfdjic^jtc) ' 
tai fianjc SSScvfy ©tAcf fiiy ^t&a bw^. unbgicfitnoc^Q-iig.cingftttjfST^iicttin. 

^attitlU" brtiaKi!, 2) 1-a Forzn deU' 
Amor patprno, Opeia aeria, Genovo, 

1 67 s/ tt'mn am 'Snbe bcS JErevtifTimrntJ 
bcv ^craii^gi'fccv nodj Dott it)m f^gt : ha- 

standa il dfcti, cbeil (Concerto disk 
perfelta melorlia sia vatorc d'un Ales- 
sandiOjcioc del Signer Siradella rico- 
noftclutosft'iEa rontrasto per ilpriuio 

Apollo dellaMusica. 

Strodivarr (Antonio) — ©iC5 

TOorbcv jrtngm 'Sfin^tn Itcfc* Sliimcns, 
MU bcm man noclj Siultnm mit btv^ai}Hs' 

|a^Ii724fin&ff, €^ foti ftt^fv ^"(scr "J)"!' 
nod> finni 4Itcrn *3trn biuflii/ ni<)t 
minbn' terflhmtfii QSeigcnmnc^cv ^u £ie* 
monrt gegcboi ^flfccn- Ciflcrcr roar (in 
©djillci wn "^nbrca 0? u a rn e t i 0. 

Strahle(Dan. P.) tiXt fdjlKbifdicr 
©cU^itcr in t>cv 2 ten ^dlffc M i S. 3«^rj 
^iinbnte'/fjfltmbert V. 35ai:beter3(6^a»b; 
Iimgen ber Hnigl- ®djn>cb- 3(f4bim. 6er 
SJiffenfdj.eiitgcVrtiltrSSerfiid) einc gleic^r ' 
f*$n?eben6c1emiJcrntiiv mcrbniiifdj Jti cntr 

muf-Xmperanu',©. 167,$, 192. ' ' 
@trfi^U0]5erfr)cin \>ix&f}mtci' Ovi 
gelbaun' ju ©torf^olm, gcb, j« ?3taK&9 
i7io^fam 1755 6n; friif^ SUatcvtf-^riir 
ba SanUI @tr^^le in bie Se^rr; 
trat bacfluf 1748 mit3onfl< ffi r e n ih®e* 
fcDfc^af^mit weldjc m er mck f^eirli^f SSJtr* 
fei?ftfertigte,tmbflar6imSfhnar 176s- 

Stranensky C-) QRufifbiitftor 

Ui S^ti'i^Qi wn Oftgor^l.mb in®c^roebfn^ 
fd)icftcim3»»8oo einc «^aLmome;^in|if 
tcnfdncr'2iv6cit mi ben ^atfev uonStag/ 
Innb/ tuefili' t^m fine golbtic f maiflii tf Jar 
6aticre jiim ®cfc(>enf nacfj ©rocfjioim gc# 
fanttwnibe-f.^rtni&. Suircfponb, 1801, 

No. 14- 

etragft(5>aitiara)r Mad. ^i(d)Ct. 

©rvaper(3o^, fiJcoigJein hcv&f}me 

let Uf)cmad>cr jti *pctcre6urg, ^at im 3- 

igoibafel&tteincgi'cgc^pielii&iiii Sorm 

einetf antifeti Jempelis ju Staiibe gebtac^t, 

we[d>eeubad5)iCd)anifc^e Ordjeftcc 

nciint ^ie >Srtn)mcnfmb in jweij Otc^e* 

jtermtf)eilt. wc(d?cfic^ einanbcrnntcvpiV 

^f n unbfinb ; Ovd^tftn-li Viola da Gam- 

ba 13 gufv gl5tc 12 !?»f^, SiSte 8 S«fif 

S(5U4Siip. Gr^fftet II: JUk 8 Su^/ 

Vox BSB 5h3 S tr Str «f)/t Vox liiTniana 8 J(i|l/ rugari S ^.iR, 
£D(cS aSetl! Ipiek uoti 3]; o j a 1 1 3 jiflnje 

cuiCViuitcto trtna3^f'^<^Vt»"^^ '^^^'i*' 
tfliu|lnfonif imb nnben: '^SjcIkh m:(uv utie 

tiacE) ten ^patfitatcn coc, Uirt ^at vc^- alle jt 

'nKci)iinL|"i^)Cii ,fl:im|tn)frff n ^ietVr Jlrt fn fri; 

■Vicm iSdiftfljc &cn 53oi'jl(>i, fcajjc^ n:d)tnm" 

cTe&c<M7(Io tinb sfoixanflot fo!l^t'tIl and) 

Q5i:fL^n&fi-tf madjtcS m ^ni (fugen ben €irt/ 
triir iJf t t»Cfl"c^icCencn ^timmt-n rem 01?rc 
fo bi^urtid), baji fs bc^Wf^cn fc Ib(T ben 93t>iv 
■■jiEgpocbetOvgt'lvcibknt. Sr^ctncljK f8 
fiSv 60000 SIiiBd ijugrpidfn jirlrtflVn, 
9]i>d) nicf)rcrf 3?aci)iicbtpn ton bieiVm 
^iinlln^rrfefinbftnifln im ni-5^ihig. ^f^ 
. 'Sfipj.mnf Seit,®, 716- ©erjiilnitL't ift 
QUi ^atvn &ci; 3Bini gebiiifi^ uixb nad; 
tenVii ^ofjn ^rtt Antf)cil an bcr "Jiilii^if, 
©ii« 'X>UiUn\r>eit, rtjcile ron J)olj unfi 

"mrtdjfrtJiabral^fln in ^Pcrci^&ui'j per/ 
feitigt- ©Ecg ^un(lmfrf, itfldjctf buidj« 
Sooo f ina' picbigciiiHirac juyefallirn mt, 
i)nt bfi" .iSailcr wn iKugldnb iifvfAi 1 sooo 
Slubd im6 cine lebcnEtSiialid^c ;J)cn]]on 
tjon 1000 Stubcl 1804 fltgcfauft, wie 
ijfcntlidic "T5Uttcr mclbctcn, - 
"' &tva^€v 0-0 iin .V£omponi|t, von 
fceff:n Mibcit Ziaeq iu 3Eicii ciiie Mlssa 
BoIcnHi§inCflnf\'i^l'L 3K|I, \ ■ , 
' S t ra toiucus^cin augrrcvb^ntlid^cir 
^ilnltla- auf Cfc Cither, 6lilt)te ju ?U()cn jn 
ten 3^'ttcn Xler^nbfr* imb ^3>ti>le* 
ni A u fi. imb fofl jncift frni^tJitvumfuf mil; 
iii.lfn Saiten 6ejo 'cn l)aben. !3iiglcitfc roar 
rrf in roifeigcr .^opf, n>ie tetfi^ifbene (Vinev 

Stebcn bwcifcn, ^TOcIc^C Atbenaeus 
Lib. V'ni- pon i^m fliifbrljaltrn ^at; ^iit^ 
^ ( i n i in feiuci' ^tttoiie bcr XIu|i(, Cap, 
IVl §.51- ffiljit ^inigeS bawn an, <kt 
mxxbc a&ct am C£nbc jum i)]IatnHft feinetf 
SBi^efi, mbcm i^nSSmg 9Tifoflc« in 
&)pfr«roeiicn find btttcni Sd;cLje3Dm 
gifrm IieB. 

" ©trattn«r C'Sfoig (J^iiibp^) — 
tvar AU« Ungarn gc^iSrtig unb anfang^ £^f i; 
kciSfltfil. .«apcile ju ©mindj qn^rjkUt. 
;$uva^froi;vbeer ^apcilmditcc ju^vanf* 

p p ■ ■ ge^Sicn jn Kinm SSfifni: ^JMotini jir 
91caiiii'fte5>imtW/ hnbJjimnjclS/^'iact'rt/ 

aCnntu eContiuuo, ^ 

*^ tra^*1JC^IVgi^ini*) ein ^SBifK r&ri-; 
girr SScIcljmv M 17- 3of)L'f)untcrrl (jri 
ri:nbcm&?iiincnjin6"pMfe^^n>o bi^ oiunt.' 
pi\d):u SCcttipiclf gctjalrrn nicittrt fm&^ 
iinbv^n bem 3 p(j it«^, aW i3tifm' tm 
ffl&rn, ill fol^cnbei" ed)iifc gc(>ot^^efc: 
O-^TiU/Z/fy-i W7'JM dcscriptusDii- 
^ertalione ■ itiatorico - chronolugica- 
WiUeb. 1661.4, 2(lld) i:t Xljom, (JtifJ 
iMtMuaeophlJol.et'hiflt, pag. 365 — 
'400,Lugd. Bata^r. 1699, <?/ - 

1 1'fl II e(f^tiitopl))3tammrvor3anift 
bc5 Aiiifci^>yiatrf>ia"£f ju ^nfungc bcS 
17- 3A^L'[)«rtCm3, f}Citvon fcinci ilrbeit 
bniif in lalTcn :Cantionei sacra« 9, AIo- 

® trautj C^ofrp^) .53itrnoie nitf bfr 
S5to(nir,jjiibtm3f!f^L- lygg qI^ ^U'lfcntrc 

jii5}tailanbcin.ii;onjfvt, . 

@ t re i c^ e r (:2(nfireflO fdjon fci: 1793 

JU ^j;rmd?cttaftj3Jittnoff fliif bcm tftaiMen; 

bcEvinnr, ^ at fid) Ritfccm mit 'Slantttc 

@ t e i n, tct d(t€ftenXoi:fetd- betf &evi5t>mtcn 

2(iiflflfciirgifdKn3n)h'um[rnrcnmai^c:J,t>erf 
^nirarfict mi& |Tc(; :nii i^t uin5 3, 1794 

iiad)3^irngc!rCrtbirr, von iPOitiiS er niAt 

minba- alii fin fcitiget unb anSbiacEjyDllv'u 

^lavicvfpielcr in .ftojchicft*' ^OZatiicv 

unb nliJ fin gcfiKiga' .^imvoftt|i Wr fcin 

3u|lvanient gcid^mt wif ^ SJon (^inei JIrr 

t»citift ti(!(ri>d)cn : Rondeau ou Caprice 
etVlU Vfttiat. sur Tair aijf;Iois: The 
laas of RicbmondTiill, pour Clay. Op. 

i.TlOiArtdjcn^ 1796- 

0trfi*er ^Kavia JTnnrt ober Sfta; 
n«fc) — bfi!33i;:tgen®flain^gcgfiWiSrtig. 
jii ^icn, at fd}on im a. SIit, unrer tcm^la/ 
mf Ti ® t e i n alss ctne »oimffitd;f jtlaoif r/ 
fpidenn Bffiinnt gfmadjt rooibeu. ©irf 
a&et ijt \f)v 23abicnft ni<f)f ^llIein/ inbfm fit 
uou (^ccm93arfn>on 3iigfn6 an midt in - 
Vcincr 5?im{t/ I'cincn cvSaueten 3nfrnimen; 
ten bie le^teSSi^Qf nbunq ju gfbcn^unre rric^/ 
Rt wolbcn i^, fb, bag \\t Uxcit^ in ben Ic^i 
ten S^t^ifn fctnea Seb^na, mit ifntm 5iruf 
bcr gemeinfdjflfdidt. wiiflt* aWt 6ci> itjtem 
Sntev beiiWIten 3n|lruinentt ^ut SSolifom/ 
mfn^i'if gcfcrac^t (jat, SUfldj or|]cn tobe 

'^. i . lit? 44 BSB aSS Stt 5 tr *'j6 (trd |Te fl(( ne&|l i^rtm fatten im& ^l'U^cr 
j794inSffiiennieber, wo (le fitftnoc^ im/ 
met foit mitSQetfectigunti 5f r uctuolKomm* 
nrten ©teinfdjcn Jof "Piono'v fceicfjaftiact, 
weldje aud) )lctd im ASilfjndfdjen ©iiveflii 

. © 1 1- e it C Jlntpn) fin 3f f«it un^ Orgel* 
6aiiciv&ii"Kim3. 1736 in tcrPfnitfiiv 
(fee ill Oslo J fitt 2Sei-E »on 38 (Slimmen, 
fix 3 ^Blati. uiiO 'Pff- "lit 6 ^Aljen. f. 

©treforo (tEoniao (^netvici)) jiilc^t 

g>ioI))l «uf bcv 3n)>lSfmerR, gcb. ju ytt/ 

mention) imSdjlcpittigfAEH am i5.rte&r. 

1705, rear anfang^ 'Pa\iot ju ^afflfcorf 

im ^olpeinifdjf n, won »o n- 6aitn nad) tftn 

tjention) befSiCett un6 6ftfelb|l nod) ^aitpt/ 

(jattoi- bcr @t. ^utg U"B *6ni>il. 25ati. 
Sonl'iibttalMt^ iviir&c. €r liarb baUlhft 

flmi/. 2)ec- 1788, im 8j. S«t)ve. SSoii 
feitieti Dielen gtbrucftfti 5Sei(cn ije^Stct 
^itf}tt: ©tWifdjca IScr^niigen in ffiotr, 
»bei-fimmt(id)c'PfnImeniii2UtifntauiJg« 

oibcitet. 5 'iV'l'"§'""^''*^9' '^S^- S ^U* 
y^n&. 1 1 '^ogen in 8. D'l* ®vH'fnni'">6 
|U benfelden f)ai* tr nad» ^e^ bcfannten iim 
betti unb ^Icfoiicn gf nemmeit, fficldje le^^ 
tcre fibti jf ten in inotmau«gf ft^t |mB. 

Stricciui (Wolfganjj) ein teiltf 
f4er^ompom|Iju3riifan'ie bci i7.;^a()rf 
huiibeitS,f)otB0tifeinec2(r&f'ti«Cen©iurf 
gegrbcn: Slleurae tf utfcfee gieber, mcftren/ 

tfjeil^ ad pares Voce* compontrt, mit 4 

©timmen. Sranffurt um«3. 1616.4., 

©tritfer (2(Hguflin9lein^art!) am* 
3. 1 7 1 5 ^apettmeifirr M Sili|Teii son £6/ 
■tI)en,rearB0V^rS6nt3l.^i-fU^.Sflmmcfs 

mufi'its in ©eviin, reo «> be^ ®f (egen^eit 
tiet SBcrmtS filling 6e< ^SnigS, in 'Xluflf )V^f 

te mt) fcafelb|t aiifffif)ttt: i) "Hitvantiti 
unb !JtoMnenJ ^rpiat^. Opev. Sfdin, 

1708. 1) Cantatea Voce solaconV. o 
Oboe. Op. I. fffitfjcn, 1715' So'- 0^1- 

€« flnft fccv Santaten 6 gebruif t. 

ettirfer<S.^.) "1 ifW le&en&er, 
aUv nod)mbttmmtt jSomponiiT, ^ntvon 
feittfr Albeit bmcfcn Uffen: Xil Stctier 
jerfcftiEbmct ©id)tec tiitt 'Alfloiei&e^leir 
tung. 5Iiiiinien, 1800. 

■Striggio (Aiesaandro) — 55iefcp 

€bdnunnunb£a)i2iim(i|Uc am 'Mantua/ 
nif^en^cfe, im3.i 5 8 i/foa tinen ssvttf ff/ ¥ + HcfteuSefc^mflcf tcfefien ^aSfrt, uttft Sir* 

tueff auf bf i^ Saute tinC ciu ff ()t fiuct)tbatec 

5<.ompDnitli5fitc)cM)Vi;n, inCJcm cr tic lu- 

teimt'^zifiiLbictflfiitni^ufKltei'i iBiiifif 

juff^rn pfIf9tf,iDa< mbrffcn tamalS noc§ 
bjD^e OJt^biiijaktt luaifn^ unb mci)ieie \\u 
nci:2S:Lff ju SSeneCig itt ten ©irucf gaO, 
S3uii iVincn Inremiezzt fanit mon nod> trn 
Auiico firJo^tjoii i5g5^ncutien; von feU 
rii-tt geCriirfrcn ^ICiifcn f^iiigcgen nur fob 

'genbe: i^JVljcirigall a G voci, Lib. I, 

SSfnefcii), i$66, toovtoiiahneini^c fdfcnj 
'^a\)v^fviLi}CVinhcw lI.Libro tlclleMu- 
se flb^f bnirf t ijf ipeKn ttjatcm 3lad) © u w 
n « 9' ^ aSfi'tTcfeeiun^ a&rt fotlcn |7e (T<^ row 
niq Mi^tidmn unb mc^i* tie 'Htbiit timt 
Silmantctt Al^jTiliifherct fc^citirn. i)Il 

Librolldode Madrigalia6 voci, rootf 

a«*sHa wki n s Vol. II, r*g* 31'- f*^*' 
neiQjf)'d)ii1jrf einc jtcmlid^ U'ocFnc'piobe 
gietr, Sin jte^ iCIaCitjalenipert filf)H 
fci)on bos a. Scr. flii. Ttiidjirt be* Sac. *paiT 
Oijcf Xabulatiiibuc^ (fiauingen^ tjSO 
pnbet man rind |> iner ©tilrfe, 4J Madrid 
gall a 6 voci. Venez. ijg?, 4- 6rfinbe» 
^d), nebfl bcmima, £fj:,flngcfiJ^vtfn3tm 

9£a-fr,nDc^aufbeci)37Dn4mr^ibliott)e!. 

- Striua »aciii (...) Untcr biefent 
gidnten ^nbct man in Traeg^ &AtaU 
1799*" 3)t|t. angcfil^rt : Concerto k Vc, 
piincipale con 2 V, 2 Fl. 3 Cor. Yio- 
la.e B. - . , 

■ . ® t r & a <^ C3f nlott) fin ffljeftpriffler, 
|ufttf ^apcllan ju fimbenau in 5S6tjmen, 
^e6* ba)> Ibitmar fin wttvtf^idiet ^ajgfin/ 
g€i-unbSiiSocti)l^iirfbtlai&)Dtinbenauuni 
biclDictte tti 18- 3a^rf)unberM. 3n bee 
©tatt|ti(p, ^6^men C^eft XII) roeibcn 
un< nodj folgenbe 6ciiS^mtc MnftUtMf 
biefei" Samilie bcfannt gcma^^t 

©trDtacft (ff()viftian) bc« ftcov? 
©riibeo 3f&- ju Embcnau^ war SJirtuofe 
aufbfL'^iomyetr obcvJEtarinf. Sbenb. 

- © t r b a d) (5iflnj> iSRufifbircftor art 
ter SAijIL Sobfomi^irdjen Satiterafapelfe 
jirJSiag umsS- i796y miitnidjt nuralJ 
cinvoincff1id)erXcnorf4ngcivfonbevn aut^ 
dbfrtjauvc ctB muf; 6ienie gfiufimc. Her 
bubicdbefi^t n cine ba )tdi-f|len ^ufifi 
fummlun^ctt ju ^piag^ melcbe lautct ^titt 
ber ri|icn iBleifler fflt bie5ttrc^e, bai Xfjeo; 
terunbbic £amuifi: cnf^^iU* aSun feiner BSB *97 Str Stt s^S figencn ^oitipofition fitt^ getnirft: XII 
£ie^el■l)on @op^. ?(! b r c * t, auf bflS Joe/ 

n* e 6 a dj (QJeDtti) 'SaflTj^ 6ei» tcv 
atjcincr ^ivcfif, 6ei; St. Sflifla* wnb 0t. 
3afo6 ju •prflj|,^e6. ju Stntcnau, rear tin 
_ iniPfrtskidjIi^iT i^ingciv fo taii i^" tec 
' C^iiifilcilvonSacfjlen/ fll«erfict)jirPta3 
ai;ff)ielt, in feitie .SapcKe Bet (attiitf. iS t v 0/ 
ta cb Ui^msabtr bitiUnnbirten ab, unt> 
paf6ju'Pia3,i7S3, 

r c b tt (ft (3okp5) — ^lefrc 6i-nvc 
aHufifbiceftot ^arb j« 'Pm3 im Secembcc 

1794- 
0tto6ad) (3lif(aO cin 5>rubcr bc« 

tSicien ^ n 1 n, wa: cin Mctitffftcftf r ^af; 

pflunb3JIiifif6iceti(n; anber A£apttd(ird)e 

juSMfii'tfifninUnaain, wo erau* urn 

bi( OTitK be* 18. 3af)t^imbmj grfloiv 

ten i|T. 
©tro&a(6(3Bcrt|fI)ciri QJrubcr b(« 

SJovii^rn, roarcmfcljc gcfdjicftct Oi-ganift 
br^bff'pfniTfii-cfee @t.-i)Iai'tin ju 'Prag, 

■ flljfr talclbjtttiibim. 9la(^ becSeitwiir/ 
6c CL- SBeltpiiqlcc unb |tarlj aU !©ed)ont jii 

- ' ©tvobel (aSnIcnfin) — S3on fftticn 
tKdobif n ifl tin jreetjtec X^drCu-aebtirg, 
ifiH-Sol-ei'f^iencn-f.^eutfdj.aJtiireum. 

i785.0(tobcr.iei.3JO. 

S t r-o g e rs (Nicholas) — SOott fcinec 
31rbeit ftnbft man ncc^ einige 5ir<§en|li1rfe 

inBanard'i Collection. 

© 1 1- m c p e c (, . 'O'tjos'- 2!3finTflf 
rifdl't Sammei-jiiigec, geb. in cinem j« 
©iDllL-ng gc^Siigen OrtE, mn*3. 1780 
tbev 84/ alio em X^iimigec, bcfi|t bie. 
fc&5n|l( '^apftimme, bie idj je (5c()6t t ^abe. 
©ie ^at eitwn Umfnug won ben Sontratft* 
nen bi« weit in bie eingcliiKfjene OftaBC. 
2)i£« i(l Sefceimonn »er|Wnblicft. SScnn 
id)abcrnod>5iitijiife&c: fie ift fben fo an; 
$et\t\)m iinb licblicft, al^ voUt&ncnb^ unb 
eben fo biegram, aljftait unb turd^brin; 
$enb; fi> iJt^ti'ic^ biti nuc empftnben unb 

■ man nmli itjn fflbfl (j6tfn. .^ierniit oetf 
tiinbcternoci) bie ait eitietii ©Anger fo lo^ 
dcn^njevt^c Gi3cnfd)Qft, ba& man l>ei> beu 
ffieiitlic^fcit fciner'Seflamation, beS Sta* 
liiiiift^fn f&i»oI)l aU 5e*^etirfd)cn, tfin 
S8!ec(«cilicvt. 3di fySite i^n 1810 in bet 
J^auptftrcfie ju Svatif en^atifen, Uif QieUi grn$ei(6ft«roBeH^uffa§run9brt^©cft5.' 
pfung/' WD er au^er ben be^bfn ^aitieti 
beS Uriel unb 2tbam^ nod) im itonjcrte ttS 
folgcnben Zti* tint grope italiAnifdje Sce.- 
ne ron 01 i 9 ^ t ti i fang, fc^te re »af)tf*eiti/ 
Jid)filcbie9ro6e®timm( be« dltern Jjni. 
gift^er in ^Jerlin gefc^t. ^iti weig, 
wa^unbraie^AvDn tmbdtig ^inl fiU 
if)ie ©ajiflimmeii fdjrci&en, Unb nidjt nur 
Ur)t>tt Stontpofitienen tvug cr fo t>ov, bag 
nidjM jti roilnfcfjen ilbrig blicb, fonbecn « 
gabaucftfeine cigenen, milKfl^rltdjm 23et/ 
jieruiigen unbSctmaten in berfclben gcD^en 
iinbebelHTOamer. Oa roar (ein ©uegein 
ponSloutaben JU ^&rfn. ?Mo« in roeiteii, 
ernfien ®d)rittcn bewegte er fid) nad) bet 
Xiefe, obeccchob ft* na^ bee JJfi^c, roie eS 
fid) (inem ^afi'iffen gcjietnt. Cc megte 
flbctauc^ bcv brn .^unbecKn^ TOeId>e bie 
^irffte anfiiHten, eiuen aHgemeiiifn <inti}ai ' 
fiasmuS. ©djobe ! bag id) (eine ni^crc ffr-' 
funbignng ^abcciniie^en (6nnen,w ic unb 
w er (id) aUe biefe SSorjflge eemorfiM hat. , 
3nbtlTcn fagtc jener Snglinber: ^'SSmrt 
jumgrcgen@iIngerreofj(^wnberterlei)?&c/ 

bilrfnilTt nJitiig finb ; fo ^aterberenfdjoti 
neun unb neilnjtg, roenn ct nut eine fd)6ite 
(Stimme6e[i6t." 2(ber auc^ bfli.^imbect/ 
fittannS^rn.^ti-omtptt nid)l,fef)Ien, . 
»cl)cr time fonfl fein au^brmfwollct SSoc/ 

trag? 
© t r 5 (S^ifO ^'"^wofe fluf berSJiMine 

unb^eba)^arfe,geb. in©6^mcn itmi % 

i75o,watanfa«gJ ©djudc^rcr ju SJiQU 

moro.^ieraufaber, urn 1788, jn 'Seuffd>» 

bcob an bet ndmlic^en ©teSe. f. ®[att)l. ' 

tt.SSiljm. ^cftXII. ■ ■ 

Stroazi (Barbara) — S^a^ bem, 
Wat XCix P&ru im 'iirtif. Benedetto Ferra- 
ri biird) gurnet) ecfa^ren fjafcen, tmn 
if)r mtm&gli(* me^r bie ffi^re ber grfinbuns 
tec 5tantaten iufommen, lote me^teEC 
ecftriftitrUer be^auptcn, b« felbfl Sew 
t a c i J o Safjce ftiifjer fi* ni*t eiiimal fiir ' 
ben (Srnibet bcrfelben auSgegebcn t}at. ; 
<BieIkid)l f6mmt biefe ^f)KC bem Carisaimi 

allein jii. 

S t r o z 2 i (Berardo) ©enfraf.-'prebi* 

btfatot bctf Scanci^tanmOtbenS ju^nfan? ' 
ge bc< i7.5a()r^unDeitS,n3af)rfc^eiii(id>iit 
3talUn,f)at fi^ ali ^omponip burtfe foigen^ 
be ^cr(e bcfannt gcmat^t; i) Motetti. 

aJenee BSB 5D9.! * . ' -Sn ■ ^. V.i Str : Sto 300 ■ ' '_ '■ . 53^«rM3, t5 J 8 ititb 1 fii"?. '3) Sacti Con^' 
ct:u.ty*iHc^*c#Satmi,SinfoDie, Motet- 
^ti^Coiiipifteet Antifonle a i» c\^i4i' 
6— :ij y*^cu -3) Sulmi, Maaiii/icat'e 
Concert! a 2 c 3 VocL "4) Con-^^efti,' 
ft1utt:tti.«' Salmi, i 2, 3, , A'oci. 5) 
Coucciti, Mes^f, Sulini, M<li;ui'ricat a ' 

1, 2,3 04 Voci, imfc<»ii£)evc ifieife mc^v. 

(2 r V » cf (Jirtiil) cm juu.Ki'^DntAnftlcc : 
jn 33icn XMM) ^djiMcv imfcLco iviiibigfti 

tiiHi(elJctautttv.cma<^t: i)UlSonat, p.- 
j^jQuaitctto ]), gV. A:et B. Op*a.l£benb. , 

,17*/?' 3) (JraiidTrio p. Cl*iv, V. et R- 
01^3 ^Ociiti. 1798. 4) HI Souat, p,- 
Oav.av.FLouV ctlV Op. 4. t£&CH&. ■ 
170S. 5J i\I*^auet ctTiio p» CIjv. a 4 

. tcii3»tni jvomv>oni|ieii. - , -/; " - 
jj , *£ tCiiHSf (Delp^iti) beV'SSlftt ^e4. 
\fcIflCiieeiiUeiuE)iiitcnii:ilnltIer3, Juicer O17 
^;jaui|t an ft^tif vcffcl)itfccncii\ii;intfn 4*'' 
^,^caiinfd>ivct3i/ gc&. 1601, i(*ar nacljbim 
^ullVn&iUtfli'djfii .>vivdjciit>tid) DomOoijre' 

' iGjqfcU ifipOigaulft ju ^Sclfcr.bfltt/i;' 

, mib u'liL'bc iua^i|"d)ciiiIid).t*on. bit "rflJ)* 
. ^irtuii|"dji\icU&ecufcn, luoei" cfi m^iljrcnb ' 
tu" 60 3n[)if, btf cv tdfrlO live V let tc, "bitrt^-. 
' fcinc auiiCLOLtmUd>e ®£fdjicf;id)feit fot 
tvdtbtadjtf, bapi^m ber bafigcSat^ iiad) 
t;;it) Uiid) 4 OL'Sflntt^^Kt^^'fi Ofacrtiitg/bie 
^ CFi^anii bm'tTjfcLinriiiibgt'ii^'n 0i>t>n, frmei 
. 'Xocijrctuiiv^ nod) tiitdj ; Oci)oiaucn vctf-, 

byvd? (fine ifilcnte flH5^cjfta)nct i)aEieiT^ 

ribcuibcrbamal5baiclb|t vcftbivenb^ ®i-l>r 
■'.Vtitij, 3iubDlp{) 3iu3u(l, riac&te^r 
,!<3£iun9^E na(f) ©r«imfd)mei4 limifcn ; 

Ui\ lie uiel.'Ji Sdjfllciv tref'dje pdj aiiS clu/ 
feiytftigSiibcrncinfanfccn, umvm i^mjii,^ 
(a■ncn..3;i^^A^^^ S1Mjiii-f>tt;i?;nv(i:J)c iinS 
^iatt(>cfon veil \l)m ^lyifccljahcu'ftat/^ 

r8'.ud) J5i'rtnfifJ>a"nLjjjc'tommcii jn fcvti, ' 
fiinbciii \mi)a- md) fiiujje 5ahrc, um , 5a6iitarui;t>cuKma'4Lbi"it. 

^ 1 1 H ti 3 f (3i:icoIau^ Vl'bam) -^ W?.t 

laviiiiii aiijiffaiigciic Opci Amiopa 

(ije t^crttfihadjte mbcm'Pfl (lati cu 
ni irdE)rfnb birlVv '^itJat \UxiK ffi" fol! 
nitd)jiiIe&tnod) mficipjig Opcvn gcfdjiic: 

■ ® ltmtrfCS.S.)Uiitcvbitrfm3?nmcrt 
fteii&cidjnodjeineCsnzojjetrii *iu;'Gbnr 

ffti;3\^Irti5.iti^;OJ|i. SSicUcictt n:ai; tm beu, 
jflugcteOicubfi be650i)tI)Vi3i'E)cn£nu 

Stuart. f>Tflui('3 Stuart Tf- 
^tubflivO- 3) itJn^tfdKiiilid) fi» 
<9i&nd) urn ^ic ViixU tcA 1 8,Sf^|)vf)Ui:ti:tt3, 
!)at buyd) bni St'Ucf bi-f.innt gcmad)t: 

Symphoniae du6<lt*CHn Monophonn© 
DtiobonestP a^Ub^rdliferfijIlendo ad« 

ornataf etc, ^liL f. 93ciirfd)tu \i. ^Tii\\\t. in 

Qm1>fnvcIK"0^3lbdjfln6 »ort 
fcinci" '2tibf it gctlo'i^en : 1) XIT Cic bcr fiU'S. 
Slflrier- ^citttjr 3) (iSafat^e, erne bcutJ 

fdjcavu; 'V/'"':,'"" 

, _S t u b e r ti's (ContBcJus) fin ©clc^c^' 

lebtc urn* 3. M70/ «^6 fc^vifO euien Stft!* 
ta( de [VIu»ic3, tecldjcc jroat iiti3fbt'tiif( 

nodj ff incm rigcnir n Weftdnbntffe, 6ei; '^liSi 
ftvbritimgfeiJtf^lidbflgD^ium^&c&icnet^fltr 
■Stuck (leaii Baptiste^ ein a£t>rhpor 

^on'D'dtati#, SGon ffinengeflDcfecncn Sffier/ 
tin tSttiifti nodj nhgcfil^rt njecbcit; i)- 
CautatesFraii^oUeaa voiii seiile avec 
Symphoni^est Liv." L ct II. a Paris, 

1706. Sol- i)jVIeIeagr('Traf;eHiet mi- 
Be en Musitjue,i avac FK Violons et. 
Ba»^e contmuep enTaiftitton. a Fani^ 

1709-/ .. / '' '-.'"y .^' ■ ■■' -' ■ 

® t fi V & er O^i^aeO cf" Smitentnai 
dKijiJ?»ie&fflii im i7,3tii)v^iinbmc,,bef/ 

fcnSOfiViWfntf ftvenjo wo^Iflinfjfhb aW' 
jicrlicft3^attj?;tft^eivc^fcn (fijn fotlctr, trie^ 

^avon 'CL»ii rfciNyv.®' '97) 

■ Id J ■ f! p J* ■ ^ ' J ■ . , ^ 

©nimm BSB 301 St u Stu . Suf 305 . ®tumm (S^zimid}) unb fcUic Up 

DiiKlbnnc tn iinfcrfeSfiwItfrtf, @ic Icbten 
in 3lfln^cniaulj&rt^ bcij jttcn Auf fcrm 

,9}in)irin>cifc tbuncn abcr tiiiv an^cfflffit 
iccr&cn ; 1) 23ic ferine Di^rl in btv^a4at 
, Liiit nfirc^r jii ^^ranfftitt am l^ai^ii t^oit 4 1 
ethnmenfLir j 3)I.iniirtk iinb ^tbal mit 
tincm (cd)0. 3ni 3- 1 779. 3>aiJ SSrtf 
inbfifceiUfc^cniJtcfornuitcnfjrdje ju '©ft/ 
tfcn^fim i768yt>Dn j6 0timmcii. 3lu|^^t 
ibtffcnfiiibcrtfic^ in tcit ^enif()m]Ten Sir/ 
(^Eii am3^ic6fC''3l^ci»e nocfj wU SBevtz 
ton i^ier ^ibeit^ buvd) iDcfd^e fie rUleii 

JUa^r.u.Si'flrtff.^flttii(ermSv«n'N»78o. 
©.iSi. 3)€i«®ei'fm©utlac^- STloc^ 
i^abcn (ic in mc^icrit Sffieifcn tic ADg«lic« 
fliiafbtflc^t. 

etumpf C3- C^i'ifTO SStrmefe anf 
fccm Sagott urn batf 3. i s 00, u- ^orrepcm 
tsr amSnationaIt^cat:r ju ^rfinffiitta. 53r. 
Wat xsor^ev 53iit^[ict am Oit^r (tct ^e(( 9liw 
tiona(t^eatcc< ju2[Itonfl. 6iSfri798 \'cinc 

gegeniodrrigc ©tcHc fr^ielt. €t i\l 6cn 
^^eaterfrruttbtn befonberf fc^if^bar megcn 
princp toritffflidjca €n(reaffc. bacn ct 
mdjtmnistx al^fiinf 5>ut^n6e ju 6en Ui 
iiebieftex ©rtrfcii gefc^ricbci^ ^at, toctd^t 
' fv.m3R|tbert Etcb^abcrn fir 30 ^^coliit 
anbietct,iinb Delete aiid) bWfiWiwgen i^i 
lecSwcJmiigi^ftttaufmc^ittcttl^cfttern 

gfbvamftt wcvbfii* ^uget bfefcm §flt ct 
Auct) batf "tobtenstdbeulub jitm gantlet 
6cf(jnbcr« in 5KaW flffc&t. €irt anbcrctf 
SSecbtcnil^atft- (\((» bfi) btit Steb^obctn voti 

©Iflgiftflrummtcn, obft bcr fogcnfttinttn 
.^armonic^ bu'i-c^ bie tOD^ otton^imii 
' DpemfiIf«Iaiii«tien,*^inHr imbSasot* 
tecvwot^n, t>acviim.3-i7<)9bcrettii$, 
|u Offfnb(t(i 8f fwc^uic ©ammlungtn fcuj 
li^roatenuu^irear Mn folifttbcti Opf cti : 
j)?3Zo4att< 3aubetpbft, 2)a3mni6(9'3 
Dbecon^ j>ealieti'«3(tiu:^ 4)be(rdbcti 
Solifimmi, 5) SSSmci'd unlcibvofI)cnci 
DpfccffftOTc(f nmrfilv iSl^tcn^ 6)^S*e* 
|«rt« StuJ^fir aSlbtcn, 7)?>ftct«££U 

8) bic gcbiPTntc (&ificn|niiii9c, fiir » i5t, lU 
f.W. 2(ugcvbul>tt»oc^: })VISonaUeii 
Duoip»V.«iVc.Oj>^.2, 10) VIDub» ,p.2Ba«0Tn.Lir.i, ii)VIbev5l-Liv. 

fi. ii*)IICoi>certi p. Fagotto. No. 1. 

eta-^flrW. *))VIDuos iiaVcgbmb. 
Op.16. i4)Vl"betsI Op. i7..C£l>ni&. 
f. me^r tson i|m im a. 2c;:- ^r fmb ju 
Srfttitfut t im Srflfijfl^rc i8ot. 

©turm (CrtfpaO C^iufiUftL ©ni;m 
fc()er.^ofor9tIbaufr ju ^iindjfii unis 3. 
iS7o^gcb.iu®d)nfba'9m^flyccn,9c^bw 
tc jii ben cvitfti ^i)Iciftcrn fcittcr S'tinit iu 
bembamflli^cttScifiiltcv* ©a^aixpcSeiP 
im^^iKflnflcrjiiUIm, n?f[c&c« ct i>on 157s 
bis I J 78 cibauetCy i|t Scugc fcinf^Stuijm^^ 
f- €Iia3 Jriff ^cfc^reib. bcfTclbcn, un6 

^biUItg* Mufcica median, p. 276. 
Suchanet (Anton) UntCt bicfcm 

Slamfn ftnCft mati iti iracgtf Statal. 
(SSieit, 1799) angffij^it: Concerto a 
V-principalei c. 2 V, A.etB, ?3i|i, 
le Sueur (lean) -^ 'Zici war bcc 

SOorname brS Hum. f- ba^ a. 2cj. @. ^07, 

S u «u r (Mr, Ic) f, Lcsueur. 

S u e V u i CFclicianuj) — WflttSirar* 
feian beS Jranci^tanf rcrDcmS utib ^^iifiFti/ 
reftw fine* Silofttti jn ©(ra^burq umi 
3, 16504 @ciud3entlid)fr3lflnie ic^cint 

ScIUiAnud gemefen |u fepti. ?fiii}ci: 
ff inetr im a, Sen angpfii^rtfn &ci?ben 5Brri 
fen gc^atcn i^m «o^ folgrnbc yj ; 1) Mag- 
nificat Iscu Vaticinium Dei Parentis, 
^emi^er Virginia, cum IIj^mnoAmbio- 
sianof'C Falsi Bordoni 4 rocibus,, acl* 
iunctoCboro lecundocum VioIIoia et 

Syiiipboniis non nece»sariis. 3nrprmf> 

1651.4. 4)Salfnii,lvoci-Sbcilb,i6si. 
4. 5) Sacra Eremus piaruta cantio- 
nuHii 3 et 3 vocuiB^cum :i V* 6) Mo- 
tctti k2t3>4^5Voci conV. 7)Con- 
certi i I, 2 c 5 Voci utitct bcm, iitd: 

Tuba sacra* fl) Magnificat a 3 Voci* 

©ie (c&fctt s aSf rfe ani 'Jiavftatifcut 

Suett(,.->fi:5fiiitmi fe^ju genbon 
tebcnbeuSompfni(Ijtifirvii/tjoiibcfre« Xtf 
Uit 1797 6f9$rc(lon 9eftod>cn iwtbeii: 

VICanionetswilh auAccomp, for a 
HarporPf. fionbom - ^ 

fcrc^ScttitlKrt, wnbcffca2ttbfU gfbrutft 
fmb t I ) iSamtfc^tc ^avierjWcf e. einijm> 

1791. ^ol, 3)Sonate k 4 malas p. le 
Clay. ^vautiid>wei3, 17^6* ' BSB 303 u 1 Sbl 3«4 © il S Oo^ann ^rafl) — CEr war tine 
fcfr^auprjicrbfti 6er Calfrlcr .Sflvcilo (ictj 
«)cld)et Cf »6m 3. 1 73a an |tanb. 2tiic(> 6f/ 
^ifltev nadj brtcn ^nffafrKni) iciiii-n ©c 
^altbii an tai SnDc fftncs' icbeni, fo mie 
rr &iS ta^in ffincn iHuf afS giopci 93irtiio|c 

lc^auptne,{cliH Hmd}, ali ©ai'tlj tc/ 
R'tintiert mitbe. 

mci(Iet bcym Jt. .*, iUuiortn I theater ju 
SS3icn,£incr &ei"bdic&fqtcntinbnj!)i'et9|Icrt 

Iidjcn@nriettanefcf)rie& ft&on/ c^e cr 
noc^flW ^apcHmeiirei an^citcHt roar, feu 
ticnOJio U-5,m\d)cx viclcebk imb pac^e 
tifite OTei|kiiti3C fnt^iilten foil. @nt 
1795 iftccniiii6n;tn theater rtl« Aompo/ 
iiitla«3et^ellt, feu irfldjei-Seitci", otigci- Ccr 
■ ^icu f^)l9cn^c^I nqm^oftcn 3t£i^e bclicfctcr 

SSBecfc, ((cftauc^ba6ui'c^noc& um M^miu 
^iUli^<i}Z 'JiubUtum vnbimt gemact)! f}au 

fcafiei'jubcnjcntgenStS^ettefffbail^mten 
Requiem i»on 931 oj art bic 3n|li"u; 

jact fcuic^ ben Job rci-^mbcit wm&f. 

<£cmf bcfannfenaSfttc (inb: t)5)li>fcis. 
Opeime fftr^ ©d)ifaticberfrf>f Zifmzx, 
SBien.umirpa. i)©ic fcijfiiie 0dju|lej 
rirt. Opcrctte^ tuoiaua etnc tcnor-'Jliie ju 

SaSten gribcOfti i|i/ i)L';ncanto sup#ra- 
to. Op. buffa, SGicn, 1791 ^lufgcf. 4) 
Sfr@pif9c(fliig Jitfabicn, Opmtt? in 2 
2ltten^fflr2Gicn 1794, ^annjaSJfimat 
tern Scytf norf) umgcarbfffet ithB gcbratft, 
untetbcmtitcl;Sienr»m?tvfabici\5ar« 
.Slamcrgeftod), SEicn, b.^flrtaiia; Offcn/ 
6od);b.:?(nbre'; ju^eilhonn; Scilin.b, 
MellflabunbiuSraiinfrf^itcig. Ulii^Xmxs 
tmcnfiUi 23.21, u.^S. aBien,6.2titaiia; 
bml ffir 51- 9J- 3f, u. 95. e&enb. 3113 
Duo'g fflr 2 glfiten Don Sfnenfricb, De? 
©imtotfr Unbnoc^ in ?OJjl- ^u ®icn bep 
5raE9:aW8(limmijc>0«vmoiiie.a(S6ftim* 
tnyc JpaL-mortjc unb al& ©uo^S f&v aSJiDli-' 
nen- SfugnifTegenug bcvguxcn^fiifna^mc 

- tiefevOpcr. s)©ic cble SHa*c. Opcmie 

-i795filrSJicn, 6)Idue^obLi, cberbic 

Itrcp 55ii<f lidm rty Op. buffa, mit gjaer 

flfmdiir^^flftlicfe maJitjfif gefe^t.fonti 796 

, jUSonbon aiiis^votbcntiidfen S&exffah, v>o 
^udf cini3£ Zticji baiiSii^ gefloc^cn iroibcn ' ©Lfang, fiir 9Sicn 1796, mofrtr rr »om 

SaiicLemfgolCrtc XftE>aticrcjumSrf*fn(c 
eihiclt, V^n'Stcttcv in&ciai)i\ Jtiinia/ 

tf/1796 JuSJien aufoeftltjit unb bafdbjl 
bn;£6erfiliiSitlau. gctToc!)cn; bcMcici)cn 
jii!&cvlin,6n;31cl(/lii6,i]fbr. 9)©frSilb/ " 

fanjj. Opfmrefilr®ien r798/ filrfii jtlav, 
gr|tocft. 1798- loj Sfv ^^Jirttftfdji-e^a, 
Opermc fill SBien, 1799, a>teOuueitflrr 
btn?onftkflOcdjfttergf(iDcftfnjiiO(fni6a(:^. 
1 03>ti:2iebe imScrail Opciette f. 33icn, 

1799. 11) tollman bajiKvtc, obeibic 
&fijbcB ©iilwninncn, Opcrctte filiSJicn^ 
isoo, gilctf «:[at?icr ge(locf)fti. 13)11 

TurcoinNapoIi. Op. buffa. 1 goo fir 
SBtcn, i'4)Gulnare.0p. bufFa. bafclbtl 

1 800. 1 5) i^aiuarc auf bic 3(nfiinff bti 
eri^ajog^ "Karl. 25icn, filrS j?Irti3. 9c(t, ^ 

16) Ariadne a Nasaos, Cantate a Vocri 
sola con Cembalo. ^t\i, ij)U ^anta: 

tcnu, Maiitcnfriaud) flbeu '3Sicni l^xi^if 
bebciinjinffe^ 1797 unb igoogcfc^t. 18) 
Sicbcmadjr fmjcn$iojc6. Opprctte, mit 
.^ f f m e i tl e r unb *JS fi i f 1 gcnifmfAafti 
lic^- i9)$^a3ma^ obcr bic Svfrfjcinimg 

flu a bcm ^eirdjmiegen^ciMtf mpf l-Opciettc 
1801 juSGien. 3{ud)bie)'a"ti?iIvbii}eXi!in|tf 
Ier|tatbju^icnctm i7,@eptfmbcr 1803^ 
ft^otiim 37|ifii3a^tc. €v befcfetSftigtcftd^ 
nod) 6i^ jum Ic^tm tage fcinc^ Eeben^ mit 
bcu fiompofitton flfincrer ^ticfe, ba ft 
6ev"**!)f «i" ganjcfi3atn: ^vonf^eitfi ^albec 
fcine ffljotjimng nic^t rerlfllRn fonntc. 

*^nl)cr(3o^ftnn ®corg) — 3?a<§ 
bfcan5fi\f)rlid)enaiac^nctt^roe(djenn3bcc 
vevcroigFe @ d) u 1 j, im IL 3fl^rgange ber 
gfipj. muf. Seit, @. 277. 'Slou, von bn- 
€ntfte[)ung bcr m»f, 2Ii tifcl in u I j c v « 
5(tcom bet fcfejncn ^ilntle gegcbcn ^ot, 
tudt e^ nidjt ?(griFoU/ fonbcrn einjtg 
unb altcin^irnbcrgcr, roefdjfr @uU 
lerntnber Se^re ^on ber-^armonie uttf 
terric^tfKftnbi^mbie^Siatcmlifn ju ben 
muf. 2(tt[fe(n mitt?f(tlte/ rcomit bann 
®djnlj im 3tcn i^cilc feitfiif^r, fo, bag 
©uljfvtJomTirtifcl ^Pr^ (ubivf n^bii 
jum Sudjilaben ©^ (aufcv bcm 3(rtiM 
©9(1 cm, ber fdjon fcitig mar, unb bee 
wficn J?iUftc bc^ ZxtittH c c i t a t i t),) nntr 
noc& rtJcnigen Jfnt^ril an ben muf. Hxtit 
bin ^At; inbembirfc^frn&crgcr unb 

©c^ul| BSB 505 Su Sup Sup Sut 306 (Ibrijcnaber, i>om^udj|iabcn © an, alle 
t)Dn ^cl>ii]j g^nj allctn oJieijeaibcitet 

djc nfld) bcr Z^it ^i\ \>on ©lanfen' 
fciit;g, foftjo^l an r^eorcfifc^en fllS^^cflffu 
frfim SJa-ft^n, fciffm SVrifcIn tfngel)angt 
^at, un& wclcfjf m Crfij befonbcrn ©dn? 
fccnittiir. 8* rrl'djienen ijl, luiib ^offent^ 
ltc& jArm Sicbf)flbfr tcr m»f. iitcvas 

fluf nocfi jroc^mal aufgclegt njoibctt, ju 

tc mit .^iit, I), ^Unf cn&u i'9 j 3ui 

fcmfl&crgc^Sifrt i?on ffincn SBcifcrt noc^ 

ftif^et; 2)Penscei sur I'origine et les 
dilferentsemplois des sciences et des 
bfaux arrs, ttiacours prononce dans 
]*39Senib)eeroya]edes sciences et des 
Lelleslettres, leC^. de Ian v. 1757, ©eu 

Im,b.^aut5c u,^pciiav 4S©ettcn ing- 
3) Sic fd)6iicn ,^iln|icjn i^vf mllifprurtgr^ 

tunvifimfldjfct-Cdpjtg, 1771.8, 

■ ©uti6crrciutcr(@corgOfiti ^iv; 
c^ciiEomponill fct^ 1 6, 3af)v()unbeit^^ (jat 

in ten ©nirf gcgcben: €pi|Wn cai^ 

ftUe ©ontat? unb btc filrncmbflc .ic|l £^i iiii 

rnb bee licbcn ®otte^ Jjcili^cn^ famfit crii; 

djen 'icrtcn flii^ bcm 2l(tcn ^nb SHca^en 

^filament, in &ei\tiid}C Eicblidjc ?Jiflo/ 

fcri;cn i)erfati. mUi^orgcle^trn Xvgumcntcn 

jebc«05ffan3e/9tcimrtJei^.£a«)in3cn^i5 8o, 

8. 1) S^icolai Jpcrmannl SontAglidje 

- ^vangelicnbuic^eflanjc ^a^o fampt ten 
fi^rncmbftcn Scflen in ©efang^rocig au^; 

. gangen, bmd) &zo, ^unteneutet qc&ns 
bevt, c^cme^vet, \^nb in bev augfpnr^ifdjcn 
<Sonfef|ii>n^ «it(^cn 9cbiiud>[ict|len5]^eIo» 

' M;en i>crf«ltct. Squaingen, 1580. 8- f. 

D r a u d. BibL Class, german. 

. ©uppanC^cRp^ Slobm) cin Zbt 
tinb ivMCt Slai3ictfDniponi|l |U Qii'&^, 
Don bem abet bi^^cv niir ci(l folgenbc Slei; 
nirifcircn gcffodjcn worbenlinb: i)XlI 

. Variations p. Ic Ctav< sur le Duo: "©ic 

SJitld) ift i^efiinbcr, ani bem ©pifgcl ijon 

3(irflBicn,ffl!icn,b.2Cvtftiia,i799. 2) VI 
£DIenucttcuim2fuSjuge frtr8ii1at>. Sicn, 

btpSber, 1799- B^XVIlIbeutfdje^iiiije © Up p i 3 CSitf bri*) Ot-gatiifl in ritier 
tei: 33orft<lbte 3)ifibend ju infringe bef 
i8>3af)i'^unbme, i)Qt in bet^tlnbrc^rift 
bcfmintgemadjc: 1) Calculus muucust 
torti grof^FH C bi« in* flcinr brepgejtrit^enc , 
c» alfe SnrcLrade gcicctnift burd)3 ganje 
€lavinv n)flcf)e^ aDc Subseoaitonia t)a^ 
ncbl^bcmCalculo cber dlsposiiione ac 

denominatione allfV Commatum be^ 

neucn filinffa^cn Traiiftpo:iir-£lat?ier*, 
mic aQm Cirrulii musicis, burd) fine , 
Ocrat) ^inburd) inventtit imb QUf^gcred^nrt. 

1) Circulus musicuf omnium interval* 
loruin, quae Octava ptaecedens coQti- 
net. 5) Labyrintlms musicus^ bfflc/ 

t)fnb in einer $antci|te burc^^ane tonos, 
m{)mltc^; bnrcf} iiduroinnb 11 niolles, 
infammm 34 tonos etc. 1721. 3)i(l, f. 
ajJ<ittf)efon«Crit. Mus. T, I- p. 1/52, 

Surema In-Mif sery(A-)3)Zit^ 

^licb bcr TttaUruie brr SifTenfctaftrn jil 
©iioniim 1798, njan?or&f V ^trnUeiicoffi/ 
. cter, anb ^at ^erau^gcjjcbf n : Theorio , 

acoustico-inusicale ou de la doctrino 
des sons, rapportee aux principes do 

IcurcofubiDaison. ^^atii, 1793. 8* bt^ 
Sibot- 

Surr(..0 Unterb(efem Sflamen jinb 
gegcn 1 800 bep SJiU. Svelfe jn Sonbon gw 
{locficn njorbcn: III Sonaias, with an 
Accomp, to the i. for a Vc. oblig, to 
thff 2.foraFl.andtotbe3.fora V.Op.* 

i.f?^fuibfiii'tf^lamcr, 

Susalo (Tilemann) citt ^ottttflf 

piuifiitt bei 16, 3af)c^unbcrttf, tjon bfffm 
Albeit man @tLitff in 0AlMtngrr# 
Concentus4 — 8 voc, auggbucg, IS4S- 
4.finbet. (£in SGcit^ buii^au^ j^on fetner 
tigfnen ^onipoflticn^ nimJit^ : Ecclesia* 
sticaeCautiones 4 et 5 voc,(2tntrocrpen^ 
1551) befinbet fu^, nfbjl tnetjrein fcinec 
iperniifd)ten ©ammliin^en^ auf bet3Jii\nc&j 
tiev ^ibltot^cf* (£r unb Qfarbani in 
^cnebig {d^timn in tec banialigen 3eit tic 
(tiStfilen ^ufifoeitcgcr gewffrn jir fcpij. ; 
©Httinger-O^}!.) Sleftor an brt 
@d)U(cju2iibbcn, fjfltgcfd)vie&en : Ucfet 
bif in ber Sauft^, bep ben gele^rten ^i^ulen 
9m6()nlic^en@ingectSve, 3m i\tmk>ans 
be unb iftcn®tilrfefcc531eiien^l^aaiijinl 

flic ©c^julle^rcr, ^fva«f]c9f6^n fontif. X 
Stiipccti unb ^, ©(^Ut^t^orjt: 

ffiSti BSB 307 Suz Sv/e Swe Swi ^> 08 GSftmgcrt, 1792^ firttrt man tJefcn Kuft 

Suzt(Mr. deU) -3Siififmet|?a* Bcij 
fcfrgrogcn Dpcr un6©tn3Wj»If tuJJiUW 
Jim* % 1 790^ tcirb uon QJ t f t c 9 wegc n 
ftiner Xalentc in Mv 23ircf tion gcrfl^mt, 
. 0t>cnbfcn(Jl.) tin ©Ane, ^at gei 
fcfeticbm: ^(an tittn S^oCtog fiaubfoutf 

©djcifr-^r-^flmmeimuf. ©(^iicring 

3ur muf- Siuiatur vc(6net, 

Swa en (Mr. dc) c(n S^fltumentat/ 

(t:c^en (aJTin : VI Senate a ft V. Vc. e 

ContiQuo, Kmftci'bflm. 

' Swancnburg (Lvan) tin OvQcU 

6aua'|u3ftifftii9cCc^ i6,3a^r^unbcrt« in 
ben aiicfifrffltttjcn, untctna^tn im 3. 1 501 
mitbem in fcer ncntn Sirc^c jn Sclft 6fi 
finbiidjcn 3Ba'c TOic^tigcSSer^Inbmmgcn 
,unl> SScrbcfTmrnsfn. f.Hess Dispo*i-; 

tien van Orgel, ■ 

Swatbrick (,,,)cin Orgrifiiiuci: 
ijnbSSflltngtirenltcvn Sc^niiiM jnSonj 
tfln,lc&rciim*3. I7lc■,9aI>^^*flba^^c^^ 
J7^iIbcr 3lcpflratur altct fflJfvfc, <il*mit 
b€m^aueneucra6;f. Hawkins Hitt, 
SJlc^r t)on i()m fin&ct man oUn untr t bem 
gflflmcn Schwarbrook, tuomit wo^j' 
("tff?finfic&6rrfel6egcmei)n( rfl- 

Swartfburg(I.M-)ein^olIJnbw 

fdjer OrseIl)fl»er, ^Qt bai gfdpigc Serf in 
tcv Sut^crifdjen ^irc&c §u &utt)aac&€n, 
t33ri 1 3 ©timmen mit4®i'3f'Vfdi i^Koi 
yiiale nnb angeljingtfd 5>ebat tJcrfertigct. 

f.JIeas Diipoiitien, 

,; . .© ft) c b a cS?:nir(^ finer 6er atlerrrflm 

.Scfi^jufiiffflib trnrteoon hem SSatcr bei 
S5fllbfjoin3 in 3>ciiffdjlanb, bcm bcrfl^m^ 
teniSriffn^nwniJOrt ©port umi3. 
j7ionac6^J>ariSgffcfcic!r,iimbi?*3nflt:uf 
ment bifdbft wgclmAGiiiu eLiecnemSfla^ 
fcinerSntfidfunft bvai^tz ct |ctnc gc6cn^' 
leit ittbicfc3®j;£if^iiDien!irn ju. 
; *SwcliHck (Ian fPetcr) — ^'UV 
nfl^^ini^lc tnjnticfc^bcvit^tntcn 5tiinfticr3 
jfbf^ifteu^Bftfcn: i) Chanson* a 4itt 
5 pair, Sfnhvci'iKn, 15*3.4, 3;) Nicu 
Cbyterboeck. Tot AaisEeL-dain^ i6q2, 

-4. 4) HliQca.FcaocoU^s et Italieaea P 4 miscsenmusiquc a 3 et 3 part- avrc 
une Chanson a 4.Lygd. Batav. 1612. 
4, 5) Pteaumes , mis. en mustijue 

a 4i 5j 6. 7 et 8 pai^t- Liv. II. Sficnb. 
161 J, 4, 6) ©erfc(6cn Liv. HI. 
S6enb- 1614. 4. 7)©CiJ n3cU6en'it;mi 
ten Muaici wib Oujaniltcn ,jil. ambi 
ftevbflm uiei'itimmisc ^Jifalmen, aiig b:m 
i|ren/3ten vnb 3tcn l^eil fcmcL" aup/ 
Sanjencn jLt^iTiJiifcfjcnlpfalmcn atl^nbcri 
licOcoDigict.tjnb mit£obnifll;crfd)rn twten 
tnberlcat- granffurt a, b. 0. 16x6. 8) 

Lir* II. ft III. del Pieamne*> nouvel- 
lemeiitmU en muaique a 4~^ p^^t* 
SCmfmbflm, 1618- gjLiv. IV et con- 
clusional defiPaeanm. etc, ?(m|lcib^Tn, 

1 6i3^ftnb e^f nfalltf fiU* 4 hii 8 ©timmcn* 

lojCaDtioneasacraecuDiB- contin, 5 

voc. 2lntwcipcn^ 1 6a 3, f. D r a u d. BilaU 
Clasa, 

Swertius (Frariciscns) ein.Saiifi 

mcnn jii 3tnmcrpcn/ geB- bflfrI6(t 1567* 
^at6e«J0imS)?flgii'trflhat: d« Tin- 

tinnabuU«,mitIfi£:tntrc§ert3(nmeifungctt ■ 

^etaii^gegc6cii^ unb w^tv biefein btc 

Athenaefielgicae«'Xntn?a'pei^ 1618* fl. 

SDl,gcfd>vif6cn^i»Drinoii(^ mt^vtvtZtnt 

t\)n\lktmb\t i^iniSBcL-frnflnflcfft^utircEi 

ben. ^t\whi&z^.f. Soctria Sttecot. 

b. 9)liif. . 

*» a n n> i f t f n C®i>£tfiieb* Srrv^m) 

— jule^l S, 5, njitfiicfeer gc^f imcr 3t«^^ 

^imimanbcuy bti SdnigL Ung<ir, @t. 

@tep^(m*;Orbcnd nnb -pttireS bfL-Saiffrf 

lidjen ©ibIiotf)c^ x^mU von je^eiv untec " 

bie einfld)tfii)o[Ic(i€n ©ikrmntfn gciti^tt, 

aui^ n>4r fcin ©i?fc^ma£f Ho'^f&x ba3 ®ro# 

ge unb iSr^abcne, unb R>ebet 2IICfrt^unt 

duf fan Urtflfii Hii^ fdtmt tv e^ Adeiu 
geiuffeniufeijn, becbu.^ni. SBiewcnod^ 
tannnhbtudnnmif bte?j^ctttei:n>?r(e Muc 
let^ijndhfcfetanfmeifi'amjn mictrnge; , 
fud)£ ^aMnbemcr feUrtncc lancienSlci^f 
ton Sa^uen jiftrltdj cine gto&c Jffabcmic 
unb in bci (clbcn axvS{d)lie^mb nut bic SBcif 
fe einc^ ^^aTfc, J^&ubc I ober ^ac^ 
niit i^vopi'n Ct)trcn gegc&cn ^ar SNig et 
biefi^f^tilffe^unvX^^Ibucc^^^ufAgung 
jiuccffnSfavicr ?51a«m|InittWttte bemnnuft 
@cf4nid4c nl^etn licU/ ftnb€n roir an beti 

wjn ^outt tfoiUitmn >^nbcirc&cti BSB jog Swi Sy £ 

Oi-fltuvien, mwn in ^?3? c j « t (« ^rctfd 
mc^v gmclbet TOoitett ill. UtbtxbUi ^at 

euiopncett^ieuntftbflfMWfldjcfvrfitli"' 
gei-Scttmit mifcini3Jatet^iip6n,uiiim 

|tdt^ imbrocldje.bcHftcn fo fc^i- juc S^tc 

ttxi, id}m^nc tic „<^•cf)^^5ftIng/' jii ban.' 
((n. iBDUon ^i', » a II © » U t e n Cev SJeu 
ffllTa- un& .^ a p B n ber .ICompenill i(l. 3.V; 
ffliintfrmaljcn brac^K J&a^bn ba« ®c/ 
bti$tniita«*€nslanb, woes »cv 50 3a^* 
icn Wir ^ (i 11 b e U .Sonnjoiltion gefcfevie* 
ten mar. 5)if d ©^fcidjt arbeitew ^r. v « n 
Qwittenmn,. macfjte e* ftU- fcie ISIufif 

S(utfi:^c. 25odj ^iervon fann |i^ ber Zn 

ffroellttiinbigpruntfrtidjten, remn it fcic 

Sladjricfjt, rocld)c imS bet J^i. ©aron ff lb|l 

iBt i|ten S^lJi-gange b« Ceipi. miif- 3«t. 

©. 1 i 3. bauon gic&t, iiadjlifll/ we cr am* 

ben sail jcn lact i>cv ed)6pfmt9 bi^tU^t 

finbft. Jttif gleicbc ^eife arfteireten iiefc' 
tc^betiiuiirbiacnSi'fiii^befcalbtaraufrtUi* 

„bie oiec 3n^cjciHn" mit einantet aii«. 
iludj'ffiar cc bci cigcntlii^e ©lifter bcr aii^ , 

34^Kttg[ic6a'ttbefi n\\en Zitli bfflf^ctu 
ten muf. fficfcllfcftflft, tuplcfje c3 fi* iiir 
^dm^t madjte, b(tt ©efc^macf an ben SBew 
ttn bet srfiljren 93icifif r |« wrtieitei!; ^ict 
fm fcefctiiti-nben 5Kd«it neilor bic lonfunfl 
amig.tiKArj igoj'bursft 6cn 'Sob in eu 
iTcm 2(Itettiou69 3af)VEniii5BieB,wel4cr 
Xebe^fatl iiieberonberc aiif feinen Sceunft, 
^ a V b n einf (I ticftn Sinbcucf mad)K. 

. S w i 1 9 (. ' Pitt'f *« ^Ittften Digd* 
Batiet, irclc^et um.fcie SKtttt ^t« 1 5. 3^t)" 
^iiiibfvrt in ^oUanb (cbif, toiiMn tcr 6Jer 
f(^t*tt ber fflfuf ir*fOrael ju ©elft^ tm 3. 
i469,aU33ecl)effeterbetfelbcii genannf. -. 

. won ®9bb» (©.)"" unMflttntcr, 
^ar in -Ui a t p u r 9 « ^ev^^sen* ^. ^V. 
©. 3 s*) — 3 1 J ringerflcf t : ^cfereUien won • 

Sci'bfffeiuiig bf< ^ii;(^fn(»cf«n9*/ «" ''f'* 
\^vn... ©alin,-i759: ISieans&t (am 
hicrMivdj 6smn(3 biefe ^'StaatH jum ertlcn 
ajlnlcjurepcatfee.-'-M' iw'-v-v- ■ ='■ ' 

t(etttiirf)c iu 'Datijia in fcf r errtc B^dlfte b** ■ ' 
17. 3a^;h:i:ir.,'!;«, [).itre Rirtf i^mttl ^fp . 
bem tnrinr.'.ni e n) ^1 i n cf jU 2lm|l?rfcftm Sjrl 31 » won '35ofen juge&rarfjt. X6f r fc^on vmi 3-' 
1 610 fdjeint ct an feinet *^(f He iu tianjig 
getrefcn ju feijn, »en reo man 3lfldjiid)tm 
bi6.i64svoni^mfinbct.. ©afu« i^m inr' 
befleivandj iiteOian btt Sii)iimmMiKtnt 
f4)aft, Rinc Sebcr j« fi5^vcn,9cfet>It ^at, ba* 
BOti jeugt folgcnbcs (titifdje 9Bev( stgm, 

ten iScaf d)i: Anticribratio rauiica, 
ad'avenam ScacLhianaxn, h. e. oculari* 
demoiiitralio craisissioioriini crro- 
rum, quo* Marcus Scaccliiui Autor li* 
bri.an. i643.'Venetiiaedili,queiii Cd- 
Itrura oiusicuai ad triticum Syferticura 
liaptijavit, pa8iimmeocommi«it,cmn 
aonexa Syferti juitadefensionehuno- 
lis ac tonae fama'e, advereui ampullai_ 
et faUilates Scacchiana*, In usum itu- 
diosorum JVIusices, et defeniionem in- 
noceBtia8,Autoris,pubIicae luei com- 

miisa. ^aiijig, 1645. Sol. 9 ?5i>3fn/ mit 
bcc,3ufd)tiftaHbcn.«Stii3i5on'PclcH.* 
S yl V a (Andr. dej ©iefen Snomen pni 

bet mail liSec cinigeii ^Jle.Iotien in ciaec 

um«3af)VTSJo— '540 i" Mnfll- 8- 9" 
brucften ©ammlimg son QJcfcingen in vett 
fdjifbnicn ©rrarf)cn, wcldtc (td; noc^ auf 
ber SwicErtuet S&ibliottjcf 6cfin6et. . 
. Syl vaCAyresAntonioda) einpot/ 

tugiefifcftK-SliWer ic^ Cfrt-tflu^-'Orbcntf,. 

ge». JU fiifTaben 1 700- Pns f*oti f" fcmm_ 
7tcn3a^ie,an, tie 93;"[if i" (erne ti, ronrbe 
t^erndd) jii SoimBrti'aKaijiilcc^gingfll^baiiri 
na* 'JJaiiS uub son bspt jurilcf in fcin ^nt 
nvlanb aiif tie Uitiucrfitdten SSal^aboIib ■ 
unb cicala. Er §at. Wb me^tcre 3nfh:iw 
mentc wiifren/.'^r'i'fnfii, tiianepen un(» 

TeDeumlaudamus (umponitt, tit mit 

Biclem^cpfnU tin fgfitommtn ttotben fcijn 

follen. f. M a b a d o Bibl.Lu»it.Toiil, 

,1V. pag-.5- .1 ■ . ' '■ 

SylvaCManoelNunesda) ctn pocf ' 

tugt£ilfi*cc$rctiseiju eiffa^ongfseii ba« 
dabc bc« 1 7. 3a^r&un6etW, 5at.flef*tt«.. 

fcmiAitemioiaiaqus coia semi breve. 

recopiU^io tr*** *•" temp** treve o»^ 
ModosdaMaRima,eIoi!g>«cienciada 

Muaic».l*I»boa,patIo*Q|3alrao 1685. 

.4.etibiporMi6"«lK^n*ical 1704.4,. 
w«-iH.«:.mi&t.o«r.tieQJru8b(a*e bet gSui 
ftMf^rt, fftBbirnjBudjr bif Ejifle.lQevit.n^uBfl 
jei.u,intoe(diet bie -l\ii|i(raitbe« iti^li* 
(ficn uiib TOEltUcten aiiftVBf*«ftf n Ite^t- . 

. - 3yW» BSB 311 Syi 

, S y 1 V t (TriRtaS da)SoP'1tneiftf t btS 
Sini^i 31 Ipt) on a V. von ^pDrm^all im 
15. Sa^r^untci-tf, ^ctt onf Sffc^l femcfl 
^inidi cincn Irnfrat, Amables de musi- 
ca, gefdjtifbeit, »el*ct no* gescnrnfirti^ 
in bet <l£6rti!il. ^ibl. 6er QKufif j" tilTabon 
in '9K|t oufben)«I)i-et wirb. f. M a c h ■ d o 
BiW.Lus.Tom.UI,pag.76s. 

Sylveira(Fr, Placidoda) tin im 

^ontroj^unftunb in tcn^irc^cngitit'iltudicn 
fe^rerfaljrnfcOibcnsgeiitlidjcrjuI^omar, 

5eb. unTOcit Siffabon, ftarft im 3. 1736- 
SSRan^iH»on it)m ttcbrurfi: 1} Proces- 

stonale ex Misiali, ac Breviario Ro- 
mano a S.PioV.reformatU deceriuum. 
Coiinbricae, exBcgali artium Colle- 
cio, 1721.4. 1) Psalmo* Hyranos o 
Moretes adiVersas vozes, f. Mac^la- 
d o Bib!. Lus. Tom. III. p. 637. 

Sylveater II. — ©jgen feiitei: 
grofien Jtenntniffc in ber gjIufiP unt> im 
3tTjtrumenKn&aue p^tQten i^n bie©t^rift/ 5yl Syr SiB fleOcr ^e« i j. 3«^vftim&ett3 nut beti Mu-, 

»icu» ju ncnncn- Uiuer Ux ^ftmmlimg 
»on ^fliibfibr if ten bc4 SlflwUnioniU 
OnDtb()atDr, ©miKt; riDct) rin £c^ti 
grbicl)t untcr bem litcl: Art Musica, 
ingcrcinitcm ^iJiinc^Slaffitt 9efiin6cn,n»ek 
rfjci ft mif dicier ffiJa^rft^finli^ffit ebcn 
fcirfcm (Sf c&crt iM>r ffiiifr 2Ba^I Jum 
g)ob|lf,jiifctjiri&r, €* iriib b«riit ge^om 

bfit: DeSymphonIa f^cienda, de Or- 
ganis, tie TintinnabuUi etc. 15 U r 11 f 9 
Sjffd). Vol. II. pftg- r ag. 

mm ^nbrt man in 2 r ae g « ^ataU (Sint 
i759)angefai?i't;Divernra,ftVtCom», 

A- e B, a)I|l- ■ . 

Syrena (GaJmzzo) fin Somponijl 

aiiSg^gcbni : Misse a 4 — 8 voci con B. 
contio, f, g^arfiovfferS JtatrtI,©. !• 

Syrii)Oii(MidO f. im filf. Scritpp 
SirmeD*- T. V TabiCH.L) Untev bicfrmS^attiftt fittb 
«mtf3. i7969C(lo*frtttJoiftert: VI Trio 

p. Clarincttc, Violonet B, Op* I, 

T a d i n (MrO ein franj^ftfcftcr Opctn/ 
tcmpotii|T/ beffm a^er rinjig unb aUeitt ber 

50iail4nbifi|)t Indice de* Spettacoli 

teatr. 1 790 eriv<lf)nt/tr0 i^m folgchbe filed 

gpfiriftr ii}tat^t gffe^tt Operettcn jujici 
fc()mbeiiwei&cn; i)Iocondc.Op-buffa. 

^aiiif 1791* 2) I^a Communaute de 
CopenhagucOp. buffa. Sbcnb. 1791. 
Taegio, f» Rognone. 

Xe^fhtt: canton^ — (f^ima, get.^cu; 
6 er.) Untet alien bieren £RameR> \wmit 
tiefer nic^t unScril^nUe XonMniUcc in ^a/ 
talogcnunbmurSdjnftm gmannt n^itb/ 
fcljeint mir bcrerfte ber ttd>tig|te ju fet;n. 
©ie Ungcroig^rit^ njclcfce au5 biefet 3ia; 
ineniii>erwicrung rtujlc^t, m6cf^te aber nocft 
|u iJEievfef)fn fecjn^iDenu ed niic nit^t nac^ 
mf^rere^cmponi|len vm 3f)nUc^cn31iimen 
gfibc: al^ einen ^ofoigaaifien Xcuber, 
w^^i'fc^etnUi^ ju ^tcebcn, cinen Sammet:^ 
. mufiFuf X e 9 b e r lu ^aaben^u. ncc^ fineit 
%^Mi XiubcciuSiSien, tuovun^e^bcn rrfierttni4tfinmdfrin23orn«mcfl«4filnt)t3 
ju macften i|h SBiciiletfa&er bem tenfo* 
gcrtp()en mSgttd), aad) fo mangclt)ar'ten An* ' 
fai)rurtgcn,tiere,StilniUei' mb iijie 9Scrfc 
get)&ng)u iinmrcl)Ctbf n ? CoUie'ft^ alfo 
unui" bie (bra iintcn jiigengnetcn SBcih,- 
tin J ober bit J anbcic ntd^t t)ief)er grftArtge 
mit ctrtger<^(id)en fjrt6en ; fo roiib man bic« 
a3ei'fe^cnauf6if9ledjttHn3bccerfd)Vft6c!t, 
miit i[)rc a7vid)Cidjtcn^on «ilrt|llein«nb 
i(tcen® nfcn fo unbeftimmtbrurfen lafTen, 
Scft fanti folgcnbe* mit ©croigtjeit uon feif 
ncr pcrfon melbcn : 3lnton J i u & e r, ,^- 
S, .«apellmeijlct unb gSufifmeifter bee 
€iif)crjo3c mib ffirj^erjpgmnen ju SGicn 
um^5. 1798, rotn anfang^ bci^m bafigett 
X^^cater aI3 Ct-mfialift engngirr. Slacftbem 
«bet ber iiingei-e SSeigl biefe ©tctlc en 
()iclt ; fo iDUcbc ^rn, X A u 6 e 1: bcr Unten 
ttc^tbetr^rinjcnuub ^^Vtnjcfiinnen iiw 
ua^cn, n)otjctjcvinbcfrenfcinen®i;[)altvoni 

%{)catn he\Mi}iilu ®ein evtlefl bctanntcS 

SSJcrf iii; i)LaPasaionodilesuCbri- 

ato. iS31|l. saSi^n gegcni 790- i) ' II 0"a;- 
tcup-flV.A.etB. Op^i, SaSicn, &-2tr/ 

tana BSB |i5 Tag 

. (flria urn i788;fluc(j35re«fn,6.J5Uf(^fr. 

«mi79i- 4) Vl'SIdiftfectinfc fine Mftu 
rflCf. ebntMim I791* 5)XU ^iOlcnum 
tm unfi XII 2tllcmfliitcn, ^ten,b.€6n", 

1798* 6)(3iefingcbfijm Slawt- €t?en&. 
1798- i^tt S^cft. 7^ 3rfniei uttl> 'jiivai 

Sinfon. a plus. Instruin, Op, i. Offenf 
I)ac6/i799. 

i79Sfol3en&fiSerjcict»iig ffinu fci^ 6a^ 
^irt gc jc^de6cncri aBettcfccfannt: i)Cm 

voUftdntigct 3<i^i'i)'3^£> ^^f 'i"^ Bonn; 
unt 5fflta^f,iH 7a (l)eiIS Sf|l; tf)cil# ©de^ 
9cn()cU6;i£anwt£n, obfiroiccr fie mnnr; 
JJic&etfrtiiMKn; njovimfrr fic^ Oigdcin/ 
■ wei^ung^ttintLireii ^ Siaunngsfantatrny 
, ftud) E)fi[)ieic^cn auf QJcbui teta^O 'Slati}Si 
pvebi3tert,3wcfiitutfn^ a»f 2(mMantrirte 
»on 'Picbigevti, filr i/ 1 «n6 3 S^6rf iin6 
|um XI>ciI fir 18 3ti {ituTtifn tc uiib 11 
©insftimmni, Dcfinbcn-, 2) XI SKiffen 
imC^ij^'ni'it. i)XXII Sndjcn-'^Jtctcrteit 
fat 4 ©ingfiimmni; XXXVll Scidjcn/ 
3fiicn fflu 4 @in<Hnmmcii; VI Ecidjcnj 
©ialogcri ; V 5Sei^iiactter:Kbtetteti ; XX 
!ffiei^nad)t&;aticn; X OJlav^Cnfttftteti; 
VI ^paffioH* 5Ji0tcttfrt, jum ^E^ctl mit Jn* 
fttumentcn; IVQ3ii(jTonJ;3ftuii ; lUiobs 
unbSan(;^SiOtmen.unli2(ricttni(t2(n|ltux 
mcntntunbi jumSobebcr XonfLm|lfilr4 
^ftigliimmen mit 9 3n|iFurnenten; XX 
ii^dd)|citUfbct mit ^laimctten, ^^fimern^ 
.^oboenunbStigotten; LXVllI brcpflim/ 
inisc®icgoriu^'2(tien. S^rncr 4)3DCII 
€^Di'QborfpirIe fAr t>te Orgcl mit 1 ^lat 
nualcnunb^Pcbal; XVI bergletcfteit fiic i 
'ffliftnuflOwejufitie^oboc obct ^oin tie 
«SKcIobic fpiclen; HI Orgel/Scnbo ; IV 
Dvgclftnfonieii ; VUlfuei^e^Prdlubia; TV 
|wci;c^6t:iqc S^otaboifpicle iiv bieOtgrI,. 
1 ^larinettm^ 1 «Q(vnrt unb 1 ^dgotte; 
' Xllfuvje Unft letcftte Orgetooifpicle fiSr 1 
SRanuaL 5) ^ie ^au^^altting Don fief> 
,^ng, fin ©ingflflcf fftv< Stm^cxU 6) I Sin* 
fonie; I Partie; iQuartctto; VISia/ 

irjerbiDertiiT^mrnN; VI brrglcict^en CIci/ 

Here* SJon biefem SSorcatfje von ^anb; 

fc^tiften ftnb nun^auger ben im a. Sejr. fc^on 

' ftnflcfd^^Kn^fQlj^nbt^rr^flfbrMGft ivori Tag 514 6ni: j)XTI furje uub Idt^tt Orgcluow 
fpicle^ nebtt einet Otgdimfonic fix 1 ^Mar 
mm!, ifle Soirfe^ung, Se(i>ji3/ 1795. 6) 
!I>er$laufcc^ in eincr neiun "iSlelDbu fAr 
bicOrgd, jum^ciim einev ungliltfltdjm 
gomilif. 1791- 7J£icberber5eiutjigun3 
iJon3}Zattt>iffon unb ^Sirbe. i793- 
8) XXIV ^irbrr neb|l cinei 4|Hmmigeti 
^pmne )um Kobe (^ottf ^^ be^m .^lattice )u 
fm.^en* itcCammluhg. 1793* 9)Uiianf 
Strife u^bicSSd^ unb lltiwi ^atbxi^t 
ton ber 2luftlAtung^ tomponivn Sripiig^ 
1 797. 4. 10) Slaumann^ ein Zobtenopfet 
f,bcn{*(ffangam.«Idu. isoa. ii)3B(rf 
]i^, cine Obe, f. SI«v. ganj burdjtompon, 
^erlin,i803. 11) ^elobie jum QJafet 
unfer unbju bcn^Sinfe^ungiroorcen^ mit 
ber OrgrL ^Pemg^ 1803. ' 

Taglia (Pietro) Hti itolidnifc^fp 

^omponi|l um bie ^ittc tu 1 6. ^a^r^un/ 
bfrM^ton beffenTlrbdt gebrurft rootbcn: 
Madrigali a *tocj, 9JIaiIanb, 15SS* f. 

Draiid.Bibl.Clas*. 

Tagliavia. f, PalazEOtli. 

Taglietti (Giulio) einfi'udjtfittrer 
SttmpomiX an btm Collegio d^ Nobili 
di S. Antonio |u ©re fnfl^ gegen hai ^ct^t 
1 700, ^atwn ffinh" Hibtit brucfen lalfen: 

l)VI ConccrtielVSinfonic a ^, :i VV 
eB. cop. 3. 3) Arte da suonare co\ 
Vc.cSpinfttao Vtotone aluiodi Arie 
cantabiUIequali finil^, $i torna daca* 
po.Op.3. 3)Concertxa4,2V. A.«B. 
cont. Of * 4- ^) Sonate da Camera ii3p 
a V. c B, C. Op, 5. 5) Peniieri Muii* 
call ad use d'ArU cantabili aV. e Vc. in 
FartiCura col B. C. Op, ti. 6) Sonata 
aV. eB- Op. 7. 7)Concerti a4V.e 
Viola col Violone, Vc. e B. C Op. 4, 
g) Sonata da Camera asV, VcVioIo* 
ne e Clav. Op, g, g) Ane ad uio dello 
cantabLIi da suonare col V.Vc.e Violo* 
neoClar, Op. 10. 10) Concertia 4^ 
cou auoi Rinforzi. Op.ti. it) Pen* 

sieri da Camera, i 2 V, B. Op, j 3. f* 
HogerCatal.unb Franc. Gaipiri- 
ni ArinoDico Fratico al Cimb. nastf 

temStegittcr. 

T a g I i e 1 1 i (Luigi) Unter biffem 
!Ramcn tve rben in bed Fr. G a » p a r i n i 
Armon- Pratica at Cimb, nadf bem iKegu , 

petangefilbrt;- iJSgnateiV.sVc- col. 

; ■ ■ ' .:- * B.C," i* BSB ■315 Tai Tal Tal 31 G ■B C,0p.4. 2) Concertini e Prehidii 
1:01) i^iversi Peiisieri e DvertiiiienU a , 
£. Op.4. ?i) Concert! a4 r.Siafonie i\ 
3. Op. 6. f. Roger CataJ. gf fcl>cint 

[(^en urn 1720 gcK-bt jii tja&eti. 

TailUr.l I'ainc. — i|t ourf) 

©d)vift|lcllei- gcwi'l'cn, iric ba? Scvt U^m 
, set," ba« er untEv tern lite! ^emufcje^tdcn 

fcflti Milliodnpourapprondre a j-mer 
de la Flute tiaversiet e et a live la Mu- 
■Ique ; Buivift d'Ariette* pour ■*exer- 
cer a accompagner la Voix. & Paris, 
iTSa.f.Iowrn'Cncj-cl. Febr.i7tJ2. T., 

II. p. t48- 

' •Taianierius Cloannei) cfrt ict 

ta^mt« JJ^ilofsp^ '5J;at.}cmrt titer, -Poft 

«n& ^nTHfifii^/ an* Dr. bet- SRedjtc, get), ju 

Jiti) imijcnncDcm, bld^tt imi 3. is 5°/ 

^atte gaiij lEiii-opa unfc citieh grogeifX^nl 

vott 2tfvilfl,unt) a|wn burcijvfift/ auf ten 

itief)rc|ien 3rtaBcmien3talicnS mitgcoiicm 

©cvfafle (lelebi t, u. bann bf m ^ftifcr Carl 
V.«W^T5frniiiiIivS/Pa9Enirtfoi-matorii..'^a( 

peUan, tinb ^ifraiif btm Si-jbifdjof jii (£&Jn 

aU ^tx\\ti>iufm itlitnt, utib flavb am 

€nttftc« i6.3ft^t^utib«M. 9iBa^i)c6i;irt( 

IttI) tetinbet)i(& in }>iitem Opus Mathe- 

maticum (SMn, 1561 unb 15S3) ^»^ 

^ineH^c^ni^U^mvt>n bn-^afit. 

T a 1 e 6 I o (Pedro) -profefTftr htt ?Ku* 

nrjuCEDimoi-aiu Jlnfaiigc be« 17. 3a^i-i 
^unbeiiit/ t>4t ifnauiststbttt : Arte do 

Canto-Chao cojn huma breva iastru- 
5ao pata OS Sacerdotes, Dlaconos, e 
Sutdiaconos, e m056» do Coro eon for- 
ma ousorotnano Coimbra,i6i7. 4.et 
ibi pot Didgo Gomes do Loureiro, 
1638.4. SnbUfmaBcrtr^at crauc^ cine 

Arte de Canto de OrgaoBCi'fprodjen, ta 
»cn 2(u^(!fl6c ana gSan^el an SRutcnbrurf 
lu Ccimbra uitwibliebeit t|l. f. Ma c ha- 
So Bibl.Lus'.T.m.p.f^si. 
" *TaUi8 CTbomas) jiilcfet Oi'gamfl 
iri fcct^apcCe fcecJt^m^tii <Sli{abeti) 
vw etiglatib, efnev btr grJgren Sontra-* 
punftitlett feinet 3Eit,nid)t nut in gnglanb, 
feinem SCatcvlahbe.fonbfrnaud) imganjcw 

■ flttigcn Sui-opM'^^tf uni 6«< 3.i5i°* 
€f uti5 feiti ©cftillec © it fi (6titiett in bee 
muf.SfftfiidjK englanb* aU ganj kfon.' 
tere €t|c^«nun3?tt an((cfc^cn roeiben, ba 

fii wt HitO ti<fy i5n«n Wn« *&*"« ^an*'^' futill scfcftrttungcn ^at. '•35cem Xallig 

i^m m feinem Sntitlanbc I'djlccljtcrtings 
itn {>]iuftcin jti imn Xiciilcrroct'cn i\E)Ii 

Obvcdjt' Orfrn^pim u. f, nr. btl^c^t 
maytc. ©fint' fd?6nen, ctlrn unb getfie^c* 
ncii ^J&e, in njcldjen ^ct ®ct|r eineiJ P ^s 
Uiii'ina fo mcrtlidjct^mfty n?aten an: 

fangs bui'C^flU^ftilf ten Canto fermo bet 

ticrfcljicbencn lattinifcfjen ©i^anac bet fA; 
rtJoIili*cn Slrrftc geric^tef, &ifl ifjncn Di\ 
3tlbiic^ jutHiicsenwiiirijni Selnauc^c 
ter cniilifc^cn Sicc^e englifcfjc 5iaiobitii 
iitib lUfcafc^un^jen iintctlegtf, St ftat6 
om 3j:3}0D. 1585 jtuflrurtfedijr^nUnbFm 

fic^ fein ^c^ftlt nid>l f)6^f i^ *^I« fl»f 7 'P^ »' 
nigc t^sli* &dicf; boc(m6er mcbtwti&fj 

nlftmt 6ctj feimr 37fltiort, ba man i72Q 

nod) fine jinticrne ^33latrc ai(f feincmCyLM6# 

frfinc (iitbecftf, auf \m\d)cv in i6 fllrcn 

englifd)cn 3Jeifcn von i^m gefa^n rombr, 

^, bnpcv ficfc aid ein ru^mwtlt'bijer SGivtuoi 

fc f)errorgctf)ftn iinb 53 Sa^te im ^^efrane 

be gelcbt ^abe." ©ylc^em nacfc mfidju et 

fein 2e6cn bii in bie 60 ge&rad>t i}aUiu 

Hikd>i\t tv ton &. \>on &ud)t, mit 

5BiU. © i r 6, auf einfc ^latte in Supfct 

gffrod)fn nsDrben unfc ja^ar foy baO cUn 

ffinuitb bflruntet ©itbd ^ilbnip ^t^u 

SSonieinen SSSetfrn (^inn folgfnbcd angw 

fii^rt tcevbfn : i) Cantiones quae ab 
Argumento sacrae vocantur, g et 6 
P^rtium. AutoribusThoma Tallissio 
et GuUt^Imo Elrdo, Ang1i»,, serenis?. 
K**giria« iVIaj- a privatosacelJo Gene^ 

ro^UetOrganistia Sonben^ &- SJauttofj 
lifiViS75.4- ©ieSifl ba^ einjigc SBaf, 
TOcli^c* ci f£lb(if)ftfl»^gcgebfn ^at^ bal 
abet aii<^ ba« JCottteffTic^jj^e i>on feiner 2fr/ 
bcitfntf)^(t, Slod) finbet man }>a'id)Ubmt 
feirtcr5itc6enf«c&cn in felgcnben gebtucf ten 
wtmifdjren^ammlangen ctngetiltft: a) 

Morning and Evening" Prayer ' and 
Comnmnipai ft^t forthe in 4 Partes, ■ 
tobe sOngln Churcbf-a, both for Men 
and Cbildren, with dyverg other God- 
ly Prayers and Anthems, of sundry 
M Wit dof n j^s. Iioffiutcdat J^ondon) 

' ^ - ^ ■ ' ■ by BSB 3^7 Tarn Tarn Tan St8 tyTohiiDay, 1565. ©icfe ^ammlung 

(ton, Spcsitf). 9Ubcrt ^a«(eton, 
So^nTon, lalli^, Oflflonft unb 
©^cpaib. 3) 3ii Ui Dr. ©oiicc 
0^mri:lu"ici von ^ixdfcnmu^t getcurft 

unrci'fctJ Dr. 't()otji- XuftnJfltj ©amm/ 
Iimgin Sambtibgf unb itt tcirS^vilHiiclje 
ju Orfoib. ©iii mafwilitigllf ^eif abfr 
nnrcv ticfen Ic^tr n fiefinOet pd) noc^ in ben 
^anben bc« 23lHilticutfer«'^ SloBcvt 
ifticmner ju gonbcn, nrtmlicft fcin 4) 
Song of ^0 tarn. Sicfe 40 ©timmrn 
(inb atet tilf^t, wie'gewi^nlid), in mc^vfrc 
4|iimmi3C €^6ve eingft^filr, fonbirrn c3 
finb 40 obligatr, jucinem unb bcmfcl&cn 
ijtiSflftc Ia:ijfn Shove gFl)6rigc Sing/ 
pim:nen, oJe: 8 Soprani, niezti So- 
praai, U contra Teiioii, 8 Tenori imb 

gBassJ, aQfuntaemanbcr wf i^tia Ut 
fonbein2inicn|>(temcrt^ne&|lemcmllai80 

tontinuo fiir bic Ovfld. ©odj irilibcn 
bkffiRadjricfitcn&fm tiH^6cciieti^eu fic^t 
inSeutfdjUiib mcnig ^lot^ gcfccn, wcnti 
idji^innitdjt fmd)juci(cii* irelbrn (6nntf, 
fcflt> -f? a m f i n « unb © u u n e 9 f&I^cnbe 
friiiec ©tilcfe jiir ^Profcc in ^partitur in 
if)vcn 53rifcn eingcriitft ^ben; flW: O 

Motet: Ab«iterge, Do[iune» a 5 part. 
a»^c(iiqcm®ci(i: No. 1. in Jpaiufin* 

fficf*. Vol- III, p. 167— 27S._ ^) Ca- 
non; Miserere noatri^ Domine; i 7 

part, fine \i^x f AtitHic^e itompDrtti^*"^ <>«* 
fr^mnimiit^cnaBeile.f. ,^arof in* @w 
fcfcidjte Vol. Ill- p. 176 — 378. 3) 
Cantio inla : SalratotiDUni1i>a5part. 

fluVbcmnimlic^m5Bevfe-f. ^uine 9'< 

Vol.m. p.77 — 79. 4) Motet: Derc- 
liquir, a 5 part, aui bfin niiSmlic(jen 33er/ 

tc.f.©iirnev'«©ef*. Vol- UL p, 77 
-^ 38. &)Song;Like a* the'dolefull, 

A4part. nad) ciiKr^anbfiit^vift iit ^ato; 
lin* Cy^ft^, Vol.V-p.450— 4S1. 
Tanicni{DonDonieii;co) cttt iM/ 

Iidntfd)fr '^batt nnb jtompdniit be€ gegem 

TAmor pittortf^ Srttcrmfijo 1790 Mr 
,©fl|o(lcfcftric&cn-f,lQdicede*Spettacoli 
teatr, Milan. 

■ ^tamitiu^ (2fnbrcdO etnrf^lrlH. fcfliJSrtbf bti i7-3a5t^"nbcrt«, (Vfli: bri 
®rofii?«Kr t>pn br r brtivcn SflnlUcrfamillc 
bii^fed Olamcn^, Sin^ fetncr (»crrlid>|ten 
SBrrfetvatbatf^ mldiei eir van i6si HI 
16^4 ncb)i 2 Ot-grIniad)er/ unb rinrm 
*Xtfd;Iri'3efctfcn ju ®3rit§ in brr ^etrii 
^cnitftrd;r ton 47 ^timmen i&t 3 ^o/ 
nijaleititb^eb^lrrbduere, bal al)eri69z 
fc^on tvicbfv ein ^auh btr Sl^mme wtirbf. 
f.^ivOffnecl fnad}t, »>. btfu Otgrln jc, 

aamit{u« C3o^ann QJottlfrb) bcl 
S3orf)erge^fnbf n 0o()n. Orge Ibauet ju 3it' 
tail ntpbic STitte be« 18- 3a[)t5ntnbetti, 
^at unter anbrvn 1 7441ir&cDoTti bep Si^int/ 
fuvc on ber O^tv rininjar flrfne^/flfier ti ejfr 
iic^ inttmiite^ 2Beif(^rn van 17 ©timmeti 
ntitjgvogfn^^iWgcnn'^uft* €r ma(^« 
fctfDttbcta voiirefffidje ^(fitfn(iimmen^t»cr# ■ 
fetcigte anHf ^npuimntt unb (cbce noc^ 

1754* ' . ^' 

%amitiittC*0 bfi:®o$nbcrf,93otr 
^erge^enbcnJf^tlcBcnbcr Ot<ir(i unb3nf 
^lumentenmadjevjnSittau. SSicfcSonii* 
lie ^at 6e)'onbeitf in '^6^men/ in bet taujT^^ 
imb itt^c^leften vide vortrcfllic^c SSetfc 
erbauet. , " ' ' " 
■banner (ff^riflian)— i(l trft^tf(5c<«' 
lic^ fine unb bie n^mfidjc^eifon mitbem 
tm iften ^Anbr bti alt. £er» angefdfiiri 
ten^anji^r. ®a<il6tigenflborc»onrcU 
nen Xalenten geril^mt witb^^ar fl4 feftbfm 
voUfommen bejldtigt, fa xoie^ ba^ et fic$ 
nic^t^annirr,fonbffn ©anncr f(^reibt. 

Tanaillus (Liidovicua) citt ^om/ 

poni|l be« 16. 3a^rl)unbcit^, ^at in ben 
©turfgegeften: LacrymaeS-Petii^Q^apf. 
fion in 3taltdnifd)er €5ptad)e. gjTfln^eii, 
bcv^b, »erg, 159 ^M ©o*i|lSflI/ 
c ^ iv nod) un|ieiviD/ob bicd bie S}»u|if,ober^ 
mu'bet^ertbavongewefen fei?. 

*Taniur(WiIliam) — 6fltteim3..' 

1770 fein 7ofte< 3a^c rrrei^t roo fein. 
©ilbnip aon €. Sfl e © t p n gefroc^en fe incr 
Melodia sacra vorgefe^tmurbe.SnJJoIjr 
fd}nitt|ianb er fc^an fdt 1743 wt feinfT 

compleat Melodjr/ ?(ugerbfm i|i (c M^ 

tnflanjer Sig«^ itn @d)i:ei6cn tegtiffen, 
unb 17*0 im 6o(len 3af>re/ in 11. ge]iof 
c^tn iporbtn. ^Ifo i{l cr gerAbe 1700 gei 
iorcn. * - - , ^ 

^anjCe,)— fiarfrgegenbaaS. 1790= 
in brv ^ftt^ fctncp ^d^iT^ nirniaii fa^tc^ BSB 3>9 Tap Tar Sfto 2)ic .WtaijicvtWrfe, 6ic id) uon Kinrr ;>f ifceit 
gc^fii't [)ab^ ent()altcn oiel ^iiLKnef)mf9 

wcgcn fcm 93cvlu|i Icritunli uidjt fllciij/ 
jflltij fcvn fonnte. 

Srtame f inci' bex bclicbtcn f fjcmali^cn ^lilm 
gcL-inncn ^ o M e <$ f a juiiripji^vtiac^ iiftn' 

Ta p pia (Giovaimi di) ein ®cii^li' 
' djcr Jii 31capel um* 3- 1 5 ^ 8, <Jber in Bpa; 
ntciigciJoien,»ic6cc^tiftCLfieSn|lcii ta^ 
pLjenmiiilfalifcftcnSottrctDfltoimm^, nncl> 
n>dd)rmnad) betScit^Qf Abiijcrt m31caf 
pel tinbScncbig dngctic^tft looitett t"i&^ 
, tudc^e jufammen ^enommen fo unenblid) 
tiel Jiim SJad&6rf)umf ter ivimjl bnj^rtraf 

flc^tLina*roiIiti3Cii A'crrtlponbciircn ter 
Scipj.nuif.Snt, r* No,i9. \io6 Q^^dyaf} 
hiei abet xintci' ben tmg: n|tti?ilcn UmfUn* 
ben. 3^t>civ fe^ltr c( tiUerOitcn anSiingcriv 
atJcm ten SHe^Ef run^en fc^lte ii anDIittf (n 
|uir Untcif)almng triSdjiikn^ unC bte ^16/ 
flcv roatcn ju eigc nniJ^jg, urn &t.\^iiiibr ta^ 
jutddimn* ^^appU.votlSnt^ulla^mu^ 
fur &ieSuntt,cntrdjloil fid) cnblid>,&ad Jfeu* 
^ci-|lefilri^r€mpot(ommcn jut^ntt. Sf 
gab me^rae pianf iin, fie fanben (emm 
gingans me^r. €i: n^oUte fetne Q^lane 
fdl>ilau^fi5t)i'eiiunbmf6|fcnfndj urn Mm 
tccjlii^unctauf; nmfon^, adrd fdjiug i^m 

d)en 2(n|lt:enfiutigen, fagce et ben ^dbcn^ 
nifttf)i3Crt SntfcMug, fliif nic^M nieiter |n 
jedjnen, a\s auf fflott,ben SBert^ f"cinci<^a/ 
^t iinb fcinc eigne il'c*Jft ; unb fomit ging 
cr awi ron ^au^ ju l^au^^ von Oit )U Oit/ 
um JU bctteln. Slad^bem er nut* aKju oft ab- 
geu^iefen^bffcnrlic^tfeifpomt unb reilac^C 
tcoLben roar/ f)brte man i^n bod> f)m' unb 
ba; ei ev^ieUtleine, nad)unbnad> tmmer 
me^runbgi:i^ei'e^f^|hufirn^unbbtc££rie& 
cr 9 uo[(c !^af)ie>t3 ^i fic^^ nad^bem cc ff in 
(igene^ nid)t un&etrdc^tlic&ed 3Jevm&gcn 
biefei^ cibmclten^umme bei^gel^gt ()dtre^ 
inr^e(t^e einj?^ bebcurciiben ^apitaU 
fa^. ajiit biefem fitftetc er nun im %i 5 3 7 

baS erfte Conservatorio della Madonna 
di Loreto JU 3)eapd. j ; 

Tapray(IiFO-^f^§ftlrt^li«?P in'WL*2(ii«ga6e feiner Slat^ictmriPc foi(, 
n?dd)tgi6i5fcntheild bcySeCDuc ja 5>au« 
geilodjen |inb, 3n3>€ufh1ilanb fmb abet 
nui'bavon ftcfanni gcnsovten; ijVTSb- 

nat. p. le Clav. av* V. Op. 26. ''pavU, 
1791. a} Sooate a 4 mamri. Op. 129, 
*S&rnb. i79S. f.lifipj. muf- ^cit^Sa^ug. 

11.0.743- III Sonat. p. le Clav. 
Op. fl(J. ^ 

Tarchi (Anglolo) — ®nf OHi 

jaf>Iri^n jroai- inner bie ^ffiairintei, bann 
abi'iJiiUlue it)nba- StifafiVr be? ju Kaix 
lanb ^aauigefommcnen Inrljce de' Spet-* 
tac t«atr,<im b€|tcn fcnncn, bcr ifjn boc^ 
geiabVju eineu 31eapi)Iimncr nennt. ?lu4 
Dr. ^umep tfju! ba/Tdbc, inbcm cc 
1739 ^iujufc^t, bai\ cr nod) em inxiici: 
tOlannrep. ^iildjcmnad) moc^r^er 1800 
«njcfAljr4o3a^raItrcpn/ unb nodjmam 
d)e(j@ct6ne iTiraLtrn laiTtn. 3m 3fi^L* 
1788 |bnb ei-al3-i^ompDni[t an bemSta; 
liinifdjenl^earer JU SonbDn. Ciu ^P^ar 
Sfl^ienjcUci^ui fi^cirtrci'i'it^, roieutn'^ctj 
rotebcr iu ^talkn ^erumgctrie&en jn f>a* 
ben, inbfmmanroenige bafl^e tt)mtvi\nt 
bet,filrn?elc()eermc^t urn biefe 3cit gwi , 
beitft [;dtt^, 3((dfl6n gcgenT797biefiaiw 
jfifif^^en^efreriac^^taltcnfflnien, fdjeint 

ei(ii^nat^^an^gen?enbctju^aben,moet 
\eitt70S,mn\i^i}li<i}, mO) nut giSijerm 
^evfafl^ al5 in fcinem SSamlanbe, fdjoti 
mc^ierc fomif(^c Dpcrn fdr ba^ bafige 
^^eateigefd&rieben^at ' ®ic ©emerfuns 
bafianj,Siiu|itic5teiv bag bie qntt 3fuf/ 
naljmefdtterSrficfe einjig feiner fdjBnen 
5)inftf jMjufc^iei&en fci;, gcradjt il)m babe9 
nidjtnjemgjum^tu^m. 3f}oc^ rodien nutt 
tsonreincuiittetniinb tieuern Opern anjuf 

fii^lfn: i)Adenjira, Op. ser. 1784 JU 

SKailanb aufgef. 2) La Virginia. Op, 

•er. 1 78 5 JU Jloienj. 3) I'Arminio. Op. 

ler- 1785 jn 3Jiamua jum evften SKale, 

4)Ifigeniain Aulide. Op. fler. 1785 JU 
^flbufl. i)Ariarate, Op, ser. 1786 JU 

SJJailanb juni^r]tcu y^ale, wotau^ anc^ 
einigc 21Vien gc)lod)cn finb, 6) IHgeiiia in 
Taurid«. Op. Bcr, i786 ju 33encbig. 7) 
TArtaserse. Op.aer. 1788 JU ^Hiontiia 
jiim eri^en ifllalc, 8)11 Conte di Saldag- 
na- Op.tutFa, 178S ju^ailanbneil. 9) 
^ntioco, pp. aer. 1788. JSbcHb, nert* 
io)LeDisgrazit^ortunate.Op.biiH'a/ 

■" ' ■ fc^ou \^ BSB 321 Tar Tar 3^& gii(i/.io iVUacco. Oratori » ; nJirfc ijott 

ecu 3t*iltAneiii nU fcm il^tfifret|nltf tc; 

tiailjtct, i2^ LoSpaz:^acainnuno Prin- 

(ten 33Iiilr; |'oUflti«ti'utf0PDUe^:DlM)tt Kuit. 

SScneb. jum ci|lcn^Xifllf. i4)TitoMflnlio. 
Op-*er. i 79 1 jii 3lom jlim f r|i'n ■^^i'ak. 
15) I Raj;airi Scopcrti. Op. buifi, 

1 79 1 ju^Jlom jumcifrcTiiSJflle, i6)ll Ca- 

Taliere frrant*. Op. Ijutfa, J7'9J JU 

^artfljumciiten lOiiilc. ir^*-^ Cabrio- 
let jaune, Op,huffa> i798fi'tc*Pari^,qcr 
podjni. 18) rOnde Valet. Op-bnH^^ 

mit vottrffflidjfr 3)Iupf/ 1799 cbcnfc. 

l9)LeTrenreet Quarante. Op. bulla,' 

1799 cbcnb. njo^on and) Oin>cvti5rc unb 
3itien 6afclb|t gribcfcen iPDibcn, tctib e&em 
falls Qcrilt)mt- ia)Lft Voyage en postei. 
Op, com- iSoo ebcvib, ai) PAuberge 
en Aubergp. Op. com, 1800, flienb, 
3Kan finba cine l^Ierisie aii5 fdncn SiScn 
fen in "Stinmifti (}e|tod)fne 2(rtrti. a 2) 
Melite rirotioflfiiira. 1786(11 jUom^ mir 

ttfms^iVfall. il)Trioiifa diClelia.Op. 

»er. i7S&ftU tiinngcfcfjiii-brn. 24) Le 
Nozze di Figaro, ^m- uM 4:cr ^fr, jii 
ten bfijbcn ei-flcn ilfun bcr SIoirtrtfAcrt 
fflluftf/ 1787 rti" 3JJdwj^ nru ocfd)neben, 
. T a r d i t i .Orax lo) .ItapcUmri Iter am 
©om ju5(Jcnja imQiAbfllicficn <hcUct in 
In- ci|tcn ^Alfte tc9 17. 3a^r[)imbci'ta, 
fdKint nac^ ber ?3icngc ffinci ^ebruiften 
aScite emfnicfttbarct .«omi>oiii|l 9*!n?cicn 

(1651) tinmn no* folgen&c gcnannt luer; 

&?n: 1) Mesfta e Salmi con Litanir h ^ 
VOci. a^Mesic e Salmi concertati 34 
_ voci. 3)Mt^S5e3 4e5 vocicoiiV. 4) 
Messe eSalinLcoucerlati a 3,465^*^^1 
con esenza Strom. 5)IVIesie e Salmi 
con Motetli ai^ 3 e 4 voci con V, e 
scnza. Lib. 3^- 6) Salmi a ,^ voci, con 
Litaniedella Madonna, Lib.2. 7) Sal- 
mi »d Coraplelorium e Litan. con 4 
Aiitifon. a 4 vocu a)Salmi a g voci, 
9) Concerti, Salmi e Litanie a 2 — 5 
Vocicon:aV. lOJMotettiaa — 4 voci 
con Litan,a ^ voci. Lib. 4. ii)Mo- 
tettia I — 5vociconunaJVTesgaeSal- 
qii a 5 voci in Concerto- Lib.)*, ia} Motettie Sfllmi atet^'5 roci in Con- 
ceito. i:',)Moteit[a Voce sola. Lib, 3, 
i4)Moi€lti aSalini a 3 e 4 voci con 
una Messe cone, a 4 TO(i. 15) Motetli 
i Vocesolj.I^ib-4- i6)iMotetti, Siil- 
mi ellinrii k W ^-e 3 voci conc.c. V- a 
senza. i7)Litqnie della Vergine a 3 * 

— ,5 vocicQu leAnhfoneetalcuniMo- 
t4^tti, et jl : TeDeumlaudamuB concer* 
tatoa^voci, iQ}IVIot€tti 4 voce Boll 
con li V. ©Dloqntlj 1670,, , , . . , 
T a r o n i CAnt^nio)j?nnoniPa5 awtct 

SJaibaiafirdje ju Siantna unb jComponi/t 
gcjicn ^ic -LOiittc pc* 1 6. ^af)ti)nnbnt5, i)ii( 
t)frfl«0iie3cfacrt: iJIVladrigali a 5.TOci# 
SJcit^bij)/ 1612. l^Mi*5e da Capella i 
5voci. Gbcufc. 1646. ' . , _ 

• I'art ini(Giusepp«^)7*^crrt>0tf 

531 u vv f3nb ibn im December 1760 110C& 
aid cinen anqfnf[)mfn unli muittnnOjiann. 
3n fcinem 5}iii|Tfjjmmei" fyins, geiaCc tec 
5f)ilt gcgeniUcr, tic— ^/JcufclflloHaic/' 
^in 3*-ntf)cny t>c\\i cv fiic ®c|d}id)tc be i|clten 
C)od) ii\v tneljr altf ein blogcd ^Did^idKH ^Uf 
gcK'ljctt roiltcn n^oIUc. @ctn 'S^oijen roar, 
obcn ungcf)eucr nmt gcbogen, griate roie 
bie@afcn|Tebfibidrfjc,»PDmitmanbie^fife 
fdjncit^ct. <Si' ga&bnmnlsfDfbcn tcmJ^^cH'rt 
^^olibegcn Untcvncfct^ imb evhubic 
^un; oon ^Si ^rc,^flb^J gcqcnrotlttii^ j« 
ic^n. 35cv cincm jirajten ^eiucfje nbcv 
fpu'Uccri^mrflb|lctnfo^pn(jd)f6 Acla^^io 
uof, bflii .^r. IS ^utt babmc^ big ju 
ii^tfinnt Lierilfjit ffiiifbe, luornuf i^n Zais 
tini iiniaimK. 3iJli:t^t lab ct iijm nodj cix 
nctt ^^licf an |Vinen Jictlmg^i'dMllav tm 
^ni- ^p a 3 i u ju ^patis, luit ; fca abtr bicr 
fen objiigeben «^r. 17, ilhiir, wegni/cu 
net" januyten 3lci|e nacft Sn^^laiib^ teinc (Mcs 
l^ntjcitfanb/foriJcErefi' it*"in bcr5i>ii)e 
infnncm3ourna(e|UL" .^unftunb Sitcia/ 
tur mit cin. i8on fcincn ^^Gciffn ludrcii 
mmnod)jubfmcifcn: fi)Lezioiii pra- 
tiche pel V. (tin Xra(tat,b£i jtrtjin ill|r. 
inbcn^dnbenmdcr feineirScbillei- bfftn; , 
bf t, uiTb trfld)cn man beS Snrcf g fflr fcfiv 
roiirbigftt^t. 23on No, 4, ffirtetpi-aftifcfeeu ' 
3GcLfcfin^riifid> mcfu-eve 'Auegabcn^ aU: 

r Arte dell* 'drco o fiiano '>o Variuviipni 
per V- eaempre colIoRteaso B, Slea^c/^ 
iimJ79a, Jernrr; I'Art dcJ'Arcbec 

contenant 3SVariat.ftur la plua b^)j<> 

8 " ' Gavotij BSB ■ 3«3 Tar Tau Ta u 32* Gflvotie JeCorellip; Ic Viol on et B. 
^XVflnnJjeint, 1795. 7) Adagio vniie de 
Uusieur» fnjons diffrfrentes : tres uti- 
les aux personnel qui veulentsppi en- 

dreafair^des trailieous chaque note 

d'barmonie etc. fdicint Ci'tt m'^ ^ 3oi 

§u ''pavii v)f|ioc&en iu fcijn. Zai) fiiibct 
man iViiien i^iief an tie IMad. i£. [ i- m e n 
im VI. :>ftl)ig. ber Ceipj muf, 3eit. e. 
1 34. no* euimnUbgetJi-ifrft, 

le Tortre(...)Ol-3ani|T JI1 'T>^x\i 

iinb aingtuniDonill umfl 3- 1716/ teffi'ti 
SOioctten rif Icn'BEpfjU fanttii «n^ i^uti 
in 6cn itu*('n auf^effi^vt »urben. 5Gon 
feinen gebrnrften iHJf rten fSumn tiodjge^ 
nannt tBfcbcn : O La Paix, Camafe. 

b) Miserere a grand Choeur. 3) VUI 
Kecueil* d'Airs a chanter. Me JU $a; 
tia.f. Boivins Calal. iiaQ. 

T a « k i n (Paschal) — 3" bitt SrfilW 
tunscn, iwclcbe ev an fcirien gortepiono'* 
an9e6iflrt)t !)«*, geh&rci nod) bie, bail |"dbi« 
ge(finf5S;ii-bcl ttflm^fn-unbtflj! bi? be^beii 
©oitcn ctnc^ Xoti8 |cbegnial aiif cinm 3«3 
jUrtlcidj^fflimmtwerbcn. f. ^^cilm. muf. 
^Dcfef nbiatt. >S. 1 14. we man nod) mt^f 
teiTbimtlcl^idivimgen flfc'et feine93cv&elf 

fftungcn jtnbet. 
- T a s s o n i (Alesiandro) tin itftlidm-' 

fdjer Si^tev unb SQerfflffn- bcr Secchia 

rapItB,obabf« getaufcteu SaSafTanmaS, 

ttni von 'TOofcena gtfcirtig/ unb Ifltte luZni 

fange bciS ly.Sa^E^unbcct^. '-Jdi^'C mc^* 

. rccu Kincc ©djiiftcn/ l)at man fludj won 

i^m: PeiiBieri dlversi. Lib. X, Carpi 

1610, aienebig, i656iinb ii!i65-4- 3ni 
1 otcn ^tid)E ^anbell bni.i 3|tc Sapitfl won 
fllten unb nt'ucn miif. Sdjviftflellevn iinB 
3n[inmKntenaLifbi-£i?3Miutci-n, ^ier tfli 

eg pud), BO ei- bt^amet : .SUuig ,3 fl'c b 
J.»cu@d)Dtil.inbl;.i&c cinf ftncnbcre 3lvt 
tvaurtgerHn&fiagcnbec-ri^iclobuetfuiib.'n, 

roddjc Cci'pnni won aenoi'a jil br« 
SSc'ifafTci-^SfittKH^jun^mcngefudjlH'- 
tflu&cnmerft C^^idjad) ^mfm' 
unb Drganifl an bet 'Pfflvcfirdje ju 3tmr 
fcei-g in ter otetn 'Pfalj, igog, gc^firt ju 
ben roeniqen abrtgcn Adjtcn Ocgclipiw 
Icin, »cl*e gieit^ Den cbemaligen 9t e U 
ncfcn, ©H);tcf)tibeti,$'fl*cI6eIn, 
S> c5 c n u. f. TO. i^r grogeS Snfrrument 
oodj mit bcc i^m iHtommenfcen' einften gKanict Mjanbcln. 3[(« ^m* ilOn-batf 
G!*iifbm,iual5ei-)'dnS"'5fi"&'^nuiinjL-ca* 
%i}\u\:: nm\ta-i)ait unb ^armunifrfj teiti 
tiuc^jiiffltjfcn, nnfi imSBDitpicii' unb intcu 
fm;cn fiantntic, fluf )>incv fdjfinm, !Uo^;l3ei 
brtiiHn Oi-gi'l, |'d)etnt fv »nei^i!6vlT'rfj ju 
feijn. 2luct)()at«tic3ufi'icb"i^''it, flnf«i'' 
nemOm ncdj^rnnci- nntSicb^abcrflltcu 
OrgcUunfl jn finbcn, n.H'ld;c fid> feincS 
©pieM fi-cuen, abci- jnilfid) auc^ gcgenj 
ro(lvti;)(i8o!i)fd)Dn i'cincm fottgerflcftcn 
3llfei- von 60 3al)iTn tnit ©fforgnifrcn 
entgegcn fe^en. 3ladj cinev fdji'iftl. Snn*i-. 
90m ^rn. ®(^»l.' nnb Sfjotvcf tot © a ij e c 
in ©uljbad). ' > 

. -■£ a u b e c (■ . ^tofeiroi:, m^v\d}tint 
lidjjii 5t8penf)ngen, ^attie fe^i gcrfl^mtt 

3tbt)tinblung : fficfang nnb Sfit^nuiig^ ei" 
?OifttrI jHr SQcvcMung jiiniiff Scute fi&evi 
^aupl, infontei-fjeit fccv |lubii-enbcn, nitfet 
nnveinjeliibiucfenlaffcn, fonberti auc^iri 

6em jscviobiftben 2Gerfc c intieriirf t : '?!!ia(i* 

ncbftviftct 3ri«, ubgifct of @. ^oa\itn. 

abenTTorgang, i792-I\'-®'Ui>' 3" tsem 
3ten ^anbc bif fcS 38affi finbct man aud) 
cine ,/'K6T}anblnn3 iltei- ."Sonjei-te;" vicU 

Jeti^t BOH bern Bcrereigten jfapelfmeitlcc 

© i Ul J. @ie foU „»n^ie ^cmcrtim* 
gen ilbcv Unticfnnntfdjafi mit bet 53iupf, 
altf cine bev Baine()m|ien Urfocfien, waruni 
^onjci-tefofeltenjWecfmdiSig befu(i)t »ek 

ben/' rnt^alten. ' ' V, 

dauber ober t a n 6 e r t (3. 5.) i5I5/ 
reuijl unb .^omponit^'f^r fcin 3n|li"unienc 
inCcvSiivlil. ©ci-nbHi-gifc^cti ^.ipeKc, Qet 
^Svliintnbie brave n aSiitucfm feinEfiSiw 
(IvHinenis. i£d)on 179a bctried ev ju '^ttt 
lin in cinem son if)m felbft gefer^ten ^onjeit 
cine fo aiiDcioi-bctitfidje Sertigfcit, bag ct 
tic bajigen/ niit giitcn Si6tcnfpidccn ict' 
tinntcn Sufi&i'cv in SBernjimbcnmg'unb 
2rflaiincnfc&tf. 3dj fdC>ti [)n(je jwat mil- 
bicfcfteSlJicvon fcem(kinnj'5;a-j«l auS 
F. ^uv im jtcn X^cile CtT ©djiSpfimg boiv 
i^mwcrti-agentjSien; flbev md) bieS 3B« 
iiigen)nvfd)oni]enug/niii^uon fcinem tier 
fen <Bcfilt)le bc« ©djSiien im 'ifuiSCi-ucfe 
inibfanevuneingefcbi-^nften ©cTOah libet 
fcinSnfii'umentjn ilbeVjeugen. Si: ift JU 
bifliimbitrg in ©adj fen urns 3- i7i03" 
boi-en, ^at jid) jn Si'celien untci- 1^6 §c 
^ebilbct^tataMf bie7lfrtbcmie}uQ76ttingen 

cine BSB 325 Tan Ta u 33G fine 3cit(anfi icfudji lln^ i\i banii in S^ii'fl^ 
©ctntninjifdjc Sicn)le iictieun. Uibev 
cibct ma<ii)tc tin i}c]\t)^X'AA)tc 5^r«tl bicfei 
bmcw si:i\n\Hci-^ ii)\\ igox fiU' icn GJf/ 
6Muf^ ffinfE* Snfrnnnctit^ \a^ gnn^ mi; 
t^AU;). Sntcfil'iiftflCfe cr frf^on nucti juiu 
gnr^dffmmgtsvollctt ^b^iUr.i fo ircit gc; 
hu)d)t, ba]} tcrfdCc t> inc ©tt'Ke im 55ti'ii|te 
vcrfctjf » (onttrcSr jeigrc fidj ilSrigciii fludj 
im Uniqan^ic itia ein an^ftiffiitnci- m\b Q^hiU 
6«a'3JJami- (£i" |lat& im^S^iap 1803 jii 
(g.illcntrebtan efntr ^vjiirfrfii^rhfir, j:im 
grof>eti 2Jci(»tl btv ba\u}cn Mcipf He, 31ad) 
^'incm io^c flnb mc()rcic 2Bafc uon fciiieu 
3(i'()^itgc|lL>cl)riiirov£'crr; alsj; i) VI Var. 
j>,Fl,seutft. j) Var, p. Fl.avec Orcli. 
Op. I. Sc^[j5C»tcDcvS:ti^nel: 3)Var. p. 
F1. av.Orch. Oe. 2, de§ Var. 4) Var. p. 
Fl.Oe,-^- 5) Var p.Fl. Oft, 4- (i;Conc, 
p/FLav. Orch, Oe. i. 7) Cooc.p. Fi, 

lUUv mctneSjii^line. Soi»im ^uatit un- 

gula caiiipuui/'45icn,bcp,Siiiit>ficFyi78o. 
iSS^eUciiiiiS- €^5 ifHic^ivctfr 31nroci/ 
fiHi,^, nod) ®c^id;t ani tie JGiDlinf, iDiitctn 
e^ t^ub fi'fv^ ©ebimteutVklc un!> Acu}3cj 

ttfc^ , pfi)*?f^SO"*^ ^ pljVfiognomirvV/ 
nnHflUldjc Ufii mif untcr a^id) jnuf, ©egciu 

fuuiCH^mitSBi^ iin&Sa.iiu'geHMa-ttciumO ■ 
im Xpne tec ^Inmaucifcijfu ^*(fnci^ jjctj^^l' 
tcticii ^ijjf>liiugi>pm 7ltiLMi.ini5 t>ort bee 
iSuribuc^ iit 3^2fogciuinntni StffTnfpnen 
be^ itdpcKmciflfrS, in tcm n-Sinlidjcn num; 
miiXoiie unt in bcr®pii^cl>e rinr^ @ct; 
getii, mlt 6c(rdnbi';cL' ^Inwenbunii niif fein 
Sniinimrnt^ jum ^fflcrt giibr. Unb roenti 
fladjict^i". 93eif. fm Sanfc fcinfrStftnft 
nkfjtgffiAnbe^baljeL-tcititiS ant'EIirfj \clb\t 
S3cifud)e in bet .Sinnpofitiort flEmfldjf ^a&e ; 
fo(lellibod> fiaS ganje SBa-fdjen ©emftfc 
gfniig \yon imun gntcn €iit|lc^ten in bai 
wa^vc SBcftn bcr Sonfinifc auf, ^eir 
QJt e ufcl bc{»auptetjttjai'^&a|5biffec Irflf; 
tat *4nter bcm 3?flmen 3> 1 ii ti r g nfd)xa 
nenfcij^miinfiJibetfl&crbierfn Seamen roc/ 
fcevauf bem Xiul bejfel&en/ not^ fon|l m ■J fl « r* CSranj) ajivfiiofi' aiif be c ^M/ 
tiiwrt?, jtvmpi>ni|t fut Kin unb Auberc ^Oi 
flfumcnte, unb 93titi;iicb bi-r xapeUc bev ■ 
t?cnrutl^*cren itfinigin pon ■Prcni^cn jit 
©film, 9f&. ju .^eibclbprg am 16, ^cc. 
i7^3,tjatanija' Kinem^Satn- fciricn te!)/ 
rcr ffitirct in fciner j^tun|t onfjuircifrn. 
2>icfci" lUiir jnrS^ it ber 05cl)ru't bcs ^oljnciJ 
fclolj DiiififK^ an bcv ^eibclUviiftH^ax Xixf 
d:e, ecAKcffi' nbfr, bcp Sflegen^cit cincr 

uom*^cfL'bfl|cl6|tqnge|ienten3flgblU|l&ar' 
Ml im % 1764, btc .twrmcrflamfnt bcJ 
€f)UifiU|tenfluf fi-ine tolcntefo fe^v, ba|j 
iljn bifffv ?icfiSibfrer bet .Snnil fo^Icid) 
iiad) OJlannfjdm in fn'nc Sapctle fieticf. 
iSanm fjntfe mm fjltrr ber tkint iivaixy 

b3!iuictte3jf)im'eid)t,nl4crfd)DnDonlctJ 
ncm 3Jiircr Untcnic&t aiif ber SBioIinc cm/ 
^^ving unbTdjon im 8ten ^\ai)ve lirg fr |7c^ 
riMT bcm J>fc anf &ev xiaiinctte ^fticn, . 
SBon biclh'Scit flnroui-te.et iiH cin blaifif 

fM)ige5 ^Kuglicb bcr .stapclle,.foit>ool ff'if 
tcujvUunertc, alsanfba-SDioiine, antji^fe/ ' 
^cnunb nnimtcr6rDi^cn fi>vt *te6raMiiu 
UnbaU im3. 1777, 6ei> ber SrlSfdyung 
6cr ©aiaifiJjcn i!inif, brr e^nrfil.|t ]'Hw ■ 
3tcjibcnj mit Kilncfjen rermecfcicIte.ninGte 
fccrjtinge Janrd^.nnacad^tct tci23ov)"r:U 
Iimdcnf<inc^a3fltn';3, (elfiijcmfpfgcn, irof 
6cwcr3itla^;cfr^ir(r. 50on ^Otflndjen ai\€, 
irocibiflinm^. 17S0 6lic&,rapf cr mit 
bem JftapeUmci|ter SaSinter nac^ aSirn-.-. 
^ifviiJiUben i^mwifjien&fcinciJ ^a&iil)* 
vii;cn 2fuf::uf*r!ltS Dcifdjirbenc ?l"ntriSge ge/ - 
macfct; ciblicb ai?cr (Wncm ^:vin syttm ' 
unb Ec&ctc wicbcv nad) '{CMncfini jntficf^ 
TOonncftimS. 1781 mit. ber l^d}tn' i^c« 
.^oftmg^ratf)^ ^jon^^immer, tivcm 
it)cgen it):cr bcfonbcni (ScrdHc?)id)fcit auf 
tern Slaineie, 6cij .^of (Jclicbten jim-m 
5taucnjimmci-,tei[)iinb. 3m 3, i^s^nnf 
tetna^mer mit reincin@c^a:iie^rr»^tev cine 
jircptc Stcife, ai^f mcMjei- er ftiniwn 9 Wo/ 
nafcn, anr^rmefirrren ^^h'u fimT^cvie, 
bie iKeflbenjen ©eviin imb ^re^ben &C( 
fLic[)fe, "^avauf tei)vte ernad) ■5Si>idjeii 
guriJcf, Silnf Sfl^ic bainati er()ielt er au« 
^ciiinDon6crb(»ma(3rffiierrneenS6mciiii 
3Intiilflc in i^n'c Sicnftc, me fi^e er nebft fei; 
nevSatfinaudjfo^IeicftannQ^m. 3m 3, 
1791 m-rififrflufSrfe^I bf*^6ni():^ben 
©icntc in biffcn itapelte, 6i« ^nr 3(iifunf: BSB 387 T au Tau Ta 328 bci^irt. ©act aui^ctci^Sutg. Smfot^ 
SCH^cn^a^lca&c^na^m ermitbie (S:\^m' 
jjniVtetfJ^otijcitJ in bnr Cf nM *33*u iei, JU 
bciTtn ©(anj unb^afnA^mc feine Xalcnte 
m^t njcntj bcptvugen^unft wel^fi pdj nocb 
i79mn& ipdtcv(>in JU ^Sci[i»« 3tul>mcrf 

ncflcineKnKnadj Jp^mbui'SiU t^uti im& 
bicfcailgcniiiL^Oftabn' mii|cincm g6Etlid,Jcn 
©picieiUfntjilrfcrt, 3m3-i799 ""tiT* 
ffielt et in Icincr aBo^nimj m6d)fntlirf) ciii 
foacnatmtc^ Ctuaitctt uncci* ^icun^eu uub 
^Dliii^fhnnfvrt, roelctjc^ abet in ber Siil^fi 
ta^in firoeirnt Kutbc^ baiJ fltic 14 ia^c 
groilca Atoujcit, forooEjl m itotrm b« 
©pielt'i-^fllS betSLJ^fim/flegcbcn wcx^m 
fi)llif, TOD&eij kfeteve biu^:^au3 fel&|lmii|i'<i' 
lifd) (r^jri nnt) nur in bcfimmtn Anja^I jtiJ 
gcfatTVriwfitfnfDllKn, Zn b:mO:^c\t:t 
, (el&lt Tia^mcn tic n-\tcn SGii-mcffii ^erJunJ 
3fnt^ctl- 9Bie fc(jv miijj bieiiun|l buv* tin 
foJdjfe Sniiifut ^eroinncn ! Unm fdnctt 5 
^intern jeifltc fdjon 1796 feinc hUz\U 
Ztiitcn aH tinb wn 14 3ft()rfn. &n) i^ney 
fldi(cnimbvfmfn@rimfn^ruk?lnfa^5ei« 

uoti ifjren^^alfntcn jum ^laricr moarten 

a)fm£efcrtoirb^cf?enf(i4 t^iffr n^^ac 
?5cfflitiufd)aft mil biefem i»crm fflidjf ti Kiib 

licbntSnjflrbigcn Aiin|dri: tticfct rocnigft 

2Jev8ti%cnmad)fn, nl^mit bie wm S^vn. 

Zan \d) ci3en()ar(bifl fjttippifene ffie f*id)j 
(?rmirfadjf^at,welJjcCie|Vm3ltti(eIjum 

©ranbc liegr, 3K6d)te id> be^ imit im 
©tanbc fcv**' f)ifv" fl«c& einftt cbcq fi> 6c^ 
(limmccn ©egriff von fcincr &m^ i« 
gebeii! 55icij lii^t 04 ^ib^i' h"t' fiSWcrr, 
nic 6r|'c(jici&ni. ©em (ttib nic^t tic ajoiv 
jilge eme^ ©Ubiev «»/ bic]em3n)iviu 
mcnte bcfannt, bfiten fc6cn tor 10 3a&ifn 
^aifei'3ofcpf)®a'c*^tigfitciviberfa^i'cn 
lifCinbemfr itjnan btc ©i^i^e ba- »^u'i . 
monie, fnucrilictliriagmufif^ltrat?? llHb 
bennocfmnfKfjfvfen unpartfijtfdjc itcniicr, 
aB cr firf) X 79 1 Ji'^^eilin fjfiren licp : ,,€1: 
^afccnid)t6en-fct)me(d>clnbca, fanftcn toil. 
unb9erd)rnacftolIcn10Gi:traii,trcfMiicI)^i\ ' 
<itiiifd; genj5f)nltcfr feine .3ti()6rev ent; 
gflcff," J^in- ©tablet ^flbcidjjn>arnic 

$e^6rt ; bais abei .^ttu^ a u f cfi c n A ©pid Uftfrjcii^mit), nrtu^bcmiif) md) ben &raj 
i^cn ^ifltcifler buU6 ^uihuinciiiiJ, Jptn. 

®ek3cn[)rit,J?in- 't a ti f dj cfni fctnci flllaj 
lic(>(ia( O-uaitciteu mil SBfliifltioncn, im 

^Sini, 25cld) cine ^Siattnicbfadi^fcif in 
bcu i)io6ifi(aciun tct 'I6nc [cinctf S^iltiu* 
mciu5! ^^alb .iMi"C5ba3 Icifc^lfliccnibfr 
bui-(& ben frtnftm •^aucft be^ Scp^vr* be/ 
we^tcn "<>latrcr, boXb ei^ob fic^ fcin infirm 
merit in l■o(Icn^cn«n^ gMnjcnerngclnocIjc; 
ncn ^^aiT^^cn x\htr allc rtbrigcn, tro&cy im* 
mei bee fd)mcljcnb|tcn '^Ilelobicn af>vt>tiS)t 
fclrcn. ®al)v)ajein(id) i(l obervpn brcr^n 
iluartettcn nod) nidjt* gcbrurft, 93on feiV 
nen ^onjcitm ^inge^jerifiiib ci folgenbe: 

i) CoiJCf-rt p. Claiinc^tteprincip.a 10. 

Q5alin, &-J^nmmeI, 1796- 2) Concert, 

p, aClarinertes princip. £6cnb. 1800. 

5eflE)rfd>dnIid;iil3afobSfin|"(^iina.2c^ 
fcin 23atcr. ' 

5a uj"cbevC3-®J— tMr^r3^rcnbiln■ 
3(ll^gabefn^ev^^rf;^ft ,,\)b£V ^ifpofitioit 
bcr Orgdllimracn/' "Anumannju Sft^ni^, 
SSov^ft ivar ci Qteiicfjt^btieftoi ju fSkU 
bnibm g gcmefnt- ■' 

T a V a r e 8 (Manoel) fin Stomponii}, 

3, 1 6 2 5, unb war ^nfingi ©^nger in bet 
Atapcde be^&Smg* 3 <* ^ ^ « tt IIL, tatanf 
^apellmciffer an ber -Statljcbialfircftf j« 
iSiiucia unb c nbli(& j« &icnca, mo et anc^ 
tlai&. 3n ber ^fiincjl, m»f. ©ibliot^- |U 
Siffa^onfinbcit fid; iiocb vide ?D?tlTcn,'p|"aI* 
mcn^ ^fliofftten ic, ton fcinfr 2(ibtit f, 
M a c h a d a Bihh Lus, T. Tir p. 385- 
T a T a r c * (Nicolao) fin pcrtugicfix 
fcfecr ^orifiSniKi^v, gcb, jii 5)oim{egre, 
t^IA^te nm^ 3- ^6^5/ "»b mat cr(l aj 

3a^ic flit, dli ev (c^d». al* SapcKmEiftcr Ju 
^jbij unb tjucnca.fratb. Sou feinen ^om* 
pofirioueii roiib nod) a3cird)iebene« in 9Jl|f. 
inbcvASnigf, miif. ^ibliot^. ju fiiffa^oti 
aufbemfl[}i't. r. iVlacha do Bibl. Lus. 
Tpi«.lIIpp-4.j8. ^ > 

Taverner (I»Iin) cillCV bcr iltcfteil 

cnc^lifcfien^ontiapunftiiten be* i6,3afjL'/ 
(junbeii^, mrtvOManiil ju^oflonin Unt 
colnl^ite unban bfrMmafiiicnSarbittaW/ 
jc^t aber CL^iitlf itdjc ju 0>)oib^ unb ©o^n BSB 5^3 Ta V T.1 Te 330 I 

Mum 1559 Bmirjmtcn gSrefcfTcr*, '3\U 

in roi'ld)cn uinn (ulj il&fi tvlt i!5|l" &iycni 
ftAnkc iintcit)icU; fo mwbt Bie sftnjc ©e^ 
fcilf^aff bci-itrlififijtrrgftt angrfljgt, inS 
(iJ:fin^niB *jti^oifcn, and) dn i:*iumu|l, 

biJtint, CDcn 3*^5" Xaycinci teftctcn 
noc^ fcine t^alcntir, in^em ttjn 6cv ifartinal 

iintfrbcmlSDrnjanDf/ crtcp niiicm^^ufti: 
fiitf,(oSlicg. S3on fciiicii a?cvfm, luclcf)? 
tiu'tftaua mtl) in ^5ro|;cn iTIotcn gcrc[jfu-&^» 
fin^, itt iWfli nti:ftw f^ctnuft ; ricUcirf;r gab 
ctf a&ci'aucf? in jcncm Bn^iifei' rtDd)iinf tw 
itcu3^otm6tucf m€n3laub; Cagrgeii tmB 
itie^ieve bcifelBcn in'cnglifcljcii (E^oibil*' 
(feft'ti hd* ill ?3lft* flaf6ft)flftctt xcovben, 
jintfvfcencnDr, >Oimicy bie crilm^Sa-- 
nonavon fctnen 8anBSIrutfin»iII gcfuiifccn 

^atcn im« Dim folgcnCc ^3}ri>tcitiicfc roit 
^f(fcn 3fr6rit in ifjven ajcifcn niif6c^a(j 

tni: i)Sonf;i3; O, Splendor gloriae 
ptcf. Ha whin*, Vol.11, p. *i3- fi) 
Diim tranaissct Saliliatum, a 5 voc. f, 
Burney, Vol-ILp.557- 3)Canon a 
S: Quilolliipeccata, f- ijtnib.p. 560. 

^icfcu Sflit[l(cr i\t roti tern itiV a, SrF. atii 
gcfft^rtett, slctcfjeiS^ffmcn^. mf)l jii uuj 
ififdjeib^n, inbcm ftcfjicncv bur^ nicJ)ta, 
aid burrf) feincn QJiofetTovtUcl aii^gcjcic^; 
n.et I)at- 

"Taylor obtr Tayl our (Brook) 

.^eo, imb mcfttTohn, ncitm ^r. Dr. 
gorfcltkrcn afii[tifjjm e*iift(lcacr 
infcfncvSitci'iitur^ti^oireitfrgemcIbctTOirb: 
baftci®etmfir ttv SShigLSocictiSt bcv 
ffiiffcnfc^ often pi tionbon gcwcfcn fco, nnb 

feiuc 21&f)anbliUig : De Vibratlone clior- 
darum nid)t mir in fcinen Methodus» 
fonbcin wd} in bic Phliosop^. Trans- 
actions, Vol. XXVTIL pag- b6. engliic^ 
unKl" bcm litet: Concerning the mo- 
tion of itretched string, nngcrflcfttjabc. 
Taylor(Brook) Sfirt^L (SvoSbiit; 
tanift^ec ©efanbtctatnff^nif. (lalfdfcficrt 
^off umS 3- < 80S, jetd)nete ft* muer bcit 
©ilfttanrcrt alS cinairgetcLbcntlirfularfer 
JSioIinittau^, bcc and) bic rd)roev(tcn ® flf 
(^m prima vista mit grSgtet QJiAcipon 
unb fc^c flffd;mflrftfDU vorjutragm wu^tt. Taylor (Silas) obfr au£$ Silas 
D'O^iiville obcr HomTille, imter wc(/ 
<J)Cin 3lamen [cine ®ef*id)tf im 0, 0. 44, 
tCiS a. l^rr- iu finbcn i\% t^at mc^rm^ ge/ 
fdjiicbcn, flW : i) II cbfr mc^rcrc An- 
tliem§, rorfcftc in ber Afinigl. itftpfllc mit 
^fijraflauf^efii^irtroiirbcn. j)i£in©uri^ 
gcbiUffrinPIay ford's Collection of 
court Ayre*. 'i)iSineM^tti\lifd)t&bcxi 
fcifte Otc DC* a^nafreon fflc 1 ©timmen^gc* 

tlticft in Playford * Mnaical Com- ' 

panion. 167?. 4)9lfgc(n jut ;»tompi)fi/ 
tiort^ttjcldjcdbaiiicflctiiicfttuorben. 3a* * 

^2)^(1- baoon marin ti^ a n>f i n * J5<*nbcn, f. 

Ilawkini.Vol.IV.p. J3o.3?ot,** 
Taylor (Mr) — 3^ ^pre|loR# 

^atar (Honbon^^ 1790^"^^* "**>" ""^ 
aiitjL-fii/jit: TayJor'i Beauties of Sa- 
cred Verse, selected principally from 
the Wei k* of the" Rev. Dr. Watts, 
W esleyi Doddridge and other 
emitieut divine AtithorSi wiih entire 
new Music, suited to (he Voice, Or- 
gan, Piapo Forte etc. Book L and IT. 
Uc^gl, bieOpcrcttc:Buxom,Ioan.£onb(?n, 

fctij Congmati. ' ■ 

tfl(jgnct(?fnbrcafl €tn Orgcftauer, 
QcKjii S6bfgin im 0JMgbc6m"gir<fictty kitt 
gcgen baS Snbe bci 1 7. 3a^if)unbri'tS. 

^ a i; fi n c r (^adjaviaO ofe9Smb€r cbfr 
®o[)n Ui 23oL^frgi:^cnbeii/ifi nidjt 6^*' 
fatuit, irar cbenfaH* Oi-gelftaiicr, gc&, ju 
S66cgin, unb ^aete II* jn ?01riff6Hrg g« 
fei^t, njo cv im 3- 1700 no^ acOcitetc. 
©cinc^ S(?amcn5 mirb jwar ^in uub iDiei 
6cr n^.fimlid) gcba^t; jti ticrfm Siu^rac 
mSgcrt abcv hit fccybcn Sieifr, we Idjf er ju 
3cna nnb 31aum&«tg er6auct ^at, loo^l 
wtnia bnjgftragcn f)al)cri, inbcm t« crfier 
rrm am 2Bmbe fct}\t, unb leprae* nav 4J 
3at)re Siauc^bar gcbUcbcn ifl. lUbcr^aupt 
f5nnennocf)fDlgcnbc|ciner3Berfc gcnannt 
tucrbin: i)inberSo(Iegienfircl)Cjn3ena^ 

i704»:cpaTivt; a)bieS&m;OrgeIjn'SJeri^ 
fc&nvg^i703 ; 3) im ^enebittinerdoflcc 
|u SBctngaitcn; ciH SSeif wn 4 ^timmen 
filv 4 ^aniiQle unb *Peb.' f-'©rfSUntr 

3^ad)v,tJ.Or?].0. 97* 

Tede»chiCArrigo)f.ba«a.Srt- Ifl 

nicmanbanbCLd aH ^einric^ 3faac; f. ' 

bicfm :Mni(cI. 
^cgetmcvftCS^rg) juIc|t©otm 

Orga* BSB 55* Teg Tel Tel Tea 3^2 Ovc^mfi »« ^iagtJf&iirg, get, Ju^,^^f^^rf/ 

tm im ^albci-ftaDtifdjcn fim io?3;^ni(ar 5vlatjicrfpiclctt,cr|l hc]) ^fm nlt^ii OrjatiU 

ftcii I'eincti Oi(3'^ 3acob Deli u €, inu^ tttv^ 

. fliif|Viri699 bfvmSk.nn.Oniniii(tni (£iii( 

tcinb t d cf, untct tefTcti llcituiti) cv 4 

KMrciftDflivCaiJ ft' 1701 tcntJinifctfflbaj 

gvaiicntUdjevo(!Ei>nmicnmiK(;fti foinue. 

fcnirnien.frtnC crCydcgcni/Cir, 170 j mit 

ciifiififcnjiigftjcn, unu-inifct 1708 Or; 

imb fnc^!id> iiodj im nAmlid;cn 3at;n' SSifaf 
riutf u»& Org^mift am *Some ju ^iia^^et 
tm\]\m\vtc,w:^cx ticfc ©relic nodj 1732 

fcffI^^l■t^ '-' ■ ■ '' ■- 
TeghlUEfPet^lis5 fin Saufcmfrtfil 

J 6- 3iif)i^nntci:t^t>DiiQ3rtbU(t, ^rtt fLM«j5/ 
fifcljf Chansonsimb Mdh'tts* filrtieSaiu 

f. G esii e f i Bib]. - ■ ■^' ' ^ * . 

•Seitei^.Of- tJnS a. 2cir; mib c&cn 
'Sauber; : : \ '■ - '^ 

Teir^re ira (Antonio) ^liHf ,^flnfor 

"£iff4bi?i:/ ar6. bafcib\t 1 7©7;'*J«hV fc^on in 
Uincm ^un%i)icaiif'^cfef)l te^,«Ju^S' 

■ tct. Sctnc mctfrrili'Cisttfu SScife finB : 

i)TeDeum lauHaraus a 20 Vozps,mit 

clnci-flai-ffrt %x\\viimentalbefc^m^, mU 
rfjcSimS- i734iu?rfi aiifgeffl^rt lr^t■^^ 

a)Te t)cum.Iaudajnii5 a^c^ vozes. 5) 
Psalraos, OffettorioB, Lamento^oes» 
Motetea k 4'^ — ii Vozcs but pitb o[)ne 
\3n|lrumeme^ 4) Miserere a Vozes» 
D^ne 3n[mimenV, 5) Sete Opera.^; a 
iieis vozes com instrumentos, fctc mit 
'gi'oilcnr^3>fUfn!f fliifgefil^tt irt?i-tni finis. 

' 6)IVlisflnaoho Vfizes. 7)MissJa'4TO- 

zes. 8)23clVaiTa(mcn filv 4 ^timmcu, 
fijr fciiT QJovtti^icfifdjf ^iid;r tc^ f)eil. 3fn/ 
tomiiijjiljicni.f. MachadoBiM.Lus, 

TeJin CGuiIIatime)^^ftt.vcn QJut; iivJlHucr^rtc^eiiiSJilcttflnt 6e^ 16, 3a[)ti 
()imbcv(&/)"d)t(c&La Louaiige deMusi- 
yoe.^Pfind, 1533,4. 

Xcllcri;^?li3ruiiOr- 'Seller. 

lid)) - ift 1796 jiim <i}cnciqlmfl];H' Cec 

■Jfvtitlriie bcffii't'CL't ixHH'tcn- ■ 

*Termpl(^CWilliam)-il.^rbim3* 

1699 imb ill tcm so|icii fciiifs ^iimj. 
@cin tSiibnif? i|Ciit bonbon jim'pmal in 
Julio 3e(tod)fniu'orbctt. 

*Tf nal i a oDev Ten a glia (An- 
tonioFiancesco)ein bciul)mtct^iiri):rtf 

3. ifijojttSlom, Until- itlncm i>on2lo* 

iuetgciiod)cncn©ilLiu!5 ftct)et: Tenalia 
Iloreiniiiua musiciB in relms excel- 

lens. ^L" t>at rtbrr aiid) fiU'^ -JfjcfltLn- sccn's 
bfitct, inbtni jii iJtom imig 3. 1660 bic 
Opcr, Oi^arco^ roti fciHcr Jfompt^fLtioii 
flnfgcfii[)it«3iutr, einc bci- cctlni, mn>eli 
djet baiJ DaCapouoifommt. f. 05 11 v n c p, 
VoI.lV. p. 13^*. 

' *Teiid ucci(Tu»t-Fcrdin.)— faitt 

fcf>on'i758nad)CDnbDn. ft^o cr bux'df )m 
urn SOoilrtig ciner DtoHe in bfe Dr, 5( i- ii c 
Ariaaerse SSirirt jurjuten Aufnflhi:ic ^ic; 
ffg (^tfitfiJ, fu wic bcv Jtrtlidinfv'ljni 5}fnfi! 
ribfr^upr^bci;tnig. €f nscnberc fi* abcc 
6aIB baraiif in ^cfftrrc^afr biffed iLonipi^^ii/ 
tkn vad) ®<^ottlanb' unb ^vkwb, w&ct 
fidj ill ff fncr Sun\^ ati biftbfrigirr i^iin^Vr 
Doii&erjnjcvKrtitnt>eritten .HlnfTrfo fcfjv 
vcvhei\cttc, bap m.iui 77 r^ had) fmct ,3uf 
rfltff imft noii) iJonbtin, fein5Vbcii(en nug, 
if)mlomo^I ha, aH oucft na* bcv 3eiC m 
SiiilictT, btf critcii ©rcllcri auf ben i^jcit tern 
eiitjnrtiijmem JoJ.ficnte getlodjenc ^ctte 
finbct m«n In cn^^lifdjen Xatfllogcn imtec 
fcmcm37fl!nfnaiTgifaf>rt: i) Oirveitu* 
re for a full Ban*}, ©cij ^vcjlon. 1) 
Randagh Sotigs, ^benCr. 3) Treatfse 

'on Singinp. ?^niEcn<^maH imC CfctneiUu 
9.TIf ^i Doti Bern liffl bfarfcr ^Cnwccfuttg ium 
©cffljiqcroirb tiiffstaitgefil^it. , 

*Tenieri (D=ivi'i) rtn 6ciil^mtec 

EnfcberMnbiicbei- Wafer be^ 1 7/34^i-^ifn/ 
belts, w«t juti/etc^ ein tiefflicfeci- @amb'i(t 

er^aff(c6auft)[efem3n(irumerttefpie/enb 
nebft fcincr ^omilie gemalt. mlih^i ©t^cf 

Sc ?>a« in «upfer3f[lo(^cn^at- 

; Tc* BSB S35 Ten Tcp Tcr 334 fpiclfi" be\}tn OL'iri;f|ttU" ^^fl fi-auib]\\d)€n 
^f}catn'HiiS^i^mbm'Ci,x\(ibwn fcimv 3(n 
leit iSoo tfcvau^: 111 Sorjate p, T^lto 

otilip^itoedAltoaccomp, J^flm&IIig^bci? 

©51) inc. 

Xepper ponSfrgufort G--) Uit 1801 

Slii|M!"rf>'''otrtifciI- -StapcUmcij^fi jir;pctfrfl/ 
huv^r iitber@o^it cinetf gcwcffiirn ©an/ 
^iiicxi ju ffiavfcfcaii, iinb fd)C(nt flcft *»I3 
jiitigei'talcnttioHcr ©iletniu m^l^rrnb fci; 
m^ adjf ji^rigf n 3fiifertf)a(tCi! ju 2Bicn gc/ 
bil^ctiD t)aOm, mbcm mnn vott 6a fc^on 
1795 fdncfliipeiotbfntlirfje S^rtyfdc im 
A(flt>icifptclcrt^ fo \w firmctt QJcfcfrmmf 
iinbfiftnc^«ntl(cnnmi^en\f)mtf. 2[nc^iii 

iinnutrcl&auroi \nnn Zbvci^c nacft. 9iug/ 
(ant^ aufI}iclt,Uflniitc mtin ifin eincn talent' 
voLcnSiInft(cr. ft^atte 6i3(& nacf) fi'infl' 
3lt!f unft in ^ctcrS6iuii fcaS ftli^ff, at^ ,«Ia; 
tia-mcifrcrCa- (J*i-o|;fiU|uimm, mit 2000 
3tu6c( ©c^fllt, aniicjtpllt ju ujrrfccn. Se 
fdji-icfc taiauf mc^rci-c Opeictten nac^ cin-' 
autf r fdr bas tii^e ^£[)eate^uiib )tvat tiiit 
fo uici (SWct unb ^ctjfflH, biil5 i^^ti fccv ,<^au 
(VnSoi jumSapeStneiilcveinanntc, n>o; 
bet; er bai ofiige e^iTrtnJHe <5Jerc64ft ncfiff 
tfm bflmit iKil^unBcncn ftiifr^nlicfeenQie; 
^rtirc Beij fciucv -SflpfBmcifcci'kfolbuiij 

Qiic^ &et)be^telt. 1Si}n fetnctt ^empo(itiof 

ncn i(l rail" jwarno^ nidjti wvQddmmen ; 

fcadj eittctEt tci: Sifcf, mit roclcfecm bic 
^in.^ttaria unb^&^iTietn3citi>ott 

5 3a^i'eii fdsoti folacnfcc Sic if)c bwon ^.et* 

ousgcgcfjcn ^afeen, gau fern imgiitt(irgc* 

9Soriirt()ciIfili" baiiC^cfiifltgc unb tUQi^tt 

beifdben ; ndmlicft : i') Sonate p- le Clav, 

leuKOp.i, SBicn,b. 2(vtrttia^i797' 1) 
(StnefccrgLOpl^.gbcnb. jjScftitUs* 

Obe an bic Stcubc, al^ mc^rllimmigc Sonf 

tate fQv* Slarici". ^ambuig^ 1797. 4) 

Variat.p.le Clav.iur Tair: TtlS idf auf 
mrintv^leiclje. 179&, 5)n Sonates-p. 
le Glav^av.V. oblige.Op. 5' 6)ScMiate 
p. le Clav. Op, 6, 7) VI Romances 
Fran^aiiesp.leCUT- Op. 7. fl)Gran- 

deSonatPp^le.ClaT.Op.8. 9}Var.Bur 
Vair! Loin de toi, p. le Clay-. No- i> 
xo)VaT. p. le Clav. sur une Romanca 
dcsaConiposit.No. 2. ii)lXVar.p. 
le CI, sur Teir pastoral deNIna. Op- 1 o* No.i.i^^imBurg/1799' i2)TXVar. p- 
leCl. sur I'air : God save the King, Op. 
10. No. Li.(E6ctib/ ij) IX Van p. led. 

bcx Xaufenbdlniikr ^imor. Op. 10. No. 3, 
CEbctib. 1799- i4)Siilmfpi*9fI. Opcime 
»oiiAo^cb«C; 1800 ju^pctcrS&urg wf(\ts 
fil^ir, ?JIan Mttc obfr Cabfi; rocbci la* 
djcii, n&c^ flpplapbitcn woUen- SnbffTm 
gait biefi S tiflfc^mngcn bem ©i^tcr. 

Terpander, ciJiPr ^el' Alufrcn/ Jil/ 
gleicft flbfr viucfj beiii^rawflm ffiufifcr 
ffimc^cnlanb«,trargcb, jn2Intifhi inXeJ^ 
be6 unb bfv ©o^it br^ ScrbcniuS. 
©cinc Ecbfti^^cit ff §f n f inigc um 67 r, a\u 
bcrc flbft um 71 aSfl^ic tjor C, ffi. Sr war 

giol^fc OTciftcr^ unb k^ite &ii&ngt filr, 
bcybc Snjlrumcntc, wfl^ir rr b^inn fflbft in 
©eft'ilfc^aft atibem- glfltfttfpiclEr vortriig. 
2(udj bcf)<iuptcn eintgf ^djriftfteKcr^ er (^a/ 
beCie£i;ta/tvfldje»€ri^nuL' mtC4@at/ ' 
ten bcjogcii gcmffcn^ rait 3 nsn^it 0airm 
beicid)fit. ©rt fi(^ *ibct beroeiffn ldf>t^ ba J 
audj fdjon tnjr i^m hie 7fattigc£iH^a im &u 
bvauicgrtpffni: fo.i^ e* waEjvfc^inlid), * 
bag ev ttur iti 2a«bimontf it bn Srftc ffiar, 
bf r bafdbjl ten ®fhau(fy bcr 7 ©aiten auf 
btcfcm Snflmracnte cittfiJ^t^ flbcr an* 
bceivcgen rou ben bajlflcn Sp^oren, rid; 
Ictc^ abcrnuc |iim 0*ciiir, tot ©crictit 
gcfotftt ttjurbc, €tne fdrtcr wrditigftm 
StftnbongfnAbevtcar bi^Siotatton/ obeir 
bic^imi^Miefcfcicn fliifiuf^triEwrt^ roclcftc 
bi^ bo^iu blop brnt^ btf ^tabitien waxm 
aiifbe^flltcnnwtben; inbcmton me^m-eti 
©t^irftfrcHcTitpeifuljcvt trtib, ba(j cv fciuc 
Slemo^ flic tie ©t^er, be* ^emer# SSeifc 
anb b€^ Evfmgirf in ^exfe gcbtat^t Qjcfa 
^cin^JiUfJ qcfcfet uber bie 'ajiefobicn bftju 
Acf^mbca ^bc- @o isie(e ^flfcntc rfu> 
fi^afftc:ttf;niTitd)ti"n;,bie£^vif; ?ett ei-ften 
. 9>ia^ inbcncatnifdKw^fonbnn au(5 "o^ 
in bar Solgc »*« 'P^f^K "» l^™ »>ot^ifc()€n 
®pUl^nfca\wnii!trflicn* ®ci« 5,riuinp^ 
abev ivmr o^nilrctti^ fcin SHuf na* fiacfCir 
m(^mcn. 211* n5ralK^^ in biefem "Staatc s« 
fi^rlic^ UnnJ^cn aii3gcbrod>m waren* 
befiagtcman biiSOvafeK ttirt^ reticle* 
?Kiitci man biefem Ucfeel (tcucrn f5nn£T. 
asie ^fntrooirt roar : man folic ben trtbtfdKi* 
dinger Eommen laffcn- Unb faum tear 
5 e t p rt ti b e rnfii^imen; old cv bupc^ ft ine BSB 335 T«\ Ter T'ct S35 tflfjrcnbc ©timnif, seieint niit fcinci Si; 

mfitf)€vn bee QSiratv^iricCec ^atlellrc- 

worw untci'fccnSticAcii : ^inge iu ketii 
fd;fr3J4ama\f, Ua Boide Vol. UK p* 
uti. Burney, Vol. 1. f.'^fi?. \xr\b 

T 6 r p n u B, fill (jEifi^mtcr gitcdjifcl)^" 
€itf)iintt, roar bet" @miitmei(lcr tf^ JSau. 
f^r6^?fle^^er^Cl■^igUd;nnd)C)tm ^tcntu 
cfTcinjocfpidcnmuptc, f. Suetoiu Ne- 
ton. C, 20." - ■ ' " '" ' 

TfirrachinuB obcp T e t z a c U i- 

jiu*(Angeliis)cm3u^iitniKvin&nd)unfr 

SQf)«f)imL erfs, iDar ju Sobi gcbovnv itnb 
Jjatifiijein SSal ?3tiiHC fcturfeii iflfTcii. 

Je£*3lotcnn>eifdbefinbet> \ 

T e 1 r a d e 11 a » obev T e r r a d e g- 

' ]ia5(Domenico)-^^rn)ar ift ^<3Ml()^ 
nifii n'jDiten, r^e crtiad} OiciiprU'u b?^ 
©urtiii te ©djulefamy ivdd^ ft abcr 
nur fi»rjp 3eir, " unB ^roav pibatim, ie-' 
(iirfjtp, Sm 3. 1739 bLfld)tf CL' fcine cvx 
Oc Oper, 'Ahtarto» fluf bn^X^catct. 3ni 
3- 1 746 f *im f r iind^ Sonboii^ vco er, ane: 
»o^I|Td)6amal*unftc bcu bafigcu i^dnr 
gctn tctu@iln|tlinj bed ']^uUifuitid fanb/ 

tfntto.c^ niit frmm ^ompctfttioncn tpo^l 
aufacnommcnroiu'be- Sfiad|anbcni9ladjJ 
iid)ten (f.Snpj. muf,3fir/3«£)i3-II- "3* 
451) ivar ffiflcrobc ba^ Qjfjinufifi^ nflmi 
Iid>bcvXii"m¥t> iii^ci i'cincu (SffliKr unl^ 
Srifbenbu^icv/ tvcldjn' fdnen Xcb manr 
lai5tc. a^ac^bemeinimlid) ju 3li>ni 3o/' 
-HifHi'S Opcrbuvcbbiefnmge foieolitUn/ 
biafceficgt^artcbafimaiuftmiuC^L-en fu 

nc'IdlcbaiUepriigenliei^, Aufbcr er auf ct^ 
tirm Xviunip[)wci>]rn abgcOilbet xcai\ tvel^ 
c6m5omeniaId@fIavcbuL'd>b^®ttai 
fjcrt SKom^ jog^nnb nuf bcien ?R^rf)>ire bie 
, sa;otteau(Seuiembfr3ic(iwtii>c berSomcU 

(ifd)CH OpCV ! io sono capace '— |1anbf 11 ; 
fflnbmflrt i^'tt bfS ?}Ioi^cnS bavauf, na^^ 
SSerferfitung bic|ci: ^iittjc, tnit 'JJoId)!!!! 
^nbutc^wii^fr/mba'Xi&ei'. Ob eiglcic^^ 

bod? tfli?cii md)ti ^cuflnnt iPfrbrn* S8on 
fnnenOpcnil)in:^e8ni jinbct initnfolgnibc ©rin(rfr(lc5ffLntlirf^e"?£iifit, 3)Bomo- 

lo, Op-fi^r. mitfi a til In iiemeinfd)aftlht* 
3)Meropc. Op. Sf-r. 174^; bfi'i^t Jj^r. 
JiiflVclli"- ^cid)arbt m ?Jl|h 4)^li- 

tridatc* Op. »iei. 1746 JU ili>ltbon mWt 

filt)rt, Wo (lud) bie ttOijuijltd)|lL'n Ttiteti 
b4ra»3 iifllodn^rt TCoibfti. 5} Bfllpro- 
phon.Op-«**r, 1746^ ebcnb. unb gUidj* 

fatla t;qiod);il. 6) Sesoitri, Op. fter. 

i/Ti; befifitJ?!'. .Hapellm. 3teid>aibt 

inSJtll. 7) XI I ArioeDuetti iial.1747 

)u uiibonm^Partinii' wn it^mfelbirbiud; 
bftt ^ric^ (jtiflu^gegekn, f. Burneyi 
Vol. IV, 

Terz i(Giov. Antonio) einDciiltjm/ 
tei£auuniftunb.?eomvomflfArfdn5n)iriu 
mcnt.biiit)rcju'^nfangcbe^ i7,3a!;rhutii 
bevtij JU Bergamo, unbtjat in Un ^iuc( 

gccjcben : (ntavolatufa rliLIutoarcorti- 
modata con diveisi passaggi persuo- 
narin concerft aduoi Liuti e sdlot 11* 
bro priino.'il qua! contiene MotettJ« 
Coutrapunti / Canzoni, ItaliaTiL e 
Francesi,'IVTadrigftli, Fantasic, e B^ilU 
dt divers! Vorti, Italian!, Fraucefii et 
Alemani.SS:hcbi3^8;9licriaib, 3lmabino/ 
1613. f: la Scena Letter, degli Scrittor, 
BergdHi. flelP. Donat. CaWi, p, 319, 
' Teraiahi (Pieiro) cin iraUanif^eu 

^omponiii unfeie* Sfitalirr^, fcinc^te 
r788iu50er;:bi3fcirtC,«ompo|lUDnbciOp. 
serie, il Crpso, iuj^ X^fatcr. 

Xefctien juu, (. ..)tin Sniltiimentr 
madjcr i" Sfilin umg 3, 1787/ gab fic(k 
'voiiiiqWHf mit bem Sftu ber Jjalfcn ab. 

*Xea8ariniCCarlo) — Seine 3(iW 

teitifiig jum SJioIrnfpielen jfl ntct't ntit 
1761 JU Amileibajn, frani6tTfc&^ fonbcin 
^ ttja^rfc^cmlkf) frfl^^ev flif italianifc&eS.Orw 
gitial cifdjienett, tDoiJoft in X ra c g ^ Statal. 
bfr 3(nfanq tH Xitd^ alfo Itmtet : Gram-i 

matica di Muflica, divide in due etc, 

Ucfiertie^ ifr biti ^eit audj, inS ^n0d)e 
flbt^rfr^t; be^ Siiiignian )ii Eonbon unret 
^bem Xitel gebt'Ucft ivoL-tsen: An accurate 
Method to attain thti Art of playing 
tli» Violin. 2futf; ^f er atlpet ben Siolini 

(jciauSgegeben, - -' ^■ . .■ 

Teiiien f. Tisaier. 
;' TefttaOOooiemco) 3(bt utlfi ^JrW 

nnffim BSB 557 ^fV let Teu Teu 


93a lm^a■m3ettaIfCl^5fl^irt5Dt■meine*^ricf4 
an ten *pi'ofi'iToi" Oimcnak \3acd)i ju 

fitri.ben, wcldje biiiftuf in 6cm Recueil 

dcs piere8 intetessantea^ concern, les 
Antiquite0,1e5 Beaux* Arts, lei belles* 
I-ettrri et la Philos. trad, de ditferent. 
laiiguea. Tom. TIL (^^^cb, i?88- 8. 

@. 167) untcvbem Xittl cmgciflcft njor-- 

tcnijt : Uela retonnaiice deft corps 30- 

^ uore». Sv fud)t bariit itiflbefonfccre I>i« '^it 
iiiib3Beifr ju fi'flirfji, iPie mir ^o^e unb 
tii' fc ibnc ju gleic^cr 3cit l>6i*n «nb untcn- 
fj)ciccn(6nncn, unb fia^in finer nici|leri 
^aften ©c^vcibart, ■ 

Testa (Filippo) tin Ol'gdbaUCT JH 

9lom,ju2tufan3c bee 18. 3a^i'I)imbm*, 
[)atiintci4]iibfi-naud) 1721 ciit '^ofitb in 
licbafigc^Pcrciefircfee Dcifcrtiget, ttjcld)c^ 
mit ^ilft ctnigci' 3I^bcr tia^in gcferadjt 
iicLbcnfattn, ibo^mman eS^abcnmiU. f. 

Bonanrt'i Gabinetto Armonic. 

. Tcstori vecchioC. ,0 fi"^l' ^^"^ 

no* rot 6cm ^nbc. 2t m fl t i lu iDtailanb^ 
Seine 3n|tvumentt ^nb abev fltic nod) fe^v 

ro^ i^eaitcttet unb gat- ni(^tam ^Mbt eint 
<]i'Ifqt4n(t)nenfuf) je^oc^ biiu^ nnrn dti; 
gci'il fanften Xott wv mckn anitvn au*. 
- T e,s t o r e (Cailo) dn fluter GScigcm 
ma{{)n';(u^Ailanb^ Icbteju 3(nfangc bci 
18, 3a^rf)imbfitl^ 3Scnivj|Ieni ftnbct man 
jTod] SSiaHncn von (finer Slr^ett, mit bei* 
^ai)i^a^l 17^7^ ',' 

^ Teitore (Carlo Giov.) — ©cin 
2BcrPn:fd)icn im3. 1767. f-BuFney, 
VoLlV.p- 57J» ' . ■ .- 

im 3. 1789^ Itreift ©(feillen?on bem btt 
ix\i)mten ^ smiling, unb fodbec eifce 
^iic^enf^mponill feitier 3eit in f^djlcfien 
feyn, aUv nut mnig gefdjiieten ^&en. 

"^cuslin (^.O^nng) etn ^omponifi in 
bci^ eilien ^ilfte be* 16. 3^[)t^unbevti, 
tefTcu Slame in finer, ttermii'c^ten @amm/ 
lunfimeitiicber Siebet fdr 4®cimmen, gcf 
. bi.uifumj3- M48tnI4nsl.4. unteimc^/ 
reten ^omponifren fcer ei|tcn JSIafTe au« 
tiflemSeiinlter wrfommt- '■ 

■ '5cHmer(€,S.>MwJnfeinet3fr£*nt 
fcitufenUfTcR: VIOben w\^ iSIopitocE 

^ filv6 Jilauier, £eipji3/6cvSStnttopf;i797- ^ c n t b C^ern^flrb)n5ar nctit bei^ r Hr 
tociniSeugnig, cm roriiiflltdjerOrgel* 
unb 3n|trnmcritcnmad);t ecrgangene r ^df 
ten. ®af)rfc^anlt(^ijtflberbamit 9>ern* 
f)arb ber Scnt)"c^e gcmeiint. f. bfiS 
a, ter. 

Xeutfdjmann (Sfiignllin) war ein 
5ompcnifi id 17. 3*'f)ilJ"n6eit?. SSort 
feincv 'HtUit brfflnb fit^SSctrc^ifbfTicS in 
J?er jogfi ©ammlung ju53icrfe&urg. 

Te\Theflbury(Iohnof)cin5)t6nc5 

JbeiTOJinoritenoibcms, Icbrc jn O;:forb qes 
SmbQ^inbc bc3 i4-3rtt)r^«iibcti3/ unB , 
[)intei (jci5 uutei bem Ziiel : Quatuor prin* , 

cipdliaartifimufllcae, fluf 134 5oli*>feiJ 

ten in tOl|t. cinen 'Jraftat, nielcfecr nod> au 

scnnjit'tii inbcrbafigcn 350bletirdjen ©1/ , 

bliot^cfaufberoa^rtn^irb. Znu a 2BodI) 

nt:bnfld>f^m©ait^einenneni^nfilfd)r 

lid) 'X^oma* be Xeuf^burij^ inbem 

Q>«i'Etet; am Snbe bciS 3n^*3ltiifrjei<$/ 

mffeS bicM^ll. fclgcube ^njeije flcfun; 

benf^at; Ad iaformationem scire volen* 
tibusprincipiaartis muaica^tiAtum U-» 

belluiii,quivocatur(^atuorprincipa- 
liamufticae^Frarerlohanne* deXeu-- 
kesbury contulitcomitatuifratrum 
minorum Oxoniac auctoritate et ai- 
senau fratiia Thomae deKyngusbury 

Magistri tunc MagifltriAngliae. Anno 
DoniiniijSS- 

le Texier C-.O n» imBcfannrct 
franiSnCdjer ©efc^ntec in beratcn .^dlftc " 
6c^ 1 S-SAftryiitiberM, f^at ^etfln^gfsrbcn : . 

Ideea sur rOpera, pres. a MM, JesSou- 
>cripteurs,Ies Actionaires et lei Ama- 
teuis decespectacIe^liOndont S* - 

Tex tot (Abel) fin Somponift ]ll 
anfange bci xy, ^a^tt^mbevti ^attftxs 
au^gegcbcn: Dolyetta mutlcalf, delle 

CanzODCtte, Villa nell^etAricNeapo- 
litana, de divcrsi cxccll, Musici, a 3 
Voci. Novaiuentc poste in luce. ^ranN 
fiirt> 1620.4. Urn roic iHcl frfl^cfflfiec 
taeOnginol^nbiffematactjbraife erfc^te/ 
lien ifi, Eann nic^t betlimmt n^evben- f, 

praud. Bibl, ,- ' 

T e X 1 o r (GutlicI J iin ^omponlfl be* 
16- 3^t*^1)«nbcit£f,^at tjon feinet atbfit 
in bcnSrucfgegebcn : MadVigali a a vo-^ 
cu^Wtli<i, i566;4,f. XJtaud. Bibl. BSB .539 Te Tli> Tha The 340 . Tex tor (loanncs) fon|l Ravisius 
fiCBflttnt, tin fianjSftfc^er 'pf)Mn, gc6. 

JuSncucnJJe^mtic Humaiuora jic ^f 

xii, mb \mb bafcI6|l 15=4. nflct)ficm a- 

gffcftiw&cn ^titte; Thestrum pocticum 
et historicum, sive Oflxcina. ^flfcl/ 

1591*4- 3m 4tcit Q>»d)e fciefc* 55af« 

^Jiicciicn, f. S r f c 1 3 2itei«t. @. 70. 

. ^ e V b i I- C- - «i" JSompenilt in Stem 
Pni bci i)3iai [gr^ifcn roii '33afl&cit im 3af)r 
1789- 3n0cft«&iirc3 23am"Iaii6fldjrc/ 
ni( von 1 739/ 0- ^ 1 5 n*ii6 cr uns folgf ni 
^lcrmaf?eii &c(dnnt gcmadjt; „2)a crCci 
aerltlnn.icmd)tfobc(annti(l. fll3 ctf ^:in 
n\u\ktali\d)cS Xaknt ticvbicnt, fi) tftufci: 
iro^l, bnli eriuwELlcn turd) fc^Sne Oici^cis 

. iuid)UUinin "Slammbcm^nilitimx tmt 
p^zt)lU liefer ^onfviniKft K^t foinifdje 
Opcfn, woiinncn Sanfm ^on cvff|Tid)cn 
SInlagcn m^en/ Autf) ©tiirfe filr ftifcC?) 
3itfccumcntf, ©cine ticufie ^opf^eburt 
briM;trt»5lIICluabio"^filr ba3 Sottcpift/ 
no, niit 2 SQtoIincn imb 9JioIon«l(/' SBSfntt 
e«Q6a'.nwc^cni©(f)ulart ^icifiep Cm 
<S:n»&ardK»0p^c"rtidjtf6en foge()t, TOic 
etSi^mfdjon inmc^veren o^Hen ergnngm 
ift.uubcr cincn tci?&f c ffiv ten nnbirn 
inEiimt,bflfL"Wt^f)Vcnb feirtcr latign^iciigcn 
©cfaiigcnfdjflfi in bn Silnftlcrgefcfeiite 
fc^r jiuilcf gcfommrn roor* SJJfln t^ergl- 
I)if rmil ben oOiflcn Mi tifcl t '^ u 6 e r- 

' ^epbcr CSrmij) ©ingfoniponifr ju 
?Gfen, ^at (lA Cnrcb folgcntc ajcvtcbe-' 
fflnntg^madjt: i) Blcpanbec, Over n«rf) 
©^ifanebcr^^pfRe, x&omit am 13. 
Sufii iSof jti SSicn ©cbttahcbfr^ ncweS 
^^CiUa erUffncf n^urt:. ^Dlft* s) ©cf^fiic 
ton©alU rait'Sf^Iar. tcS 5Iai?.,2Bten, 

igoigcjlct^cn,. /",-, ^'; ^H- . . ' 
TbacfcVay(Th.)cm W (c5cnbn' 

flfi;bcfeincrSompi>tuioiKn^ci'au.^gcq[:&cn; 

I ) Lessons for theGuitar. J?6ok Land 

11. SonSon- 2) XII Dlvertlmcnti for s 

GaittftisoraGuittaretV,0p^3, S6En&. 
3)XJL1V Airifdr tbeGuitlar. €bcu6. 

alU6ci;^VD6criptin&9Ctiriufoiu ^ 
., *Th alfi» cbctTbaletas, eirt icf 

I'li^mttv Poctutib 5Kufifu3 6e«alJen®uc; (^fnIfl^^c^AC&-i" QSoctijna auf bcrjnfcl 
fiicta, foil 653 3«^re vor (Htjnfto gcUbt 
^nbcn. fiijfnrgui/ bet iljn aiif Kiiien 
9ln|cti fenncn li'tntc, ii6fvicbe« i^n, fldj 
ill Safcb4monien tiicDfijuIflflcn^ wo ft 
bann bie ?Oiufif, feit bed $f rp anbcvS 
©cmfl^im9en^jumimfptm3i^Icnnfi'\[)i7 
tc.inbcm cvjic ber bafi^icn Sugcnb bdjjuj 
bniigm ftidbtc, ©cine QJcfitnge tjauditcn 

unb mvm fo I'ijnfr, bng Hf bic (Sittcn fcincu 
Sn^fiier immcr milbev martjtcn. Unb 
9kid)moE^(foacrfitf>bajubf3crnflcnSotir 

fdjcn Mgdiis btbient^abcti, 3liic^ fi)]i:ct 
man feincr SSilM\it bic SStinbcvfraft jir, 
^i-anfc gci^ciU ju [;abfn, , 

T li a m a r (, , -) cin norjflgticbct cngtif 
fd)cv Oi'nclbnim bf« 17- '^i^i)i•t}\\r\bci■ts, 
ttJofjrttc ju ^etcvboiong^ in Snalanb. f, 

B iirney.VoKlII.p.435- 

Th^inyri3> cin ^poctunb 5)Iufi(ii$ 

bc^alcm ®ned)ctilattbed noc^ x^ov ^a 
mtvt Bcitctij gcb. ju Obvijfti^, tUm ®tabt 
inX^racifrt^win&croe.Krt U'xnn SSolKom/ 
mcn^cit inbn: ^U^ii run bcn@n;t^cn ju 
i^rem ,SJnlgc fi'mtlEjlr, tuug ben Ctittcii 
^vcie in brn prthifdjci: ©piden iii\>on imb 
nsac bci- €rfinbct brv SorifAen tonai't.- 
5>if*ma3i{)nl)icr jn cincr^tcHc bfved)tiJ 
gen, ©icfibtigcnS^ibelrtWfeiiicmSfficft-' 
fampfcmit bcn^SIuffn^ wobuid) ft ffiiiftf 
fficficbtJ6itflabfttioubcn^ finb beu ftjeitcrn 
JtnfiS^tiing rtidjt rentfj. 3ic^cr mdbct 
nod),evfn)juIc^t fc{)t^Dd)miltf)i3 gcii^or/ 
bcnunb^d&efcinf Sfi;cr; ntic^bcmeu bltnb 
■ge^VDtben n?Ate/in einen ^Ui^ gcicotfcn, 
@einf®cbid)tc(inbfllIei?cvlofeugcgangen. 
' ^ I) a u f t (. - -) fin unbf fannter "^ing* 
fompouiftiinffre^SfiMltete, vonbemmfltt 
vfifdjitbeni Sflntawnin^Pfiyatfiimmlun/ 

Sf n in tOIfl, M«- ' :' / ■" 
^^eiff(3o^ann)ein6rwcr.Riln(lIct, 

fceijbefi al« icifxtx rinb ©d)vift|lcE(fr^ unb 
aid .SompDnii^ in jeba- 2(L-r Don^t^O Jiite^t 
^apfOmcillih: jii ?)4trfcbnrci, tuat etnc* 
©ti}neibcriJ@?^n,9fb. ju2flaumbnt3 am . 
29.3uli 1646. Slarfjbtnirrm fcinev^a* 
tci'ttabt fincnguten ®timb in ©cbuduifTcnr 
fdjafren^ be f^nbccS o&f r in ber Wiufii tinter 
6f m bamaligtn ba\ilb\i UUxxbm jurAicftni 
©tabrtantot, ©cbfffl^*'' fi^U^t ^attt, 
Qina et flnf bie 2lfabcmic unb -jnMi: ft (I BSB 34 i Th Th 343 geti^cit fctjlcti niod)tc, fid) butd) feine mu\if 

tctli\\i)cn ialcj!tc bit ju fcinem ati^fom/ 

wanttc ern^nqcl) ficipjig, voon, ale fin 

gct"rf)icFtft "^c^ngct uiib c6m (o 3cfd)icftec 
5Sioiafl^)ambi|t {ct^v miUfommen roar iiiit> 

©0 iPof)(ciftd> d&cr ^ici immei btfinten 

^ rJorf)fc,ro fjarrc *rr tod) faiim ewai wn tern 

pctlmcillerg@d)rt^ juSBeitknfeMeifAf)/ 
vcn, aW.nid)fibat)infiIte, nnbbep bufcm 
gicgen ^^iciflcr Dm Sontvapunfr ffiimlidj 
iinbgiflnDlidjftutriK ajon i)ier fcfgab cr 
^ (Id) nrtc^ Stcrtin, roo cr (tl^ ^^^lioarniufifutf 
Ui)U, unb mnudjcn nadjmal^ 6ei'flf)mtfii 
93iti|hi bilbctc. €tii ©leidjcS t^atcr ouc^ 

jiiSlrtbfcf^vPttfliifcferctiefenOita&eiemigc 
jittCaiauf n?trtci'mit@mtm. Kit fciiie 

merfroilvtuiften ^flm.lIi^cn ©djfilcu nrnnt 
man Me 6cf anntcn Orflelmei|iei' ; © u x t tJ 
" .f)nbe, J^afU «nB 3a(t)aw. ffnMic^ 
fnn& n- 1673 am J?ol(?nmfc(>en ^ofe jw 
QiottoiiT alsJ ^apellnuiitfu tin 6Ifi&cn&c3 
^ngaiiement 2lbcr glttclifLim ^l^ 06 bag 
©djiif fal, ncitifcfj iibft fcine fel6|l cvwotJ 
fccnen roijiSglicfjcn StfnntnifTc unbJS^igf 
tciun, i^mi»agjiinignfrn 5&;tfomTOni fo 
uncnt&c^tlidK OJ/iiif t^crfjgt ^^ttrc, prr; 
ti'ic6 nadj rocni^cn ^LL^ien 6cr ^rieg icimn 
J^6f,m\t> fllfo fluc^ i^n (tn6 fcinn glilcf/tdjcn 
gfltic, fo tcif tx jirf) gcnftt^igt fa^,na* JpAtn^ 
6uvg ju pilc^tHi^ umbrtfclS^ feinen Untet; 
^l^ltj^f^n^en, SJeibifeJbfifjmfdjcnbf®*/ 
tcJjmotf ATI ffllufif iinb ba6 &Mtjentsc Operni 
t[)fater.filr Casec aii^jn fi^vcibcn ©el?i 
gciitjncftinb,iuo&ei;fr[cuicgnKun6gt(lnb/ 
lid)f aSontcr, Untewricbt ju ge6en^ luglcic^ 
mi m*^K> bicd iufamnjeu gcnommen t)Ult 
if)ii eiffiticimagcn frtt bfn SBerlutl feinrr 
etitle fc^ablofi. . Snblic^ |Ui& 9lof em 
miillcf jn^olffrafciltttl, ffioraiif ci- 
16.SS fln befTcn QteUc jum Sapc'Jmfiff^r 
fccnifm tpurbe*; 6^ nnn gldc^ urn biefe 
Sat feitic auSgciei^ncKn 'talentc linfcSJf ?; 
tienfrc bur* ganj ©fuif^fanb^wmSnt^ 
fa^ofc flnbis juw fltinjlm git Pen t^u the, 
©uidjnutf £in«fannt ju ffijnJ^fcnnirFo 
ii?arfibod)bf^i»fgfn«mniAt3qlicfnd^^^ 
©cnn flud) insajojfff ijbiittti ^a«c fcin 7(Df/ biffrn Ort fc^on tricbcr vetf^ifrrti miifitf. 
. 3n5flc prnannte itjn mm ber .^erjog £^ c u 
flifln II- uon 'Xccrfebutg ju fcinem &af 
pcflmeiilec; abcv andy.^on bicfct ©te De 
^ctcteS: bag er fieniirbi^jum Tobc be« 
J)f i-jogebcfelTcn i)<xbc unb e nbli<& im 79itctt 
3a()rc bei; fcinem ©e^yne jii S^anmburj 
gejiorbcn^ unb bafelt/l am 3o^flnni^tage 
1714 begraben moibcn feij- SCenn wir 
Hi, tt^ai bcuit^ uon biefcm iO?ei|lfr gemel* 
bet WDrben i|I^ tmb ba^^ wad noct>folgen 
roirt, oI)nc33otuttficiI rtbevfc^en ; fo getjftrte 
et nnleiigbar ju ben roi'iiSgridjflen Qicnictf, 
ntfrnicfjt inbrm KFjt gfbidtid)Uc^en ^ei; 
(ianbe biefefi 5Bortd ; benn e^ fyu^t am Snj 
be feincc OJefdjic^ifc au^rrrtcfiicft ron I'^m r 
„ kv mar ein bcfontct d fiommcr, icblirfjetr 
iffiann imb DCiflanf bie fjaimonifdje n Xim 
ftc4u«bcm@runbe/' ©ag i^m fibhgcn* 
bad Qilj^cf bef} fcinem un\Uten ttben ben; 
liod^mimntci" einen fteuiiMic^cn^JicE ju/ 
TOaif, beweifctbet SejjfaU, nicldjen ^aifec 
Sfop^olb fciner 3frbeit fcbenfrc, fir btn 
er^wiftienbbertcben^icit betf ^aptdmeU 
^€xi 0d)meljcvv tnU jebec Efipiigcr 
^VtTniid)tnnpciiw^avtiC4J unb s|ttm; 

miq^r ©onatcn. fonbctn and). 169; eint 
^leffc flic belTett ^offflpcHc cinfi^irfcit 
raiif^te ;bflfflrlicp i^m bcrSaifcr 100 ^^a/ 
Ifr peregrin, ©er ^apetlmf tjfer © (^ m eU 
jetfcfiricb iljm a«f,5asiert; „2ln(angen& 
bieflbccfcfirften @on«fen. finb fclt^ fafl 
fc^on alle bey 3^ro &ai\txl ^BIa)cfl4t untec 
ber Safel ptobucut morben^ nnb tse rfirfjve 
metnm J^ei-rn, bag c«3firoa)Iai. mit ab* 
fiHibevlit^em Conteuto ange^Jret^oben; 
jumafjlcn 3^rp ^Kaj". ben fionrrapunft gac 
nio^I t>crflc^tn/ unb bie n>oI)ffugtrtcn0Of 
natcn fc^c aflimircn/' ®n anbcrcrffiliicf g; 
ficcnging i^nj nac^ bcc^ 3eit iim ©etlincc 
^ofc auf, wo er 1701 uoit ber ^Snigirt 
ntcbt nnr rcid)ii* beft^enft^, fonbern'i^m 
audjrwiJ^"^ bit ftaftge SEapcBmeiflfrftelle 

lugefidjertwurbr. Zfiein'autl)bitfei&l&a 
tt)ur6c butc^ ben "SoB bcr^Snigia uerettelt 

2>ori fcmen aSfr(rn:H'rtncn gcnannt roct/ 

ben: i) OKufif altfc^f I : «unfi6Md),. worin 
I s gatij -fonbabarc Sunft(lflcfe urtb Q}« 

lirimniffe/ n?c!(^e au3 ben boppelWn (Tooi 
trapmKiencutfpiingen^flnintrfffenfuibjc. 
'Sndnrabur^. i 6<)i:'4.'^. 2) UntmidH 
T>m einigf ti b(jppdten Contraptinften unfi 

' ' beccn BSB 343 T h« The 5i4 (i^t no* J?r. Di. g c f c I in 3o^. tJ^ottfr. 

IT- gflr 6ic SUcftc: <3) ^ine 
tf utfc^e Q><ifiIon mir un& o^nc Snfliumirtif 

fiifjit, flbci-mcfftgcbLmff. 5)Noviterin- 

v^ntum Opus musicalis CompOiilio- 

' ui»4et5 vociiinjpioplenoCtioroira- 
j'aonecauiJuaepritis artis ac suavita- 
tisPrimuDit super Cant icia Ecclfisia«, 
•ciliCPtKyrie, PalreniiSanrtus^Ofiati- 
xa, BeueHictus^ Agnus Dei, iecun- 
dum harmnniam vcri Praenesliniani 
fllyli majfistaticam simulquc regulaa 
fundamentales Aitis Musicac. Desig- 
iiatioperfectaium jam in speciem XX 
MIa»anim, a) Missa 4 vocum facta 
estnuadrupUcis ex una aimplicicom- 
positionis, per singuJarem iorentlo- 
nem, quapadeosunt 4 diversae Mis- 
sae. /?) Miasa 5 vocum, itic^em facta 
esttripHcis ex una fiimplici compoai- 

- tioni»» sed diversi generl* a priori qua- 
druplici, ul adeo hae quoqiia sint 3 di- 
TersaeMissafl- y)lVIisfta 4 vocum, fa- 
cta eat duplicis ex una simplici compo- 
sitionis, peculiar! quoque artis regula 
constans ; et hae adeo sunt 5 divariac' 
IVTissae, i) Mi&s^ 5 vocUm, itertim cat 
duphcis e iimpla cootpoftilionii ; ex 
alia denuo artia regula produrta: et 
liaeiteruDiSiuiuMiaftae/ f)IVliftsa 4 
vocum, singulari arte ita estcompoii- 
t:i, ut CantuSetBasBu* eiribui princl- 
pdlilius dupUs Couirapunctig con* 
atftnt, all initio ad finem ; Altus vero et 
Tcoorpeculiareain illosamboa exer- 
ceaotvarii gevieris fugaa. f)Miflfia 5 
vocuiUtt'Odemcuin praecedenteniodo 
ett'COmposita, quoH'Cantum et Bas* 
aiitu attinet ; Altus vero et uterque Te- 

' horiuoi^uoque einguUreain illoa ex- 
etcent Fugamm modo«. ' ■>]) .*^uut 4 
0\lr&s.ae4 vOcum,^cc noa 3 Miisae 5 
vocum, toaxmjeaffineael«ganti maje- 

' atatico stylo Vraenesliniani «ctlr»ia- 

"aliiio^t'iDStipflt tameu peculiaribua 

a'dhui'&rtispViacipii^tihstructap^Sui*]- 

uii crfnniUdi^ao Miaiac, ,. in-:quib^ 
'^pifi*Abi3^*et siusuJisi'^d aliquot ccnte-< t V nos imo millflnos tactus continnatls 
semper, arris raritatem cum f-ompo- 

nftnti^patientia sappe ccrtasse, tauto 
inagis quitqiiti mitabitur, quo nrtli 
musicaefueritintelllgfntior. -6) Opus 
lecundumt novae Sonatae raiissimae 
artis et suavitati« musicne, partim 2 
vocum, cum iimplis et duplo invtrsia 
Fugis* partim 3 vocum» cum sinip)is, 
duptoettriplo iaversiiFugis ; partim 
4 vocura^cuinsimplis^duplo et tiiplo 
et quadruplo inverais Fugis; partim 5 
vocum, cum siniptis, duplo, triplo, 
quadruple aliasque varietntis iiiven- 
tionibus et aitificioftia Syncopationi- 
bus. Summa 50 Sonatae. Accedunt 
50 Praeludia 2,3,'4,et,5 vocum, cum 
aimploet duplo syncopatoContrapun- 
cto; 50 Ailem< et totidemCourant, 2, 
3 614 vocum, cum brevibus Fugii si* 
milibnsque aliis inventionibus sua* 
vissimis. 50 Arlae ct 50 Saiabant. a, 
Set 4 vocum, ttingnlaris gratiiaimac* 
que suavitatis< 5o Gliique 2,3»4et5 
vocum* cumsimplicis et duplo varii* 

que generis invcnisFngii. Dr, 3>ur- 
^ ncp iinb ^amfini fyabtn fid> am tic 
2B?tttbcciKi%tcn Stilnitlern it.vci^atcvs 
ianh^i bkibcnU ^cr\tm&l€t iix \\iftm, int 
6cm {ic tinjclfic '33vcb*|ti5cfc mn ba: Aiinfl 
utib ban ^{eiU inrrfclten in \fyizn&cfi)i<S)U 

^Pikttitui'cn, einjjf tticEt 5>a&en- i^odtc aUv 
tiffer2Jatn:berAonirapunftiftrn,w)ic i^tt 
fein Scitalter natinte, fofltc Ciffcf inib fa 
maiK^ci" anOac grofie, 6cutfd)e 5;onti'ar 
pimfriiimc&t bafTclbc Jm& tftei-^noc^ cin 
grfilicre* Dtct^t ctuf cine &f)niid)C, c^vcm 
wlkZnfilcUunseiniqcv fcincr ^imfc|hlcfc 
^abcnj ^anjgcwig n?u-b iinfrr wflLbige 

Mf« Stcdfet au(^ in fttncc @pr'iid>te tui&cr/ 
fatjrcn laffcn. 9Sd finC alicr in 5)c»tfc^lfln& 
tic pa(L-bcinC<ten 6tun|lfaminIuni}Cn, weldyz 
tie|c ©cnfmilcr beutft^ni Jleiiles iin6, 
beut|"4cF .Siinfl wi ben tiergangcnf rr^a^ir; 
^unbertfn auibtl}aUcn ^itten, urn t^n in 
^tani I]} U^tn, i}\tid) jenen ^n0nbevn, 
tine jwecEmigigc 2Bat)I iavani ju tvcffen? 
,?Oifln mtigw fic benn n&cft )ii 3)tiinc[)cn, 
n S^tcn unb ^-e^ben anft'uc^cn. 3(d) jmeifle 
<i6frfe^0bftgi>DimIIen bicfcn fo ekn bei 


BSB 345 The The 3^6 fcljiicfienen MnjWi^cn Somvof^rionen uns 
fcrS^^eilcnot^ewai fifing ijl. SOoc^ 
ttJifti mm ju ficmetfcn fcinc fv\\fyt\:n 2(t/ 

Ill, gac« ^^eaiev: 7) 3r&«rn 
ttttt CEufl. Opct/ 1678111 ^am6m'3 aufgef- 
8) Orontoi.Scutfdje Opcr,be^,qLcbenT)» 
f. ?!Katf§efon^ Crit- Mm. t.IL imb 

♦X^eill Oo^ann) julc^t 9tctfoc ju 
©iititjm, ge6. j« Snatimbm-fi 1 6o8,t^ubiLv 
U ju ti^na, ivuvbc ti^mn tt^ct) Sranfent)aii/ 
fm,"MIrcn6uig^2BmbB5rim unb ^in|lflbt 

£*inbgtarcn uart .^oTcn cin 6tipcrtbium 
©ottiMMli\ SnMidj fl&crnaljm cf boc^ m 
feinru 93itcrpabt i fi 1 s Bie Aonrcftoi'-', imb 
1639 tic 3ic(toi|tc([c, roerauf cr 1641 flrt 
Db^!c£^idlenadj^iiti|"j^m betufcn murbf, 
rooer airrf) am ifi.Jtuji. iG/9 im 7!ftcn 
Srt^rc fcincS 3fUci"S (iaib. differ Pctpigc 
@d;uli3iiinnfd)iir& flm Icfttcrn Oifc &hcx 

3 00 Tropi amniata^utirCL' lDcId)ril ftd) flild) 
brftltbft: i'rogramma de Music*. Bu- 
dissin, i66t, 4< 

Theinred ctcr Thinredus 

(David) eiii ^^I'rtcbif riticimfiiicfe iiiib 23orf 
ffliv-K* I"aiif5,Sli>t"*ci3 III TJovfc inCnglanb 

lim!J3.n7i,uptibffKn5fbi^ii£*c^ in bfr 
?l^^^^lcjanifl:fJC^ 3>tl>lii>t5>. S 3 i aiifbcfjalttn 
' ICtiC; i)Dele{;Uimi> ordliiibui P^n- 
lacbordoruai et Tclracljonlorum^ Pr. 
Quoniam inusicorum de ht§ caiitihut 
frequens est dUtinctlo, etc. 3jI|T, iu J 

SBiic^citi^afanimeti 46 5MAffcrilftit, ©cti 
Sn^fllt f, iii SoiffUSirci'rtt, , , 

Theme, f. Thieme, 

, Tlif obald. f. Tliibaiir. ^ / . 
^ T b e o b a 1 d e (. , .) ctn 33ioIonc:Ci(l 
mib^&>mponiilau^3talifn, ^mI> umi% 
1700 ill Hm Oic^fjlet fccv grcgcn Opec ju 
Q|>£;n^^fili: wcld^e erandj Mrroc^en i^tcr 
fc()6of ii eiiiftfiiif n bf rji^mt? Oprr^ Scitla, 

in ^Oliifif d<ff&t ^^t- <Sft" 3n|lrument 
toav ckbcv iamalQ no^ mit j ^niun brjo/ 
gen, ^a^ in bie^^&I}fitlctCf rn aaf ber 4tcn 
©flitc, mit ivinjlidjtr JpintcegUffiiiij bcv 
$un, fd)fmur|i ge^f n bie '^S^tte bed iS. 
3a^it}unbcrtfi in OJe&rdU^ iicfon^men ju 

.Tbeobaldut, tin SapujrnermStrc^ 
unbi£omp()ni(l/Se^.^ £ot?ui^/ U6t> umi 1 p 3,i7oo,imb9a5voii ftiner^i-fceit in bm 
^lurf; Pctra Deierti, bber 5elfcn bcr 
frf)maj(jfl|ffert >Wananifd)en Siobe, in 
geiftl- Jirien^mit 3 aSioIincn im SSitorticUo. . 

Theodoricus deCampo. Unf 

ter bicfem SJlflmtn flnbe t ftc^ in Un\ Cod ex - 
Barberinui^XljlpNo, 841- Cin Tract, de 
Musics. f. Martini Stor-dellaMus. 

T.I. p.4Si- 

Theodoricua (Georgius)' (ill 

mu!TEft(ifc()fr ©c^nftjlrUf i bc« 16. 3a^r/ ' 
()unbart,gc6. inSSlcipen^ bat^craui^iegcf 

ben: (^uaestiones Musicae, ®iSin§, 
"S7S' S, f.Draud. BiLl.Uasi. 
Thcodoricua (Sixtuj) fin ^ont 

trapiinftiil ju 2(nfangc bcl 16, ^a^v^unt 
bci'ta, ton beIRn 2tibeit man iimai in 
@ alb lingers Concentuft 4 — 8vgc, 
(Jfugebutg, i545-40cingcnl(ftpnbet,^flt 
and) tnebefonbfre cin MagDiflcat fi To-^ 

norum, Argentorati,! JJS, bfSgl, 1 J 37. ^ 

8. fjcrau^gcgcben. f. G e i n e r i Bibl. 

univ. ^ei^bt 2faigd6en bcfintenfic^nc($ 
fluf bf r ?)IiSncf»ncr ^iblioi^cf, 

Theodulfui, tin friinjififcfeer^ in 
bcr ^31oe|Tc unb ^HJufif erfaljinet: ©ifij^of 
jn Oikcini, xoaxit lucgen be5 2fufni|)r3^ ' 
roelc^en Uubroiadl. Si^nf gfiifn iljii 
encgtcn, jtir eroigc n ©cfandcufdjaft im % 
83a ttcrmt^eilr, n)%eiib irelc^er cr bm 

gobgffang: Gloria Jauset boaor tit ti- 
bi, Cbriitc Redemptor, rerf*:vtigte, 3(I» 
nunbcr^flifcvam ^almfonnrfigcin Sffcnti 
lic^fc ?)ri>j:pn fcinem ffiefunvjniJTV vttt ' 
ilberjog/ |ang cr laut biefen ©eiang n&^ 
iDfibmc^ cr fid> feine^ieftcvting i3crfd>n|y*e. 

f.^vin^^tltor.eer3?;ur.iC, 9-§-i5• 
* TheoD^ ani Smyrna, em platjup*' 

fcfeer fficltroeiffr unb berfl^mterTOatftcmM " 

tiffVyfoU umS 3- 117 "*i* £^Li|lo geUbt' 
f)aben< 33dn feinem ^eifc i|t aiev mxt nc^ 

ein ©tilct auf nnS jrfommen, h)jvi» cv ii^n 
ber 3liii^mcti( unb ijotl bcr 33Iu|ie, un6 
iroar ijon le^terc r mfii^tijpitfln ^anbtlt. 
2)iea Si:«!!imEnt f)« ©miifllbud mit 
Icfcndwcrt^en 2lnmetfungcn timer bfni 
Xitcl (jcrauiigegcbcn : Theonis. Smyr- 
naei Platonici^ totum, quae in Mathe- 
maticic ad Flatoni& tectionem utilia 
sunt, fxpositio. EBibliotheca Thtia- 
na, Opuiauncpiimum^ditUDiJatira 

Teraionr, BSB 347 The Thi Thi 34Ei ■m 

veriione, do notii illustr&tum' eb Is- 
maele Bulliatdo, luliodun^nsi.'ljute- 
tiaePaiiaiorum,apti!dLuJov»(}t' Heu- 

queville. 1644. 4. f. S'orfeU Sttccat. 

©-59* 
-Theophilus, '■ 4iicc6ifc^cr Saifa' 

'Mm 3-819 6(^843/Hi:&tc&*C^33lui"tfmitcrj 

m'bfntlicl),fobflpcL" inrfjtrtiir ben ©cfang 

mil S'ci|5 llutiiti', unB in bci 6ffcnllicf)cn 

5it:(()cnreiraminl«nfl ben Scfaitg auf 3f^^ 

prumcntcn bcglcitcrc/ fonbcrn aucft fclbfl 

,^Vmnenmtb£iebctvfvfriti3tcunEiin^3};u/ 

' fit fc^tC/ ti3ie SebreniU mcIbcL f- 

ftfjttig bcp bevai 3Inffi3t)rtjnf! fclCfr bmtatt, 
unb njibmete jif)L[ic^ Ioo^pf^ln^ ®iI6a6 
jutUnta-^^iltunabevJSiiii^enmuilf, 

T h e o pli r a s t u s, ein P^iltjfoph IH 
flltrn®cied;cnlanbc8 unb lUeblins^fcfjiilcv 
bf33fV'rtotcle«^ 3cK jir gvffo auf Sc^^ 
fioS^wiiub^flnfangS tern 2t(cippiiS luu 
eenicfjtcl, bann mi) 3(tf>f n gcfdjicf r, ti>i> cr 
ben 3)1 a t d unb bm A t i |t 1 c I e * f)6t:fc, 
unb' dlai biefev lebtcie gejrpunsEn roar, 
3ttf>cn j'j ucrU(Tm/iS6f L-deO et bcni t ^ oj 
^>^rdflu3 bai Scf)ramt unb bic?t"uf|Tcfet 
fiber feine ©entile, med^cr ft fo ri!il)mlirf> 
DOipanb^tajj^ a\i ft cnblicf) im 8 S|lcn 3^t*' 
re fcincS aitet^ ftavb, i^n ganj Ttt^en ju 
ihi'obt be^lcitcte. Cu^at SSirte^ gcfc^ilC' 
6cn,t»oi)0»aHc()nDd?&nif)c5i5brigl(t> nar 
■ le^bcrranebrevmnnffllifdjeri^^iicfefrnidjr^ 
uDti benfn bag eine, in grie(fji|i*ci"®ptad)c, 
,,T)on bcv?Jlu(iE fibcr^aupf/' ba^ anbcrc, 
,,Mnbfr^armonie/'unbbflg6riHf/„tort 
bcti !Kufifei'n" ^anbcltf, f, .^ebevtcO^ 
Notit. Auctor/. auti^Z p. Z24, tmb 
36(^er-^ ' ' ' ' 

= X^effeIiu«(3o^aniOfmSompanitl 
ju Mnfattgf be^ 17. S*i|)tt^"n&ft:r5, rtcl; 
Iciest jufiJicHy^on bcfRngcbrinftcn SBer/ 
ten no<^ flnficffitjrt werben tSnnen: i) 
Srtftoe lic6liC()e Q^abuanen^ Snunben unb 
&a\iiattcn, mic 5 @timmen componiit, 
SnirnfrcrS/ 1609. 4. 2) Tricitiia ancra, 
fSiUn, 1615. f. Draud. fiibl. Class, 
gerhi. ^ '^'" 

21^cugncr. T- ^Av(3i»fc* " ' '^ 
T h i b a u t» ^Snig f on Slauatrc unb 

©lafuott S^ampagne, ein ^oet unb jiu 

glelti Sompont^ unb ©anger fctncr ©e; fl6cr^o|frtUtt9«(ofen£eibcnf(^afikSilfmft/ 
ttjcdroegen if)m fiincSUr^c bae Stubtuni ' 

bcr ^Pocfieunb O^IujT! anria^cn, urn bfl; 

butcft n?o mfl^ilicft fciiic Sutjc UHCbcr Ijfi'ju; 

jlcUtn. ^Iucbt()atcvbic5nitt)> gufrm (£iv 

feljc, m md)t fiU' iciits illume, bod) fill fci* 

ne Xalnitc,bnf!cv bic t"cl)6n|tfnfiebcu mit 

bcnbaju gcf)5ngni ^OMobint ncrfmii^tc; 

,» qui onquea lusaent oyea cu Cliaii- 
Bons ne en Itiitruments" |acil |"ein tJJiJ 
fd)idjtSfc^vfi&ci', €bcii bterc .iiribmfcfjaft 
mod>fc it)rt Auitj n^e^l mic jtt bem .^rcujju; 
gc ini gelobte^anb bcmcgcn,bcn cr mitt! u bj 
njiglX. untcinafjm. & \hu-b etibhd) 
1154, Dr. 55 uinci; crjiit)!* nns nirfjc 
nur bic^, Vol II. p. 3 94 feincf ®rrcl)ic()fo 
fonbernrfliftfludja Cbansonsvon beffni 
>}>DCfIcunbiSompofitiori, ci'fl in bet Od^i* 
naIj3^otcnfcfjtift^uubbaun in neiinnS^o* 
tcncin. "^Jiiinrcigl. La Bordc Vol. IL 

p. ;;^a*ivo befliru Sffdjidjtc no^ammu 
lUljer gcge&cit iff, . 

^^iclcfe, f. Xic\!c, 

X^ieUCe.X) f-I^ilo. 

It) icme (Snfbfif^)— ©icfa- flntli; 

ge ^mftUv, bcflcn friii)ri-e 23^rbien|tc bt^fi 
' a,2er. nodjnic^tcinmal flUe fonntc^ fi^^rt 
ununteibroc^cit, dbw ganj im ^tiHen foit/ 
fiiubie2Cnfnci^nicfcincr'.«uu|t ju njiU-fen, 
©odtf n nun fcine SSci'fe uJiL-nid) ev.m\ in; 
ntiu Sffici f§ ^^bcu, mie (ic^ nad> i()iei' anf 
cinanbft: folacnbcu iEil'aKtn'11113 nic^t mit 
Unnja^ifdjptnlidjfcif mt)*uteti(d|j(; fo ifl 
eg n>j5n'er Un^nnfy'm^t beni mau abftdjtlic^ 
jn weimeiben fdjcint/vpn i^m jii reben nn!> 
if)ubaburdjaii5fcinft ©unEcl^cit (jerauS 
uub flu^ Sidjr jn iie^cn, ©enn fdjon he: 
fdj^^fti^tcfinbie 2o3Qf)vebie^Pue!Tcn,unb 
nodjifcmciccinidyts uou fnuei5)frrDn bcf 
tawwtf aH tie Mi:\i{i^tticlu\v Xiui feinci* 
SBeifc in einigcnvrcni^eu ?]iufif^inbleiv 
SBevjeidjnifiVn, 9?6c5 tilvj(idjtt)iitbcfoaaL' 
inbcredpi.mnf.3ett.f.34i"9-n. 3ntc(I, 
©J.@ 68.imb69- ftiiii^anicmiebafjoft , 
inX^cmc Bci'iOflnbelr. 2BaSict)'aironDd> 
ijoni^m bcvfiiiuqen tann^ 6e|ic^t 61o0 jit 
fofqcubcn Xiuln fcinci bi^cv gcbvucEfcu 
5S3ciff, bicic^afcrrjii fe^t^aDe nufammcn 

fn^^cn mflfl>n, alt? ba|3 id) iiei SQei'jcid)ni5 
fit t>oKilAnbig audtiebcn burfre: 3) E'e- 

niena deMusiquepratique etSolfegei 

''Il&uvea^xpourapffeJld££JaMufli^ue, 

et BSB 349 T hi Tb 350 et ]e gout du Chant AParI», 17J4* 
€iitc nntc3(utfi5rtbe teife I6cn r<^cinl folgpni^ 
bfr litcl anjujcigen : Piinclpci elcmen- 

talres de IVJuiique praticjue dt Solfe- 
res italiens, nouveaux extraitft des 
Froductioiia modernes ties meilleurt 
Maitres, avec une Bas»e chiiTree, se- 
Ion \eh principes dc Roussie'r* Parii^ 
chezTAuteur. £3 fo[l:t tci/^rtt. ©^^1 . 
7fl. 3o5l'. 4) Principes abr^ge* de 
IVIusique pratique pour le Fortepiano 
fuivie de 6 pttLt. Sonates formues 
d'Alra connus, €6eii6, (oftct 5 ff; 1) 
Frmcipe* abrej^es de Musique a Vusa- 
ge de ceiix qui veulent apprendre a 
jouer du Violon. Op. 10, Softft bev 
S^ieitEopf 6 X^fr. 49r. 6)111 Sonates 
ciiDuoa dialogu'ii p. 2 Violori* d'une 
execution facile a Tusage de jeunes 

Eleves, Op. 11. 5£oftet l>fp ?*vciffopf 

3$^It. 49r- 7)Nouvel!e Theorie sui" 
']t>9 diir^renamouvemena desaira,fon- 
dee «ur la pratique dela inusiquemo- 
derne, avec le piojt-t d'un nouveau 
cbrononietre, destine a perpetuer a 
JainaiSf pour tous lea tems, coaime 
pour tousles lieuX, le inouvement et 
H inesuie dea airs dt^ toutea les conipo- 
sitiuusmuaicalesi par le cit, Thieme, 

q,4. mir 10 iiEipfmafrltt. ^5>atj^, igoo. 
©ifa war fnn Ic^^teS SBfrf ; ^cnn na(^ 
irnicin fllatljiidjtcn l^Lirfc cc jti Stouen^ alS 

Ifijmv ini 3uni 1 802. *J)fl f i fic^ alfo nic^t 
in "^ati^f foittevn in 6et ^Piorinj aii^^^^aU 
tenl^Jtrfo crgicIjtpiijftCfliniie tct®iiin6, 
tvatiunfcirtct fowetii^^cUd^t WDt&ni i|l. 
' Thieriot(Pflul)pin jangerSJirdiOf 
fiaufbfi'SSiolinejiiiieipjij, fam iSoauoii 
timv fiU" fcinc Sunfl (e^r roit^cil^afttiv 

9vnfe nfldj^aitiSiuicbci-jULilcf nacfeSfiP'' 
|ig, wo El' b^uvi in ^Dnjcifcn jld) mit ^cp/ 

faa ^5icn licii <it Ubtc nadj^ev ju 5?»ct"- 
fciin'm bcrSctwcfj. , 

^ X^iloCtSail^uguft) — 55fl3inia-2tr. 
Mt: i^m nugcfii^irte ^eit No. i. fc^ftnC 
mil' cincUe&crrc^nng frinc^ 7 Sa^rr M^f i' 
in tidnifd)cr ©piadjc ctfdjiencnni Oiigu 
na(i?iurev*^- 3ntiffcm,troerficl)flufbem 
Ziul i t) i c 1 iicun^ melber ft nod) in bcr 
S^DiTCbe, unteifirtfvieben bm-24, 2lugu)l 
1746 : baije^ mit tiercmXagc gcifltcao gcu nlcbfrgcfafTcn unb tatdbfl feftt Zuis 
fommcTT, burcftllnrcmc^tgcbfti in ttr 2)lu/' 
fi(,gf(anbent)aljc. 5)a lie* fdjircilidj iti 
5)eiitfd)lanbbtfann« 2Bft( giir nidjt unt 
Itiyedmi^i^ Uaxbciut lu fcpn fc^rint; (1} 
f%eii*c8nni(tdnbl{cticran, CSfii^rtfcert 

^ttel: Xdrntrtrf^sSlcgifr fra OJrunbru <if 
cm ^ufttm/fi>r bem fom t>il (acrf ^tuftfen^ 
til Ginbfl^^orno^dfe T^^ Dgfot bem fDm ^ 
t)i( gicre Fait of €!Iavcrr, &tncxcdi^ai\tn^ 
09©i>ngc/itun(tfrt, 0fre»en of €atl ^u/ 
gufl X^ulo, ,ftiiben^at»n, 1 746. Irpft t)o* 
3o^.€^n!t ajrotlj^^ocnbc paa U^IfelbS/ 
^Iflbi- Solio, 86 6cttfn> unb fnctjdlt J 
3(bfvanblungcn- Uli ben I 3(f(tcinbl. €ap. 
1. .^ifioriff Sfteriftning om SRufifem 
<£ap. 1. ^iUfifend dtobufnbtg^i^t i aZe 
©tflfnbcf. €,3, ?01u|\fcn« jDiagtcg 
^Siabiug. S.4-^woilebe^man itSclffal) 
funbrfoit(tgopt»eb9KufcErn. (T* s.^ttflb 
en ^fnufu 3nfoi-matoL' maa forjlacif. & 6. 
^Dorlcbee ben fom ^lil Ineic^^Jufifcn tnact 
vane bfi'ffljTen, og^ijarlcbctf Snfoimario/ 
mn mcb SUntte fanb inbiamei!. ^cn U 
2(f^anbL <I, i, Slobtrnc og 5:L;jnFne» .S, 
3. Xaften, , €. ). Applicationen paa. 
€(at>frct. S- 4.5Jtancrcrnf. d. s-Sorfog 
meb J&aanb;@tvHer. I^cn Iiraf^anbl. 
£amrQiirnfra|i®a(Ten. 5>cn IV3tf^anbI- . 
&mi 2lnmWnin8 til *2inge;-&un|?rtt, 03 
laeicrProDunctatioaentil tflSfalifnffc 

eprog. ©m V 2lf^flnbl. Sr ft^Oiujlfa-' 
lijlgttifon owr be nu bruflflijie SDIiiiicax 
liffe Oib/ 3nflrumenrer og ©twHer- ©a** 
tq ^i)cvhb€i man Tt^l laere at jlemme ct 
l£(aiPffr, , * - 

^ '*XI) iU £Saio(ine?fmalia)ane@(^Anr 
fpielmti/ wn bnen mufifallfi^cn SBctiien/ 
ficnit^abcrfcjnc wmt^rn ^eweift anfil^i 
ten (ann, aU bafi .^v. Siamm€xmu\\tiiS 
ec^iftrring jTOfp ibicr SiltHiff^ta^ 
cine m^olio unb bai jtucytc in 8.. von ^&f tf 
nigcrcttj i7S5 gcitodjen^ untfr feine ajiri 
tuofenbilbnine aufgenomtncn ^at. , 

X1)iti>i&em 2lbcfl^am)ein fianbi* / 
bat id ^icU^tamti ju CVtotfburg f^ct^ 
S&rc^(aU/ ^at gegfn 1730 gr ffi^rirben : 
Specimen Fathologiac musicae, b. j. 

ein Scifu^-r roie man burcfe Mliing ajftctcn - 
ciTfgen (6nnc. iDr(l. mit ^3)i'u|lf;5B£Dipiej 
Icn. lOlalt^efqn fl6erltp|5 bifffn Xrafi. 

t» '^iJti^Iem jutn Slcucfc^ aba* ^bne^rfoi^i. BSB 551 Thi Tlio T Lo 35a hmft ju Sfinigffitrg in'Pvctii?en, ijcb. bat 
t«frlbfl(lueict^fttH, Einf iKciK naifSpoU 

t(c frincn ©Ariftcn ge^&rt ^tcDer : Lau- 

datlofnnebrisinmemor.Ioli Stobaei, 

' Gaudfntini-Bortissi, sereniss. Elect, 

BrtndeDb.inBoi-usaia capellae raagi- 

stricflebeTrimr, oinsid excelleatissi- 

.^^iloniu« {^o^atin) cin '13rEM?(t 
anber91iroInifii-cf)Cju?eifSt3itt fcci- ireii 
^ilfte tti 17. Sa^i^un^eit^, i}atm t>cn 
©fue!gEi?e&(n: Muslca OaviJica, obev 

Wern. Fabricio, ChoriMusici Di- 
rect. Lips, nebjt Mtn 2e6cn3lauf. llcip; 

115,4. 

X^imot^euiC"-) EinOrgEHiaucc 

ingtanftniu anfange bc« 17. 3a^i-^un; 
tei'tSy fe&te im 3. 1 6 1 o eiiie ©cfcleiflabe in 
fcif Oi-gel cine* 2Bilriburgifd)cn '^tndiii 
(iofter^,pattcinevfeiiJ bn^in bavin kfinbi 
lidjen <Spi'm3labe. f. Ptaetor. Sjat. 

Vol.ll-p. loS* 

Thinredus. f. Thelnred. 

^ b 6 1 i n 3 (. . .) ^ofcatl) bc« S^stm^ 
eon 5ffitittcm6ei-9 unb ^iiftfbilettant ju 

©mttnarb urn 1796/ fpifl' ^'^ S15« mit 
anIJcroibentUditi-.'Sunil, imb rear Dorfjsr, 

tti^i-enb feet SHettbcnj fcinc* »^ccrn Jii 
' g»6n;peliifli:b nnb barftuf ju ^aijreutfj, 
IPirtlidjeS -iSit^liEb ton beften ^nuifapel; 
te. ^efoRbeiiJwuiitccc liamaW in langen 
auSgefnfjrtfn JSdbenien, am Cnbc feinrv 
Jtpnjnre, fcine Sertigfeit ju 6ereei)en. 

Tholet obet ThoHe (...) cin 
^atiiofc, marfjtf (i* 1 80 1 barc^ bic ^tvs 
aUHabt fol^nibev BtM( fecfannt : 1; VI 

Nocturnes a a Voix avec ace. de Pf. 
a^ VI Rdmances de Dumoustier, 
■ comp. p. Tholet. <Pmi, U\} '■pic^cl. 

♦ I h tn a S (S^riilian Gjottfricb) — 
^to^rtineritjAti.iteirunbffiucsUnrctne^/ 
munijswiflcfi fdjien i^n lein OTiggcftfttcf, 
cbec roaS t^ font^ f«i;" moi^te, bocft immeu 
noc^JuSriPjig al« Jtanbibatcn bci- 9ied)te 
tmb pri»n(ifi«nb(n Wtu^'itm feflju^alten. 
^c^cn im3. J785'-unKt;na^tn «wti a* I 

UnS, ton rodc^er aucft 6ajJ a, lie r. fdjon r in j 

ent^alte jU >^am6iii3^ enri[)iit ^at^ im6 

ttjflrfjcn Often ev <ihcx \r>i^i\nl bi£\cv^eit 
ft)»itnod)^Pro6cnfdnec 'Satcnre Stfcntlic^ 
gegebcti unO fciit OJ(ilcf auf^cfudjt t)al)CTt 
mai^i(lnlct)tbcfamu, Slmba^roaiimaiv 

bageivnoc^bfm ctf tiife bieismal Buicfcaiij 
nlc^t»otltcfinfccniafrctt,i793 roiitctmicf> 

ficipjtg (am. €r fc\}cvtc bicfc frinc 2f nf iinft 
im 3)lir}M foIgenbEtiSaf^rcS mit einrt 
giDl3cn Acailemie de Musique spiri- 
tuelle, im bafigeti \Som6Ejiciif)anfc, btuc^ 
no ^35evfoneivt)Onbfncii4o05n^fr,biTij 

l£t)6i'C, unb tie toigen 69 tJfl^ Oic&cftci: 
flusmacftten- ©ic ©tiicfc, mld)C er feci; 
bicier fficfegcnftcit 9fl&^ nsarcn giSptrm 
t^cil^ i^on fcmev ^i6cit, inib bejlanbcn, qu; 
^er 6cm cm a. Sep- fdjow anqefAtjvten Glo- 
ria unb^ba- Jtantntc, iiocft au^ cincu Sitir 
Icitungi3m»|"(f miOjTrci) (*irbic^tcn anfimi. 
ton 51 ( p (1 f, iiim^55cfc{jliiffc. 5>ao fl6iif 
geroarron ^lojart, ^tiidj eincv ^iciv 
diif ^ertfdjcnben uicviAfjrigen ©tiirc, nsA^r 
venb reefcljff&(u[;beifmiii?e imfm folgenr 
bcaJoIf^gcfangron i^m fiffentli* frfd)iert, 
mac^tcfi'bcn'^frtfdngmit tn S^t.auHCibt 
folticrtfiei' Sectrdjiift : Unpait^ciirrf e i?irci(, 
6er^orjilil(i*!lcii jit gnpjig aufjcf. fetren^ 
unb feincr^ln aHfjufilf^rfnbpn groficn ^irr 
c^enmufifett^S'otijeite ujibOpcnt, wtt m^, 
fthbcifvbie 53iUfif Bm-etfcnber ©fgcntliim 
be, ©flvon fatten and} im ©ept, 1798 
bwiti II ^ogeii Irt 4. ober ©ttScCc bfc 

3ltijeiger 6ef annt mcic^te; benn felbtl bicfc 
©dHifthtinmjUlcrnen, ^t cimiv nicftt 
ghlcfeti rootlcn, o&icf)mii:^g(eic6 beawcgcn 
an fmcn «ommiffion5r ju @ot^a gc; 
tDcnbft f)fl6e, ©a nbcv f^itbem feine* 
D^amen^ nirgenb^ mt^t gcbac&t mitb^ fa 
fdjciiitec, o^tigfadjtct ei: U^m^wi^ti^m 
bet mu(lfa(ifd)cn Scitung fine befonCert 
gebiircf te Sfladjridjt auStfjeiltCy in roeldjer 
cv bfn ^pliinfelner Seitfcbiift uub eine Sdm 
gkidjung bevfrlbcn mit jencv nd^er (\\it 
cinflubci' iu fe^en fuc^te, bennorf) in bicfem 
Uiuernc^mengetiSrtnjDtbcnjufepn. SJon 
feincn pi-arttfc^cn 5fficufcrt ifl gebviuft: 
atdt^BcfaiT^ amSvubt:icI;dtagei»9n33 p t g t, 

itt BSB 353 Til o Tho 1*hii 35* 1797. 3?arf)nc«cvti3iai1)iid)rcuLmlVfcn 

Kfr ten ^^Hiu^r vort 1 801 bi* 2 in *^evltn 
ju, iimfcflKtO|t fine tifoge muf, JlfaDcmic 
jtiyclicn. ^bcv aud) bicfc n?oUtc bmdjauiJ' 
md)t ju ^ranbc tommrn. inbefff n liotcr; 
|K[)mnn &iitdb|ini(fj^ fcinen I*ilcnii'ii roe; 
ni^ttcnd auf fine artbetc ^ic ju tjirlti^L-n/ 
^ll^^m man (cin, ivinrpi)! n •■^o^ j:i?cijcfLij 
tiji/iti ,ila;>fer ^efcodjenee^^ittiuij in ftati; 
jct SU^ir wo^i lihntiitiiit utuabcfTi'tfln* 
ffitigte; bi^ba* JtonjiU/nadjtem ("cirbcf; 
ffu i)ii'l^ctrpi"cd)enbcr ^lufrtnbigunj) b^ijj 
tia^e ein t)*ilbce ^afji' iJcrrtjiTcn njai, ciib^ 
lidj biird) Untcrilil^img bei ^t«. iv;ipfUm, 
SRcidjorbr Jii ^ta»i^c fam- tj): fiAvb 

gen Umttdub^n. ., , .. -^^ 

X^omfl* (3o^flnn) tin OrgElbanct^ 
gc6,umi47o, tjat lit ter^ttfrffiid^c^r- 
^laiii JU iurtUtifc^rtJcij i499 tU iin\n 
Oniel^^nfrititjet. 3nbcrbaiunti?i" befinb; 
Iid)eii3nfd)n!tin latcinitd)cn i'tifnumrfi 
feine befonbcve ®e|d)i(fiii^feit, &cy (cinet 
3iijcnb^ gtvi^^mt. f., Pra e tor. Sya- 
tagiii. VoL IL p. 1 1 2* 

Thoioaft a Sancta Mariacin fpa; 

mfcfeet®&tnimtaiicim&ic^ fcce 16.5^^1'* 
' 1570, twdjbirm n ^evauagt'^fbni fj.ute: 

Aitcdetanwi^r fanti**ia p^ra ttcla, vi- 
gutUft y todo imtruaiento* de tres o 
quatco oirfeJieB^ValbrloHdi .1 565* ^oi. 

J". Antonii BibKIliapw- ; -/ 

.: Thoma a Ilajocensii obct Ra- 
yon a bn \&ii(]€ve,'a>ai' nmi% 1169 ber , 

fjev aba^ Piierrev in In tihiinciwiic, uiib 
I;«l urttei" finbern Acicbuifbrn ; Cintus ec- 

cl*'»iastici. Lib. I- iinb cinOiHciariutn, 
f.Balei CataU Scriptor. Brit. Cent. 

1?. Sc5l)fllb fjat ii)n 53ialrf)ef auf; 
grtiDmmcn, Ob tici flbet and> bcfonbere 
mufifj[it"4e a3abiCH(te mi) voiauejc^t, 
fdjfcintmivnod)nid)tmts^eniad)C iiifevn* 

T b o m a s i n i. j", Tomaaiui. 
ThQiuasi (Giovanni) cin itctli^ni; 
fi:^Cf .Sonn>Dni|^ be* 16. 3*^f)L'hunbfi't*yl)at 

^ci<mi33cge6en;Tririnia-23cncbij/i54^* 
f, D r a u d, HiSL Claas. T Ij o m p * o n (. . .) tin e niiliTil)*^ K(?t 
Icfenibee iotiijliiitkr iiiib^ irie e^ ("dnint/ 

2iio[ortcctIi|t, I)Qr i)ei-au^3eLicben: h^w 

IiifltructioiiB for the ViolonV^ello, con* 
taining ihe bfint airfclion<« f^r finge- 
ring t'tc. in tht* preient itirproved me* 
tliud.to vvljicli a adder] a Lollectior^f^f 
Alia ri Duetft propttily adapted Toe 

th^t Iusuuuient»f.3>6^meiliu)Tft)aj, 
loic Sort|Vf^i799, . - - 

won iijDnu0Cg>,S') fifeutmant irt 
5!)ui|ddiii|dKn'5lien|cen ume % 1791^ 
f)atFoliKibe^((!betfammiun9enveifeLnc;i't: 
1} WVlficl)icVietci: bfum'-Stlar-uv vi>i'^ 
jLijIid)ftU' ba^-ldjBne (Bz]d)kfi}t,.teiti^q^ 

■ 79--q*5^1- 3) Xn beut|c{j? ticttt *iai 
S^sne^ii-ino ill tli^^cn. iic viflmmlnn^, 

i.^no, 3)33a(€iiinbud)e Avi^jslieCev niit 
©la5i»|linmcnien. Sleipjit]^ liioo, be?jiL 
bieKlbcn filv* itlavier. jtuc^ i)attc er jii. 
Scipiii drtp OJtu|iEt)Qn:jlunv) ciablirt mi& r 
beveif3bi3 4o^Scife fdbic t^crlfiitunb \tct_ 
d)i:n iaf)m* 4£r war abn 1301 fdjiMtnicbt 
met)Vflm I'cbcn. *£eiiim 5BerIa^^ ^at Bi* 
Ailt)ncl|"d)e Bureau deiVIusi^^ue an |ic^ 
gcEanfr. 

*Thor!flciii ft ((jutJbraniT^Lis) cirt 
i^IAiibifc^et itjeolog^lcbtc umrf % 1589^ 
unb,fd)nrb unter anUtn and) cin Gra- , 

dua1e IftlaiTdiruni* . ■ ^ . 

Thorn c (lohn) fin SontrapunfttlV 
fluS^Jcif ii&iiilanb.qcbiUti^i, bW^tcum* 
"3,i52o,«nbit?arwjifn;(cbtiiiUd) Ofoantil 
infciiici 23ateijicitr. J^awtin^, tcrini* 
Vol. 1I-. p- 516,' ffiner Gffdjidjre biefe 
SlL^iicijtnutrheilr, tjat nucb tafdbfi Dort 
p. 5 1 7 — 53c ein Motel : Stella coeli, k 
SvociWiiifim ni;^fn5cft,. . , 

Thr asyl lu », gentintit Phllasius,, 
t?on Uincm (Hdsuvt^ctU '^kini, Ubu tu 
bc^ liber in S Setten, nnb tjat de Musi- 
cs et Harmonlatiefc^rirbeny tviemcht/re 
©ALiftjCfHcvlf'^ci'S^'itflninerfcn. ^ctnc 
SSJcif e ober fitib, yedoren genangcn, f, 

Voi 1. de nat. artiuai lib. III. c, 20« 

• 9. ^ . ■ . 

, X M r I n 9 CSofiann) TreKe n*ist Tebte 

JU Xnfan^c be* 17. ?a^if)unUiiA ali 

@d)U^^icncr jn SBi{ler|Wbt, ijoit ^coanSei:, 

foIacn:)e )auer .Woinpoiltionen in be r» Si-icf 

gMcbrn b.n: i) Cantiones. " ffvnnt, 

i6i7. i)ll c^uji(iifce SrnbuitSSejAnie, BSB 355 Th Thy Thy Tic 556 Sena, 1630. 4. 3) XV flciftfiffjf OTotcli 
tfibnc6|i6er\itMne9unbtem Te Deum 
laiiHamus »on4birf S^tinimcu. Sifmt, 

1611. 4. 4) Sertum spirituale inusi- 

cale, ctrt scitllic^c« ^JJiHlK-^iinjleiu, son 
3 etimmm. Sifui-t, i637-4' 

Thuringu* (loachimus) eitt @tlU 

fiiofiifl ber Xljcologie tint tei- ficijcn .li£i'iii|le, 

toiC aud) Poeta Laureatus Caeiart-us, 

geb.jiiSiUfrentfrgttniSIfcflfn&iirgifdjen, 

lebie ju 3tnfoni(e ted 17. 5(t{)it)«n6«M 
unb frf)eint, uaift folgcnfccn feinet aSctfe, 
gac feln unkbeutcnBcc @*vifillelfev s" 

Wi'Knjilfcnn: i) Nucleus musicus de 
Modis Bfu Toms ex optlaiis Musieo- 
lum acriptis enudeatus. ©Ctitn, hii) 
^ancn,l6i2.8. 2)0pusculunibipar- 

titum, de Piimor<i:isM».3icis. Scrliti, 
1614. 1 2llpljab. 2^o9.niii4- 3l"d> in 
fciffcmSJafefjanbelier OdeToiiis, 2) 
de Compon^n^i ^^£"^'*- f. Draud. 
Bibl. Class. 

^^ntn uti6 Xfl.ri«(et6pnnj nun) 
j» aicaeiififcitig urn 1 790. ^atuerfdjictmc 
einfotiicnfomponirt.welrfje in tern Sioni 
jerte fciiics J?ni. ^Atevi nufijefi^Ijit luoiv 
btn iinb. 3l»d) ipielt ct lieOigf 1 ved)t biau, 
unbni*tfWtcnU(3tei-bic^offapcIIe nad} 

cinn- i()m bclicbtflen Aii-djt fommen, urn 
fcn)clb|t cine 'BiffTe aiifjufii^ien, icoju cp 
6annbieOr*}clfel6flfpiclt. - 

■ ^I)uvnet OSJatttjirt^) — eiiiev bn 
6ei;tniima. £tE.6fIobtm55cfltJeirunbSI5* 
tcmjlett, i|i geb. jti SCicn, 1758. Ob e« 
ftbcrbEVii(Smlicl)cit[, fccffcn tnlcnte in ber 
niuf. Sfiniiig tBif&crt)o:t m\ Seipii^ nu* 
1799 unb iSoo gfvi'itjmt itjurii?", fatin 
Wfflen t)£« 'iRangfld bcr S3ovnftmen ut*t 
cntrd)i£bcnmcrbcn. Uttia^. iSoi^jatfit^ 
fltidj eiti lun^ici-.ftompoiiiil biefci ^amci\i 
unb 0d)i5l?r von ^ a it J i al^ ©aLii-ifom* 

de Tbury(CassiniJ f. Cassiiil. 

■S^tifiu^ C^^flDib) cin iti»niponitt J" 
2rnfoiigcbfS i7.3fl^v§ii"bcitg, rcir au$ 
^cn -S^iinnSfclbirdjcn gebiktia/unb gab pon 
feincr 3irbeit in bcn/&nicf : Epitlmla- 
mitiin 6 vpcum'. i£i-fuit, 1609, 

*Thyard (Ponce de) ^ifdjof jil 

e^alons in Stantiet*, gtb. ju^^iffy 1 S ^ '/ 
5at irin ganjec ficben &?n gGiffcnfdjftften 
Smibmet,uabS8itliisc\dniebcxi,wovmtet fliicf) citi p^ifofop^ifcIicS OJcfpf^dj t|^/ fipe«.' 
rocjen itjn OK a 1 1 1) e |'o n ini aten 5J. Cer 
Crit.Mus. @. 12a. eineii.fm-.bamenta; 

knadKift(tc[I;i'ncnnt,)nn6ivoi'tnfri»i'L'i 
njfirenl"iid)t:bariCiie?3iii(i(alies \n\i(\) bet 

gi-cifcwaijiit 'tugcnb fftfirni Hnne. S* 

fftliit ben ZiKl: Solitaire second, ou 
Prose de la Musique. A Lion, par lean 
dfi Tournes, ISSS/ f'^" ichmal 'SoUo, 

160 iScitcrt flfti-f, mir iift-fcitiebeiien ^lu 
jjferit unb bes 2Jecf. ©iltnifj in ^oljt 
fctjiiitf. i£c fiacbifios. f. SocleUWte* 
rot. iS. 80. - ■ 

T h y s e t i u s (Benedict) ttti &cmt 

poni|t i« 31ttf«niic bc^ 17. ^afjr^tmberts 
ausSvutrdjIanb/^af oon feinet; tltbtit in 
ben^rucf 9'ijcben: e^ii|llid>e, IicDlicf)e, 
anmiitfjiflc (Befi^nue, niit 4 etimmeii. 
Iffiitli'nbcrg, 1614. f^Draud. Bibl. CI. 

+ 

geim. p, 757' 

Tibaldi (Giov. Battiata)rin 3«; 

IfbUflpgcn I Y2o,unl> gfl&roii feincr Arbeit 
heiauJt Sonate a 3* Op. i. cts, ^ttu 

. Xirfjticr oCei tiid)tla' (...) eiti 

iii(l)cnfompomfium(S3.i79S/VonCie)Tm. 
^tibcit man ten 67jtcn unb fccn io4tm 
$fdlm »oH|ttmmi3 in ^Dip. \ii\bet, 

a i c ffe n & r a cE c I" (Seou^avb) 
'ticffen&vurfcr (^Otagmifi) utiS 

Xief»e»&V"rf^Jl^ (Wendelinus) 

bvcp ()Eiiil)mte 8n«tenmacft^r/ 6liil)tcn in 
ajnicbiguonijoo big 1600, f. SBaroti 
Don Bcr Saiitc. ©.9? unb 94- 

ltcl)ju.0^im6mi urn tic Sfittjon 1660 6i5 
ijEgcn 1730, im& reifcitiiitetojaf iwtm 
wn laiitev <&ifi]^ein imb€6^nJ)oIj, beten 
^al< mir ffiolb, ©iibci unb )>filcnmuttfi: 
ftufigclcgtwar, bfioiiEjevS aOcr tine wn 9 
©piticn ber flllerfdiBnircn £cI)i(^(^6t^. 
SnbefTni fdjtdnfte er ftc^ nicftt hlo^ Mfi 
Hiintcnmacfccnein^fonbcinDfrfeitigteaui^ 
Oieijicnin(tiiimcnrf aUcv 2h% infifni ^u 
3(nbie' ju Offcn&aA flucb cine SSiolint - 
von bciTtn ^Ubeit fcl;on uom 2*. 1670 fee/ 
fi^t.3Iud) bic^ Snfiinmeiit \\i ijon rovjfl^Iu 

(^ci Qjiite,3ai'9e u. ^35oben (inb t?on ^aferr 
^oiju,bcroficitXf)ei!i|tfct}i: fi5n|liid) r>zxt 

jif rt. Sin vmiT fpif^w , Sidbogam&ijl > BSB 357 Tie Tim 1 I m 353 biVifiS SHamctiS (InnbDon 1700 6i^ 1720 

I i c ^ obcr Z i 6 (21- Jcit*) cin i^ottrcffi 
IidjcL-93(L>lini|t (cbrefcljon 17)^9 nnC lebt 

fpaijLrdjniilictJ nod; i}e\cn^^AvUQ ju ;pC; 
(crobui-g, 0]Jiin^atvon ifjni: i)VIQua- 
luorsa a V. A-ei B.2!itfn/i7S9. 2) So- 
lvate p. leCIav. av, V. obi. 0]». 1. OJOf 

t^a ucb Petcietiirq, 1796- Urtfllci*nic{>i" 
flberftnbetmati in 53i(l. von fcinci ^i6cit 
, jiiSifn, rvoi'(^u6 eg iM^rfd;cmltd) tritb, 
ta^ cv fidjDoiftn" ^^fclb|t aarV^altcn l)<\t, 
Snttacgfl aJct'^eiitni^ wnben baooii 
iimcMtji't; I 93(0linfonjnt; IVQuin^ 
teitia 2 V, 2 A, e Vc,; Variangute^Jio/ 
lutquartettni; lU 23iolmbuertcti unb V 
Sonate a V. con B. Sin S3ioIini[t iinb 
S(omponi|l bicfefi 3Jamfn5 |ianb auc^ i ^oz 
in bci 5)te^bnci: itaprllf, 

*TiHet. f. Titou. 

T i m fl t e (Teralbo) cin je^t kbmber 

fJlom^ljat^cian^qejicbeu: Gli EUmenti 

grneraliHella Musica tloiua, 1791, 8. 

^^coi\©.ir*^5 400, 

■ 'itmmc Oo^ann) cin unbctMnta ^ 

&zki)vtcv ii\ 3tnfiiniic bc^ t8- S^i)i()uti' 

Jcrt^/^)ntin^CII©rluf st'-j^fbcn ; Dis^er^ 

tatio de Hyinnomm Kccles. Collectio- 
nibus, Kllunii 1 709, 4* . . , ■ 

-f^ini o the us, einn' Uv-_hevi\i)ms 
tcftert Qlt^iiedMi'cfccn ©id^ra" unO ion* 
(flnrikv, tjciiicnt ^icv in me^rcm- 3tfi(fi 
fid)Uincn ^Ifl^. Unb ba\^r. Dr* ^ovx 
-i i I \xM i(n rjlen 55an&f jcinct Qi:rd)id)te/ 
©299 >- loi.foaueFilbilirtK mibiiua* 
fffflnff STladjricfjffn i>on Cicfcm ?ML'5rn 3c; 
fatnm:ltt)dt;fo wirbesmiiiim fd Ind^ter, 

ciulcfjncn. Ximot^fUfl roi»r jn O^Iiift, 
einet 3Dnifd)enStJbtin.toncn, 4463fl()re 

iior £()ii|io9cbaiTn, fo bag fr cin 3cit»er^ 
n)flnb«i^P^iIippSuon:*J!accbDninT unb 

' bcc^nripiCc^ ftJar. '©a^ei-oI^'Sid); 
mgrlcilter^tit, flitbct maunm ant^efiifji^ 
ten Ortc. 2tl^ loiifianfrlcr nnb £irf)avi|l 
a&crfcfceinta-fllle JSi'infrlmjor unb ju fcir 
ncr3cit Ci6eitioifen jn ^akn, \i^enn man 
ta^ juf^mmen nimml, n'a0 i.'jm r^c il^ jnm 
Slu^ni unb tftcil^ um i^nf)crn& jti fc^en, 

^ ijDnfctuenCanCdeutcn naefljcla^t n^oibcn ifl- SlacfjfoIdKn^tetnidjt nnt feat3n; ■ 
|tm!»rnfmi:4nniin<3LifC.nmci;i', a^s jii 
Idnct Snt s^^iei^fUid) mar, O^fjo^icn, t!j[i; 
bcm and) Uj d^i'j;n>iii!"d)f .ftlan3gr|"6lcrf)f, 
b, !j. bicSalr^iurrg ber Ofrat^ein 12 Ihwc, 

ci-f:i«tni.llfbci£ic3n?crorntnm,6cm Jtoily 
fcvfc, bftn;JJIiK'|fr, irie (t)n i^a 55id)tfi: 

^f)Ci'crraictSn:iint,)Vineaw?rd)(Unf.n,' . 
bru Caiifi' unb Inller wjrgetijorffn, eiu 
fiiKCf^S^'ujniBDon fdncr ilc&eil?jenf>i'it 
in ba- Aiiflu&ung, mcim and) bif 1000 
©tmff (iii)lb, roddje itjm lie GPDt)cfa' fnc- 
h'u 93riKiTi^mtg nnb Jlu3fuf)mn4 cinc3 
fficbiitrS* bfi;, £i«n)fi^unfl einc^ neufii 
©ianv'T;;i€mp'cIi3 gakn, n\i)xi j^x Tine 
aut^cioibfrtilidjc .«un|i 6eTPie|'en- Sgiim 
irfjt^(>ii;Knfl t)tfraHC^ <\ui bcm, x^ai mait 
cniljmraDdte, fcine SBoijfl^f jn bcw.ifcn 
fi^idjc ; fo baif man fid) baiubfr nm fo mcni/ 
snTPiniCtHn, baei in mcfjrcren ^rJbrcit 
(?i iccfenilanbrS.dne Za^t ber Obii-^fcit 

alrcneinf-ilrjiiroaAen. 2laf foldie ^M\t 
fann man jcncn .'rlilniiln-n jc^f Jffi-nritdje 
3ln£ia.e n?c xnUcbi^aung ber Sunit^c/ 
fl t^f jiim 2Jvi'bitii(te anEcdjn.n, i^Crm tiCi: 
ffmbt^m nnb fane .^timii cirocitcm einS 
nnbbaikl&ciriii. SamaniiinCi^t' Ta Ian* 
gC/^tiisniari bis lcnfiU!(t fo tueit 6tad;:C?, 
ball iTe fid) i^anj t^on bci ^P^Cflf rrcuncn 
fonsitc. 3^tcminbabct roor nun in ^nfc; 
^uHii bicfa- ®efe§c fhaffaDig t, af^ cbett 
^imDtr;en5,juma(aWftjabni immu/ 
fitalifd?ciigaccbamoniein(am, nm in i^* 
i€n .ftarnifdrrn ^wkn mir imi ben 93rri« 
jutimmi, baev in ber SJfifcfffn una feincr 
JKuniVuiib fcinerf 3niTrnmpnf^ 6crcit5 fo 
trcit ^e lan^en ruai\ 3?idjt ^aiii^, bag i^ni 
baK!btibie2pf>oinimif dn€m'VtieTfrc::tf 
9eAcnEomfi!,nnfc[^m (^efaMm, ti^ libcr 7 
aiiffeincin3n|^i«men;f firfinMidifn ^o.U 
ten bamir abJ^fd)nci^cn ; fontcrn man ncr* ' ■ 
niic$ i^n fu^ar fiurdj fine fcpn (tdje 3iat^^^ 
tsrrorbnunaan^ '6er©Mbf, Unb ba nnr 
Qliifflidjjr "Jgcifc nodi im^fa& tuiie maf/ 
tcilibigcn?'ftrniWLf^finb; foma^i ps liict 
nod) cine 'f^rrllcrinnf^mrn gj anb !«' 
girid) baeicniaf crlintcrn nnb erwrfen^TaS 
irf)C^cmflI^i1bcrbicfeT^atcriMinn,3a^rj 
gani)c bergcipj.muf. 3cir. ©.625. tin^tt 
xMt ^abe. '3>if|>r SJertannniMftf'f^l 
lamet nad>^rn. Dr. JopfcU Uf&nfc; BSB 359 Tim Tin Tin Tir 360 tn 3Kikfcr,6i!jffiiTfr3nEimft in nnfcier 
CtQbt unferf <ili^ tOitifif cncr^rt, unb tit 

Eoirctj feinc^Einfilljraniidnet 91 6i>Pin3]Jcn; 
fit ttou Iftnen Bic 0()Vfit iintctcr 3»3'n& 
tei&oi&fii, unb fciirdf tie anjfl^f fein^v 
©(litfit lina bw3?cut)fit fem^r 5Kclc^^i^l 
in imfcrc^SiuHt eincn iPcibtfdien unti gt- 
fil«|^fltrnet)ai after gctvrtdjt i^ctt, flufratt 
fcefiplaneit un& crbnimgitJoHin/ worm |!e 
tHIjei" crfc^ien ; tiidjt ircnl:3ft au*, n?cil cu 
bur(& fctiie d)i-om.itifc^en ^fompojiticncn^ 
anilartftec eaJjarmonifdjcn, untcif iOIelo^ 
tic fdjanfclic^ gcmac^t^at ;— fo^fccH 6if 
&'5niae lirt^ ^^ovcn befcfjbfRn, if^nfcicfci' 
lJmii4n^c njtgcn 311 rerurt^eilen, un6 ju 
tjcrfflgcn: taycr bff fl6evfI£Si;i^cn 0mtcrt 
a6«igfn. trnbt)IogpeknI6nf UfRu l>tl; 
cucft bfl^ cc Qti^ imfncr ©MbtKibannt 
nnb babiictlj mdninglict* gwaint feijn fufi, 
ittSufunftircictibeincunnil^eOieroD^n^eit 

tn ©parta einjufij^ven/' ©ei- SBormiirf 
frina SJerge^ung bc\f Ccht €Icufinifri)fix 
gqTc, wclcftei- uif IIcid)t itidjt minbf r ju fel; 
nev^SeibannurrgbcvgetrflacH I)a6f» modjtc, 
iftt)icr ^er^iil:ic fjai^tt flkr^antioi Wi^n 
ben, Ximot^ciiSflfltientUdjintmem 
2lltet von 90 S^i^ven in 3Kace6onfcn,.'i 
5at)vc i>oc 2llcran&er« be* ©ro^cii iitib 
357r^a^ce t^ortE^nfciSefturt- 

Timotheiia^ tin (iinwct Tom 
f{lnplctunbSI5tenrj5ieIcrau3Xf)e5cn,romv 

te nefcli anbevn berfihmten Xorttfinftlcrn 
giir SJcrmA^Imij Xlfranbei:^ tci 
©rofien tctufe»«n&t»on bicfcm^Smge 
flofncrbentli* gef^AM. Zli %imoi 
t jj f u fl cinmfll ben oit^ifcften 37omo3 frielr 
U^ geriet^ jencr fo in Jc uev. bag cr na* tJCtt 
Sffitiffen'flnff- 'SHan fEnbctbicfe ^nefbotE 
(It ,,Sri>t5f n * 3(IcMnber^fcft" rovtreff; 
lid) (lefrfitfrt. 3It>d) ecjd^It^rin^ in 
(etner^ef^icftteroiinnfinbieftv ^imor 
(()cn«, rt^n&en**'fl^f''"^n@*iilern, 
weid)ebc5 t^ bcn?(nf*3n^ in bcr ?02u(ie 
gcmfld)' ^^tten, mir einfai^ci, Don bencn 
^infjegcn, leclcfce ^JotfJctvon?f^^fm uUl 
untcrridjtet gcwefen ffidten, 6oppdce3*^or 
noi-aiitimbeifl^IcnlflfTm. -, ■ - 

, TinrtoV (loannes) — jule^t Dr. 

bcr SHe^te nnb Sflnotiifu^ ju SlftJiae in rcn Wftiv tuacbc »om JtSnige 3 c t b £ !t 4 n 5 
DcirArraDonicn nad) 3ieapcl teiuffn uub 
bafeltiflfll^^Profcffor tct'iyf^ilC atigcftcUt, 
ffljie iVfn cr fidj atci bie 2lufnftf)mc bcr hat 
ffl6|lrom^6nigegf(liftcten ncufn -^Otiifif/ 
fdjjik t)i\t an;ielrgcn frijn Irt^Tf "/ b^roir jeur 
gni fcitic vctfrijii'bencn jti bfif n ^cf)ufr ger 
I'd^iiebfncnirattdte, n>cld;e berdr* tm a, 
S.^cangefii^rttiwbniiTnb, imbirojii not^ ■■ 
fol^jenijc ge^6icu: 6) D^ Arte Contra- 
puncti, 7j l*ro portion ale musiccs nn6 

g)deOrigineiuiisicae, 2((IeCicfe 5Bevfc 
wnbcnnod)mbcr©i6liot^ef Mi/tanoni* 
iatB ©. ©(ID. ju 5JolDiin-i, flbcr 6(og in 
93i|l, aiifbc^altcn- S^iir von bcm cinjiacii 
'JvflftfltC : Tcrmiiiorum Musicae Diffi- 
nitoruini, fanbcn nad? 300 ^a[)rcn jurrft 
^r, D, So r ( e ! in bcr ^et'io^L ©ibliot^. 
jii®ot^a, imb bannD.^ti rnep in 6ci' 
-^5nigI-^i6I,jirPari^eingcbiiieffe8€ffni; 
plaiVWoiirocluVmcrflcrcimitt^telerSCu^rf 
fd)cinlid>(eitrfrmmf)et, ba|l £i baS erfle gc* 
bnuffe mtiftfrtlirdje^Bnc^ inber25c(t ffij- 
Unb bicfc ©elten^ett, roeld)e cinrm 2)oj 
nin^/ Sarlirto, ^3>otrrigari unb 
(^afu tio fd;eituim6ffaimtge{)lie6en jtt 
fcpn, !)at unJ ^t. D-gor?cI in feincv 
Sitetatur bccifliufif ^on ©*ro4 — 11 &, 
ganjgefdjenft. 5)ie^ iff ba^ e rftc mufif n(. 
gcrifort^ Mjc gcfc^acbctt worbenift, unO 
n^egcn fetned 3eitAltet J fillr brn {iterator ^ 
t^oit fcfjr ^o^em SSertfje, X i n c 1 r fc^cint 
um 1490 fflenpel mieber nfrlafTcn urib"^ 
f(c^ nac& feinem IBatcrfante <iewcnbct 
jn ^(i6en/ inbem iind (ie Icgten iilad}vi^t 
tm oon i^m me.Ibcn, ba(i e r luie birr in feinev 
SBoterftabt SfltmUe in pbtge m €baraftf r ge* 
Ic&t ^abe «nb bafelbtlgeilofficn fci?, 3fn bar 
ejcitrenj ber obrn temerEten HJIufiffc^uk 
iTPctfcIfJ5r.D,S?orfcL . , \ ' 

Tint! (S^ilvatore)— 93on fritter 2fr^ 
6eitpnbft^**Tiin'5raeg« .1tafal,(a3ien ^ 

1799) an4ieffi[M:t: i)lll Qwijitetti a a < 
V.aA-eVc. in 5Kft. uub i)Vl9uar- 

tettiasV-A. e Vc, gefioc^en, 3ni S^^t 
igoo ^atren i^nbie ^ricg^uuru^cn nac^ 
SScncbigt^crtiieOen, 

Tiraboachi (Girohnio) cin ge^ 
le^rtec, aui$ in !&cucfd)lAnb burc^ feine 
05ele^rren;®ef(6ic|)te jwlicni fceril^tntec 
<£i>^jefnjr, jiilr^tStitter ni^ Sidt^^an^'j^rd/ 
{it^nt tK $i6iio£§cC uni QJIebAilirnfamm/ ' 
■ * ■ ' ' inns BSB 36 1 TI Til Tod 36a 4. > + 

ten ju ^3>cia^imo am iS- "Sec. 173'^ ^^^ 

gut.nrKi/rnifcftaftcti gelcgt t)^tt^ trat cr 
fd)3nmfci»em Mten3fll?i'C in Cm Jrfufj 
tcvDifcm, fill Cena^fltid) nadj ii^cn Znfx 

ttteif c» lici). €i' ^iitw t)tf ;' jiif fdjon in tcr/ 
fd)i^,*frmrti idtietcti £ef)rth*[Ieit {tinci Ov 
fccn^ mit 31ubm bfflcitc^ all cr nad>^vfi 

/famfdtbci-ufi'nmm'fcf- ^icrla-ntc^ctjo^ 
gf anj III voii iffiobrna f:mc 553ciMrti|lf 
fd)A^cn imO crnannrc thn jii frincm 9>ib;b* 
l^dM\ ©ic|"c ©relic tiat cr awc^tmSimi 
1 770 CiW,uM bigaiin ^icr bad e6cn gcnotin; 

tegek()m®albefFcn^iief"f)tiin3 1^113 
fcicfirnCliiartbanfccti^ in 3^11 ddh ii3a^/ 

,. rrn,foa3iek in Sitlauncngeft^t^an Uli 
l)ktauf i78o^ci:tuU« lll.feinemfciS; 

■ ^ciijenx^ervn m6cu3vc;iiei:un3 folate, cr* 
^ob ct i[)Tt nidjt nut iw obm gcnanntm 
^nrcn^icKm, foubati vci'mcI)Ltc«uc^ bier 
fen il^iVtcn setmiy fciiim ®eljalt. 3?un 
K^ttana^mer fcinf Blfcliotbeca Mode- 
ncse, al^ fciit jwcvte^ roicl)tigc« Sficit, ttrt/ 
djctffrben itonfcv^at&ccn bcr@taBfi)3lo/ 
'tnu jucignete, wofiir fie i^m jiif ^nfbar/ 
tcit looUnjenSilbcrS fdjenften, unb feb 
ticn 37flmfn unter bic 216cli£^cn bicfct 
©tabceintrugen* STtac^bfrn ernoc^ man/ 
tfefi gf U^rte ®erft gcfc^ticBcn ^a«e. wet/ 
flbeimanfti^im 3a^rgange ted HtUxaxis 

f<^cn3(nicigec<i)«t 1796®' 377*^ J79' 
, iid^ft:uncerric6tenfann,ftdv& etenMtt^ja 

tCJobcna am j.Simi 1794 flOgcmcin ge/ 

■fcl)d^t anb fceftaun t- @f tnc ()lc^ci: gc^fitU 

, graS5n'fe(inb; i)StomdellaLitteia'- 

tura itillma. Modena^ 1772 — 1780, 

Cvfie 2(u«9abc/roni.I — Xlll. 4. 3»^' 

tfZuiga&f, Tom^I— XV- gi\4' SWan 
' l)ac bavon fincit ftAnj6fMl^en unb cmrit 

lm^i}tn Huim^ kwcru UDR 3age; 
'mattn^»el<&fi"a6fvnui: in 5 0(t«6ditJ 

ben tic 3 eiftm ^cilc fccgreift, ©tc3 

, ajcif cnt^dU.ii* GJcfc^u^tf flUcr SSifTen* 

-ft^aftcn mb jugfcw^ anc^ berSlHfil in 

- Stalienc^ron&lwifi:^ bmc^ allf QJeviottn, 

r jroarmir (utj, (Aft S»t bffrfieUt, a) Ei- 

bliotecaMoidene»e-,JWp(ko»»i78j:^ — 

L,175J6. rfoWi— TI. Ola^ndjtcn vott Icrn be* ^e6enf|ifd)cn Qiffctrttf. So* tfl 
n-6c9 bfti^flalHem nicfjt fo ttoI||Utl^ig.) 

l)Notizic de'Fittori, icuItori,inci»o* 
rifedarcbitettlDatidegUStati del Sgr. 
Dt'ca (fi Modena, con ua appendice 
de'Profc»soridi Musica. 4. 1786. 
Tirinanzi (Dem,)^« igo^ »i)B / 

i^cer .Wompolitien ^erflu^jescfecn : Var. 

p. la Pf. -Jiescnf burg. 

XircijC^rntmO — 3m 3- 179a M 
et ficfc 4J» J^eriOfll-^SflrKmbecgifrfjev Sam* 

mcimuftfus ju ^Strlm, mit uielem Scv[a[l 
»E3cn fftne* gefii^lBcUcn aSffttvagS, ^ticn. 
*X i n'» t Ceimcn Unbtt") — olfo nidjt 
©amuei Augujl, wit i^n ba« it. Set. onx 
fi^vt, belfin Jifben iinb ^iltniu in 9)1 e U- 
ilei-j bei'il^mtm COldnnecn ^eltieticn* 
III. 4, unb Bon befT^u lefjtm £c6en<um.' 
ftdnb£ti3lac^rid)tenimMaga2.eocycl.4 

e A.N. 6. jq fintjen imb^ttai-& i"i I4- 3un» 
I797»im72!i(n3a^tc fcine* .JlJta*. 

*Titon du Tillet CEvr3rd) — 
f.tma.£cv.TilIet,war gcfccreit )u '^.iri* 
1477, U116 anfanga ^aitptmann 6cv ben 
©tagoncm, fcarauf ^ofmei|ler fiep tec 
©flup^ine, |ule^ ain, um 17*6. 2an^* . 
Srteg«.-.ftommifrar. ©ein 9Ferf : Pamai- 

sefrani^U (AParis, t7i^.'^il)ifteitt$ 

b« foftftartlm SB«(^ unb fnt^djt nic^t 
nuf side Ce^cti^bcffftretbutigcn terfi^mKr 
^empcntftru, fonbrrn au<^4 2(&^anb[unf 
gcnflbec rauf. Gegcnjlinbc. Ct (l«r6 i« 
Q)«vt« 1761. C S e trf e ( « fiitttftt . 
. ^16. f. ^ie§. . ' ■' 

Tffdescb iCS)mplicio)em ttaftJnt.' 

fi^fr Jfomponifl, wa^rft^einlie^ im 17- 
3ft()r^anbfin^ ^at ^tautf gcs'^'" i Sacri 

Concert! a a roct coa B. C. . - 
Todeschini (Francesco) eitl itai 

Ufinifcf^eF 3n[^i^f>i^'i>i"P(>"^^ um bic 
3)?iHe b(* i7.3a^if)unbect*, ^at ^crftufe 
; gfgeScn : Cortfindi, Gagliardi e Ballet- 
ti»2T3e4 Stroinenti. 1651. . 

*Todi(MarIaFranc>sca>— O^EffC 

terilfjmte ©Sngcvin \\at(> gcgen iiie ^^ittt 
bti i795ften3n^teS m 'Portugal, i^tfm 

ajaieiilanbe, nad)bea» (k nod> bai 3a^c »?« 
.^rju^Uabi'it mit gropemSBcvM gcfiitti 

gert l>at«, otglci^ ftt fecicit* at^tmal iJKiit-- 
> Jer gemefen war. @te. hintetlieg intern 

2RAnn( citv.fe^t anfe^iilic|e« aJermCgen, 

' mit BSB ^5 fJ3 Tod Tof Tol To in SG'i in ^^iHlin bitiiffr, fintcr man im I !. '^n^tf e 

•^dwiiflcn^No. 19, nnt&enrma,l!fi\ von 
Tod i (Luigi) iintn tivfoni 31amcn^ 

5ciiictifn&fnI)ficid)iintfol finDet man iii 
tec jten ifmicbumj M 9^ iSfj mcidjcn ^ompcniflftt W|5t rt6cr iigcntwo rinnt 
Tol lio Cfilovanni) cin Sompotiift 

Drik u riius in Cev Blhl. Class, fulKtt/ 
6ci ffiaf ftiif^t: M'i.liigali !i Gvoci 
(rrAmorforce) ^tiUlben^ 1597- 4. 

^Sifht 1)011 if>mr-imrt.^fV-Tnllius. 

Tolliui (lacobiis) Jlioffffor ju 
:t)ut/6aL'4 mi 6;U'iiifd)Cii^ i^atb Bafplbtt 
iiS95 nftd;bnnfrfo(i}enfcc^i^Vr {icfjJiige 
SSeifcbenttaairtfjcijcbcnbatt- ; iJNutae 

tiiBened, Bicchhim deSistris eoruin* Cllijcfli^lt; Sceiia, Poro, poro ah! son sertaiiur^culai deSIitrcrum variaiigii- r etc. cun 10 Sfrolu 

Todini (JVIichele) fin gcf^"feicEtcr 

^ Uffc bea 1 7ff II 3af)r^untf vr&, tuir gebo/ 

Hid)! nm- in jebem bc^c«tcnbcn Oicbeircr 
ben 33ioIon fpieltr, f^nbern fid) a»cb inebV; la. (£benb. 1695. ?>cvbc Iiafratirjmb in 

bca G r a e V i i thesaurus romaii. an- 

tiquit- Touj, V(, aufvirnommen, tro |le, 
ncbfr firTCi itiruferplatfe mit 26 Stgntm 
von bierem3n|tmmcntc, j^^^latt in gv. 

Somai"d)c(CaScnifl3o^ann)-Kom/ 

pcfu^tTv b€i) ^liVScotg (Mi-ifcn won © iw 

<1 11 9 in^Prag, mutbe jn ®f mfrf) in 35&^^ ■fonbcre buid> Cu' SSeifei'tigima ci»f^ f.'^u " men am T7/a'pni t774gcboi'cn. *2emc 

(uii,tlid)cn^ Org^liverfs aupjadMim, nn mulW^lilctJenltnlaafnbcfflogctt fcinmSSti/ tern cr 1 8 Sn^iY juqrbiad)! (jartc, in tcffen 
©tLuftm imb ^Kerf)an[( fid) aber audj fciti 

Sflnitlfrfintenfonntf iinb mld)e^ in ca 

Galleria armonica fcejSciolVifc&fn ^fli 

I(i|lce fturic|icUt ttJar, 2fiiBfv btn JRad)^ 
ncbtm, nvKftf .Sirtt^et in feincr Vho- 
nurgla nnb P ti n ^ in Uimv Jpiflaric i)on 

fcif Km .llunji'.vfrfe gebf n, finbct man tn bctf 

Hon a nuiGabipettoai'mon!cobieEt6f/ 

Ii>)c Abbilfcung, |"d trie ee in bcr ©allelic ^c' 
ftanbf n f>at unb Pie(fctd)t nod) jlcfjct, in ^m 
pfcr. Ufbcibic^^fTtSofcin i nocfeftlbttin 

bcn'3>imf gcqfben: Galleria Armonica 

(:)tom, bep Jianc- i:iiioni,r676.4 Tro^cn 
in i2.)irotiiianidjt bk^ uouttrfcm3nj 
fliumetite^ fonfcernrtud)i>on alien i5bdgen. tcr, it)mm«|t(aUfd)en Untaridjr aft)eLlcn 
ju laiTcn. ^ifjuffiutee 6cv 3tcgens^^oti 
in bfrStabrS^iiibin, 31amcne 2B^If,flii3/ 
evfefteiK ^pp ticfem madjre beriinaBi 
biiinen 1 Jafttcii, foiuo^l im ill^^ingnt, 
alstmSiolinfpiclcn Quic S^n\<i)\-inc, unb 
fang fdjon bie fdjiofiflm ^articn wm 
Platte, 31ad> aSntjicn tc\)xtc ev jn ben 
<3finigcfi juiiicf, ftber mit itett grbljeixr 
0c^nfijd)tnnd) mu|iffllird)ev Jlu^bilCung, 
05^9 Oigclfpid mat basSiei fLinct SBilh/ 
fdje;fi- bfltba^cr fcincnSJawr, iftn barui 
muerrit&ten jn lafifi!^ alffin biefcr r>evmtii 
Ofttc ffl- 35efFfn tmsfadjret fatite 1 m «* 
fdict bcn.Sncfdjfng/BieOigcI, bicfei ge/ 
nsaltwe Snftrument, biircft eigene^ @m/ welc^c cr iemnlg i>f t fciticirr i}ai ^nnbdt, ; * bium iitciferncn. i?in fleincti .^^Eliuiet, cin 

3:Df 3(^i(3ott«nn) — liaibahSirefr ' 31arnm«ag3gff(ftcfif ion fcincm &\tmx 

tovbei^ofmijfifju^tiitidjen am i. aKoij ©nib^r;ki(irtereinem23or^abcnbcn&errf 

>8oo, ^- ^ : Iidi|leii ©icntf* SJon nun an Mc^te ct* 

Tofrey(rF)lIn£crbtVrem9?aiticti ffincft'cijeri'®mnbVnftnrfin(m',^^^^ 
finbef man in brm ?>i^Tncfc^fn iiten" — weldjc^fV irt'fmcab'gHcq'me^^^^^ 
atuiifrcuj C^amb. i goo) antiejcigt : So "te« v^tEtltcbM' ^aiifei (»c0ilditct.^atfe^ 
natea 4 tnainsp leClav, Op. 19, pa; Tu*fe bfiJB'T^tf^ici imb iibti fpAter iVtiic 
ritj, brw pirpcK ©iefc ^eftc 3lnmer be< - g>hanfaf?c iW '.^riliibitcn. " Brt, ^«ib 
Siki'KeinceMjcg'niodjaQiijunbfEaiintcii fiStjItc er, bA^ av o^nr i)of an^f ^^^^ 

> Utbuiig BSB 3<i5 Tom Ilc6urt3 mch 97ofctifdjiift> fctrtrti ^Im 

gen^cit^alf if^m 61c3>cfdnttrf(t)afc mit ci; 
nrni ^n«5i)cn, tcdcfjcti 6cr OrlSfflpIaii im 
QScticral&afi iintn'{ld)tctt ; Cod) 6urfr';n &it 
Siifammcnfilnftr mit bcmfclben nnc In &?; 
^rim gffrfje^jcn, njeil feme <iUexn, axii ^cs 
foi'3ni|j fiU- fditc iflioialirAt, iE)m aucii Um/ 
fliingmiranbccji^naftmimterfagt f)'ittcn. 
Son ticfcmjimgcn'SvcufitJC leinfi' cr nutt 
fcicuerrdjicbenm ©djItWelnnftJUofen, jii/ 
filcic^fluc^ bie5>cbnmin9 ter (iter ben 97o: 
tcnflc^cnbmSilTfvnfcnncn. 2(ud) gnb ff 
jf)m cittigc ©onatcn oen 3Bagcnfei( 
un& 5® a n f) a n jut: Itcfcung fili^ ,«la^icr, 
giUbicff t^m |o md)tu}clU\\](i)UW^b\:c[(i)i 
Kec fnncm fietjrcv tdglid) ffiiiSlbmbbiob 
in bcnfficirtcn, wo fie iftre ge^cimcn 3^/ 
fiimmcnfilnfre^ielten, 5>octj bicfe glilrfll/ 
djcn ©tunbftt wiubcti fcqlb fciircft etii ct.- 
ncuctte^fli'fngci 93ft&et (Vinn- SIrmi gc^ 
ItSvt, rocil i^ncn bicfe f»cimlUf)en 3iir<sni; 
mcnfilnffet^cirat^en irortcn wflrcir* 93on 
mm an, i^atr abgcfcftrccFr ju trcvben; rer/ 
topvflte tomtifd>e( fcinm St^^ig/ mib 
iibtc forgfiilfig bit abgcfc^ric&f ncn Sluvier/ 
unt) Orgcliitlcfe. 3tn 3- 1787 n?"ibc cr in 
bem lOitnoiireitfloiicr ju 3glflu fll^ *^Iii]i 
flufgenommen^ mo cr wa^vrnb 3 %^ic 
imleid) in bte [nCfinifi^en C^ulengiii<i. 
31IIC& ^ictff&tc er fcin ^la^infpiclcn foit 
?]tit fttnen Jortrdjiittcn ti3U^5 auc^ 5if 
^cgtftbc nac^ gcf)6rtgetnUntcril(&t; ie&t 
Ijalbucilicuernflrt? j 3flf)Vfn39lflU, wtzx 
fccm 93ovn)anbc, fcinc ©timmr vcrlotcn ju 
^abcn^ unbging 1790 iiac&^)>rag, um ba 
faneSmfcien fcrrjufcfef n. 3ii fciefcr^rafct, 
TOO ju bkfcr 3cit bee t»(Ji:jwfl(id)fle &if 
fc^ma* in bet Xon(un(l ^ecrfdjtc ^ e« 
^ rear tie blii^jcnbc =iSJcjartfcf)C Cpocfee — 
^ mu0tcfcitinmilfa(ircl)cr %xiti tiocft lebcrtJ 
tiger wevbcny unbficb fan talent mdAtt? 
rntiricfdn. ffr Icrnte bit Qiingel feinfJ 
Singfrfa^eifenncn, (lubivtcbic grogc^lai 
tncvfc^ule ^on X flr P, an6 anbcrc X^ff orirn 
bfr^rtrmomc,fce^^Dntt:tipuRftc4 imbber 
miifl'fllifc&cn Zc\ti}ttit ^a i^ bic etui 
bienunb bcv licctdrifc^e Untcrri<^t,tudc&en 
rr ertfjciltc, ben ganjen '5;ag 6f fcfidfriatfn ; 
^' fo mngtc cv jur ^cfikbigung ffiner Sieb; 
iingtfncigung bit ^a^t ucrrocnbert/ unb 

von btm &ti\Ut\iiti '^ a r p 11 r 3, ^ t r n/ Tom 36^ 

le r unti antcitr brnuEn ttjcorerttfc gcleir 
tct, fcine nurtmc^r gen?rtf)!tc befd)n)erlii$c 

2nflc^nfun3a(tren^ o^tie alien mfliiblif 

5>cri^callei fflrbcit tonfAnftUt nSt^iaeit 
SeniitnifTfjuK^en/ unbal««la»ierfpiclcc 

er Cicti litfi-fliifdjcn Uiitci-rtdjt oufgab, unb 
lietciSlariEiunmiid)! in Ben erirenoCdu 
(ben ^iufern evt^ctlte; juqlei* (cgte er 
fid) mit flUcm Jlcipc aiif MeJjEompDiiiion. 
Sm3. i?99 voUcnbete er Ui @mt>mm 
bet 'Jtcdjic auf fcei Umrccfit4tiii'Piai),iiRb 

rooUtp, nod) fccm 2Bimt"cf>e feinei altetn 
5>iuberf, fi* ganj tcrStedjtigele^rfamfcit 
tt,M^mc^,.^Is it)n cin gitltf li*« SufaU fifluon 
o6ji3!i «ir6 i^n ganj tcr 5on(iin|t ttUdt. 
©cine cbcn um tiefe 3eit etfdjieneiie i£Dm; 
pofition JU ©lUgerfl Seonare ^a«e feu 
net! i^djiiler (m5i;laDieifpteIcn,J5i:n. Qira* 
fen Scsig -^ o u <i u e tj, fo ertjtiffeu, bdB ec 
t^nalJiSompDfiteufiH fcin ^au* naljm, 
HUB burrfj rtncti oniMnCijjen ficfceit^unffw 
IjaftiiibenStaiibfcfete/Uonttun an fnnet 
.^ffuuttimgciUriiu leben. 3n Biefcn Serf 
[)(^ltHi(rcit kbt ec nod) je^t, opferl ausfcfjliifi* 
lid> bcc JKunil, imb rrd)tfeili3t fcie f tie 2l6' 
flt^t bs# Oirafen BoKfommcti, itibem ec 
xiidtt nuc eincr Bet fticf lie n Slapiei ipielcr, 
btfonbn-i grcO in fccrSantafie tmbSusf* 
gereoiBen i(l, fonCctn aut^ fdjou »iclc 
unb oi-tginclle .*ompofiifonen fiir Bfl« 
S.kmv, ben ©cfang imb tai ganje Ot* 
d)e|lfr gelicfat hat, bajj i^n ^r. Sl^ge* 
U, biefirr3clef)vtc«unitci(^tei-, in Ber le^; 
tenjti 3ilci* im 3a^te i8ii ge^alicncit 
Stcbe nn bie ft^njcijf rif<^e ':mu(i(defelir*<»ft 
Bert e r f i n B f t n 6ctJgei4^It ^at- T- aflg. 
muf.8etpj.3cit. No.4S.i8i=. ®oreof)( 
biefea,aI^anBcre6|fentlit^e Q5l4ttcc ^abcit 
ben3Bert^ feiner bereiti etf^icnett ^omt 
poMioncn na* SSe rbtcnfl gcttiiiBigt. ^cu 
ne mbfttpn, bewn SSerjeicfenilj unten anr 
gc^tSujit tj^-jctgen Bie tieffle .iff nntnip Bee 
harmonic (inb be« «;ontcapan(te#, Ber&uni 
Ben mit Bern gibilbet(tert ©efc&mfitf. tSori 
jfiglic^ beurfunBcn feine neue|len ^mpw 
fitionenfeitteOriginalttit^nirnfitb Bie Up 
Si^nl:\ r 8 1 : ecfd)ienmcn i sSHogen, unU 
w athapfuBien fiU Hi SilwUx I jene li«&( BSB 3G7 Tom. T om - 3^8 lid), naixv iffoH ^mUv btv (Se^rrmT^fn 

luii) ^inLTir;cn& bind} t^i-Sctcn- *Sriii^3aj 
tcihn& t)at \i;n 6neit3 inucu |Vtiicn JortJ 

flucvfaniiM^ ^ c f V f c u e fill: fcoa 3- 1 8 1 r 
^o, 7. ^ 

aSetjcicfenig feincr SDmi>(jfttiohcn: 

i)X Vnr. p. i^f/slirun Theme (dellS>p> 
il fiacrifizio intt-rrotto) anf .^ollrii ^C3 

SGafaffei-g. a) ©cd)$ StrCcv mit ©c^l^'i' 

^fiiTtatc jur SQamitjiuns tea fliUfrcn 
-SltuVdj, flit fieri v^pptmi unb SiljDV niit 

"Vflr. p-lV- fiur le Theme (0 fill I'cbctJlu; 
gHfcin). ]iraL3,f>.@rf)cbcl. 5) ^ Var, |>. 

Pf. sur unitjf'mei (fllis bcm SBalbmdfi/ 

<f)en)iiuf^ti>r[cnt.2Jct(\ 6) 6 Siie&cv mit 
©f^lcttunq 6e6 ^pf. auf Atoiteti b- 5Sfcf* 
7) Grand Triop.Ff, Violon et Viola, 
*1>CTJ ^Viitt imfi J>(Srtcf* 8) X Var. p, 
Pf. [i^ Fantaisie j^athentjue et Sonata. 

io)Son.p.Pf.3aad), 6. 3?43cli imRe- 

j>ertoire rfea Clavecinintei; ii)Roii^ 

deau in G [>! Pf, Igbenb, 11) i^irv)Ci'5 
Sioncre fiU-^rn 'Seprau mit ^fflfcitung 
tes ^Pf, auf Xoilrn ^/5Sel■^. Unlflu^fc w 

in Ping- i5)Son. in Er p, Vf, 14) 

Grange Soft, in (;.p;Ff, Silnd), 6. Sid/ 
pflt. "i5)Graijfli? Son. in G p. Pf- bcp 
kil^Ttd. !6)Var.p-Pf. ^P^^; &. pott, 
l7)SinfoQiei&G -a grand Oicti. iQ) 
Cbiicertin Cp.Pf;avec dccompagne-* 

Jrucf in ^MJifn. 19) iinfume in Il» a. 
' grandOrch fcevSrritf. uubi^dtrtcL ad) 

Grsnd Concert in Eb p.Pf. av. accom* 
p3gnem*pr de grand Orrh- Si) Gran* 

- de Sonat** in E p. Pf..€ljcmtf4»?r 3h)tcn/ 

6rinf inSJicn- ja)9uatuor'p-ffi Vio- 

^ Ion, Viola ft fl. fcctj >Bfceitt. un& .^diNLi 

33)^atitatejur SOcimfl^luiKt tcs ^aifri:* 

.Sii^eijogm *i(6ouica 'Scatrif/fiSu 
©opiany -Efnor ©. uni) Efjirtf "ftiit^caldi 
tmn fcctf ganjm Oi'djfita^, 14) JJwtor 
iinb7lnlromac!>e»on'^<l)iUfr,fliv@Dpt«n 

IcfjS£iicftcitp(>ai;ta|tf<filr@oprflnmft^Cf 
gUitung tei 'pf* fl«fiCo]ten bee JSttf. 36J Son, in A.p.Pf> 27) ©ftlms ^lifilifb 

ffiv'^jpiiiu nitt SfLilamrtij fcco pf, l^y 
is.iV)iicL 23)'J[n llaiii'a, flit tiopiiin Tiiit , 
^c(\\:itmu]bc^ pf. 3 9)-^floi|>^ f&v^iit 
pian mtt S;t)of,Poni ganjen Oi:d)f jtrr 6i"»ileii 

trr. ^o)Sinfonie in D a grand Oich. 

3 1) '2)d>iiitis Cflcgie fln ben ti-b tta Sung/ 
IiiHj^,frti"®oprati niiti5r^ilcitun^ ^ce pf, 
31) j^antajic f ill ble .^aimijntfa amcyiabe 

^AvrJ. i3)V(^0"^^i9fni[t';Be(ilcittmiifccj 
*Pf. 34) Sflmrty ton SSog, iinb 2 (Kf|\ingc 
m- pf- '5>ci; itil^nel, 3 5) Six Fgtogues 

p.Pf, St>cnb 3'»}'^*^i"^pM^^'^^^^" ®i'oO/ 
miui) unb 8icbc, Sine Ijfvei)"d>;Eonufdjc 
Ova- in iimctjJtufjil.ini-. 37) ©cv Itiu&f 

ftttmmcfiU''5epi"flnmitSf^lfitun4bc0^Pf. 

38) OwveTture i grand Oicb. 39)Si« 
Kglogiiesp.PfXiv.2.^fl?iti5[jnfI. 40) 

Si>t Rapsodies p, Pf, ^cp S^aai. 41) 
Sixllapfcodies p.Pf. Liv. a.2Jcv -SflbncL 

T o m a « e H i, ctn frcfflidjcirSin^iiiif i^ 
ftcrinaBicn^&cgannfcmc miif. ^aufbn^it 
in OJuiiJLinb^ fam barauf tifld> ©ftli^iivg iti 
tic ^JiVriil, Aapcfli^ unbfpdtft naA^Bicn, 
roon'jc^t^iSii, 6ei; bet Jff^iifcU, JsiapcOc 
dl^ t^offdmeu ange|lcllt i|h gi- f)fit cine 
fd^Siic ?>antonftTmm?,unb finu mit mkm 
^lll^^l■ut£ of)nc btc jc^t ft6lid)cn 03lcmicicn. 
€v mibmct fid^ qnnj bfr ^inglct^rp, nnb 
I)flf fd)ort mftndjcn fctatc n StItTtatttcrt utt6 
SSirtuoftn^ebUbft, beven t*orjilglicfe 'iffitcn 
tsii'lcanfitmjcifnt^^t- SJf^icic htiiii}mtt 
©Angcrmnirn. dW: tijlilber; Oeffi^ 
ijoben iinmfr&n) t^mUntmtd)f. 

iomanf..-) cm tsomcffltdjct gn^tJ 
tifr, ii^ifcT am Opfrnoiii)e)?cr nnb bn? bcr 
^flvmonic tea Oiiaf^n Sot). Q>ad)ta ju 
^vctq Qngc|irllt/fiarb jn'Jlnfanije bei 1 800* 
3fl[)rc^bafclbii, -. '' - 

Tomasi fBlaaia) cbet' Blasius da 
Yooiasiis, Oriiani(t ttnb ^onjpontll jti 
3tnfiingc fic^ 1 7- ^af)tf}iinbnt^ ju S^omaci 
d)io, finer ©tabt im S^nmifdjenSebict, , 

^«fron fcinfr Stbrit ^eiaurfgcgcbcn: i) 
Op- L dc Madrigali a i vori. 23cnpBig, 
i6ii, 3)Motetti a. 2, 5e4vocif con 
Litdnlft a 4 voci. Sbcnb, 1 6 1 5, 3) XU 
CottceTti a i>u ■" Ovoci. SScnb. 

T'omasini (Luigi) rear bcr Son/ 
Jcrtmcipft imfcrc^ i)rol?cn ^ a i; b n in bev 
(E|levt)rtii;fv"t>cniSapcIlo«l8 ftc i/goftufew a, un:, .;^tj '.' cjr'fla.^ t 


-^ ^ ./ BSB gfig * Tom 

6^ ill £rae35 93njaAmfri'(i6ifni799) 
fcccft nm- ittg]i|t. aiivicfiS^vtc SBfrFe if)m 

jii,ald: i)Il Coiiceni a V principale 
cf)Tiflcconip. 2) XII Quartetti a 2 V. 
A- it B. ^) II ^■onat« a V, aojo e B- 

(ten: IHDuettiaGV. 2Bifn, 6.33iOllo, 

1800. XU Vur.p. le V. igoa. 

T o m a ft i II i t, . Of in jungcr SJirmofe 
fliif 6cm Sortfpmnft ju SSicn unb fljafjn 
fcfjftnlicft fin 0ot)n ^c^ SSor^et^c^ctibcn, 
Iifl5fidjbflrel&(liiidnem HUn voao^mie.' 
fi^r n 3fl{jrfit,meirm"2{tabemicbe531a/ 

tiotifllt^eatfi^y mit tjielcm 1&ei;fcII ^fiveti.^ 
■ Tombolini (Raffaele) ©opvanifl 

flm ^.bml OpevnttjMtcr ju 5^erlin unB 
^nltrat/fflm im 3. 1784.^1* ui^^rf^cv 
S:naU na^^frlin, iro cv untct tev 2tn' 
wcifimg M (ToncialUi im Qjcffliiae 
gcbiltctroutbc, fo tflficiTdjon 179* fl"f 
bcni brtflgcn gioijeil Opcvnti)e(itc\: mit 5Sci)/ 
frtftoufttafnfonmc, ©cine@eimmc,t)cti 
augeroibcnrlic^cmUmfatigc, f)flt ben fdj6n' 
ficn SiSttnton- ^ri« 5SoLtra3 i|l gefft^I/ 
volEunCrein^ unb fdncSSctiitrmigcti (inb 

nnr€iufict)tangt&L'acf)t- 3w3l**^i(t^^^>* 
f(()6iEem imb cblem 3tnfe^cn. 

Tom* oni (Floritio) Profesieur 
deMusique, fin fcfit (1800) ju^3>rtti^ 

Ic&cnbrr italii\nifd}ev Stomvm\i unb tiicfjt 
unbcbcuten6cr0rfnifrrtcE!er,roc(cf)cnWtt^tJ 
fdjciniid) bf r ^ticg ani feinem SSatetlanbe 
ucvtricben, unb bet bneits folgcnbf, tfo 
ntdjt me^rcvf^fiU^cucfc^lanb noc6 un6e* 
fanntc Sfficite jti ^avU tjctftutigcaeteu 

hat: l) Methodcqui apprend 1^ Con- 
uoiasancftderharmonieetla pratique 
de TAccompagnf mcnt, »elon Ici prin- 
cipal dp Vecole de NapleB,^anS,i 798. 
£c fdjeint alfo, too nicfet \Hm (Sebuit, bocfi 
feinc'^ilfungal* Mn^kt Slrapeljutet; 
bdntcnjU fjoben- i)Thcoried« lamu- 
iique Yocale, ou" dts dix regies qu'il 
faut connaitre et observer pour bien 
cbanter, oupour apprendre a bien ju- 
gerparfoi-mlme du degre deperfec* 
tiondeceux que I'ftnentend. Q^ari^/b> 

5>oiia«ntf^i799/ iso©citmm8. Sinen 
3(?iajnq »&n biffem SBafc piibct man in 

bcmXI't^ Cahierbf,^ Maga»ineucyc'o- 

p^ctT^uebe£A.L;MiIlia.AD.8. No. 6* To m S70 ^i folf/ utttfr mban fc^t intcrfffantm 

$en dbcr tie 2(ue|pr<id)e bfd; ji-anj6!(fdjm 
unb 3t(tliAnt|c^f n tinb Abe r tie USatfl nnt$ 

jliUfn ©ingmciltfrt fnrl)a(ten. 3) Can- 
tata, le Rosiignol et la Fauvette: Un 
Uotaignol voteote e inesto etc. p. le 
tlav.et rOrcIieitrc, ^flritf, Umi798* 
4) tlondo: Ten ronvieus etc« p. le 
Clav. et rOrcbtstre^Cbenb. 5) Roman- 
ce, Paul auTombeaude Virgin ie, p. Ic 
CIav*etrOrcfae*tre.(E6fnb. 6J Roman- 
ce et5 petit* Airs p. le Ctav. (Jbenb. 
7) Senate p, leFortep. gtienb. 

♦Tomeoni Dutillieu (Irene) 

iUijcx bziiibttnp ^dn^ain Mbaxt itat 
liiitifdjen V)^atct jn 3Gifn^ ircn roeldjer 
^t. -Stufifbir. ® e 6 er (f, Q3erf- miihSeit. 
0. ijOfagt: ,y @ie oevcinigt miti^rcm 
Ijcirltc^enffif fange fin ctcn fo bcnjnnbcrnaj 
tDiJibige^ Cpiel^ tromit fte alle tfire ^iJigr 
loUcn tjnfcfebncrt- 3^rc fd)fincSi3Ur, i^p 
Qianj unb an|lanb nc^mcn fo tin, ba^, ' 
xwnn jTc Md) niir ^fllb fo biat) fcSnge^ ^c 
fdjon bte ^tDunbcmng bet 3ui)&t:ec auf 
pc^ jicfjcn nsilrbe, 3fyre Stimm« i(l tjoff. 
unb (Iftrf/ bai^p Slfi^ gcbifbfr unb nn; 
mutl)6i)oII ; itjicr JSerjierun^en im &cfani 
Qc flnb mentg, abcr mai fie an&ringr, bffTftt 
i|l|Ieganj fi^fr unb geujig. 3^ie <Paflaf 
grnt-oIIfnmitau6eiorbmtIi^erSeicf)ti3fi:it 

gtQiftebetifo)Srtlid>^Ql^frdfci3 imb bril^ 

lanti^r SOottia^ini ^Ucgro/' lEin £o&^ 

ba£umfi)me^rQ9etvi(^t^dt, b<i rd uon eu 

nrmgutrrt^ennev ^crrd^rt. ^ad^tm^vs 

(tenSRrtctirtc^tcR^ treldjc man voti i^vfint 

ber> »aV fie 1788 <i!3 crflc 04n3crin ju 

SRcapcI angejlcHt. ^rccauf fam (i« *79,^ 
ancbi3e@tfQenac$95(fn^ wo (ic (Td> un/ 

unterbroc^f n ben im3etf)eElrrR^et;faII be J 

bafiqen^ublifum^juer^IteKsmuigt^at/ 

bid jte jum }lnfan3e bit 1 goiften 3at)r(^, 

TOie in ben muf. Sciwugcn ge melbet n?uW 

be, bai X^eater ^erlieg, urn f?c^ mit rinem 

reid)en ji^bifd)en^aufmannr )n ver^epvft' 

i^cn. 0ie wat, trie m^n fa^tr, isoo 

ft^otieme 1Dicrjt>ierin- . .'/-.,'■ 

%otnid) (S-). tin ^lai^ierloraponi}?, 
wa^rf^einlicf) ju Cenbon, dkr beffen Betf 
bienflc aber bie QJclr^tten tiicfjr eini'a (Inb, 
6or<^nc6,tiiii:etnt^ecnnb; ,/Xi>miqr i|l 

eitt BSB 371 Tom Tom 57a (lit ent6e^cfic§« ^fnfc^- ' ^ft« Smpfc^r 
Icnbfie flit fctncn@onnten ill tH ^cticas 
tiDutjetfc(6enfln.^fl9t)n," €c mciintc 
fcamit Die 3 ju Offcn&acf) 1794. fl'S Op. 
i.geflod^cnen. Untsbcnnocf) Iic(^ fid) 1799 
^t- ©ombai't in aiigSBur^ fjiuteiflc^cn, 
'^ fAufteCicnAmlidjcn ^oiiafen in ^2JI|t. fill" 
.^ijpbnd ^tbcinmb iKfefic nodjimfii* 
tijjen3a^rc,imtcrticlTcninameTt;fiW0p. 

'94. (led^cn^ mfttfttr nbct alfo&alt) feitifn 
3rrtf)Hm fiff^ntitdj kfaiint, ©ie mciftcn 
fcmev ©fldjen p'^b jii bonbon qeflod)en; 

dig : 1) III Sonat. for the Pf- the i. 
with an ace- for a V. obL the others 

without. Opj 1. £onbon, 1791- "I 

Sonat.forthe Pf- with V. anil Vc.Op. 
2v£benb, 3)IlITrioforthePf.Op- i. 
2.3.Cbfnb. 1796, 4)0aTert. for the 
Pf- ebcnb-tJeyClemcnti. s)'** Son. p* 
kClav. av.V.etVc- Op. i- Dffnibflrfj, 
1794. (ihb iic, Don btncn tie" bit 9tebc 
ti>ar> unb u^cli^c untei' ^0 *» 9 ^ " * fflameii/ 
Op, 94. Slugetucg. and) gcftoc^fn ju ^oj 

fccn jtnb- ' ' " , 

Tomtoni, f. TonieonL 

,, Tomkinj CThomas) — ^Jicfci" 

ilvflibigcS'^aicc bcagroGen 2SiU. 5Sirb 
im SontiapmiEt tsf ibicnt ^ier fine au^filfji/ 

, licfcerc Znjcigc. ©c^abe, bag tretscr fcin 
GicbuctS; nod) ©tei'bfjn^v irgcnbmo auf-' 
jiifinbniiil; bod)ldgtri(^ jucSnotfxrroci; 
fcn.baBeri^ncgumbaa % i58omit ©u 

- d)fr^eitfln3fnommi:ntt?erbcnfann, ©em 
SRame ifl id (En^tanb burc^ mc^rcre fiflnjlr 
Icr ton [finer 5«milic terii^mt gemac^t 
n*orbcn;bcnn nicbt nm: fcin SJata, c&cn/ 
ffltW i ^ D m a <, e^orftingcc jn ©louccfler^ 
foiitfcn flucb t)fcfd)iebfne feinfr Q3rut«:/ 
rtl3 ® M e i, Organiil an be r Sat^ebifllf in 
d)C jii ©alisbuiij, 2l D ^ n^ Ocganiil flti brr 
er. ^qulf (ircflc iinb Wit^Iteb bfr SfinigL 
itdpea^, befonbf r4 <ilJEr Sri 1 1^ ( a *, ^Am/ 

tnecmujifusSbnigS Sari »<; tt>aven lautet 
flutfgcjficftnctc itfinfiffr in b(maU<^tZeit. 

fonbcce f*mi|ft; Tt* l)attefeiTi aSoterfaum 
teffcn fccfonbevc Sfleigimg nnb ZaUntt juc 
^ ffllu(i( bcmerff, <t{S ec i^n bem gcopcn 
J5trb jnt3(u^&L(bmtg bcrfef&en libertiflt). 
!Dif«gefc()ft^mitfogutcm€ifclg^/ ba6 cc 
noc^ fl(^ 3)Iitg(ieb bc« ^Kagbfllencnfofl*' IflUKii*ber ?3lHitf fi-efrf wmbe. X?u'taaf 
wntbc eu ^lO^itglirb bet itSnigl. .Stapeflc iinb* 
gcgcn 1636 Otganifl bet; tcrtclbctt. ffilnigc 
3ft^te bflLnad) rouiDc cv jum Digflniilcn 
fltibevSat[)cbia(fad)cjii SSomfla- bciur 
fen, in jDcIdjei ©rcUc cc ma^rfdjcintidj gti 
(lovben ijl. SBon fciucn Siciffn (Siincn 
anf.er ben im a. Scr. gcmclbf fen nod) angt/ 
fiJ^i t rociben : 3) XXIV Song* of 3i 4, - 
5 and 6 parts.SDnbon.gcbiucf t o^nc 3<i5r* 
ja^I/ md} 5&«ine9 abcr 1621. 3) 

Musica Deo sacra etEcclesiae Angli- 
caoaei or Music dedicated to tlie ho- 
nour and tervice of Godf and to the 
usftof cathedrali and oth^r thurchci 
of England^ espacially the chapel to* 
yalofKing Charles I. 3u SiMtbon in lo 

finjelnm Sildjcrn ober wielmFtjc ©tim; 
men gebincft. €i enf^ilt Anthems, 
Hymns unb anbrve "^ird)? njltlcEc, mat: abec 
fc^onju ^an)f InS 3fi«n itiganj CEngr 
|fl»& nii^t me^v ooHfldnbig j^i fmben. 9)oc^ 
finbct man f injelnc fciner2Bcif c in 4) Dr. 
Tudway*a Collection, im 3Ccu^!3att; 

it bf 3 SBrittifcfien 'iaSufeumS, bcfonber^ cin 
Aiitbcm a ispftrti^unOcinflnbeteJ, ba« 

tnrd)au5 in£inem4fcimmigfn ^Anon^aitf 
,eine3cilf gfl'djitcBcn^bcltr^t, Zn<i) in ba 
Cfli'iftfiic^cunbbemi^agbiiUncnfcUcgnim 
jnOrfoibrocrbfttnoi^mattdjc merhuiJibi/ 
ge S5en?cire fciner ©tavte im \>irlilimmigcn 
^ontrflpunfteaitf!)cf)aItcn. f. ^uunei)^ 
unb .^fltDf ins fficfd)id)tcn. 

*TomUnfton (Kellom) fin m«/ 

fi(oer(t4nbiget 'Sanjmeiitcr ju Scnbon jii 
anfangc hci 18. ^ai)t^nni!n't^, ^at Ijer; 
aujgcgfb*n:Oiiginal Art of Dancing, 
with Dances and iheirMusichf com* 
pos^d by Tomlinson- ©cin 'SJilbniU^ 

i7i(> gcmnlt mib 1754 gc|loc§en, (tcf)et 
vtv biefem Xrattatc in 4, 

Tommasi (loseph Maria) obCi: 

Caro, ffiic cr fic^ auf mcljrcrcn ftincc 
Bc^vifrcii ncnnf, niat b^t Alte|lc ©o^n be* 
Jpei'jog^ von ^]>almj^ geb. ju Plicate in ^u 
cilicntimi4, ©ept. i$49- €t' roibmctc 
(Tc^ wn Sugen^ quf btt Sungftau ^Xlaiia, 
(Mt 1 666 in ben X^frttinetovben.fc^lief nuf 
blojifi" Srbf, unfi Icintc ben ganjen ^Pfafj 
mniflusrocnbig, 3ui?lnc& abcr brndjte er 
c5inbeegricd)tf£6en, ^c&caifc&cn nnbdjfll* 
bi!tifc^en©pra(^c^ in bet ^^^ilofop^ic nn& 

onbein BSB 375 Ton Top T o t 574 ^f)venimtei'n, mit treldjf n if)n Wienie ni 
XI. 6eflei6ct fjfiftc, mmfie ifjm 17*2 ^fl: 
JEaibinalflfnit aufijcfirunqen, 'm rocld)ci' 
sajiltte et' audf am i. 3an; 1713 (lai'6. 
SJoti fdnen ^ititfilafTenert tfBafen flci)fli'ct 
folgcnbftf, untct ffiiicm flitaenummciicn 
SnLimcn,Caru§,cifd)icncne^ie|)cv: Antl- 

■ qui libri Missarumromahae eccle^iae, 

(i)tom, 1691, 4.) TOcldjem fine ^iiTata; 

Tonell i (,.,) eitt im&pfannWr itrt/ 
' liinifcfjci- 3nrlnimintaIfompont}t linft 

3citaIWt«,i?ott ^ef^m 'Ki-bHtin Xxa^qi 
Siatal C®icn. 1799) in 3)t|t- rtnpcfil^rt 

tvctbcil ; Concerto a V. priacip. tmQ So- 
nata 4 V.ioloefl. , 
Toniiii(,..)niiiim lyioUHiff.xxbev 

bcnen abec nur noct> gcnannt roctlicn tbnt 
licn: i)So.iatea * V-cContin- Op. a, 
3tm(lectflm^ te? STpgev, 3J Baleiti da 
Camera a V. c Vc, a B. C^ Op, 3, gljf n6- 
3)Sonat€aoV. Vc. e Contin. Op. 4. 

Tonolini (Giov* Battista) Orga; 

nift^u 2!aIo im QSiefctaiiifcfecn^ geb, tas 

^evre als -^iidjenfomponitl, un6 gab in ben 
^viicf; Salmiati voci. S3?nc6ig, 1616. 
f, Go^zando Librar, Bresciana. 

P.Lp* 172- 

T o n o n i (. . .) fin hix&^mttK ©cigciu 
mad)ft ju bologna, le&tfju .tnfatige tti 

■ i8/3a^t'^«nbei'M. SJfrtnftnbet Mify 3m 
,(lrumentetJonffmfr^anb> mit bft 3^!)r«/ 

Jat)l(7ii- ■ -:'--:v-r '/, . 

■ Tonsor (Micfcael) Ol'ganitl JH 

^\\nUlib&^l kii'djtnttimptniil iti 16- flnbgegmirio^Bf^Sla^fr jw 3fmfifr6am 

geftodjcn; Souate p.FJ. con B.C. Op. 
1. e 2. 

Torelli (Giuseppe) — ju JDftOM 

get. ^atSjccfcfciebcrtf ©trtrff fflr ten ®e/ 
fang, iOif^vcied a6er filr 3n|lrumfntc gc* 
i^i'UUn nnb fjcrauagfge&eti, mown 3B a li 
ttifr abcr tiur fol^tfnbc a?erff ortgebet* 

tonnte: i)BaJptti daCameraa% nim* 
lidj 5 93- ima a. S. Op, a, a) CoDc^rti- 

no per Camera a V. e Vc. Op. 4. gnt/ 
t)dlt liIntrodutlionL 3) VISonatei 
3fO VI Concert! a 4. Op. 5. ©olOiind, 
1692. 4)Conccrtia 4. Op. 6, 5) Ca- 
pricci Musicali per Camera a V- c Vio- 
la overo Arcileuto. Op- 7. 2fm|tftCamp 
6) Concert! grosst eon una Pastorale 
per il Santisiimo Natal*-, Op. 3, ©e/ 

logna 1709- lEsentf^ait XlICooceMi k 

a V* concertini, 2 V. ripicni, Viola a 

Cembalo. 3>ie^ SJerf f)rtt narfj ffincm 
t&6c bcflenQ^ruba-Selice torclli |um 
©lucfberocgt ©iefe? .Homponiflfn ^05 
i|i a[fo rt3a^tf<^cinlic§ in t^i^ 3. ijog ja 

Torclii (Gasparo) em 5omponift 
wclcftcr mit bcm Sor^etgc^enbcrt fafl ji* 
filcitficr 3eit (c6te, unb von bcfff n atonipop* 
(ion © u c n e 9 ein Otatormm, Ber»abea, 

flnfi%t,rod<ftctf i683iij3moIaaufgcf%t 
moifccn (|i. f. © iir n e 9 Qkfdy, Vol. 1V» 

p-iio. ^ 

' ^ Torelli CLuJgi) Unrn bicff m .«om/ 
TJoniflf nnamcn tvmtc 1793 jnaBtenivie/ 
betftolt line Opfvette ^nf b^m 3}ationa(j: 

: tf)fatCE«ntcr6cmXitefgeg£bcrt: bie miifi* 
hliWc 3((abemic. f; Berlin, nmf. 3eit. 

, Tarf Hi (Michael) ^ofmufiffr be*' 

Sanbgvafen SS i I ^ e I m- IV. ju eafffluoni 
3. 1 580 ^^/ iif b bann nnfer£anbgc, aJI oj ' 
ti&bi^jH^nfflngebe«i7,3a^r^unBerr«. ^ 
9iac^ ffinfm flnfr^nlic^ea @f ^alt filr btu 3a^r^unbcitiunbroa^rfd)finIic^rin'S;fiitJ , maUgc3«rfrtiuurt(jei(fn,mugetfirT rorr 
fd)fr tJon ®cburt,wn bcflenJfrbeit gcbtudt . jilgUd)cr ,'^flnftleir ge ree fen ft yn. f, QJadcrie 
njoibcn jinb: Cantlone* aactae, (06ft tcr CafTflfc^.^onfilniKcv. ^ ^ 

5)iOtettcn) a 4, .^et 6 voc, SRiiinbn-g,; ^ .- Torkeaey (lohann) fin mufifalU' 
Mn.iinb 3];i)m6fn, 1590.1. DtauxI- ^ fd)a@d>nfrfMer,6cffenSrtcn«jfit©«tr 
DiliKClasB. SRc&il biefctt bcybf n &fpot»ct^ nci; um bal3. 14P0 fe^t, unb rocket 
fi*no4 cine bei:g(ei*en©amtnL,]Nori|i>n ii)a^rfcfjcinnd> (in Snglinbtr gewefen ift 
jj70.4.Lmfbev5Jliin*nei"^tfcliot^ef-": .-^^ntiKfAmbcn: UeguIfteMagiMri. 5Rfl. 
' TopliainO*J.Untfrbie|i?ni0l.inKn . ©icfecXtaftflt fo(Ijurfic^enbe^2)iiUrl jiir 

Snti BSB 375 I ^ - Tor Tor To» 376 Cntjlffmmg (eber SompcRtifttt <»«« hem 

gefccn, €c bcfinbet (id) in eitiftn SioBcr, 
trelc^er 9 ^)erfd)if^cnc 5wfwtc ent^itU, 
No. 5. unb jTOflv im ©c|l^f Cf^ OSiafcit 
Don ©^elbuinc in SnqUnb. £Racf> 
fcieft* SJcif. grd^tung, rouficc frnoc^wf/ 
tictcraaft voin i|, nod) i?on ctner rocigett 
Slote,- ©fine 6 sebvdndtlicften iODttn roai 
xtti ftUc ft&wari unb folgten alfa : bie ling/ 
fle wn 8 'iaftf n^ bit langc vcn 4 1^(1;^"/ 
tie turje ton iXattrn/ein f(^Wiiijcc lie/ 
gmbeuSBiiifflJbKSemibrftTetsaniiaft, 

cmauf bcr ©)-H§citc^cnbcr9BiicM; bit 
Minima »on cinem^fllbcnXflfte, wievof 
rigc^fibetmitfincm^tictc, unfl bic Sim- 
plauoneinfm9Siacd/ rote tiorijcunbrin/ 

■ ^ornaufl C,-0|wev95tflbcv biffrf 
tHanunS, fictjbe 9Balb^otni(ten in bcr 
^lietrfdjfn fiflpellf um 179^/ pnt^'S *»**>" 
A(« iiilnilfir vm wi'i&sliAtn Xalfntcn 

Torn c «iu s (Tranciicus) fin^Oof/ 

tcr bcc 9Ud)tc,9c6- ju iffiefilna in ©icilicit, 
fcia^te urn bat%iS42, beybcfliiKSi*' 
tciunbSornptniii unbroar jnlc^t ©etrr/ 
(dir 6eijm Sfitl^envon ©cotetU/toie 
Qud)*a?tit9Kebber:aEiiC«nrif btflOfficinae 
ju iBIcffina unb ber Rcacctniorum ju 
q)flIcrmo. 3fii6er feinen PoesU, Rime 

11, f-ro,f)flttr«urf> Concert! musicaligci 

f<ftii£bcn. f. Soccer. -V- ' 

' r o r n h o u t (Gerard a) •** f- tm fl, 

8^v, Tornout, SBon feincn gebrudun 

■ SBcvf en f 4E)it D r a u d. Bibl. Cltia- an : 

TriCLDia ftacra acaUarum Cantlonunii 

thmn, 1569-4- 

i T o r n h o u t (loanncs) f<^f int cin M' 

bcver «om»oniit (cne« Seiultetfi gtrocfcn 

JufCpn^lJOubcm Draud- Bibl, Clats, 
olj gfbrudt anfflljrt; Cantioae* ftacrafi 
5, 6 et 8 TocDuaci, 1600. 4, 

- Toire» (los.de) f-N«"n:c^ - 
'- .Torre ft (Melchiorde) Cin (>amf(^r 

. ^enfilnftlevb£*i6.3aH«nbft«, 9c&-|u 

; -Kkala 6« i^enavei ia 3lfiuEa(liiien;. ^at 

' Ijn-fluSflf jebci^ : Art^ de la Mi*sicit,,3tl/ 

.,, .Xo?,UXVffittojrHi,.yqIt?mW^^^ 
»oi?ift i«*«^t iim J7»i ^flpeaimiilei: ju 
©ruffri, roar, wie ^arofinS ljemec(t> finSc^aierbf^ Gcrfi^mten ?fgo(f. ©trf/ 
fani,ircnigtlcn* tf)at cvfTdj befcnba'3 in " 
Suectenunb anbciny inba^JJIanicc bicfci 
iOieifrcr&flcfcfjnciinifn^ompofieionrn^m 
tior^ roobutd) cr fic^ inganj St^nbetn eincn 
gio|5cn SJlamen mvirf)tf . CEMit! bicfcf ^iicr* 

len, bctitclt ; Hcraclituft mi& DemocrU 

tus, icicl)nftc mnn befonbcvi wcaen bcc 
Sun!lunbbc^Jitoiuia[tc^au3,mitircIel)cni 
rt fo natdtlidj bass SQetnfn unb Sadden baiv 
in fluigebrncft fjattc- 93ov^ev, ba^ ^cigt 
nm i690/(ianbci'alj£omponttl^tn^ai;f 
reutfjev *^ofe, ircUeL[)in nsuibe ct Obei aiifi 
feljeibcr^ammeimufif jii ?31And)rn^ non 
wo ci: bann ntc^ ©t'jfTcl fam. QJcbrucEt 
pnb« man nidjtJJ ton fciiun ®f ifen. ^iiu 
gesifnmeibfnm2>teit(Dpfi2tfmiSlff. 
SScijcidjniB 0. 3 S- nodj folacilbe ^vxiXtw 
ton i^m nngcfi^tt ; 1) JDuetto ; Piaggi 
eiloiitesptre, 4 Soprano eA. c. Cemb, 
fi) Duetto; Langue, geuift 405pira, a 
Sopr. e A. c. Cemb, 

Torriani (Giov. Antonio) cin 

ituniponifl bc« 17. ^ix^xi^mUxti, gefi- jn 

,Ctcmonav^flttnQ3til|TE gcfe&t: La Con- 

versione di San Romnaldop Oratovium^ 

<iufjcfTU)itju^abnanoi688.f-Cineni 
Bibl.VoIantft Scans, 46. 
' Toscan 0- -) ctn ftaniSlTfcftcv ®fJ 
Ic^i'Cer, ^acgcfdjcieBen r QJebantcn \\htx hit 
g)lufi( unbbieOpct3?ep^ta.©cm®c6flt/ 
tcnbca ^W 3(cnanb gen>ibm«, ^ic; 
fen untcr^fllt?nben 3fiif|a|i pnbet mart iti 
beutftftei' Ucbcifc^unj^ in Ux ^xi\\ta\u ■ 
,f(^crt Sorrcfponbcnj, Sa^tg- 179J/ @- 
a50.257.nnb 365. bi^ 268, fitigenlcft. 
!Sie^ i)l 2ille^, &)ad ^ier ton bcm 33:rf. gc/ 
mflbeta^frbmfann. 

Toacano(Nicolo) — War fltS. JU 
^flontctiXvapani inSuilicn, unb Qii^i 
bigambnct», 'SBenn cr fang, fo gtaubtC 

\mM, ct [)flbc cine Orget in fcinet Siiijl 
tei'Boigcn. Dlad)bemfi3tal>cnbuic^ieifct 

,^attf^&radjtcetben 3tefl fcincS l*eben3 in 
feincm vorniaiigcrt -Sloftct ju £i tjr in, , &i^ 
ev 1605 flai'6*f. Mongitor. BiM. Si* 

^ul/r,ll. p- iQJ- . . . 
J Toai (Pier Francesco) — Siefcc 

\>(jvttcffltc^i! i^irigeV/ grf^tmatfooKc ,«om; 
_yoiu|lunb clegAiite ^d)xift\tcll£v voax ber 

©i5^nbe*nic^ttt)CTiigttbeiii^nucn(^iurfp. 

gelicc^ofiCf. ba3a,£c^) un&^atte ju 

2c!ibon- BSB 377 Tos To icni iiisjctiadjt f)Citu, tin aiirr ton 80 
3nf)icn ei'ituijt, ali er 1 7 1 7 6afcl&fl fravb. 

31(0 ci-Catif fT:ntlic^e@ittgert Xlffitftrcgfi 

teti fc^r auobnicf^woU in 3)lujtf. ©cttt 

lifcjje il&frfe^t «nt> 1743 ju JonCoti 90 

tiucfnrDvBen. 

5oft CO TonMnpfcr J« 55reS6tir3, 

5atgfgcni795irt3JiUfif9ef4t: j>3)iann 
wnb Srau, 2Bittrof r unt aSitwe.Operette ; 

tannnoc^ a)(5icfJiicjc jumSignic ©on/ 

fpidcn. f- @ot^. 2I)eat. ^aL 1796. ®. 
M3. 

TouchemolinC*..)— SfW'^'W* 

nufi r« Rcigcn : SOatfr unb ©o^n. ©re 
SSaHv ^fit mcfuere ©infonicn, itonjertf/ 
Dpcrn nub ^i)iC(Tirn gcfdjric6cti^ mib ifl 
illjci^aupt fin ff^r roiSi-tyer XonMnjHcc- 

Toucliemolin (Dem.J Xot^tcr 

tcaSSortSergc^cribcn, iileinefcfjrgffdjicftc 
■ ^lamiTpirkriiu 

Taulou«c (P-) ?[ltnji(fe^ici: unb 
ffiuitaiitll ju ScHrt 1800, gab fe it bem 7iui 

, j)Hflbtffc33d^i"e* moniitli*:^ ciuen^ogcti 

Sif fccr mit ^^^cgtcitunj bPi ^uitanc, fauber 
gefc^ricben, ^ccani). Scber 9>ogcn foUtc 
uicr ^cr bn^^n,f ntmf bcr bctitfcficn^ italidviif 
fc^cn oBct frauj6fird)Crt Hiebft enc^altcn. 

SBnt)rfdjSinIic^aber^rtter/duger6er2Eaf)t 

nut blog taiJ SJeibienft^ bk Jie.ilntung ben 
fcibrnf^r bic£ ^nltiument cingeiic^tet ju 
^abcn ; M cr fid) nicht gH ^otnponi(lbflt)OTi 
iirnnt, f. bcfTcn ^(nWuCijiimg ini itrn 
5^1)13. ber £eipj. muf. 3nr< SntcW. ®L S. 
71, igo3 folgtefcinc Etude deGuitarra 
Ou trois granrles Sonatet et Variatipnt 
p.cctinstr, av^acc, d'Alto. 

<le la Tour(.,.)nn6niJ^mtn'ft'anf 
|6)lfd)eiJi?omFoni|t,blilf)te umi3. 1678. 
2l!i ben vcvfdjicbnun 3Sttf)T3*iii3eit ber ju 

^iiritfgcbtUtfCCnChaTifionB dboiref^m/ 

'titen^inunbiDifba* ©tficfcDmi fannZtt 

fccituor. 

Tozzi (Antonio) — 2Jon ffineti 

SBctfcn frtre Zfjeatcr fftnncn nun nod^ fol/ 
* Scnbe flnocfiltjit rocrben; s) La Serva 

-astuta. Op.buffa, 1785 flUfyef. juOJtfln* 

cfien. 6) La Caccia d'Enriro IV* Op, 

^uifa, i733 0ijfsff'ju$&amai}na. ?)&u ra 37a 

Elcnn al Calvarlo. Orator. 1790 flUfflf/ 

fd^frt jU'Siabrib- 37ocfr.tyevbcn folgfnbe 
Opcrcircit in beutfdjci Ue6erfi?^ung mif feU 
ntr jtompofition; gfgcHfn: s) Oipljc«« 
imbSunbKM79i* ^)'Sit Wa^ 'Sietr 

nctie.f 0JDtEj.Ifjeflt,iCaL.i796,@,i58. 
37d<:^bcnl;^KRSflac^nctrrn befaiiberfic^ 

1791 al^Sembdlijlju^abrib am ba{tseti 

Tratacci (Giov. Mar.) — <|dft 
nD$ tnbcn^ruif : II LibroILde Ma- 
drigaUaSvoci.ajenebia^ bc^ Sfng. ®flr# 
bano, 161 1. 

Trabatone (Egidio) Organifl art 
fcec 0t. Siftorfii'dje ju SBareff im 9)law 
J^ntifc^en ju Jlnfangc bc« 17. 5*i^r^«w 
tmi, toav ant ^f cio ^cbilrtis, uttb gctb von 
feiner ?(ubfit in ben ©rucf ; Alesse* Mo* 
tetti, MagDificat, Falsi bordoai « Li* 
taiile della B. V. 'i)iatianb/ 1 62 J. 

^rac3(2[nbrca5) tin ioTiWn(l(er jit 
SStertnm 1798/ »on bffTen 2tr6ctt, flufrcr 
VlSinfon agr, OrcliFst.r mr^reren ilts 
bcvnmiblAnieninSKit. anctj VIpanta-r 
ales p. Fl, Op. I. (SJien, bcp 2rdfg^ 
i798)9C|bd)enfinb. 

^racg (3o^ann) n^a^rfi^rinlit^ felbft 
1on(iln|lIerunbS3crn?anbtcc betf 58ot^rw 
Qi^cnbsn ju QBicn^ I^at bajelbftgr jcn 1 799 
cine 53iu|if^nnb[un3 »on grogcm Umfange 
frtidKct/ inbemfu ni(^t trur bin tv&^tcn 
^eil bn grgcnnsdrtig behnnten SHotert*. 
ftidft, mit ben nqenm ^ila^imxUn, fon/ 
bemaucft eine IStcngf ungebrurfter iffiei^ 
[iernjctff aUctTivt, bcf&nber* oucft fjlrbi? 
JKirc^e, in jtc^ ncitinigt. SMffe ^an|e 
® ammlutig mac^te et }uer|t 6cf<nnt in Tet/ 
neni gfCrucfren ,y33erjeic(»niffe alter unb 
neuec fonjo!)( gcfrfjrtcbcncc a[3 gcfloc^fnct 
^u|ifalien^trclc&e inber^uttfb unb'^OiU/ 
(ittjanblung bc« 3o!j. ^toeg ju 2Cien, in 
btr©inger[lra0e,No. 957, ju^aboiTmb- 
SBicn^ 1799*" Ueber 300 CciteHyin 8* 
^uBi^i bcu SQorjiisen^ teel<$e bicrem Status 
login ^fnfc^ungfrincr SJodftinbigectt unb^ 
3;et<ti^alri;reit ei^en finb^ |eicbnec tv fi^ 
ciiic^burd) fcin£ innerr' ff^r jmecfniJigige - 
Situic^rung aM, inbc m tie barin f nt^aitei 
ncn 9Berfe, i) untcr i^vc ZittU ttU gci : 
itfi^nlid^dafiipctrt, a)uriter ba3 m«?«f 
p^abrr gebrad>tf -utr^iller ter baju ftchS' 
i:{£en SompDniftcnnomcn/ unb 3) timet- BSB 379 Tra T?a 38^ lie mfi^iftenfn Eotijettirfnt*n 3ii(Itu/ 
ircnte i>atl)nit. crr<ftnacn; fo, b<\^ biei 
SScijei<ftiuR nicftt njv bcm Siebtjatct ftic 

fDiibctu auc^i fclbji Dcm £itc:atcr, flifl^anb/ 
brtd), cine grope. ffrlei^tciHiifi jur llcbnv 
flct)tfcir|fr 3);ciT3c wn !^un\\mxUn unfc* 
ici S^italtfrg m tie ^nnb tjicfct, , 0lui 
©dJLt^e! baBe«a«c(;t>ifi" fiftci^ an ben jn 

i^i^cn ajoinitmfn ft^lt! ©agcgen f*cmt 
ftcfe >?»r- X r a e 9 nocb ina&efonbeie baburi^ 
iimba* a,£er.ijevtientgcmfid)tjii [)abnT, 
toficitjiev mnndjcS 3Bei( t)on Komponi/ 
p:n gcf-immcrt unb nnnrfil^tt ^Qty irddje 
fcaiTrlbc bep bfm ilianLiel an 91adni*tfit/ 
tflmal^ 6(0^ al3 voujflslicfie au^fii^rcv unb 
SSiitiioffti nrnncn fonnic, beicn SScvfc 
, flbermm uibiffcmncucnEiTifonamibevj 
gcbracfctfinb, 3?Dd> m^lji^anf tvilcbe cv 
tfibicnfii, TOcnn fvffin SOcrftsiec^en^ miv 
JR^jii^cn Don unScfantiten ^omponiftcn 
tnitjutfjeiUn, etfiSflc ^dtto wntf fo ft^r in 
feincv 'Silad)t jlanb, wnb nJojii idj cS if)m 
ducb an ffidc^cn(}eit nidjt Jiabc fe^lcn 
laltcn! ■ 

■ ^ I' d 3 A r b Cf liiiOcin fc^tvcbifc^cr @cs 

■ Ic^vter aiiS J^eliingborg gcbiUrtig^ befanto 
pdj 1741 auf bcr Jlfabemfe^ n?o fc cine 
iDi^putation Obfv bit ^^altarton fjidt imb 
imtci" bem Xitef in bcn'Siu* ^ab : Di'ser- 

tatiobiatoricopbilologiradeCboreii, 
quam Consensu Amiiliitimi Gollfg. 
Philoi-inRegia Atad. Gotbor. Caro- 
lina^ Dirigerite Mag. lohan, gngcr 
ftr bitl/TIieol-l'rof. Publico honorum 
exaininieat qua par est, modeMia sub-^- 
jicietEiias tviffdtb Fil. Sv. Hel- 
flingburgo-Scanus,' ad diem i2. ]Vlaji 
Anbi 17*3. Typi* LiiiDecreaux, Di- 
rect. Officinae Typogr, Londini Go- 
tbomin-46ScifEnin4," ' -. 

- irigcr (. ..)3dd)enmctficr an bei' 

©(^nleju^SecnburgimS- 179^/1)^6- bar. 

,Iite(l, ()«tcscgcn CieK 3dt bie^rfitibuna 

cincS ncucn muf. ^nl^riiment^ volknbet, 

■ bugtt aiagcieiatJier, ©la^IEIa; 
Tier obef9}ag(I()ai'moni(a nen^ 
tten tbnntc, unb mitwele^^m er ficft auc& 
taxit^ <ir\ i>cifcfjiebenen Ottcn mit ?5cijfa[I 
f)attc ^6ien lafffn- ©tc< Snfirumeut Ifl 
Qbfr nicfrts anbn:^, aid bic kfanntc 3^a ^eJ/ hF gcigomiteincr Sfati^tm- y^m s Ofraycn, ■ 
lycldje urn cinfOfrauc fjft^er alA unfctc 
Sla^iac, ilc^ct ; von bencn eiS aud> bic 
Sorm t}at, bm 3*aiim b*^ SlirfonflnjbobcnS 
abgcrec^jnfL Jpinun ftnSetmiin bie(£ifcn; 
(lifte narf) i^uer mfcftieb^nen Sdnge unb - 
^iiic, in cincrn mit^if^n belegten ©ttmm/ 
(iocff,^ovijontal, in43lct^eu flbannan; 
tct fin^cfdjlagen, Xlntiv bicfcn ©ttfffii 
rmD4 3l"()nimttcbm fo ^id tleincn f)6I; 
jerncn5SflIjenangc&rac^t^ libeirocldjccin ' 
mit (Si'igentjarj bf|tni$ctif« Seincnbanb * 
ganjnA^cuntct ben ©tiftcnforU-luft, unb 
bmc^ bte tangcntcn an bic Sifcnllifrc mt 
gcbiilrftroirb. SttdftSunttv bcm ^n\iini 
menu bciuegt ein Juptritf cin ^Sdjivang^ 
tab, «>cld)ce 4 fleina-e %\bci: in 25enjei 
gung fc^t, Dcrmirrclt? Wfl*fr tic fliincu 
aGflljcnin bcftdnbigem Umtuicb* ei^altni 
rcacbcn. ©cv Son^atctiOLi^ cSftnlidje^mit 
ber^flimonifa ober ciner fanffen Ov^cU 
fiimmc. 3ic^6^cinI5nefiabfn lUeibiei 
ewatf5''^gfoIctarrii)C3 anjTc^ imb bi: ties 
fern fine fV^i intcrcfTanre ^ebuni?, Cfint 
jreitldufti^sct'C Ttnjdje mit l^er^d>ie^fnfn 
^emerfnngenfin^etmant?Dnbem|>{&en tn 

bcv Berliner muf> ^JJIonat^ff^rift. ©* 24, 

TraettaCTomasQ) — Zli Zabzif 

ja^r biefe^ 6?nl^mten:ffDmpontften nennt 

Dr. ^urncir i779y n>^^ iibec w^hr/ 
fdjein(icl)ttjentg|lfn3 nm 5 3a^ie ju fnl^ 

angegeben ifl. SnbcflVn fucfjt man noc^ 
immer yergeblicft nac^ ciner bcftimmrercn 
Slngabr, 23Dn feinen Opevn timmx noc^ 
gcnannttoeiben: ig) Antigone. Op. 
seria, 1771 jii ^^afve&uig. ©icrr i|T im 
2tni ^anbc bev ^ilbegarb von .^o^ent^. 
^?onS. 397. bi^ 306. rotoo^fber 9>oefic 
al$ ^u{\t nad^, ganj buL-d^geiiangen imb 
ffirXcac-tfa'g ^JreiflerinldFerfldrt. 20) 

Stordilano, Principe di Granada. Op. 

buffa, auf^icf. jn Jnnn 1785. 
T r a h c i e r. ©iefchSflamcn fiiit)et mart 

fiber einigen uieblidjen fi'an}6|tfd>en 3tDf 
manjrninbemmur SGodjenblattf imb bei; 
^erl. muf. 3eiL & xft abcr bamit niemanb 
anbtvi, <\U ber J^t. .Itapellm, 3t c i d> a r b t 
gemetjnr^ bcffcn 3lamen er, rilcfwilrtfl ge/ 
Icfen,audjn)iiflidjbar|ffIIt. f. beffen ^Oluf, 
3fimanac6, ^inttn No. VL unter tem Zit 
tel : SReuffraniB)Tr<fceSicbcr. 

. " i\\n\lUv .^ H^l BSB 381 Tr Trn 383 filufi[ciunb5apf[(mpi|^a-3«9Bicnuma3- 

Traiiiiti'us Oo*epliu9 Maria) 
tin 8efd[(tgcu«iid)cnfomponi(lv illicit Dr, 

icv if)co(ogie lm^ Cleri Examinator iei 

amn. ?3idrji66o, ti-ati6S5 i^ "^^^ 
ini ©iciliauilcfeeScanciiStanerdottcr, njt> 
fv in bci" 80I9C bettor rouibc, J^ierauf 
le^m tx iu Qiologna bic $J^ilofof^ie unb 
ju SRom bicXijirologic^gingbann tiad) -pa; 
leimoinS Slotlenl^ani bc33li1cri<orfcia, 

»o ?v ©o?roc routbc unb f nblidj ju oben gcj 
natinwr<5^vcn(lcDegrIanstc, in welc^ccet 

i7i4auci)tio(^,ju^:0vrijinfl kite, ©cine 
in ^^i^ufif gefc^rcn ^pfafmcn, Sialogf uttb 
flnbfie iticcfecnililifc finb ji* itjrcr Scit in 
Stalicnfefjc klicbtgciucfni- f, Monp;U 
to^, Bibl, Sicul, Append. L ad Tom, 

Lp, 28. - 

'X L a m p (©arib) ciit 0igcl6flucr bc3 
i7.3fl^i§iTnbci«/ voH beffm Sffiafen in 
£l?icbt4*^anbUit-j. ^ScncralS- fulgcnbc 
@.i86,unbi87. bcmafrmibbtc2Ti0po((* 
tioncn ba^oii mif^Ktljcilt irribfn: ij bie 
©Kinbflmmifdjc Oi^af' J« ^StSiti^^fbcrg 
1672,^011 24@ttnmim/ a) bie J&abm^ 
bcrsifclKebcnCflfel^ff/ton 33 ^fimmcm 
Xv a m p e I i (€()viii!rtn Silfjf Im) 
■i r a m p c U (io^anii <SoitlDb) unb 
*j:vanipcItC3ot)antt^ntiObrci;©riI/ 
berunb jc^tlcbcube bafitjmtcOvgclbflumeu 

Iter JU Aboif, im e^urfiAjifdjen SJoigt^ 
lanbc.gcb. barfl&l^fjatfentm 3.1794 f*^' 
teitflf bas funfjiglic ifjrcr 23eifc rfl^mlic^tl 
i>oncnba,\Jonbcncn flbcrnuc folicnbf an-*/ 
gef%t roabcn ffinnen: ^i) 3" ^laiEt 
©elb, cin fd)Sneg i6fa|3igc4 2Bfvf mil 1 
iSIaniialcn, 1765. Siefen ©au eignet 
$ w 6 n? i g^ in (eirtcn <&nu^xtvn btr Orfidn, 

bem3c'()- ^ flit I S^^i flft^i" *"• 2)5)a« 
ueueS^Jert in bei mtfolaitivdie ju Snpjig 
tton i79obi^ ^79^ BDn49@nnimfnfilr 
3 TOaii. unb $cb£i[, mit 7 ^Algtn, i a S^^ 
lan^, 6 ^u0 bicit^ nad) ©ilbrrmannft^cr 
SlitfouDrttcfflic^ QniK'^gtunb atuscf&titt, 
bflfi r^ bif Jjiti. iSvflpellm, J? i 1 1 c r imb Or^ 
gan. SflicoUi au^ ®bi'U^, nad^ cinet 
acf)t'Xagc liingen Untftfuc^unct, f&i: untat 
bclf)aft crdattcn. ©tr^ SSciE ^abfn bie 

bepbcn^i^ba- 3>^0tcUft, unb £^i{l. ?ffiilfjflm, gemeinfcljaftlidiftbanet- €« 
tiimmt bepnu^e bie ganjc lAbmbfetrebfr 
Stkd^^tixif intern ti cine ununtctbcbdicne 
3tfifjer*on'Pfciffn brmJCugc bfltfletlt, ein 
ganj ncuer ^nblirf ! ^ie ©iipoiiiion ba; 
tjon finbct man btr jtcn ^bl^ieilnng ton 
JJtmitnc^t* Orgelfdjulf, an9cl)4ngt,. 

g)aa vorigc 2Bei'(> ron 36 ftifd) unt pr*^' 
fi^flin3enbcn*;2timmen, ^ing mit fnnfm 

SKilcf pofi'i^f gletrfjfam ati bee 'SRdtiei:, rccfir 
tec Jjanb cer'AbenCfeirc. 3) 3u Sft^fdjett- 
1 794, in ber von ^d)nti<bt erbaueteti 
ntncn ^ixd}t, tin fdjAnei 5Ser( ison as- 
@timmcnfflra3)ian.unbPfbal^fflriooo 

5t)alirr/Uon3ot)-®ottlob ganjaUein, 

Xranfct)el(S^ii(bplj)— S^enfcit 

1792 IitrbiffcrwilrbigeSJeterfln bcrXDrt^ 

rinfllcr cinemerfli^je Jtbnafjme an ffincr' 

QJe|unt^eitun6 fcinen ^r^lfren. ©ot() H- 

€v in femcm biit^^nbrn ZlM, auib bucc^ 

femctrn)e@pdrfamfeitm4ind)em3Jirtuof, 

(en cin nadja^mung^njflrbigei ©cijfpiel 

Auf^efJetltl^arte; f^fefjUe ed ct)m nunmc^t 

fln ^?}ititeln, fctn 8cbrn, bc\} iittcm (Srpetlir 

<^enCcibcn; burdj 3iu[)e unb ^Pflege, beu* 

nodj6ifljurmfm2[/tet roiT79 3flI)i'fn ju 

fctingen^ inbcm ft gegen tie --Witte bc« 

i8ooKn.3flf)rffi J« ©rccbenllmb. ©eine 
fij^finetT unb feltmcn @amm(ungcn ton 

SRAAeiHy ?OIurt((»Iien unb^Jilbniffcn fin6 

Abermic^ feinem Xobe kiber fl^njlic^ lerf 

flreuet n^urben. 

XrauinerOo^ann^Ibrec&O Zttif 

(iin|t(etju •^ofmatfcvarra, tvd^Md>eiuIi{^ 

Orgflntfl bafclbtt macfcte 1796 Sffentlic^. 
t»etannl^bagerfj>|i^rnbe &tilcfe.vtn frinrv 
■Sfimpofttion JU aiflcnbcrg jlecften (afTen 
TOotlre; i) J8:la&icrtrio, mit SS- unb 93f. 
a) cine ®ammiting i?ermifc^tcc i^tauiei:/ 
ItMc^unb 3)cine@ammIungton2(nen 

unbS^orilm- " -. . - 

Travanet(Mad. B. de) ^ic^terin 

unb 'tfoniponitlinju 'Parity gab 1797 bai 

fclbjl bet) SRabftmann ()crau(: Pn-aiicr " 

Kecueilde romances etcbansonaavec , 
accomp, de fortcspiano oudeharpe; 
paroles ^t mutlque de la cit. B. Tra-^ 
ranet. ^»Deiixifme;Recur!U glcic()er 

"^rt erfd)Lm tm fotgenben 3<i^te. < 

Traveiiol (Louis) — S3oa r^inff 

Seber. ^at man btc 5iro4»»lvc: Arret du 
CuaseU d*£lut dTjlpoUon fife ^imi/ 

^754- BSB 383 Tr« Tre 'i;re 58 i 1754. ii.f. uDn^UnfenfcuigeSiu 

fii^c,^. tl,^,478. ■ ' ' , 

Traver (lohri) — SHicIjt mif fcinc 
ima.fift. frroiiijnKn Canzonets find gc; 
bnicft.fonbcnaildj The whole hooli of 

Psalms for i, -J, 3* ■* ^"^ 5 voiceii, 
with a thoroiigh-biss foe the harpii- 

choul. 3n 1 ihfili-rt. 

^ I' « r c 1'f f (^cini-iA) finer i>tr Mttt 
pen betiiljmKii Oi'iirlm.icija- aiii Slaiiij, 
ten man abet Dnin © r IJ fi c t f f wnL> bulb 
■ ® d iJ 6 r f f gencnntfinDet, blilhtc iim bie 
«ffiitrctieai5 3a^rf)iin6ettg. 93ijn fcincn 
*SeiEeti(6nncnnuufoliietii>c sfrtannt mvf 
Un: I) jti tRiiinliEig 1+4J ^t"; Ovijflj 

(inb; i)cDcnealcletii469 i'l t'"" ^^t-'tal^ 
HcifiVdje eitt 3Gnf, fceiTf" a)?«niuil auS j 
pftavett unB j Dalfteu tsncii SL-ihinb, rtW : 

B,c,cis,<i,etc.6«c,cU,d, im3 b,itf ^C/ 

?al'micaug i OfMBeuii[>fiii"ml)aIl)eii lot 
ite,rtAmlic^A,B,H.c, biea.h.fili- 1150 

gl.(f.pTaetpr.SyntagT.n.a.iio) 

ra* ^rn. V. rOi u r c aftei', 1444S''; s) 
cbenbnlelbii itibeifraufnfifdjc fittSBeif-- 
c^en o^iie 'liibol, weldj'e* wie fine ©djab 
nicyCSubdf'iif) foflgfflunaen f)a&fn.3lu(ft 
fcice ^flttenur a 1 t'i|teii voii H, c. ti« fia, 
g, a. f. am angef. Otte ; 4) jh tillJecf in Ut . 
Q3taiientii-ci)e ilfecE tn ^atxi^c\} 14^1, 
cin aSaf. f. ©4tom< 9lci|>i2er. 0. 
910, bei- i^n aber ®a*boi-ff nsnnr. 
SSollbebingncnnti^ngac'S.vcnbcif. 

Ztti>€ (S^timidf 9licoI.i«^) jufc^ts 
• ^ei-jog[. SBcimai-ii'djcr jOcf-Oi-fleHiaucr, 
get), ju gi-anfen^aufcn , 1678, eelciTite 
feiHe Aunjt 1698 bevj €^ri|lian 3vot^< ' 
in iSftlftungen, atbeitete baiauf in urt/ 
fd)iebenen Sleic^^j unb eecftdbten aW 
©efclle nntj julc^i uodj 1709 jn ^tOlii^I-- 
hnufnt in 5f)aiingen, son reo et fi^ 
ndd) SSeimac wanbte unb bofd&il i?it 
tben gcnonntes 'Piivifcgiiim ei&icli; , 
feitnjeIct}ei-3eitcv6ttfSE9eni7io ifincue 

SBei-(c erbauet ()aiH, son nwl^ien.und 
SSttlt^ct flbctnuvbaSdnjii^c 111 feet ©t. 
3ftcebS(ird)eiu9Beimarnennt. . ■ ; , 

Trechovius (Gregorius) Snpeff/ 

tnei|^(vjn^o»*f"t)'*9f""'"^7oo/ ioai-au3 

ben SUiebetlanben scbanig, unb bratftte bie 

" 7teet)Ibc,»i, HJEniglteniJ ju JSopen^agen, 

|ucrflim®el)VQudf.f.Bi.unnet.@. 53-- 

■ ^tti&ei: (Mag. Sio^nn jvieOi^) — eieirt*Progwmm fA^it bm'^iM: Da 

Muatca Ddvirlicaii iteniijiJQ UiscnisL* 
bui per uibrin Muslca yocturnis. Hmt 
ftabo 1701. 1 ^Jogcn, 2lud) Ijat ct iir ten 
Stuif tieaf&eti; l*recei tt Hymni l.y- 

cei Schwaitzburf^icL Arnftla<iieiUL9| 
cum IV[elodii& ct Numeris iiiuaiciK etc. 
Typi» Arustadiae Nic, fidchiitdim, 

1694,7s <S. S. ©ft JQi;mncn in ^'^avtu 
tUtfrnS 19- O^lctd) Diffcf 3lami&i'ittf 
tin "fivQbutt mdiici ^aUvlaubea i|t |V 
fanii id) ihn ttd) nicfctiS tVi^iUai'iv aU clc;^ 
gantncnncn- SCiciiei&cv in bcr^Sa/ 

tifl'm ^^ymnt'n lanjc porter fcljijrt Dfiloi'cn 
gcgangfn, Sicfe ^attc fi nunljicr roicbcr 
gcfammelt/ c& obcr auffj |>I6|l aiifjifEi^t una 
ill ten KDnttaptmft jc^L'dt^t, n?tt:b ru(^t 
gcniiJCct. L ' . 

^6rt ju fdwcn gcEJtiicftcn iffiriffn: 2) 
©jubeiNrf ^TOCnttoti, Cfne ftn&igc iliic 
au^ alien loncn imD Accoibeit, and) je^lu 
c^f n ifirten o&ei Mensiiren jii componi- 

iTti. 3nta, 170?. Sol, 2liij5cr fcicfcn crin/ 

ue«fidvPit*f,2(Munsaii«feincix®*uU. 

ja()rfrt, cttt^r i*Ort il)m gffc^Kn j^ro^m 

2(benbmwfi( &fV3^"'4"f *" ^«&f "/ itjcjc^e 
Die @m&cntfti JU eifuit fiem (^lafett i>«, 

^dmfBuigunt 17 10 brafi)Un, uttD n)£lc^e 

S t.^ i &c r fifi6fibirit?irtc, 5)4C ©flc^i ram/ 

Uit fcif i"c« 53iannc^ war, unerac^tct ei' c« fu 

weU in bfL'.03?uftf itbvadtt i^am, ron fi* 

treitcm Umfanijcfiai; n ten SSorfa^ faiitt^ 

inaDftrSa(nltifcn.©5(toir ju roeiben, rtti 

&tJT«n 3Cu«fi^^LUn3 i^n t)lo|; Eric ^^Dlgen feu . 
ncr Sieii6n;ffrei> in ^eIi9iono[(t*en unb 
feini706ei'fcliitetUc6ct'i;anq )uc fiit^on^ 
fcfcenaicUgiQn^iBtnte.f. ^iftlunj mtif. 

:Treraa,ia. C"0 tt?a^rr*,ei«licft ein 
Otganiil JU Conboii, in ^s:v iwn 4**tf« 6c* 

^(c^evaii^^eciefcen, uon tcntn fxbsv nnv foli 
gcnfcc gctranni trevbcn f6nnen: 1) VI 

VoluBtariea for the Organ* Sonfion. a) 
Cai)zoDetfi,Op. 5*S&ertb, ' 

Tremier (,..) irdftifdjciuli* tin 

I8iolitti|ltii£oiiboo in bet iKn ^Jlftc 6e< 
i8-3af)r^unbcrt^ §flt M ^l^vejlon ba/ 
fc][)|t ^etauSjCgeten : €tn ^frf Solos for 
jiV.&ad& . . . -, ^ t r BSB 3ti^ Tre T Tremo (Pictro) .^iiipcUmriflrr Jtl 

©rtll Catio, biC Opera »er., Ifigenia in 

A«lid<^. mit 9>ci;faagcrd)nf6rn unbaufr 
gefjlt^rt. SSon f incu jTUeijrm Opcr ; Quan- 
tl casi mi un gionio, (ft 1 8 ro jti^reiJ&eil 

Trcnto (Vittorio) cirt gcgcnwiflrtig 
!ti 5talicn bliii)cnbtv XQmponi\t, gc6. ju 
S3cneM3^^atau(^bitffr^tgi'&t;rciU^ciM Ca; 
fel6|t!iclcbtimb filrftufi^c^^eatcr gfar&cU 
tct, 53Dn feirten®er!cn fiirrn man ncnncn : 

i)tia VirturicDnoscmta, Ballo, 178S 
ju iBciona. 2) Enrichetra e Valcur. 
Ballo^ 1788 fill" BJerifbig* z)}\SeragVio, 

• oBsia TEquivoco iu Equivoco, Ballo, 
. 1738;Cbcnb- 4) Dcmofooiite, Ballo, 
1791 fjlr ?Sabwa- 5) Flaainaingo. Bal- 
lo, 1791 cbcnb. 6)'JheTriumph of Lo- 
ve, a favoui'ite Ballet, performed at 
Drury-Lane Theat. unb gc|^oc^cn ju 

Sonbon^i797- 2firo Iflufcr©iillctj» 

Trcpa nder.Sicl'criingf6rtcncCya(l 
5atfi*au« Ccm3ftd)cr mir ini a, 8ff. 
5cfd)Jicf)fti. ©if|ft3hnic ill flfjfv gatij 
falfcf?/ fnbem tamtt o6igcr Xrr^anbct 
jcmeijntrftjnroll. ' ' ' ' - ' 

TrcichiG'.0®^ii5"tfceber.ftomiSw 
Hift bf« i794aiif fccm ^Wfinff 31nnona[; 
t^rfttet aufgcfA^itm ?imc^rttjfd)cn groficn 
iBaflrtS: ^a« Urt^eil brf i>ari5, in tew 
9l[)clttifi*En iflliifcrt gcnannti SCifUcic^t 
fo«tc(«'loefc^(^cif5en:' ■- ■ ; - 
/ Tret ore r(Williattt)'\^f>3leilflh 
iTiarf)fr be* 5t5mgf €ba«t6 VI- \)on 
CngliiJib, Ifbtf um^ 3- 1549 |h fionbon 
unb ('i^lclt jdtjclic^ iog5f,0tcrl.(Sf^«lt. 

■ ■ r Tr d » I i (Flaminio) cin Stircfepiifom/ 
jjonifl tJr« 16, SoI)rt)unbf rtS; pen Ceffcn 
gebrucEtcn SJcrlcn no<^ angefflrjct tter&:u 

fflnncn: i^Concentui vespertini t vo- 
cum. >lJial)ktnb, 1590-4. 2) Motectac 
'4 vocum. Srantfurt, 1610.4. ©nfir/ 
fuVtnlid) emaiacftbrucf. f. D r au d.BibU 

^ ^reii6(utK3<55^""Sncbrid))fiofr 
Orgel-' unb^nftinmcntmncfeci' ju ©tefibctt/ 
riti mit grfinblitfjcn Sennmifft n aniscvii 
flctrv ^j\u|tlct, geb. ju SfiEifjbovf in ber 
^ Obnlaufi^ am 39>'^Ap 1719^ toar ber r e 585 

©D^nfinffl'bftfigenSnorarmJpuSfifutfunb 
ffifri^t^rsfjnltcrtf 6ei; tfiifljic&fncn Jjfin 
fcl>iifrcn- 3a ft teijt' fn'jt) rinen aui^cfor/ 
bfnrlid:cn.0ang jiir Ovs:lbauhm]i bcmcvi 
ten licy; fo gab i^n fein fQatct 1754 -u 
bcm biirifjmtfn Carnitine n<\d) Sittau 
auf 6 ^ci\)ie in tie Hc^ie. 2l[5 ^ierauf »^ i Ir 
bcbranb nmi7&o in bev qh^cn ^u 
d)a:lztird)e jn ^am&urg ffin i!Kc(|tfrtifl(f, 
cbarictmcijc ben^iiump.) berOtgcIbaiu 
funft ilbci^:tupt, anl^ridjrcte ; toutbc fc^joti 
ifim al3 ^.Viriirbnfcrbajii pcrfdjdf&fn imb 
DalfeSancbroHcnbtn. einige Sftt bar^uf 
famfintfdi^rCtJben^Wij iffm (infangS, in 

3fbtyc[cn()citbc^a|(ctt;5iIb^6L4nb, bfc 
©ffotgnng tev (Scf^ifte bcffdhtn bc)) brr 
^offapciicrtnf.jecr^gcii, ncn^tcfTen 3^blrrt■^ 
Un(ibev^inilid){lbett(\(\i'n mnvUn, Hwr 
get 'bcm ^aii nnrfdjicbencc Oigclirnfc 
unb mc^rrm Sntlrumcnfe, ffnt e r ft^ 
bijvrf) fofgcnbe 23ev6cfffmngim ^m ttv 
Ufetci'n au^^cjeidjtiet : i) ^^ter ba« 0piP* 

IcnbFrJ?flrnionif^imituiibof*iie.Si[at>iatiir,'' 
biirt^fcineiBcibcffa'Lincicn crlcidjicrt; 1) 
^((t ci" cine ^Jlafcbine erfunbcn, r>aniitteltl 
rctl^cv tx bie Sorrrpiano'^ un^eriiimmfiar 
f r^altf n tann, Sufc^JJJafc^incbeftcfjtauJ 
2 mit ©c^'roubcn tafc^enfu <£furfcn/ 
rodc()eflnfbcm5Siibcl)h!rf? i\bn Cci- jllar 
viafur bffcfttgt fi^i&, ■ -3fe aBiificI faQm 
g^njl^c^ trcg- Sflgegcn ^ot fete 2>axte cine 
6ci"on5fuctFonbemfdn|ien@tn^lijfrft*iri(if 
tc ©c^vaubt^ n)e(d)f obtv ntc&r (ic^cnb, fonf 
ban (icgcnb, mit ber ©aire poiaKcf lau; 
faib^<iii5cbrflcf)tiiL ©ierec OJiCf^-intsmnJ 
fefttScbin in <Swnb, o^ne fcincnSi^ ju, 
uei\inCfirt^ nurbmc^ cincnfaiifren2}iucf^ 
fcin Snfliument fogleit^ jii ftimmen obct 
JU t>ei)timmen, ©icfc SJIflfttfine nirtdjt 

nunjwar bas S"ftl«fiicnC 1™ 4^ E>i3 ;o 
X^(r- t^fums ba inbfffcn if;te 55irfiinn 

tioitgvoi^enDieitimigiitgefunfcen woi&cn, 
fa rein l^re atlgemcineie ^iifniiftme urn 

bergiTDfteti^^JequrmltrfjtcittDilleiiallctbingS 

jnwilnf($en. f, Sld&e gfIcf)vt,©icSben. 

©. 17^* ' - 

Trpvi»ani(..0 33Iufif&itcftor JH 

SGcrona mn3 5. 1800^ gicbt Uiumicbt 
cnf bet J?aife unb ge^firt untec bu tJortreff/ 
lichen 5Sio(mfpiffer. ■ 

"trepreG-O cin&tawtSJirtaofc fluf 
brt ^rfttfc(>c JU ©etlitt gcgcn unfec Sdt/ 

« aittr- BSB 287 Tri Tr 583 flItfr,friclKflUcf)fcie^aifc fc(irfertfg. TCn 

fiKner 9&rflrfcftf ^attf cv ctnen gfroifTeii 3Re^ 
(tioni^miiS flii^cbrfldjf, »f nnitrclfc t^cfKii fr 
bm"d> cinen unmert(id)en ©iircf^ uctmutt)/ 

tft(c^V4f)iilic()nrtd)m'nd)enfonnte. ©iffet 
acfd)icfte Wmin fdjiu'ft flcfi urn 1795 >" 
cittern Tlnffldc i?oit STulandjoIic 6k JSef)Ie 
flb, ©ic bai^gc nuififalifc^E SJlcfburcf gaft 
^icvnnf feinct ^mtedaflencn ®iJttin cin 
©cncftjtonjcvt, welc^c« tiectfien SSivtwo/ 
fen un& ©dnget^ulin^ buic^ i^ve lat^ntc 
rcrf<^6nern^alfcn. SSon fcmcr^'omppji; 
tion finbel man no* in 3i e 1 1 jt fl 6 ^ gtcm 

©ui>pIcm,fcinc^S3erjei]jfn.t*oni796/""' 

teu ben uncic&turftcn ^etftn, 0- 146- ^'i^ 

jefi^f)tt:li SonatespoijrlaHorpcseule. 

Trial Cd'Armand} t)Ct ®Dbn, 3C&. jn 

gSari^am 3-'XI"iti 1773, nennt fic^ a»f 
feinen Slomanjcn: Professcur d'Ac- 

compagnement et de Fortepiano, E!e- 
ve da Conservatoire deMusique, nn& 
i(i roa^rfdjcinlid) jencd 6cn?unbertc jimgc 
©cnie, njcld)e^ fd)ort in feincm 1 5 ten %\\)s 
n fcinc crjie, unb'tm i8tcn fcine jwnjtc 
Dpccmit^S£vfaUaufbem^PanfciXt)tater 

gab. S^ 6cm Indicatcur dramatique 

frtr 1799 finbc£ man and) iTrial's» tod) 
Df)nc 23oinamcn,flrtgfjei3ty ben ifccn aW' 
Repcliteur au Fortcpiano dm Theatre 
Lyrique»unbben2tertftH ©ingirv flnbcr 
Opera comique» iintcr Wfldjcn roo^l ^)om 
ettlcvn ^ier bie 9icbe fepn m5djtc. Sol^cnx 
tc fcincvSompofiiiouenf Snntn nitn ange; 

fiiMtwcibcn ; i) lulie et Colette. Op. 

fcuffa, fir^'pflii^ 1788. im i5tcn 3a^i'e- 

3)Adelaide€tMirval. Op.lmiFa, 1791 
Cbenb, 3)La Causeet lea Effets. Op. 
tuffa»i793£i;i:nb, 4)Le Siege de Lil- 
le- 1793 Sbcnb- 5) III Romancfi av. 
Acromp. de Ilarpe ou Fortep, Oe. 1- 

5iaci^.&/^icijd,^79S,9c!tod)fn. 

^rieliefCrvaiOgegcnrtJirtigSJiuti^ 
leaver Jii ©djncpfi^ntljal, ()at jwar nodj feif 
ne5>rucfci'prf(rcniitfetnen Jitompofttioncn 

in^croegnnagcrrt^bcniToctfdjcintci'tcS; 

n»f 3cn olii iviln|iler nidjt xcm^et Hufmctts 
fflmfcit jnDcrtknen.iDcnn \m biclS^cwQZ 
feinn Aiidjcnfadjen in 35ctifldj( jie^eit. 
©le finb im Sieidjtf-^lnjrificr Don 1799- 
No. 3ia, unb»Dn i8oo.No-i67- foigni; 
betma^cn t^f rjeid^net/ wo ei {le ben iitb^fu '^ -\ Uvni\\'^^.<iniitUtt i) Sin tioKiUn&i/ 

(jcr.stiidji'n;5a^nianD(iufa(/cSon!i; imb 
gffttnitc. iScij jrtcm^tilffe TtTtb 531afiinj 
fuumeiitir unb ba; t^n i^':fC|iiUff 11 i^beibieg 
Xrompetcn iinb ^piiifcn, 1) ^in'P.i)'|iondi 
5)irtnia, 3jXX)VSIj6iT4iufbic palfiuui/ 
2cci(onc<, 4) €tn iroevtci |Wifcifi nn^ 
mcf)r aiiiSgcflvbcttftcc Sflfjigong von 71 
j£ild)cnrnlcffn, 1800. 5^ Concert pour 
!a Viole piiilrip. i g, \)3i|t, 1789^(9 

atclljiflb. JpierfluS midjtt man fa(l 
fdjlicl^en, bai5 rr (Tc^ am fcIGi^c 3cit ju ^eir ' 
linbcfnnbcnunb bafelbii feint ©djule ge; 
mat^t ^abe. ^ - 

Xviebenfec. f. ^nlCcnfec, 
^ XnerC-.O— l^avbim3.i789,93o?i 
fcina^ompo(tt(onbcf;inben (Tc^nntev bee 
aSfilaffmfcbflft bei tjei|nJi6enen Sanror* 
Wcmpt ju SEcimarme^valS jwci) Sa^ri 
gdnge ^tic&en|lA(f e unb tnc^reve Q^eksen; 
^eiW-'^^ntflten, 

^ricjtC--') ^rebiger an eincc bet 
Siuri)cnju,^tettin lm3, laoo. 3n unr 
fcin iagcn erfrcut fid) bie Sunfl roiebcr 
■ me^m-cr njflrbi^nSilittftnten uon @c* 
Ic^tfflmfcit nnb ©tfcbmacf, mli)i in ben , 
ber ^untl grn?ibmctcti Seitfc^rtften anc^ - 
i!l&crmn!ifali|"d)e cypgenflinbe i^re ©fe6/ ' 
dc^tungen mttti^eifmyn^ad feit D.& u t ^ f 1 4 
5a^r^utI^crt mncv benffic!c()ttctt immct 
feltnei- gcwocben.iDni". ©at)fr fo mancfje 

neuMml^^fd)fliffmni3e^cmcifungen fiber 
bfl« SIBcftn ber ^un(^, fiber i^re Stnroenjf 
bnng, 21 li^^^i tang, fibev bie Srweiterunj 
unb bie ©uenjen i(ire5 5Siifung^frpife#^ 
fiber i^re gortftferittc u.f.iu. ©ic ©eob^ 
adjtiuMen bicfev (Sclc^iten mfilfen bem 
Suntlftubium am fo niel)r ©eroinn wit 
fdjfllfen, jcme^r^ilTfnfdjaftcn iffncn bat 
bn)ii\Ci^bm\ti^\\^ aBiOcnfdjaften, beueii 
grweibiing bem^finftlct gcicSfjnlidj but<^ 
Sett unb Umjl^inbc uur, ju fe^i' erfdjwett' 
wiib. Safelbitbann^ njenn bicfeZb^anfi/ 
lungcn bv^m So'ifunftieu wetter feincneueii 
MuffctjdSlTejii gebenfc&einen^bleiben fieffiir ■ 
ii)x\ nod) inimcr 33lurreivaHC er fid) iSbet bie ■ 
verfd3iebenen3)Iatcrien feinerJfunft auiJ* 
jiibtULlcnfjat, worin es kfonbert in bett 
41tcvnSunflbfi*^ei:nfo ff^^tfe^U, biaB |ie boi 
burrfj bem £etei: T?on ©ch^mflrf beijnfl^e 
ungenicDbargeTOorbeufiiib,— Oft finbea 
fic^ abcr an^ unbeiufene unb pumi^ige BSB 509 ri Tri Sdo (lit/ ttio tS liciwn nid)t dii unjuvcici)el^^en . 
mi nniid)ti9cn ^a<!i)viditen, fnc^ten ©c/ 
jiKi-fungrn, mifcaimiiigcn unb mmxif^vt- 
hmn SSoifdjUjor fef)It, 3a bifiirtilni: 
fiii& tic|>a36vn(S3C indtten CdjmaU voti 
I;Dc{)t(neiiCnT/gcle^tttltn3eQlen SQ6itcrn 
cittgr^dllt, rod^rfflt 6en,^i3n(llrt gar Ms 
ncn ^inn i}(Xbtn. 2Ccitentfmua&cC/ bnu 

fcligen Krtuort @dji'ift|tcKcrn gef)6ren foU; - 
te^milfTcrtTOU' i^n vtclmc^r ani tie oUvc 
' ©trtffcl Ccr crflcn unb Borjftgltdjtlm SlafTe 
SelcEjitct'Dilcttantcitjlcafn^ intern tv mit 
fcincm 0d)fltf|mti unbSoifc^uitgiSgfijlcmc 
fiii- ©tlmanrcn [)6c&jl ffltene.wcitumfaf/ 
jinbcmiififviIifc^efficfc^i^Mlunbrttetbinbct 
unbfrinc GJe^cnlliSnbc in tinn fcni^aften 
wnb imtci^altcnbcn ©piai^c grflnblidj ju 
immrurfjmmetg. 3luc^i(l ereJ, tern roir 
bic ill bcm ©cfen ber ^n(l fo cid Etcfjt 
vcrttcitenbr Untcrfctjctbun^ imtcc veiner 
«nbange»anbtev?Oiti(i( ja ban(En^abcit> 

SfUlUc^fcit bcnnoct) ton fEpntoallcnbcn 

jKunlTric^tfVn imc^ fo Vir^rniiptTrrftattbctt 
" Jtjctbfrv bag fie bad njibafmnigfle Sing . 
t»on mnci: SoffllmufTf;tflrmrt:ma*fn: 
€inebcm®innebc«^rn^iriefl ^offtmr 
iic^ ntrfprccfecnbc €rfldtang fibrr rtior* 
unb angcit^anbtc ?Di«(if finbrt bcr^Sefer 
oUn im "Aitifel 3o^.®cbfl|t*S(tfi&.' 

©Difj tton flUcm tieffn n>crb^n fid> hie 

Sefei'bcfrctfl&erjcHgcrt, irninfic fcinc^irr , 

. «tigefil^rtttf2tuffd^f;6ffonbft^bCti ,,fl6cir 

' bLcS>:itfc^nttcbcr 5tiin(l/' fel&tl nac^le/ 

fc\\. ©ifenbtnur, C^ifi ic^ntc^t im©fan.be 

scibicnt, butd) mc^rcre UmflAiib^ cui feu 
iumitUn fcrf^nntci juinrtdjm. ©ooiel 
i|t auSgcmadjt, bft0cr feinert Gtcf^nmrf flti 
eincmOttc gf&ilb« ^aben mnfi, \vo ^ilnftc 
linb SffiifTcnfcfeaftcn im tjorjil^lic^ctt ©rate 
je&W^ct^<i6eri miSflem SBtcffricfjl wavzi 
in Berlin. Sa« wit bii jcfet con fetnet 
gcbcc <iufiuroei|CTi ^aicn, fiefle^t m folgcti-^ 
ben 2(«ffa^cn: i) 36ccii j(i cma' meM^ 
jj^ijfift^en ffntmirfelung ber fie^mi Dotn 
5aE£ in bet ^XiuiTf. f. Seipi, miif. 3cic. 
Safjig-III. @*3. 2)9Jfmaf«ngen ii6er 
bit UniUibuns bet' Xt)ufiin({ inf^eutfc^f ■ s nt. 0. 3^5— 44J;- .)) Ile6cr, rcifenCc;, 

IBitttioffn. f.€eene.3a^i-8.iy,@. 736. ,., 
753.769. :;. .^ 

Trille U B atrcj fin (ci^t lc>^/,, 
tei'@tiiwtrifrnnbflwrip(mi|lfiic fe^H^nj, , 

gee mc^v«-cn noc^ un6e(aiin«it SS«5m' 
^crflii^ijegeBcni .i) NouveUeMethoda'; '■ 
de GuitaiTa i I'usage dea peridnnei/ . i 
qui veiilent apprendre sans Maitre.' 

Op.7.'Parig,l«t)£e©uc,i798. ^m%. . 
1787 ^atteft frfjptt fftne ate ©dmmfunj 
Don Jlticn, 3lomanjen u. f.tf.far bii:GJ«i/ 
MiK ^eraii^gegefectt.- .'-■■-: 

- Ttilla (CaraUie) iflnMC rinanae* 
tiommcita- 9lamc,iu;tec wclc^em e'm ® cief 
fibcc ® ( 11 cE g OTnfif, mit fcem ^irel cw 

fdjtenrnill: LettresurlaMuilquedfii- 
matique. A Paris, 1777.. g. 45 eritOT. 
Tristabocca (Paschale) eillsjej. - 

Uf/xuv unb iasUid) alS Xowmftkv bet 
viS^mtcr ^6le|1inam6ntff M i6. 5fl^c# 
^^n^ettU, uon Tf^uila jm 31e(ipoIicatiifi$en . 
gcbiiitig^ won bcffett 2fi-fc£it juSOenetug get ' 
Eii-Mcf t roorfccn : Unamuta diMe^se ij 
voci.23enfbig, 1590. . -, --^ ■'. , 

■ TtittoCGia.cpmo)— Sut'SeitfceB .-- 
OtuSgabfM «.Ser,foimte ci" m !Oeutr(&* . 
Irttib flKerbing^ noc^ citi ncuec, ^ompo* , 
niitsenamt vocvben/ba if}niuv, n4mli*eu , 
3eit ©iiviiei? noc5 einen jungea yiOjanre 
naimte. gnbefffit (dftint tt biri' tamal$ 
fiJr Sfleapel, wo cr pc^ Sffciltst^t, niifjt 
me^r gcroeffti ju ft^n, weil tt fi(^ bar;l&f6 -' 
fdfOHfe(ti783 alSSompeni|l ^ffcit^li^gK' 
jfiijt^fltte. SQcnretiien i>vamati[ii}m SSest 
ten mntn md) fojgeiibe aiigefiS^rr rowe 

fceil: a) Arminio. Op. «eria. 1786 jie 
Slom. j)Le Avventure afiioros^..bp.' ^ 
l)uffa,filc9lDmi788. 4)IdueGemelli. 
Op.luffa, 178? JU ffapua. 5; Le Vi- 
cente amoroae. Op.buffa, j788|u5aV 
noullbSlom. 6)1! Cartesiaaofantasti- 
co.Op.buffa,fiic3?eape(i79r. 7)L'ia- ^ 
ganno fortupato, ossia la Proba reci- 
proca. Op.bufFa, i79i,ju?0Jabtit, g) 
Gli Amici rirali. Op. buffa. 1751 m 
SBienmit^Ctffall. 9)Le Trame Spiri- 

tose, 1 79 J jit aieapei,. feeflaiib aut laatn ■ 
befaitnteii ^oltgt imb OpmtffnmiloBiett, 
Cenen nuc iwhc, cm fflfline< gilfienbe Zmt 
91 a uBtff/ BSB 39» Tra Tr o 3D** flntcrgff«9ttMrcn,9felc^ tcnHetiitictt @tfl/ 

lintcrbcmSflamrn einciSiebafpifW igoo 
jiimer|im331alefluf 6afl35alinn: SJlfltioj 

nai:f>eatct6vad)tc. lo) Le Vfrgine del 

»o1e. Op. scria, njouaii^ trciTigtlcn^ §u 

SRfapcIi79i td<5)um: D'un batbaro 

atfannogcbturftroovbfitijh C=t fdjrifbfic 

fl6fri787filc97capd- ii)L« Mulina- 
rcl!aBpiritoi3ti787Wi'3lcflpfl3cfcl3iin 

Jen, Op. buffa. 12) Ginevra c Ario- 
danie, file ®an Carlo, 1803. u) Gli 
Americani, ffic ftaflelbe 1 804 mit gtojiem 

©eijfall, 

Xr6(lcr((r.X) cirt UnSetanntcr, ^at 

Trofeo(IluggCTo)ftapetlmciflet JU 
<ffiflUdn& nti beL'*;uc!;e tctla Scalii im 1 6. 
Srt^r^imbcrt, ron tcffeti gefcrwrften SSm 
ren no* fln3ef%t ronbcn tinntn: i). 

Canzonettc a 6 vocj. 3)iailanb, 1580, 

ft)Can2on«tte a 5voci. S&enB, ;i6bo^ 

niitt)e«®iott-2)omcmfo JRasnone Svs 

' Jeitgcmcinrdjaftli^.f-Picinelli Ate- 

BCodmLctteratiMnaoesi-p. 45-1- . 

Trbjano (Giovanni) ^Siiififtil'Cfj 

tct an tiet Sirdjc 0< 93iflr. OT J33. ju 3lom 
im 1 7. 3a^i'^un6ect, reai'sc6. jiiiebi im 
fiirc^cnfraflt, unbroirb olSeinfefn: nfa^vr 
' ncr ^omponiit gml()mt- f- Sitd)cr3: 
^usurg- T.Lp.fiof, TOO man and) p. 
is 1 3, noc^ fin Moteito a 4 voci,d6tr o^nc 
^rjct, vm feiitfv ^ompojitiou cin^jenlcft 
pnbrt- ™ ^ 

■ Trojano (Massioio) rin SJlitqIifb 

tfc g^ayerifcfefn SopeUe ju ^^Jliindjeu. ju 
fcenSeftftt bc< Drianbo biSaffO/ roar 
«u83tedvd8c6ih:tig,«nb9n6in6en©nrcf : 

DUcorsideTrionfi, Gioatre, Appara* 
ti,e dellecosepmnotabili fatte nelle 
iontuose nOK*e dell' Jlluitc. ed Epcrl- 
ient. Signer, Duca Guglielmoj priino- 

' fieuito d^l generos. AibertoV. Contft 
Palatliio del ReiJO» c Duca della fia- 
viera alta e basaa, n^U' anny 1568. 

gSflndjctt, bn; Atbevg, 1568-4- l»onn et 
inb€rS8oiictcbcaiei(f,: La atagion no- 
vella prosaima, die viene, avrete il 
mio quailo Hbro dcUe Vilanellc alia 
Napolitana, nate inGcrniania, e due 
Copie di Madrigali a 5> ci»« a mia re- quUIlIoBeil Signer Orlando diLaSao, 
edaUriipuitigentiU dello florida Ca- 
pella diBavierahannodati aUcdtam- 
pe di Vinfgia in compagnia d'alcuni 
miei etc- f. Lionardo Nicodc-' 
mo AddUionlallaBibL Napolct.de! 
Nic-Toppi.p- i7fi. . 

Tron^bctt oCA»camo)cin ftompiJf 

ni|l rtu3 ©ofogun, bltl[;ic ju 3?MpeI um 
157 1, wo cine ©ammlmig Bcr bamaWbcj . 
Jicbmi Villancllo vcn fcincc. 2li&cit 
gebuudttourbc. Vf»c§ ^at cv (jciauagcsc; 
ben: Sacrae Syraphoiuae, t>on beneti 
.§a«(ct rinigt in feincn Sacrae Sym- 
phoniae a 5 Toc, cinsciftcft. ©C^W^gcn 

tie ^icrfjciifomponli^n auf^fnommcu. 

©einc Napolitaue i 5 voci (Venez* 

M73*80fi«t>nodjfluf bcr'Stfinc^nci'Sif 
bliot^cf. - ■ 

Trombo,nini (Baitolomeo) fill 

itfllidnifitcc SompDni|tbeiJ iS, ^of)vl)unf 
ben^, von bcffcn iixbcit scbrucTc iporbrn : 

Canzonette. Seiictig, lS*t* T D^au^* 
BtbT. Clasi. 

, •^itomlife C3er> (iJeor^) — €inc 
i»it5fi1^vli<^crc 2(njfiacuon tern dm Snbc 
fcinfiJ 2tvtifef« imn- it^. ani!ffiIt)rKn^?ri 
fefinbcr mon in bn"©pcku. miif. ^oitc* 

fponb. Sa^rg- 17 9 1 . ©• ^ 3 5- 5Bd« f v nun 
feirbfm, t()cils i?cn fiincn fcrt©%enbm 

©fmrt^imgm i»r ^cc^sbUfommnnng ber 

Sl&tr^ t^ciitf iumUntcrrid)te bci;nt Scbraiu 

rfje bcrfclben, weitcc burc^ ben ©rud 6cJ 

fannt gcmacf)! ^at, lieflf^t in Jolgenbcm; 

3) ^n ba^ mufKdiifcije $uBrif«m. €i« 

3luffa^ f, tbetlb, ©-252.260. unbaftS^ 

i&v ciit[)dlt bie^Sovcsung^Siinlnbe jii feincni 

ff l&[ltlbei'nommcncn Q>itu bcc ^iiux\, feme 

pcifcfjiebenni Bci'ScfTei'migcn bcr|cl6cn unft 

ba« IScticic^niij bcr (kij i^miti ^afienbcn 

©ortcn ron Sl6t'«/ ^^^\t *?)i"t" ^Prcifcn, 
4)"2ib5lflnCIan3i'iberbm fd)5nen Xon auf 
bcrSl6fe, "nbbciTcnipa^rf mib Mytt ^cs 
^anblimg- 3Iiif3SeranIafriing bft im 9tcti 
©tilcf beiJ i|lcn3^§r9.bcf Seipj.muf.S^tt* . 
gediii^cL'ten Xnfidgen an b(e mobeinjtfTi 
Atompiinirtcn imb ajiitnofen- gingerflcft 
im2ten3a^rg. btefaScit. 3anuflti8oov ' 
©. 3ouunb3i6, ,$yUtbn bie Jifitcii 
mitmeffieren Alappen, biriei^ 3(iirorttbunj 
imb Siu^en. 3lcb|i nocI» cintjtfti anbetn 


BSB 393 Tr Tre 39* b.i^ingc^firigen^itfr^t&cnvonif. 2ll8 iter 

gut.' jii fpiel'n- Hf iPii3>"J ^- 5v. ?>6f)m^ 
1S00.91-.4. Sine auerfl^tlidtf Dtfjniftim 

fcicfci aten X^ciWfinfiftnian im 11. 5a^rg. 

tic iiipi- muf. 3«t. i^. 6oo. wo wir audj 

cifj^ren, baefifCfrileX^eil biefett ivom/ 

li&Irim SBei « in* eitg'irtfee Wfffe&t wor/ 

bcrt i\h SHotft finbet man unttc reittem 3^a; 
mi'num ir96 al^gcbtucfr (tttgeffl^rt; 6) 

In- uiib ^filtij. .7) ©(immftiiif) beats 
fifjci QStffAnge &«;m jj(fl». iflft tt)cit. S. 
CiifcHc^ t^ai-6 ecalt unb Icdcnifart, ini 79. 

igos. €rroflrfinf!«Bi3fc53Iann. 

Tronci(Antonio3 mb 

Tconci(FiHppa) fiepbc Orgctmaf 
tf;erjuSloKnjim3. i766,»crc^itcn urn 

firlOi^e 3(tt bftn ®L-oO()crioge cine Oi-gcr 
son feltfamcc (Etfinbtmg , die nii^t 
nui:Sl6Kn,.^i)6ocn, SJal&ljCrnec un6 tie 
tDifnrd)cn(timmcaufba<nfltfirlid)fle^6ten 
Ikij,fonbeinber(n©l*fefcfll9ao^buvcf>cine 

aBafTei'mafcfeinc grtiieben reurbc. ©iffc 
ff^p untefKtnmK anjcigf Pnbet man in 
filler* Sflac^rii^ten tie 3Su(it hen. 
3a^rg.I.@. no, 

Ifin SBil^flmiM Jrc^iti »oti) cine jungc 
Difcttanrin in ©ttlefTen, son fcccen Stoxtu 
Dofttion bit ®iTnt^erR^e ^Ui^^anblung ju 
Slogan igoi anMnbfgte: i) 23ariatioi 
ntn^tt^f.&in: %i}voUt finblufH^; j) 

Var. p. I* Htrpo a crocheti et Pf. »ur: 

ftie^tJSile^iftgefiSnbei-. O fiin '33Jdnn(^m 
cber 2Bti&c^en, au« bem ©onauweibt^en, 
fari^ianof. ■ ■ 

X V ft (iSafpar) Orgflfiifl ju 3ena ju 
3(nfange brt 17. Sa^c^unbert*, lieg ton 
fefnec itempofition bcurfcn : i) ©egribi 
■nig<3(r(e : 3* weig, bafj mciii 4'" 3rfuS 
(r^rift^f»lr4®t'n"nen' 3fnO'"63i. 1) ^ 

^i)(ftjett;9KisteKcfilt8 ©rimmen. CftenD. 

1615. ; ■ ' 

^ r |l Oo^ftnn €afprtc) bee ilttre, mac 
9lf 9tecung*abDofat j« ^al&«t|tabt unb Or^ 
gani(l bafel&ll urn 1660, feat, na^ feinrt 
©o^nt * ?9efc^«i6ung 6er ®etgettfeirtf*m 

Opgel, folgenbe muftf aliTrfK ©*rifKn l"»n 
©Eiid ftrtis ge^abt^ «on benen abcr, reie 
S«It^erfi^oni730ficmjv(t,f(5wcrUt^ cine evf*ienmi(l. ©« (ie aSec alletbtng* 
Bon 55cboitunii filr ben Sitccator geiuffen 
pnb ; fo mhnen bielird ^ier not^ etn^lMi^ 

d)fn finnc^men : l) Advenarla Musi- 
cfl, adtheoriamet praxin, in 8 parrei 
divi8a.4. 8)PraeceptaMu*.ic8etbeo- 
reticae et practicac, Tabulii Synopti-. 
c;iincluiae.4. 3)OrgaoographU re- 
airiva MIchaelis PraetoriL 4. 4) 
Examen Organ! prevmatJci contra • 

Sytophantai, mit iinteiftftifbcnM norfijf 
rocnbigen 3ei*nungcn ju ^upfctn, 4- 5 ) 
Monochordum, mit 3ci*nun3«" J" *«^ 
pfein. 4. 6) aii^madjung fccsJ Qauktjm-' 
6flj€la»iev« loan, AlbertiBanni, mil nfii 

tijigtfn ^fnmcrfungcrt. 4. 7) eigcntlic^c 
©ercftt-eiftuttg ter ^curigcn pocne^mttftt 
OigcIninSeutfdjIflnbnnb in bmSRifficr/ 
Idnbtrn, .unb untecr*icblt4eti auiwinit 
gen, mit^iftoviW.-mat^pmatifc^cn anincr.- 

fungen. 4. 8)Tractatu» dt modis mu- 
Bicia vin^icatua, mit uiettn €fempeln, ' 

me(ii-eitt^ciW\m« ben ficiftfjmteficn ^talUf 

nein. 4. 9) L* Arte del Contrapunto, 
lidotta In lavole daOio. Maria Aitu»i, 

da Bologna, aui ttm StaWnift^en, mit 
f urjen 2(nmrrtungfn. 4. 1 0) Transilva- i 
noDialogOi del GlrolamoDiruta^ so* 
prailveromodo disuonar Organi, et 
iitromentidapenna, aai ttm ^tati^ni; 
f(:^en,ihit^m«fifuii3fn.4. n)Le Isti- 
tiitioni harmoniche, di M, Gioseffo 

Zaillno, au« bcm 3tali'ln')"*f"- 4. »») ' 

Regola facile, c breve, per *uonare so- 
pra il Baaio Continao nell' Organo^ 
ManOCordo.aaUro ainaile «tromeiito, 
composta da Galeazzo Sabbatini, a\li 

tern Staliinift^en, mil 3(rtmci;fungfn. 4. 

ij) Musica fractica, Thoma* Mor- 

Iey;au3t5em€nglifi:^cn. gol. 14) I^iti- : 

tution Harmonique, Salom. de Cam, 
aui bcm gcaniSfifdjen, mit ^Tnmfrfnngeti 
uitb Scic^uungen ju 5£upf. Sol. 1 5) ©reij/ 
gig na^U*c SSorrebcn bc« g t c f c 6 a I b i, 
SJonati. Mo\)Cttae>''33lal3di-ini 
unb 2(n^fver, «u< bcm ^talianifc^en, mit 
3(rtmei-fungfn.4. ©ie -:5«tanntr(^aft mit 
biefen rciji^iebenen ©pvaffcen imb aUen 
btf ftn auSlinbifc^en ®cr(en rofiibcbiefetn 
aaitjtlet in fcinemSntaltei- fdjonjure^/ 
te gereidjcii, wcnn tv aud) nif^t reiidic^ . 
fclbft ^an& and S.n f jUi- Uetcrfc^unfl uiii> 

Seat* BSB Tru' Tuo 4 ^ 395 gm'ftjfun^ bttfdSen gfffgf ^Irtf. -©ap •JT^^Anvlntv:itabemiei>ematioMU^m 
' ■e-S'^kYtnl(, tibiv {ilrieSlic^tigfeitfintte/ be; ■' tci-i jiim ©rflca bcr TondlnfHeiivittnicn, 
wcf(lfic^Stlpi(3ec5?lt(^aeli#(33Je|i.'SEatftl03 ^ trti-getragcii. 3) [II Quait. a Ob; V. A. 
Trt^8^Jifi7^,^n?DfIcm5d-fi(Sm(icf;cnOrfc; ■Vc- 4) II Quintewi p. il Gtmb. ob. 
^niiii5'blEn»fde9mia'nge6Dti:nniilVben. ^ V.A. etVc; -!55csg(etc^rnliltijc»i:i-fd;if6(r 
' ' ^^c61l*{3e^niinUjrpaObcc©o^n tt& nn-Zvu 5ni3. i8oof)iflt cv fic^ bn; feu ^Itiit- l^Deluribuaet Prmlfgiis Mu- 

?5iir3 26cii3enfrB,boVinnt jugtficft cnf^nh 
teiiitJiiS jti fccv OLgdma^$er/Sun|i 9cl)6i:e, 

i!iit,tamittel|t trpMonochordi gc[lim/ 

tt)cif vrc&irt ftjevbcn feflir, !c; Srtilrn&erg, 

1677. 7a ©fitcn in 12. Uf6ctbte5 yen 

' fpii^'fjf fr irttifiVm 5roft*itc5c», ctn^cr btn 

im uln■§Cl■gcf)cll^ctl HvtiUl '' nngeieigtfti 

\^an6fc^yif:cn feinc3 95atnrS, mdf wn eigc/ 

Iter 'ScUv ()eiflUtfjugc6eH: 9?rMfTi:an)c*)c 

,?D?oriflt&Oicfpr3ct)e^ wojtie^ ftsd^rfi^ein/ 

iifi iiCer ebertfflH^ flti Itntctftfl^img gp; 
fcMt ^at- ^■.'->--/^ .': '-1-^ 

; *^r it (ii36£a« Osottfricb) em Orgefr 
'6fllIh';'U^i^ ipa^ifvfKinlidj'bev SJafcr W ntm Siirfrcrt ^ii 5tl6e6ei'3 diif, 
- ■XeuneaCetniunJ'Pi-cfcfTDr imetif/ 

ben fiie&^flbcni fcct SRtifif bwrcft mc^wilev 
talcntc bcfannt gemac^t, (ntrm ct nii^t 
nui'imtccfcicsorjO^licficn ©pietcc bev inu 
mei-fdKner tBci-bcnten SJioI^bii)am6a ge; 
^6iet, irnb fili-lclbigc^e^rcie^ gefdjriebeit 
^ftt, fonbern'rtiKfjfctrontv're ©cfc^icflirfjfeit 
in 23eif(riigtjti3 muftftilifirficr 3n|^i-iimciitc 
jeii*. f.' 3a^»'&- 6ct ionfuiift. . ■ 
- "^fc^DCtftlj^OojiatmSem-g) — Sn 
feinrn gcbnt<tcm ^tvttn . scf)brcn nodj: 
a) Sacerdos- muaicus. eoncertans seu 
' conciens Litanias roJau^etanO maria- 
■naaetc.Aug; Vind.^725.50/. 3) VII 

?OlifTen,fiic&fitii«m 9l((nuem fik4 ©tim: 
mcn/2S3.93(. unb ©eneralb. JCug^^utg, 

■1731. '■■-■■.^■■'•■v^.j; J' -^^ ■.' i^aVmitei; atitei-ti ju gangctiTnfii" bcr^ccgj ^attc fcfretrt auf e«n fiJijmnofiiiin fetncc 

'nt-ii?)e Eirt SBcvf' tfort 37 ■ ©timmen/mit 4 

■^'flfgeji^filt lebot^fi-. €i-bfiiiEt. f.5fb/ 

linafi Music. mecKanica. 1£b. I. 0. 

^^o;-'^^ ■■ ".-■■■- ; ■ ' ': 

;;; 'Z't i\ be n f c c Oufep^j itaycflmcifter 

■tcfivegievcnt(h3iSrilen*en Sicfetcnpeitt ju 

^jett umS 3. 1 796; gefiBi-ct rn't^C imv urn 

'fctbteibrjilglic^eitSBirmorcli aiif brr ^^o/ 

'feoejonbtrri aiit^ |u bfh cmpfinbutiii^BoI/ 

Ttienf, 'fliS Mi'tK fogciianiire ^armonie S3aREf|«bt,unt(r ^ber Etttimg bef voi'ttcffi 
Hd}in 9t.®-'<5J r u it f ^riucii gtiicn &vmb 
in ber ^ufi( geiegt, al« 1 780 6te to fcftcccf* 
licfte geucrifirmll auc^ frinoi €Iiei-n .^au4 
iiiib SJmntigrtt taubtt/ unbn^tfnht^iste, 
-pi^nflc^iSoagtt^auftiijuaenben. ^iec 
gptiD^erbcn Untercic^jt bMfrit 1799 oei* 
(torbmcn tttflcdigfn Dtganiffen SloKf, 
mit fo ghlrfli^em fiPvfolge, ba6.mati i^tt 
':»cgra^ine*cblcnimb iiwrftndgigen aSoii 
msct BUf b« Orgd allgemeirt gn-n i)itte. ^6Ci;5aupt;imbftitcft(cI6ft fflc betiQiefan^. ' Sndcf&n i«»og i^tt,feine55«rl(e£>e juftincL' 

be* 

ttii ^omp'cffticritit'bli ^e^nW. Mnruti- 'irSfiiugeniCfietti.i^SWjfeie&r 3cil fling ec 

'ftVdjni(&t*^Vi!6n'^tfctircftf&9c^ertljti'*) i'f*6«c;SBiiI"m^*ft(;ii,|u,|iafcvr». ©a n- 
*ici: r«Ei(r'®E'fff tW5>ijfinft5^i-g?/ Ope '^iev afiti'in bcv'golge ®cieA(»((fitf«nb, (ic^ 
■fe'afr;rtlibfhi'9?f(MMf'eri^n(!&'fie/' tmtrtiW SWan^fce^^fWyn SOiuftfbtp. 
'HifKit£[)aFtSftin'^Mi?3C[?^tiifnb«if*«md©iiite4';^ in bet 

'^S^ftn{t?*|yiftpJ5&^}m|ti"(ajiai ahfrifffio^ii>ii((tiiD»';|i(Wf»^jiff(Mt^ bit 
gcf.1799* 3)^o&oefciijevt,iifrn,i^mydt>jl ben; fomu0teflm Enbc brdsjieologie ia* BSB 337 T u c 

fl)?iiflfwctc&ftt,unti cr Itcg (Ic^uott 1790 
610 1 800 fo^at bcij vcifdjii'bcncn Ifjcarcrrt 
fl&mrdjfrliiB aU ^^aji|tinjiav ^}]iii|"ef&iri:?loi' 
iiiifi Kontpouijl t'ligatjiuen. ^cittern % 
i796|tanDfv al^crfict ^ftfftfl amjiiritl. 
^ofajtatn- in ©^*fr:iir M ^a' ■2Iiofr:inifct)ert 
4ofKlMtifpicicr3i:tcnfd)flU; imS- 1 800 abcc 
^ tciKci^ ei bat i.\)tM\iK tj^njliffj un& eriid^f 
tctc jti ©tfTau cin^n iDIufit;, Xupferflicb/ 
jmfi^uc^^ar:bd^n)omirfi' rdc^ cine Seil)/ 
ii£)lioti)efi3al>anB, ©ieealtce mat file few 
ncn untciucf)mentfn iinb tl)^ti^cn &€i^ 
nodj nidjr ^enui, cr fompoitiire iintintct/ 
6i"ocf»en nad)|lct)cnC)C 2fl:r(f, un& tcilcfitc 
fie nid)t nut fct&tt- fonbevn i^a* fie fiud) cw 
jen^t^iitiduntgoBtif ^Platrcn turn X^cU 
(fl&li bfljiu Seine aJIufitfjanblunciba 
(tct)t nod) je^t unrct ber Sitma: 0)iUfiEi 
iEomptoic in ©effau «n6 fieipiig, unb cr 
()iltlid)gc;u6f)nlid) ju linpjtgauf. ©a ficft 
nun feinc 5?flmpo|Ttt&rteti iutdf fliegeiibeti 
im& nefdlli^crt (5Jcmh3 au^jeid^neten unb 
ff in €)i{df mit jebem ^erfe an 3icinlic^fcit 

■ iint2>eutlii4feitgcroann; fo (inb bii ie^t 
fcinc Scmil^ini*ieti nodj tmmev mit er* 

V TOiSnf(^tcmSifol3C3cfr6mn>otbeiu ©cine 
9B:i(ejinbna(^ fcinereigcncn ^ngabe a) 
finSOith fdt-tf Orct^^ficc: i)bec sfj^rflif^e 
5ag, Operettc in i 2t(t ijon 2JnIpiu«. 2) 
Ct)&ie ju Sanafla^ unb mf^rrcnX^faten 

' fliicfen, fo ttic Pallet*, 5>antomimen unb 
QiaS be ©f«i flit bai Jranj ^u6crfcl)C 
■theater/ na^Jlngafee bt«9t£ic^itrBttfc|)en 
it^catcrfalcnb.t). 1790 — ^6^. i)Zta\xeu 
ge|an3|uQ}alDvav9n33fnebiit/ f. iSopr. 

- unbX 4)Xenov;"?lm; Oft woljnt iiibcr 
, jliUm .^iktc K,^ |ur Opcr : ber ^rrmifcti, 

OtenDtam: ©ein^Iicf/ fofanftic. JHC 
Opcr r bo^ ^Safldjcn xnit bet £(tijfcr, fl) 
^©iipacic: OTa^^lflnfcn mibjttompetea 
<)E-^t'^ in ben S^ejianb ^^ Ju einec Opera 
luffatonSt'cfenec- r) Sinfpnia pa- 

( storaleinDbur. ... --. , 
, b)3(n9cbiruiftett unb geft^t^e nen Sffieir/ 
fen; I)fiiibit,Siv*e: i)©aSSSa(erunf 
fer unb tie Sinfe^nglniorte mit 0ing/ 
(limmeti iinb DtgclbegL (motjon bie ^Sclw 
fcieut(jei:neucn@*ic6r'^iri^enagenbe fliifi 

gcnommenn^0ibeni/t}*'^fPiU/ i8c>3- 
£leinennMcic^ceOrgfNi^|>ieW nc&|t2t(; 

- Icgix'a JU ^^aingcH, liS-'^cft i3[Q9* T u 598 4x r 10 Silrbatf ^^ianofortc: i) 3outnd( 
fiSr bai ^f, Sin <^anb&uct jumSlementar/ 
UnKriidjt. 1806. a) ©et^fl liiiblcrifcfte 
Xin^e, j)Sonate.Op-5- 4)6 Cfoffoif 
fen- 5)Sonate-Op.io. Tgoo, 6)@ecft* 
Idnblcrifdje X^nii ,unb ? aSaljec, nc6|t 
©rtifielluiig bcS (I^arafteiS unb Untcrfc^iie/ 

br^bc^bec ®atcun^en.^ 7) Sinron!e pa- 
storale avec Fh V. ct Vc, Op, 25. 8) 
^Uidht k ^inB\r\^^ 9) III Senates pro* 
gresa. a4 mains. Op. 50. L'iv. 1. 10) 

©et(j6 linbl. Zdnje cter fanftc Saljer 

No* 2. 11) III jnarchei milhairei. 

iiJfildnbler.XinjeNo, j. i3)llISon- 
Op.31, Liv, I, r4) fffjiirafterj^ilarfc^ 
ffii mafire QSauioten/ Seytft^lanbS Jrenn/ 
ben (?en3ibmef- 

IIDQiefdngeamgiranofortc: 03w6If 
Siebet f* b- iSIa*>iei: nc&ft einem Allegro 
spirltuo^o. 1788- 2cipji3/ b- ©leitfopf- 
:i)^Icine unb leit^^te SXwkx^iidz, 6e|le/ 
^enbau^Sonflten^ £iebevn u. b. gl. li^, 
tBetliny 1790- 3)3rocvte* .^eft, ebcnb. 
1791. 4) ©crmate jum 0<^anfp. ©uof 
5>en|ou3(i> 5) ©eutfff>e Sieber. Op. g, 
5>efran, igoo, 6)3nJ6lf3cfeK.Hiebcrnrb|l 

befonb, Xcvt&ucfi/ auc^mit Q^c^I. uun 1 2J, 
S&,uub2^fiiuan. 7) 0*cfdnge nu* £a/ 
fontaiiie'^5Bci(en.Op.i3.iSo3. 8)©re9 

fcljwd&ifc{)c£tebei:i>on®(^ubact. igoi. 
9)2iebei:bec?icbe nnbbe«Si"Df>finnS. Op. . 
16, 1804, io)©ie grinnermig, -Santatu 
ne Dou © a n i f *- Op- 17, 11) Siebet bcr 
Ixzbz'ii, ziS^t^O^.z-i. i2)Sic^rflUt 
am 6>e|labe. Siu romant, OJcbic^t iioii 
Sont. Op. 19. ij) ^HJein @li5cf^ tjon 

fflUc^l^i^- i4)^lilt^enunb^}unien itt^ 
30 SUbevn^ f. unbefangcne ingenbl. S^txs 
jcn. Sin.', jweij; unb biepftimmig. Op- 3 1. 
fifiPiig u. SefTau,! 8 13. Dli^bjleyief SSori? 
ifbe an Sltevn mtb djic^er, motiu be* 
ttso^tt^atigen ^influiTc^ bcv^nufie auf bit 
^ifbung be^ {Oienj^en gebn^t uub baj 
jroeif anfcrige SQetfa^ven mandjer @ammj 
Ici" biefev ©atmng ne&ft ben tOUpgiiffen tis 
uiget" neiiern ^iabagogen gcrflgt roitb. 
/ \1V. ^u|lf fiir ^la^inthnmmte: O 

XII Pieces p.cCors. Op. 21. 2)Har- 
fQOniedu SoDttte^inB, p. sClannett* 
£ Batfsons^ J Cort et 2 Haul b. (noa 

obi.) Op* a i' 3JIe§rece.^rmomcn,®« 
mifltni mib W'lrf^^e in '534|l. K BSB 593 Tuc ^ Tu3 u 1 4oo 15n&ifd)en t^catCL" lu^Piagjmb fcl)ciiu crfl 
SCSCrt 1798 o6ijc©rcEIejuBaaiiiui"t)altm 

Opctii gefdjtifbcuVCa [u abn- filr |Vin itjca/ 
ur^ alfo rtuf bfi^mifilje Xcm gciiii&tf t (inC, 
fo ^af man in 5>iaf|\ijljn& baboon ntc5t3 gtj 

flbct fotjettte genaiinr »)Cl^fll; i);^iin* 
SH(i\i)t obcvia&dXziibii\2mi in kn ncum 
2liiiC, Opeirtff, ^797/ iraiji'fct^cirtlidj in 

Sepc L' bee SBicftcrgciK I'liiuj bcfi Jffiaijd von 

QJrcutnt^ voi tc^^^uffjij Caj^an 1793 
aufdefii[;i't, ^3 mnil citt ftavtcS ^af frun, 
bu fcic gcti'Uif :c ^Pat'iitui' C:ifcl&cit nod) im 
n^Hiftdjcii 3fl*)tc fiU" 8 i^li"- ^PiiSimm, on^ 
yi^fuutijlt trill be, Siodjijatmau Q&fi won 
itjift" luuflidjcn Stfc^emung nidjt^ flct)6it. 
'XH 5Jt|j/lfburlcoi' ju^^ie^Iaulnacbre er 
1801 fluf ba[iijc^ X^caicr: 3),5)cr 3til' 
6cnjat)'/ OptH'ctK. ,3)ai;auf girig er m^ 
3Stfii. 4) t)imDriii/6ii5 ^Ei-gweitc^vn. 

bic Oui^CLT-' f mjeln, Ecit^jtj, &, Sfifjtici. ^; 
Turior o^ci'^'Jii to""! ?in . cngHi-d>ci' 
Somponirt,t)6h-^cfrcn2rL"6eitno4j[)inuuti 
tricbcu in (£n()Ianbutttfi atccu ^anOfi:t)v^f' 
fcrf GJcfange ^cfyn&en mciben/ (cbtp-um 

1490. f.^ut lie li*JS(S£fc^ yQl.,-!!. 

' * T u d w a y (Thoma Dr,u«fc Q5j:o/ 

fefFoibcr^Kufifiu^ftEnferibgcin Suslanb 
imb jatc^t Jjoflornpotitfc imO Organiit tier 
■lenujin 3f n u a; gcfi/ i 6 5 1^^ erfjiclt -uiitcc 
fcem Dr. ©low al3 ^oidiabe b:r i?6j 
, nitjK Sapcfle feiiie eiitt .mufiraltfrfje-^^il/ 
bung^unb ccatnadjbcmevfdbideijaiafreu 

woeu M ftalb a(5 £ir<^n(onipohi'(t,^rr/ 
roi'jiK^uti fud)tc, tt»ie 6fl^ in fcincai a gtwi 
Sfl^vcgefe^te 2l"m^cjn unb me^i-ertflnbetc. 
jiigeutlicbc ?ti"6eiten &fjcugen, wclc^e mim 
nod> in feiner Collection of Serviceipiu 
bet ^IiScr 1681 ba525ile Sa^r emidjt 
^atte, UHiibc cr ^nifalauicuS bet 5!iJtifif jq 
Cam6nbgc. Uab aiS Em Satire 1705 bi^ 
.ftJnigin 3(nnq bic Umucv^tit befuc&te;, 
M^'tcf r bag ^nt^cm :Thou, o God, bast 

heard ray vows, af^fcm Sf CVf Utum liiy ^Doft^riDiUbe, auf, n?dc$c cr Faum cvl^nctt 

^aae, aljcrfluc^ jum 5|fcntl[djcn ^icfiff 
fur bcr iBiujit c inannt routbc, 'JUs bafiUJf 
bic'^StSnigin bic Ql ffieotgejir^flpeSlj ju 
aGiiibfor bcl'udjtCy fil()tre cr baKJDjt cin 
tKiifff2lnr()fm von fciuef2li&eu aiif, wcU 
tl)€6ii)mobi![t tEfjrenttrel cfwaL-^. S" bet 
Ic^tEnSfitfcinc^ScfccmSpiiyuiiutc cl" fall 
k(liinbi3jii2onbon, tt)ocri>on0ci"5onnlic 
0;foLb«nici'|liS§t nsuvbe. 3l»rf) gnlJ iljm 
bic|c "5)111(56 bic (Srlciicnfjfitjui'i^nmnilLJng 
bcJuntenfolgcnbcnaScifi. Si- (l^Ji'^ enbi 
lidj 1726, incinem3llrei; t>o:i 7o3a^icn. 
©eiu^ilbmybefinbctrid) nod) inbeuiJJliu 
fiffdjulc ju O^rforb, «iifvcr nod) eiiifi cinbein 
3ftci]Jiim8D0»'33m-Xbortit)iII, aufbct 
ei" auf bem Slai^icr (piclcnb uoiiKftcUt i[l/ 
unb wdcfte fid) ticdj in ben ^Antcn b^i 
^Pi'dfibentcniffieft fcf^b. SiiCamtnibgc 
cr^icit fid) fcin auj5cvovbcntlid)cr 2Sl^ in 
Idngcvn 3l"nbcn!en, ali (cine ^onanflem 
fcfcaft- SJon ieinrn3BerEcn tfl ituiSJenigci 

gcbru(ft;jebocij^atnrftct bmdjbnis folgen^ 
bciHJcilunueirgcglic^gcma^fit; Collection 

' of tlie most celebrated Services aud 
Antheipftuft«d intheCburcIi of Eiig- 

laud.I— VIVotfu gr. 4-^3)Iit: J^iefe , 

6?5iobeftaife|;ticftenmuftE in ^p^iitiEnr, 
weJc^eerauS bem 3eitaltet pen 1650. fflc 

bcn^otb-O^^'l^^ mifger^immelt unbi^m 

. jrfgceignet^atte^ tmbrorlc^c, ani]cc feincn 

cigenen^ bte ^et|lert^cife eine ^ 'X^Hiif 

f5ivb !C« cntf)dlt^ befinbet |ic5 noc^ nnter 

.^beu<^aiIepanif^en^4Tibrc6viften/aufbein 

Bviti*hIVIuseum,No.7337* ' 

^libcl (S^iillifln GJott(icb) cin, troft 
feinci: i?er)'ctiicbcncn SSerfuctfC ali Sompof 
nitt unb 0d)dft|iclIcv, bcnnoc^ imftefantrt 
geblicbener^nliliit^Ier umbie.'ifiiittc betf 
»8, 3aI)t^iiitbeHS/^ i(t aJerfftflcr folgenbec _ 
ISerfe: i)J£uricrUnterrtc&t)?onbeiil}im 
fitneb|ibcnbajugfj)6rlgcn 77 Piecan fix 
btejenifjcn^ roel^e bai fflaoiec rpicfen^ nc6(l 
riner fnrjcttSlcic^ric^ti^on <£ontropunct K. 
^oQ&nbffc^ unb beutid) gegen eincinbcr &bcv 
abgebrucfttrojti aucf) bee ^oU^nbil'djc Xitel 
ni4)£ fef>lt- 2lmjterbflm. b. Oloffen, aufSier 
jtcnbcSSSevf. 1767. a)2lno^ciiie€antate 
von £itamlern unb XtJ6r(. i^annovev 
unb?&taunf(^n?eig.i768- 5>lpf^ogcotn 
fL Sol. ^iefcc ©riiff fcf)iei", mie bicd ganje 
aJcvf amCiib? bcr Stcjenfiuii befiVlbcn/ in 
. ^ ^iilep« BSB 401 Tui Tui 4oi pilfer* Snrtc^ricfjtnT.^. IT. e.34i*- 
35i,gctiannnriL'b, cmcdt cirt I'c^Iimmf* 

^ Z&vt (©antfl ®ottlo&) — 3f mr^r 
un^bec irnfrmilbete ^Icip unb bad att^alr 
tfiiCe 55f|irc&cn bicfetf triiiCigrn SJIattnfi 
in fcic itigfn lfucl)tet,mitroeld)«m crSurtli; 
|icbLMMib.^un|tfcnnm:fre, auf jebrm mSgi 
lidjcn 5Scgc, abcv o^nc fficidufdj, of)nc **(»/ ' 
niaSiJns «nb bennoc^) mit fo giitftn Srfolge 
jubcfii&ctnun&jupcilJicitcnfuctt, T^ij c* 
tuid) milttMi<t)cn obcr rdjtiftlicf)fn Untnv 
iUi)t, buvd} sv&^:\;c &im^nU, in benai 
unb bmd) bicn-ju 6cn JJcrjcn t5on ^nn; 
bntcn jufllcid) fpridjt, obei- fcpcfl biivc^ flci-- 
nc^filt Jlnfiiigcrrtm ^(aclcrt md^fam hct 
icc()nctc ^aiibfliSrfe, i^i-e S^Ejigfeitcn ju 
f vmuntan unb it)te QJcmfi^ungm iitib Uf * 
tiingen ju c t !nrf)tctii ; urn befto mc^r mtig 
unfeve ^djtung gcgcn bif fen ca|IIoff nftiSnfb 
Uv jimchmcn: um bcjb mcfji: ufeft: ifl e< 
flud) ^Ppidjt, i^m jur Svlcidjwrutig be* ea; 
U^ ctn?a nuc^ bcflbfifbtigtcit 16blld)cn 
Sii^ecf^^ fcimn Sffiofjl^nnb |u bff&rbfin, 
nic^t nuv tun gflnjcm t^crjen ©Inrf jtl 
irflnfc&en, fonbcin aik^, too mfi^Iidj^ i^n 
babcijju utitciftfi^m. SCnjerbiefcriUfgfn 
in rincm Scitiaume von 10 3^t)ren frf?on 

iticbev geki|let ^at^bovon tmn nun Jot' 

gfnbe^gcnannt nictbcn;' -^ - ^". 

L ©cbrurfte 2Birfc; ii)Surjc 

3(ttW£tfung jam QJfncvfll&flpfpielcn. ^aHi, 

1791- 9r-8. Srocijtc t^crtjcfieitc unb urn 
ioo@cttcnrcnnc^rtf3(iifT. €bcnb. 1800, 

15) SBflcudjtimg finer 9iqcn|u*n bci 
^ni)^ : ^iit'je Slntveifung ]nm QJrnetAO 
ia^fpielen. Sbcnb. 1793, 1 ©egen in8- 
14) ,«iii"ic 2lnroeifiing j«m Sl<>u(er|pie(m^ 
ein 3(udjiig <md bft groilfn ^laiflerfc^ulr, , 
■ gbenb, 1792,8, i5)VISlatifrfotiatcn> 
8r6Brcnff)fiMfilr\Sfnner,obfr3tf®<inimL 

lev gi'Sfinn @onawn,<E6cnb. i"789. 16) 
VI tidnc SloBieifortaKn, ir't^eihCbcnb, 
1793' i7)LX^flnb|lilcf^ flic 2(nfdngfr 
tei ,«Iauier«. iter Ifjeil. C6enb. ^793- 
3wc(3tc 3fiifT. Sknb. 1799- i8) LX 
.^flnbfliicfc ftlr ange^cnbe jglwicrfriflei". 
3icr 5^tU. €6eTjb. 1795, SflX^te 2ln|T. 
Cfecnb. 1799. ©tcfe 6e9bcn SBrife jeicft^ 
tirn fT(^ gqnj ^cfonbrrJ buvih ifyve 2^tds 
mSlitateUftUtf. ^cvbc (inb In 4 3l6t^eiajn/ 
>rn f ingf t^filf, tPowa bre ifle 6(03 fiirje. fe^r (dc^te jRjrpftimmljf, bic i» em^Jid lita 
Qtvtnni{d}Wtmc,tiz 3tc bvftjunbmf^r' 
(timnifflc, iinb fctf 4tc tjcrmif<^tt ^i^itibpjl/ 
(fc mti}iit '!iUzmi)alf>tn, xtyoei ttfir^ig i|^, 
ftnbrc man ?lact)TDcifungeny too in feiner 

vorfommeiibm i!Dfaten£ ge^anbdt trirb, 
Ucbcrbiedgeit^innm nod) bifft <^anb(ltlcfe 
burdr i^Tt paffcnben unb mie unttt wi^igett 
Uc6cifd)irifren ein 6f fonbere^i Sntertfie btif 
ben jungcn 3&3lingcn. i9)XIIPetitcs 
Pieces avec les Applications pourlo 
CIav. a Pusage det- CommeD^ans* 

€6enb. 179^' 
11. THaxz 2CufIagen bnr im a,£f^ f<$oil 

angcfil^rtett ffierte: YlMd>tt Slwcri 

(bnaten, i(ler "l^^iK itct)cr6effctte 2(uff, 

€6cnb, 1793. Vlgrogc^lamcrfonaten, 

itc^ammK 3te ticrbefTcrte 3(ufL £6enb* 

1798, ©ie ^irten Berber itrippe. a te tse e# 

6e(TevMXuf!- e&cnb. 1798. ©cogc ^U^ ■ 
tictfdjutc, 3leuc2f«tT.€6cnb. 1800* . ^ 

IIL g^oc^ ungcbtudct SStrfet ' 
^ictron mhd)tt aitx nurSSenige^ gf nann( 
tuerben finnen^ ba icf) bjrfermrgen eine . 
^e^Iijittf M ben J^tn. ^ufitbiicftor ^ts 
Ct)an^a6f. SSSovon id) STIac^ctc^ten finbe# 
finb : i) Cine Htx^a^l f&t ^it((jenmu(ifeii , 
figitrfrter €()otdIe mif Snjirumenten/ att ; 
a)Ze&bleib mttbeinevOJnabe. b)3eM/ 
melneS«t'er|Tctt, c)e(iafmic^ nic^tiii 
tritifm3orn. d)3Bcnn ^n^nS Teine^ir* 
c^e fftil^t u. a. m. ©iefe tMteit fc^oit 
1793 anfgefd^rt. 1) ^rauerfantate jum 
3tttbcnfmbe«®e^.3t4t^^3?etUl61abt. 
iinfgff. ju^dQe 1791. 3) Cine SSiolini 
rt$uIef)dUeeri8ooinbfr^r6dt. 3m 3* 
i8o8tvmbe^r,iiUf uonberafabeniic 
jU^all^jumSefwiJRb iffentlicfen £^5/ . 
rcr bcr ^iifif'trnannt, .-^ * 1 

^arf^mann (Jriebtic^ Sfaguft) 
Organlflju^enig i79ay ^t ^erau^gegc/ 
ben : XIV fiieber b^pm ^Mwim, Jripiij, 
I79j,einc3tr6eit/Welc^ei§mftin<0^flni 
be gemfl<6t ^at. - . , 

Xatrfd)miebt(3o^dnn)bcr dltefis 
vonberbraven^orniilfnfamJIieunbwa^r' 
fc^finlif^ bet $Qater bt4 unten f^fgenbcn 
veren)igten ^a r I ge6. ju Srfcigau in^&^i 
men; am 34,3"ni 172$, wav eintx hcv ia 
|len>prim6ei;nittfnfaner3fit,in 5)ifn[lni 
bed Sfit'llen von OeuinsemSSaaerllf in. BSB 4 03 Tui Tui Tun 

i 4o4 .5^§cIl^r^ jilngcrfr ©lu&fr/ cbenfaH* cin 

gutft *])rim6wnirr, in ©icn)tcn &cii piin; 

Jen 2116 rfc^t uou Xefdje lu 

^ ^ fi c r f * m i e b t (Sail) — 3fitcfj cf, 

ber All fiopf unb J?ajcrt unb talcntcn 

(it^ir 3(trntc (far ber ^oB in Ben Ic^t ociPof; 
fcncn 10 3a^iTrt imrft beii evftcn ^Oiajlan 
unfeier £unft nic^t ge^oUcn! (^tvaiz in 
bet 3cit,m roelc^fu id^Wer^ mcinc Iirfetf if)^ 
!icngeroibmctc3li&«iEiitttfv bcv Jrbet ^fl/ 
6c. aSa(nl)aftig cine niimige 21ufmiinte' 
rung file niirf>! Somwidjtvo^l glcift^jifll; 
tiri Oe? bcm iSnlulte Tu »i*?lfv M^^i^^^^rcr: 
?jMttiier Olcifrcn^ ic^j^bcr idj bic flcincSum; 
.me btv ®«Hn grgsn bjegtogc iSumme bci 
cS}£ittft[ndgtgcn unb @d)1rd>tfn narf) mcM 
ttcn9iefli|lcm.fo3«t&etec^ncn(aniv? 2S^ 
veciocaberuntfi* i^neiiau<^^:ximbe. \mU 
d}ebtivcttf)ve fd^Fiftlidjcn unb mAnbIi<^eu 
^ciKV^get^Ati^m?lnt()ciI an betSSvUi^oQ^ 
(ommung bcit £cjcifon^ grnommcn i)attcn, 
wdcfte nun mtctu^Srmcicm 3ntei£(rc ber 

€ifd)cnmngbe)Tcl6i:ncnt9C3cn fflfjcn. Urt; 
m bUfcn tt>nr audj f r, bemit^) nic^jt nur bit 
3lac^ii<^toon fcincttjiei tcrjridjnctcn ta^ 

(cattJoUen SamtliC/ Tonb^in wo* augeibem 
^icinjf^gcfc^mbfnc 5>03cn,toI( mctfiuiU'bi/ 

flcr31onicn^30pbirutfd)enunb fianjSfifdjen 

?9tci)tci:n,jubflnfenf>afte. Hd)! £ici(c6te 

; tmxtttn Sanf widitmc^v, intern tx ju ^ct/ 

Jin am i. Slw. 1797 (lar&, nai^bem idf 

;fAumfip^ 7^Dnate yot^er T^ine ^evtli; 

f^n/»i« flirf rincr anbetn SBeltfcfyaCf nbctt 

I4l6nc put inaigfcrm SSernniigen im Openu 

'^aujcunb im k6nigL ^c^lofTe )u ^cr&n 

^'^f^ifdjt^ottc; ,^cin }tnben(fn ffi^un^ 

jf^g^^^itbg^milcbi^! -ZnUt bem grot^cn 

t?31aftfiC(.i*^ic^e^ ccbm jungcn Afinitlcrn 

^j>j|;t^3U^^fi£f^'ciWCMc|Urnaffga5,()at 
j^^t^ jtutr^ folgpiTbc Siftnbungfn u,m 

^gbic^itjjtniadjt^ j)SScr&,cireitf cr im 3- 
i^,^ii.bic5w^mtionGE)5inci.v_i«bcm er bic 
^^^htiitt^en^iDbbic^&necEU^cfe^t txjzxs 
tc^mciii ^ifui legal Itcij, wobuid) bfc 
jUilnjjTn^^mJSi^i'cfl.ungc^i^^^^ intlaus 

i% bis vib^Vcnani i^m jirfdfSrmi^cn Sriimmiing Salb tinfi, Calb rcc^ttf f^^nctl 
tcmbcten,iK(d)egbuic^ baS &ftci-e Tin^ot 
gen bcS 33iriCc(t ba^ 5>[afcn cifdnrcitc, 
©a« cifrc 3n|UunKnt, iDCldjcS ct nadj bic; 
femfcitKuSbealir bei; bem brrrt^jmtcn ^ns 

fmmienrmac^ci-Dtoour ju'pandtjcvfecj 
tigcnltpg, roarfcmfil6ci-neis ^om, Bcffcn 

ci (idjbii an feinni Xob bctitnt i}au a) 
ffcfanb ev im 3- '795 cine ©ourbine 
(SAmpfeO f&v^ S^ovn. ufvmimli^ bciTcn 
man bte^ai&en obctgcflopften %i\K ebcit 
fp fidjec imb lein, Mi mit bcr J^ aiib auf bem 
JpomC/ o^nc ©oucbinc netjmcn fann. Sa* 
fcfijvcvSnbcit ba^^otn fc^^c Stimmtmj 
eOen fo roenig, alsiei; bci- ^ a m p e 1 fdjcn 
©outbinc. 3?oc^fjat ci von feinet ^v6eit, 
6e9 ^Sitnjcl in 3crbft ftedjen laffcn : 3) So 
DuosA 2 Cora. Op- j. Berlin, tm cigcneu 
Sct'lagc, 179 s. Op, 4. ^atte et 1797 te/ 
ifitdjumSiucfcfeiiig. 

XiJprfcftmicbt (3ofepft) jtingcvci 
SSiubcr bci 33or^eige^cr^bcn^ein gutn- 0c* 
funb;«^oini|l, ^i:It|id) 1797^ imbf)3ttfic^ 
&>aC)t'f4ctnIi($ noc^ in St'^nfieid) auf. • 

•liicifct^tnicbtCSarl^iCDObctSo^tt 
bcS Krcirigtni Sat (^ ge&* ju ^Pati5 am 
30; Oft. r77fi/ finbirte batf S^}>tn i797 
nod)6e9bcmtutoii)eu3- ^vun ju ^ci/ 
lirt, irnb miib (sdj o[jnc3n>eifeI ju feinerSeit 
fcine^ giogcn SSacctS unb gto|3cn Sc^teu* 
Wili'bigjci^cu. ^ 

TuIouC,,.) n^ah):fii)nnM) cin Jti ^ 
Qiai't^ lebenbci: Sirtuofc auf bem ^agott, 
^argegen i79gbafcl5fl flc^jen lafien : VI 
Duos concert, a & Basions. Q^avilJ. 
. Tunste d (*(Sii»on) ctrtSiannSfiM ■ 
neimint^, gc6- jn ^otwicti in Snglonb, 
blii^te urn Bic SKittc bti i43atH'^UnbciW, 
unb roav ntcfit nut m<icn fcinci®£(c^ifam; 
, tcit in ben 3Ji)Tett(^afren* fonban auc^ we* 
gcufeini't augeiDrbcniliAen gifiiliiung iti 
ber5}iufi( bctd^mt. SrrouirbcinbetSot* ' 
ge ©of tor ber l^eabgic unb am Enbe cin/ 

ITifltfirg jum Provincial Master of all 

England eiro4rjlt. 3n bei' ^oblcjifcfeeB 

SBiblrot()cf ju Oxioib \iKvbm No. 5 1 5 noc^ 

2 Gradate wn fciner Sebcv au^cnsa^t, 

aU: i) DeMusica continua etdiicre- 
.ta, cumpiagiamipatibu9,perSiaion«ni 

Tunsted*,An.pom,i3S»-©i*r^f3tb^anb/ 
lung finbet fi* audi unter ine[]rcten alf 
No, 4- in ben .^5nbrn bctfSiafcn )yon BSB 405 Tut Tu- 4o6 tnor principalibuSf in quibtu totius 
Musics raciicet consiatunU f. ^tft/ 
nti) fficfdj.Vol.lI, P-39I. 418. 

Turato (Antonio Maria) julcfet 

.fiflpcKmciilcrflmSom ju ailailanb, 306. 
1 6og^ Wfli" in fcincr3iiflenb am intmlidjeti 

ficy fficlcgcn^fit zinci ^cijIdgeiS ^n 5;iiriiv 

Cttmmc unb aJomag flc^ bermagfn cm/ 
jjfaf}!, bafi a 6fi;m SCHdjicbe mit piner sdI&z 
ncn itcttc unb cincv qvz^cxi ^Olcbaidc licj 

ni|tait 0f, (Jdfo iu SUaHanb, unb banli 
fll^Clericus am bofigeiiSom an^cjleHf^ 
itt wcli^em 2(mH cv aUv f4on 1650,. im' 1 

'forget CEdmuni]) tin attet ensU' 
ft^frScmponift,, trat -iOofmu/ituJ fceijm 
iE6tiig .^ c i It I- i c^ VI. von <Bisimb,lebte 
fllfo ura« 3. 1 44Q. . ©enuoc^ gicfit un« D, 
S5 u V It e 9 in feiiter jafctVfjidjt?, Vol. II. p. 
5 48. not^ emeu enflUfctenj jiimmigcn ©c; 
fang von fcclTctt .Sonipiifitioti, aue tiiwrn 
von^cmitDmpomtlrn ^nivfas.aas biu 
femSeftalrci gefammcften ,53111. . 

Turin i(Francescol(in tief grle^f/ 

tec Sonttapunfti)i unb ^linomtl, ge&. ju 
^raj 1 59o,iBav tcV 0o^n be$ foIaenCen 
Oi cegoiio, unb »urbe,^t"(i et fdjcn Jra 
itna6eiia(tcc feinen Skater vnhven t)rttt^ 
butc^ btf fiefonbcfe &naU Hi ^ai/etS 3t u; 
bolp^ II. jum ^ammeL-or3a«i|len m 
,nanntiin6be^n)fflfp n.act 9l.om ^n^ SSenci 
bigju b(n etfieij5iK«!iern tKrep.Sunll ge-- 
r4iiif t> urn fi(^ ill terirl^eh DoIIEoiiimen m 

"J. ..J rt-„ »..■..._ t - .f I- . ' ^ 4afteii3a^iefeirtcS2Ilter«,ftar&- Sonffij _ ^ ^_ 

iicnrickn^inteilaiTciien^ompofittDnciufl mac^cri- €r bicnK ^ieianf fcincrti -^crrb 
md) ffittcm 'Sebc gcbrurft roorten : Una " unbSSo^lt^termc^mcSa^rc mit fcinm 

Muta diMotetti a2,3,e4vocj. CKrtEJ .ijaknteii uiib, ^wn^niflen, iU er nat^ 

'lanb.f.l^icinelli Aten.deiLettera- ©ifCcia ftl5 .©omoi'0am|l iivnfen wutj 

tiMiian-p,47. . be.wocc.aucfr, nacti6cmei;mc(f feincr^eu 

Turbelinu8(Iacobu<) ttsirb Dom ftcmirrfe bafelSft buvd} bfn©mcE bcEannt 

Gc5ner,,Lib,vn tit. 3. Part, uuiv* gcmat^t^ttltf; im66frcn3a^re feinrt 3tk 
umt bic miififalifc^cn ©c^iiftjicller gc/ tfrf, 1656/ parB. 23ottTnnen.S?frf£u J4f)lt. 

, Turbiglio (Felix) fill ic^tk&cnber 
Jraliirtirrfjcr ^onfilitfilet imb ira^ifc^fin/ 
iLcbJaiitiiofcfluf bcr SSiola fc'^fmctc, ^von 
bcffcn TlxUit man in ^iraegd ilAtal. tfinnen no,d) an^cfii^Ltmcrbcn : i) Misse 
a4e^voci a Capclla. Op, i, SScnebig, 
6. ©atbaiio, i)Moretti a voce sola, da 
poterti cantare in, SppranOi in Conti'* 
AUo,inTen6rc/€tinB,?Siffc(fl, ^wti)s (3Bieit, I799)an3cfii^t'tfinbet: OGon- . u2fu(r, 2Jmbt3^i6ji9-. 3) Madngali a 
ccrto a Viola d'Amote, a) Trio, a Vip- 5, conJV, e Chit^rone. SJcitrtii' 4) Ma- Jad'Amoce,V.eB.bDrf) 6ci)bc5 miu^Sft.- 

de Tar chant CHermannuft) ctn 

Soim-apmiftiflbca i6.3d^tf)unI)cvt5^i>ori 
tcffen^dbeit man noe^ ^til^f tn @a)6; 
I i n g C V 5 Concentus 4 — voc (^fug^/ 
fciir3^i545) fingcriicftfiabet. .: ' , 

Tnrco (Giovaniii del) fin SlittcV 
teg^tcp^an^orbenijuSIotfnjju ^nf^im 
'^e be^ 1 7* 3a^r^unbcrtd/t>on btff^n^ir&eit 
bafflbfi i6i4iSfab4:tsa(ien gebtucft ivor^ drigali auna, due, tre Vbci, c6naicune, 
SonatQacetaa/aJm^bJ^^ 1614. ©uv/ 
nc^.fa^t un5^ brffc ©pn^ft^n ieflAnben 
fcIo6 iti Wcintn gugen utilj Srtflf^d^hjungcn, 
n)d<^ eku fo IftiI)t»on jebcm aribfrn3n/ 

.fuumfdMWttotibci^iolinc^^tl'cn^Jp^^^ 
tragcn a^crbf n t&tmeti, ^d mrfan i^mn 

. ntdjt^biegmpgfleStiic^ctt ai'ifbitn ^ogen 

fpiJlK, 5). Motetti cpnirnpajjin ogni 
^- parte. ?JcneM0* fij^lisse^a Cipclla k 

ten pn*.'::= ^;^ v t . ; , ",4'y<^ci-%nebi3^ i64i- Stt^tf/^^ 

- 54itgf (3,g,)— Jttlf|t SSujitbicef^^, fomrat bf^/ffiirfrlicfec Sahfin^ir, njfld)en 
, tbF,flavti«©flniigfcboniaffinem39ften'' i^dnberroo 3a^re bmVuf^'biirc^fcinc 
:5af>i^i7?9-/2Ii:mut^>^ 4n{yrce ?eifecn. .Siinjl^V^V/nc^r^ ;\ot^ cmmaUlJ Snflvm 
ia jutififfff, nnb iS6ntris&fn(;'pfcilr?;i£i;m9r Li^iligljiwc^ ^' ' " ' " " *" 

jeitigen SBevlutl* <in- ^.^^ g'^ameno FarhVasiii'bau/ic/^Ferdin. 

1—5 
* BSB A07 Tur Tua Twi ^ I 40a 1—5 Toe; Venet. ifiij, fingecflcft. 
©:*9lef(feenimatenX^e»Ieb« Arte pra- 

tici bei Paolucci. Venez. 176^- 4- 
f. L(«6nar<lo Cozzaado Librar. 

GrescF.T.p. Its: 

/furiniCGregorio) bet SJatct 6(3 

miite, tin einger unb juglfidj eln pdc/ 
tvffflicftn 3m(cn6Iiifcr. Snnc&Brai ec in 
6et)ben(Eigenfcf)4ftcn me^ecf it SiirRcn 3" 
bicnt ^m ,n)ut:6e er nai^i'Prag, an ten^of 
ilaffeeS Stubolp^ II. bmifen, wo et 
flfieiVWicMfeinen QJefdjflfKn ttorntiiJiu 
fc^en If fti', fc^c junjj; urn i«oo, ftacb. SSon 
Vfincn ^ompolilienen.ltnb gebnirft: O 

CaBtionesadmodumrfevotaecnra sU- 
(jnot Psalmis Davidlcii, in Ecclesia 
Deidecantandii, ad 4 ««»jua!es Voces. 

Sencbia, 1589- O X(Utfd)C Cirtset r\a6) 
3frt bcc recirdjen aJiHanellcn mtt 4 ^t'""-' 
nwn. grantfui-t, umS 3. 1610. f. Leon. 

Cozzando Librar. Bresciana. P. I. 
p.315. unbDraud.Bibl, Class. 

, TurinomarusC^oannes^^icSifl 

^e^;■, Sutiariie hti oUn fdjun AHgcfii^rten 
©dfjciftflclfev^/ loanoes Avcntinus 
Thurlnomarui,' _ ' ' ' . ' 

Turner (...) .(ta Orgflma^er in 

(Englanb, Icbte wm 1710 |ti ffambtibge, 

ton we auj et bie «Itcn Orgeln in bcr 

©.•gcnb Hm' Conb'on rcparicte. f. ^i"' 

' (in«. • • ■ 

Tu t ne r (\TiUia"»)Unt« bicfcmSna/ 

pien finbe t* in J>tn. .Sammctma(i(H« 
© d) i 6 1 r I'n 3 S ^lictjerfammfung fulgctu 

Sound auatoiniz'd in a Philosophical 
Essay oa Muajk. To which is added 
alii8COurse,concierning the Abuse «f 
Musick. Tbe see: Edit. Ldodon. ^. 

5)a mtcv J^arofin* m^ ©ume^ 
tic fsn ^raf tat in i^rcn jiemli<& auSfii^vIu 
«feen Sfladjric^ten' son bem .Aliei-ti QBill. 
' Su t IK r 0'- ^"^^ *• 2ej*.) pvroi^nsri ; fo 
i-ij^rt biffe ©c^i-ift roa^i'fcfeeinlid) d»» «f* 
ncm nenet'n ,^(^i:ift(te(Iec ^biefei ^«f' 
nien«^cir.' ;;' ■ . ' ■■ ■ 

T u c n h o ut (loannfis) f. Fienu j. ftfn#«ulfcafi3cr@c^«(e, von beflVtt2fi6Ete 
1 784 fcaff dJjC aaf^efil^tt mxUn ijl ; I'lm- 

pegno. Op- bulla, 

Tutilo, cm 53mcMftincrm5ncft ju 
©t.QJrtt!cnmii«3, 883,irivtJa!Jcnt9iiteF 
?Olalci\ Qioft.iHcbncr, ^Ut*^fluer,©oi:flcft' 

nsuite in bie 0t-ft(tr^arincii;:KapclIe fcinf « 
.Wcifla«,fwcId)cfdt£)cm^fon?(C bcr baratt 
(lo^CTtbciivc^fjof, feinm3lamfn fil^tfrt,) 
bfgrflbfn- lodor. M e £ t e r f^igt uo«i) von 
i^m: de Virii iltustrib. Monaster. S. 
Galli,lib. iX- c4 : Edidit non pauca 
siu ingenii et pietatii nioouinenta : ex 
qiiibui Tropi et Me!od ia« plurt's, qua- 
rum etiam in Sftcris Qfius. Cuju»etmii- 
vcrsa dlctata singularis (ait Eckarar* 
Alls') et agrioscibilis melodiae innt; 
quia per Paalterlum seuRotafn(tcxhji 
habet Khotbani,) qua poteutior ipsa 
erat, neumata inventa dulciora sunt^ 
,ut apparet in; Hodie cantandus eit, ^ 
Et : Oainium virtutuin geiDiuiB, Quoa 
quidem TtopoflCaroloCrasso adOffe* 

readani, quam Hex ipse fccei at ; Tuti- 
loobtulitcanenclos. Rex vero etiam; 
ViiiGalilaeijCuoidictaiiet, Tutiloni, 
utvenusadderet, injunxittputa: Do* 
minus leaus cum easet etc. Ooinipo* 
teni genitor fonj et origo. Cum *c- 
quenlibus etc Hos enim solui libuit 
adfeire^uti si Musicus sii, quam Aib^ 
par ejy$ et aliorum MeJodia lit, vi^ 

deas, ®aIt^ers(auE>te,E»ct0 €cfar4r/ 
bui ^ifitieSSSrtcr: Tropus.Melodia, 
Rotaimb Paalteriuui, aW gleid;bf bf Uf ' 
tcnb gcbi'fludjt ^a6c. ^uttlo foB aad^ 
Auf alten ^r»n ^1^4/ imb @aiteninjlnii 
mcnren gefcfcirft gcroffcn fe^n. 
Tutzck O^O f< Tuczek. ■ 

Twioing (Thomas) (in neuerer 
, englifttcr ©cfti'ifttlcHcr, ^at ifine Ue&ei-fc* 
^unfl be5 3tviftott(etf intJ Sngltrdx, 

joubon, 1 189* 4- ^fMuigfasfeen unb i^c, 
' not^ jwev ?l6^Anblunjtn^ il&et bit ^oefte, 

unb il&cc blc .5Kufif,' ali nac^a^wnbc 

., St.an\\jAH^i)inait. ^c\)be finbct man ini 

■^iuti(i)e&S>tt^e\t, in 3o&. @DitI. Q5u^f 

U'i 3(ri|toteIei iiberbif^unfl berpocfie, 

«ud bem Qidct^tfc^en iifrerfeftt. Berlin, BSB 4o9 Twi Tyo Tyl Tyt 4fo 1793. 8. uiib par biz t>on bee 3)Jufif, 

e. 241. 

Twifl5C.O fin tifiiprfr fttfllifdjer 
dUmcnti )m SonCoti/ 9f|bc&eii wo^^cn: 

Scotch Air with varialioni for the Pf, 
T y a r a (Pontus ie) f, Tbyar^T 
Tye(Cbristopher>— WrtVlU^Bffl' 

min|tef gcboictt, unb in bcc StBnigl.Slrtveae 
infcina'^unflutttecridjtcr, wa^ifcfecinlicfe 
flli!£f>ovtiia6e. ^'mau\ touvbt cc 93Iiifif/ 
tnei|leibe<*ptinjen eftiiflcb, imbi54( 
j»i£ambrtbq€©oftot bcvtKufif. 3m 3. 
1543 roiirbe ft oWa^Iitglieb bcv \Xnmv\it 
tit jnOEfoLts aitfgcnommen, unb von bet 

aUOi-^mi^ any\l:ilt. ®r nwrnnerbfc 
heriTUd)[lcn ^icc^erttomponijlen fcinei: 3eit,t»Ie bic *prc6fn ax\imiftn,mt^tnni 
J^aitotini unb^SJunui; vott lf)maufr 
Ul)Mun ^flbcnjnifr ndmli(& Vol, UI, p. 
2 56.feiner©cfc&-miata«imuomi4tm 
^ap. bcr "^pofltlijefc^. filr 4 Stimmtn, unfr 
(Ourne^ Vol- 11. p. j89- ffin« ®rj 
fd)i£fttf/irt.bem 3(nfrtngc tinf r ^Slfffe Eoge 
Bone, a 6 yocu £r mar d^eir aU($ eiii 

Ty]kowschi ( Adalhertut) tin 

polnifi^cr 3f fwit/ gcB- i6j4/ P-t^ *m ^o# 
^rn2(ltfrju9ISiIn^/ tiadjbcm friitttet aw 
bettt 2Jerfcn geft^ttcben. fjattf : Philoto- 
phifl curioia, it(t3(lf t OliM tf^ISanjIg; 
in 8 ^nobej/^^nbcn/ tvorin er tfuc^ vdh' 
bcr ^ufif ^a^^cI^ fofl. 

Tyrrh cnui, Piiaous, foil tie 

r(icrnf Xrompcw |UPr|leifunbm (jafcm «n> 
int3<t^t:b»^clU8j4S(^tlo(&en fepn. ! ^ lifter (t^tiftfdit g^cnfamin) — 3Cu4 
frttS t^etita- ^fll ei' ^olgetibeS in lOJnfif ge/ 
fcfet: ^Irtiffff, obcc bat unbrfaitntt 
©ifn|hndbc^cii,Opcccttc; audjfilrS filao. 
jcbrncff- Cfipji3/ 1771- 1) Satttare von 
bem Sufifpicle : bee 33oIonMir. 3) ©e«fd/ 
Ucnuti&'Pyrt^a. - . ^ . 

Uberti (Grazloso) dn 3un|t jn 

Cefena in 3wli^n itiMnfanj^e bc« 1 7,3^^^' 
^unbcitS, i}at gefdjilrbeit : Contrasto mu- 
sicoiniettepani diviso. 3tom^ t>.£uK 
QiagiianO/ 1630, 8- f. Allatii Apel 
Urban. ■ -\ ./.-'-■ 

^<yi Ubrcde (loannei) ein Sotttra* 

piinftifl gegen Hi 3- *450/ «?rid)en @ p aj 
tfltlita in fetnec JBcit^iribiguns be^Ra- 
Hiu» rfif)tnt. - ' 

■ Ucoenini(DomMarco) — iBon 

ffincnarfiriicftcti 3n|lrumcntfllfac6en (intt 

BOC& ju meifen; i) Senate, Sinfonie e 
Coirentl a e, 3 c^ Strom. Lib. 3. a) 
Soilate a a e 3 V« o altri StrgmentiXib. 
3. 5) Sonflte, Corrchtr, ed Aric i r , 2 o 
5 Strom. Lib. 4. aUc um4 3- ^^$0 unl) 
60. f.9)arflovffcr3 rauf. Matal 
■ llbalfctjalf pon inaifdc-p-(tat& 
im 3- * M ^ ""b ^Qt von fcinct Scbev ^in/ 
teilfllTm : De Muiicii. 93Iti, f, C«muriM 
Magdeb. Cent. la.G- lo. - '■ -- u. Ugberio (Pompeo) SJirtuofc anf 

bcv 5)oppj:l^flrfe unb ianjmcijler ju ^3)iai^ 

lanb jn Jin^an^e tti 1 7< 3^^t^unberr#, 
rammclce burc^ 6e»bc Xa(ente filcid) tict 
$munbrffrunb€^d)A(crnmf(i^. Ue6erf 
bird war cr £ompont|!, inbem et ron fritict 
Jltbcitinbm'Svnrf gab: ^"onate, Bal- 

letti»Ga^liarde e Corienti aS. cioe a 
C^nti, et ilB. ion parlitura, Milano, 
i&27.f, PicinelU Atcneo dei Let- 
ten ^Milan. p. 474.. . - ' ' 
' Ugolini (Vincenzo) — f. im fl- 

Se^ Hugolinus. ^aHf ^mm Zobt tts 
fctirnen noc& von feimv 2lt6^it im S^«:ucf : 

Pialmi adVesperas, 1B40, ' - 

urn 1 7 3 o, raair berSe^rmetjler vonTlnbcrai 
itapfer.'- ' ;: ' 

Uf)ltnann,(3o^ann 3Ibam) 3ilr{tT» 
^ofmuUfbivrftor ju ^ani6£r3/ Sf^-J^i 
jii-onac^ 17J1/ HIbrte n^ ]U S^Ant^eii 
jum ^omponiittn, imb (am bfltaufnflc^ 
^(fmberganobigc^tell^ mo errrtmSsc 
ffiner srdnbHci)en ^SmnmifTt unb fcirter 
©ienilfei'tigfeit man(fccrt SSirWofcn jum 
Somp&nijien gfbilbet ^au £c fefbft war 
ciR 6rai>er ^omponi|l, fe^re gek^rt unb 
gtrAnbtidi. babeuabec febr fc^ffirr. @ffnt 

'■ ■ ^ ■■ ©efttci; BSB 4" Ulb Ulr Vmh 412 . r 

tvrt^l barutttct unb Jrgeri Sini^cS tavon 
vcv^icntcrmflficu bem^Sutliftim ror. ©fin 
^auptuttlrtimcTtt n>flv ^U fljiolm^ ble rr 
voafommm in fcina- ©n»a(t ham. €i' 
^ottenoc^nidjtlrtngctprbcrfein buic^ fci; 
ne»ifIcn5Dei"c^ier i\\\b Untcrgfbcncn ijcci 

jcit, flU ec 6afc(&fl flm 1 1 * Of*- 1 801 (IfltS. 

Ulbriift (iOJorimilO ?>n(^^aUrt^ &cv 

tcv niebccfitl^neic^irc^en 3tc^ientni) jii 

SyjifnnmbaS3. T79&, iil|marnuv^i(ctJ 

jiir,Som>c(ttioti/ baS mnn 6i^^ev fcincm 
jaoffll/ uitfe 3itjlLumeittnlfd^e fiteid^ gio/ 
{en 55Ln;fa[IgfjDlIr^at. Q^efonbcr* rftfjmC 
nirtri feinc ©iTtfonieti^ bercn 5Kflrbc wnb 
(EnjQ6eti(teitfTeganjji<3{uffil^L'ifn3rn 6ftj 
frpcriicfccn ©clcgcn^eitcn rigtirn-fbttcn. 
Ufbnfjaiipt (6nfifn fol^cnbc feinct*S5crtc 
«nqcfiS^it mcrfcfn/ eon bcntrt aUpn^y 
md}ti gebrurft t|l: i) ©tV 3fMf[ttm m bfc 
©ai^c. Oratorium, 1) Srfi()Iingnnb8tebc. 

Dpcmte/ffici'^oft^Mttr j« ffiim.-?) 

®n' blauc ©c^mmerfirtg, bpeteitf, fflv 

■ fcflfKlCe--4)©rt®«^nittfifrciibf,0perErte, 
ffli'baSbafige^Sitineflifn^e^^fatcr-'Stflc 
abcrror r/gj; gerHcr: 5)Vl©ftifi)n[cn 
filr giogc Oi'^eflcr- aUft, bcp ^i-aeg* f. im 
n, Ser. Utricft. ^ . . . , 

Ul*<^(3e^*!rtn).Srtritor unb itcmpo/ 
iii|l ju SQittenbf tggedjrA bat €nbe fcF< 1 7. 
Sjfjv^unbei'M.ttJaifleb, iu2npji9,unbga& 
' inbeu'Snitf : -RtirjC'TTnleifung jnr ©im 
gefimtT, inciner Tabetic ft&g(fagt,35itKnf 
berg, 1678. Sof. ?Q5ogcn. SnbcrfDoifej 
bebotcrtJen©cr(eg*in nodjfo(genbc95rn 
U an : 1} ^onjetK mit itjcnig ©mgltimj 
mcrt-im& 3nftpnmenten- 1) ©etgleirfjm 
niiti?iri©iu9|limmen unb 3n|inimfnrcrt. 
- 3) ©ammltmg uon Sanctus, tftriftfjlaif, 
t^eiU fdjujat^ iffefet. 4) (Einigc SJlotcmn. 
■5) grUdje ee(o'<. - .-;,.. 

UIHngct C-,0 W" rfnBrwtrSirj 
d)cnfompom|lju50Iiad>ert/ ftdtb obfr jn 
M^fib-bieftmlfctta^vii^fmlit^ nmS3- 

U I r4 * C3. «0 wafjrfcbcinttc^ rin pmt 
gciXontdn^Iet oberSilmant ju Seipjig^ 
sab bafelbjKff tr ^rcUCof f $ieraii4 : i^^f ; ^' * v 1 r^nge am ^fa\)Ecv, obct ^fiiSwa^T einigef 
Cicbev bfv6rf!cn ncncrii Sidjtri' mU Ifflcio; 
bicn. Scipjig, 1793. 1) SCeifiicfjc finigcr 
-Sfama-nmb Qjf fongtWtle. i^^ aStinb 38 
J^eft, €bcntT. 179T. ■ - ^ 

. timbre it CS^ilQJDtrficb) Organitl in 
0onnebornbn>OJot^a i798/finn>i!lL'bi9cr 
®d)il(cr ifi gioi^enOrgcImfiftci'tf ^ i 1 1 f I, 
^otcineff^i" e^icntJotlrSanfba^n angcner 
tett/inbemet fcirfurjem, jurScfSibaurig 
bfc cigmtlit^en uub warren 2trt bic Drgcl 
lufpielen^ angcfangen ^at cieftrertfciiier 

Oigcl|liWeuBbC^ov(lIcinfIctimt©anim; 
limgcn I)frantfjugebcn/' SBfc mancbem " 
^cnlidjen 2Beifc in ben grtgen i^ic^cn 
Denrffl^IanbS.TOirc ju mfinfd)tn, bnjj c« 
auffciff inbielenStflffen ^fnfctcnbe^ia; 
nict nnb in biefum Q5ci|tc bcfjnnbe (t roiicbe ! 
5)aabcrjubrcfer2(rt ton itunji me^r ge* 
^ftit/ aH @onafcn tmb Opeinaiicn^ ntng 
ficantb^JIojarr gffcfetfjaben^ fpidm ju' 
(6nnm;foRJirbbiCiJ foiangc ein frommei^ 
SSiinfc^ bleiben, a\i man nidjt baiaiif be* 
bacbtfjf, bm-f^ rn'^dlmil5miiL»i3e Ot-ganu 
ttenbefftlbimgcn fili- unffr Sntaltfr jimgt 

^flnftttr jn bcm fc cigcnm^eintlen, unb fir 
Sepf^^dnbf urtb giipc frfjroercu ©tubium 
bc^ ^armDnift^enOrgdfpidd jn eimnntern, 
Doubemf?c antjcrbcm imgcmeincm ?e6en ■ 
gegenwirtigmctttg ober(einfnSnu|fn |ic; 
^cn Wnncn. ©ie?>erfta^ungen rine^ 93 g* 
Uv nnb ^ittelfelbft f(i)icnmin iDifein 

'^agenbitZnfmerffamfeiranfbiefm^wcig , 
bec^anftganj &efl^nefe*TOtcbfv eitcgcn ju . 
n^ollcn. £ribev abrr r<:^clntmaa babei; blog 
auf ben f&ntSj;\ifiaitnui ber jimgcn Silnftlet 
jmrcc^mn;bennnocf)^6rt man^ bcij atlen 
ftnenemn goberungen ber^iitiPan Dr< 
ganiilen^ oonftinm 3(npaffen bep ii'^mb 

' einei®eindnbf;i^tniOr8anitlcn fobefoir 
benjutt^oflcn^ba^erwMT fcincrmibfilrfci*. 
nfgrbgere^tmftaut^IebenfSnnw, J^&p 

■ler tfjat alfo an feinct fficmeinbe, niai 
9tc<&teni wacy flbetlieg i^r itfrc Orge I, imb 
gingbflMn.— *SJei:(an8tmanba«bia^enbc 
SfUalter ,bcr Oi-grl&ittfi wceber; fo ttife 
man auc^ ben &ti^ jetted 3EiUlt€t:« ivicbei: 
juriJif, in twl^rrm -rin ^uxtc^ube, 

- grcffijbaibi, Srefictgeiv ^etl 
^ac^el^el, airtupac^, Stofenmiilf 
ler, 0i$ur|/ @wcltn9, ^ecFcr, 
SBtcrmann^, $i6urr. SSinflciv BSB 4>3 Uuib Umli 414 fommcnbc ?3Ici|iei' (cbten. 2Bte iriitCm 
biefc ?OMimcr ju i^it c Scit nic^t gcc^i't unb 

it)vf V ai>ai)l ! 2Gie roeit f)i:r wiiiben fie tiidjt 
jiim X^cil ju i^cen Jtcmtctn Bevufen ! Unb 

gcnroiitiglcibernocttll, fo war boc^ bicfc 
(Icine *3iimme in jcncm 3citalifi' x»oti un; 
fl[firf) ^ft^ci-m ilficrt[)c. Unb roie biingte 
fn^ bamaW 2(CriJ, Dom Silcflen btjJ jum 
^iagcIJ^nec, in bit Sirc^c ! rof(<ftc Slcifen 
wmben nic&t JficiS uon Siln|l(evn utib 
liiht}aban, fe»li tintcc ben ®io|5cn, untcr; 
nommf n, um fo cincn ^Kami fteijmSpk Icn 
tn fiunci- Siivdjt ju ^daufc^enl 5Sie bbe 
pc^ t «tf ba^cgen jc^i in nnfcvn Sirc&cn au3, 
wobcrOrgflniflff'ne Mn|l(if(> fyatmom\<t) 
fea'UKOKn(Ifjoi'aIocrfpieIc,foTOicVt'ittefliiS/ 
. gcaibritfccn Sugm mit aontrafubjcftfn 
cincm ^albcti ?WanbeI flitft SSei&ev rov/ 
fpiclcn (nnti, toennj ifjm bf li^fct. — ^nbef* 
fen i|lbfl< 3bcfl(acc wa^jrcn Ovgelfviclfunll 
mtct ling, TOcntgftcn^ im nJibltclKt* 
©cntfcf^Ianir^noc^nirfjtralorengcgangen. 
3iod)iebt t^nidjtnnc i« btntcn Silngccn, 

iDovonnjutn ben imtfn folgcnbcn 3Beif en 
fceg JJ*rtt- Umbreit me^m-e ^Jenjeife' 
^nben, f*inbnn andif firlb|l nod) iti i^tcn 
SRri(t^in, ©0 lange alfo n«c& .Sirdxn unb 
infcftigeiiOt'flfln t>r|lcf)cn; fo lange ifl etf 
CUC& ^^ptc^t fir ^un|t nnbiffinirler, tic 
^c^te2lVtbie^3n(irumcntaUa-3nftiumem 
t< lu t»c^anbeIn,fo gut ti 3ei£ unb Umfldnbe 
■ evlfluben, jnev^altm. Unb jc roenigct bcr 
' (nngeSiinfilcc von aufim i(^ufmunmnng 
fcaiu tJOi fidj fie^it, be(fogr5t*!r iftbasajec/ 

fcicnfifeincrguogmiit^i^lcnSliifopfcrnngnnb 

. 3[n|irengnn9, \i<i} in riner fo e igf ncn ^Suni^^ 

gatrnng in feiner Hit ^ivorjuf^im. ©if ^ 

cin fiir ^Kemal jur -Hntitort anf bie abfprer 

djenben Uct^eifc ii6cr Ocganiticn unb btn 

SJerfaU iEjtev Sunfi. Jprn. UmbceitI 

.6iS^erfrfd)ieneneSaSerfe, niek&e jn biefer 

.K&fcfemEifung bie 5SfriinIafrwtt9 fiegcOcn 

.^aben, finb; i)XII Orgd(>iS(fe tierfc^ie/ 

^benecKrnc. fetnemfie^rerybem-^in. Or/ 

gati.Sittel gcnjibmer. rfte ©ftmmlung, 

, Seipjig mb (^Jot^a^ anf ;Koftfn beS ESccf. 

.»798.4*2^09Crti»^oI- a^XIlbeigfeidjen. 
ate @amml. ®Dtf)a^ im eigcnrn SJeilAge^ 

1 800. Sot 3)XVicic^K«£;oul;SCoi|p(s; -^ J-, U fur bic Orqet. fftcnb. i goo. 4—7) XH 
Orgelitilrfeeetfdj.'Hvt 3te{Jt«6tf eammU' • 
€6cn6. 1 SOI ttd 1 806. 8> Sunfjig d^or' .. 
idl.-^SIffijbien 4(limm(3 fiU- Hi Oi-jelbeari 
&Eitet. &<itt)a, 1 gog. ^el. 9) aagcnwinetf - j 
C^offlUmd) fur bit prottflantifc^ itirt^f/ : 
vieriltmmig nu^gtfc^t, mitcinci€inte((ung 
fl&er bctt Sirdjengefang unb eeffVn ^tsMt 
iimgbui-cljbieOvgel^won ic. ^erau^grgei- 
Sen uDii3iiib.3ai^.© eaev. &atfya,x gi i.- 
gr. <i. 4. 5)i(;« C^oraffcuc^ cittMft 3 J » ■ 
9}ie!obien j« jwMf betMrifiglicfjft'ai neum ' 

^fangbildjerObmunb'Jlicceifat^rcntf/itt 
flUembie OJiElobienjiijgjo feiefin-n, »iei'<^ 

ftimmig,ncb(l6eji|fevt(in3>flfre. Xm^ ifl 
€E bee Citle, welctier auf SeranlafTiing ntei/ 

ne« 2rufffl^c3, im IXten Sa^cgangebet : 
muf.3nr.0, 161. fife ttiK^6eFdnntgi&rie/~r 
benf n iEomponiftcn i15n- bcii gjJelobiefimu.- 
(lemfctt^flt. ©urc^ttercgSCn-f ^atei-frt^.' 
ncn ^fli-monifc^en ^cttntnifTf n, {einen Cirtw >. 
(idjttn iit bien)fl^|K 3trt, Ben €^oraf mit 6tc • 
Orgcf ja feefllcitcn, utib feinem Slci^c eln' 
(jlei&eJibe* €^renbentmal gefiifret. . - ;'■ 

35tetf aUei finb ni^t nur laiifer grtiegnie ■ 
unb iSd){»ei(ibifn unb aKu|i(r fftr anger' 
^enbe Oi-ganilten, juc ri*ttgfii^4an6j 
■ lung be* brey; imb tteriltmmigen <B(i^tt ■ 
un& jum ffe9en ©f 6ratid)r 6e(jDtr J^/inie.- 
unbStlC*/ iiSonbtti-btv liiifen, 6^9 g^^^^.' 
r^l19cirte«^dJit^enXc^ol■«, becim ©cfatw ' 
ge urtb in Jigiirf n m(r bem ICiefantc wett- - 
£tfei-t,inbej^ber^agetn|ig unbaUeia Mn^ ' 
Stlgen flbctlafTen bicifet ; fonbcrn aa^ ftli^ 
cffafttne 93ctcranenbcr Oige(fun|tmflfKit 
fid) baian ei-g6^en.3?ur ge^irt burt^autfein 
•pcbalju i^rent ®cnufK, roeii^eS^c. U m* 
b r ( i t, tvie ea fc^eini, mil »ieler Unge#v ' 
jwungen^cit iinb geij^ttgfcit ju be^nbcln 
gcreo^nt fevn mag. €4 »eifte§t (tc^ a&cr, 

bafibicanurjinXtjC'Ifeiwc foliben^om* 
pflfitionen ifl. 3)enn ungleit^ mc^rece 
. ^rAlubien, (f ^otaluerfp'idtf , Orgelfanta*^" 
fien u«B wri^ttimmig gearb«itete <S^vik- ■ 
niitunbofjnrSwifcfeenipifrcfinb auger fritt-: 
fenin3J|h»on i^m bffflnni?6s<glri«^oi '^ 

, me^tcreff^ordlemUperft^icbenMi^iSflhr, " 
ebccmitwtanbettep ^armenif^cn^cgici/ 
tung, wecHntei- (tdj b(e tOiriobit^JDa* 3c* 
fulein foU bat^ mcin^-ofl ic. mit 50 vm 
fdjiebcneii^lftn^bffinbrt. ;3f«4 ^t cp ' 
«ic 00m ^cn. eHpeturtcn*m( <D e m m c BSB 4l5 Uml Uni Unt .Urli 4iS t' mfIo6irn gt60tent[|eil« viftlcimniij jiim 

ffiructt Jeartcitrt. ^ISCi^ten fcotl) f? inc n\\tt 
fciaenObmifcieftnfeinfnSlmlK'nesvi'inbf 

li^cn ^ftrrapnifdjen .ttcnHmiffe iitifi erlang; 
ten ftlmm ^miitfatuifciten anf tctOi'Sffl 
jum deficit ^c« SQK^:Iall^cJ bnbinrdj gc/ 
ineinnil^ig mac^cn, tat; fie bUfen roilvfcigen 

Stfitifllet, noc^ ta e« 3«it (it. a"* ^'m 
©d)Ul|1auee on eitic ©tabtf icrfjc reiletteit, 
Weev6evffineni5leigtun6 rcinen '■Jalcn/ 

tttiifo ttjo^lt^^tiii »>f'"* una auiJ bem 
©i^iMfrtfjor manrfjen &raocn Oi-ganilien 

tiltcn ffcitnte! 

■ U m I a II f (Sijnni) — fcefersitc in ^6/ 

Wffen^cit be< ^rtt. aalieii n»* tie 
3(uffii^tung terSirtftenftiicfif in tev ^fli/ 
r«l. Sapelte, unb wat flbcrbie* 1 796 iwc^t 
flW^lapifnneiftec 6(9 ben jiingciierj^cv/ 
logcn angeltcBt. Son feiwti .Sompoiitio* 
nen (6nn(n no*, auger mefirrccn .tivditnt 
m«|i!cnunbitIaute(t5njcvten,fol3ettbcan( 

gefft^vt leerbcn : &) ©et King bcc 8Ube ; 
Opfrettf,aI« Sectfefeung bfuGEettijfdjen 
Opet : 3emir< unb ajor. ®icn, ooc 1 79 3 . 

«Wfl. 7)©iepflcffaittenen©rf»a^c,Bter 

He fi&ne ® c^uflecin.Opcr. €6inb, 1795. 

5)1 aud> in auinKtten »erwflnbf IL tW(1. 

S^SHomanjcSuSKffenfPf"* »m'2:raiw 
nie,mit.'SIa».J^4m6ur3, I80D gcib^en. 

U n 6 e f) tt g e n C. . ■) ein 8'"" ©eigen/ 
ma*ei'; (ebte urn 1 7°°' ""^ ""i" &ef»nbetfl 
aertfiirft in iOevfertigung bet SJiBlbigam/ 
Jcn.f. <St>Ffl* fefcH inform. ^Kupfu*- 

€5 44 ' 

tlrig((«n(ff..0«4nti>cin5)ienfleM 

«m 1 7 60, Mrt bcfff n ?trbeit VI aitigrfil^w 
te e^otaie far tie Orgcl in ^|l. btt 

faiiBt^nft. ■ X . * c"' 

• U n gi u • (Petms loannes) em unba; 

fanntet ft^webift^rr ©flc^rtec fte« 17. 
3a^r^imbett^, tat in ben 5>rucf gegebcn : 

Encomium Mu«icac. UplB^ i6l7. 4- 

pie6 fcefi^t ^r. famine tmiif. ©<^t6cx 

' *Unicorni (Giuseppe) etn 0iei 

leRrterbc3i6.3a^r^unbeit«ju55ftgftnii>, 

fiflt^ im S. i6»o «"> iS.Sept. im 37fien 
5, feinc«^!ter<, unb (jinteilicg : De ma- 

tlieniaticarum artiura utilitate (5Berga; 

mo, 1 584) »«in It a\i^ «on bet ffllujtl in 
inftt6fraati|S*tt SWrffu^t ^onbtlL f. Do- nar. CaWi Sc^T^a Ictterar. de gli 
ScrittoriBergama3chi-p. 388- 

ne ieimt^Sietobicn fiwUt mait wd) ia ctncr 
©ammlung rocltlid^cv Sicbcr frtr 4©ruiu 
meninii. 4- unijJ 3.154s flf&turf^tiJ^tiDcft 

tvfl[)ct roiift. 
*Unjclmann (Smfceiife ^ugultc 

Conrrtbinr) — f f- bai a. Zcx, untcr t>cm 

Sfiamm ®ro|5manii) ifc cine gcfcoiiu 

glitcner, flcnannt cyiogmann, aiiJ 

ffiot^a gcbrtitig, 3m % i7SStam fie als 

©tlngeriri unb ©c^aiifpielfiiii na-i) ^ciUn 

Alt baflSn^tiuttalt^catcr, too fieflut^ nod) 

i^icm ?^^6e nnqcmeilt trtrljcn i|l, untfri 
f^rci&e id) iioc^ ^fgcnwdrtifi, nac^ io3a^/ 
vcri^ vcti gtinicm .^ci'if n, nt^d)^cm id) wfil)f 
tcnbiieR^rSdt Socmen im&?3ionatc lan^ 
Seuge BOtti^iec unnacfwfjmlidjcnDflipcIj 
luntjafTittjl mbt^n i^rem angcnctjmen unO 
grfrf^maifycUfn ftefuiiae gcrocfcn bin. 
CcfjonMiftStuljmgcniigfiii' fif/ ^^^ f^^ 
nebeu (inev ^ a tM iti u ^^ einci* iS; lU I e c 
tm6(3rf>i*f bei-eicblinglifS (tt aufe^img 
bet fflffangiJ fo feitt ffl^Icnbcn S>cilincr 
^ubUtdmtxt^av.atunt bkibt ,@ic meig 
oiic^ fifrertie* {ztft ^cfdjicff uti& untci^fll^ 
tmbi^tenScftingauf tJCL"®iiitaiTC ju 6ej 
flIffUcw* S5ic,9r&& i^r *iriump^ auf bfm 
2Eienf c gflationalt^f nrcr gcroefen itl, ^6m 
un3bic^ficarcc:'3{ntMlcaei'jl^If- ^ic ift 
tjicrmal, t^ciM irt giiDjepgigur, t^*U«,im 
3&ru(ifcil&c, g^ftwftcn- Sri&er abet fijdjt 
ntflnuifccn6ep&CTi tJon.53a(lin;}trfanft gut 
gcfto(feenf n ^Ubniffen i^vt ict^cnbc gigiir 
t)trgc&en^. 2)fe flSrigcu .^upfcrticcftei- foU 
Iennid)tgIiicfli(&nitnXrefffn9cmcfcufc»ru 
*Unjer (3o^.,2(«flii(i) — (tail) |« 
3(Jtona am t.Zpxxi i799/ini zfifien^a^re 
feine* 3fltec«, '-- - , . 

.iUp»er obec Uap er (Frsnceico) 

C^gaitiji unb ^omponifi wn brv ©iiloatow 
fir(ljf juSSfncbiguoiJ 3. if>i9,^atm£f)t 
cere feineu ffifrfe in ten ©rucf gcgeben, 
Don benen o6ee nut angefil^rt werbcn 

tam: Salmi i4 — 8 voci. Op, 5. SJcf 

ncbiii^i6i9* ^ : ' ^ 

UibftDi (...) (in UAlUtUr^ci: &omi BSB 4-7 Orli V TS Urs Uth 413 3f it in ©icisbntwnnicti nufj?^(iltcn jn f)af 
tfii, tro nidjt iitiv 5Bcifc^ic6ciic>5 ton icincc 
2[i6ftt3cfiod)€n,fontanaHcl^ mr^tnc feu 

l) II Parnace. Opera t«ria, 1784 {tl 
S>iltIinftllf3Cf. l)Il Trionfu di Clelia. 
Op.if'r, I7g4cbeiib. 3) Scotcli Songt' 
(ind Duets. Book L 11. and III. CotiBon, 
h. Clnncntt- 4) Scotch Tupes for the' 
GeimaaFL Sbfnb-B-?>iobri"ip. "" 
■ Urban o(D- Gregorio) ciu 9t5nicr 

uiib ^Piioc feci ffafimetififdjeii i?onj]i'cgaf 
ti;)ii,i>on brlTaiSompolTtrioii gebnidtiuor.' 
tcnfliib: Motctti.^:iicbig, 1640, 

Uienna, f- (m a, Scy, Uregna. 
'*d'Urf^y (Thomas) — |taib am 

j6. Scbr. 1721 jffmlicft bcja^H. ©Ecfei 

imiije (McfcUc awju SonbongnuJ^nlic^ 
tn ficn 2Sctn.' iinb ©ifr^Aiiinn ju ^ittife, 
wocvbanti (Vine tui^rjcn unft lufiLicit 8ic; 
bcr in feincSitfter abfang^roaiS ct- iiid>r felcm 
flm^m®fficnirftrt bc5 ^biug* ^arl II. 
t^an muiltf, objlcidj, aupcc. einev emisK* 
tfifn^timme, bte^friri gaitif^ mu|lfalif(f)e< 
SScrbirnfi war- 33on (fjm jjc jjcbiiiift: 

Wit and Mirth, or Pills to purge Me- 
lancholy j being A Collection of the 
bftitmerryfiAlladt andSonf^s old nnd 
cew» fitted to all Humoura; having 
each their proper Tune for either Voi- 

ceorInstrurTieijt.£c^i>n^ I7^9ytnitffu 
pm^iltinlg. - .t' ■ ' ' 

* U r s i n I (Gi'icomp - fibet loa'chU 

fnui) cinUdhdntfil)fr <S£i)mppiii|>^ S^b^ju 
IdRti'CntDli, blfi^te umbie ^ittf be< i6« 
ja(H'^irtifccrM, nja oon frincr 'Xvbtit 3Ci 
biiicfttrDibenfinb: i)Madrigatia4vo^ 

d-SJenrbij. i)€inanbcrc^1S3fi:t(£bcnb. 

Urstifiiui Bb€r SBui^fieifett 
(Christiauus) jule^r ©Wbtldjieibfr ja 
©afrl, gcb. bflfelbH 1544, (fanb anfang^ 
tne(>rcte 3<i^i^c ^I* ^ProfelTot ber ^at^fc* 
mattC ^cv ba)Tgcr 'Tffiibfmic^ biS t^titeir 
gjIagiflMt ttcgen frinffi i^oinefflictjcii ^u 
jbiif^en SBtlRrjfc^aften 1586 iit obige 
SiBiU'be einfc^te, in welc^fc ev i s 88 (larb. 
SScgei^ftinci" ©c^rift: Scriptorea rerum 
gerniaujcarum, (Jrattlfurr, 1585 anb 

1670,. 1 Voll. irt Sol.) i)at il)n ^r, Dr, 
gort^I wd) imter bU Qlefc^jc^tfc^reibfP 
t(;.bilomQRiifcc. IV. to. - tet ^rniifif mit flufjenommen, fnfccin fclltijit 
vcifdjiebcnf ififrtEutc Sladji-icfjtrn dkc 
fcasajrittclaltci- eiu^ftlr. .;„... 

UrsucciCloIiaiiii) eiti utiBcfannfft 
.ftortipciiiii, i}at jti ben iCoo gctiuttten 
^ijii'ncn 1111& (ic(|tlic^en O&eii bee ^efuie 
:en -lUidjarl li t o i; JT* v &, duS-t'tjon, bis 

93;fli>6icn vtvfmiBSt. f. Hist, des I.yon- 
noi». X[j. I- ®. 40+.. , ■ - 

Usede in annus (Setastianui) 

ciii Eaiifcnitl bsi tS. ^alv^unbettt, ^nt 

S^cf}tmii)Qmiisesiien, rooyoti ©mn/. 

bias mUiM. ClaM.nec&benatmt^eiJ. 

fnnff?amnifnlif?(£5»fn,i56»)anf4rt. 
Uteiit^al (llUtanbet) tin fe^r be; . 

Iic&teritamponi|i^c« 16. 3a(ji-^mi[(erMiB 

Don tcffen SGrtfeii noc^ foI^enDf, H(ic(t bem 
SrauMui, angcfii^tt nHTbetiWnnent 

ijCantiones saci;ae 5 et 6 voc. TS70. 

jugjili-iitfi-g. a) ©ic 7 g5iig.-g>rjimcit, 

€6etift. 1570. 3)iriiMi»sa«5etfi voc. 
etjenb. 1575. 4) Magnificat Hbct bit » 

.^SirdjentJne ddh 4 ©timmm. 1575.4. 5) 

Mutetae sacrae a 6 et plur. voc. SbfUb, 
4. 6) Cantionesgallicae, a '1,5 et plur. 
voc. e&cn6. 1574. .7— 8) Cantioues 
sacrae 5 et 6 voc. Pars II. el III. ^ciib- 

» 57?. 4. 9) Xeutfc&c. »n5 Sraii&fijiTi^c 
2if bci- rait 4, J vnb mtt}t^timmtn.'Svantt' 
furf, 6rv ewiii. 4. afqc^ 3ac. $ « i j ^at 
beffctt Sompofirioaen fliranijru unt (11 fern 
Orgd;5a6u(atm-6ud> C2iiiuii;ien, 1581, 
SoDmitriiigcriJrfr. SOideSuoiifdnfti gei- 
bfurfftn .Sir(!)eiiffl(^en.6ffui&fr fii(i not^ 
fluf bfr 25tMiot^ef ju 93ii5tic^ni, rooinuf 
cr Uttenbal QeHatiiitroit.6; 

: Ut h e r. . .) 'Uicfctf Oi^f I6aui?r« €1 Rit; 
6un3,.bte 3io^rnjei-fc in fttrt Or.3eIn,nic6t 
nucimwEr(iimm6ap,fon6ctnaiid>flnBene^j 
merwibiyDhlflmgentfr ju mac^fn^ wurbe 
1810; imXII.39^rgange bft muf. 3eit. 
S*96S. bcfaniit 9craa4t„iinb bavf au^f 
tjicr ni($t ff^l(r|.,i (Erf wdre fcirS fine bee ' 
widjtiqilcn un6 r<*4|6atfl(n erfinbimgcfi 
jm- SeiDoUfommnuna 6« Oi-gd, njeiiii |Te 
wrrflitfe ju;©tanbe ju 6i-ingen mire ; tenn 
eineOtsd ofttie Ko^twerfe f)at . nm- ^albt 
Svaft utiO i^aibei Mm,. iinb wit fd^wn 
wixbei qlddjfflo^bem Otgaaimr lie im/ 
nieif bi-aut^bflr unb rein juef^Ireti! — . 
Miin ^onpn&r;cl,^epna&e iop.3a&te^ BSB 4»9, Utt Un «3« fcitbem ber S«eIlmei|Tef ©dje I6e tic 

nAmIic^e€tfiiibun,j son feinem 33atCL' bf* 
fflmitnifidjte, imCi no<b tmmei- mfi.TfH »»'■' 
im)ci-c iKo^ciceifc itinitnen 1 — iliiiset ^ie/ 
fern 6aiMefci-9ci"rf?itfK ^flnfllei- aiic^einc 
Wue'Jtctvon JailcninihamcntjU 0t.inbe 
firbt«ct)t, iBddjea er, mttff fccm 3?amcn 

Xyloharmonica, ali etflcn SSeifiidi, 

jSioinDelfati ntc^t o^iie^fyfafl {)5ren 
lifll. ei- wo^ntc fcamaW }u ©aiiym 
fcaufcn. ^ ■ 

ijolm, Icflte illuie luc^cn tied Xnit um 
i795nicbfrimbcifiicltau:"i"cmci\bni}f £c/ 
Unajeit dnf Ji[)iUd)e ^Pcnfion roii 500 
*Xt)lr. 3" icincn jKompot"ittpnfn ii^ljftica 
nod) folgcnfcc, roelcljc nUe gf^fti ticfe 3cit 

ccnba, ®cl>»t*cbifdje Opfir, urn 177s ]« 
etoct{)olm, 3)2l\'nra^ ju Snrt^a^o^ cine 
bcrgl- €fcEn^•^ 4) Sljf ria imb ^Pcleul, cine 
bcrgleic^f n, mid) tini £nttt?ui fe 1 1 iitftnyl, 
Qtitxi 1790 JU ^ucf^oimautscfiit^it* - 1 ■ '1 
4 - 1 V. Vacca (GIov. Francfsco) citl %t\u 
frtntilec unb Wrt^rfrfjeinlicf) 93fnctianer, 
, bW^tc umS3- 1580- Soijoni ncnnt 
i^n in fcincr Piazza universale cincn 
Musicus universalis throrpticu4 ct 

practicus, tcffirn mjiri''^iird)eia?et'ft\jnm 
SSerijnflgeti bev ©clt^rtcn unb SSiituuftn 

inrocmg'^ionatfnnfcIjeincniui'iLbcn. . 

Vaccari CF'incesco) SSirtuuft flilf 

ttx 53toItnc unb *ompoTii|t gcb, jii 23iOb«-' 
tw^rciiictm 3.179*/ ^* ^^ i" 5Iiallanb 
unb^Piflfftijaffinf ZaUnU in iffentli^nt 
^otiiettenjrigte, ©egcnttJ^clisCiSoQ}*!? 
crrom*5m3etjon@pamen in feinctita; 

BeHc ni9fl<iitt. ■ . . ^ 

Vac h elli (GioT. Baltista) ciil Utti 

Ii4nir*fv iSomponiti, roa^rfcficinltctt bc^ 
17- Sa^v^wntwtt*/ von bffTm 2ft6cit ^e/ 

tVUcEtimb: Motetti cuncertati ftS|3e 
4 voci. ^ 

VachonCPierre)— ©icfet njiUrbige 
SflntHeriftumd 3.t7983tlreitf rocgen in 
2llu()ejlan6 mfe^t. unb fcefff n Sonjertmeir 
peiftcDetcmtortLTfpic^cn ^aacfe fl6m 

gefccn roorben* 3tn feiner 2(r6cit pnb ne^ 
an JiatiaVlQuatuors p.c V- A- et B. 
Op. 9- gcgerti797 9ftiorf)cnworbert- 

V a cli t e r (locob) Oiganifl juSnaim 
fn ^DM^rnt nmi % 1730, rourbe vm 
SS a U ^ f c tn feinem CeriEon all (in %xat 
ret-ftamponi|lgftfl^mt- . t 

Vaedl Gacob)f. Wa<rt; >. 
Vaelrandu8(Hubertus) — f.ia* - ■ . , ^ V ' , f 
Vsct. f. SJierf- 

V a g n y (. . ft" fcraijer SSirtUbfc «uf 
ber ^tlaiinfttf mi SSiclwc^ wtmalS in 
^[i'n|Tcn be^ ganb^rnfcn ^un -Qeffcni^bi' 
Itppcttjal, ift 179S al ?9Infjfbivcftoc n(l(^ 
SBiicfcburg an 53 a <^* ©tflfe fternfm 

tDorb.n, ' : - . . - 

V a i B • a 1 i u s (Mattbacui) (in tMi 

tenijl b« J 7- 3fl^t^untfrt«, wat rift 
•pveiiffc ron Wfburr, nub i}M in bcn^iuel 
gegeben t^nutcnff^^f "oon 4, $ unb 6^rimf 
men. Si^dnffui't4].b.O. Sbl. f. Oesner 
Bibl- univ* ; . \: • ' '■ 

ValanceC,,)*^^*^iiTt3. iSoi^Jro; 

fffr^t- bfv ^ompofitton bcr^vin(n$la^eint 
Sonfrcuatonum ill ^ari*- 

Valcampi (Curlio) ^WirbMJWn 

Srrreto in , (finer prattica inuiic«» 

1601^ untetr t>k erft/n ^enfflnftlft: ^i<a 

licn^ ii«5 bicfem ScitaJtci: gf j<i^(t. ^ , ^ 
Valdau Rhc n i, ((num i750^{Jli 

^;nbev S^t^f^iticntaltfl, \)ai dou fcinf r 31u 
ieirbfi) le€enf (tci^fnMett; XllSona- 
tc a V, solo e B. G- 2(niflcrbrtm, - : i 
yalderrabaDo(Uenricode) (iA 
fVvinifd)er XonfiSnfHcr bc« 16. 3**&f(wn( 
h^xxi^ g(6. JU -pennai-anbA im £iinigteif^c 
Seen, ()aHiTU(L' *«ffl ^i(el : , Silva di Sire* 

na»(S3alIaboIib,i547/ SM.) (intn ^fl^ 
tar liber btc VitruelB ober bi(33iDle ^eraul^ 
gegebcn.f. A n tonBibl. Hispaii* 

Valdestutla(Sgra)f, bm3[rtiW 

Vil6nt«(AacoBioCieco)«in^on/ BSB 4bi Val Val 4sa ^atfjcmu^gcgcficn; Vergi Spirituall lo- 

pratuttele Note, con ftivcral Capricci 
'per Sonar negli Organi, Napoli, 1580. 

' Valontini (Robert) ein cns(ifc$er 

Snfhumctitalmnflfuj urn* 3- i7*0/ ^cn 
fccffen 3ti6ei( aiogct in 3(m|terbflm 3ejt&- 
^)en fyati i) Sonate^ a V.eB. Op. 1. 

3)XII Sonatc p. ilFI. eB- C, Op-2- 
3)XU Senate p. il FL e B. C Op. 3- 
■4) Senate 4 a V.eB, Op. 4- 5)Sonate 
idueFl. Op.j. d}5oQBte aFJ, solo e 
B.C. Op. 6- 

, Valentin! (Giovanni)ciit bcvi^mr 

tcr ^ontraputtfti|i unb &trcf;enfomponi|?^ 
'bl^tciuZnfans^ t>tt 17. 3a^i:()ttn&ei:t^/ 

III, sort QiDlcn imft @c§twbf tt, 93on fcincrt 
i&xi\dt€n ^tvUn (bnncn nodj an^efi^vt 
ttcrbcn: t^Motcttii 4,506 vocL SJf/ 
netidy 1611. £e nutbe bacauf an ten 
Stfltfftl, i^of nacft SJicn ol3 Orgiinifl btxm 
ftn^ n>D er ni><^ t)etmi$ah t 2) Musiche 

concerlatecon Voci etlBtromentit a 6, 

■7*8*9et lOfiBmcMg, 1619. 3)Mi5jet 

Alagni&cat'et Inbilato a 6 Cori. €6cnb. 
'^'Ifiai.t 4) Mosiche i S voci, Stctifc- 

i6ift, j) Sacri. Concetti a fl, 3» * ©5 
voeL€&etib.itiis. 3(u<^fntie4B erga- 
meno Parnafaiu mnsic* Ferdinand, 

I— ,5 voc.^(Venet.Ci6ij) flnbet man 
€)til(fe von bfffen ?lr6cftrfn3rrdcrt. 

. VaientiniCGiovanni) — SJonfet/ 

torn Optrtt {5hnrn nt^ foFsmbe anst^^tt 

ncrbtttt s) I CistelUni burlati. Op. 
buffaw 1786 Jll 55«rmfl- 3) La Statua 
matematlca! Op-buffa. t^g6 jU ^efaro; 
4)L'(mpresatio inxovitia. Op. buffa. 
i7S8ju£emonil, f. Indke de* Spettac. 
teatr.tt>oer 1791 iiiK^ untcrben kUntm 
SDrnponiflenangcfiii^rtWirb. : 

'■ Valentini(Giuseppe) ein Sttfirui 

tnentfllfomponitl, aui Sloicnj gf&flitig, 
Blil^tf um3 3. 1730/ bfi fr fcepSKoger ju 
3(m|leibam folgenbe SJeifc fttdfm (iei: 

l)XnSinfome aflV.eVc. Op. i. fl) 
YUBIzzarrie per Camera aaV. «Vc. 
Op- 3,. 5)XII Fantaai* a a V, eVc, 
Op.3. 4) VllldeedaCameraaV.solo 
• Vc.Op-4. S^XIlSonateaaV.eVc. 
Op. .5. 6?Coiic«itii4V.A.Viola,Vcv cB. C;0p.7. Lib, Kea* '7)SoDatea , 
V.5oloeB.C.Op.8, 0)X Conccrth 
Op- <j. 

Valentin! (Pietro France»co) — 

^icfev Uv&^mte mmif<S}t itcntrapunfrifl 
fiamtntfjroflr mieim ebltn'SamiUe, fa^ 
flt^fltcr ^ctlIlD(^ scnJf^igt, Mc QRufif ju 
feincm Sovtfammcn aWAilntUcr ju tteiben, 
ffc &ffu(^(c ^a^et reflefmiigis tie ©c^nlf, 

utJ^®io. QKrtvra 91 a ft i n a jH Dlom unt 
tf r^ielKti, tm6 bilieu {it^ bfltin ^um mw 
tcefflit^eit ^^forctifcr. ©erne getrurfttit 
SSftfege^Sren iu c&en fo vitl aa^tmbttttf 
U<i)m ^i\'il)iinattQtn im 9lf id)? bet^armof 
nie, Htift (»fti(f}cn, fo uirl man itoc^ taBott 
tocig, m fofgfnfiftt:' i) Canon auf tie 

SSSorte : lIlo» taoa nii»ericorrfei oculos 
adnos converte, mit mt^t a\i 2000 fRec 

foIufiiMiCrt, fi3r 1/3, 4 anb 5 ©timmert, 
3lom, 1619. SOlacpurg, infctflcn (rifu 
rc^cn^Jricfm fiber tic aXuf. ^. II. tnaii 
me^rere3Iac^ri(^tcn eon fcicfetn merfroiir/ 
fcigcit Xun(ltt)«ee fin&et, gicbt eine neuei-c 
3tii«3a6c bcflVl&cn eott 1655 an. 2(uc& 
S i r t^ e 1: in fetHct gjlufurgit ^antrlt b« 

»on. a) Canon flfcrt 4 ©uftjefrc fiJr 10 
0rlmmen.9lom^i64S. ■3)CaHon, No- 
dus Salomonii gfnannt^ fdc 96 ©ttm/ 
men. 3lom. 1631. wdc^en ^amfin tf. 
Vol. II. p. 371^ feinei: ©jfc^^te cingcr 
tiScft ^at, Mglcit^en flU(§ Jtiv t^et in 

fcitter 50TilfiJvgtc. 4) Canoni muaicali. 
In Roma, apresso Mauritio Bajmon- 

ti, MDCLV. Fol. iss'eftt™. SautJc 
SattonSmitJIiiflJrungenuiibSiniraijgea, 
53ie« aB«f U^t noify ^c.3r|t(ritt 
9>rtiin. * ... 

.. Valeri (.,05ompom'fluii& Brasec ■ 
Cem6ali|l ju 95abua,^artc in fcincr 3w 
fltnb a)I(r)Kre« filr< X^wtet iinb filt Stont 
jcmgeft^i-icaen/un^ifioo, ali et r^ott 
jiemlic§ fiet^ 6cv 3a^rea war, lieferte et 
nbc^ gdtibfit^e ^irt^enmuflfen. I 

Va!ernBC.*..)URtfr biefem Snamea 
ccftfiienen imlXl Trioi p. a Violon* 
etfi. Op. I. 1. i 

Valernea (E.LBem.) fcet @o$n, 
^onfflnfllcrju^avliJ^^at butd) ben ©ti^ 
tefannt gemat^t: Ourerture ea Sinf. 
p.rOroh. Op. II. g)afi#, I79J. iSott 

o 1 tm BSB 4«3 Va! 4S4 ten "tor^crgeljf"^"' STumrth finftm ittft 

Valoii, Parinegiano (D.Ful. 

genf'o)fiiwr 6f c eiffll)Ecn|tcii (molto 03- 
«ervante)Sanoiii!tcti, eiilljfc jit-0I«i(an6 
Sfijcn ta«3.i6oo. f. IVom. Michel* 

Musici vaga. ■ ■ ■ ..■ • • 

©ad) gK&tettcn l^evou^aegetien. f. Catah 
deMus. ?)avia I7a9."€tn SBaletu 

jlant) um Oietf 3a^v in bet eafTelifdJEn ^a' 
|)eQc. 35a oter ■son ici>6fn fcic SSovnamcn 
fchlcn, fo ifl tarCbcv ni(t)t j« ewft^eifceii. 

Valhadolid (Fiaiicuco dc) iEsi 

peUm. 4m etibif*6fltcf)en ©eminarium 

fccE 3n[el 4lln6rira, ifAUt )um «|kii ^c^ro: 
(n 6er Taufil fcen -IRanoel S « c n a n & t « 
uiiDbarauf JH SifTa&on ben 3oao ^tlnare* 
5 c tt 0, ©ocouf i^m bfllb Dbiae ©Kttf tw 
t^etltwuibf, ill weldjfc er «ra i6- Suit 
1 700 ftatb. Sr arbeiKte (6(n an tet ffiofl/ 
tHbung cjnf 32S3(i'(3, wovlti «t bie ®f Ijf inJi 
nifTtber t!)e»f«tif*en «nbpca<tifc^rt*niU( 
fifju evHiven gefurfji 5<iK?, wiute afict 
6ut* ben ^obuev^lH&evi, tt |um Snicf |ii 
fcefSibeni. 3£ud)l)«t(r «nt)t*ftifd)(n@4-' 
cljen/nimlid) an g)ltfl?tt;^falrtieii, iament 
tatione^!Refi>Mifmien, Wetetten, *Wiferw 
tc 11. f. ». ViitUi ^nHrlafTen. f. M a c h a- 
do BiW. Lua.T;n.p.07<f. >' ■ .. ' 

Valiere (Doc de) *Biefer Sflc^'f 

fi-anjiilfcfefSuc^fltteeittSSierf unnrrbcm 

5:tKl ^cMUijugcben angrfangcn : Biblio- 

theque geiierale du Theatre ftan9ois, 

wotjon im 3. 1 767 jwfi' ^^"^ etfd)iea<rt 
waren. ^ ^Der tv\li %bfdjnirt Jjanbrit MB 
. fc«®ef*i*tt brtSirama ilki-^aupt,fllfo 
oud)»cnterDpfr.'' ■■'■■'-'' ■ ■' I'-V.nc'' 
SSaif e nfcuv3(J?.)Cin filawmftflt** 
©eittfdjlQnb, lc6te wa^rft^einlici^ i787Ji> 
g3ari6,n)o etrtn Rt(icr^rbei(|ied)enliefi : 
II QuatuoH p. )e Piano, Vioion,J;l. ef. 
B.f". Calend.'iuwsic/unlv. '■.■■ ...::. 

Valla (Giorgio) — €r Wat nnfang^ 

' um 1450 dIS Professor lluiiiaiiioruin 

afigeiifatworben. @einmufifflHfd;ecirfl(; 
tat, son rodcftem toiv in S^in. Du Sftv; 
tels Sifcfflt.'beii autffilttf iid)fn Sntjalt fin/ 

ftm, ipflv nur ein X^tii wn ei""" stfi^ern Val 35fi"fe: Deexfw-tendisf.tfiigi^nilis 

tui, Venet. apudAldum, I4y7;i,50i, 
gel. ■ ■•■■•- 

V a 1 1 a i n G . .) fin JtJ^t If&^n^fr ^on* 
fiSirillci' iinb nt.i!)irtljci!.nd) Qjuitwtiii )« 
g^im^.^aU'i? jnni3. 17)8 mr^iLfrcSSfM 
ti ffawD'sestbctt, bttea ittiunb^tti ten 
Xitel ftll)icn: Ilecueil d'Aiis clioisi* 

atrang. «ii Trio dialogupt p. Guitarre^ 

Violon flt A. "PaiiJ/fefw 37abcfmann. 

V a 1 1 a p e 1 1 i (Oiinepp^) rirt UctUit 

nifdier ^laoieriit, f*ctiit fic& gcaeti 1787 
ju ^rea&tn aufgf l)altfn ju {ja6rtt. Sofgew 
brf t|lt>on)Vtnrr 2lrbeit iiritud^eit ncrbrni 

l)IU Sonate» p. I« Clav. Vcnis*. 'aj 
Concerto p. tlCenb. con aV. A. eB« 

c 2 Ob. a Cor.ad lib. SteiJben/ b* Spilt 
f(6ev,'i799. €t Mrfieigt jtd) ta^^djroie; 
rigfeitcniiicfjtfjKlj. ■ ■- ■- 

V alleCGuglielmo della) — €p, ijl 

fin itnltiiii ifcfec'c @etrt(i($Er ju^otcsna- 
ecin Elogio del Pad. Martini flfl bet 
man iB«.3>eiitf<tK tlbttfc^t in'ber ©priei 
rifdJ. tna'f. ^omfraBbeniy 3«H**79'' 

e. ai7-u-f. ," ' . ■ .•■■-. ,- 

*ViiiU (Fieuodella) — ^fec 
fiflnfilec^atte frit feinera r'ten Sfl^^reuntee' 
twrterfteu'aRritlcntju3lom*rtE£Diu(i( flu/ 
birt.- ©eine DomefPic^c,. 4 ^ogcn ^ar(r 
unb fln()i|toiif(^en9Ia(^ric6t(n rndje-afB* . 

^nMnng Ifl >64P'9fgAi'ben fidio,3iMf 
fcifcimi jifdftirtfn/iinbfd^rt benXu 

tel : Delia musica'deir etk nostita, cKai' 
nonQ panto infariore, an^ smigHora 
di <iu*na deir e(4 paasata, 3n 3tf li^ 

ftabu aiiebfdaae i«^etlin ftnJetmat*. 

audj cin Tantuiaergd etc, a *4,vDci^' 

ajift.»Mbrflrm^ompoptic;i', "',r'y V" * 
. ValJe*K..,y©ia3tnet(lerjii^3ru 
(^niljoi, gn^juabiefe Seitbafclb^allc 
slfrje^B Jttgc fie flh'ge^enbe 05nijcv Hnfr 
©AiigetinneBeineaJoEalniniJ^Hllrumetif. 
talfltfabirniie, bic fftr cine SDttrcffEii^e 
9)fIani)'dmk9eaA(ctwiii-bc."' ■■ ■ ■ ' 
, •Vallet (Nicolas) ;^3u fnoW' 

Scvten ge^Jfctnec^ ;;5) Paradiaua mu- 

aic^B TcitudiDift, in ^uo niultae >nsi^ 
nes etaiite hunc diem inapdit»r Qaf' 
licae, Gfirmanicar i Anglicae, Hiipani- 
cae, Folouicae cantiones, nee hoo va-' 
riaPiaelndia,. Fantasise, -TdjputJia . 

continentur» praetetea ' punctii tiim' 

supra BSB 445 Val Van Van 4^^ 6* aupia turn a<! Utus singulia cujusfjuft 
tactus Uteri* ddftfriptii, eorum^ue 
|)r<ieiniA4a expUcationffilocetur, qui* 
. hui turn deTctrnie. turn fljiuHtrae m'inu< 
fligitis chorda tsngrnrta puUaudavo 
ait. Atnsteh i6i8, q,4, QfHDcf)clx, ' 
. ^Vallottiobfr Valotti(Fr»n- 

resco Antonio) — iilnicbt ine^r amies 
hen. (Jrgababci nod)i?or fetncm S-.'^be in 

Icn^i'Uif: Delia Scir-nsa teorica e 
pratica della moderna Musica>(Padua, 

1 779) 6cm nod) 3 ^3>4nbe rtidnoltfcn foU^ 
ten. ^crgrgcntc^^i'tigc ijt bloc tf)coi-ctifd> 
unt) vicUcidjt \mci ^t}\lixti, bc\Xtn ^r, &bv 
93ogIcr^ f^inacbftler/gcbcntt, Unb ta 
S3ftIIotti 177s frfj^n ein 8oiaf)ri3ev 
ffii'ci5 roar, imb fd^tn tlbcr 50 Sa^ie nn 
&t. ^ttton )u pAbtia al^ itapeQmf i|cec s^i 
(ianbrn^atttjo^at ii)n »fl^ifd)£inlidft'er 
^oI»fiuber ^ujgabe bnrfol^cnben ij^cilc 
\Mt)inbfrr, a3on iVinen prfldifcfttn 2Ber* 
tv!((>efi$t^r.£ape[lm.Sitfid)4i:btno(^ 
f(i:TeDcom in lOtfh xxnbS^v. 3cUct 
eiti fjftittimlgei Salve Rcgina, a 2 Cori, 
«ti^Kmo(U 
. ^ Vallt (FraTicinco) (in fpamfd)^' 
^otriet)rtr jn ^tifange fcrt 1 8. 3a^i^^i*»' 
tett*, nr nn( jid) : Presb;Mro. deCapiU 

- )« enlaCatedr. de Barcelona^ tinb f)nt 

Sff^rif^m: ReapueitaalaCeniurade 

' S« loachim Martinet Org- de palerh- 

cia. Barcfflona, i^lfi; f* ^(>ttt\i 

Sitft'M. ■/ ,'; 

VtloIH. f. ima.Sen, ifl (in 2)rHrf/ 
fic^nnbrangVatDttl ^ri^en. ^^nbeffrn 
^at man feitbcm ntcON n^eitrr t)on bicfen 
icybcn 3SirWofen gc^Brf. 

Valvaaentia (Lazaro) tin \&ftU 

$tt Samponirl unb Or^anitt ju fSabafdnr, 
^lA^K unt I fi 5 1, in n^d^ctnS A^te rr fd)on 
[fin i6tc^l!SSerf fMittc brttcffn taffiiL ^i 
tm^Mt ^iffcn unb v>ai nat^ ^nUtftt 
|« ajcncNg gfbrucfl. ■- ^ 
J- Vanbrugb (;..) fin Maatcr of 

Mualckju £onb0n mib gutci: ^ingfom-' 

jsoniff, lebtt umS 3- 1711 unb 9«6 jroctj 

1 CammluH^fU iwn ©cfdn^en jn Sonbon 

>. . ^^Van-d^nbf o«fc (Otlion) 93ii;tuofe 
' it^Crm Jgovtt unt^niliamcnfaltomiwiiil 
it^ykti^^nt ftcO fcirto^^abrcn buic(» fof/ ^ I 

jfnftf'flBrrfc Mannt gemac^t: i) Me- 

ihoiienouvcllect raisonnee pour ap- 
preiidrc a fionner du Cor, ^ari?^ hep 

h<^bcvrnann, x797- 2l"f btc^ folgte rin 
d[)nfid>e^ iSint ^icflii<ki fine neue i^etbi f/ 
frrtf Sfufla^e^ (inter 6fm tircl: 3) Me- 

tbode de Cor ft vec Jatjur^lle on peut »p* 
pretidreet connaitropirfaitement Te* 
trnduede cet instrument. *)>ai'i^, X799» 

^on ff inen prattirdKniSfvfen F&nncn no(^ 
angcfiUyft Wfrbcn: 3) Conceit p. la 

CUr. a 9, ^arifl, 1792. 4)U Sinfon. 
coQcrtt. a sCora^ Clar, etOi^sson ptin- 
cip. av. accomp. d'Orcheat, No. u et a* 
^£bnl^. 1793. S)'*' (Juatuora A Cor. 
"V.A-feiB.ebcnM786. 6)11 Concert* 
p, Ic Cor. ait. No, 1 , et a- ffibfnb.i 786# 
7) V I Quatuoffi conceit; p. Fl. V, A. et 
B.Op. »;.€bfnb. 1797- 8)ColinetCo- 

lette, Opcrme, 1787 ju jimi aufgef. f. 
auc^ Brock. 

Vanderliagen CAmand) — ^[fj 

fcr SSiiwofe auf S5IaSiintiumfnt?n^ rotU 
cftev urn 1786 6cv brr SJmgL (Burbe jtt 
^flti*al^ JfEJatincttifl angcjtcBt mar, un6 

ftd)no£^ Eminci'bdr^lb|l^ jf^UifQcidiUbfr 
be^efcmi^afigen^niltttit 6c^nbfC^ ^ac ba< 
^olfnt^fpDUl unb Togirf^iDinbjn fonipof 
mxcn, ii\ AitMqixA itnb m f((}rri6en/.batJ 
cine ^upfer)>i:f ffc niii^ulwgt/ fcitic^roi 
fcuftcflu ben XrtgjnfBrbfrC/. intern f?i ic 
©uc, Smbault unb $lcpei urn bie iSSctte 
6efc^5ftigen^fptneSBci(eni*t Hop in^aU 
Un -Su^enbcn^ fonbern tnU.tintec jt^ 24, 
©tiicfcn tjcMuJjugcbco. Unb wa* bii« 
^erfnrtlrbigfte br^ bicftc cnormrn IQitU - 
fc^rctbercp ift^ fo fc|)It e tf i^m ani^ nic^c an 
Qjenifr ancjene^mf UHbgefiQigciStelobien ^ 
ju erfinben. ^ac& bftDeijl tici id}m btt 
^cr)fixil mit bcm feine fo ^dujig gq^oc^f nett 
iSac()ritaufgfnommentt»n:bfn. ^i/HHei, 
^V fin}rjn ju Drrjeit^nen^ waS tiur rott 
i79obtJ iSoo rniter I'einrm JHanicn ge/ 
iio^rnttorbfnifi, n>it'bniAn^irrmi$tt>cr/ 
lanqcn, ©a8, wajfi(^6cfonbft3 bamntec 
fly^jf i^ne t, bf flc^f ( in folgcnbc m : 1) Mc* 

tbode nouvrlle et raisoune^ pour ^o 

Ilautboii,diviaee en, 3 parties. ^Pari^, 

1798- i}Mctbode£)aire'et facile pour ' 
flpprendr#A]ouerentrefl-pei|deteoip» 

dpUcFlr.^&m^, '798. eSeine 3(nroaf 
funs iH! ^Uvittctte fd^rt fHfm bai a. Scr* -■t-f*- <n. BSB 4 87 V«n ■ r V»r~ Vtu 4 £8 an. 3)nConcert*p.laFI.No,i.«a. 

€6oib. 4)inConcertap.UC1ar. No., 

i(j.3.€^n6. 5}i2mei!0Jen3eDuoifdc 
% gl5tcn. in ^alboj ©iifeenfcen. 6) Xll 
Pot-Ponrrifat aglfttttt. 7) JRod) mcV 
rcteDuDs fftr 1 llarinettctt in ^alknSiu 
tcnben. 8)XIIPnt-Poum f(ii' a Slflii* 
ncttfn. 9) 93ifk Jfu^grtf rt »on (irrnnaiiv 
ten 3lri(n,rfieiM fili' a Sl^tcn, Hn6 i&cil3 
fir a SUritiftten, 10) ^frcflngirte ^fricn 
en Quatuorg fiSr Sfaviti. 2?. 3t. unb 05. 

li)XV1IIAirs etVlDnosp.2Ha.it- 
liois.. Op. 9. is) VI Duos a Clar. et 

Bajion. Op. i^, ij) iQie^cctc ©uitett 
errangii'trr Piecei d'Harmooie a 6. 

■ SSnn^al Oo^nnn) f. SSan^al. 

♦Vaniieo oBfl' Va n es. f. itn a. 

Sejr. Vannacui. ©frt 3n5alt fftnes ^ivti 
f nbet man in S c * e I ^ Sircctw. «ii^fii^i7 
li($. ^ufffinrm ^iltinig t^eilf pi- fdiicn 

pi am. 

Van n e^r e|I ifPO *W -SEompoiiill 6c* 
^7.3a^v^«nbfrt«,,i>pn it^tnUvUit nad) 
5(i» unt witber €l»aa in 5)J(l. jjefunbeB 

ttirbr '" ■ ■'■ 

; V a ii n 1 u 8 (loanne*) fin fecril^mfep 
itempbnift, mtt Im 3-. i S »* i« Srevfturg. 
in ©«|iJ3a«.,f. gici'nj ^i(!or, € 11. 
5/4. 5" '2HAnditfnf)at man netfi ron i[nn : 
Biclnia geriDanlca; Bern, i s 53. 4. 

V»nzogIia'(AgQ8tino) tin jfctti/ 
Doniflftctf 1 7. Sa^t^unbecttf, ^at Concet- 
ti i 1 , 3, 5 e 4 voci, »a§tf<§emli<^ ffit bie 
SUrihi* ^tvcaiHcsif>en. 

'.Vardina (I'it-tro) tin ^mpohiit 

hti 17. ^A^t^mitni,bcKf8nid}\ebent4, 
Dot^nurfnlDlff.^iHietlafreii^at. ' 

'-V a r e nn e (reatt lacgnes) -^ (jed. jtt 

9>cirtcc« ia f (flttfiYi^,- 1 760, Ijirtt flc^ 

1781 «tt4 ride 3ttt(angjrig5rtmiimf.iOn; 
Eflanw Vweinim «. «or. Ijl an^tf^tMiii) 

unric&tlg. ©ot^tt^rfiS^rtoSa^rcn ftbtc' 
aJer '«<$ ntd) "rtflf iSifWofln bfife* jno/ 
win*, Deto.Ba r f n n e, jn ^nis, m\<i}t 
fu&fcafert(l im Concert, ■pirit.aBfbem 
^ctttpimo mitscoiitv^misttit ^ittn ((e|. 

Varecff (Angioloydetto Sahtan- 

giolinoi iOtcwofc 'atif ber ajielirif, flanb 
1788 im&9o ju Sffsn^a, nN 2(nW^rcr bti 
Ord>e(ltv#bft bflftijmOpera buffa. ■ 

■ V»res e CFablo) SfliWoc en b« Jtir* n - ■ 

Cnfccbcii<.3a^r^un&frW^ roar ^ompo/ 

iifllunb35idjtft'jiig|cic^^ unb patron fetncr 
3fi6cit t» ben ©riicf gcgefictt : C-*nzon«t- 
teisvoci. 03iailan5,i59i.f,Picinel- 
1 i Aten, dei Letterati Milan, p. 179. 

V a r e s e (Giov. BattiBta) cin ®i:i(lx 
lidftvmb Ot^aniftju ^SDrgobiDlomngtio^ 
gf6.j«31oriiifl,ff6Ktm3, 1634^ bfltrju 
SJlailflJib cm 03lotcttcitnjeif ^cradSgab. 

Var]a(Siephanus) eirt llngaiifc^ec 
(Ebdmann, latju Tinfanqt 6etf li.^a^rs 
fjurtbert^ gcfctjriefccn: Curioflum Quaro. 

per Quia Ariatotelicum reaolutum, 

^unau,i707. st^ogenin 12. Qi cnr^ilt 

4oogrageitiic6|l i^trrt3(ntn)omn,b(irunj 
tcx fluc6 einjgc Kenigt mufifalifcfje jTtib. f. 
Soi:fcU£itcrflt.@*i3S. 

V a r o t i (Michcle) NovarcniU, 

cin itirdjenfompDnitl bei 16. Sa^rftimr 
bcrt«m3tultcn, ^atfelgcnbt SSSeth bc«/. 
den laffcrt : i ) Mi%M a 6 voci. SJencbig, 

1565.4. i)Mis««dcTriiiitatea8 vo-" 
cL€6mb, 156s- 4-' 3) Cantiones «a- 
crae in omiies anai feitLvitates, €6cnb^ : ^ 
I5<8* 4) Hymni a 5 voci. ®6mb,^ 
156$. 4. s)Misieia,5e6voci,3JtaU.^ 
lonb, 1588. 4, f. Draud.Bibr Clais.: 
6)Mitsae t> etSvoc Vcnea. i j^Jj/ ^ ■ 

ftnb noc^ ouf ttv ^Qxri^mi: ^i&Hor^ef, -^ 
Vaucauiori C) fin grower uttft;. 

au J SiTAnfrhc^ geftAcfig^ ^ielt |ic^ fct»oti unt ; 
1754 mit rirtigen feinfr iSimlltrttff in 
.^oflanbnuf, ftAt6a6er ju ^tii tm'Slo/ 
remftrr 178a/' nac^ 2(nbetn mUt trfl im ' 
931iicji783- fflJa* >on re»nen Sunftwtw. ^ 
fen ^efonnt geiBorbm, i|f Solgtnbea: 1) ■- 
bit icrfi^mte ^eiicnm^^k/ roti^t rrju ^ 
3(u&rrn(t^ unban iuife<VB Omn jh luc^^ : 
lejfv ©eceitung fic^irtttflg* r tfuntm uab ; 
emgrfu^rt ^ot, in>butc6 ^ranec^i^ i if titf : 
X5 SOuaioncrt, bic filirfKmfce:^ibe<tu« ■. 
bf m Sflnbf gingen^ cifpaifm hnn ; 1) fitt 

ften Sooner 3t^ii9«wf^*''iflm*anii,^ Secoft ' 
an 2(utomcit€!t : 3) e{n ft^rnber 3l6triffp(« j 

S^Jinbin»negcttf&^nllc^e CLuevfl&ee geftoV* 
gen witb, berf n «5(^, fo »(f e< b(f ^(ttju/ ^ 
jffcenbtn Wne crfrbern, burcft frihe Jingft = 
lusrbrtlff ( unb dufsemac^ttperbtn ;' 4)dii BSB 4*^9 V»u Vay Vee -(Se pffife, ^ie f r t^it bet Itufcn *^auC l}Mt, imb 

•ufmadir^ lo ^tilcfjfprt'lr Ir.tim crmit 
(cn:cd;tcn i^onb bzn lc\U tAja anfeina 
diDtv'u Stommel fdjljvjt; *^i"^ ^"(^^ 

. ftcm gcw6i;iiiitt>cn ^8:^' n^i^^ft- ron |idj 
gab; S^uf^ 3 Jlutomfttfn jeiitJfeL )m'i|tjii 
^ftri^nm 0|lcrmuriMae 1738/ UH fvat[cb 

. jugltidjfrS^'tf 'inrcn fj(v)cn6eff ^e f fjct- 
mis^nb SlailMcinemiobe fiiuftcJ^ofiat^ 

wii3- 1735 unblirg fic bnc* ben jiinj:erri 
- SJil^of t»on Sflilrntcrfl wiecev in (firanft 

fffjcn. ©aaafacr, tpfl,^iitt^6c|onfcciT tjif^ci* 
gci)5it,i|lf«iW'Sd)Cift: 6:Le IVIe ha- 

viame du Flutfur automat**, avt^c la 
IDi^Bcription d'uii CEtnarH urtifi^:!!^)! ft 
auMi celled'unftligfjre jouantduTnm- 
bouiinet de In flurerrc. Pi;tiJ, T713 

I4®eimim5r,4- ^^ci bcf((jrciftt cvbrit 
inacin ^Btcdjiinunma bt^ ^lUmipuUv^ 

{lemUcO truWii}. \XnUv antttn Uit tti 
y^©ic ^:OiU*ffIn 6cr ©i'U)l brducftcn cinr 
^tafr, bif ; 6 Pfunb gldd) j|t urn ia^^ f^otft 
Citen^fic^ltcti ton b€ij SlA^eolet^, f)eta:ij 
|u6rln^en, ^mijcgrnumba^ tkfre, rttU 

*rtbKtief!lc3^DH lit, Ij&rcnjulflfTeii, ift 
fci«M:rafttwMi ifier^^tilinglic^. — 'Sie/ 
fclbf Xcafc bc£ SJinbc^, ml^t mad^t, tajj 
datifpric^t, mnin e# Iteiaenb ftuf c fol^^t, 
t^tbiffcSffitrfunjsntnitttroennbnfrcl&e 

A im ^rantcr^D ouf e folgt; imb fo , 
au(^ mitttn fi&rigtn iftnrn." 5>avauS 
Ugt fidj rrfiivrti, loftrum f« bem ©linger 
leidjcrrmirbyrinntfiet^enbenSoufnTbeutlicf^ 
^erra<]»(rm3en^ aU btrlclbr ^ol^evoti^bj 
ttmimJ^rra&tlttgett. — Ueberft^t finbrt 
mart birfcn Xroftar rm J^attHmrq. ^a im 
jitt,©.IL@.i — t4.nF6jl:cim:m5upfev\ 
jVtusontfiMe (..•) cin fMnjfift; 

ter*/Wifc^tt>fitt33Iit!d rrfimfcen ju^o; 
ten, wrmUtclii btfrfnein^HTenfi* incinct 
<Stun6e/ joo ^einnju Stftfn limiveu 
tinnt, uitt> bcfcfeKibt ** in folgenbcr 

'^t^Vtfc: li*art gammo-gra^ique* ou 
Vart: Ae ligner ou ray^r deft papier^ 
d«mujiique» pIcin-'cbaDt^ k regt^tiea^ a etata de rfgiCt et, generalement co« 
piccetcxecuteren couleun diverse!, 
etau crayon toutes sortea de modelet 
donnei, par iiD« ciethodc variable, 
plus prompte ti plus expeditive quo 
1 iinpreftsion.etal'Inatarderiojprime- 
rie ; invention nouiteUe, exccutee, ap- 
pr^'uvcV de TAcad, roy. dea Sciencet 
deFaFi%etc. utilt^a etc.ct^'ncore atoui 
ceux quisemelent de Muaique; cou* 
tenant !a naia«a nee* creation ctdeacrU, 

ptiori mecanirjue de ci^t art. etc* A Pa^ 
ria, i7^'»*B. 

*lcVayer (Felix de la Molhc) 

cin Sikiivtct ^}\nlamf ntS^ibvcfnt ju ^JJari* 
ini i6. 3a^i§iinbcrt, ^at fliigff flubfm 
£d)nfrcii i)ciau&gc|jc6ctt: Dialogue do 
IdMufijfjuc. ^}>mtff^ iS84-r. la Croix 
duM^jine Bibl. do FraDcet iint^ 
"Witt e Diarium biograph. 

Vecchi(Orazio) — 31<»c^bfm^tfla« 
gurnet; vonbeffdSert Aoiphiparna^so 
frjil>It,iwntbica in 5 ^Stimmen f^in gc/ 
frodjcrtc Stflrf niibti welter^ a\i rine auf 
einanbcc fol3cnbe 3lei(jc 5rrinimi3fc ^fli 

btigdkn^ n)ouon bic einc ©ttmme^ wddje ' 
rtiid) bci- Xcnot Rpn fonnic, fliif Dcm Z^cctJ . 
tftimbbie I'iMgentjmter ben ©ccnmgei . 
fiingen miirbcn/ wobeif nbev ntify an Uiii 
aicfimtrojubcnfcnttJar. 5Jicifte0mte 
Bi'iJ 2ten Hits 6acan*^cin ©olo bffi Lucio, 
»ic f^gaianntnjir^ fiat Smnc^ Voh 
IV p, ii7,fcincr ®c|rfj. in i>oaflinbtgcr , 
Q)nrfitnr fitrgciiicft/ Ko f< a&ec cinnn. 
jllimmigfn ^Habtrgale fivglcEc^ fk^t al* 
einStjtemanbcrn, S3ffc^i foIUuC^,«)i« 
©iinurelli wifictcrr^ bet aftc gme* . 

fen |V^t, ireldjer fic^ bti t( jm: 2f«f^6mi3 
teib&fC>trmt)flt.. SDlgenUfcinergebru^f^ 
ten ^eifeftnbet tniin m Draud. Bibl. 

ongcfiljil: i3 Canxpnetto a. 4 vocu 
33enebigii580ttnb 15-81. 2)Canjionct* 
te a ^ voci. TOflilflnb, 1 5 86* 3) Madri- 
gall a 6 voci. X.ib. u ^ailanb, 15SS. 
4) Canaonette a 4 vociXib, 4. SQenebig^ 
1593, 5) Caozonette a 4voci. JUlim/ 
&n"9^i594-4. 6)Diver&iMadrigali e 
Ciinaonetie * 5 — 10 voci, €6enb* 
1S94-4' 7)Canzonett*a4TOci^Xib. 
5.93cnebig, iS9S* s) Caoaoncttoi 3 

Toci. LiUi- €6ett6. IS97* 9)C«u*o- 

nctte BSB 431 ..Vee Ved Van 439 pcjte a 3 voci, ttiit tti ffifmiflrtanV'C At 
V * I II p-i TlrtcK jufammciigeUnicft. 3liitit.- 

ktJJ, 1597^4. io)Sacrarum Cantio- 

nym a5, 6»7 et Q. LIS. a. SScncttj, 
il^?. 11) Canzonetti a 4 voci, con 
.Bggiunta 'd'altre a 5, 4 et $ VocI, del 
niedesiino. 97ilin6ri-g, 1601. ia)ij)ict) 
'Classes tftr vifntimmiacn Ccinjor.ctlnt, 

fluffs nero, mit^Bntcrlcgung 'Jftifff^tr 'Jf It 

'tn tciicf scien, tm-d) SGalfnt. .^niiffj 

mann.S6enb.S66r. i3)Le VeglJedl 

SienaS3,4;?,B voci,ovf?roi variiliu- 
mori deJIaMusica modeni;i. ajmctig, 
1604.4. 'l4)Gantioiies sacrae (> voc. 

■Jluaci. i6o4.'4. 15) Oi'. 93efr^i itnb 

■ J^jmiu. tfapifiiipi 5Mli.inifdje Can/ 
■ joncrcfn, tiicin nlit ^fiitfc^oti ^ectcn t^c; 

■ lc§t, biirttf 2JaIirnt.^5 awiJ man 11. S^ilnu 
,-tfl-g,,i6o6. 4.'ftiiCi iua^^f^^^^IlI^cft ofriijc 
'Ko."()'. z6)Me)sei6eavoci. I,ib. i. 
JSciictiS/ i6o7.;,'i7)Laraentationi a 4 

' voci.CS&enb.i&os., ig)Caiitioiiesfiacr. 

^ 5 yoc. 2tlitW'fl*peiT, 1 fioS. 4. 19) Can- 

kQnettea3',^;(iiIanf, i6rr. ao^Cari- 

^'zon.-.ttea4;Lnj.i;e2.2kncBiiCi«l!. 

'aOXXlV^nOfrfefcnetjialiimmigteaft; 
^ jonetK mit ftfiJnen 'Sfiirfrfjcn ©prf'cftfn 

^ vnCnfc^tCurcfj iVtruta N ega n d jiihi^ 

■ Cant^ani figilrafiirrijlifflera. i6i^4,4. 

, '' SlfodjBnaiYeincr'lE&Kn SJcrfe fititiEt than 
rdjotiim d. Cer/'a i)Caazanet\ak 4; Ve- 

"cz^ J 5 3^5.x, [in& iio4 ftHf tir^Jjattj^nec 

- ' 'y e c c hi COFft^'a; ■'ein '3>vicfict ViTift 

■ ' j?apcll.mci^cran .fcVf .kirdje 6i ©.^otia 
', pfUa ef ilia jn gjJflUdnb, roivbpo'm'Ptf i; 

■ iielH Em3Buiiber|i:inn:3eit tn bcrs^iim; 
, .pofitioB^mcgcn'fcirtcj fvut^tOarefi t^emca 
^ iinb fetnsr'Vclfaiben'Scbjr/gfnaniiC iinb 

1 _' . ■ — - r,S.. r.'i i_' ■ !::u«b M5;?§jVNohllita 'dlMilano. 
'i<i3n6c'ireH.''Si-ue[Tmflhnbi^aWVcr^^tioj 
Qii&Iiot^c( : Madrigali a 5 voci, Lyon^ 

M77- ■'' ' ■ 

*?Bc6c( C3tn6reaO ffn itnBeCatinfcc 

®c^rift|lc[Icr otCL' ^Xonfilntllcc, befTVtt 
!&iltttii1 J^t- Sammcrmuf, <S clj i 6 r i' in 3 
iiiitfr fttne miif- ©ammlung aufacnoim 

i8 c f fe n m e 9 e V (©covg) ^rgf itWilrtfj) 

SJSerfn*^ ether OJcfrfjic^te tc* 6ciitfd)f 11 Sifi 
dKngefnnscf^ lit bcr Ulmifcijcn ^itcljc. lUot, 

i798.ii3ntenfn4. 
V e R g i o CClaudio) fin ^ontMpimfj 

t\\t 6c0 16, 3*;I)i()imbcrt?, ison befTcn 3(r; 

&fitfld) nocf^foI^jcnCf^ gcbnirffc SBer? auf 

6er '^{blioti}st ju ^iliirfKit trpnbct ; Ma- 

drigalia4 vochVenci. 1540, 

i 790 jir ^Petcr^Sin-g, 3u fcincn SBf tfeii gf? 
^Sreniiod): 5}3ie"ct|tf Jf^cr tcrt^im/ 
mrlfal^it ^efil. ^in Owtorium tti 9}Iff. 

tcpt)ahii imb' *prw(ff/ cine ffatitarp; gw 
brtirf t jt[ ©er(m ami???, 7) VI Sona- 

te'aV. sold cdnB, Lib.i, ^rtfl^fiurg, 

'1797* S)int)rt9L€6cn&.Lib.2. 1798. 
ifjlll Quat- p/ftV. A.ct B. Op. 3.i3ofi. 
' Vela tfc6(Nic6la»Dias) je^mmer/ 
mnfitiii iH'&iniii Qi^Uipp IV. coti 
©panfrtt ju Jfrtfattge 6e3 ij.Sa^r^un/ 
tm^,^df|et4ii4gegf6cit: Nuevo modo 

da irifra paras tincfla'Cuitarra con va» 

" ritedad, y^pfeffffcibn^'Y se muestra aer 

instittmentdpatfecto, y^bundaAtissi- 

iiiolNapoI«?«,porEgidio LoTLgo/1640. 

'4. f. Ma<?UA'db Bibl. L^a, T. Ul. 
'* "^* Venoaa '(Dan Carlo Getualdo, 

■ ^irftpon)'-^ iwrfcct 3Jcffc bf a 5tattmal« 

3((foftfo ffl £ f u fl I ^ 0, ©ibir^ofs tjon 32f a/ 

' 9el,«ttb^in^outFaptfiittcin ©cfeiilci-.be* 

ftwdjt&flrnt>3Ji4erigntnifDmponi|tfn/^emi 

^cf 5(iimm(gci',hnt»dn^iK&6Htmmi3ec 

SOl^JCiigatengifc^ticbfiK' 35iefc finb ita4 

^unbnncf)^rtaiM3fgt6cu rootften; i)iyia- , 

drig^li*a 5 vdciLib. 1. 3*3.4.^. Qc« 

nua,tjf5 m©t(&tmen; bw^ ^imone 

Tartitumdelli «ciLiliri de' Madng*- 

li \^ ■ F BSB 455 Ven Ven 454 li a 5 voei» At]V etc. Fatica ii Sim, Mo* 

- Hnaro, i6n,(inb fcicfd&cit, mirmitftem 

fitcu^ud)evctmc^t't/ unb f n 9)<ti'timr ge/ 

trucFt, Sicfc (tnft w^frcnB un& nacf) bfr 

flufgcteat itfoi'ben, 2(«cl f)n6crt ^ a ro f i n < 
utib © a V n e 9 Q^iobei rusn fcfcfen 93!atru 
gfllcrt m i^reit ©cfdjidjtm cingcrurft, 
i^flwfiti^, VolJIip, 214. eintfron ( 
©timiticti ; Baci soaTo, unb 55 u r n e p, 
VoKIII.p. 2 2?. baS :u am beffniGtem 

I&iic()c i3on 5 ©timmm; Moro Lasso. 

, UnfeiCcfTen ijcifidjeit ^ u c n e if/ tiarf) flci^ 
Gigei: UnterfudjungCeiltlbcn tii(^ttSwciiu 
gcTy aW jeuc I)octjbelo6tcti 93crjflg? boriti 
cn^fcFt )u ^aben. ^ngegcn foil lliiovt; 
mmg, fiilfc^cScflamarioiv imrtc^tigc S^avs 
tnonie Jinb uncilau6tf ^Dbufotion/ mic eii 
ncm SSovt^3]Iatt9f( on gnlnbfif^en.^eniTti 
nifTen atif allm ©citcn barii jn finben 
fcpR- €mflro|jer5(jfi( fcrr i^n crt^ciltfn 
£o6fpn'i^^« mng flifo itJo^I r^ciM in bet Uiu 
bifTenficiC feineir Sobifbncr in tnnf. ffiiffin/ 
F*aftrn,t^eil^ in femem [;of)en Siangc iinb 
wic^tigcn CinPulfe feinct^QJrunb ^bcn. ■ 

- Vanto(Ma«b;ai) — i^tin QStimW 

ja^c m5ci>te n>o^( urn i o^a^u fiilfja ju ft; 
^fnfn;n,baerf4>o»i763t»cmO>iarbin( 
tifliift Sonben bti-nfen rourbe^ mbfc3l6ji(ftf, 

, An friner Bcatt bit bafi^ Oprr jn iJBrrnc^/ 
men. ©<inc 33tf(ebim ttjartn^ mu auc& 
i&nvncij ijcrfl4)ei'^ imracr gefiUig unb 
boUSiajie/o^nrboc^ le m< ^cmeiR^ ju 
faflrn. & ^acte ju l^onban <tne 0)ienge 
@(^olarcn {m Xlatjffre^ mt<b9 i^m jam 
JQfTtricbe feinev vieten ^Idvietfad^eu l>e^ 
^jUflic^ warem Srllni^^na^:^ bftu Q^ut^ 

. nc 9/ ei(l tm 3. 1777^ imi );^ixt U\) fcincc 

4«l3crftTOiit^rc^ft!ic(jcn 8c&m«tpe(ft, md^ 

._ 2tKct23ei"muc^en,aWcInfe^rrticftev^:i)Iann. 
^ (dr^altebrmfanb matt md) fcinem ^obe 

bmd)au4 nid)ti von ctnem 9lai$(ane> fo 
' bap Temer f)tn Wlafffnen SBttu^e unb bf tf n 
.. SJlutter feinc anbece 3uflui^t> aW i^tcr 

^.^Anbe Zrbclt unb bi( tDIIIbt^Atigf eit t^rcr 

gteunbc dbcig blif6: 3(itgn:bcn im a, £fr. 

angeffi^rten Oprrn (5tmen wd^ fclgenbc 

tfmcvtt wcrbcnr 6) U Cenievalc, Op. 

bulla, eknfrtCS JU Sonton geftoctien. 7) 
'- €lui3c3lcifni«m 5^<^!tif^o; Leucippo 

«Zcnocnta-3ti?^n4on i794flUfgef. un6 Sofonisba, 2onbon/i77i, 9) Artaser^ 
■c.Op.ieria. gbenb.flufgcf. 1771. 0ie - 
ToUnac^bem^nrne^ ben wniisffcn 0$i/ 
^alt unttr SS f n 1 0' < Opein tjaben. 

Vento(Ivode)^erj09«aJil^(ltn 
ton Sfl^ern ^apetlmeificc ju ^ilnt^cii 
Sf gen bad ^nbebf^ i^.^^^v^unbriM^^at 
mbcrt^rnrf gcgcbrn: i) XtfXtid)€ £icb/ * 
lemmti 5 ®timmcn |ufTngcn unb auf ali 
if vlf n 3ntUumcntcn, ^fln^t^n^ i s 6 9 untt 

1576. 4. 1) Canlionet aacrae 4 voc. 
€bcnb. is$9.4« 3) Cantionea gftoia* 
nLcae4»5«t() vocum, €6mb. 1570* 4, 

4) "tcutfc^e Ziibet ton 4 i^timmm/ nf b|i % 
Dialogifti rlncm wn i, unb ben anbem 
vm 7 ©timnKn. Cbwb. 1570. 4. 5) 
Cantiones^S vocuhbanberebergLi t 
voc. Sbenb. 1571. 6) Cantioaci van 5 
@t(mm. ni^b|l cinem StlfnimigcnDialogo. 

aRfln*fn, is7?i 4. 7)VaJIofettm, II 

'tDlabrigak, ICSronj^Rft^c unb IV Xtuu 
fcf)eSirbcr t^on ; unb s ^tlmmctt, Sbent^* 

M7^-4. 8)6icijlfidje i)n& S<Mc iie/ 
ber mit f @nmmen aiiff aETrrle'^ 3nflru# 
mfnten |u grbrauc^en. (£6fnb, is8&. 4* 

9>3)fn?£ Xeutfiifie Eifbet mit 3 @timmfti 
(^pDn<€6cnb.ij9T.. Ue^rr^^aupf brfin/ 

6f n ^\df nodf 6 ©ammlimge n ff inrr ®c(3nr 
geauf btc3)Iflndjnfr©ibiiot^ff». . 
y e n t u r i CStephanus) fHi Sohttrtf 

punftifl bf^ 16. ^a^t^r^txts, witb nm 
Jitn.;^tevv»as€niuitnbU ^ivdtmi 

23?njrv(£arlK«bD/?5?fUgti(l) J^afr 
DcgcI6flU« jtiDreWni/ iit ?inetf JJritftfr* 
0e^n aud Sangcn^enner^boi'f/ un^murbc 
utni798iucrtfl<^rn,'$vfu&ltir/ fetncm 
SSoriacici: cm l^mre, abtrnigtct, S^on fctncn 
£Sf rfcR tjl not^ nicit^ befannf. / 
^ S3ea|t9 (€rn|l ^ritttaa €fott^olb) 
bu £33ongeti ®tubcr^,.0r9dlattrr unA 

. Snt^rumentmat^rrju^ittftfelD/ twif4^n 
. £eipjig uqb^rirau/ini(teint1tpri{^ 

cfebe«^obey3aiirnd{*»iii796M4nnt: 

StbaStrtn nfaei^ftt bctSJriiftut wrnig 

verdnbrrtftf ^onf^ltem. ^ (b»krartlcie 

3n(ti-umcnu,tia:mittelfl bcfTra aOfe &4Xoni 

acten gan} cein/ o$ntcfnj^.94n?e6un3 

»bct: tcmperotut 0f fUmmr nctlrn; nlc^t 

niir eifnnbrp/ fonbern 'au(6 an efncm nru 

i>evfettigten6efi>nbcrn SnflEumente tmiu 

^ fen. 3»nt Unterr^tv ba £ESiSfrc3in'istii 

to BSB 435 Vet Ver 436 in birfcrCac^c nolle cr tttib aUt^^d^m 
cin ©rilcf wn finer ©ammluriij pijviOV^ct 

^i:inumcratio«,6tliffcnIiifrtfn/rD6i:9au(§ 
tie ' nStfjijjctt ^upfei'.nid)! fi:I)Jrtt loHren. 
Reined >^tfrend i|l a^v t)(i\>on ni(^t^ en 
fdjienen, ©u Dtel jid? ilbi^^^rni «u3 bicfcc 
ctnja< bunfefit 97.i:^Ud;t rt&ne^men Wijt, 
(cilanb bie Siftibuns itt etner neucnSlrt 

SJioIini.t ^taliend ge jcn bat! 3. 1 6 9o,n)ar 
tier Onfcl urtb 2ehvmci!lev fci- * nadj^er uq/ 
S(eic^ gii^Jin 33itruDfen bu'fe^ 3ii|trm 
mentis ^^rancefco ^laxia S3crdcinu 
S3du feincn SBaf eii pnb gc|todjcn iPoiCen : 
l)X Sonata atr6, JlorettJ^ i693-3f^tt 
. »<Jvbamal«tic8ctri5ud)li*t'3a^lba"©tft/ 
<fe, vovSopcIIi"€ Sett. Op, 1. :i)So- 
iifttedkCbiesa a V. e Vc.o-B, C Op. 

3.2(mtiecbam, 3)SonateaV,eB. Op. 
3i£bmt). (Etkbreju ;$ti}LTn). 

* Veracj ni (trsnceaco Maria)*— 

toat QUevtingd n^d^|i bem X a r t i a i 5er 
gi:6f5ef 5Qiolim|l fcuttc 3rit. ^ai aUx bic/ 

fer)ii6efd)Ci0enwar,^iAWArS}ct acini 

ju it^rgcijig unS arrogant, fo^ bap cr immcc 
Aujjuitifett pflf^ie: ,/£in ®i>U tuib fin 
S8 e t a c i n i ! '" 3« fr Ibfl <itif Kin™ 35i(6^ 
Ri|i f rtnn fi^ biffen .^a iiptjuj in fcinem St)af 
rflfterwidjt ^erlnignen. ??oI?^cnbc wn 
^nrnev erjd^Ue 2ftiefbot( E>ett>d|^ bieti 
ito*niehr- 3(13 ftc^ n^mU(^ 9Jcr acini 
cine^mali gecabc am Scjle tefla €rocc ju 
Sncca 6efanb, ISO gcnjfi^nlic^ bie rttlm 
gjjci(ler 3ta(icn« jufammcn tief^n^um 
Jep bitffc ©I'kgcn^it tl)i e Sunff jn jet^^en, 
Saiaiid)rrfcit»n31amettan,iim einSJtOf 
linfolD jU ]Vtf Icn. Uli et nun insC^or aat^ 
um 6e9 ber et|lm ^olint ')Ma§ jti ttc^mert, 
funbctKl^nfc^ontued) ben^<crr@tr6i , 
i<mo Calirintl t)cn bologna bffe^t 
^treIc^>bafci^lCMdenfcineJ^ufcnt[)iiit4 ^ 
in "Orrtbertfti^rfffime, i^nfrogte^ wo a 
^iH tLft>(Iet2btbpn?Ma§ ber crften3Siolmr, 
anmoutete 'SSetdiiritii* Satirtnti 
mfiit>tti^t^mfitixtifliilh bag bied fcf 

-fcftjfitfeiwerrtteff^i Daf.erflber, wcnn 
et cin JCmjm &i^ IcR tDoIUe^ benfcl^en enti 

V XQAtx bC9 b^x IQffper D^et m%enb ber ^oi 
(fn^difccinnc^ofbnne. ^tigcelet ni brn Sitj!lcfcn)ii/Unbfuc^teftc$mmfcl^fi 
6cnatleiiutfci|rfn 9Ma^ im Orc(>f |icf auff, 

SGd^eenb nun Sourenti fein ^on^ert 

fpielte, ril^itf 33 e i a c i n i feine ^aite tin, 

jnbcm n mit gio(cr 2(ufmaffamfcit ju* 

(fSirc, awbicatctlcjiifpiclcnani^nfani, , 

woClrc ec fein itmicvt fpicleit, w&^l ' 

abecein^olo^ wojiev benaJioIonceUitien 

fian^et tiane iLvinjum ^egleitei Den 

Innate, 3?un fpieltf ev amiKanbe be^£t)oi4 

fein ©clofluf cine Siamec, ali tb cv mit 

QJncaU in 6ffentlL:^er^ir((f b<ij ewivft 

auSpreffen WDttte* Unb al« re an bie iSai 

6cnj tarn, bte^rre er ftcfe nac^ bent S a ui 

r c n t i urn itnb fc^ctr : Con it suona pec 

fare Uprimo Violino! (^^l) mufi piart 

benci|len2!tofmi|len ma<^en!) 

3n fionbtn^ wo i^n Hi a. ilep. wtlafTf it 
^flttCy unb ©0 fi" fo9atno<^Opeinf{ftne6^ 
^ieUcrflc^ioctjfnn^eSeitauf, fo^ ba^ |ic^ 
Di. 3>uriev mnner^ i^n md) 174J 
iiB 3(nfil^ter einf< Sion}txti, tro^ letttef 
june^menien 2t((ert bod) nod) tinmci: aiif 
cine ungca^Wjnlic^e luib meijtec^aftc i^Ia* 
nier, rpicJenge^Brtjn^abeiu ^lid)t lange 

bacttad)litt etd6ejr©4iPc«c&/tt»o&c9 er 
nirfttnmretne^ab(e((gfeiren, fontnnaiK^ 
tarunter ba5 ?5efle, roa* er ^atte, feine bepi 
ben MA^mten trainee SSioImcn^ tie 
erttcn in tfcr Setr^ verJor^ wn btnen rr tie 
cine nut fit. ^etfc unb ftic anbeve ©f. 
$auI|UQenncnvf[rgtr. &eine Stntpofii 
tionfn}fi(^etm pc^ buvt^ nn^K^metfenbtf 
®nBen.mtb -^tinrUen <iti$; to(^ fdjeinen 
babep gute ^atmonfft^ ^cnnenifTe )uni 
©cunbcinliegen. Sa« ^(ugfrorbenUic&c _ 
fetne^^pieU^inge^enlagt^etfd tjt fcinent 
^ogen^inftinem ZxiHe, in feinen geU^ei 
ten Tlrpeggio'^, t^eil j in einem fo ^etlen ^n^ 
buri^brinscnben tonr^^ bagmaD i^n c^an^ 
beuHrc^ bat(6 jebe^ v Orc^fler .vor^Siett 
fonme* SofgenbeOpem tfat er ntc^ in Son/ 
bDngefc^rtcSenunbaufgefJl^rt^bieaberbeit 
Cnglilnbern wegcni^er^ijarrcrfennic^t 
gefaOen moSfent t> Adriano. Sonbon, 
i73^aufgef. unb bafel^ ge|lod)em 1) 

Ro»eIinda*S6tnb. 1744. 3) L'Errore 
diSftlomoae. S&eiib«i744, 

V e r a B i (I, EO — 93ott feincr Xrfieit 
gnb noc^ 1 79 S Btv -O^nimel in 9)erlin gei 
fioc^es volten : VI Roouncei accomp. 
doHftipeouff. : ' ,. BSB 437 Vcr Yer 438 "Veraelot (Philippus) — fi^eittt 

nid)t nuv f:i!i Utamc in ^^^lufibcrjeic^niflcrt 
HD^ am me ifrcn tsotf ommt/ fonbein mo er 
fluc^Jftfiircrt 3 fl I" lino, "Jiimo QJon^ 
tjeifnb anbfin <£ct)riF£fffnct:Ti aB emrr 
eft bcfrf it 3)4eitlcr ff inerScit gcrflfjnu roiv6» 
©nncSBnfcptibatr? cntttWBeril6fr lAtcir 
ntfdKotrritail«iniftftc^cweunbt?or 1 550 

^at mnn nodj von i^m; MadrigaU A 4 

voc- unbmc5)f^K3 9c&iiirfr, 

Vctdier obet Vcr d (Anton Aa) 

S^nv yoti 2JftUpiii>a5 unb frani5(xfc^cr Se^ 
Ic^vtct, i)el)- J« ^Jfentftrifon i544/ iff bcr 
SUerfatTcr beiim a, Sep. unb ^icrmc^rma« 
Citirtrn Bibllotheque, contenant le Ca- 
talogue de tous ceux, qui out ecrit ou 
truduit eafran<;oi9, tooi'untft fidf auttf 

feiiKin ScitiiUei- bf^nbrn. Sr flar& ju 
25iutnc i6oo. ■ ■ = ' 

,tVerdier(Ctaudedu) ^ailamcnt*/ 
flbvafat ju ^aritS unb ^o[}n bti SSot^er^ 
gc^cnbcn/djrtcb untcr anbmi : Le Luth. 

G^m fMnjBfifdjefi ©(bi^t njcfdjrt in be« 
SSurcrtj Biblioth. p.- 205/ jmtp !5ogcn 
(tavf cUiflEriltf t i(l. 

iVerdoncU(ConieUus)e[tti5ortrtff> 
Iid;et:^ompDniflun&^Dnfiltt)lIer/ gt^. }u 
Covh^DJtt.tnSl^nbtin i {64; Ic6fe juff^t 
in ^imen^en unit ^<£tb b«jcib)l am 4tm 
3«Ii 161 5,na(W>nn n mc^cfri: fcinfriffifr/ 
(f t^rfd^tl fon>&^l,aU ju :Xniflerbani in ben 
^tud scge^n ^acte, Mti fxnen d6er niir ' 
n<tdf Draud. BibK noc^folgcnbe ge/ 
nanMtt^frbenfinnm: 1) Foe^ietfran- 

fo^tsi de dirert autHeon mises eu 
fdtiSi^uGifi part-avec uneCbaDBod a- 

io-2(nW)frpeit, I f99-4^ 2) MadrigaU - 
a 9 vMi. (Eknb. 1 604. 4< 3tcu$ ijl ]> 

t)on rincm ffincr SBrtfCfilr bi^ Sirttf, 
tta^r|'c^eiQlt(^ cinci: t^ammlun^ Magui-' 
ficat 5 VOC4, bflj von 3t^^©flMef, : 

gcftodjcnf Xitcifupfer irt mcinen 4»4ntcn; 
i£«flcac bie ^aw in let 3Rixte einei 
&attlt fnienb t>4r, did t6 fie bo< ,,03lntie / 
©ccfe ft^Bt ben J^f iTtt/' un|hmmtc. 
.^inter l^r gu bfvb^n ®eitm (It^en jwe? r 
^ngelj berfn jebn' rjnt Zafil rxilt i^yttii \ 

Adnbcnempcr 6(kU/auf xct&hen tic mii^ 4, ®tAgfHmmen ton cittern vfiQfliinbfaeit 
Magnificat, (tt^fitrft^rjart/ abcr betincf^ 
beutlicf) in Si^oun Atrgrbrucf t finb, unb jn^ar 
fo^ bag iitXaUi brr IKaiia jur Sled)tm 
ben @0pran unb Irnor^ unb bic jur SinEm 
benaitunb!&a|;,m(tbem batumrr ^cUiit 
tcnlatcinilc&enXm^fot&dJt- Zm Siibe 
bfr ^tenorfHmme ticket; Conielie Ver- 

donck. In lucem editum arctiSAime.' 
Antueipia, 1585* ^^^ fmtn UtU bit: 

^Olanfl/frfjingiuppirt, uttbdtte bicTCugcff 
natt) ben 3^)teniafdn c^tnmtbtt, vier (£ni' .. 
gcl^uon bcnen cmer bie 3inff/ tin anbcrev 
tie CtuetfI6re, unb bie bepben ihtiQcn SJioli 
bigam&en fpielen. ' ' , ' - 

V e r g i U u 5 (PoUdomO |Ulf &t £d' 
nonifu^ unb ^Crd^tbiafanu^ lei .^6ntg< 
Jpeinri(^ vni, wn Cuglanb jn 8on^ 
btsn, geb. juUtbthO/ fhibirfe tn^oiogna; 
unbmubc bona ^pi&|1ltc^cr ^mmexmeu 
(TerjnSitom. 3(l«fclc^fr trurbe ec ^tfiauf 
uadjSonbon gfrc^icCt/mo i^m bet ^ftnt^ 
0&i9e^f)ren{teaeni>cr(te^* Unb fdjon trot 
er bafd&fl inffc^tmHUet'Stlangt, alt er 
bCDi 95unf<^e, feiti SSaterknb miebee jii 

fc^ni,nt(^tMns?ti9ibertie^eii(Dttnte, un^ 
noit rinmal dne Efteije niic^3tMtrnt^at, 
troer inttrbitioamiS* 3(i>rilf I55flar6.'. 

ffr ()4tgef<^rtf6ett: .Da rtmm inTCnto- 
riba^ libri octOfriD quibuft 6Duiun r 
tcicntiaroo]^' omniuaique fere reruni 
prlncipitim quoddavi <|uam brevisfii-r 
ma contlnetur. Bologna, 1499, unl^ 

bannncc^ 1604.$, 3m i4^unb i5j.^ai 
pitrt bti ttfttn ©u(^» jetgt er aufrj Of4 : 
tavbUuem: n^erbte^Iitftt unbbterriten 

^nfituraentenfunbnt ^at, au4 wntf ntt 
Organnm bebcti»>unb ben alten<^kau<f^ 
bcr ^feifeit im JJrie$c, ^ > >- * . 

Verhnffttad(M.) cmOrgflioua 
m^^&aanbjtl AuiMgt bti ti^^^tk^tfyunt 
bert«;^i»t «ug« ehifr tti(^tigen 'JIufibcffe* ■: 
run^be^ioftimmisfR^frtfitTbergtegni ' 
Sirc^e jufibam i7ifi^ M^ faJgenbe flani 
nene SBirrff wrfeitigl;-' i> bie Orgel: in. r 
ber ba^grn f (einen Stiv^ Don 10 @!ttmi , 
mm 1718; '^) bt< Orgrl JK brr Q>nlbn:i 
fitc&eju Sntmwegen, t^on 3 ' ®tJiji»riT#^ 

fi\r3:^a»/<mb^^b4ly fein ^mrpmerV 
wo}ti hbeeMft<&^hriif3(6Ir&m 9^tt^Mii i, 

u.f inen^ttlcianwn 8 SUS ttftrfnrtlget fat^^ 

5f rttet BSB 459 Vet Var Vcs 4^« {ige«9ScrtBon 11 (Stimntf n, fir 1 ^Jlan, 
unb angc^dns!c4 ^ebal. f^Hesa Dis- 
po&h. , ■' ' . 

' VerKof»ta*l (Pclrui) tjfelTfic^t 
ein 9rubcr otiei <So^n bH Stoci^rn, thtnr 
faQ< Ocdelkuev in ^oUanb^^at 1713 fit 
berfj^rogentirditja^ammcl tin gfiigiaed 
SSJert Don 1 8 ^timmen, fir 3 ^att. unb 
AngfI}AngteJ ^&a(, cr^aucr. f. Hesi 

' Vcrn«y(GuichjrdI(H«phdu) (in 

fran^&ftfcf^Er AnatomlErr^ gcb.iu^encd in 
Soiriam ;. }(ug. 164S, U^tte ju ^avit, 

ft ^etauSgegf^cQ t)atte: Traita ile Tor- 
ginederouye; ircIi^rdSerf Mi)\attu. 
nifc^ 1684 3U S^dmbfr^ unb Lugdiun. 
Btt. 1 7JO in 4- ^txauitam. Cnbltc^ folgtt 
1748 AU^ ctne €nglifd)c Ueberfc^ung ba^ 
*on, iinicr bcm ^itel; Treatiio on th© 
Etr. 

Vernier fill (...) tin Jf^tdSoo) 
lu^ari^U&fnberSSictuDfc unb Setter auf 
ta ^aiU, uon befTcn g^lloc^rncn SJfr/ 
f f n folgr nbe an^ef Aftrt tocrben tfittncn : i ) 

Frcludeiitondeauxet pot-pourri pji 
Harpc, tl'une difficnite progresiivc. 

Op. 3- ^flti*. a -7 3) VI Sonat. p. 
Haipc ct V, Op. 4.unb 5. ,4)VIAiri 
Tar, p. Harpe. Op- 6. 5 — 6) Premier 
et deuxiemc pot-pourri, p. Hsrpe,Op. 
y.unbS* 7)IlISonat,p.lLav.V.obK 
et B. Op- 10- 8)-4ir* var, p. Harpe. 
Op* t4* 9— *io) VI Sonat. p. ILiipe 
AT.V^Op* 13. unb 16. ^Qu$, isoo. 

1 1) Airs,Boiit»nc. etHoodoap. Chant 
de P^l'ii^i arrange p, Harpe, ^'^ati^f 
Xgoo,^i3)TriQ concert, p- la Harpe, 
pf, ct Violon. Op, 39. ^aiii, 1803. 
©<^on 1 7 8 7 S«6 c« ju *pari3 einen V e r- 
pipt SJif de Geneve, bccA^cr binnil^ 
fol^cnbc JtlaDterfdc^eR ^exuntQaht t) 

^ L*llennite, Romarice p.lePf, av. ace* 
"4e Violon, paroles ^txpusique de Ver- 
nier* fl) Le tombeau . de Tioimortel 
(rhev,Gluckp,)cClav. 3)La Cbaise ' 
p.'leClay. e4T0ci, otfc^filr basT ^fjcotft fn SKufi! 

gffe^t: Interniexzi della Coronaziono 
di Apollo, per Dafne convertita iti 

Lauro, aufgcfii^rtiii^iol&gnfl, 1623. f, 
QJurnev"? ®c|d> Vol.lV. p. 131- 

■ Veroii(.,,) fin fcflnjSfif'tcr -^omi 
)>Dnitl, gab im 3, 1788 vow \Ymn 2»ibcit 

fft^awi: IV Senates p, la Harp^, av* 
acc.deViolon. Op. i.^paiiS^ im eigneti 
SQcrlitgc. St w^t£cf»vcrtni-OA^*f'"lVi^'^n* 

.'Verondini (Giovanni) SSirtiiefe 

ouf bcr SpvUt, b\i^te M ^Drnponijl urn 
i7jojn93enebi3. ' ^ 

Verso (Antonio lo) cin ficrii^mfer 

Sontrapunftiil bel 1 6. 3a5fr^mi&f 1 1 j, get*. 

JU ^JSIflja In ©irilfen^ wcr cin ©c^ilkv be* 

^ctro 33 ( n c i, unb I)(it na^ bf 5 M o n* 
gitor Bibl.Sicul.T,!, p. 74. foIgcnSc 

fiincc ®ctfc biucfnt Iflffcn; i)nprimo 

libro de Madrigali a 5 voci. Palermo, 
iS^o, 2)Secohdo libro diMoleUi di 
Pietro Vinci, con alcuni Bicercali di 
Ant, il Vewo, luo diicepulo. Venetia, 
>59*' 3)11 primo libro de'Madrigali 
i(> voci, Vcoet. 1595. 4) Scttimo li- 
bro de' Madrigal! igvoci, intitolflto; 

i soeyissinii ftrdorL Venet. itioj, 5) 

Nono libro de'Madrifjali a 5 voci, con 
alcuniRoBiaHzi alia Spagaol^. Paler* 
010,1(100- 7) ^ecimo terzo libro de' 
MadrigaliaSTTOcLPalermo, iGra, 8) 
Decimo quarto librb de'^Madrigalldfl 
voci. Palermo, t £ 11; TCQe in 4 gcbrufft. 

Vera or (loanhcs) fin beiltfc^et®^/ 
Ie^iter,lebtegcienba^3.i49o,mibfd)vif6 
bcfortbers Q&ec beS^Tr i fl d tf U ^ wcifdjiei 
bcnc35fl(ftcrSonimenf*ie,qIfe fliicfy ; Libra 

PoUticomm AriJtotelia cum atigmen- 
to raultum utili et compendioso etc. 

tijorirt au^ lit Sragcn aufgemorfcn roer* 

btn: i) uteniin iuvenea ad hoinorea 
politico) asfnmendi aint in artium 
acientiiserudiendi? a) utrum acien* 

tiamuaicalis ait iuveaibnsutilis? 3} 
utruinvita activa magta indigeat mu- 

aicaquam vita com tcmplatiya? <tc. 

''VesitSimone) ^ qeh. |U Sorii im 
StJmifc^^cn ®ft»i«c. 3« feinfli SBeifcn gc* ^ , V e r n i E K i COttaviano) Orgftttitlfltt 

icr9^nxniutf^ccfteJ^^e|ogndJuZ|?fm^'^^5^^^^ i) Salmi- SJcneWg, 1656* 

ge6e*"i7-3,*§0unb«t^/ ^fl't fiU|jerWc^?'''a3Measa e Salmi concertati a 6 vqci 
tRCtt itt 33ruiE aMC&mcA Conccici a 2li ton V. 3) Motetti e Salmi aVoce aola 

^ ' . , - , con- BSB 44» Ve» Vi VI la Vic 44* cooccTtati con instromcnti e Litanio & 

4voci-f-^paL|lorffcr«SotaK 

V e